Ukrainian Urban Awards
Архітектурне освітлення
Architectural lighting
№20067 Проект освітлення першої частини меморіального комплексу пам'яті Героїв Небесної Сотні / The Project of illumination of the first part of the Heavenly Hundred Heroes Monument
Назва проекту: Проект освітлення першої частини меморіального комплексу пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Номінація: Архітектурне освітлення.
Склад команди: Концептуальний дизайн: Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак. Ведучий проектант: Микола Мігаль.
Замовник: ФОП Лесюк А.М.
Назва компанії: Ліхт Форум.
Контактні дані: Сергій Жаглов +38 050 317 05 22, e-mail: info@lichtforum.com.ua.
Опис проекту: Основним завданням цього проекту, було реалізація бачення його головного архітектора. Підтримка лінійності архітектури в нічний період та підготовка світлових місць для вертикального освітлення на другому етапі будівництва в зонах, де згодом мають бути висаджені дерева.
Перша частина проекту мала кілька основних завдань:
1. Лінійне та горизонтальне освітлення нижньої частини монументу і підтримка його верхньої частини.
2. Лінійне освітлення всіх підходів до монумента та майданчиків перед ним.
3. Вертикальні лінії на деревах які будуть висаджені на схилі гори.
4. Світлова підтримка задньої частини комплексу.
Частину обладнання виготовлено українськими виробниками.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: The Project of illumination of the first part of the Heavenly Hundred Heroes Monument.
Nomination: Architectural lighting.
Conceptual design: Andriy Lesiuk, Maria Yastrubchak, Hristina Pundak.
Chief designer: Mykola Mihal.
Customer: Lesiuk A.M.
Name of the company: Licht Forum.
Contacts: Serhiy Zhaglov +38 050 317 05 22, e-mail: info@lichtforum.com.ua.
Short project description: The main task of this project was to fulfill the vision of its author. It means keeping the linearity of architecture at night and preparing space for vertical illumination on the second stage of building in order to plant trees in these zones.
The first part of the project had several main tasks:
1. Linear and horizontal illumination of the lower part of the monument and its upper part support.
2. Linear illumination of all approaches to the monument and its grounds.
3. Vertical lines on the trees planted on hill sides.
4. The illumination support on the back side of the monument.
A part of equipment is made by Ukrainian manufacturers.
Project realization year: 2019.
Project realization city: Lviv.
№20091 Освітлення фасаду костелу Святого Миколая / Facade lighting of the St. Nicholas Сathedral
Назва проекту: Освітлення фасаду костелу Святого Миколая.
Номінація: Архітектурне освітлення.
Статус на поточний момент: Реалізований.
ГАП та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Владислав Чорний, Марина Тоцька, Дмитро Шостак. Меценати: MacPaw, Ring Ukraine, SD Capital , Toronto-Kyiv.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: тел.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: Костел Святого Миколая в Києві - збережена спадщина, якій більше 100 років. До недавніх пір прекрасний пам'ятник архітектури в нічний час доби стояв темним силуетом, тому була гостра необхідність його підсвітити.
Завдання ускладнила «недоторканність» фасаду, на ньому не можна розміщувати додаткові конструкції. Ми підсвічуємо його з сусідніх будівель на відстані близько 100 м. Ми розробили специфічне обладнання - дуже потужне та з екстремально вузькою п'яти- та восьмиградусною оптикою. Також, щоб домогтися форми світлових плям, використовували найтонші нано-лінзи, що витягають круглі плями світла в еліпси.
Зазвичай подібну архітектуру підсвічують заливаючим світлом, що створює характерні тіні. Ми зробили по-іншому та розраховували світлові плями різних діаметрів, що покривають фасад фрагментально і створюють додаткову рельєфність.
Освітлювальне обладнання і система управління дозволяє створювати різні світлові сценарії. Повсякденний сценарій - однотонне тепле біле світло. Для підтримки державних свят або конкретних заходів можна створювати програми в будь-якій кольоровій гамі. Крім зміни відтінків, сценарії можуть бути статичними та динамічними. Наприклад, у зв'язку з пандемією коронавірусу, фасад Костелу підсвітили в кольорах італійського прапора, щоб висловити підтримку Італії.
Медіа-фасади - сучасний канал донесення інформації. У період пандемії COVID-19 в багатьох країнах медиків підтримують символічно освітленими спорудами в кольорах служб охорони здоров'я - Ейфелева вежа, Бурдж Халіфа, Empire State Building, Сіднейська опера ...
В Україні, подібно до світового досвіду, ми підсвітили знакові споруди в символічній біло-червоній гамі, щоб привернути увагу до медиків, які потребують допомоги.
Білий і червоний - кольори, що найсильніше асоціюються з медициною в нашій країні - червоно-білі машини швидкої допомоги, білі халати лікарів, червоні серця, наповнені вдячністю.
Ми задіяли одночасно цілу мережу об'єктів, в тому числі Костел Св.Миколая, ЖК Tetris Hall, ЖК Chicago Central House.
