Ukrainian Urban Awards
Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект)
Urban space and landscape (unrealized project)
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)


№20027 Реконцепт благоустрою / Reconcept improvement
Назва проекту: Реконцепт благоустрою.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект (в процесі будівництва).
Ведучий архітектор: Закопайко Олександр Юрійович.
Назва компанії: Polotno.
Контактні дані: сайт: http://polotno.pro/#rec138701639.
Короткий опис проекту: RAY 2 - це ідеальне місце для тих, хто віддає перевагу затишному району із сформованою інфраструктурою. В 20 метрах від житлового комплексу RAY 2 знаходиться паркова зона. Це
саме те місце, куди ви зможете прийти та круто відпочити. У вас буде можливість прогулятися до озера,
влаштувати пікнік на природі, та навіть просто з чашечкою кави насолоджуватися чистим повітрям та
співом пташок на зручних лавках, поки ваші діти грають.
Рік реалізації проекту: 2021.
Місце реалізації проекту: вул. Івана Кожедуба, 8, м. Буча, Київська область.

Project name: Reconcept improvement.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Actual Status: Іn the process of construction.
Chief Architect: Zakopaiko Oleksandr Yurievich.
Company name: Polotno.
Contact details: web: http://polotno.pro/#rec138701639
Brief description of project: RAY 2 is the perfect place for those who prefer a comfortable, well-developed area.
There is a park area 20 meters from RAY 2. This is exactly where you can come and have a great rest. You will have the opportunity to stroll to the lake, have a picnic in nature, and even have a cup of coffee to enjoy the fresh air and bird singing on comfortable benches while your children play.
Project year: 2021.
Project location: st. Ivana Kozheduba, 8, Bucha, Kyiv region.
№20043 Національний дитячий парк «Казкова країна» на базі столичного гідропарку / National Children's Park "Fairy Tale Country" on the basis of the capital's hydropark
Назва проекту: Національний дитячий парк «Казкова країна» на базі столичного гідропарку.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Заварзін Олег Олександрович.
Склад команди: Лещенко Ольга Олександрівна.
Назва компанії: Кафедра дизайну середовища НАКККіМ.
Контактні дані: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Опис проекту: Пропонується концептуальне проектне рішенння перебудови столичного гідропарку під «український діснейленд» для дитячих розваг згідно тематики народних казок. Пропозиція передбачає значне впорядкування території парку на острові посеред Дніпра, створює умови зручного доступу людей до цієї зони відпочинку. Передбачаються значні обсяги гідронамиву території парку з метою створення романтичних штучних пагорбів і долин, пристосування лінії метрополітену та інженерних споруд до нової геопластики рельєфу. Враховуються умови пересування маломобільних груп населення.
Рік реалізації проекту: Концепція реновації існуючого парку від 2018 року.
Місце реалізації проекту: Київський Гідропарк.
Площа проекту: 188 Га.

Project Name: National Children's Park "Fairy Tale Country" on the basis of the capital's hydropark.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Oleg Zavarzin.
List of Team Members: Olga Leschenko.
Company's Name: Cathedra of Environmental Design under NAKKKiM.
Contact Details: +38 095 589 01 58.
Short Description of the Project: A conceptual design solution for the redevelopment of the capital's hydropark under "Ukrainian Disneyland" for children's entertainment according to the theme of folk tales is offered. The proposal provides for a significant streamlining of the park territory on the island in the middle of the Dnieper, creating conditions for convenient access for people to this recreation area. Considerable amounts of hydro-flood in the park are planned to create romantic artificial hills and valleys, adapt the subway and engineering structures to the new relief geoplastics. Conditions of movement of low-mobility population groups are considered.
Project Year: 2018 year renovation concept.
Project Location: Kyiv's Hydropark.
Project area: 188 hectares.
№20047 «Площа «Злата Плаза» (в центрі м. Рівне) / Square "Zlata Plaza" (in the center of the city of Rivne)
Назва проекту: «Площа «Злата Плаза» (в центрі м. Рівне).
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект). Міський дизайн.
Ведучий архітектор: Котляров Дмитро Анатолійович.
Склад команди: Олена Коновал, Олена Пінчук, Ольга Шевчук, Марія Голюк, Андрій Ничипорук, Павло Алексєвич, Петро Степанюк, Микола Ткачук.
Назва компанії: ТОВ "Майстерня МОСТ".
Контактні дані: +38 097 99 11 352, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, сайт: www.most-rv.com.ua.
Стислий опис проекту: Переформатування другої по значимості площі міста. Команда виявила ряд проблем, які потребували вирішення: дисбаланс у використанні різних частин площі, хаотичний стріт-фуд, дефіцит озеленення, недостатня доступність та ін. Після дослідження в проекті реалізували продумане функціональне зонування, принципово змінили один з входів до ТРЦ, який раніше перекривав людинопотоки до площі. Передбачили заміну мощення та часткове підняття його в окремих місцях для забезпечення доступності. Відповідно до зонування розмістили вуличні меблі, МАФи, озеленення, покращили освітлення та водовідведення. В Рівному таке масштабне переформатування центрального громадського простору відбувається вперше.
Рік реалізації проекту: 2018-2020.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, вул. Короленка, 1.
Площа проекту: Більше 3.5 тис м.кв.

Project Name: Square "Zlata Plaza" (in the center of the city of Rivne).
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project). Urban design.
Head Architect: Dmytro Kotliarov.
List of Team Members: Olena Konoval, Olena Pinchuk, Olha Shevchuk, Mariia Holiuk, Andrii Nychyporuk, Pavlo Aleksievych, Petro Stepaniuk, Mykola Tkachuk.
Company's Name: LLC "Manufactory MOST".
Contact Details: +38 097 99 11 352, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, web: www.most-rv.com.ua.
Short Description of the Project: This project is the reformation of the second most famous square in Rivne. Our team identified several problems that had to be solved: an imbalance in the use of various parts of the square, chaotic street food, lack of landscaping, lack of accessibility and others. We did a research and then implemented well-thought-out functional zoning, fundamentally changed one entrance to the shopping center (which previously was blocking the path to the square). For the accessibility purpose, we are replaced and partially lifted the paving. We planed outdoor furniture, retail outlets, landscape design, improved lighting, and water drainage according to the functional zones. This is for the first time such a large-scale public space transformation takes place in Rivne.
Project Year: 2018-2020.
Project Location: 1, Korolenka str., Rivne.
Project area: More than 3.5 thousand square meters.
№20054 Ревіталізація прибрежної частини річки Либідь між вулицями Івана Федорова і Байковою в місті Києві / Lybid River Closed Area Revitalization between Ivan Phedorov and Baikova streets in Kyiv City
Назва проекту: Ревіталізація прибрежної частини річки Либідь між вулицями Івана Федорова і Байковою в місті Києві.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (Нереалізований проект) – ландшафтний дизайн.
Ведучий архітектор: Заварзін Олег Олександрович.
Склад команди: Шушлєбіна Анастасія Павлівна.
Назва компанії: Кафедра дизайну середовища НАКККіМ.
Контактні дані: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Опис проекту: Вирішено проектне завдання щодо відродження природного стану малої річки Либідь на певній місцині Києва, пророблено впорядкування прилеглої до води території. Проектне рішення передбачає комплексний благоустрій набережних з обох боків річки, створює умови зручного доступу людей до акваторії. Проектом передбачена розчистка прилеглої території до води від сміттєзвалищ, демонтаж руїн старих будівель і споруд, перекладка інженерних комунікацій у спеціальні колектори. На місцині враховується специфіка пересування маломобільних груп населення, велосипедистів тощо.
Рік реалізації проекту: Концепція 2018 року.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.
Площа проекту: 5,55 Га.

Project Name: Lybid River Closed Area Revitalization between Ivan Phedorov and Baikova streets in Kyiv City
Nomination: Urban space and landscape (Unrealized project) - landscape design.
Head Architect: Oleg Zavarzin.
List of Team Members: Anastasia Shushlebina.
Company's Name: Cathedra of Environmental Design under NAKKKiM.
Contact Details: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Short Description of the Project: The project task for the restoration of natural state of small river Lybid in a certain locality of Kyiv was solved, the ordering of the territory adjacent to the water was made. The design solution provides complex improvement of the embankments on river both sides, creating conditions for convenient access to water area. The project envisages clearing adjacent territory from landfills, ruins of old buildings and structures, transferring engineering communications to special collectors. The locality considers specificity of people low-mobility groups moving, bicyclists, ets.
Project Year: 2018 concept.
Project Location: Kyiv.
Project Square: 5,55 hectares.
№20056 Передпроектні пропозиції благоустрою території прилеглої до ЦУМу вздовж вул. Хрещатик та вул. Б.Хмельницького у Шевченківському районі м. Києва / Feasibility proposals for land improvement adjacent to the Central Department Store along the street. Khreshchatyk and ul. B. Khmelnitskyin the Shevchenkivskyi district of Kyiv
Назва проекту: Передпроектні пропозиції благоустрою території прилеглої до ЦУМу вздовж вул. Хрещатик та вул. Б.Хмельницького у Шевченківському районі м. Києва.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Бородкіна Ганна.
Склад команди: Бородкін Юрій, Бородкіна Ганна, Гордійчук Олеся, Кипич Анатолій.
Назва компанії: Архітектурне бюро «BORODKIN architects».
Контактні дані: сайт: borodkin.org, тел.: +38 044 230 80 22, e-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Опис проекту: Мета благоустрою території ЦУМу :зручний наземний доступ для маломобільних груп населення,влаштування пандусів та тактильного покриття; оснащення зонами відпочинку та дозвілля, встановлення малих архітектурних форм-ергономічнілави,урни для сміття,боларди,огороджуючі стовпчики; велопарковка; збереження існуючого озеленення та нові зелені зони; ілюмінація та освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.
Рік реалізації проекту: 2017.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Feasibility proposals for land improvement adjacent to the Central Department Store along the street. Khreshchatyk and ul. B. Khmelnitskyin the Shevchenkivskyi district of Kyiv.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Actual Status: Unrealized project.
Chief Architect: Anna Borodkina.
Team Members: Borodkin Yuriy, Borodkina Anna, Gordiychuk Olesya, Kipych Anatoliy.
Company name: Architectural Bureau «BORODKIN architects»
Contact details: web: borodkin.org, tel.: +38 044 230 80 22, e-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Description of the project: The purpose of landscaping the Central Department Store: convenient ground access for low mobility groups, installation of ramps and tactile cover, equipping recreation areas and leisure, installation of small architectural forms, ergonomic lava, trash cans, bollards, fencing posts, bicycle parking and green storage; illumination and lighting using energy-saving technologies.
Project year: 2017.
Project location: Kyiv city.
№20060 "Повітряний парк Жанни Лябурб". Реконстукція скверу Жанни Лябурб в м. Одеса / Air park of the Jeanne Labourbe park. Reconstruction of the Jeanne Labourbe park
Назва проекту: "Повітряний парк Жанни Лябурб". Реконстукція скверу Жанни Лябурб в м. Одеса.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізованект).
Ведучий архітектор: Ганна Папуша.
Склад команди: Г. Папуша, Ю. Нос, Н.Шумiнова, I. Емельянцева, М. Ярошевська, Е. Трушiна.
Назва компанії: ТОВ "Архітектурна майстерня "ПІН І К".
Контактні дані: Україна, м. Дніпро, вул. Д. Донцова, 7-38, тел.: +38 050 451 39 55; +38 050 182 72 95, e-mail: am.pinik@gmail.com.
Опис проекту: Основною метою проекту є сформувати живий простір "мертвих" схилів зі збереженням історичної спадщини і унікального ландшафту.
При розробці генерального плану парку прийнятими архітектурно-планувальними рішеннями передбачено вдосконалення людинопотоку бульвару Жванецького та історичного маршруту, благоустрій схилів.
В основу ідеї планувально-просторової організації території покладено такі аспекти: розвантаження бульвару за допомогою пещеходного моста; відновлення горизонтального безбар'єрного транзиту - об'єднання зелених зон Одеси; облаштування безбар'єрного доступу з вул. Приморської на бульвар Жванецького, продовження історичного маршруту; облаштування другорядною закільцьованої прогулянкової доріжки, поділ парку на громадські і тихі зони; створення самодостатньої екосистеми. Рекреаційна - найбільш важлива функція парку. Основна мета, щоб людина, перебуваючи в центрі Одеси, втратила відчуття міста та отримала повноцінний відпочинок, насолодилась спілкуванням с природою и відчуттям свободи, не виезжаючи за його межи. Цього допомогають досягти: повітряний міст серед дерев, озера, поляни для відпочинку, видові майданчики. Ідея благоустрою парку полягає в створенні стійкої екосистеми, яка забезпечує баланс між повсякденною діяльністю людей на свіжому повітрі, захистом навколишнього середовища і управлінням зливовими водами. Продуманий збір дощової води дозволяє облаштувати на території парку озера і резервуари для поливу. Характерні деталі проектування: Всю кладку історичних стін очищаємо від дерев, моху, частково реконструюємо. Покриваємо глибокопроникаючим просоченням, захищаючи кладку від подальших руйнувань. Під стінами виконуємо приховане вимощення і зверху відсипаємо гравієм (для відведення води і захисту від рослинності). Ширина відсипання варіюється в залежності від рельєфу.
- В проекті передбачено система навігації вздовж доріжок і на перехрестях, а також облаштування тактильних доріжок перед сходами, виділених жовтим кольором.
- Всі нові споруди в історичному середовищі виконуються зі скла, цім досягаемо їх розчинення в середовищі. Історичною лавовою плиткою пропонуємо вимостити сцену амфітеатру, розміщуємо металеву табличку з датою і історичною довідкою. Зруйновані підпірні стіни замінюємо габеоном із заповненням місцевим каменем. Цей прийом дозволить поліпшити водовідведення та зменшити руйнування, також естетично вписується в оточення.
Чому парк ми назвали повітряний? Зручний транзит, незмінність ландшафту, поділ маршрутів, міст в кроні дерев, оглядовий майданчик на висоті 38 м з панорамою міста.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Одеса.