Світло - прекрасний інструмент, щоб просигналізувати медикам про загальну підтримку. Ми всі зараз знаходимось вдома в безпеці, тоді як мед.працівники повинні бути в зоні найвищого ризику. Будинки, що захищають людей всередині себе, зовні стали маяками, що символічно світяться для медиків, які перебувають «на передовій».
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Facade lighting of the St. Nicholas Сathedral.
Nomination: Architectural lighting.
Actual Status: Сompleted.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Vladyslav Chornyy, Maryna Totsʹka, Dmytro Shostak. Patrons: MacPaw, Ring Ukraine, SD Capital , Toronto-Kyiv.
Company name: Expolight.
Contact details: tel.:+38 093 905 42 96? e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: The Catholic church of St. Nicholas in Kyiv is a preserved piece of architectural heritage that is over a century old. Until recently, this beautiful monument of architecture was just a dark silhouette at night, so there was an urgent need for the illumination.
The task was complicated by the "inviolability" of the facade: it was impossible to place additional structures on it. As a result, we illuminate it from neighboring buildings at a distance of about 100 meters. The special equipment has been developed for this goal, very powerful and with extremely narrow five-degree and eight-degree optics. Also, to achieve the needed shape of light spots, we used the super-thin nano-lenses that transform round spots of light into ellipses.
Typically, such architecture objects are illuminated with a sliding floodlight that creates characteristic shadows. Lighting it in a different way, we calculated light spots of different diameters, covering the facade fragmentarily and thus giving additional prominence to the facade.
The lighting equipment and control system allow for creating various lighting scenarios. The daily scenario is a plain warm-white light. To support public holidays or specific events, it allows for creating programs according to a specific occasion. In addition to changing shades, scenarios can be either static or dynamic. For example, in connection with the coronavirus situation, the facade of the church has been highlighted in the colors of the Italian flag to express support to Italy.
Media facades present a modern channel helping to deliver information. During the COVID-19 pandemic, in many countries, the support to doctors is shown with constructions symbolically lit in the colors of health services: the Eiffel Tower, Burj Khalifa, Empire State Building, Sydney Opera, etc.
In Ukraine, echoing the world experience, we have highlighted iconic buildings in a symbolic white-red color scheme to draw attention to healthcare workers who need help.
White and red are the colors most strongly associated with medical treatment in our country, like red and white ambulances, white coats for doctors, red hearts filled with gratitude.
We involved a whole network of constructions into the project simultaneously, including the Church of St. Nicholas, the Tetris Hall Residential Complex, and the Chicago Residential Complex.
Light is a great tool to let medical workers see our comprehensive support. We are all safe at home now, while medical workers should struggle in the highest risk zone. Buildings, protecting people inside, outside have turned into symbolically luminous beacons for doctors and nurses who are there "on the front line."
Рroject year: 2018.
Project location: Kiyv, Ukraine.
№20092 Лазерно-світлова інсталяція через 500-метрову протоку / Laser-Light Installation Through a 500-Meter River Strait
Назва проекту: Лазерно-світлова інсталяція через 500-метрову протоку.
Номінація: Архітектурне освітлення.
Статус на поточний момент: Реалізований.
ГАП та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Владислав Чорный, Юлiя Чірка, Дмитро Шостак.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: тел.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: Перша в світі перманентна лазерно-світлова аудіальна інсталяція через 500-метрову протоку. Вона світить променями і лазерами з материкового берега через протоку на природний екран - листяний масив дерев, що ростуть на протилежному березі.
У парку, що розташований на березі річки, з настанням вечора протилежний берег зникав у темряві. За допомогою світла і лазерів ми розширили простір парку, видовищно підсвітивши крони дерев на протилежному березі.
Контент шоу формується з трьох складових: світлової, лазерної та аудіальної.
На оглядових майданчиках в парку встановлено аудіо-обладнання, за допомогою якого Лазерно-світлове шоу супроводжується музикою.
Відбиваючись у воді, лазери промальовують на кронах різні сюжети, розповідаючи, чим живе місто, про його символи та переживання.
У буденному режимі освітлення розроблене в кольоровій гамі, притаманній кожній порі року, з відповідними лазерними проекціями. Також передбачені програми під різні заходи - державні свята або міські події. Наприклад, спеціальне п'ятихвилинне шоу, що під музику розповідає про місто Дніпро.
Освітлювальна інсталяція є чудовою декорацією для елементів парку і візуально розширює його територію, висвітлюючи акваторію води та крони.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.

Project name: Laser-Light Installation Through a 500-Meter River Strait.
Nomination: Architectural lighting.
Actual Status: Сompleted.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka.
Team members: Vladyslav Chornyy, Yuliya Chirka, Dmytro Shostak.
Company name: Expolight.
Contact details: tel.:+38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: The world's first permanent laser-light audio installation through a 500-meter river strait that shines with rays and lasers from the mainland through the strait to a natural screen, a deciduous array of trees growing on the opposite bank.
In the park, located on the riverbank, the opposite bank disappeared in the dark at night. With the help of light and lasers, we expanded the park, spectacularly illuminating the crowns of trees on the opposite bank.
The content of the show is composed of three components: light, laser, and audio.
The audio equipment is installed on the observation platforms in the park, and with it, the laser-light show is accompanied by music.
Reflecting in the water, lasers draw various plots on the tree crowns, telling about the city life, symbols, and experiences.
In everyday mode, the backlight is designed in the color scheme common for each season of the year, with the corresponding laser projections. It also provides programs for various events, such as public holidays or city events. For example, there is a special five-minute show accompanied by music and telling about the Dnipro city.
The lighting installation has become a beautiful decoration for the elements of the park; it visually expands its territory, illuminating the water area and the tree crowns.
Project year: 2019.
Project location: Dnipro, Ukraine.
№20115 Діджитал-скульптура в ЖК Chicago Central House / Digital Sculpture at Chicago Central House
Назва проекту: Діджитал-скульптура в ЖК Chicago Central House.
Номінація: Архітектурне освітлення.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука.
Члени команди: Олександр Чернявський, Юлія Чірка, Марина Тоцька, Дмитро Шостак. Замовник: Saga Development.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: тел.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: Куб на фасаді Chicago Central House став першою масштабною медіа-скульптурою в Україні та Європі, яка, використовуючи цифровий матеріал, показує на екрані невидимий ритм міста.
Ми живемо в епоху, коли кордони між реальним і цифровим світом стираються. Так, будівельні матеріали еволюціонували від дерева, каменю, бетону, скла і алюмінію до цифрового матеріалу. Саме це дозволило нам втілити динамічну скульптуру, яка буде показувати життя міста в безлічі варіантів.
Скульптура являє собою дві грані куба з led-екранів розміром 5 х 5 м, що поміщений в скляну оболонку.
Протягом години на кубі транслюються 6 роликів. П'ять з них демонструють форму в структурах більш традиційних матеріалів - дерева, каменю, бетону, скла і металу. Шостий в цифровому вигляді генерує форму на основі доступних Big Data - даних про погоду, міський трафік, авіаперельоти та мобільні дзвінки.
При створенні контенту ми використовували імітацію денного світла, тобто прорахували рух сонця для даної геолокації. Кожну годину на скульптурі в віртуальній формі видозмінюється положення тіней згідно реального руху сонця.
Після настання темряви в підсвічуванні форми імітується найсучасніша музейна технологія підсвічування експонатів, коли кілька пучків світла різної ширини прицілюється певним чином, щоб не змінюючи положення, максимально проявляти форму світлом. У нашому випадку ці світильники віртуальні.
Для фасаду комплексу також розроблене динамічне підсвічування, яке взаємодіє з підсвічуванням медіа-скульптури. Наприклад, якщо по всій висоті фасаду відбувається імітація водоспаду, куб перетвориться в гігантський акваріум, в який з гуркотом буде падати вода.
Під всі варіанти сценаріїв буде розроблятися аудіоконтент.
Також передбачено інтерактивну взаємодію зі скульптурою: в скляній оболонці розміщена зменшена модель куба, торкаючись якої людина зможе впливати на існуючий контент. І змінювати форму, що генерується, власними руками, подібно до того, як кожен житель міста впливає на статистичні дані.
Медіа-фасади - сучасний канал донесення інформації. У період пандемії COVID-19 в багатьох країнах медиків підтримують символічно освітленими спорудами в кольорах служб охорони здоров'я - Ейфелева вежа, Бурдж Халіфа, Empire State Building, Сіднейська опера ...
В Україні, подібно до світового досвіду, ми підсвітили знакові споруди в символічній біло-червоній гамі, щоб привернути увагу до медиків, які потребують допомоги.
Білий і червоний - кольори, що найсильніше асоціюються з медициною в нашій країні - червоно-білі машини швидкої допомоги, білі халати лікарів, червоні серця, наповнені вдячністю.
Ми задіяли одночасно цілу мережу об'єктів, в тому числі Костел Св.Миколая, ЖК Tetris Hall, ЖК Chicago Central House.
Світло - прекрасний інструмент, щоб просигналізувати медикам про загальну підтримку. Ми всі зараз знаходимось вдома в безпеці, тоді як мед.працівники повинні бути в зоні найвищого ризику. Будинки, що захищають людей всередині себе, зовні стали маяками, що символічно світяться для медиків, які перебувають «на передовій».
Діджитал-скульптура під час пандемії генерує форму на основі даних з благодійного ресурсу зі збору коштів на допомогу медикам.
Раніше вона генерувала динамічні форми на основі міських відкритих даних Києва, а зараз, коли параметри життя Києва істотно сповільнилися, ми перевели фокус на події, що відбуваються і підключили до алгоритму генерації форми дані з ресурсу helpdoctors.com.ua. Кожна маленька частинка-сердечко є відображенням кожного мецената, який зробив пожертву через цей сайт. Всі разом вони утворюють велику пульсуюче серце.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Digital Sculpture at Chicago Central House.