Project name: Air park of the Jeanne Labourbe park. Reconstruction of the Jeanne Labourbe park.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Lead Architect: Anna Papusha.
List of Team Members: A. Papusha, Y.Nos , N.Shuminova, I. Yemelyantseva , M. Yaroshevskaya, E.Trushina
Company name: Architectural studio PINIK.
Contact details: +38 050 451 39 55; +38 050 182 72 95, e-mail: am.pinik@gmail.com, Ukraine, Dnipro, D. Doncova str., 7-38.
Brief description of project: The main objective of the project is to create a living space of "dead" slopes with preservation of the historical heritage and unique landscape. When developing the master plan of the park adopted architectural and planning solutions provides for improvement of human flow Zhvanetsky Boulevard and historical route, improvement of slopes. Basically, the idea of a plan-and-space organization: to release boulevard for the help of the cavernous bridge; separate horizontal transit-free transit - to combine green areas of Odessa; to create barrier free access to the Primorskaya street on the boulevard, historical route, separate park to the community and quiet areas; to create self-contained ecosystem.Recreational is the most important function of the park. The main goal is for people in the center of Odessa to lose their sense of the city and get a good rest, to enjoy communication with nature and a sense of freedom, without leaving its borders. This is helped by: an air bridge among the trees, lakes, meadows for relaxation, viewpoints.The idea behind the park is to create a sustainable ecosystem that balances the everyday activities of outdoor people, protecting the environment and managing storm water. Thoughtful rainwater harvesting allows the lake park and irrigation tanks to be arranged on site. Typical design details. All the masonry of the historic walls is cleared of trees, moss, partially reconstructed. Cover with deep penetrating impregnation, protecting the masonry from further destruction. Under the walls, perform a hidden paving and pour gravel on top (to drain water and protect against vegetation). The width of the dump varies depending on the terrain. - The project provides a system of navigation along the tracks and at the intersections, as well as the arrangement of tactile tracks in front of the stairs, highlighted in yellow. - All new structures in the historical environment are made of glass, thus we achieve their dissolution in the environment. Historic lava tiles suggest to stage the scene of the amphitheater, place a metal plate with the date and historical background. The destroyed retaining walls are replaced with a gabeon filled with local stone. This technique will improve drainage and reduce destruction, also aesthetically fits into the environment. Why did we call the park air? Сonvenient transit, the permanence of the landscape, division of routes, city in the crown of trees, observation deck at a height of 38 m with panorama of the city.
Project year: 2019.
Project location: Odessa.
№20071 Комплексний благоустрій площі Соборної в місті Чернівці / Complex urban design of Soborna Square in Chernivtsi
Назва проекту: Комплексний благоустрій площі Соборної в місті Чернівці.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Конкурсний проект (1 місце).
ГАП та склад команди: Семенцов Д.В., Тимчук В.М., Семенцова О.В., Тимофтій В.П., Тимофтій Н.В., Максимчук Я.О., Остапчук М.Р., Кондрянчук Є.А., Бабак А.В., Селівестрова М.Д.
Назва компанії: ФОП Тимофтій.
Контактні дані: e-mail: addlinegroup@gmail.com, website: addli.net, phone: +38 099 020 25 74.
Опис проекту: Соборна площа найбільша площа Чернівців, при цьому на сьогодні цей простір роздрібнений та має ряд недоліків, які не відповідають потребам сучасного міста. Проектні рішення для реконструкції площі, передбачають досягнення відкритого, живого, багатофункціонального громадського простору, який буде активніше використовуватись людьми на протязі цілого року та місцем масового об'єднання, зустрічі людей. Проектом передбачено об'єднання розділених транспортом частин площі в єдиний громадський простір. Збереження всіх існуючих дерева та створення нових зелених зон з газонами та місцями відпочинку. При цьому велика частина площі залишається відкритою для проведення культурних та громадських заходів. Соборна площа об'єднується зі сквером у спільний простір, а також відбудеться заведення напрямку пішохідного потоку завдяки активізації фасадів та переведення частини вулиці Гакмана в пішохідну.
Рік реалізації проекту: 2017.
Місце реалізації проекту: м. Чернівці, Україна.

Project name: Complex urban design of Soborna Square in Chernivtsi.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Actual Status: Сompetition project (1 prize).
Chief Architect and Team Members: Team: Tymoftii V., Sementsov D., Maksymchuk Y., Ostapchuk М., Tymchuk V., Sementsova О., Tymoftii Н., Kondrianchuk Y., Babak А., Selivestrova М.
Company name: FOP Tymoftii.
Contact details: e-mail: addlinegroup@gmail.com, website: addli.net, phone: +38 099 020 25 74.
Rief description of project: The Soborna Square is the largest square in Chernivtsi, and today this space is fragmented and have several disadvantages that do not respond to the needs of the modern city. The project solutions for the reconstruction of the square, envisage the achievement of an open, lively, multifunctional public space that will be more actively used by people during all year and the place of mass gathering, meeting people. The project provides for the union of parts of the area separated by transport into a single public space. Preservation of all existing trees and creation of new green areas with lawns and resting places. At the same time, a large part of the area remains open for cultural and public events. The Soborna Square is merges with the square into a common space, and also integration of the directions of the pedestrian flow, because of facade activation and changes of part of Gakman Street to the pedestrian one.
Project year: 2017.
Project location: Chernivtsi, Ukraine.
№20074 Пішохідний міст Гауя / Pedestrian Bridge Gauja
Назва проекту: Пішохідний міст Гауя.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.
Склад команди: Милостюк Вадим Вадимович.
Назва компанії: ULUN architects.
Контактні дані: тел.: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Опис проекту: Агенція охорони природи Латвії оголосили конкурс, щоб відсвяткувати 45-річчя Національного парку Гауя – найбільшого парку в країні на 90 000 гектарів, щоб обрати пропозицію, яка буде відзначати в'їзд до парку. Пішохідний міст повинен слугувати архітектурною пам'яткою, яка додає до наявної колекції 500 пам'яток культури та історії, включаючи середньовічні замки та міста.
За умовами потрібно було створити пішохідний міст, який може прокластись над існуючою проїжджою частиною дороги, на висоті, достатньо високій, щоб автомобілі та вантажівки могли проїхати внизу. Створюючи власну пропозицію щоб вирішити таку просту задачу, ми хотіли додати додаткову функцію крім основної функції єднання лівого і правого пагорба. Цією функцією для себе ми обрали оглядову функцію, яка може слугувати також і місцем збору для екскурсій, місцем відпочинку і т.д. Так об'єднуючи ці процеси мосту та оглядового майданчика, майданчик ми розбили на дві ділянки, і розмістили на нашій платформі, діагонально відносно один одного. Шукаючи далі вигляд нашого мосту, для збільшення площі наших оглядових майданчиків, а також зробивши огляд більшим, ми повторюючи ландшафт створили пагорб і вирву. Таким чином підходимо з повагою до контексту навколишньої території. Пагорб і вирву ми формуємо терасованістю, завдяки чому є місце щоб посидіти, і таким самим чином дозволяємо більшій кількості людей розміститись на наших оглядових майданчиках. Між оглядових майданчиків плавним зигзагом в нас курсують змішаного використання пішоходи з велосипедистами.
Таким рішенням ми створили структурну цілісність, пропонуючи пішоходам унікальну можливість для перегляду, і також стати символічно новою точкою входу та виїзду для відвідувачів, які подорожують парком на автомобілі. Так ми зосередились на розробці пішохідного мосту, легким формальним рішенням, щоб вирішити досить просту проблему, що охоплює проміжок, щоб з'єднати точку А з точкою Б. Найуспішнішими формами є ті, які також пропонують нові експериментальні шляхи вирішення таким чином пішохідний міст.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Національний парк Гауя, Латвія.
Площа проекту: 273 м2.

Project Name: Pedestrian Bridge Gauja.
Nomination: Landscape and Planning.
Head Architect: Mylostiuk Vadym.
List of Team Members: Mylostiuk Vadym.
Company's Name: ULUN architects.
Contact Details: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Short Description of the Project: The Latvian Environmental Protection Agency has announced a competition to celebrate the 45th anniversary of Gauja National Park, the country's largest 90,000-hectare park, to select a proposal to mark the entrance to the park. The pedestrian bridge should serve as an architectural monument that adds to the existing collection of 500 cultural and historical monuments, including medieval castles and cities.
Under the conditions, it was necessary to create a pedestrian bridge that could be laid over the existing carriageway at an altitude high enough for cars and trucks to pass below. Creating our own proposal to solve a simple problem, we wanted to add an additional function in addition to the basic function of connecting the left and right hills. With this feature, we have chosen an overview feature that can also serve as a gathering place for excursions, resting places, etc. So combining these processes with the bridge and the observation deck, we split the platform into two sections and place it on our platform. , diagonally relative to each other. Looking further at the view of our bridge, to increase the size of our viewing platforms, and to make the view larger, we echoed the landscape to create a hill and an abyss. In this way, we respect the context of the surrounding area. We form a hill and a gully with terraces, making it a place to sit, and in this way allow more people to sit on our viewing platforms. There are mixed pedestrians with cyclists running between the viewing areas with a smooth zigzag.
With this solution, we created structural integrity by offering pedestrians a unique viewing opportunity, and also became a symbolic new entry and exit point for visitors traveling by car. So we focused on designing a pedestrian bridge, an easy formal solution to solve a simple enough gap problem to connect point A to point B. The most successful forms are those that also offer new experimental ways to solve a pedestrian bridge.
Project Year: 2019.
Project Location: Gauja National Park, Latvia.
Project area: 273 m2.
№20075 Проект благоустрою "Конденсаційний слід" / Condensation trail
Назва проекту: Проект благоустрою "Конденсаційний слід".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.
Склад команди: Милостюк Вадим Вадимович.
Назва компанії: ULUN architects.
Контактні дані: тел.: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Опис проекту: Ознайомлюючись з історією авіації міста Луцьк, ми для себе виділили видозмінення авіації за сто років дуже суттєво, біля Луцька проходили ожвавлені повітряні баталії під час першої світової війни. І взявши цей відрізок в умовні сто років можна прослідкувати як від військового аерофлоту все трансформувалось в розвинену мережу цивільного аерофлоту, і від недавна відродження військового аерофлоту котрий перевели з окупованого Кримського півострова, 204-ї Севастопольської бригади, на постійне місце дислокації. Роздумуючи над благоустроєм, хотілось підв'язати оригінально тему авіації. Я подумав, що таке "авіація" в глобальному сенсі, для себе я відповів, що це – "повітря", і захотіли це проявити в благоустрої. Для мене таким повітрям стала задача відірвати людей від землі, таким чином головні доріжки, які зараз перетинають сквер, ми підняли в центрі перетину цих доріжок, і виконати мощення з просічно витяжної дрібної сітки, таким чином створивши прозоре мощення на доріжці, що візуально нас відриває від землі, і ми зависаємо в повітрі. Просічно витяжна сітка, дрібної фракції завдяки чому, навіть на високих підборах і тонкою шпилькою, буде зручно по ній ходити. Також ці доріжки мають пологий пандус, завдяки чому ухил є плавним і є комфортним для маломобільних груп населення.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вулиця Стрілецька та проспект Президента Грушевського в місті Луцьку, Україна.
Площа проекту: 3 690 м2.

Project Name: Condensation trail.
Nomination: Landscape and Planning.
Head Architect: Mylostiuk Vadym.
List of Team Members: Mylostiuk Vadym.
Company's Name: ULUN architects.
Contact Details: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Short Description of the Project: Looking at the history of aviation in the city of Lutsk, we have identified for ourselves a change of aviation for a hundred years very substantially, near the air battles in Lutsk during the First World War. And taking this segment for a conditional hundred years can be traced as from military aeroflot everything transformed into a developed network of civilian aeroflot, and from the recent revival of military aeroflot, which was transferred from the occupied Crimean peninsula, 204th Sevastopol Brigade, to the post. Reflecting on the improvement, I wanted to tie the theme of aviation originally. I thought that aviation is in the global sense, for myself I answered that it is "air", and wanted to show it in improvement. For me, such an air was the task of tearing people off the ground, so that the main paths that now cross the square, we raised in the center of the intersection of these paths, and perform paving from the average exhaust small grid, thus creating a transparent paving on the track, which visually tears us from earth, and we hang in the air. Averaged exhaust grid, small fraction, so that even on high heels and a thin pin will be convenient to walk on it. These tracks also have a flat ramp, making the slope smooth and comfortable for low-mobility groups.
Project Year: 2019.
Project Location: Streletskaya Street and President Hrushevsky Avenue in Lutsk, Ukraine.
Project area: 3,690 m2.
№20076 Проект благоустрою "Штопор" / Project Name: Corkscrew
Назва проекту: Проект благоустрою "Штопор".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.
Склад команди: Милостюк Вадим Вадимович.
Назва компанії: ULUN architects.
Контактні дані: тел.: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Опис проекту: Ознайомлюючись з історією авіації в місті Луцьк, можна побачити багато відомих прізвищ військових льотчиків часів Першої світової війни, як з Російської імперії, так і з німецької сторони. Вивчаючі більше тему авіації, я знайшов російського льотчика, котрий не раз підіймався в волинське небо - це був Константин Арцеулов, і я спробував зав'язати в нашій темі ці історії разом з тим, що з 2017 року з Миколаєва до Луцька була передислокована 204-та бригада тактичної авіації, яка до окупації Криму Росією дислокувалась в Криму. Де Константин Арцеулов в 1916 році вперше в історії ввів літак в штопор і вийшов з нього. Таким чином, ми хотіли зациклити історію в павільйоні, заморозити фігуру вищого пілотажу Штопор.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Вулиця Стрілецька та проспект Президента Грушевського у Луцьку, Україна.
Площа проекту: 3 690 м2.

Project Name: Corkscrew.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Mylostiuk Vadym.
List of Team Members: Mylostiuk Vadym.
Company's Name: ULUN architects.
Contact Details: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Short Description of the Project: Looking at the history of aviation in Lutsk, you can see many famous names of military pilots of the First World War, both from the Russian Empire and from the German side. Studying more on the subject of aviation, I found a Russian pilot who climbed into the Volyn sky more than once, it was Konstantin Arceulov, and I tried to tie these stories into our topic together with the fact that from 2017 from Nikolaev to Lutsk the 204th Brigade was redeployed tactical aircraft, which before the occupation of Crimea by Russia stationed in the Crimea. Where Konstantin Arzeulov in 1916 for the first time in history introduced the aircraft into a tailspin and left it. So we wanted to loop the story in the pavilion to freeze the pilot of the Corkscrew.
Project Year: 2019.
Project Location: Streletskaya Street and President Hrushevsky Avenue in Lutsk, Ukraine.
Project area: 3,690 m2.
№20077 Проект благоустрою "Кільце" / Ring
Назва проекту: Проект благоустрою "Кільце".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.
Склад команди: Милостюк Вадим Вадимович.
Назва компанії: ULUN architects.
Контактні дані: тел.: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Опис проекту: Concéntrico - в Логроньо влаштовує фестиваль дизайну, він відкритий для всіх громадян та відвідувачів. Фестиваль спрямований на те, щоб виявити та знову відкрити цікаві простори в історичному центрі міста. Фестиваль запрошує відвідати їх через створені різні локації, які утворюють зв'язок між внутрішніми дворами, прихованими просторами та площами, які зазвичай проходять непомітно у повсякденному житті. Під час створення пропозиції був проведений експеримент та дослідження через нове поле дизайну та оточення, яка налагоджує діалог між спадщиною та сучасною архітектурою, яка прагне активізувати роздуми громадян на цих просторах. Площа для якої проєктувався павільйон, має монумент путівникам до монастиря Вальванера, та також розташована кругла клумба з місцями для сидіння та розташованим в клумбі деревом. Була спроба підійти до створення павільйону через контекст з повагою до часу цього місця і залучення нових технологій, для формування обліку павільйону.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: площа Ескуласі Тревіано, в місті Логронье, Іспанія.
Площа проекту: 36 м2.