Nomination: Architectural lighting.
Actual Status: Сompleted.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Oleksandr Chernyavsʹkyy, Yuliya Chirka, Maryna Totsʹka, Dmytro Shostak. Client: Saga Development.
Company name: Expolight.
Contact details: tel.:+38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: A cube on the facade of Chicago Central House has became the first massive media sculpture in Ukraine and Europe that are show the invisible rhythm of the city on its screen using digital content.
We live in an era when borders between reality and the digital world are less and less visible. Building materials evolved from wood, stone, concrete, glass, and aluminum to digital materials. That, in particular, have help us create a dynamic sculpture that displays the city life in all its diversity.
The sculpture itself is a 5x5 meter cube placed into a glass shell.
Each hour, six videos are translated. Five of them are demonstrate more traditional textures: wood, stone, concrete, glass, and steel. The sixth one are generate a form using available "Big Data", which is data about weather, city traffic, air travel, and phone calls.
Creating content, we use imitation of the daylight having calculated the Sun movement on current geolocation. So, each hour, the placement of shadows on a sculpture are change visually depending on the real Sun's movement in a virtual form.
When the darkness comes, the most modern museum technology of exhibit illumination is imitated. Several beams of light with different width are aim in a certain way to express the shape with the light without changing position. In our case, the lamps are virtual.
The facade itself is also dynamically lit, and the illumination is interact with the illumination of the media sculpture. For example, if along all the height of the facade, there are an imitation of a waterfall, the cube is turn into a giant aquarium into which the water is fall loudly.
For all the variations of scenarios there will be developed audio content.
Interactions with sculpture are also be provided: in the glass shell, there are a smaller model of the cube touching which people are able to affect the current content.
Media facades present a modern channel helping to deliver information. During the COVID-19 pandemic, in many countries, the support to doctors is shown with constructions symbolically lit in the colors of health services: the Eiffel Tower, Burj Khalifa, Empire State Building, Sydney Opera, etc.
In Ukraine, echoing the world experience, we have highlighted iconic buildings in a symbolic white-red color scheme to draw attention to healthcare workers who need help.
White and red are the colors most strongly associated with medical treatment in our country, like red and white ambulances, white coats for doctors, red hearts filled with gratitude.
We involved a whole network of constructions into the project simultaneously, including the Church of St. Nicholas, the Tetris Hall Residential Complex, and the Chicago Residential Complex.
Light is a great tool to let medical workers see our comprehensive support. We are all safe at home now, while medical workers should struggle in the highest risk zone. Buildings, protecting people inside, outside have turned into symbolically luminous beacons for doctors and nurses who are there "on the front line."
During the pandemic, the digital sculpture generates its shape based on data from a charitable resource that raises funds to help healthcare workers.
Previously, it generated dynamic forms based on the public open data of Kyiv, and now, when the life parameters of Kyiv have slowed significantly, we shifted focus to current events and connected the data from the helpdoctors.com.ua resource to the form generation algorithm. Each small heart particle is a reflection of each person who donated through this platform. Together, they create a large pulsating heart.
Project year: 2019.
Project location: Kiyv, Ukraine.
№20128 Освітлення ЖК Tetris Hall / Lighting for the Tetris Hall Residential Complex
Назва проекту: Освітлення ЖК Tetris Hall.
Номінація: Архітектурне освітлення.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Володимир Мороз, Дмитро Шостак. Замовник: KAN Development.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: тел.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: У проекті освітлення житлового комплексу Tetris Hall динамічно підсвічені медіа-фасади кількох будівель об'єднані складною системою управління, що дозволяє програмувати ілюмінацію відразу для трьох веж в єдиній системі. Цей преміальний житловий комплекс повинен був стати тактовно помітним у панорамі міста у нічний час.
Ідея проекту освітлення, як і назва житлового комплексу, корелює з архітектурним рішенням фасадів.
Фасади мають безліч площин скління різноманітних розмірів. До найбільш великих вікон ми прив'язали елементи освітлення, щоб обійтися мінімальною кількістю світильників і не покривати весь фасад. Під ці світильники розроблені спеціальні програми, сюжет яких - падаючі фігури гри Тетрис, що "збирають" і "трансформують" будівлю. Програми передбачають різну зміну відтінків, в тому числі світлову підтримку заходів та свят згідно річного календаря.
Пішохідний міст, що з'єднує вежі на рівні дахів, освітлений динамічною підсвіткою в комплексі з карнизами. Для мешканців, що проходять мостом, джерела світла інтегровані в перила і розташовуються нижче рівня очей, освітлюючи полотно мосту.
Для того, щоб зовнішнє світло не потрапляв у вікна квартир, були розроблені спеціальні лінзи, які спрямовують світло тільки назовні. Самі світильники на фасаді зроблені максимально непомітними і дуже тактовно інтегровані в архітектуру. Джерела світла в них покриті матовими розсіювачами, які роблять підсвічування фасадів комфортним для оточення.