Project Name: Ring.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Mylostiuk Vadym.
List of Team Members: Mylostiuk Vadym.
Company's Name: ULUN architects.
Contact Details: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Short Description of the Project: Concéntrico - in Logrono organizes a design festival, it is open to all citizens and visitors. The festival aims to discover and reopen interesting spaces in the historic city center. The festival invites you to visit them through the creation of various locations that form the connection between patios, hidden spaces and squares that are usually unnoticed in everyday life. In creating the proposal, experiment and research were conducted through a new field of design and environment that fosters a dialogue between heritage and contemporary architecture that seeks to activate the thinking of citizens in these spaces. The square for which the pavilion was designed has a monument to guidebooks to the Valvanera Monastery, and there is also a circular flowerbed with seating and a tree in the flowerbed. An attempt was made to approach the creation of a pavilion through context with respect for the time of this place and the attraction of new technologies, for the formation of pavilion accounting.
Project Year: 2019.
Project Location: Plaza Escuelas Trevijano in Logrono, Spain
Project area: 36 m2.
№20081 Сквер на Волі / Square to Freedom
Назва проекту: Сквер на Волі.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.
Склад команди: Милостюк Вадим Вадимович.
Назва компанії: ULUN architects.
Контактні дані: тел.: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Опис проекту: Головним критерієм для цього простору, на який я опирався, було створення максимально безбар'єрного простору зі змішаними функціями, які, у свою чергу, не мали яскраво виражених кордонів тієї чи іншої функції. Також втручанням в ділянку, я хотів зробити як найменші, і створити більше озеленених зон, саме тому, в зоні швидкого відпочинку і тихій зоні ми, замість плитки, використовуємо трамбованому кам'яну крихту дрібної фракції, і завдяки цьому створюємо зв'язок між зонами відпочинку.
Зона швидкого відпочинку слугує для людей, які хочуть або перекусити під час обіду, або попити швидко кави, тому вздовж тротуару, ми розташували дерев'яні лави, які розвернуті в різні сторони, і створивши три інтервали по проводженню часу на них, коротка, середня і довга.
Далі ми маємо тиху зону, яка розташована в куту скверу, і має найзатишнішу частину.
З протилежної сторони ми маємо невеликий амфітеатр, де є можливість проводити невеликі виступи для музикантів або театралів, також можна влаштовувати виступи стендапу, тощо. Ці дві зони об'єднані одним об'ємом, виконаним терасуванням, які виходять з перепаду висот рельєфу. Також створена огорожа, яка відокремлює сквер від приватної ділянки, але водночас є прозорою, і не відокремлюється монолітною огорожею.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вулиця Соборна і Дорошенка, Рівне, Україна.
Площа проекту: 690 м2.

Project Name: Square to Freedom.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Mylostiuk Vadym.
List of Team Members: Mylostiuk Vadym.
Company's Name: ULUN architects.
Contact Details: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Short Description of the Project: The main criterion for this space, which I relied on, was to create a maximum barrier-free space with mixed functions, which in turn did not have clearly defined boundaries of a function. I also wanted to intervene in the area as the smallest and create more green areas, which is why in the quick rest area and quiet area, instead of tiles we use a tiled stone crumb of a small fraction, and thus create a connection between the rest areas.
The quick rest area is for people who want to have a snack at lunch or have a quick coffee, so along the sidewalk, we placed wooden benches that are rotated in different directions, creating three intervals for them, short, medium and long.
Next we have a quiet area, which is located in the corner of the square, and has the most comfortable part.
On the opposite side, we have a small amphitheater where you can perform small performances for musicians or theaters, you can also arrange standup performances, etc. These two zones are united by a single volume, executed by terracing which proceeds from the difference in elevation of the relief. A fence is also created that separates the square from the private area, but is at the same time transparent and not separated by a monolithic fence.
Project Year: 2019.
Project Location: Soborna and Doroshenko streets, Rivne, Ukraine.
Project area: 690 m2.
№20082 Milan Fashion Pavilion
Назва проекту: Milan Fashion Pavilion.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Концепція.
Ведучий архітектор та склад команди: Проектна команда: Дмитро Аранчій, Євген Мартиненко, Ангеліна Гладушевська. Стажування: Валерій Шабуневич, Владислав Цикал, Викторія Кузьміна.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: e-mail: info@aranchii.com, тел.: +38 068 199 18 93.
Опис проекту: Основною метою проекту було створення об'єкта, який несе не лише естетичну цінність, але й слугує індикатором міцного зв'язку між архітектурою та дизайном одягу. Результат - це не архітектура, яка цитує модний дизайн, а мода, яка веде діалог з арxітектурою.
Створена на основі обчислювальних методів, форма має плавні вигини і чіткі лінії, схожі на складки легкої тканини. Структура об'єкта складається з модульної решітки, що складається з додекаедрів. Комплекс павільйонів показує поетапний процес розвитку початкової форми в кінцевий.
Рік реалізації проекту: 2024.
Місце реалізації проекту: місто Мілан, Італія.

Project name: Milan Fashion Pavilion.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Actual Status: Concept.
Chief Architect and Team Members: Project Team: Dmytro Aranchii, Anhelina Hladushevska Yevhen Martynenko. Internship: Victoria Kuzmyna, Valerii Shabunevych, Vladyslav Cykal.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: e-mail: info@aranchii.com, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: The main objective of the Fashion Pavilion project was to create an object that carries not only aesthetic value, but also serves as an indicator of a strong connection between architecture and clothing design. The result is not architecture that quotes fashion design, but fashion that speaks unanimously with architecture and fashion design.
Created on the basis of computational methods form has smooth bends and clear lines, similar to the folds of light tissue. The structure of the object consists of a modular lattice consisting of dodecahedrons. The complex of pavilions shows a phased process of development of the initial form into the final one.
Project year: 2024.
Project location: Milan, Italy.
№20083 ПовернемоВодіДжерельність / MakeWaterPureAgain
Назва проекту: ПовернемоВодіДжерельність.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Концепція.
Ведучий архітектор та склад команди: Дмитро Аранчій, Богдан Гаджилов, Вікторія Кузьміна, Владлена Вальгушина, Євген Мартиненко, Анна Вишневецька.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: e-mail: info@aranchii.com, тел.: +38 068 199 18 93.
Опис проекту: Свого часу Прип'ять зуміла запобігти техногенному забрудненню Дніпра і, як наслідок, питної води для більшості українців. Славутич – це реінкарнована Прип'ять, що носить альтернативну назву самого Дніпра.
Ми вважаємо, що "наймолодше місто України" може стати взірцем для інших міст в напрямку повернення українській воді її первісної джерельності. Для цього на головній площі міста окрім функційності благоустрою є елементи, що знайомлять відвідувачів з проблемами води та показують шляхи вирішення. Зокрема 2 головних 8-метрових інсталяції-краплі, одна з яких показує проблему надмірного споживання, а інша – усюдисущого мікропластику. Як приклад сталого розвитку, з дахів, організований збір та фільтрація дощової води, яка рециркулює по площі забезпечуючи питною водою відвідувачів та сухі фонтани.
Рік реалізації проекту: 2024.
Місце реалізації проекту: місто Славутич, Україна.

Project name: MakeWaterPureAgain.
Nomination: Landscape and Planning.
Actual Status: Concept.
Chief Architect and Team Members: Bohdan Hadzhylov, Victoria Kuzmyna, Vladlena Volhushyna, Yevhen Martynenko, Anna Vyshnevetska.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: e-mail: info@aranchii.com, тел.: +38 068 199 18 93.
Brief description of project: Once, Pripyat was able to prevent a technogenic disaster of the Dnipro river and, as a result, drinking water for most Ukrainians. Slavutych is a reincarnated Pripyat, bearing the alternative name of the Dnipro itself, which is quite symbolic.
We believe that the "youngest city of Ukraine" can become a model for other cities in returning Ukrainian water to its original source. Consequently, in addition to public service improvements, there are elements in the main city square that familiarise visitors with water issues and show solutions. In particular, the 2 main 8-meter installation drops. One of them shows the problem of excessive consumption. The other is about ubiquitous micro-plastics pollution. As an example of sustainable development, rainwater collection from the roofs is organised. Then water is filtered. In such a way visitors are provided with recycled water in dry fountains and drinking fountains.
Project year: 2024.
Project location: Slavutych, Ukraine.
№20084 ЇхТамНема / YikhTamNema | TheyAreNotThere
Назва проекту: ЇхТамНема.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Концепція.
Ведучий архітектор та склад команди: Дмитро Аранчій, Яна Гулько, Вадим Милостюк.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: e-mail: info@aranchii.com, тел.: +38 068 199 18 93.
Опис проекту: Інтеграція життя міста у меморіал, створивюючи публічний та безбар'єрний простір для людей, – головна ідея проекту. Воронка, створена меморіалом, символізує рубець на тілі міста.
Завдяки заглибленню та стіні створюється шумова завіса. Шум сконцентровано і напрямлено крізь отвори у стіні на відвідувачів. Це працює як психологічний вплив – звуки від автомобілів та людей, що сидять по інший бік стіни та спілкуються, пролітають крізь щілини. Відвідувачі чують звуки життя міста за стіною. Наче за спинами тиx, чиї імена написані на ній.
По інший бік стіни монументу розташовано громадський простір, де можна посидіти, відпочити, поспілкуватись з друзями, вийти перекусити в обід.
Рік реалізації проекту: 2024.
Місце реалізації проекту: місто Житомир, Україна.

Project name: YikhTamNema | TheyAreNotThere.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Actual Status: Concept.
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii, Yana Hulko, Vadym Mylostiuk.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: e-mail: info@aranchii.com, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: Integrating the life of the city into the memorial, creating public and barrier-free space for people, is the main idea of the project. The funnel created by the memorial symbolizes the scar on the body of the city.
Thanks to the recess and the wall, a noise curtain is created. The noise is concentrated and directed through the openings in the wall to the visitors. It works as a psychological effect - the sounds of cars, people, steps are passing through the cracks. Visitors hear the sounds of city life behind the wall as if behind the backs of thous whose names are written on it.
On the other side of the monument wall is a public space where you can sit, relax, chat with friends, and have lunch.
Project year: 2024.
Project location: Zhytomyr, Ukraine.
№20094 «Меморіал пам'яті» у місті Суми / "Memory Memorial" in Sumy
Назва проекту: «Меморіал пам'яті» у місті Суми.
Номінація: Нереалізований проект. Урбаністичний просітр та ландшафт. Памятники та меморіали.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Антонець Олександр Петрович.
Склад команди: Антонець Олександр Петрович, Антонець Олексій Олександрович, Кохан Олег Григорович.
Назва компанії: «Майстерня музейних проектів Олександра Антонця».
Контактні дані: +38 050 302 45 66; e-mail: a@museum-design.com.ua.
Опис проекту: 2015 рік. Україна в стані війни. м. Суми. Стихійне поховання загиблих воїнів - учасників АТО потребувало упорядження. МАЙСТEРНЯ МУЗЕЙНИХ ПРОЕКТІВ ОЛЕКСАНДРА АНТОНЦЯ стала переможцем архітектурного конкурсу. Головна ідея - перетворення дільниці поховання загиблих воїнів-захисників незалежності України в МЕМОРІАЛ. Архітектура МЕМОРІАЛУ спрямована на вирішенні двох проблемних напрямків - містобудівного і сакрально-філософського. Але головна проблема миру так і не вирішена. Поховання в зоні МЕМОРІАЛУ тривають дотепер.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Суми, вул. 20 років Перемоги.
Площа проекту: 550 кв. м.

Project name: "Memory Memorial" in Sumy.
Nomination: Unrealized project Urban space and landscape. Monuments and memorials.
Head Architect: Antonets Oleksandr Petrovich
List of Team Members: Antonets Oleksandr Petrovich, Antonets Oleksiy Oleksandrovych, Kohan Oleg Grigorovich.
Company's Name: "Alexander Antonets Museum Workshop".
Contact Details: +38 050 302 45 66; e-mail: a@museum-design.com.ua.
Short Description of the Project: 2015. Ukraine at war. Sumy. The spontaneous burial of fallen soldiers - ATO participants needed ordering. THE WORKSHOP OF THE MUSEUM PROJECTS OF ALEXANDER ANTONIO won the architectural competition. The main idea is to transform the burial site of the fallen soldiers-defenders of Ukraine's independence into a MEMORIAL. The architecture of the MEMORIAL is aimed at solving two problematic areas - urban and sacral-philosophical. But the main problem of peace has not been solved. Burial in the MEMORIAL area is still ongoing.
Project year: 2019.
Place of project implementation: Sumy, ul. 20 years of Victory.
Project area: 550 square meters.
№20099 "Влаштування громадського простору на території парку Івана Павла ІІ, прилеглій до будівництва ЖК за адресою пр. Червоної Калини, 60" у м. Львові / "Urban space planning in the territory of the park of John Paul II, adjacent to the construction of residential complex at the address 60 Chervona Kalina Ave." in Lviv
Назва проекту: "Влаштування громадського простору на території парку Івана Павла ІІ, прилеглій до будівництва ЖК за адресою пр. Червоної Калини, 60" у м. Львові.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект). Парковий дизайн.
Статус на поточний момент: Не реалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Сергій Фіалковський, Олена Зварич, Олег Шмід, Олександра Сладкова.
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку".
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського, буд. 4, 2 поверх, тел.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Парк імені Папи Римського Івана Павла II один з наймолодших парків стародавнього Львова. Його створили після візиту патріарха, який провів месу біля Собору Різдва Пресвятої Богородиці.
Проектом пропонується облаштування частини парку прилеглій до будівництва ЖК "Авалон" з влаштуванням громадського простору.
З огляду на сприятливий рельєф парку та наявність щонайменше трьох установ на Сихові, що є призначені для перебування та реабілітації маломобільних, один з яких, молодіжний, проектом облаштування парку було запропоновано створення інклюзивного, екологічного та комфортного громадського простору. Зважаючи на те, що існуючі великі дерева, екосистема флори і фауни, а також природна водойма на території ділянки становлять ландшафтну цінність для Львова, рамки втручання в неї були обрані максимально екологічні. Розгалужена мережа доріжок, що об'єднує нові функції і зв'язки між ними, облаштовані з дощатого настилу, що є зручним для пересування маломобільних користувачів парку і додає естетичні простору. Додаткові стежки вкриті гравійним відсівом, що чудово дренує воду і вписується в природний ландшафт парку.
В підтримку існуючій зелених насаджень парку, вздовж основних пішохідних шляхів пропонуємо висадити більше тіньовитривалих рослин, що додасть більш охайного і впорядкованого вигляду парку. Вуличні меблі та елементи дитячого і спортивного майданчика передбачені з максимально природних матеріалів, що підкреслювало б природній характер середовища.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: частина парку Парк імені Папи Римського Івана Павла II,
пр. Червоної Калини, 60, м. Львів, Україна.