На даху комплексу є озеленена територія, в освітленні якої ми відмовилися від використання світильників на опорах і підсвічували рослини. Таким чином, територія освітлюється м'яким відбитим світлом, а не прямим.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Lighting for the Tetris Hall Residential Complex.
Nomination: Architectural lighting.
Actual Status: Сompleted.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Volodymyr Moroz, Dmytro Shostak. Client: KAN Development.
Company name: Expolight.
Contact details: tel.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: In the lighting project for the Tetris Hall residential complex, the dynamically illuminated media facades of several buildings are joined together by a sophisticated control system that allows the illumination to be programmed for all three towers in a single system. This premium apartment complex had to become tactfully visible in the city skyline at night.
The idea of lighting, as well as the name of the residential complex, correlates with the architectural design solution chosen for the facades.
The facades feature many glazing planes of various sizes. We attached light fixtures to the largest windows to use the minimal number of lamps and not cover the entire facade. Special programs were developed for these lamps following the plot of the falling figures in the Tetris game, which "assemble" and "transform" the building. The programs allow for the change of shades, including light support for events and annual holidays.
The pedestrian bridge connecting towers at the roof level is lit together with eaves by dynamic illumination. For residents passing along the bridge, the light sources are integrated into the railing and located below the eye-level, illuminating the canvas.
To prevent the outside light from entering the apartment windows, we developed special lenses able to direct the light only to the outside. The lamps on the facade were made as seamless as possible and tactfully integrated into the architecture. The light sources in them were covered with matted diffusers that make the facade illumination comfortable for the environment.
On the roof of the apartment complex, there is a green area. For its lighting, we decided not to use lamps on supports and illuminated plants instead. Thus, the area is illuminated by soft reflected light instead of direct light.
Project year: 2019.
Project location: Kiyv, Ukraine.
№20129 Лайт-арт інсталяція Beacon в UNIT.City /
Назва проекту: Лайт-арт інсталяція Beacon в UNIT.City.
Номінація: Архітектурне освітлення.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Художник, автор ідеї: Себастіан Кайт. Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Олександр Чернявський, Дар'я Кощеєва, Дмитро Шостак. Замовник: UDP.
Назва компанії: Sebastian Kite & Expolight.
Контактні дані: тел.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: Beacon - це художня лайт-арт інсталяція, розташована на 60-метровій заводський трубі на території колишнього мотоциклетного заводу в Києві. В 2017 році був відкритий перший інноваційний парк України - UNIT.City. У процесі реконструкції цей артефакт був збережений серед нових будівель, і тепер він став громадською пам'яткою, що привертає увагу кожного відвідувача парку.
Концепція Beacon (Маяка) полягає в створенні об'єднуючого символу в епоху змін в українській історії. Символ поваги до минулого, землі, на якій він стоїть, і прагнення до майбутнього.
З настанням темряви світло рухається вертикально знизу вгору, відображаючи процес зарядки енергії. Досягнувши вершини, світло проектується з труби потужним вертикальним променем.
Для лінійного світла, яке рухається вгору по димоходу, був розроблений спеціальний блок, завдяки якому стало можливим зробити світло м'яким і затемнюваним. Також обладнання дозволяє реалізовувати різні сценарії. На додаток до основного сценарію з білим світлом були розроблені програмні режими в національних відтінках України та інших країн (для можливих прийомів державних делегацій), а також святкова новорічна програма.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: UNIT.City, м. Київ, Україна.

Project name: Light art installation Beacon in UNIT.City.
Nomination: Architectural lighting.
Actual Status: Сompleted.
Chief Architect and Team Members: Artist: Sebastian Kite. Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Oleksandr Chernyavsʹkyy, Daria Koshcheyeva, Dmytro Shostak. Client: UDP.
Company name: Sebastian Kite & Expolight.
Contact details: tel.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: Beacon is a light art installation, based on a 60-meter factory pipe in the territory of the former motorcycle factory in Kyiv, where the first innovative park of Ukraine, UNIT.City, was opened in 2017. In the process of renovation, among the new buildings, this artifact was preserved and now it has become a public landmark, attractively dominating the city.
The concept of the Beacon is to create a unifying symbol in the era of changes in Ukrainian history. A symbol of respect for the past, the land on which it stands, and the desire for the future.
With the onset of darkness, the light moves vertically from the bottom upwards, displaying the process of energy charging. Reaching the summit, light projects from the pipe with a powerful vertical beam.
For the linear light that travels up the chimney a special unit has been developed, thanks to which it was possible to make the light soft and dimmable. Also, the equipment allows to implement various scenarios. In addition to the main scenario with white light, program options were developed in the colors of Ukrainian national symbols and other states for possible receptions of state delegations, as well as a festive New Year's program.
Project year: 2019.
Project location: UNIT.City, Kiyv, Ukraine.
№20178 Архітектурне освітлення фасаду Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької / Facade lighting of the Lviv Theatre of Opera and Ballet
Назва проекту: Архітектурне освітлення фасаду Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.
Номінація: Архітектурне освітлення.