Project name: «Urban space planning in the territory of the park of John Paul II, adjacent to the construction of residential complex at the address 60 Chervona Kalina Ave.» in Lviv.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project). Landscape design.
Actual Status: Unrealized project.
Chief Engineer and Team Members: Mykola Sheremeta, Olena Zvarych, Oleh Shmid, Oleksandra Sladkova.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, Smolskogo Str. 4, floor 2, phone number: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Brief description of project: Pope John Paul II Park is one of the youngest parks in ancient Lviv. It was created after the visit of the patriarch who held mass near the Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin.
The project proposes to equip part of the park adjacent to the construction of "Avalon" residential complex with the urban space planning decisions.
Given the favourable terrain of the park and the presence of at least three facilities in Sykhiv intended for the housing and rehabilitation of low-mobility people (including one for the youth), the this project proposed the creation of an inclusive, ecological and comfortable urban space. Since the existing large trees, the ecosystem of flora and fauna, as well as the natural reservoir on the territory of the site are of landscape value for Lviv, the interventions were supposed to be ecological as possible. An extensive walkway network that combines new features and connections between them are made from plank flooring and designed to facilitate the movement for low-mobility users of the park and add aesthetic value. Additional trails are covered with a gravel drop, which perfectly drains the water and fits into the natural landscape of the park.
In support of the existing green space of the park, the project suggests planting more shade-tolerant plants along the main pedestrian paths, which will give a cleaner and neater appearance to the park. Outdoor furniture and elements of the children's and sports playgrounds are made of the maximally natural materials, which would emphasize the ecological nature of the settings.
Project year: 2019.
Project location: The park of John Paul II, Chervona Kalina Ave,60, Lviv, Ukraine.
№20113 Мала архітектурна форма «Пантелеймону Кулішу» для однойменного скверу у м. Шостка Сумської області / Small architectural form "Panteleimon Kulish" for the park of the same name in Shostka of the Sumy region
Назва проекту: Мала архітектурна форма «Пантелеймону Кулішу» для однойменного скверу у м. Шостка Сумської області.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Міський дизайн (малі проекти міського простору).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Проектувальник: Любава Обуховська, фріланс-дизайнер.
Назва компанії: Lyubava-line (умовна).
Контактні дані: тел.: +38 097 597 57 98, e-mail: lyubavaline@i.ua.
Опис проекту: З метою привнесення естетики у вулицю провінційного міста, гідного пошанування пам'яті уродженця Шосткинщини і підкреслення різностороннього вкладу Пантелеймона Куліша в культурно-освітню сферу України спроектовано сквер і пам'ятний знак на його честь. Увесь простір скверу, який знаходиться поряд з міською бібліотекою і музеєм П.Куліша, поєднує в собі естетично-смислову, інформаційно-освітню та екологічно-рекреаційну функції. Композиційно сквер складається з трьох однакових квадратів, між собою розділених проходами. Центральна мала архітектурна форма – це алегоричний образ, символічна квінтесенція напрямків діяльності та творчості П.Куліша, яка втілена у відкритій книзі, котру гортає «вітер історії». Розкрита книга опирається на інший цінний фоліант і чорнильницю 19ст. з пером (час його проживання). Перо тут як символ письменницької діяльності та високих ідей, які були притаманні П.Кулішеві – шляхетному інтелігенту за словами його сучасників. Літера «і» означена окремо в композиції об'єкту – це як винятковий подарунок П.Куліша українцям, щоб ми знали, кому слід завдячувати визначальною особливістю української абетки.
Рік проектування: 2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Шостка Сумської області.

Project name: Small architectural form "Panteleimon Kulish" for the park of the same name in Shostka of the Sumy region.
Nomination: Municipal design (small architectural forms).
Actual status: Unrealized project.
Lead Architect: Lyubava Obukhovska, freelance designer.
Company name: Lyubava-line (conventional name).
Contact details: tel.: +38 097 597 57 98, e-mail: lyubavaline@i.ua.
Brief description of project: In order to bring aesthetics to the streets of the provincial city, to honor the memory of the native of Shostka and to emphasize Panteleimon Kulish's versatile contribution to the cultural and educational sphere of Ukraine, a square and a memorial sign in his honor were designed. The whole space of the square, which is located near the city library and the P.Kulish Museum, combines aesthetically-meaningful, informational-educational and ecological-recreational functions. Composition square consists of three identical squares, separated by aisles. The central small architectural form is an allegorical image, a symbolic quintessence of the activities and works of P. Kulish, which is embodied in an open book that flips through the "wind of history". The opened book rests on another valuable tome and inkwell of the 19th century with a feather (his residence time). The feather is here as a symbol of the writing activity and high ideas that were inherent in P.Kulish – a noble intellectual according to his contemporaries. The letter "i" is identified separately in the composition of the object – it is an exceptional gift of P. Kulish to the Ukrainians, so that we know who should be grateful for the defining feature of the Ukrainian alphabet.
Project year: 2019.
Project location: Ukraine, town Shostka of the Sumy region.
№20126 Парк «Панський» по вулиці Богдана Хмельницького у смт Макарів Київської області / Park «Pansky» on Bohdan Khmelnytsky Street in Makariv of the Kyiv region
Назва парку: Парк «Панський» по вулиці Богдана Хмельницького у смт Макарів Київської області.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Міський дизайн (малі проекти міського простору).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект, реалізація на початковому етапі.
Склад команди: Проектувальник: Любава Обуховська, фріланс-дизайнер.
Назва компанії: Lyubava-line (умовна).
Контактні дані: +38 097 597 57 98, e-mail: lyubavaline@i.ua.
Опис проекту: Проект парку мав на меті відновити зелену зону селища, запропонувати сучасні елементи благоустрою та встановлення малих архітектурних форм у межах існуючого бюджету. Для даного громадського парку, що нерівномірний за рельєфом і характером рослинності, наближений до квадрату за окресленням, з виходом до річки Здвиж і з локацією тут історичного осередку часів виникнення цього поселення у ІХ ст., було спроектовано основні об'єкти, а саме: пропілеї на вході, центральна інсталяція, стіна-декорація, альпійська гірка, монументальні сходи, а також запропоновано благоустрій пам'ятників часів Другої світової війни та оформлення городища замку XVI-XVIII ст. колонадою-інфостендом та ін. Парк передбачався як тиха релакс-зона для людей різних вікових груп та як зона сценарних фестивалів різної тематики на кількох майданчиках. Головним лейтмотивом запроектованих об'єктів стало повернення з небуття зруйнованого замку і славного минулого за допомогою відтворення елементів втрачених артефактів засобами просторового дизайну.
Рік проектування: 2018.
Місце реалізації проекту: Україна, смт Макарів, Київська область.

Project name: Park «Pansky» on Bohdan Khmelnytsky Street in Makariv of the Kyiv region.
Nomination: Urban space and landscape. Municipal design (small architectural forms).
Actual status: Unrealized project, implementation at the initial stage.
Lead Architect: Lyubava Obukhovska, freelance designer
Company name: Lyubava-line (conventional name).
Contact details: 38 097 597 57 98, e-mail: lyubavaline@i.ua.
Brief description of project: The project of the park was intended to restore the green area of the settlement, to offer modern elements of improvement and the installation of small architectural forms within the existing budget. For this public park, which is uneven in relief and nature of vegetation, similar to the square in outline, with access to the river Zdvizh and with the location here of the historical place of this settlement in the ninth century, were designed the main objects, namely: propylae at the entrance, central installation, wall decoration, alpine slide, monumental stairs, as well as proposed the improvement of monuments of World War II and the design of the castle site of the XVI-XVIII centuries with colonnade-infostend and others. The park was intended as a quiet relaxation area for people of different age groups and as an area of scripted festivals of different themes at several venues. The main leitmotif of the designed objects was the return from oblivion of the destroyed castle and the glorious past through the reproduction of elements of lost artifacts by means of spatial design.
Project year: 2018.
Project location: Ukraine, Makariv village of Kyiv region.
№20140 Проект рекреації та благоустрою схилів узбережжя 16 станції Великого Фонтану м. Одеса
Назва проекту: Проект рекреації та благоустрою схилів узбережжя 16 станції Великого Фонтану м. Одеса.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект) / парковий дизайн.
Ведучий архітектор: Подлісецька Ольга Борисівна.
Склад команди: Архітектор: Подлісецька О.Б.; Інженер-конструктор: Косюга А.А.; Візуалізатор: Шенеленко Е.І.; Координатор: Вєтров С.В.
Назва компанії: "ED Group" LLC.
Контактні дані: тел.: +38 067 609 57 60 Ольга Борисівна.
Опис проекту: Нашою компанією був розроблений проект благоустрою територій, які мають складний рельєф та тенденцію до зсуванню ґрунтів. Тож місією проекту є використання складних для будівництва схилів Одеси і перетворення їх у місця відпочинку та розважання містян.
Проект передбачає наявність терас, розташування зон відпочинку та тіньових пергол, альтанки і фонтани, водоспади і клумби. Кожна тераса має різницю висот 1,5-2м по відношенню до іншої.
Запроектований комплекс відпочинку є соціально-орієнтованим і передбачає можливість користування територією усіх груп населення, в тому числі і маломобільних груп та інвалідів – для них запроектовані підйомники та пандуси.
Рік реалізації проекту: Проектні роботи виконані у жовтні-грудні 2019 р.
Місце реалізації проекту: м. Одеса.
Площа території: 5 970 м2.
№20159 Реконструкція парку Лябурб в Одесі
Назва проекту: Реконструкція парку Лябурб в Одесі.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Склад команди: Максим Коцюба, Євген Чернат, Олександр Горенюк, Марія Андрієнко, Ганна Чернат, Анастасія Варваніна, Анна Васильєва, Вероніка Шустер.
Назва компанії: Space.Od, Kotsiuba Landscape Architects.
Контактні данні: тел.: +38 063 157 21 05, e-mail: space.od.design@gmail.com.
Опис проекту: В самому серці між Популярним центром, Тихим центром, Приморською і Пересип'ю знаходиться Сквер Жанни Лябурб. Але, як годинник, що йде у зворотному напрямку, сквер працює навпаки. З якою сторони не підійди, сквер формує глухий кут з ледь видимими капілярами-сходами, якими користуються тільки жителі Приморської.
Сквер Жанни Лябурб не повинен бути кінцем центру, а спуск Mapiнеско разом з вул. Приморської — глухим кутом. Ми пропонуємо розглянути сквер як коридор, що з'єднує 4 кімнати: Центр міста, Порт, Грецький парк та Херсонський сквер (Пересип). Хочемо змістити центр з геометричного на функціональний. Сквер Жанни Лябурб може бути як мінімум його серединою. А в чомусь навіть і відправною точкою: смисловою, функціональною, новою.
Залежно від щільності активностей, кількості і значущості точок входу, особливостей ландшафту, флори і фауни, а також історичного устрою території, в сквері утворюється 2 види зон — місто і антимісто. Місто — насичений урбанізований майданчик, пейзаж, властивий верхньому місту. Антимісто — тихе і спокійне місце, захищене густою зеленню від повсякденності вічно зайнятого центру. Розміщуючи такі зони горизонтально вздовж скверу, ми хочемо змістити диспозицію відносин між центральним верхом і промисловим низом — вертикальні відносини замінюються горизонтальними.
Основний фактор зонування: наявність плоских плато, рівновіддалених одне від одного. Кожне з них ми перетворимо в площу. Чим ближче до центру плато, тим вище щільність активностей. Найбільш тихе і спокійне місце формується посередині між площами, створюючи баланс між різними видами відпочинку. Тому велика кількість доступної дитячої та спортивної інфраструктури на витягнутих плато буде об'єднувати повсякденність верхнього та нижнього міста, утворюючи нові колективні практики та й просто знайомства. Врешті решт, громадський простір — це місце, де всі рівні.
Парк — справжній музей під відкритим небом. Розуміючи це, ми зберегли історичну та культурну цінність та підкреслили її в проектних рішеннях. Ландшафт — один із основних критеріїв планування міста — спостерігаємо у вигляді історичного нашарування. Тут і дореволюційні, і радянські елементи, і входи в катакомби.
Є парк Грецький, є Стамбульский — саме час створити парк одеський, який відображатиме культуру сучасної Одеси та буде рідним мешканцям міста.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце знаходження проекту: м. Одеса, Україна.
Площа проекту: 34 700 кв.м.
№20167 "Аеропарк" / Aeropark
Назва проекту: "Аеропарк".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт / Ландшафтний дизайн / Міський дизайн.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Олександр Попов, Ольга Чернова.
Склад команди: М. Моренко, І. Бідний, А. Яровий, А. Шевченко, Р. Таранущенко.
Назва компанії: Аrchimatika - архітектурне проектування, генплан Beloded Landscaping - проектування озеленення.
Контактні дані: ООО АРХІМАТИКА, 01054 м. Київ, Украіна, вул. Тургенєвська, буд. 38, 5 пов., тел.: +38 044 228 77 28, факс: +38 044 486 90 04, e-mail: info@archimatika.com, сайт: http://archimatika.com.
Опис проекту: Парк розміщений між житловими кварталами району «Нова Борова», для якого ми розробляли концепцію генпланів ще в 2015 році. Тут раніше розташовувався аеродром, що стало лейтмотивом аеро і авіатематики парку. Крім мережі велодоріжок і пішохідних алей ми придумали жанровий маршрут - «Авіа-доріжка» - її траєкторія повторює малюнки фігур вищого пілотажу: мертву петлю, бочку і ін. Графіка аеродинамічних завихрень повітря створює малюнок мощення на рівні землі і переноситься на стіни паркінгу. Декоративні фасади паркінгу формуються металевою сітчастою аркадою, що завивається дівочим виноградом і створює зелений фасад. Концепція парку зараз знаходиться на стадії узгодження із забудовником.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: Білорусь, Мінська область, с.Боровая.
Площа проекту: 2 Га.