Статус на поточний момент: Реалізовано.
Cклад команди: Головний світлодизайнер Володимир Верес, команда: Володимир Худяк, Якубянець Володимир.
Назва компанії: Компанія світла та звуку SPECTRSTORE.
Контактні дані: +38 097 968 96 02 - Володимир Верес.
Опис проекту: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, якому вже понад 120 років, розташований в історичному центрі Львова, і відноситься до світової спадщини ЮНЕСКО. Візитна картка міста привертає увагу тисяч туристів, містян, а також поважних гостей. Саме тому було прийняте рішення розробити проект освітлення фасаду Оперного театру, щоб будівля сяяла не лише вдень, а й вночі, захоплюючи погляди перехожих.
Дизайнер продумав усе до найменших деталей, але втілити задум виявилося не так просто. Фасад історичної будівлі, оснащений незліченною кількістю колон, скульптур і складних виступів, потребував максимальної обережністі у проведенні монтажних робіт, щоб світлодіодні лампи не пошкодили фасад, а навпаки прикрасили його. Зважаючи на наш досвід та професійність у даній галузі, ми можемо запевнити, що усе обладнання для виконання проекту освітлення від українського виробника SSLed є високоякісним та економним у споживанні, термін придатності якого може досягати десятка років.
Отже, архітектурне освітлення Львівської опери підкреслює цінність історичної будівлі. Окрім того, освітлення фасаду Оперного театру має велике значення для збільшення туристичної привабливості міста, привертання уваги українських та міжнародних ЗМІ.
Рік реалізації проекту: 2015.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Facade lighting of the Lviv Theatre of Opera and Ballet.
Nomination: Architectural lighting.
Actual Status: Completed.
Team Members: Сhief lighting designer Volodymyr Veres, crew: Volodymyr Khudyak, Volodymyr Yakubyanets.
Company name: Lviv Music&Light company SPECTRSTORE.
Contact details: +38 097 968 96 02 - Volodymyr Veres.
Rief description of project: The Solomiya Krushelnytska Lviv National Academic Opera and Ballet Theater, which is over 120 years old, is located in the historic center of Lviv and is a UNESCO World Heritage Site. The distinctive attraction catches attention of thousands of tourists, citizens, as well as distinguished guests. That is why it was decided to develop a project to illuminate the facade of the Opera House, so that the building shine not only during the day but also at night, capturing the eyes of passers-by.
The designer thought over everything to the smallest detail, but to implement the idea was not so easy. The facade of the historic building, equipped with countless columns, sculptures and intricate projections, required the utmost care in the installation work so that the LED lamps would not damage the facade, but rather decorate it. According to our experience and professionalism in this field, we can assure you that all the equipment for the lighting project from the Ukrainian manufacturer SSLed is high quality and economical in consumption, the expiration date of which can reach ten years.
Thus, the architectural lighting of the Lviv Opera House emphasizing the value of the historic building. In addition, the lighting of the facade of the Opera House is of great importance to increase the tourist attractiveness of the city, attracting the attention of Ukrainian and international media.
Project year: 2015.
Project location: Lviv.
№20184 Архітектурне освітлення фасаду адміністративної будівлі залізничного вокзалу м. Івано-Франківськ / Architectural lighting of the facade of the administrative building of the railway station of Ivano-Frankivsk
Назва проекту: Архітектурне освітлення фасаду адміністративної будівлі залізничного вокзалу м. Івано-Франківськ
Номінація: Архітектурне освітлення.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор: Степаньков Роман Сергійович.
Склад команди: Ляшенко Зінаїда, Студьонов Станіслав, Бойко Наталія.
Назва компанії: TOPENERGY.
Контактні дані: тел. +38 066 974 95 56, e-mail: roman@topenergy.com.ua.
Опис проекту: Залізничний вокзал міста є важливим транспортним вузлом, видатною архітектурною пам'яткою, а наразі, ще й витвором сучасного світлотехнічного мистецтва. Будівля в стилі неоренесанс була підсвічена сучасними енергоефективними світильниками зі спеціальними оптичними лінзами, що дає можливість насолоджуватись чудовою архітектурою в нічний час, в тому числі – куполом вокзалу, який видно з будь-якої частини міста.
Для втілення проекту встановлено 167 світильників акцентного освітлення та близько 200 метрів лінійних світильників. Фасадні світильники – українського виробництва, що були спроектовані спеціально для даного проекту. Для додаткового освітлення привокзальної площі також встановлено 6 декоративних опор висотою 5м зі стилізованими світильниками польського виробництва.
Отже, улюбленець містян і культурна архітектурна пам'ятка регіонального значення – залізничний вокзал м. Івано-Франківськ, нарешті отримав довгоочікуване фасадне освітлення.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: м. Івано-Франківськ, Україна.
Площа проекту: 3,48 км2.

Project name: Architectural lighting of the facade of the administrative building of the railway station of Ivano-Frankivsk.
Nomination: Architectural lighting.
Current status: Implemented.
Leading architect: Stepankov Roman Sergeevich.
Team members: Zinaida Lyashenko, Stanislav Studyonov, Natalia Boyko.
Company name: TOPENERGY.
Contact details: tel. +38 066 974 95 56, e-mail: roman@topenergy.com.ua.
Project description: The city railway station is an important transport hub, an outstanding architectural monument, and now also a work of modern lighting art. The Neo-Renaissance building was illuminated by modern energy-efficient lamps with special optical lenses, which allows you to enjoy the magnificent architecture at night, including the dome of the station, which can be seen from any part of the city.
To implement the project, 167 accent luminaires and about 200 meters of linear luminaires were installed. Facade luminaires - Ukrainian production, which were designed specifically for this project. For additional lighting of the station area, 6 decorative supports 5 m high with stylized lamps of Polish production were also installed.
Thus, the favorite of the townspeople and cultural architectural monument of regional importance - the railway station of Ivano-Frankivsk, has finally received the long-awaited facade lighting.
Year of project implementation: 2019.
Project location: Ivano-Frankivsk, Ukraine.
Project area: 3.48 km2.
№20130 Освітлення пішохідного бульвару на вул.Короленка у Дніпрі / Lighting for a Pedestrian Boulevard on Korolenko Street in Dnipro city
Назва проекту: Освітлення пішохідного бульвару на вул.Короленка у Дніпрі
Номінація: Архітектурне освітлення
Статус на поточний момент: Реалізований
ГАП та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука
Склад команди: Владислав Чорний, Дар'я Кощеєва, Дмитро Шостак
Назва компанії: Expolight
Контактні дані: +380939054296 d.evetskaya@expolight.net
Короткий опис проекту:
Boulevard of Arts - локація в центрі міста, в сусідстві з театрами та об'єктами мистецтва, що стає новим креативним кластером. Ставилося завдання максимально розкрити креативність простору світловими прийомами. У цій концепції ми об'єднали каустичні хвилі, що заповнюють весь бульвар, тематичні проекції, крафтові світильники та інтерактивний медіа-екран тощо.
Світлом ми формуємо простір для креативних людей, що спонукатиме творити.
Ми реалізували на бульварі неінтенсивне «артове» світло, тактовне, незаливаюче. Ніби в залі для глядачів, загальне освітлення ненасичене і здатне змінювати інтенсивність і відтінки світла згідно з різними подіями на цій «сцені». А окремі елементи і зони - акцентні і привертають увагу.
Домінуючі опори з кортену дають «сценічне» вузькопроменеве світло, створюючи плями, які ніби пробиваються крізь дерева. Крафтові перфоровані світильники розкинулися над усім бульваром на розтяжках. Для них ми створили спеціальні лінзи, які дають гарні каустичні хвилі на пішохідну площину. Також за допомогою гобопроекторів доповнили атмосферу світловими проекціями в тематиці творчих професій.
А буквально відчути себе творцем кожен перехожий може завдяки нашому інтерактивному медіа екрану. За допомогою проекційних технологій на величезній площині будь-який бажаючий може створювати картини, скульптури, грати музику.
Про символи та філософію простору розповідає спеціально розроблений нами сайт - https://dniproboulevard.art/
Перейти на нього можна також завдяки світловим QR-кодам, що розташовані на бульварі.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна

Project name: Lighting for a Pedestrian Boulevard on Korolenko Street in Dnipro city
Nomination: Architectural Lighting
Actual Status: Implemented
Chief lighting designer: Mykola Kabluka
Team members: Vladyslav Chornyy, Daria Koshcheyeva, Dmytro Shostak
Company name: Expolight
Contact details:+380939054296 d.evetskaya@expolight.net
Brief description of project:
The boulevard is being built downtown, closely to theaters and art sites, and is set to become a new creative cluster. The task was to maximize the creativity of the space employing light techniques. In this concept, we combined caustic waves filling the entire boulevard, themed projections, craft lamps, an interactive media screen, and much more.
With light, we form a space for creative people to create.
We provide the boulevard with non-intensive "art" light, courteous, and non-flooding. As if in the performance hall, the general lighting is unsaturated and able to change the intensity and shades of light according to different events on this "stage." At the same time, the individual elements and zones are accent and attention-grabbing.
The dominant supports made of corten steel will give the "scenic" narrow-beam light, creating spots that seem to penetrate the trees. Crafted perforated lamps will be spread over the entire boulevard on carrier cables. For them, we are creating special lenses that will give good caustic waves to the pedestrian plane. Also, with the help of gobo projectors, we will complement the atmosphere with light projections reflecting the creative professions.
And every passer-by will be literally able to feel himself or herself a creator thanks to our interactive media screen. With the help of projection technologies, anyone will get a chance to create paintings or sculptures on a large surface, or to be an orchestra conductor.
The specially developed site - https://dniproboulevard.art/ tells about the symbols and philosophy of space.
You can also switch to it thanks to the light QR-codes located on the boulevard.