Project Name: Aeropark.
Nomination: Landscape and Planning - unrealized project.
Head Architect: Aleksander Popov, Olga Chernova.
List of Team Members: M. Morenko, I. Bidny, A. Yarovy, A. Shevchenko, R. Taranushchenko.
Company's Name: Аrchimatika - architectural design, master plan Beloded Landscaping - greenery design.
Contact Details: LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St., p.: +38 044 228 77 28, р.:+38 044 486 90 04, e-mail: info@archimatika.com, http://archimatika.com.
Short Description of the Project: The park is located between the residential quarters of the Nova Borova district, for which we developed the concept of master plans in 2015. There used to be an airfield, which became the leitmotif of aero and aeronautics of the park. In addition to a network of bicycle paths and pedestrian alleys, we came up with a genre route - "Air Track" - its trajectory repeats the drawings of aerobatic figures: a dead loop, a barrel, and others. Graphics of aerodynamic air vortices create a pattern of paving at ground level and is transferred to the walls of the parking lot. Decorative facades of the parking lot are formed by a metal mesh arcade, which curls with maiden grapes and creates a green facade.
The concept of the park is currently under negotiation with the developer.
Project Year: 2020.
Project Location: Belarus, Minsk region, Borovaya village.
Project area: 2 hectares.
№20169 Організація рекреаційно ігрового простору скверу «На валах» /
Назва проекту: Організація рекреаційно ігрового простору скверу «На валах».
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Концепт.
Ведучий архітектор та склад команди: Плесницький Дмитро, Плесницький Данило.
Назва компанії: DD ARCHITECT.
Контактні дані: e-mail: dimaplesnytskiy@gmail.com.
Опис проекту: - Що проект дає місту/кварталу?
Пропонується комплексне вирішення просторової композиції скверу, яке передбачає зберегти каштанову алею та відновити часткову збиту композиційну вісь скверу, а саме (вісь, яка проходить через територію школи). Аналізуючи зелені зони середмістя Львова, дана територія є одною з найбільших рекреаційних та активних зон міста. Тому є необхідним організувати рекреаційно ігровий простір, який є необхідним для міста та буде доступний для всіх груп населення. Також в сквері показується де проходить третя лінія оборони Львова і місцями експонується дана фортифікація.
На території скверу показується різноманітними елементами ознакування. де проходила фортифікація, а саме:
• Частково показано зеленим насадженням певних видів рослин.
• Експонування фортифікації (оскільки відомо, що на території проводилась розкопка, тому пропонується експонувати саме цю частину, адже відомо точне місце розташування).
• Кам'яна стіна показує де розташовується королівський бастіон (матеріал емітує фортифікації третьої лінії оборони).
- Який природній та середовищний контекст?
Дана ділянка розташована в іторично-цінному середовищі. Аналізуючи простір, який розташований довкола севкру, можна виділити найважливіші об'єкти: DOMINICAN CATHEDRAL, Королівський арсенал, Пожежна частина, PALACE OF ROMAN CATHOLIC BISHOPS, CHURCH OF THE CONQUEST, Порохова башта, Школа №8 (це перша школа в місті).
Унікальність проекту - чому повинен перемогти.
Актуальність теми полягає в тому, що дана територія має історичну ціннісь для міста. Сквер. на сьогоднішній момент, є великим рекреаційним простором в центральній частині міста.
Якість життя людей в місті великою мірою залежить від зелених просторів. Оскільки найчастіше люди ходять пішки, вулиці та зелені зони – це наші важливі щоденні шляхи.
На основі всебічного аналізу ділянки та її об'єктів розробити проектні пропозиції щодо ревіталізації комплексу, враховуючи його пам'яткову архітектурну та археологічну цінність та оптимізуючи його функціональну потребу відповідно до сучасних вимог громадського центру міста.
Важливим предметом дослідження є функціональні, архітектурно-просторові та композиційні характеристики ділянки, як комплексу, який включає – археологічні залишки третьої лінії оборони середмістя Львова ХУ-ХУІІ ст., сквер (пам'ятку садово-паркової архітектури), елементи благоустрою та озеленення.
Місце реалізації проекту: м. Львів.


№20180 "COPENHAGEN PLAYGROUND"
Назва проекту: "COPENHAGEN PLAYGROUND".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Растворов Ілля Сергійович.
Назва компанії: BECAUSE ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 093 798 68 91.
Опис проекту: Завданням проекту стало створення спортивно-рекреаційної зони на базі існоючого комплексу споруд залізничного депо, що не використовуються. Зазначені площі завжди створюють негативні соціальні умови. Ревіталізація цих ділянок створює нові соціальні об'єкти, що відіграють суттєву роль у поліпшенні соціальних умов районів міста вцілому.
Ділянка під спортивно-рекреаційний майданчик має площу 4 500 м2. Основою комплексу є використання вживаних 21-го залізничного вантажного вагона різних типів. Кожному вагону надана унікальна функція. Проект включає комплекс інженерних систем для експлуатації за новим функціональним призначенням.
Загально комплекс складається із паркової зони, дитячого майданчику, спортивного майданчику, зони харчування, інтерактивної частини. Передбачено наявність пандусів для людей з обмеженими можливостями, спортивного та прибирально інвентарю.
Вцілому спортивно рекреаційна зона розрахована з умовою бути цікавою для всіх вікових категорій.
Даний проект спортивно-рекреаційної зони також є можливим до втілення у будь-якому місті.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.
Площа проекту: 4 500 м2.

Project name: "COPENHAGEN PLAYGROUND".
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Current status: Not implemented project.
Leading architect: Rastvorov Ilya Sergeevich.
Company name: BECAUSE ARCHITECTS.
Contact details: +38 093 798 68 91.
Project description: The task of the project was to create a sports and recreational area on the basis of the existing complex of railway depot buildings that are not used. These areas always create negative social conditions. Revitalization of these areas creates new social facilities that play a significant role in improving the social conditions of the city as a whole.
The area for a sports and recreational area has an area of 4,500 m2. The basis of the complex is the use of used 21st railway freight car of different types. Each car is given a unique function. The project includes a set of engineering systems for operation on a new functional purpose.
In general, the complex consists of a park area, playground, sports ground, food area, interactive part. There are ramps for people with disabilities, sports and cleaning equipment.
In general, the sports and recreation area is designed to be interesting for all ages. This project of sports and recreation area is also possible to implement in any city.
Year of project implementation: 2019.
Project location: Kyiv, Ukraine.
Project area: 4,500 m2.
№20183 Концепція планування та озеленення скверу по вулиці Рейтарській 2, м. Київ / The concept of planning and landscaping of the park on Reytarska Street 2, Kyiv
Назва проекту: Концепція планування та озеленення скверу по вулиці Рейтарській 2, м. Київ.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор: Ганна Аксьонова.
Склад команди: Ніна Диренко та Анастасія Коленкова - озеленювачки, Ілгам Гасанов - міський активіст, колишній озеленювач КП УЗН, Петро Немирівський - спеціаліст з 3-D конструювання.
Назва проекту: Urban green team.
Контактні дані: + 38 050 963 59 89 - Ганна Аксьонова.
Опис проекту: Простір знаходиться в історичному центр м. Кієва. Розробка планувального рішення спиралась на потреби навколишнього міського середовища.
Перевагою є те, що 80% площі - це зелені насадження, які формують сталий ландшафт. Використовуємо принципи об'єднуючого дизайну в проектуванні багатофункціональної вуличної меблі, враховуємо вимоги різних ергономічних груп. Використовуємо освітлення на сонячній енергії та встановлюємо сонячну батарею для підрядної станції на точки роздачі WI-FI.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ.
Площа проекту: 2 000 кв.м.

Project name: The concept of planning and landscaping of the park on Reytarska Street 2, Kyiv.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Current status: Not implemented.
Leading architect: Anna Aksonova.
Team members: Nina Dyrenko and Anastasia Kolenkova - landscapers, Ilgam Hasanov - city activist, former gardener of KP UZN, Petro Nemyrivsky - specialist in 3-D design.
Project name: Urban green team.
Contact information: + 38 050 963 59 89 - Anna Aksonova.
Project description: The space is located in the historic center of Kiev. The development of the planning decision was based on the needs of the urban environment.
The advantage is that 80% of the area is greenery, which forms a sustainable landscape. We use the principles of unifying design in the design of multifunctional outdoor furniture, taking into account the requirements of different ergonomic groups. We use solar lighting and install a solar battery for the contracting station at WI-FI distribution points.
Year of project implementation: 2019.
Place of project implementation: Kyiv.
Project area: 2,000 sq.m.
№20186 Променад Парк / Promenade Park
Назва проекту: Променад Парк.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Галатюк Ірина Юріївна.
Склад команди: Чучупалова Вікторія Олегівна.
Назва компанії: ТОВ "ГРУПА СМАРТ".
Контактні дані: м. Рівне, вул. Відінська, 41/1, тел.: +38 067 362 84 72, e-mail: info@grupasmart.com.ua.
Опис проекту: Місто Рівне, якщо відверто, нічим не приваблює туристів, та це легко вирішити.
На місці занедбаної території вздовж річки Усті ми пропонуємо сучасний громадський простір. Місце, де кожен знайде собі заняття.
Скейт-парк, скеледром, парк для вигулу собак (єдиний в місті) і арт-зони із вуличними скульптурами. Спортивні майданчики та корти, дитячі майданчики для різних вікових груп, тихі відпочинкові зони, гамак-парк поблизу водойми, місця для риболовлі, вуличні шахи.
Вздовж обраної ділянки проходить діюча дитяча залізнична колія, яку ми доповнили велодоріжкою та пішохідним мостом для кращого сполучення з центром міста.
"Променад Парк" – це майбутнє, яке стане прекрасним місцем відпочинку і візитівкою нашого міста!
Рік реалізації проекту: 2021-2023.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, в межах вулиць Басівкутська та Степана Бандери.
Площа проекту: 21, 544 Га.

Project name: Promenade Park.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Current status: Not implemented project.
Leading architect: Galatyuk Iryna Yuriyivna.
Team composition: Chuchupalova Victoria Olehivna.
Company name: SMART GROUP LLC.
Contact information: Rivne, street Vidinska, 41/1, tel .: +38 067 362 84 72, e-mail: info@grupasmart.com.ua.
Project description: The city of Rivne, frankly, does not attract tourists, but it is easy to solve.
On the site of an abandoned area along the Usti River, we offer a modern public space. A place where everyone will find a job.
Skate park, climbing wall, park for walking dogs (the only one in the city) and art zones with street sculptures. Sports grounds and courts, playgrounds for different age groups, quiet recreation areas, a hammock park near the pond, places for fishing, street chess.
An existing children's railway runs along the selected section, which we have supplemented with a bicycle path and a pedestrian bridge for better connection with the city center.
"Promenade Park" is the future that will be a wonderful place to relax and a business card of our city!
Year of project implementation: 2021-2023.
Project location: Rivne, within Basivkutska and Stepana Bandera streets.
Project area: 21, 544 hectares.
№20189 Історико-географічний парк для розвитку дітей та молоді / Historical and geographical park for the development of children and youth
Назва проекту: Історико-географічний парк для розвитку дітей та молоді.
Номінація: Урбаністичний простір та ланшафт, нереалізований.
Статус на поточний момент: Конкурсна робота.
Головний архітектор проекту: Юлія Рогожина.
Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина.
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group».
Контактні дані: Україна, м. Луцьк, просп.. Перемоги, 15., тел.: +38 097 931 30 03.
Короткий опис проекту: Проект називається умовно «історико-географічний парк». Створюючи цей об'єкт ми розробляли унікальну локацію, в якій би поєднувались різні сторони світу, культури, різнопланові будівлі і споруди характерні для тої чи іншої країни, і хотіли якимось чином це об'єднати так, щоб воно могло існувати саме тут, у нас у Луцьку.
Рік реалізації проекту: Прогнозований рік реалізації не відомо.
Місце реалізації проекту: м. Луцьк, Волинської області.

Project name: Historical and geographical park for the development of children and youth.
Nomination: Urban space and landscape, unrealized.
Current status: Competitive work.
Main Architect: Julia Rogozhina.
List of team members: Julia Rogozhina, Nazar Knysh.
Company name: «Domum Group» Architectural and Design Studio
Contacts: Adress: Ukraine, Lutsk, 15, Peremogy Avenue, +38 097 931 30 03.
Brief description of the project: The project is called the "historical and geographical park". By creating this object, we developed a unique location in which different parts of the world, cultures, diverse buildings and structures would be combined for a articular country, and wanted to somehow combine it so that it could exist here, in Lutsk.
Project year: unknown
Project location: Lutsk, Volyn region.
№20194 Проект просторової організації вуличного середовища RiverMall / RiverMall Spatial Organization Project
Назва проекту: Проект просторової організації вуличного середовища RiverMall.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Назва компанії: Аrcité.
Ведучий архітектор: Андрій Бражнік, Анатолій Трощановський, Маргарита Галюк, Юрій Гончаренко, Володимир Бабій, Роман Зубачек, Іван Абраменко, Катя Луганская, Андрій Черкасов.
Місто: Київ.
Контактні дані: e-mail: arcitedesign@gmail.com, Андрій +38 068 117 86 53, Анатолій +38 093 520 80 65.
Короткий опис проекту (до 500 символів): Проект просторової організації вуличного середовища від бюро Arcité кардинально інакше відображає роботу з міським середовищем біля ТРЦ. Головне завдання проекту створити умови якісного перебування відвідувачів у громадських зонах, різноманітні місця відпочинку, широку прогулянкову зону з сучасним озеленнням, вільну від реклами торгівлі та хаотичного паркування авто. Першочерговий акцент у проекті був у створенні дорожнього руху в перетині з Ахматової, за рахунок якої транспортний і пішохідний трафік розподіляється комфортніше. Тротуарна частина уздовж якої заборонено паркування, звільняє смугу громадського транспорту. Через зелений дорожний острівець прокладаються нові пішохідні переходи, які заспокоюють автомобільний рух. Лінія дерев по осі пішохідної транзитної зони відокремлює прифасадну частину від дороги, створюючі невеликі місця для відпочинку біля фасаду. Далі пішохідна частина переходить в спуск до відкритої набережної. Схили до набережної сформовані з каскадного озеленення. Алея уздовж води довжиною 400 м з'єднується 2 великих схила і 4 пішохідних спуски до води, проходить біля аквапарку і замикає маршрут біля заднього входу в ТРЦ. Загальна довжина прогулянкового маршруту 1500 м, на цій території можна знайти дозвілля для будь-якого користувача будь це сім'я з дітьми, пара на прогулянці або людина з книгою на набережній. ТРЦ і аквапарк задовольняють весь спектр можливого дозвілля міського жителя, таким чином збирають навколо себе найрізноманітніших відвідувачів.
Місія нашої команди у цьому проекті створити міське середовще біля ТРЦ, яке відповідально підходить до проблем міського планування: нова дорожня схема, вело і пішохідний рух пріоритетні на дорозі і тротуарі, відкритий спуск до води, можливість транспортного водного сполучення з центром міста завдяки мiському рiчному трамваю.
До складу проекту входить:
Організація дорожнього руху Дніпровської набережної.
Налаштування нових режимів роботи світлофорів, від перетину з вулицею Здолбунівської до перетину з вулицею Княжий затон.
Проект реконструкці пішохідної частини вздовж ТРЦ і набережної на внутрішній території.
Всі проектні рішення приймалися на базі дослідження і вимірів пішохідного та автомобільного трафіку на вісімінадцяти світлофорних об'єктах, попередньо записаного з дронів на відео.
Рік реалізації проекту: 2019-2021.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна 12.
Площа: 25 000 м2.

Project name: RiverMall Spatial Organization Project.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Company name: Arcité.
Leading architect: Andriy Brazhnik, Anatoliy Troshchanovsky, Margarita Halyuk, Yuriy Honcharenko, Volodymyr Babiy, Roman Zubachek, Ivan Abramenko, Katya Luhanskaya, Andriy Cherkasov.
City: Kyiv.
Contact details: e-mail: arcitedesign@gmail.com, Andriy +38 068 117 86 53, Anatoliy +38 093 520 80 65.
Short description of the project (up to 500 characters): The project of spatial organization of the street environment from the Arcité office radically reflects the work with the urban environment near the mall. The main task of the project is to create conditions for high-quality stay of visitors in public areas, various recreation areas, a wide walking area with modern landscaping, free from trade advertising and chaotic car parking. The primary focus of the project was to create traffic at the intersection with Akhmatova, due to which transport and pedestrian traffic is distributed more comfortably. The sidewalk along which parking is prohibited, frees the lane of public transport. New pedestrian crossings are being laid across the green road island to calm traffic. A line of trees along the axis of the pedestrian transit zone separates the front part from the road, creating small places for rest near the facade. Then the pedestrian part goes downhill to the open waterfront. The slopes to the waterfront are formed of cascading landscaping. The alley along the water with a length of 400 m connects 2 large slopes and 4 pedestrian descents to the water, passes near the water park and closes the route at the back entrance to the mall. The total length of the walking route is 1500 m, in this area you can find leisure for any user whether it is a family with children, a couple on a walk or a person with a book on the waterfront. The mall and water park satisfy the full range of possible leisure of the city dweller, thus gathering around itself the most various visitors.
The mission of our team in this project is to create an urban environment near the mall, which responsibly approaches the problems of urban planning: a new road scheme, bicycle and pedestrian traffic are priority on the road and sidewalk, open descent to water, the possibility of water transport with the city center.
The project includes:
Organization of traffic on the Dnieper embankment.
Adjustment of new traffic light modes, from the intersection with Zdolbunivska Street to the intersection with Kniazhiy Zaton Street.
Reconstruction project of the pedestrian part along the mall and the embankment in the interior.
All design decisions were made on the basis of research and measurements of pedestrian and car traffic at eighteen traffic lights, pre-recorded from drones on video.
Year of project implementation: 2019-2021.
Project location: Kyiv, 12 Dniprovska Embankment Street.
Area: 25,000 m2.
№20195 River Metal
Назва проекту: River Metal.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект). Памятники та меморіали.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
ГАП та склад команди: Борис Медведєв, Світлана Конопльова.
Назва компанії: Commercial Public Art.
Контактні дані: commercialpublicart@gmail.com, +38 067 684 63 30.
Короткий опис проекту: Суть проекту у наданні змісту публічному простору і викладанні історії за допомогою об'єктів.
Об'єкти, знайдені на набережній нинішнього промислового Подолу Києва, ми представили в контексті Нового Подолу. Ці предмети минулого в новому середовищі відзначатимуть простір і розповідатимуть історії, що повинні викликати певні асоціації і закликати до певної поведінки. Ділянку, що прилягає до набережної, монументальні індустріальні форми наділяють атмосферою відкритої площі.
Всередині двору дрібні рукотворні об'єкти створюють затишну і інтимну атмосферу, інформуючи відвідувачів про приватність цього простору.
З утилітарної точки зору ці об'єкти психологічно поділяють приватні і громадські зони без використання фізичних бар'єрів.
Ландшафтне рішення двору контрастує з дизайном вулиць і відображає доіндустріальну атмосферу цього місця. Контури майданчиків повторюють обриси промислових будівель: складів і майстерень, що сьогодні знаходяться на території та невдовзі зникнуть.
Рік реалізації проекту: проєктування 2019-2020, нереалізований проект.
Місце реалізації проекту: Київ, Поділ, набережна.

Project name: River Metal.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project). Monuments and memorials.
Actual Status: Unrealized project.
Chief Architect and Team Members: Svitlana Konoplyova, Borys Medvedev.
Company name: Commercial Public Art.
Contact details: commercialpublicart@gmail.com, +38 067 684 63 30.
Brief description of project: The project is about giving the sense to public space inside of a residential quarter and presenting the history using objects.
We used objects found on the embankment of the industrial Podil and presented them in the context of New Podil. Objects of the past in a new environment will mark space and tell stories. Stories should cause certain associations and program the behavior of visitors. The space adjacent to the embankment is endowed with the atmosphere of an open space. In the back of the courtyard, the objects create a cozy and intimate atmosphere, informing visitors
about the privacy of this space.
From a utilitarian point of view, these objects separate the private and public zones psychologically without the use of physical barriers.
The landscape solution of the courtyard contrasts with the design of the streets and refers to the pre-industrial history of this location. The spots of the sites repeat the outlines of industrial buildings: warehouses and workshops that are on the territory today and must be demolished.
Project year: 2019-2020.
Project location: Kyiv, Podil, riverside.
№20204 Ревіталізація площі Галицької у місті Львові / Revitalization of Halytska Square in Lviv
Назва проекту: Ревіталізація площі Галицької у місті Львові.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Нереалізований об'єкт.
Склад команди: Ольга Криворучко, Антон Войташек, Валерія Полянська, Валентин Шароватов, Марія Гасюк, Василина Гарбар, Анастасія Гапанович.
Назва компанії: Urbanideas|Рутенія.
Контактні дані: +38 098 748 78 69.
Опис проекту: Площа Галицька починає свою історію від площі перед Галицькою брамою, більш менш сучасного оформлення набула після розбирання міських мурів і отримала своє розпланування завдяки міському садівничому А. Рьорінгу, який двічі її переплановував, і в радянський час знову була реконструйована. Серед історичних нашарувань площі: поселення під сторожею, костел Воздвиження св. Хреста, помешкання міського ката і кімната тортур, Галицький базар, фонтан Світезянка, в радянський час перевтілився на фонтан з хлопчиком, і ще пізніше – на фонтан Кульбаба, також тут курсував кінний і пізніше електричний трамвай.
Площа Галицька є входом у стару частину середмістя, або продовженням вулиці Галицької (якщо іти «з міста»), звідки виливається великий потік людей, які прогулюються центром. Площа є формальним розширенням середмістя, проте часто так не сприймається через транспортний бар'єр. Тут має бути досить простору, щоб люди не заважали один одному, очікуючи на громадський транспорт, а інтенсивні піші потоки, що виливаються із переповненого центру безперешкодно розливалися і перетікали далі містом у сторону вулиці князя Романа і площі Соборної.
Цей громадський простір слугує місцем зустрічі, звідки починається вечір із друзями або прогулянка містом. Тому площа з фонтаном має бути особливо затишною для відпочинку і (по)чекання, короткого і довшого перебування в місті, наповнена свіжістю води і затінком зелені, що її обрамлює, створювати відчуття захищеності від гамору вулиці і буденності.
Площа Галицька вщерть заповнена людьми і функціями, що тут відбуваються. Ми пропонуємо забрати ті функції, що її перевантажують: менше торгівлі і кіосків, що захаращують вільний прохід для людей. І збільшити вільний простір, особливо біля зупинки громадського транспорту, попри будівлі з активними фасадами та біля пішохідних переходів.
Також виникає абсолютно новий для міста шматок громадського простору, за рахунок зменшення радіусу повороту на вулицю Князя Романа, який теж стане зручнішим та безпечнішим для всіх користувачів.
Фрагмент площі Галицької, що реконструюється в першу чергу – це простір біля фонтану і сам фонтан. Також на цій території відбулися археологічні вишукування, що дали багато знахідок, як мури неіснуючої церкви, які будуть відтрасовані у мощенні.
Час проектування: 2019-2020.
Місце: Львів, Україна.

Project name: Revitalization of Halytska Square in Lviv.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Actual Status: Unrealized object.
Team Members: Olha Kryvoruchko, Anton Voitashek, Valeriia Polianska, Valentyn Sharovatov, Maria Gasiuk, Vasylyna Harbar, Anastasiia Hapanovych.
Company name: Urbanideas | Ruthenia.
Contact details: +38 098 748 78 69.
Project description: Halytska Square begins its history from the square in front of Halytska Gate, acquired a more or less modern design after the dismantling of the city walls and got its layout thanks to the city gardener A. Roering, who redesigned it twice, and was rebuilt in Soviet times too. Among the historical layers of the square: the settlement under guard, the non-existent Church, the apartment of the city executioner and the torture chamber, the Galician bazaar, the fountain Svitezyanka, in Soviet times was transformed into a fountain with a boy, and even later - a fountain Dandelion, also ran a horse and later an electric tram.
Halytska Square is the entrance to the old part of the city center, or a continuation of Halytska Street (if you go "out of town"), from where a large stream of people walking through the center flows. This area is a formal extension of the city center, but is often not perceived as such due to the transport barrier. There should be enough space so that people do not interfere with each other, waiting for public transport, and intense pedestrian flows flowing from the crowded center through the city towards Knyazya Roman Street and Soborna Square.
This public space is a meeting place, where begins an evening with friends or a walk around the city. Therefore, the area with the fountain should be especially cozy for rest and (waiting), short and long stay in the city, filled with fresh water and shade of greenery that frames it, to create a feeling of protection from the noise of the street and everyday life.
Halytska Square is completely filled with people and functions that take place here. We propose to take away those functions that overload it: less kiosks that clutter the free space for people. And increase free space, especially near public transport stops, near buildings with active facades and near pedestrian crossings.
There is also a completely new piece of public space for the city, due to the reduction of the radius of car`s turn to Knyazya Roman Street, which will also become more convenient and safer for all users.
The fragment of Halytska Square, which is being reconstructed first of all, is the space near the fountain and the fountain itself. Archaeological excavations have also taken place in this area, which have provided many finds, such as the walls of a non-existent church, which will be highlighted in paving.
Project year: 2019-2020.
Project location: Lviv|Ukraine.
№20205 Благоустрій внутрішньоквартальних просторів житлового кварталу у Львові / Landscaping of intra-quarter spaces of a residential quarter in Lviv
Назва проекту: Благоустрій внутрішньоквартальних просторів житлового кварталу у Львові
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Статус на поточний момент: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Ольга Криворучко, Василина Гарбар, Валерія Полянська, Марія Гасюк.
Назва компанії: Urbanideas|Рутенія.
Контактні дані: +38 098 748 78 69 .
Архітектурний проект: ТОВ "Архітектурно-Інвестиційна компанія "КРЕАТИВ.
Опис проекту: Житловий квартал розташовується на околиці Львові у мікрорайоні з типовою багатоповерховою забудовою. Він складається із кількох багатоквартирних будинків, що формують невеликі подвір'я, які перетікаються одне в одне і формують більші спільні простори.
Метою ландшафтного проектування було злагодити контраст між масивними будівлями і плоским ландшафтом. Для цього запроектовані штучні ландшафти – насипні горби, що створюють відчуття природніх форм і разом із тим забезпечують утворення більш дрібних просторів, візуально розмежованих, що дають відчуття затишку.
Однорідний стиль ландшафту нагадує про єдність усього середовища внутрішньоквартальних просторів. Але кожне дрібніше подвіря містить відмінний від інших ігровий простір, що створює цікаві можливості для дитячого дозвілля. В якості покриття використано лише пісок і подрібнену соснову кору, що створює ще більше відчуття природності житлового середовища. Більш активні функції, як спорт, ігровий маданчик для старших дітей, майданчик для вигулу собак винесені за межі внутрішньоквартального простору.
Увесь простір житлового кварталу є вільним від авто, але з можливістю заїзду спецтранспорту.
Дерева висаджено таким чином, щоб формувати більш затінені ділянки і сонячні галявини. Кількість газонів скорочено до мінімуму, а їм на зміну використано насадження невисоких чагарників і багаторічників.
Час проектування: 2019.
Місце реалізації проекту: Львів, Україна.

Project name: Landscaping of intra-quarter spaces of a residential quarter in Lviv.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Actual Status: Not implemented project.
Team Members: Olha Kryvoruchko, Vasylyna Harbar, Valeria Polyanska, Maria Hasiuk.
Company name: Urbanideas|Ruthenia.
Contact details: +38 098 748 78 69.
Project description: The residential district is located on the outskirts of Lviv in a neighborhood with a typical multi-storey building. It consists of several apartment buildings that form small courtyards that flow into each other and form larger common spaces.
The purpose of landscape design was to reconcile the contrast between massive buildings and the flat landscape. For this purpose, are designed artificial landscapes - loose mounds that create a feeling of natural shapes and at the same time provide the formation of smaller spaces that give a feeling of cosiness.
The homogeneous style of the landscape is reminiscent of the unity of the whole environment of intra-quarter spaces. But each smaller yard contains a different play space, which creates interesting opportunities for children's leisure. Only sand and crushed pine bark are used as a coating, which creates an even greater feeling of naturalness of the living environment. More active functions, such as sports, a playground for older children, a playground for dogs are placed outside the neighborhood.
The entire space of the residential area is free of cars, but with the possibility of arrival of special vehicles.
Trees are planted in such a way as to form more shaded areas and sunny lawns. The number of grass plots have been reduced to a minimum, and they have been replaced by low shrubs and perennials.
Project year: 2019.
Project location: Lviv, Ukraine.
№20214 Будівництво готелю з громадським простором на покрівлі по вул. М. Вороного, 4 / Сonstruction of hotel with public space on the roof on the Voronoho street, 4
Назва проекту: Будівництво готелю з громадським простором на покрівлі по вул. М. Вороного, 4.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Кінаш Данило Андрійович.
Склад команди: Кінаш Данило, Іваніщак Роман, Сікачовський Андрій.
Назва компанії: АБМК.
Місто: Львів.
Контактні дані: http://www.abmk.com.ua, info@abmk.com.ua, +38 (032) 238-10-98.
Стислий опис проекту: Об'ємне вирішення спрямоване на підтримку сформованого силуету вулиці. Перший поверх втоплений в глибину ділянки за червону лінію що дало можливість розширити простір перед будинком, висотність підпорядковується сформованій лінії забудови вулиці.
Ми пропонуємо розвинути ідею Відкритих зелених терас на покрівлі та функціонально пов'язати їх з вулицею. Щоб попасти на тераси ми створили не просто вертикальні комунікації – це система сходових маршів і проміжних терас вкритих зеленню, які формують Вертикальний сквер як додатковий елемент громадського простору.
Cтатус нереалізованого: 2019-2020 рік.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа проекту (орієнтовно): 7 530 м2.

Project Name: Сonstruction of hotel with public space on the roof on the Voronoho street, 4.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Danylo Kinash.
List of Team Members: Danylo Kinash, Roman Ivanishchak, Andriy Sikachovskyy.
Company's Name: ABMK.
Contact Details: tel.: http://www.abmk.com.ua, info@abmk.com.ua, +38 (032) 238-10-98.
Short Description of the Project: The three-dimensional solution is aimed at supporting the formed silhouette of the street. The ground floor is sunk into the depth of the plot behind the red line, which made it possible to expand the space in front of the house, the height is subject to the formed line of the street.
We propose to develop the idea of open green terraces on the roof and functionally connect them with the street. To get to the terraces, we have created not just vertical communications - a system of stairways and intermediate terraces covered with greenery, which form a vertical square as an additional element of public space.
Unrealized status: 2019-2020.
Project Location: Lviv.
Project area (approximately): 7 530 m2.
№20222 Розвиток прилеглої території Совських ставків та створення дендропарку / Development of the neighboring territory of the Sovski ponds and the creation of an arboretum
Назва проекту: Розвиток прилеглої території Совських ставків та створення дендропарку.
Номінація: Урбаністичний просітр та ландшафт (нереалізований).
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц.
Склад команди: Сергій Казарянц, Олексій Поліщук.
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден».
Контактні дані: e-mail: raden_2005@ukr.net, тел.: +38 067 238 32 27, наша поштова адреса: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 18, оф.№3.
Короткий опис проекту: Дендропарк запроектований по вул. Кіровоградській у місті Києві.
Проектом передбачено розвиток прилеглої території Совських ставків.
Проектні рішення гармонійно вписуються в оточуюче середовище.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Development of the neighboring territory of the Sovski ponds and the creation of an arboretum.
Nomination: Urban Space & Lanscape (unbuilt).
Lead Architect: Sergiy Kazarianc.
List of Team Members: Sergiy Kazarianc, Alex Polischyk.
Company name: LLС «Bureau Raden».
Contact details: e-mail: raden_2005@ukr.net, con. tel.: +38 067 238 32 27, оur post address: 02068, m. Kiev, Vul. Anni Akhmatovoy, 18, office 3.
Brief description of project: Dendropark is designed on the street. Kirovograd in Kiev.
The project envisages the development of the adjoining territory of the Sovski ponds.
Design solutions harmoniously fit into the environment.
Project location:
Kiev.
№20234 Яхтова гавань на 250 яхт в м. Южне Одеської області / Yacht harbor for 250 yachts in Yuzhne, Odessa region
Назва проекту: Яхтова гавань на 250 яхт в м. Южне Одеської області.
Номінація: Урбаністичний просітр та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Юрій Серьогін.
Склад команди: Юрій Серьогін, Микола Лопатюк.
Назва компанії: С-студіо.
Контактні дані: yuivser2013@gmail.com, 050 331 1456.
Короткий опис проекту: Проектом передбачено будівництво: гавані, яхтклубу, готелю, апартаментів і котеджів для власників яхт, хостелу для яхтсменів, елінгу, пішохідної набережної з ресторанами, кафе, бутіками та розважальними закладами для туристів, розширення існуючого пляжу, будівництво гелікоптерних майданчиків, глибоводного каналу до гавані.
Будуть збудовані:
1. Гавань на 250 суден середнього класу;
2. Готель***** на 600 місць;
3. Готель*** на 226 місць;
4. Житлова група на 25 односімейних 1-2 поверхових котеджів з присадибними ділянками;
5. Квартал 4-6 поверхових будівель на 400 апартаментів;
6. Яхт-клуб;
7. Елінг;
8. Ресторани та туристичні бутіки;
9. Інженерні комунікації та споруди;
10. Спорядження для використання відновлювальних джерел енергії;
11. Пішохідна набережна;
12. Реконструйова існуюча захисна дамба Сичавського ставка.
Рік реалізації проекту: 2022.
Місце реалізації проекту: м. Южне Одеської області.

Name of project: Yacht harbor for 250 yachts in Yuzhne, Odessa region.
Nomination: Urban Space and Landscape (Unrealized).
Leading Architect: Yuri Seryogin.
Team members: Yuri Seryogin, Mykola Lopatyuk.
Company name: С-студіо.
Contact details: yuivser2013@gmail.com, 050 331 1456.
Brief description of the project: The project provides for the construction of: a harbor, yacht club, hotel, apartments and cottages for yacht owners, a yachting house, an outing, a pedestrian waterfront with restaurants, cafes, boutiques and entertaining establishments for tourists, expansion of the existing beach, construction of helicopter platforms, deep water channel to the harbor.
Will be built:
1. Harbor to 250 middle class vehicles;
2. Hotel ***** for 600 places;
3. Hotel *** for 226 places;
4. Residential group on 25 single-family 1-2-storey cottages with private plots;
5. A quarter of 4-6 storey buildings for 400 apartments;
6. yacht club;
7. Ealing;
8. Restaurants and tourist boutiques;
9. Engineering communications and facilities;
10. Equipment for the use of renewable energy sources;
11. Pedestrian Quay;
12. Reconstruct existing protective dam of Sichavsky pond.
Year of implementation: 2022.
Place of project implementation: Yuzhne city of Odessa region.
№20244 Лінійний парк в місті Астана / Linear Park in the city of Astana
Назва проекту: Лінійний парк в місті Астана.
Номінація: Урбаністичний просітр та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Токаєв Н.С.
Склад команди: Токаєв Нурмахан, Прокопов Олександр, Тищенко Сергій, Омельченко Євгенія, Бирко Тетяна, Мунбаєв Нурлан, Аристанов Асилбек.
Назва компанії: ТОО "Нур-Саулет".
Контактні дані: ГСЛ №13012236, вул. Московська, 18, офіс 7, тел: (+7 717 2) 50-97-28; nur_saulet@mail.ru.
Короткий опис проекту: Ділянка проектованого об'єкта розташована в лівобережній частині м Астани, в Есільскому районі, в квадраті вулиць Сиганак, Туркестанська, Акмешіт, Алмати.
Ділянка парку включає в себе 2 основні входи на територію парку з північної частини парку примикає до території споруджуваного будинку Абу Дабі Плаза і південної, з боку вулиці Алмати.
Площа ділянки в межах підрахунку обсягів робіт становить 11,3373 Га.
Рельєф території проектованої ділянки рівний і характеризується абсолютними відмітками поверхні грунту 347,85 - 348,20. Клімат району різко континентальний і посушливий. Зима холодна і тривала з стійким сніговим покривом. Літо коротке, але спекотне. Район відноситься до зони недостатнього і нестійкого зволоження.
За суспільну значимість міський парк є парком районного значення.
За функціональним призначенням міський парк відноситься до спеціалізованого парку (прогулянковий, тихого відпочинку, спортивно-розважальний).
Відвідуваність парку 1500 - 1600 чол. / День (відсоток відвідуваності парку від загальної кількості жителів становить 14-15% в літній вихідний день) при нормі 10 м2 / чол.
Рік реалізації проекту: 2015-2018 р.
Місце реалізації проекту: Республіка Казахстан, м. Астана, на перетині вулиць Туркистан, Алмати, Акмешіт.

Project name: Linear Park in the city of Astana.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Leading Architect: Tokayev N.S.
Team Composition: Tokayev Nurmanhan, Alexander Prokopov, Sergey Tyschenko, Evgenia Omelchenko, Birko Tatiana, Munbaev Nurlan, Arystanyan Asylbek.
Company Name: Nur-Saule LLP Contact details: ГСЛ №13012236, st. Moscow, 18, office 7, tel: (+7 717 2) 50-97-28; nur_saulet@mail.ru.
Brief description of the project: The plot of the projected facility is located in the left bank of the city of Astana, in the Eils'ky district, in the square of the streets of Syganak, Turkestan, Akmeshit, Almaty.
The park area includes 2 main entrances to the park area from the northern part of the park adjacent to the territory of the Abu Dhabi Plaza building and the south, from the street of Almaty.
The area of the plot within the calculation of volumes of works is 11.3373 hectares.
The relief of the territory of the projected area is even and is characterized by absolute marks of the surface of the soil 347,85 - 348,20. The climate of the region is sharply continental and dry. Winter is cold and long with a stable snow cover. Summer is relatively short but hot. The area belongs to a zone of insufficient and unstable humidification.
According to the public significance, the city park is a park of district significance.
For functional purpose the city park belongs to the specialized park (pleasure, quiet rest, sports and entertainment).
Park attendance 1500 - 1600 people per day (the percentage of park attendance from the total population is 14-15% on a summer holiday) at a rate of 10 m2 / person.
Year of project implementation: 2015-2018.
Place of project implementation: Republic of Kazakhstan, Astana, at the intersection of Turkistan, Almaty and Akmeshit streets.
№20247 Парк «Совки» / Sovky Park
Назва проекту: Парк «Совки».
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Володимир Дербеньов.
Назва компанії: Дербеньов Студіо.
Контактні дані: Володимир Дербеньов Architect, тел.: +380 (44) 561 73 86, +380 (67) 249 05 67, e-mail: artdesign@derbenovstudio.com, e-mail: info@derbenovstudio.com, 04114, Україна, Київ, вул. Вишгородська, 56/2, оф. 152.
Короткий опис проекту: Реконструкція старого зеленого масиву із створенням спортивних та культурних просторів.
Рік реалізації проекту: 2017-2019.
Місце реалізації проекту: Київ.

Project name: Sovky Park.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Lead Architect: Volodymyr Derbenov.
Company name: Derbenovstudio.
Contact details: Volodymyr Derbenov Architect, tel.: +380 (44) 561 73 86, cell: +380 (67) 249 05 67, e-mail: artdesign@derbenovstudio.com, e-mail: info@derbenovstudio.com, 04114, Ukraine, Kyiv, Vyshgorodska st., 56/2 ap. 152.
Brief description of project: Reconstruction of old greenery with create sport and cultural areas.
Project year: 2017-2019.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20256 Tween Coexistence Garden
Назва проекту: Tween Coexistence Garden.
Номінація: Нереалізований урбаністичний простір та ландшафт.
Статус на поточний момент: 50% реалізовано.
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій, Богдан Гаджилов,Вадим Милостюк, Ангеліна Гладушевська.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: +380 44 360 45 53, +380 68 199 189 3, e-mail: info@aranchii.com.
Короткий опис проекту: Простір двору бізнесцентру Європасаж у Києві покликаний підвищіти якість робочого середовища працівників у функціональному та атмосферному аспектах. Гай Співіснування виконаний геометрично лініями, що вказують основний напрямок двору й огинають функціональні акценти, та передбачає спокійну та дієву частини з літнім кінотеатром, озелененням і рухомі лави.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project name: Tween Coexistence Garden.
Nomination: Unrealized urban space and landscape.
Actual Status: 50% implemented.
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii, Vadym Mylostyuk. Bohdan Hadzhylov, Anhelina Hladushevska.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: +380 44 360 45 53, +380 68 199 189 3, e-mail: info@aranchii.com.
Brief description of project: The space of the yard business center "Europassage" in Kyiv is designed to increase the quality of the working environment of employees in the functional and atmospheric aspects. The main lines of Tween Coexistence Garden indicat the main direction of the yard, enveloping the functional accents. This provides two main functional zones: calm and active parts with a summer cinema, landscaping and moving benches.
Project year: 2020.
Project location: Kyiv.
№20262 Modular Park Новий Поділ (Концепція благоустрою набережної Новий Поділ в м.Києві) / Modular Park Novy Podil (The concept of improvement of the embankment Novy Podil in Kyiv)
Назва проекту: Modular Park Новий Поділ (Концепція благоустрою набережної Новий Поділ в м.Києві).
Номінація: Урбаністичний просітр та ландшафт (нереалізований).
Ведучий архітектор: Цуман Кирило Михайлович.
Склад команди: Цуман Кирило, Кайгородцев Юрій, Дмитренко Кирило, Загоруйко Олександра, Бойчук Таїсія.
Назва компанії: in.Lab Architects.
Місто: Київ.
Контактні дані: +380971356200, +380635390921, kirill.tsuman@gmail.com.
Стислий опис проекту: Проект набережної Нового Подолу розроблявся в рамках концепції створення нового житлового мікро-району "Новий Поділ", що запроектований на березі Дніпра, на колишній території річкового порту. Завданням було створити парк з модульною структурою і максимальною кількістю зелені та різноманітних зон для відпочинку.
Рік реалізації проекту: нереалізовано, проект 2019 рік.
Місце реалізації проекту: нереалізовано.
Площа проекту: 1,05 га.

Project Name: Modular Park Novy Podil (The concept of improvement of the embankment Novy Podil in Kyiv).
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Tsuman Kirill.
List of Team Members: Tsuman Kirill, Kaygorodcew Yuriy, Kirill Dmytrenko, Sasha Zagoruiko, Tasya Boychuk.
Company's Name: in.Lab Architects.
Contact Details: +380971356200, +380635390921, kirill.tsuman@gmail.com.
Short Description of the Project: The project of the Novy Podil embankment was developed within the framework of the concept of creating a new residential district "Novy Podil", which is designed on the banks of the Dnieper, on the former territory of the river port. The task was to create a park with a modular structure and the maximum amount of greenery and various recreation areas.
Project Year: 2019.
Project Location: Kyiv.
Project area: 1.05 hectares.
№20304 Площа Св. Теодора у м. Львові: ревіталізація / Mytna square in Lviv. Capital repair
Назва проекту: Площа Св. Теодора у м. Львові: ревіталізація.
Номінація: Нереалізований урбаністичний простір та ландшафт.
Статус на поточний момент: Робочий проект.
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко , Антон Войташек, Валентин Шароватов, Василина Гарбар, Павло Остапів, Ніна Владімірцева, Степан Труш, Галина Лукащук.
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS.
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net, +38 098 748 78 69.
Короткий опис проекту: Одна з найцікавіших площ міста Львова, розташована на території давнього руського міста, поблизу Волинського шляху (ще відомий як Чорний). Тут колись знаходилася дерев'яна церква ще з княжих часів, довкола якої був цвинтар, що підтвердили найновіші розкопки на площі. Також присутні ознаки існування на цій території однієї із найдавніших культур, що проживали на теренах України, черняхівської. У не такому далекому минулому цей квартал називався Краківським передмістям, а на розі площі збудовано синагогу, яка нагадує нам про ще один мультикультурний аспект площі Св. Теодора.
Площа наділена неабияким туристичним потенціалом, розташована за 7 хв. ходу від площі Ринок. У 2015 році на площі Св. Теодора відбувався архітектурний воркшоп із залученням мешканців в рамках Майстерні Міста (GIZ / Urban Project, Lviv), де обговорювалися плани з ревіталізації площі.
Проектом передбачено трасування локації давньої церкви, влаштування зеленої зони, нового освітлення, а також пішохідного фонтану. Різні типи мощення, використані в проекту, відображають різні епохи, в які жила ця площа – від давньоруських часів і до сучасності.
Велика кількість дерев, що додаються вздовж вулиць навколо площі створюються особливу атмосферу затишного житлового простору для місцевих мешканців та затінок від сонця.
Для дітей цікавою розвагою буде пішохідний фонтан і ігровий майданчик на розі площі. Також велика кількість лавок і стільців у затінку під деревами надасть додаткової привабливості простору та заохотить людей до довшого перебування на площі.
Замовник: Управління охорони історичного середовища ЛМР.

Project name: Mytna square in Lviv. Capital repair.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
Actual Status: Technical documentation.
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Anton Voitashek, Vasylyna Harbar, Pavlo Ostapiv, Nina Vladimirceva, Stepan Trush, Halyna Lukaschuk.
Company name: PE NVF "RUTENIA" / URBANIDEAS.
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net, +380987487869.
Short description of project: One of the most interesting squares of the city of Lviv, located on the territory of an ancient city, near the Volyn Way (also known as the Black). Here was a wooden church from the kings epoch, around which was the cemetery, which confirmed the latest diggings on the square. There are also signs of the existence one of the oldest cultures on this territory of that lived on the territory of Ukraine, Chernyakhivsky. In this not so distant past times, this quarter was called the Krakiv suburb, and a synagogue was built on the corner of the square, which reminds us of another multicultural aspect of St. Theodore's Square.
The area have a magnificent tourist potential, is located in 7 minutes walk from Rynok Square. In 2015, an architectural workshop involving residents at the City Workshop (GIZ / Urban Project, Lviv) took place on St. Theodore Square, where plans for the revitalization of the square were discussed.
The project includes tracing the location of an ancient church, setting up a green zone, new lighting, and a pedestrian fountain. The various types of paving used in the project reflect the different periods in which this area lived - from the ancient times to the present.
A large number of trees added along the streets around the square creates a special atmosphere of a cozy living space for local residents and shades of the sun.
For children, the fun fest is a pedestrian fountain and a playground on the corner of the square. Also, a large number of shops and chairs in the shade under the trees will provide additional attractiveness of space and encourage people to stay longer on the square.
Customer: Department for the Protection of the Historical Environment.
№20306 Концептуальний проект «Парк Кайнозою» в селі Підгір'я Богородчанського району Івано-Франківської області / Conceptual project "Cenozoic Park" in the village of Pidhirya, Bohorodchany district, Ivano-Frankivsk region
Назва проекту: Концептуальний проект «Парк Кайнозою» в селі Підгір'я Богородчанського району Івано-Франківської області.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Назаренко Андрій Вікторович.
Склад команди: Андрій Назаренко, Христина Косьмій, Павло Кукурудз.
Архітектори: Андрій Назаренко, Христина Косьмій, Павло Кукурудз.
Скульптори: Тарас Пилипонюк, Дмитро Пилипонюк.
Концепція: Марія та Юрій Козакевичі, ініціатива ФЯТБ.
Клієнт: Underhill.
Назва компанії: N+K Architectvra.
Місто: Івано-Франківськ
Контактні дані: info@nplusk.com, 066 522 62 18.
Стислий опис проекту: Концептуальний проект «Парк Кайнозою» в селі Підгір'я Богородчанського району Івано-Франківської області.
Парк Кайнозою — це розважальний та освітній парк, розміщений на 8 га території з рівнинним рельєфом. Тематика парку — епоха Кайнозою — історична ера, що почалась 66 мільйонів років тому і триває досі.
В'їжджаючи до парку, відвідувач потрапляє на великий громадський простір навколо існуючої скульптурної композиції «Мамонти». Це місце збору туристичних груп, обмежене активним фасадом з кав'ярнями та сувенірними крамницями. Вхід на територію парку здійснюється через фойє головної будівлі, де знаходиться касовий зал, інфо-пойнт, кав'ярня. З фойє відвідувач потрапляє до музею. Музей — це продовгувата та вигнута в плані галерея з діорамами, що розповідають історію створення та розвитку життя на Землі від Первинного бульйону, через Палеозой, Мезозой та Кайнозой аж до побуту кроманьйонців. З музею відвідувач потрапляє безпосередньо в парк. Опинившись там, він бачить ще один громадський простір, з заглибленим амфітеатром. Тут можна як послухати лекцію під відкритим небом, так і спостерігати за побутом кроманьйонців у виконанні акторів, взяти участь в майстер-класах, виготовити знаряддя праці тощо.
Сам парк представлений довгим та заплутаним маршрутом зі стежок, які ведуть до різних скульптурних композицій. Відкритий простір та відсутність існуючих великих зелених насаджень, а також панорама на діброву та Карпати на задньому плані надихають на сюжет міграції доісторичних тварин маршрутом з Карпат до Івано-Франківська через відкриту широку рівнину, де на них вже чатують доісторичні хижаки, що переховуються в хащах та водоймах. Сюжетна єдність скульптурних композицій дасть повніше враження про життя на Землі кількадесят мільйонів років тому та дозволить наочно зобразити різні сюжети.
Окрім маршруту зі скульптурними композиціями, в парку розміщено кілька атракцій. Перша така атракція — водойма, яка влітку слугує кондиціонером, а взимку — ковзанкою. Крім того, водойма — це тло для експозиції водоплавних тварин. Над водоймою — кільцевий оглядовий міст, який водночас створює затінок. Під мостом, обабіч водойми — велика пісочниця зі скелетом динозавра у ній. По інший бік — альпін-парк. Відразу за водоймою — скеледром. Маршрут закінчується припіднятим над рельєфом мостом, зійшовши на який, відвідувач може спостерігати за дикими котами у природному для них оточенні. Природній рельєф дає можливість ізолювати тварин та створити для них необхідний психологічний комфорт.
Відвідувач закінчує свій маршрут на головному майдані, звідки він може потрапити до фудкорту або повернутися до місця збору туристичних груп та паркінгів.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: с. Підгір'я, Івано-Франківська обл.
Площа проекту: 8 Га.

Project name: Conceptual project "Cenozoic Park" in the village of Pidhirya, Bohorodchany district, Ivano-Frankivsk region.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Leading architect: Andriy Viktorovych Nazarenko.
Team members: Andriy Nazarenko, Khrystyna Kosmiy, Pavlo Kukurudz.
Architects: Andriy Nazarenko, Khrystyna Kosmiy, Pavlo Kukurudz.
Sculptors: Taras Piliponyuk, Dmytro Piliponyuk.
Concept: Maria and Yuriy Kozakevychi, FYATB initiative.
Client: Underhill.
Company name: N + K Architectvra.
City: Ivano-Frankivsk.
Contact details: info@nplusk.com, 066 522 62 18.
Brief description of the project: Conceptual project "Cenozoic Park" in the village of Pidhirya, Bohorodchany district, Ivano-Frankivsk region.
Caynozo Park is an amusement and educational park located on 8 hectares of land with flat terrain. The theme of the park - the Cenozoic era - a historical era that began 66 million years ago and continues to this day.
Entering the park, the visitor enters a large public space around the existing sculptural composition "Mammoths". It is a gathering place for tourist groups, limited by an active facade with cafes and souvenir shops. The entrance to the park is through the lobby of the main building, where there is a cash hall, info point, coffee shop. From the lobby, the visitor enters the museum. The museum is an elongated and curved gallery with dioramas that tell the story of the creation and development of life on Earth from the Primary Broth, through the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic to the life of the Cro-Magnons. From the museum, the visitor enters directly into the park. Once there, he sees another public space, with a deep amphitheater. Here you can listen to an open-air lecture and watch the life of Cro-Magnons performed by actors, take part in master classes, make tools and more.
The park itself is represented by a long and confusing route of trails that lead to various sculptural compositions. The open space and the lack of existing large greenery, as well as the panorama of the oak and the Carpathians in the background inspire the story of the migration of prehistoric animals on the route from the Carpathians to Ivano-Frankivsk across the open wide plain, where prehistoric predators lurking reservoirs. The plot unity of the sculptural compositions will give a fuller impression of life on Earth several tens of millions of years ago and will allow to clearly depict different plots.
In addition to the route with sculptural compositions, the park has several attractions. The first such attraction is a pond, which serves as an air conditioner in summer and an ice rink in winter. In addition, the pond is a background for the exposure of aquatic animals. Above the reservoir is a ring observation bridge, which at the same time creates shade. Under the bridge, on both sides of the pond - a large sandbox with a dinosaur skeleton in it. On the other side - the alpine park. Immediately behind the reservoir - a climbing wall. The route ends with a bridge raised over the terrain, descending on which, the visitor can observe wild cats in their natural environment. The natural relief makes it possible to isolate animals and create the necessary psychological comfort for them.
The visitor ends his route on the main square, from where he can get to the food court or return to the place of gathering of tourist groups and parking lots.
Year of project implementation: 2019.
Location of the project: s. Pidhirya, Ivano-Frankivsk region
Project area: 8 hectares.
№20311 «KOLIBEl»
Назва проекту: «KOLIBEl».
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект).
Ведучий архітектор: Мартiн Iгор.
Склад команди: Мартiн I.A., Моспанюк A.C.,Мартинкевич C.A., Мусієнко B.О, Бабiч A.A. Романова А.E.
Назва компанії: Martin's.
Місто: Київ.
Контактні дані: +38 (097) 708 1047.
Стислий опис проекту: Концепція благоустрою території під громадський парк з розміщенням тимчасового павільйону для проведення виставок, концертів, лекцій на острові у центрі м.Київ. Концепцiя: Це духовний, фізичний, освітній і розважальний кокон, затишно огортає і створює умови для чарівного перетворення кожної клітини матерії ... Через цей проект ми трансформуємо себе, простір і наших гостей. Простір об'єднує в собі різні види дозвілля. Тут можна побути наодинці з природою прогулюючись по верхній відкритій терасі, зайнятися духовними приктиками або активно провести час з друзями на концерті чи граючи в настільні ігри. У цьому просторі об'єднались бібліотека, музична кімната, приміщення для духовних практик, кафе, зони відпочинку, маркет.
Місце реалізації проекту: Київ, о. Долобецький.
Площа забудови: 1 464 м2.
Площа ділянки: 7,34 Га.

Project Name: KOLIBEL.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Igor Martin.
List of Team Members: Martin I.A., Mospanyuk A.C., Martinkevich C.A., Musienko B.O., Babich A.A. Romanov A.E.
Company's Name: Martin's.
Contact Details: +38(097)708 1047.
Short Description of the Project: The concept of territorial improvement for a public park with temporary pavilion for holding exhibitions, concerts and lectures is situated on the Dolobetsky island in Kyiv.
Concept: It is a spiritual, physical, educational and entertaining cocoon, it coherently envelops and creates conditions for the magic transformation of each cell of matter ... Through this project we transform ourselves, the space and our guests. Space combines various types of leisure This area includes different types of leisure activities. Walking on the upper outdoor terrace you can be alone with nature. In addition, you can actively spend free time with friends doing yoga or playing table games. Library, music room, cafes, market, rooms for spiritual practices and recreation area are all combined in this place.
Project Location: Kyiv, Fr. Dolobetsky.
Building area: 1,464 m2.
Plot area: 7.34 hectares.
№20319 «Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі» м. Київ / "Reconstruction and improvement of the Landscape Park in Solomyansky district", Kyiv
Назва проекту: «Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі» м. Київ.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт / Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Макаренко Олександр Євгенович.
Склад команди: Плащенко Є.М. (ГАП), Макаренко О. Є. (ведучий архітектор), _Нашивочніков О. ( конструктор), Дмітрієва М. Ю. (ландшафтний архітектор).
Назва компанії: «АРХ-ІНЖ ПРОЕКТ».
Місто: Київ.
Контактні дані: +38 067 441 89 10 (Олександр Макаренко), makarenko.san@gmail.com.
Стислий опис проекту: Головна ідея парку – максимальне збереження існуючого природнього рельєфу і інтегрування в нього зон відпочинку. Територія поділяється на 4 фукціональні зони: прогулянкова зона (інтегровані в ландшафт доріжки, реконструйовані сходи, пандуси); зона спокійного відпочинку (підпорні стінки/лави, реконструйований фонтан, карта-схема річки Либідь, інтег