Project year: 2020
Project location: Dnipro, Ukraine

№20131 Постіндустріальна лайт-арт інсталяція «Dnipro Light Flowers» / Postindustrial Light-Art Installation «Dnipro Light Flowers»
Назва проекту: Постіндустріальна лайт-арт інсталяція «Dnipro Light Flowers»
Номінація: Архітектурне освітлення
Статус на поточний момент: реалізований
ГАП та склад команди:
Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука
Склад команди: Владислав Чорний, Олександр Чернявський, Юлія Чірка, Дмитро Шостак
Назва компанії: Expolight
Контактні дані: +380939054296 d.evetskaya@expolight.net
Короткий опис проекту:
Dnipro Light Flowers - масштабна постіндустріальна лазерно-світлова арт-інсталяція з 13 недіючих труб, перший паросток якої - труба висотою 123 м. Тіло труби вкрито більше 700-ми джерелами світла, а на вершині встановлено найпотужніший в Україні лазер.
Всі елементи об'єднані складною системою синхронізації, яка пов'язана з аудіо-супроводом, встановленим на двох спеціальних оглядових локаціях.
Щовечора піксельні джерела світла на трубі фарбуються в відтінки заходу дня, що минає. На вершині труби встановлена камера, що робить фото заходу щовечора. Спеціальний сервер обробляє ці дані, вибирає характерні відтінки неба і світлом забарвлює в них трубу. Сонце сідає, але одягає в свій спектр інсталяцію, на пару годин продовжуючи життя заходу, що вже зник.
Також інсталяція може відображати світлом важливі події в місті або світі, святкові та міські заходи. Так Dnipro Light Flowers стала частиною світло-лазерного піротехнічного музичного шоу на День міста в Дніпрі, яке проходило в трьох просторах - на землі, у воді та у повітрі.
Особлива функція інсталяції - можливість кожному бажаючому власноруч зробити запуск лазерного квітки, який побачить все місто. Для цього розроблено спеціальний додаток, на нього ведуть світлові QR-коди, розміщені на двох оглядових локаціях.
Засоби від запуску лазерного салюту відправляються в благодійний фонд Kiddo, який вже більше 8 років надає допомогу маленьким пацієнтам. Таким чином ми зможемо використовувати нові технології на службі у благодійності.
Для персонального запуску розроблено 6 візуально-аудіальних режимів з різною тривалістю, динамікою і музичним супроводом.
123-метрова труба - це перший паросток, в майбутньому планується трансформація 13-ти заводських труб в панорамі більше 7 кілометрів.
Одним із завдань проєкту була трансформація стійкою асоціації міста Дніпро, як промислового центру, в новий образ постіндустріального міста високих технологій, інновацій та екологічності.
Детальніше про філософію і сенсах розповідає спеціально розроблений сайт, присвячений інсталяції - https://dniprolightflowers.art/
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна

Project name: Postindustrial Light-Art Installation «Dnipro Light Flowers»
Nomination: Architectural Lighting
Actual Status: Implemented
Chief Architect and Team Members:
Chief lighting designer: Mykola Kabluka
Team members: Vladyslav Chornyy, Yuliya Chirka, Dmytro Shostak
Company name: Expolight
Contact details: +380939054296 d.evetskaya@expolight.net
Brief description of project:
Dnipro Light Flowers is a large-scale post-industrial light-laser art installation of 13 inactive pipes, the first sprout of which is a pipe 123 m high. The body of the pipe is covered with more than 700 light sources, and the most powerful laser in Ukraine is installed at the top.
All elements are linked into a complex synchronization system, which is coupled with audio accompaniment installed at two special viewing locations.
Every evening, the pixelated light sources on the tube are painted in the shades of the sunset of the day. A camera is installed at the top of the pipe that takes photos of the sunset every evening. A special server processes this data, selects the characteristic shades of the sky and colors the pipe in them with light. The sun sets, but it dresses the installation in its spectrum, prolonging the life of the already gone sunset for a couple of hours.
The installation can also display important events in the city or the world, festive and city events with light. So Dnipro Light Flowers became a part of the light-laser pyrotechnic music show on the City Day in Dnipro, which took place in three spaces - on earth, in water and in air.
A special function of the installation is the opportunity for each citizen to launch a laser flower with his own hands, which will be seen by the whole city. For this, a special application has been developed, light QR codes located at two viewing locations lead to it.
Funds from the launch of the laser fireworks are sent to the Kiddo charity foundation, which has been helping little patients for over 8 years. In this way, we can use new technologies in the service of charity.
For personal launch, 6 visual-auditory modes with different duration, dynamics and musical accompaniment have been developed.
The 123-meter pipe is the first sprout; in the future, it is planned to transform 13 factory pipes in a panorama of more than 7 kilometers.
One of the objectives of the project was the transformation of the persistent association of the city of Dnipro, as an industrial center, into a new image of a post-industrial city of high technologies, innovation and environmental friendliness.
A specially developed site dedicated to the installation tells more about philosophy and meanings - https://dniprolightflowers.art/
Project year: 2020
Project location: Dnipro, Ukraine

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda