Ukrainian Urban Awards

Нереалізований проект міського

планування

Unbuilt urban planning project


Масштаб вулиць
The scale of the streets

Масштаб міста
The scale of the city
№20023 Forum Apartments

Назва проекту: Forum Apartments.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: У процесі реалізації.
Ведучий архітектор: Олександр Беценко, Володимир Йосипчук.
Склад команди: Назар Шклянка, Ірина Євочка, Олександр Козак.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: На проектне рішення вплинули три основні фактори: збереження панорами Львова в межах історичного ареалу міста, ув'язка історичної тканини фасадів вулиці та нівелювання негативного впливу залізничної колії, що проходить повз ділянку. Комплекс поділено на дві умовні частини: одна з них завершує історично-цінну забудову по вул. Під Дубом з висотним акцентом, який сідає на вісь вулиці Джерельної та замикає її перспективу; інша частина розташована в глибині ділянки, паралельно до залізничної колії, та виконує функцію захисту від шуму просторів двору та решти комплексу.
Рік реалізації проекту: 2016-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, Львів, вул. Під Дубом, буд. 26.

Project name: Forum Apartments.
Nomination: Residential architecture.
Actual status: In the process of implementation.
Chief architect: Alexander Betsenko, Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Nazar Shklianka, Iruha Yevochka, Alexander Kozak.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Description of project: Three major factors influenced the design decision: preserving the panorama of Lviv within the limits of the historical area of the city, linking the historical fabric of the street facades and lowering the negative impact of the railway track passing by the site. The complex is divided into two parts: one of them completes historically valuable buildings on the Pid Dubom street with a high-rise accent, which sits on the axis of Dzherelna Street and closes its perspective. The other part is located in the depth of the site, parallel to the railway track, it serves as a protection for the courtyard spaces and the rest of the complex from the outdoor noise
Project year: 2016-2019.
Project location: 26 Pid Dubom Street, Lviv, Ukraine.
№20028 Громадський простір з елементами інтерактивної взаємодії / Public space with elements of interactive interaction
Назва проекту: Громадський простір з елементами інтерактивної взаємодії.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Гавриш В.Я., Малеш О. Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.».
Контактні дані: +38 097 788 53 30.
Опис проекту: Ділянка площею 0,152 Га розташована в м.Чернівці, обмежена вул. Білоруська та пров. Узьбецький.
Тема сучасного розвитку благоустрою міста значною мірою лягла в основу містобудівних та об'ємно-просторових рішень цієї концепції.
Ділянка прилягає до житлових будинків з вбудованою бібліотекою, тому проектування цікавого та сучасного громадського простору, який зможе забезпечити потреби всіх категорій відвідувачів є доцільним та необхідним в даному районі.
В соціальному контексті концепція враховує вимоги мешканців щодо простору даної ділянки. Якісне мощення в поєднанні з інтерактивними елементами благоустрою дасть змогу активно проводити вільний час всім категоріям населення: ігрова площадка з музичними клавішами - дітям дошкільного та шкільного віку; елементи інтерактивної підсвітки шляхів пішоходів не залишать байдужими дорослих та слугуватимуть додатковими індикаторами для МГН.
Благоустрій виразно підкреслює міський простір та в перспективі може бути продовжений на сусідніх ділянках. Основним модулем цієї структури є ігрова зона, де втілені сучасні, та в той час, не складні технології у вигляді площадки з чутливим до тактильного впливу мощенням із підсвіткою та звуковими ефектами.
При проектуванні збережено деякі існуючі елементи озеленення і передбачено нові насадження, які забезпечать захист від зайвого шуму та пилу з проїзджої частини.
Відтак, передбачено демонтаж існуючих малих архітектурних форм (кіосків), влаштування мощення для незрячих людей, сучасні зупинки громадського транспорту, смітники, обмежувальні блокатори руху автомобілів тощо. Зупинки обладнано зарядними пристроями для гаджетів.
Передбачено підвищений пішохідний перехід, який слугуватиме обмежувачем швидкості автомобілів, та забезпечить безпечний перехід.
Рік реалізації проекту: Нереалізований.
Місце реалізації проекту: вул. Білоруська, буд. 24 в м. Чернівці.

Project name: Public space with elements of interactive interaction.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich.
List of Team Members: Havrysh V. Y., Malesh O. T.
Company name: NPE "Stasyuk M.V.".
Contact details: +38 097 788 53 30.
Brief description of project: The plot with an area of 0,152 hectares is located in Chernivtsi, a limited street. Bisloruska and Per. Uzbetskyi. The theme of the modern development of the city's improvement was to a large extent the basis of city-planning and space-spatial solutions of this concept. The plot is adjacent to residential buildings with a built-in library, so designing an interesting and contemporary public space that can meet the needs of all categories of visitors is feasible and necessary in the area. In the social context, the concept takes into account the requirements of the inhabitants regarding the space of the site. High-quality paving in combination with interactive elements of an accomplishment will allow to actively spend spare time for all categories of the population: a playground with musical keys - children of preschool and school age; Elements of interactive highlighting of pedestrian paths will not leave uninterested adults and serve as additional indicators for MHN. Improvement clearly emphasizes urban space and in the long run can be extended on neighboring sites. The main module of this structure is the gaming zone, where modern, and at the same time, non-complex technologies in the form of a site with sensitive to tactile influence with paving with backlighting and sound effects is embodied. During the design, some of the existing elements of greening are preserved and new plantations are provided, which will provide protection from excessive noise and dust from the outflow part. Therefore, it is foreseen to dismantle existing small architectural forms (kiosks), paving for blind people, modern public transport stops, garbage cans, restrictive blockers for motor vehicles, etc. The stops are equipped with gadget chargers. An upgraded pedestrian crossing, which will serve as a speed limiter, will provide a safe transition.
Project year: Unrealized.
Project location: street Bisloruska, 24 in the city of Chernivtsi.
№20031 Клубне містечко 12 / Сlub town "12"
Назва проекту: Клубне містечко 12.
Номінація: Нереалізований проект міського планування (масштаб вулиць – планування / реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища).
Статус на поточний момент: В стадії будівництва.
Ведучий архітектор: Гайдар Володимир.
Склад команди: Василів Христина, Водвуд Олег.
Назва компанії: "GAID•ART".
Контактні дані: тел.:+38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com.
Опис проекту: Клубне містечко 12 – житловий комплекс утворений 4-6 поверховими житловими секціями покращеного планування, які поєднані міжбудинковим комфортним простором. Особливістю комплексу є 3-рівневе зонування: виключно пішохідні загальна та локальна зони, приватний приквартирний простір помешкань 1-го поверху. Загальна зона включає спортивні, дитячі та відпочинкові майданчики інтегровані у гармонійний ландшафт. Помешкання 1-го поверху включають міні-дворики із зоною відпочинку та барбекю. Особливими є ландшафтні рішення внутрішньо-дворових просторів, велика увага приділена озелененню комплексу, його екологічності та інклюзивності.
Місце реалізації проекту: м. Івано-Франківськ.

Project name: Сlub town "12".
Nomination: Unbuilt Project of City Planning.
Category: Unimplemented.
Current status: Аt the stage of realization.
Architects team: Gaidar Volodymyr, Vasyliv Khrystyna, Vodvud Oleh.
Company name: "GAID•ART".
Contact information: tel.:+38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com.
Project Description: Club town "12" is a residential complex formed by 4-6 storey residential sections with high level comfortable planning, which are combined with inter-house comfortable space. Special feature of the complex is a 3-level zoning: pedestrian common and local areas, private apartment space of the flats situatedon the ground floor. The common area includes sport, kids and recreational areas harmoniously integrated into the existing landscape. The groung floor flats have mini-gardens with barbecue area. Special attention is focused on the landscaping solutions of the inner courtyard spaces, much attention is paid to the greening of the complex, its environmental friendliness and inclusivity.
Project location: town Ivano-Frankivsk.
№20038 Концептуальний проект пішохідного мосту / Conceptual design of a pedestrian bridge
Назва проекту: Концептуальний проект пішохідного мосту.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб вулиць.
Статус на поточний момент: Концепт.
Склад команди: Клейтман Ольга, Агафонова Катерина, Віхтинська Валерія, Міщенко Юлія, Федоренко Юлія, Ганжа Маріанна, Муха Христина, Ситник Анна, Косован Микита.
Назва компанії: SBM studio.
Контактні дані: +38 095 596 18 11.
Email: sbm_ua@yahoo.com.
Опис проекту: Основна мета проекта - поєднати різні зелені зони та створити нові видові точки в центральній частині міста. Сквери розташовані між собою поруч, але розділені дорогами, що знижує якість публічного простору.
Кожен сквер має свої особливості:
- Сквер "Тихонова" є частиною набережної;
- "Соборний" сквер має терасний рельєф та фонтани;
- Сквер "Вічний Вогонь" через великий перепад рельєфу є оглядовим майданчиком на Полтавський шлях, парк "Стрілка" та Свято-Благовіщенський кафедральний собор.
Саме тому поєднуємо їх пішохідним мостом, що примножить якість міського простору та створить нову пішохідну структуру, яка на сьогоднішній день не розвивається у місті.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків.

Project name: Conceptual design of a pedestrian bridge.
Nomination: Unrealized urban planning project. Scale of streets.
Actual Status: Unrealized project.
Chief Architect and Team Members: Kleitman Olga, Ganja Marіanna, Mishchenko Julia, Fedorenko Julia, Mukha Khrystyna, Sitnik Anna, Kosovan Mikita, Vіkhtinska Valeriya.
Company name: SBM studio.
Contact details: +38 095 596 18 11.
Email: sbm_ua@yahoo.com.
Description of the project: The main goal of the project is to connect different green areas and create new viewpoints in the central part of the city. The squares are located next to each other, but separated by roads, which reduces the quality of public space.
Each square has its own features:
- Tikhonov Square is part of the waterfront;
- Cathedral Square has terraced relief and fountains;
- The Eternal Flame Square, due to the large relief difference, is a viewing platform for Poltavskiy Schlyah street, Arrow Park and St. Annunciation Cathedral.
That is why we combine them with a pedestrian bridge, which will increase the quality of urban space and create a new pedestrian structure that is currently not developed in the city.
Project location: Ukraine, Kharkiv.
№20065 Схема розвитку мережі київського метрополітену з оптимізацією існуючих ліній на період до 2125 року / Development Scheme of the Kiev Underground Network with Optimization of Existing Lines for the Period up to 2125
Назва проекту: Схема розвитку мережі київського метрополітену з оптимізацією існуючих ліній на період до 2125 року.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Ведучий архітектор: Заварзін Олег Олександрович.
Склад команди: Заварзін Олег Олександрович.
Назва компанії: Кафедра дизайну середовища НАКККіМ.
Контактні дані: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Опис проекту: Пропонується стратегічний план розвитку мережі ліній метрополітену Києва з оптимізацією діючих ліній на період до 2125 року. Пропозиція передбачає подовження існуючих ліній та створення нових, загальною протяжністю до 530 км, що з'єднає міста-супутники столичної агломерації. Аналогом є вже існуюче, сучасне метро міста Шанхай, загальною протяжністю 678 км, 17 ліній, 413 станцій. Схемою прогнозується будівництво 13 ліній, зокрема 1 кільцевої навколо центральної частини Києва за аналогією до подібних ліній, які мають місце в метрополітенах міст Москва, Пекін, Шанхай тощо.
Рік реалізації проекту: Концепція 2014 року.
Місце реалізації проекту: м. Київ.
Площа проекту: Протяжність ліній проекту 530 км.

Project Name: Development Scheme of the Kiev Underground Network with Optimization of Existing Lines for the Period up to 2125.
Nomination: Unbuilt urban planning project.
Head Architect: Oleg Zavarzin.
List of Team Members: Oleg Zavarzin.
Company's Name: Cathedra of Environmental Design under NAKKKiM.
Contact Details: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Short Description of the Project: A strategic plan for the development of Kyiv subway lines is proposed with the optimization of operating lines for the period up to 2125. The proposal provides for existing lines extension and new ones creation, totaling up to 530 km, connecting cities of the metropolitan area. An analogue is the already existing, modern metro of Shanghai city, with a total length of 678 km, 17 lines, 413 stations. The scheme predicts the construction of 13 lines, including one ring around central part of Kiev by analogy to similar lines that take place in the metros of cities of Moscow, Beijing, Shanghai, etc.
Project Year: 2014 concept.
Project Location: Kyiv.
Project area: The length of the project lines is 530 km.
№20070 Ревіталізація колишньої промислової зони між історичним центром Чернівців та річкою Прут / Revitalization of the former industrial zone between the historical center of Chernivtsi and the river Prut
Назва проекту: Ревіталізація колишньої промислової зони між історичним центром Чернівців та річкою Прут.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Конкурсний проект (1 місце), в процесі розробки детального плану території (ДПТ).
ГАП та склад команди: ГАП: Нестеров А.М. Команда: Тимофтій В.П., Семенцов Д.В., Максимчук Я.О., Остапчук М.Р.
Назва компанії: ФОП Тимофтій.
Контактні дані: e-mail: addlinegroup@gmail.com, website: addli.net, phone: +38 099 020 25 74.
Опис проекту: Територія проекту розташована між історичним центром міста Чернівці та берегом річки Прут, складає 168 га переважну частину якої складає колишня промислова зона. Природні активи представляють виняткову можливість дати майбутнім жителям прямий доступ до природи в 1 км доступності до центру міста. Територія має потенціал перетворитись в багатофункціональний центр з урбаністичними просторами вдовж річок Прут та Мольниця з усією необхідною інфраструктурою. Проектом передбачено ревіталізація промислових будівель в креативні хаби. Даний проект націлений вдихнути життя в занедбані території, роблячи їх популярними, і тим самим даючи поштовх до розвитку, як економічного, так і культурного життя міста.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: м. Чернівці, Україна.

Project name: Revitalization of the former industrial zone between the historical center of Chernivtsi and the river Prut.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Actual Status: Competition project (1 prize); now a day in the process of developing a detailed territory plan (DPT).
Chief Architect and Team Members: Chief Architect: Nesterov А. Team: Tymoftii V., Sementsov D., Maksymchuk Y., Ostapchuk М.
Company name: FOP Tymoftii.
Contact details: e-mail: addlinegroup@gmail.com, website: addli.net, phone: +38 099 020 25 74.
Rief description of project: The project area is located between the historical center of Chernivtsi and the banks of the Prut River. Natural assets represent an exceptional opportunity to give future residents direct access to nature within 1 km of city center. The area has the potential to become a multifunctional center with urban spaces along the rivers Prut and Molnytsya with all the necessary infrastructure. The project provides for the revitalization of industrial buildings into creative hubs. This project aims to breathe life into the neglected territories, making them popular, and thus giving impetus to the development of both economic and cultural life of the city.
Project year: 2018.
Project location: Chernivtsi, Ukraine.
№20086 Концепція комплексної забудови та благоустрою території, облаштування водно- ландшафтної зони і парку для суспільних потреб на території житлового масиву Позняки-Західні в м. Києві / INTEGRITY 2 residential area with landscaping of the territory, arrangement of a water-landscape zone and the park for public needs in Kyiv
Назва проекту: Концепція комплексної забудови та благоустрою території, облаштування водно- ландшафтної зони і парку для суспільних потреб на території житлового масиву Позняки-Західні в м. Києві.
Номінація: Нереалізовані проекти міського планування. Масштаб міста.
Статус на поточний момент: Концепт. В процесі розробки детального плану території (ДПТ).
Ведучий архітектор: Черкашин Антон Олександрович.
Склад команди: Дубенчук О., Ковальчук К., Марковська А., Москальова К., Осташевська А., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Стецюк І., Черкашин А.
Назва компанії: büro A24D.
Контактні дані: тел.: +38 067 209 45 45.
Опис проекту: Соціологічне дослідження, яке проводилося в 2018 році у Києві, показало, що дана територія відсутня у ментальній карті міста більшості киян. В основному люди відносять цю територію до сірої та невиразної, проте аналіз думки городян виявив декілька позитивних рис цієї території. Це вид на правий берег, річка, пляж і транспортна доступність, що вказує на елементи, які необхідно зберегти. Тому важливим завданням при проектуванні було підкреслити основні переваги території та, враховуючи негативне ставлення містян, максимально наситити та урізноманітнити середовище. А також продемонструвати поетапний розвиток потенціалу території всього півострова.
На 1-му етапі прокладено променад від озера Срібний кіл до затоки Берковщина крізь всю територію проектування таким чином максимально пов'язуючи існуючу структуру озеленення з комплексом в єдину систему. На цій осі запропоновано організовувати два головні осередки соціальної активності: спортивну та фестивальну площі.
2-ий етап передбачає активний розвиток інфраструктури набережної, пляжної зони, створення прогулянкової променади, що наближає людей до води та розкриває панораму на 360°.
На 3-ому етапі створено прогулянкове кільце, організовуються два пішохідних зв'язки через затоку, додається третій осередок соціальної активності – «зелена» площа, визначається найбільш вигідне місце для створення культурно-видовищного комплексу (в майбутньому «серця» усього півострова в оточенні паркової зони, визитівку усього лівого берега). Також, передбачено створення маршрут курсування водного громадського транспорту на базі відновлених та нових річних причалів. Додатковою принадою півострова стає мережа басейнів. На всіх 3-ох етапах підтримується розвиток аутентичної мережі пішохідних зв'язків цієї місцевості.
В концепції ми пропонуємо не тільки базові зручності, але й цілий ряд додаткових, нетипових, креативних переваг, таких як:
- різнобарвний, багаторівневий стилобат зі штучним рельєфом;
- спортивна і фестивальна площі, що діють цілорічно;
- мережа сучасних майданчиків як для дітей, так і дорослих і тварин;
- багаторівневий широкий вихід до води;
- набережна з консольним променадом, насичена різними функціями, а також, кілька відкритих басейнів цілорічного використання.
Місце реалізації проекту: Україна.
Площа проекту: 20,36 Га.

Project Name: INTEGRITY 2 residential area with landscaping of the territory, arrangement of a water-landscape zone and the park for public needs in Kyiv.
Nomination: Unrealized urban planning projects. City scale.
Head Architect: Cherkashin Anton Alexandrovich.
List of Team Members: Dubenchuk O., Kovalchuk K., Markovska A., Moskalova K., Ostashevskaya A., Pavlenko O., Parshikova M., Pleshinets V., Stetsiuk I., Cherkashin A.
Company's Name: büro A24D.
Contact Details: +38 067 209 45 45.
Short Description of the Project: A sociological research provided in 2018 in Kyiv shows that this territory is absent on the mental map of the city of most Kiev residents. Mostly people feel this territory as gray and dull. But the citizens' opinion analysis reveals several positive features of this territory. They are the view of the Kyiv right bank, river, beach and transport accessibility. All this features indicates the items to be preserved. Therefore, it was an important design task to emphasize the main advantages of the territory and according to the negative attitude of the locals to maximize the saturation and diversity of the environment.
At the fist stage the promenade from Lake Sribnyy kil to Berkovschyna bay is laid through the whole site territory linking the existing landscaping structure with the complex in a single system. On this axis it is proposed to organize two main centers of social activity: sport and festival squares.
The second stage involves the active development of the waterfront infrastructure, beach area, the creation of a promenade that brings people closer to the water and reveals a 360 ° panorama.
At the third stage the walking ring is created, two pedestrian connections through the bay are organized, a third center of social activity so called "green" area is added. The most favorable place for creating a cultural and entertainment complex surrounded by the park zones is determined. In the future it will be the "heart" of the whole peninsula. It will become a landmark of the left bank. It is planned to create a route of public water transport on the basis of created and renewed river quays. An additional attraction of the peninsula is the network of pools. All 3 stages support the development of an authentic pedestrian network of this area.
At INTEGRITY 2 we offer not only basic amenities, but also a number of additional, non-typical, creative benefits, such as:
- multi-colored and multi-level stylobate with artificial landscape;
- sports and festival squares, which is functional throughout the year;
- a modern playgrounds network for children, adults and animals;
- multilevel wide waterfront;
- waterfront with a cantilevered boardwalk, full of various functions, as well as several year-round outdoor pools.
All this gives us a rich palette of tools to create a harmonious living environment for the residents of the future complex.
That's why we applied 6 principles: 24/365, "green capillaries", "spirit of place", saturation, "high-tech", diversity.
Project location: Ukraine.
Project area: 20.36 hectares.
№20089 Історичний парк єврейської культури в м. Одеса / Jewish Culture Historical Park in Odessa
Назва проекту: Історичний парк єврейської культури в м. Одеса.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Концепція.
Склад команди: Архітектор: Ярошук Дар'я. Керівники: Савицька О. С., Глазирін В. Л., Кисельова Г. В.
Контактні дані: тел.: +38 066 710 91 19, e-mail: yaroshuk.daria96@gmail.com.
Опис проекту: Мета проектного рішення, розташованого в важливому для міста Одеси місці, збагатити урбаністичний пейзаж міста, не тільки архітектурно, а й культурно-естетично. Концепція проекту полягає в збереженні історичної спадщини єврейської громади. Проектом пропонується створення суспільного середовища, яке зберігає історичну пам'ять і ідентичність міста. Важливим компонентом проекту є зв'язок нових технологій і інновацій, об'єктів і простору з історією єврейської культури в Одесі.
Домогтися поставлених цілей нам допомагає стратегія розвитку території. Розглядаючи в великому масштабі питання зонування, зв'язків, ландшафту, а в дрібному масштабі щільності забудови, функції та громадські простору, ми отримуємо цілісну модель створення суспільного паркового простору.
У масштабі міста дуже важливо пов'язати територію парку з усіма культурного важливими об'єктами: культурними єврейськими центрами, меморіальними парками, морським узбережжям, центром міста ін. Створити необхідну інфраструктуру для поліпшення доступності, а також включити територію в зелений каркас м. Одеси. Людина в пріоритеті.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Одеса, р-н Малиновський.

Project name: Jewish Culture Historical Park in Odessa.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
Actual Status:
Concept.
Team composition: Architect: Daria Yaroshuk. Leaders: Savitskaya OS, Glazirin VL, Kiselyova GV.
Contact details: +38 066 710 91 19, e-mail: yaroshuk.daria96@gmail.com.
Brief description of project: The purpose of the design solution, located in an important place for the city of Odessa, is to enrich the urban landscape of the city, not only architecturally, but also culturally and aesthetically. The concept of the project is to preserve the historical heritage of the Jewish community. The project proposes the creation of a public environment that preserves the historical memory and identity of the city. An important component of the project is the connection of new technologies and innovations, objects and spaces to the history of Jewish culture in Odessa.
The goals of the project can effectively be implemented through territory development strategy.
In many cities, parks and gardens that were part of the original urban plan have become outdated or dilapidated as their surroundings have evolved. Fresh thinking is required to make these locations relevant to contemporary urban life. It's also important to connect on a scale of city the territory of the park with the other culture objects such as museums of Jewish culture, sea coast, etc. Improving these transition points from city to park could mean expansion of space and planting greenery. Modern trends in the development of Odessa as an European city require a new multifunctional complex, which will not only harmoniously fit into the architectural ensemble of the city, but also meet all the requirements of the 'green lungs'.
Within the scope of the dwelling microregion it is important to include the Jewish Culture Park into the city structure. Human is of priority.
Human is of priority.
Project year: 2018-2019.
Project location: Ukraine, Odessa, Malynovsky Raion.
№20093 Клубний житловий комплекс "LUXBERRY lakes & forest" / Residential complex «LUXBERRY lakes & forest»
Назва проекту: Клубний житловий комплекс "LUXBERRY lakes & forest".
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Категорія: Масштаб вулиці.
Статус на поточний момент: Запланована дата вводу в експлуатацію: весна 2022 року.
Ведучий архітектор: Дубенчук Олександр Сергійович.
Склад команди: Авраменко Д., Дубенчук О., Дюговська А., Ковальчук К., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Черкашин А., Чубаров О.
Назва компанії: büro A24D.
Контактні дані: тел.: +38 067 209 45 45.
Опис проекту: "LUXBERRY lakes&forest" – клубний житловий комплекс із збалансованою атмосферою усамітнення та згуртованої спільноти однодумців. Він розташований на південь від Києва у містечку Козин та поєднує в собі переваги і можливості міста з цінностями природи, що створює нову якість заміського життя.
Архітектурне рішення фасадів основане на контрасті. Ззовні комплекс складає враження неприступної цитаделі, а всередині забезпечує відчуття теплої «лампової» атмосфери внутрішнього подвір'я.
На території комплексу розташується громадський кластер з рестораном, SPA-центром, салоном краси та міні дитячим садочком. Комерційні приміщення з вільним планом створять зручний простір для коворкінгу чи персональних офісів.
Для організації гармонійного простору внутрішнього подвір'я створено штучний ландшафт, що об'єднує прогулянковим кільцем різні зони відпочинку. Це кільце представляє собою систему пандусів для пересування з колясками, катання на велосипедах та роликах.
Ділянка проектування оточена природними озерами, тому головною задачею проекту було органічно вписуватися в красу навколишнього середовища. Для того, щоб підтримати оточуючий ландшафт, було додано ще два нових штучних озера на територію комплексу, одне з яких – з декоративними рибками. А родзинкою внутрішнього подвір'я стане водойма з системою природної фільтрації, в якій можна плавати в чистій та прозорій воді.
Також розроблено концепцію із благоустрою озера на прилеглій ділянці, де пропонуються акупунктурні втручання в середовище з максимальним збереженням природного потенціалу території. В ході поетапного аналізу було виявлено дві різні за характером зони, тому саме ця бінарність лягла в основу концепції благоустрою. Перша зона - з активним рельєфом, стрімким берегом і лісистій рослинністю. Друга зона - має рівнинний характер, пологий вихід до води з заплавою. Дві зони додатково сполучено містком із оглядовим майданчиком. А навколо озера створено систему пішохідних доріжок з кільцевою біговою доріжкою.
Рік реалізації проекту: 2022 р.
Місце реалізації проекту: смт. Козин, Київська область, пров. Козацький, буд. 11.
Площа проекту: 32 250 м².

Project Name: Residential complex «LUXBERRY lakes & forest».
Head Architect: Dubenchuk Alexandr.
List of Team Members: Avramenko D., Dubenchuk А., Dyugovska A., Kovalchuk K., Pavlenko O., Parshikova M., Pleshinets V., Cherkashin A., Chubarov O.
Company's Name: büro A24D.
Contact Details: tel.: +38 067 209 45 45.
Short Description of the Project: «LUXBERRY lakes & forest» is a chamber residential complex where special attention was paid to comfortable developed infrastructure and division of the territory into active and peaceful zones.
The facades' architectural design is based on contrast. From the outside the complex gives the impression of an impregnable citadel. From the inside it provides a warm and cosy atmosphere of the courtyard. For this purpose the houses' exterior facades are made of materials of a dark, graphite shade, with small windows that resemble loopholes. Сontrariwise the courtyard facades are performed in warm light colors with panoramic glazing with sliding wooden sun visors.
A public cluster with a restaurant, SPA center, beauty salon and mini kindergarten is located on site. Commercial space with a free plan will create convenient space for coworking or personal offices.
For the harmonious courtyard space organization the artificial landscape was created that integrates different recreation zones by the walking ring. This ring is represented as a system of ramps for wheelchairs, bicycles and rollers.
The site is surrounded by natural lakes, so the main project task was to fit seamlessly into the beauty of the environment. In order to support the surrounding landscape two new artificial lakes were added to the complex including one with decorative fishes. And the highlight of the courtyard is a pool with a natural filtration system where one can swim in clear water.
A concept for the lake improvement in the surrounding area was also developed offering acupuncture interventions in the environment with the maximum preservation level of the natural territory potential. During the step-by-step analysis two distinct zones were identified. This binarity formed the landscaping concept basis. The first zone is one with active terrain, steep shore and forested vegetation. The second zone has a flat character, low-sloped access to the water with a bay. Two zones are additionally connected by a bridge with a viewing platform. Around the lake there is a system of hiking trails with a circular running track.
Project Year: 2022.
Project Location: Kozyn, Kyyivska oblast, prov. Kozatskyy, 11.
№20100 "Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи" у м. Львові / "Reconstruction of Hetmana Ivana Mazepy Street" in Lviv
Назва проекту: "Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи" у м. Львові.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб міста (планувальні рішення, транспортна інфраструктура, генплан поселення, ДПТ).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Фіалковський Сергій, Шмід Олег, Чайко Андрій, Могила Ігор.
Назва компанії: ЛКП «Інститут просторового розвитку».
Контактні дані: тел.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Вулиця Гетьмана Івана Мазепи є однією з найважливіших магістральних вулиць північної частини Львова. Вона має значно більше транспортне навантаження, ніж інші хордові магістралі Львова, оскільки це ділянка, де розривається кільце об'їзної дороги Львова. Є значна кількість вантажного транспорту міжміського та міжнародного сполучення. У той самий час вулиця є щільно забудована багатоповерховим житлом, будівництво якого продовжується. Район вважається одним з найдепресивніших у Львові, оскільки інфраструктура є сильно зношена і ґрунтовних оновлень тут не було протягом кількох десятиліть. Цей район насамперед відомий найбільшим в місті комплексом лікарень, в тому числі дитячих. На даний момент сильно ущільняється , на місці спортивного комплексу «Спартак» збудований торгово-розважальний центр, на території Львівського інструментального заводу будуються житлові квартали.
На даний час вул. Мазепи має дві смуги руху – по одній в кожен бік. Проектом планується, що після реконструкції вулиця розшириться до чотирьох смуг – по дві в кожен бік. При цьому крайні праві смуги будуть призначені для приватного транспорту, а посередині вулиці будуть облаштовані виділені смуги для громадського транспорту.
Ефективна транспортна система є одним з факторів, які роблять міста конкурентноспроможними, зручними, комфортними та в перспективі зменшує кількість приватного транспорту в містах. Відтак головними цілями проекту було створення гідних умов пересування для всіх учасників руху шляхом трансформації вулиці у привабливий, комфортний та безпечний простір для стійкої міської мобільності. Насамперед прагнули забезпечити доступність інфраструктури вулиці та громадського транспорту для маломобільних груп населення; розвинути можливості громадського транспорту та відокремити його від руху приватного, шляхом влаштування смуг громадського транспорту та відділенням останніх делініаторами; створити сучасну та безпечну велоінфраструктуру стимулюючи цим розвиток сталої мобільності.
Особливістю смуг громадського транспорту в даному проекті є те, що вони розташовані праворуч та ліворуч від осі вулиці. Таке рішення обумовлено значною кількістю правоповоротних потоків транспорту. Це буде сприяти зменшенню затримок громадського транспорту на перехрестях. Для реалізації лівоповоротних потоків передбачено влаштування окремих смуг, які розташовуються між смугами громадського транспорту та регулюються світлофорами. Зупинки громадського транспорту «острівного» типу шириною 3,0 м, розташовані між смугою громадського та приватного транспорту. Влаштування «острівних» зупинок громадського транспорту змусить приватний транспорту оминати зупинки справа, що зменшить швидкість руху приватних автомобілів та підвищить безпеку руху. Усі зупинки будуть обладнані пандусами, щоб люди без проблем могли на них потрапити. Зупинки будуть розташовані або одна навпроти одної, або трохи зміщені. До зупинок заплановано облаштування пішохідних переходів, які також слугуватимуть переходом через всю проїзну частину.
Необхідність смуг громадського транспорту обумовлена тим, що через вул. Мазепи пролягають 6 міських автобусних маршрутів, 1 тролейбусного (в перспективі розвитку електротранспорту планується продовження тролейбусного маршруту на вул. Хмельницького) та приміські автобусні маршрути.
Ширина смуги громадського транспорту становитиме 3,5 м, приватного – 3,0 м. По всій довжині вулиці будуть облаштовані велосипедні смуги шириною 1,85 м, які будуть розташовані між смугами руху приватного транспорту та тротуаром. На вулиці також передбачається влаштування місць для паркування.
На перехресті вул. Мазепи і вул. Замарстинівської передбачено влаштування кільцевої розв'язки з двома смугами руху на якому і буде відбуватися розділення потоків по смугах руху на приватний та громадський транспорт.
Реконструкція регульованих перехресть з координуванням режимів роботи світлофорів з можливістю адаптивного режиму регулювання (надання переваги в русі громадському транспорту при його під'їзді до перехресть). На перехресті вул. Мазепи – Орлика облаштують регульований пішохідний перехід з острівцем безпеки, а на перехресті з вул. Мазепи – Миколайчука планують облаштувати додаткові лівоповоротні смуги для приватного транспорту. Також проектом передбачено забезпечені умови для облаштування двох нових тролейбусних маршрутів.
Рік реалізації проекту: 2017 - 2018 рік.
Місце реалізації проекту: вул. Гетьмана І. Мазепи, м. Львів, Україна.

Project name: "Reconstruction of Hetmana Ivana Mazepy Street" in Lviv.
Nomination: Unbuilt urban planning project. The scale of the city (planning, transport infrastructure, general layout of the settlement).
Actual Status: Unrealized project.
Chief Engineer and Team Members: Serhiy Fialkovskyy, Oleh Shmid, Andriy Chayko, Ihor Mohyla.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, Smolskogo Str. 4, floor 2, phone number: (032) 260-05-16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Brief description of project: Hetmana Ivana Mazepy Street is one of the most important main streets of the northern part of Lviv. It has a much higher traffic load than other Lviv main streets, as it is the section where the ring of the Lviv bypass road breaks. There is a considerable amount of long-distance and international cargo traffic. At the same time, the street is densely built up with multi-storey buildings, the construction of which is ongoing. This area is considered to be one of the most depressive ones in Lviv, as the infrastructure is worn out and there have been no major upgrades for several decades. The area is primarily known for the city's largest complex of hospitals, including children's ones. At the moment, the construction is heavily compacted, a shopping and entertainment center has been built on the site of the "Spartak" sports complex, and residential quarters are being built on the territory of the Lviv Tool Factory.
Currently, the Mazepy Street has two lanes – one lane for each way. The project plans that after the reconstruction, the street will be expanded to four lanes – two lanes for each side. The extreme right lanes will be designated for private transport, and dedicated lanes for public transport will be provided in the middle of the street.
An efficient transportation system is one of the factors that make cities competitive, convenient, comfortable and, in the long run, reduces the amount of private transport in cities. Therefore, the main objectives of the project were to create decent conditions for all road users by transforming the street into an attractive, comfortable and safe space for sustainable urban mobility. First and foremost, the project aimed at making the street and public transport infrastructure accessible to low-mobility groups and developing the possibilities of public transport by separating it from the private traffic with the help of delineators. The project also presupposes to create a modern and secure bicycle infrastructure, thereby promoting sustainable mobility.
A peculiar feature of public transport lanes in this project is that they are located to the right and left of the street axis. This decision is due to the large number of the right-reversible traffic flows. This will help to reduce public transport delays at the intersections. For the implementation of left-back flows, it is planned to arrange separate lanes, which are located between the lanes of public transport and regulated by traffic lights. The 3.0 m wide "islands" of bus stops are located between the public and private traffic lanes. The arrangement of "island" public transport stops will make private transport bypass the stops on the right, which will reduce the speed of private cars and increase the safety of traffic. All stops will be equipped with ramps so that people can easily reach them. The stops will be either in front of each other or slightly offset. Pedestrian crossings are planned near the bus stops, which will also serve as a crossing over the entire roadway.
The demand for public transport lanes is due to the fact that 6 city bus routes, suburban bus routes and 1 trolleybus route go through its territory. In the perspective of electric transport development it is planned to continue the trolleybus route on Khmelnytsky Street.
The width of the public transport lane will be 3.5 m, private - 3.0 m. Bicycle lanes (each 1.85 m wide) will be fitted along the street, between the lanes of the private transport and the sidewalk. There will also be a parking space on the street.
At the intersection of Mazepy Street and Zamarstynivska Street there will be the arrangement of a ring exit, which will serve to divide the public and private traffic lanes.
Reconstruction of regulated intersections with coordination of traffic lights with the possibility of an adaptive mode of regulation (giving priority to the public transport traffic at its approach to the intersection). At the intersection of Mazepy Street and Orlyka Street there will be arranged a regulated pedestrian crossing with a security island. Similarly, at the intersection of Mazepy Street and Mykolaychuka Street it is planned to equip additional left-turn lanes for private transport. The project also provides the conditions for the arrangement of two new trolleybus routes.
Project year: 2017-2018.
Project location: Hetmana Ivana Mazepy Street, Lviv, Ukraine.
№20102 "Капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. Мечникова) – вул. Шімзерів" у м. Львові / "Rebuilding of Pekarska Street (from Tershakovtsev Street to Mechnikov Street) - Shimzeriv Street" in Lviv
Назва проекту: "Капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. Мечникова) – вул. Шімзерів" у м. Львові.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб вулиць (планування/реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Фіалковський Сергій, Шмід Олег, Чайко Андрій, Могила Ігор, Зварич Олена, Бурбела Роман.
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку".
Контактні дані: тел.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Вулиця Пекарська та вулиця Шімзерів знаходяться в центральній частині міста Львова. Вздовж вулиці переважає малоповерхова історична забудова, значна частина якої є архітектурними пам'ятками місцевого значення. Вулиці несуть важливу транспортну роль в місті та водночас є інтенсивними пішохідним простором, у зв'язку з розташуванням на них значної кількості медичних установ, корпусів навчальних закладів та Ботанічного саду. Також дана вулиця є частиною велосипедної мережі міста, яка з'єднує Личаківський район з центральною частиною міста Львова.
Однією з особливостей даної магістральної вулиці є те, що на ній відсутній рух громадського транспорту. У зв'язку з цим рух до всіх точок притягання розташованих на даних вулицях здійснюється приватним транспортом або пішки. Відсутність велосипедної інфраструктури та некомфортне покриття для руху велосипедистів, виключає велосипедний рух даними вулицями.
Однією з проблем даних вулиць є хаотичне паркування на тротуарах, що призводить до незручностей для пішоходів. Таким чином, з вищезгаданих проблем, можна дійти висновку, що на даних вулицях комфортно можна почувати себе лише на автомобілі.
Метою проекту є підвищення якості життєвого простору з облаштуванням зручної та безпечної інфраструктури в першу чергу для пішоходів та велосипедистів, а не лише для автомобілістів. Важливим завданням також було стилістично поєднати міський дизайн вулиці з оточуючим архітектурним середовищем, зберігаючи при цьому історичний контекст міста.
На ділянці вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. Шімзерів) та вул. Шімзерів напрямок руху транспорту зберігається існуючим – односторонній рух (в напрямку вулиці Мечникова). Кількість смуг руху – дві: смуга для автомобільного транспорту та велосипедна смуга. На ділянці вул. Пекарської (від вул. Шімзерів до вул. Мечникова) – 2 смуги руху для автомобільного транспорту.
Велосипедний рух – двосторонній: в напрямку до вул. Мечникова – велосипедна смуга, в напрямку від вул. Мечникова – велосипедна доріжка (в місцях звуження поперечного профілю – велосипедна контрсмуга з делініатором).
Для максимального збереження існуючого озеленення, місця для паркування розташовані в міждеревному просторі. Для забезпечення естетичного вигляду острівців, що розділяють місця для паркування, застосовано радіальні гранітні бордюри.
Для забезпечення безпеки руху та покращення інклюзивності даного об'єкту тротуари через бічні заїзди – безперервні, автомобілі на бічні заїзди заїжджатимуть через пандуси.
Проектом передбачено облаштування покриття вулиці з природних матеріалів, застосування гранітних радіальних бордюрів, дощоприймальних решіток вмонтованих в бортовий камінь, облаштування світлофорів для велосипедистів, облаштування вуличних меблів (лавок, урн для сміття, вуличних стільців, велопарковок та велостійок). Транзитні зони тротуару передбачено влаштовувати з гранітних плит, технічні зони (місця розташування опор освітлення, люків колодязів інженерних мереж, та ін.) – дрібною бруківкою з природнього каменю.
Для покращення якості середовища, підвищення стану благоустрою та комфортного перебування людей на даній вулиці передбачено збереження здорових існуючих зелених насаджень, а також насадження кущів в кількості 1 995 шт. та дерев в кількості 43 шт.
Важливим також є те, що поруч знаходиться Державний історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар», що є точкою притягання туристів, тому реалізація даного проекту покращить туристичну привабливість міста і відкриє можливості для мешканців та гостей міста на безпечній, зручній та комфортній вулиці милуватись архітектурою, яку раніше могли не помічати та яка доповнить туристичні маршрути міста Львова.
Рік реалізації проекту: 2020 - 2021 рік.
Місце реалізації проекту: вул. Пекарська, вул. Шімзерів, м. Львів, Україна.

Project name: "Rebuilding of Pekarska Street (from Tershakovtsev Street to Mechnikov Street) - Shimzeriv Street" in Lviv.
Nomination: Unrealized urban planning project. The scale of the streets.
Actual Status: Unrealized project.
Chief Engineer and Team Members: Serhiy Fialkovskyy, Oleh Shmid, Andriy Chayko, Ihor Mohyla, Olena Zvarych, Roman Burbela.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, vul.Smolskogo 4, 2 floor , tel.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Rief description of project: Pekarska street and Shimzeriv street are both located in the central are of Lviv. Alongside the street, there are mainly low-rise historic buildings, a great part of which are considered to be local architectural landmarks. Both streets carry important transport role in the city as well as remain intensive pedestrian space, as numerous healthcare and educational institutions and a Botanical garden are located there. These streets are also included into the concept of the city bicycle infrastructure, which is expected to unite the Lychakivskyi region with the central area of Lviv.
A peculiar feature of this street is the absence of public transport. As a result, the only way to get around is on foot or with a private vehicle. The absence of the bicycle infrastructure also means that the bicycle traffic is such does not exist.
One problem of the streets is a chaotic parking of cars on the pedestrian areas, which creates certain inconvenience for pedestrians. Consequently, it is possible to conclude that these streets are suitable primarily for the car traffic.
The goal of the project is to increase the quality of the urban space with the planning of convenient and safe infrastructure for pedestrians and bicyclists in the first turn, and not only cars. Another important task is the stylistic combination of the street design with the surrounding architectural environment, focusing on the preservation of the historical context of the city.
One-way traffic will be preserved on the territory of Pekarska street (from Tershakovtsiv street to Shimzeriv street) in the direction to Mechnykov street. There are two lanes, one of which is planned for the auto vehicles, and another one for bicycles. On the remaining territory of Pekarska street (from Shimzeriv street to Mechnykova street) there will be two lanes for the car traffic.
The bicycle traffic will be two-way. There will be a bicycle lane in the direction to Mechnykova street, and a bicycle path in the opposite direction. In places where the cross profile is narrowing, there will be a counter-lane with the traffic delineator.
For the maximal preservation of the green landscape, the parking slots will be located between trees. The radial granite curbs will be applied to increase the aesthetical value of the space.
For the sake of comfort and safety of movement and promotion of inclusion of the streets, the footpaths at sidewalks will be obstacle-free, equipped with the ramps.
The project foresees the use of natural materials for the design of the street. This includes the use granite radial curbs, rain grates mounted on the side stone, installation of traffic lights for cyclists and arrangement of street furniture (benches, litter bins, street chairs, bike parks and bicycle racks). Transit zones of the footpaths are intended to be arranged from granite slabs, while the technical zones (locations of lighting pillars, hatches of wells of engineering networks, etc.) will be arranged from the cobbles of natural stone.
To improve the quality of the environment and increase the level of well-being and comfortability it is planned to preserve all healthy green plantings. In addition, 1 995 bushes and 43 new trees will be planted.
It is also important that the State Historical and Cultural Museum-Reserve "Lychakiv Cemetery" is located nearby, which is an important landmark for tourists. Respectively, the implementation of this project will improve the tourist attractiveness of the city and create new opportunities for residents and visitors of the city to enjoy a safe, comfortable and convenient street architecture that might have remained unnoticed before and which might as well become a part of the touristic routes in Lviv.
Project year: 2020 - 2021.
Project location: Pekarska Street and Shimzeriv Street, Lviv, Ukraine.
№20118 Проект міського планування в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівської у м. Львів, Україна / Urban Planning Project within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets in Lviv, Ukraine
Назва проекту: Проект міського планування в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівської у м. Львів, Україна.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Склад команди: Тарас Бєляєв, Андрій Бєляєв, Дмитро Смалюк, Святослав Гоцко, Галина Стрипа, Оксана Бончик, Оксана Липська, Марічка Захарчишин- Стасюк, Остап Готь, Оксана Келеман.
Назва компанії: "Проектна Майстерня Бєляєвих".
Контактні дані: Е-mail: office@ato-bel.com.ua, тел.: +38 063 832 69 25.
Опис проекту: Проект є, фактично, «агломерацією» з трьох проектів, що розроблялися на суміжних ділянках.
При роботі над кожним із них було проаналізовано ширший контекст з точки зору того, як проектні рішення можуть впливати на перспективу подальшого розвитку, покращення та впорядкування міського середовища цієї дільниці Львова. Як наслідок, було сформовано комплексну візію регенерації міської тканини в межах проспекту Чорновола, вулиць Хімічної, Замарстинівської, Гайдамацької та Долинського.
Що ж стосується проектів на конкретних земельних ділянках: їх сутністю є одночасне забезпечення чималих комерційних «апетитів» Замовників та формування повноцінної міської забудови з людяним масштабом, розвинутою типологією і доречною ієрархією міських просторів, забезпеченням доцільних рівнів пов'язаності і проникності шляхів руху для усіх категорій міської мобільності, багатофункційністю, наповненими життям громадськими просторами.
В об'ємному вирішенні забудова реагує не лише на існуючий містобудівний контекст, але й на оптимістичне бачення того, який характер можуть мати вулиці і простори, де вона розташована, в майбутньому.
Рік проектування: 2018- 2019.
Місце реалізації проекту: дільниця м. Львова в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівсько.

Project name: Urban Planning Project within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets in Lviv, Ukraine.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
List of Team Members: Taras Byelyayev, Andriy Byelyayev, Dmytro Smalyuk, Sviatoslav Gotsko, Galyna Strypa, Oksana Bonchyk, Oksana Lypska, Marichka Zakharchyshyn- Stasiuk, Ostap Hot, Oksana Keleman.
Company name: ATO-Bel architects.
Contact details: Е-mail: office@ato-bel.com.ua, tel.: +38 063 832 69 25.
Brief description of project: The project is, in fact, an "agglomeration" of three different projects being developed on adjacent plots.
Approximately each of them was analyzed in a broader context in terms of how the project decisions will influence on future development, improvement and urban space organization of this land plot of Lviv. As a consequence, a comprehensive vision of urban plot regeneration was created within Chornovola, Khimichna, Zamarstynivska, Haidamats'ka and Dolyns'koho streets.
As for projects on specific land plots: their essence is the simultaneous provision of considerable commercial "appetites" of the Customers and creation of a valuable urban development with a human scale, wide typology and relevant hierarchy of urban spaces. It was also important to provide these plots with pathways for all the types of urban mobility, multifunctionality and filled with life public spaces.
Volume- space project decisions react not only to existing urban conflict but also to an optimistic vision of what nature will streets and spaces have in the nearest future.
Project year: 2018- 2019.
Project location: the land plot of Lviv within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets.
№20121 Futu Life
Назва проекту: Futu Life.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Концепція.
Ведучий архітектор та склад команди: Проектна команда: Дмитро Аранчій, Богдан Гаджилов, Вікторія Кузьміна, Владлена Вольгушина, Євген Мартиненко, Анна Вишневецька.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: e-mail: info@aranchii.com, тел.: +38 068 199 18 93.
Опис проекту: Futu Life це проєкт міста майбутнього на березі Дніпра. Формотворчими образами міста стали різні етапи історії України та їх символіка. Концепція розроблена для суспільства сучасних людей, для самоорганізаційної моделі соціуму, як місце сталого розвитку, генерації і тестування інноваційних технологій, місто екологічного будівництва і всебічного розвитку особистості. В контексті останнього на території передбачена велика кількість музеїв, зокрема і тих які розповідають про історію Української землі. Адже, беручи щось у неї, людство має віддавати шану її пам'яті та поширювати знання про багатства її минулого. Якщо не знаєш свого минулого — квітуче майбутнє неможливе.
Рік реалізації проекту: 2024.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project name: Futu Life.
Nomination: Unimplemented urban planning project.
Actual Status: Concept.
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii, Bohdan Hadzhylov, Victoria Kuzmyna, Vladlena Volhushyna, Yevhen Martynenko, Anna Vyshnevetska.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: e-mail: info@aranchii.com, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: Futu Life is a project of the city of the future on the banks of the Dnipro river. Different stages of Ukrainian history and their symbolism have become images of the city. The concept is developed for the self-organizing model of society, as a place of sustainable development, generation and testing of innovative technologies, a city of ecological construction and comprehensive personality development. There is a large number of museums on the territory, including those that tell the history of Ukrainian land. After taking something from this land, humanity should pay homage to its memory and spread knowledge about the riches of it's past. If you do not know your past, a prosperous future is impossible.
Project year: 2024.
Project location: Ukraine.
№20137 Новий транспортно-пересадковий вузол у м. Одеса / New transport interchange in Odessa
Назва проекту: Новий транспортно-пересадковий вузол у м. Одеса.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Склад команди: Автори проекту: Аркадій Щупляков, Тетяна Румілець, Аліса Перпері, Анжеліка Черницька.
Опис проекту: При проектуванні нового транспортно-пересадкового вузла в місті Одеса нам вдалося знайти оптимальне вирішення регулювання руху перехрестя з врахуванням вимог інклюзівності і стійкого проектування, а також упорядкувати парк. Використовуючи комплексні методи вирішення проблем, за основу була узята піраміда транспортних пріоритетів. Метою даної роботи є підвищення мобільності населення шляхом впровадження екологічних видів транспорту, а також підвищення комфорту використання суспільного. Як приклад, розроблений вузол перехрестя вулиць Ольгіевської, Ніжинської і Новосельського. Дана територія поєднує в собі існуючі маршрути трамваїв, мартшруточного таксі, автомобілів і пішоходів, і зокрема транзитні дороги через парк. За допомогою кругового руху вирішується проблема завантаженого руху транспорту, і тим самим створюється зручний зв'язок з іншими районами. Благоустрій вулиць шляхом впровадження велосипедних доріжок і розширення пішохідних доріг, а також їх озеленення перетворить вулиці в приємний суспільний простір. Високий рівень забруднення повітря передбачається понизити за допомогою поширення екологічних видів транспорту (велосипедів, скутерів і так далі) шляхом розвитку необхідної інфраструктури. Пристрій багаторівневої парковки допоможе звільнити територію по периметру сквера і прилеглих до нього вулиць від хаотично і неправильно припаркованих автомобілів, а також ущільнення озеленення вулиць, де воно було загублене.
Місце реалізації проекту: м. Одеса.

Project name: New transport interchange in Odessa.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Team members: Authors of the project: Arkady Shchuplyakov, Tetyana Rumilets, Alisa Perperi, Anzhelika Chernytska.
Project description: Designing a new transportation hub in the city of Odessa, we succeed in finding the optimal solution to regulate the intersection, according to the requirements of inclusiveness and sustainable design, as well as to improve the park.
Using complex methods of solving problems, the pyramid of transport priorities was taken as the basis. The aim of this work is to increase the mobility of the population implementing environmental modes of transport, as well as increasing the comfort of using public transport. For example, an intersection of Olgievskaya, Nezhinskaya and Novoselsky streets was developed. This territory combines the routes of trams, buses, cyclists, cars and pedestrians with, in particular, transit routes through the park. Due to roundabouts, the problem of busy traffic is solved and the connection with other areas is convenient. Improving the streets by introducing bicycle paths and expanding pedestrian paths, as well as landscaping them, will turn the streets into a pleasant public space.
At present, the high level of air pollution is expected to be reduced through the spread of environmental modes of transport (bicycles, scooters, etc.) by developing the necessary infrastructure. Multi-level parking will help to free the territory around the perimeter of the square and the streets adjacent to it from randomly and improperly parked cars, as well as sealing the landscaping of the streets where it was lost.
Place of project implementation: Odessa.
№20144 Hive-city
Назва проекту: Hive-city.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб вулиць (планування в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я).
Ведучий архітектор: Богдан Костельний, Зоряна Тихончук, Ірина Карпенко.
Склад команди: Ярослав Ващенко, Олена Овчаренко.
Назва компанії: Project Group.
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-г, тел.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Опис проекту: Активний розвиток міст України вимагає освоєння окраїн та промислових зон. HIVE CITY це багатофункціональний комплекс в якому поєднується Бізнес , житло та відпочинок. Ці функції покривають всі потреби людини і створюють комфортне для ЖИТТЯ середовище.
Унікальністю цього проекту є розділення пішохідного та транспортного потоків на різні рівні. Завдяки чому на першому з них зберігається колосальна площа для пішохідних зон та рекреацій, а занурення основного транспортного потоку проходить на рівень нижче.
Дане рішення підказала сама ділянка, оскільки вона значно понижена відносно основних суміжних магістралей. Так ми відійшли від масштабних земляних робіт, а парковки, що знаходяться на нижньому рівні не потребують систем вентиляції, бо добре провітрюються.
Також в даному проекті важливо було розділити пішохідно-транспортні потоки бізнесу та дозвілля, що додає міні-місту затишних лабіринтів. Навколо вирує життя, але тут ви завжди зможете зупинити час.
Рік реалізації проекту: 2030.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків.

Project name: Hive-city.
Nomination: Unrealized urban planning project. Scale of streets (street planning, public spaces, urban improvements, greening of streets, yards).
Lead Architect: Bogdan Kostelnyi, Zoryana Tykhonchuk, Iryna Karpenko.
List of Team Members: Yaroslav Vashchenko, Olena Ovcharenko.
Company name: Project Group.
Contact info: 10-G, Starokievskaya, Kiev, Ukraine, tel.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Brief description of project: Active development of Ukrainian cities requires exploitation of the suburbs and industrial areas. HIVE CITY is a multifunctional complex that combines business, apartments and recreation. These functions meet the human needs and provide comfortable environment for life.
The uniqueness of this project is splitting of pedestrian and transport areas into two different levels, so that save a huge space for footpaths and recreations zone, but the main transport stream descends to the lower level.
This decision was hinted by the parcel, since it is well below main adjacent thoroughfares. This way we avoided earthwork operations. Parking that located at low level doesn't need ventilation system because it properly aired.
Also, it was important in this project to devide pedestrian and transport streams of business and recreation that adds cozy labyrinths to mini-city.
Life is raging around, but here you can always stop the time.
Project year: 2030.
Project location: Kharkiv, Ukraine.
№20158 Акупунктура трикутної площі
Назва проекту: Акупунктура трикутної площі.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Склад команди: Romea Muryn, Jakub I. Gołębiewski, Євген Чернат, Ганна Чернат, Інна Добровольська, Анастасія Варваніна, Дмитро Шматенко.
Назва компанії: Space.Od, Romea Muryn Studio.
Контактні данні: тел.: +38 063 157 21 05, e-mail: space.od.design@gmail.com.
Опис проекту: Вул. Паризької Комуни поєднує два найважливіші для проєкту простори: трикутну площу та кишеньковий парк. Команда вирішила розділити ці просторі за настроєм.
Трикутна площа стає головним публічним простором з чітко "міським" характером. Вона підійде для організації open-air концертів, виставок, ярмарок. Мешканці дуже люблять цю площу і навіть проводять на її честь "День трикутника". Всередині площі є спуск та підйом, що формують подіум. В поглибленні пропонується проводити невеликі сценічні заходи, тоді як на пагорбі можна зробити трибуну для глядачів.
Проїжджу частину підіймають в рівень з площею та роблять її без бордюрів. Це дозволить зменшити швидкість руху машин та інтуїтивно змінити пріоритет руху в бік пішоходів.
З іншої сторони вулиці знаходитиметься парк. Зараз на його місці паркінг та невеликий ринок. За проєктом, тут буде торгівельний павільйон для підтримки наявних практик та зони для тихого відпочинку. А в середині парку захований ставок для утримання дощової води, яка потім може бути використана для поливу садів.
Вздовж кварталів розмістили пішохідну доріжку, що поєднує квартали та створює мережу добросусідства. Вона є зв'язком публічних просторів у дворах: дитячих майданчиків, спортивних залів на відкритому повітрі. Ідентичність кожного кварталу підкреслюють сади з різними плодовими деревами: один яблучний, іншій грушевий тощо. Натхненням для створення саду став історичний контекст: раніше поряд з вулицею був монастир з садами.
Сприятиме сусідським зустрічам у менших громадах і вулиця, збагачена в концепції озеленення широкими тротуарами.
Важливу роль у процесі активізації площі грає нова будівля, розташована в проміжку між житловими будинками. Там команда пропонує зробити культурний центр з майстернями, коворкінгом, квартирами та місцем для дозвілля літніх людей. На експлуатованому даху будівлі можна проводити публічні заходи та відпочивати в саду.
Рік реалізації проекту: 2020 р.
Місце знаходження проекту: Вроцлав, Польща.
Площа проекту: 19 205 кв.м.
№20170 Стратегія розвитку частини території по вул. Набережна Перемоги в м. Дніпро, Україна / Strategy for the development of part of the territory along Naberezhna Peremogi street in Dnipro, Ukraine
Назва проекту: Стратегія розвитку частини території по вул. Набережна Перемоги в м. Дніпро, Україна.
Номінація: Міське планування. Масштаб вулиць.
Ведучий архітектор: Рябоконь В. І.
Склад команди: Рябоконь В. І., Черткова О. Є.
Назва компанії: ТОВ "М.А.С. Групп".
Контактні дані: тел.: +38 095 797 26 34, e-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Опис проекту: Комплекс слугуватиме місцем відпочинку для туристів та всіх жителів міста. Проект передбачає збільшення відсотку озеленення, використання будівельних матеріалів, які були у вжитку, забезпечення аерації існуючого зливового колектору, створення штучної лагуни, розміщення відкритого басейну, літнього бару та альтанок.
Завдяки насадженням дерев вздовж лінії
автомобільної дороги забезпечується
шумоізоляція території всього комплексу та створення атмосфери заміського відпочинку.
Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого): Ескізний проект.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.
Площа проекту: 3 218,3 м.кв.

Project name: Strategy for the development of part of the territory along Naberezhna Peremogi street in Dnipro, Ukraine.
Nomination: Urban planning. Street scale.
Chief Architect: Ryabokon V. I.
Team Members: Ryabokon V. I., Chertkova O. E.
Company name: LLC "M.A.S. Group".
Contact details: tel.: +38 095 797 26 34, e-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Description of project: The complex will serve as a resting place for tourists and all residents of the city. The project envisages an increase in the percentage of landscaping, the use of used building materials, the aeration of the existing rain collector, the creation of an artificial lagoon, the placement of an outdoor pool, a summer bar and gazebos. Due to the planting of trees along the line of the highway, noise insulation of the territory of the whole complex is provided and the atmosphere of a country holiday is created.
Project year (or unrealized status): Sketch Project.
Project location: Dnipro, Ukraine.
Project area: 3 218,3 m2.
№20185 Житловий комплекс «Синергія» / Synergy residential complex
Назва проекту: Житловий комплекс «Синергія».
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Галатюк Ірина Юріївна.
Склад команди: Чучупалова Вікторія Олегівна.
Назва компанії: ТОВ "ГРУПА СМАРТ".
Контактні дані: м. Рівне, вул. Відінська, 41/1, тел.: +38 067 362 84 72, e-mail: info@grupasmart.com.ua.
Опис проекту: Житловий комплекс «Синергія» - це три комплекси різного класу, аби кожен зміг обрати для себе найбільш привабливий варіант.
«Синергія Glass» - шестиповерхова забудова комфорт-класу. ЇЇ перевагами є повністю закрита територія (три рівні захисту), 2-поверховий та 4-поверховий паркінги, унікальний дизайн фасаду «dichroic glass», підземні смітники, приквартирні ділянки на першому поверсі та власна інфраструктура. Унікальність та головна родзинка даного проекту – це фасад, а саме його неповторність. Декоративні панелі складаються із двох шарів скла та дихроїчної плівки між ними. Частина сонячних променів проходить крізь панель і залишає на фасаді «кольорову тінь» а частина заломлюється і відбивається. Залежно від пори дня і відповідно куту потрапляння сонячного проміння наш фасад буде забарвлений у найрізноманітніші відтінки палітри.
«Синергія Color» - 9-поверхова забудова економ класу.
Початком створення житлового комплексу «Синергія Light» було рішення нашої компанії добудувати скандальне незавершене будівництво у місті Рівне. Даний комплекс включає в себе 13-поверхову недобудову, 10-поверхові секції та 5-поверховий паркінг. Комплекс «Синергія» знаходиться в районі з розвиненою інфраструктурою, поблизу школа, садочок, поліклініка, торгові центри та живописний парк.
Рік реалізації проекту: 2020-2024.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, в межах вулиць Корольова та Соборна.
Площа проекту: 60 812 м2.

Project name: Synergy residential complex.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Current status: Not implemented project.
Leading architect: Galatyuk Iryna Yuriyivna.
Team composition: Chuchupalova Victoria Olehivna.
Company name: SMART GROUP LLC.
Contact information: Rivne, street Vidinska, 41/1, tel .: +38 067 362 84 72, e-mail: info@grupasmart.com.ua.
Project description: The 'Synergy' residential complex consists of three complexes of different classes. So everyone can choose the most attractive apartment for themselves.
'Synergy Glass' is a six-storey comfort-class apartment building. Completely closed inner area (three levels of protection), 2-storey and 4-storey car parkings, a unique design of the facade using "dichroic glass", underground dumps, patio backyards on the ground floor and its own infrastructure are main advantages of the complex. The main unique feature of this project is its facade. Decorative panels consist of two layers of glass and dichroic thin film between them. Sunrays pass through the panel leaving a "colored shadow" on the facade. Also they are reflected and leaving colored light traces on the wall. Depending on the day time and the angle of sunlight facade will be painted in various palette colors.
'Synergy Color' is a 9-storey apartment economy class building. Decision to complete the scandalous unfinished construction in the city of Rivne made by our company was the beginning of the creation of the residential complex 'Synergy Light' . This complex includes a 13-storey unfinished building, 11-storey sections and a 5-storey car parking. The 'Synergy' complex is located in an area with well developed infrastructure. School, kindergarten, clinic, shopping centers and a picturesque park are located nearby.
Year of project implementation: 2020-2024.
Project location: Rivne, within Korolyova and Soborna streets.
Project area: 60,812 m2.
№20231 ПАРК НООСФЕРИ Концепція реконструкції бульвару Академіка Вернадського м. Київ / PARK NOOSPHERE Concept of the reconstruction of the Akademika Vernadsky Boulevard in Kyiv
Назва проекту: ПАРК НООСФЕРИ Концепція реконструкції бульвару Академіка Вернадського м. Київ.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований об'єкт.
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович.
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ».
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102, тел.: (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua, e-mail: info@licencearch.com.ua.
Короткий опис проекту: Планується створити органічний архітектурний простір ХХІ століття, комфортний для мешканців району та міста, що стане центром тяжіння туристів з усіх куточків світу. Просторова структура дворівневого парку буде об'єднувати оточуючі будівлі і забезпечувати безперервно цілісну композицію об'ємів, які зливаючись, одним живим організмом утворюють сучасне архітектурне середовище.
Рік проектування: 2017.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: PARK NOOSPHERE Concept of the reconstruction of the Akademika Vernadsky Boulevard in Kyiv.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Current status: Unsold object.
Leading Architect: Oleg Slеptsov.
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSEARCH" Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory lane, 24, office 102 tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: It is planned to create an organic architectural space of the XXI century, comfortable for the inhabitants of the district and the city, which will become the center of attraction of tourists from all over the world. The spatial structure of the two-level park will combine the surrounding buildings and provide a continuously integrated composition of volumes, which, by merging, create a modern architectural environment with one living organism.
Design: 2017.
Place of project implementation: Kyiv.
№20242 Багатоквартирні житлові будинки з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Карманського, 7-А у Львові / Apartment buildings with public facilities and underground parking in Lviv on Karmanskoho street, 7-A
Назва проекту: Багатоквартирні житлові будинки з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Карманського, 7-А у Львові (№1, №2 на Генплані).
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
ГАП: Хома Володимир.
Склад команди: Бубнов Олександр, Гоц Анна, Щербак Валерій.
Назва компанії: ТОВ "АРХО Груп".
Контактні дані: +38 097 861 77 79.
Короткий опис проекту: Житловий комплекс розташований у елітному районі міста Львова біля «Стрийського парку». Саме існуюча забудова у стилі функціоналізм надихнула на стоврення стриманої та лаконічної архітектури. Проект складається з двох окремо розташованих житлових будинків різного класу комфортності, а саме "Бізнес класу " та класу "Комфорт". Благоустрій наповнений великою кількістю озеленення та включає штучну водойму, спортивну зону, комфортний простір для відпочинку дітей та дорослих.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Apartment buildings with public facilities and underground parking in Lviv on Karmanskoho street, 7-A (№1, №2 on the Master Plan).
Nomination: business class residential complex project;
Actual Status: Unrealized.
Chief architect: Volodymyr Khoma.
Team Members: Oleksandr Bubnov, Anna Hots, Valerii Shcherbak.
Company name: Arkho Group.
Contact details: +38 097 861 77 79.
Description of project: The residential complex is located in elite area near «Stryiski park» in Lviv. The existing buildings in the functionalism style inspired the create restrained and laconic architecture. The project consists of two separate residential buildings of different comfort class, namely "Business Class" and "Comfort" class. The landscaping is filled with lots of greenery and includes an artificial lake, sport area, comfortable space for children and adults rest.
Project year: 2020.
Project location: Lviv.
№20246 ДПТ розвитку приморської смуги м.Южного Одеської області / DPT development of the coastal zone of the city of Yuzhne Odesa region
Назва проекту: ДПТ розвитку приморської смуги м.Южного Одеської області.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Ведучий архітектор: Юрій Серьогін.
Склад команди: Юрій Серьогін, за участю: Ксенія Ковальчук, Микола Лопатюк, Павел Коробко, Юлія Коробко, Ніна Масленнікова, Ганна Сівенок, Тімофей Кірдін.
Назва компанії: ПП «С-Студіо».
Контактнідані: yuivser2013@gmail.com, тел.: +38 050 331 14 56. Наша поштова адреса: м. Київ, Україна, 01054, вул. Павлівська,18, оф. 34.
Короткий опис проекту: Проектом пропонується:
1. шлях розвитку міста в умовах відсутності резервних територій, при цьому не змінюючи основні положення чинного генерального плану в частині селітебної і комунально-складської зон та якісно змінити зміст існуючих міських громадських просторів 3. Розширити громадські простори за рахунок малопристосованих для будівництва та благоустрою територій;
2.Створенню сприятливих умов для успішного розвитку функцій в сфері відпочинку, туризму, культури, науки, бізнесу і сервісу;
3. Розроблення заходів для збереження комфортного екологічного середовища;
4.Запропоновані до освоєння крутоярне узберіжжя, схильне до постійної ерозії і зсувів та болотиста заплава річки Сичавка.
5.В болотистій заплаві влаштувати внутрішню яхтову гавань; вилучений при цьому грунт використати для вертикального планування прилеглих території та для розширення існуючого пляжу.
6.На обриві розташувати ростральну колону з розміщеним під нею церкви, інтернет-кафе, музею історії міста, а в підземному просторі - океанаріуму з науковою лабораторією, на рівні моря - Конгрес-холу на Морському майдані, завершеному причалом для суден каботажного плавання;
7.В терасованих будівлях розмістити готель з аквапарком для відпочинку батьків з дітьми;
та бізнес-центр міжнародного класу з виставковим комплексом та кіноцентром, тут же розмістити вертодром, а на прилеглій території створити парк культури і відпочинку;
8.Вздовж усього узберіжжя на кордоні з пляжами влаштувати прогулянкову набережну з хвилерізами, а в першому поверсі терасованих будинків - розмістити ресторани, кафетерії, бутики і сувенірні лавки.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: м. Южне Одеської області.

Project name: DPT development of the coastal zone of the city of Yuzhne Odesa region.
Nomination: Unimplemented urban planning project.
Lead Architect: Yurij Serjogin.
List of Team Members: Yurij Serjogin, with: Ksenja Kovalcuk, MIkola Lopanuk, Pavel Korobko, Julja Korobrо, Nina Maslenikova, Hanna Sivenok, Timofej Kirdin.
Company name: PP "S-Studio".
Contact details: yuivser2013@gmail.com, con. tel.: +380 50 331 14 56. Our mailing address: Kiev, Ukraine, 01054, st. Pavlivs'ka, 18, office 34.
Brief description of project: The project proposes:
1. the way of development of the city in the absence of reserve territories, while not changing the main provisions of the current master plan in the part of residential and communal-warehousing zones and qualitatively change the content of existing urban public spaces; 3. Expand public spaces due to poorly adapted for construction and improvement of territories;
2. Creation of favorable conditions for the successful development of functions in the field of leisure, tourism, culture, science, business and service;
3. Development of measures for preservation of a comfortable ecological environment;
4. Projected to the development of a cryotyard edge, prone to permanent erosion and landslides and swampy floodplain of the river Sichavka.
5. In the swamp flood to arrange an internal yacht harbor; Separated from this soil to use for vertical planning of the surrounding area and to expand the existing beach.
6. In the cliff, place a rostral column with a church located near it, an Internet cafe, a museum of the history of the city, and in the underground space - an aquarium with a scientific laboratory, at the sea level - the Congress Hall on the Sea Area, completed by the berth for coastal navigation vessels;
7. In terraced buildings, place a hotel with a water park for the rest of parents with children;
and an international class business center with an exhibition complex and a cinema center, immediately place a heliport, and create a park of culture and recreation on the adjoining territory;
8. Along the entire edge of the border on the border with the beaches arrange a walking promenade with breakwater, and on the ground floor of the terraced houses - to place restaurants, cafeterias, boutiques and souvenir shops.
Year of project implementation: 2018.
Place of project implementation: Тhe city of Yuzhne of the Odessa region.
№20261 Проект реконструкції головної міської площі в м. Славутич / Slavytuch main square renovation
Назва проекту: Проект реконструкції головної міської площі в м. Славутич.
Номінація: Міське планування.
Ведучий архітектор: Цуман Кирило Михайлович.
Склад команди: Цуман Кирило, Дмитренко Кирило, Загоруйко Олександра.
Назва компанії: in.Lab Architects.
Місто: Київ.
Контактні дані: +380971356200, +380635390921, kirill.tsuman@gmail.com.
Стислий опис проекту: Завданням проекту було розробити концептуальні ідеї реконструкції Центральної площі міста Славутича Київської області, з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, з благоустроєм території відповідно до потреб місцевих жителей. Також, по завданню, особливу увагу необхідно було звернути на:
- туристичну привабливість об'єкту, сучасну та цілісну ідею;
- виразне та ефективне вирішення проекту;
- раціональне використання земельної ділянки;
- максимально комфортне та функціональне середовище;
- незвичайний благоустрій території.
Рік реалізації проекту: Нереалізовано, проект 2019 рік.
Місце реалізації проекту: м. Славутич нереалізовано.
Площа проекту: 2,9 га.

Project Name:
Slavytuch main square renovation.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project).
Head Architect: Tsuman Kirill.
List of Team Members: Tsuman Kirill, Kirill Dmytrenko, Sasha Zagoruiko.
Company's Name: in.Lab Architects.
Contact Details: +380971356200, +380635390921, kirill.tsuman@gmail.com.
Short Description of the Project: Slavytuch (Kyiv region) city was build for workers of Chernobyl Nuclear Power Plant and their families after the nuclear accident on the 26 April 1986.
The task of the project was to develop conceptual ideas for the reconstruction of the Central Square of Slavutych, taking into account the existing urban situation, with landscaping in accordance with the needs of local residents. Also, on the task, special attention should be paid to:
- tourist attraction of the object, modern and integral idea;
- clear and effective project solution;
- rational use of land;
- the most comfortable and functional environment;
- unusual landscaping.
Project Year: 2019.
Project Location: Slavytuch, Ukraine.
№20268 Будинки на полях / Houses in the fields
Назва проекту: Будинки на полях.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Фактичний статус: Проект.
Головний архітектор та члени команди: Валентин Шароватов, Ольга Криворучко.
Назва компанії: Urbanideas.
Місто: Львів.
Контактні дані: e-mail: valentynsharovatov@gmail.com, тел.: +38 0976218272.
Завдання інвестора: Запропонувати концепцію забудови ділянки з максимальною площею забудови. (Містобудівний ргозрахунок)
Концепція: зблоковані котеджі площею 140м2-170м2.
Ділянка розділена на смужки, що дає чітку архітектурну струкутуру і одинакові за площею котеджі, та великий набір площ приватного двору. Також таке рішення розширює вибір додаткового комфорту при одинакових будинках.
Архітектура будинків повторює двоповерхові будинки зі скатними дахами і цим підтримує це середовище. Тим не менш кожен з них має індивідуальний характер. Будинки розташовані на межі, тому найцікавіше дивитися не на них, а з них на безмежні поля з вікна.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа проекту: 1 700.

Project name: Houses in the fields.
Nomination: Unimplemented urban planning project.
Actual status: Project.
Chief architect and team members: Valentin Sharovatov, Olga Kryvoruchko.
Company name: Urbanideas.
City: L'viv.
Contact details: e-mail: valentynsharovatov@gmail.com, tel .: +38 0976218272.
Description of project: The task of the investor: to offer the concept of building a site with the maximum building area. (Urban planning calculation).
Concept: locked cottages with an area of 140m2-170m2.
We divided the plot into strips, which gave us a clear architectural structure and the same area of cottages, and a large set of areas of a private yard. Also, this solution expands the choice of additional comfort for the same houses.
The architecture of the houses repeats the two-storey houses with pitched roofs and thus supports environment. Nevertheless, each of them has an individual character. The houses are located on the border, so it is most interesting to look not at them, but from them at the endless fields from the window.
Project location: Lviv.
Project area: 1,700.
№20277 Проект розвитку центральної частини м. Рівне. Новий громадський простір, вектор розвитку. Детальний план території міста Рівного на земельній ділянці орієнтовною площею 2,47 га в районі вулиці Замкової / Development project of the central part of the city of Rivne. New public space, vector of development. Detailed plan of the territory of the city of Rivne to land with an approximate area of 2.47 hectares in the area of Zamkova Street
Назва проекту: Проект розвитку центральної частини м. Рівне. Новий громадський простір, вектор розвитку. Детальний план території міста Рівного на земельній ділянці орієнтовною площею 2,47 га в районі вулиці Замкової.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
ГАП: Мирослав Чабак.
Склад команди: Володимир Довгалець.
Назва компанії: ТОП ГІП.
Місто: Рівне.
Контактні дані: 777dvv@ukr.net, 0936153059.
Короткий опис проекту: Проект розвитку центральної частини м. Рівне спрямований винятково для покращення соціально – культурного та побутового становища, містян та гостей, а також популяризації Рівненщини як регіону в світовій спільноті. Також перевагою є нестандартний підхід до виконання детального плану території, який розпочато не з конкретно вибраної ділянки, а з вивчення проблем регіону та міста. Проведено дослідження найбільш перспективних галузей області та міста, визначено їх проблеми та запропоновано вирішення.
Реконструкція центральної частини міста Рівне є дуже важливим кроком в подальшому розвитку регіону оскільки в місті малорозвинені:
1. Громадський центр
2. Єдиний діловий центр
3. Історико – культурні осередки
Місто Рівне також немає і єдиного архітектурно - виразного образу.
Територія під реконструкцію вибрана вдало, оскільки для її пошуку проведені дослідження центру міста, та аналіз територій що потребували першочергової реновації.
Земельна ділянка має добре розвинену інфраструктуру, пішохідну та транспортну доступність з усіма районами міста.
Слід відзначити ідею щодо пропозиції комплексної реконструкції центру міста( що включає і земельну ділянку), а саме зв'язок пішохідними шляхами основних громадських осередків, тобто створення єдиного в місті пішохідного променаду, що пов'язує зелені та рекреаційні зони міста а також громадські, розважальні та торгівельні заклади, таким чином в місті формується єдиний громадський загальноміський осередок, що є еталоном у створені та формування сучасного міста.
Створенні Громадські та офісні осередки є позитивним фактором у формуванні бізнес клімату міста.
Не менш важливим фактором є житловий комплекс що відповідає всім сучасним європейським нормам, а зокрема слід відзначити вертикальне озеленення та подвір'я без авто.
Архітектурні, об'ємно – просторові та містобудівні рішення виконані на сучасному професійному рівні, що відповідає останнім європейським тенденціям урбаністики.
Рік проектування: 2018.
Місце реалізації проекту: м. Рівне.
Площа проекту: 2,47 га.

Project name: Development project of the central part of the city of Rivne. New public space, vector of development. Detailed plan of the territory of the city of Rivne to land with an approximate area of 2.47 hectares in the area of Zamkova Street.
Nomination: Unbuild urban planning project.
Chief Architect: Myroslav Chabak.
Team Members: Volodymyr Dovhalets.
Company name: TOP GIP.
Contact details: 777dvv@ukr.net, 0936153059.
Brief description of project: The development of the central part of the city of Rivne is aimed exclusively at improving the socio-cultural and domestic situation, towns and visitors, as well as popularization of Rivne region as a region in the world community. Another advantage is the non-standard approach to the implementation of a detailed plan of the territory, which started not from a specifically selected area, but from the study of the problems of the region and the city. The research of the most promising areas of the region and the city has been carried out, their problems have been identified and solutions are proposed.
Reconstruction of the central part of the city of Rivne is a very important step in the further development of the region since the city is underdeveloped:
1. Public Center
2. The only business center
3. Historical and cultural centers
The city of Rivne also has no single architectural - expressive image.
The territory for reconstruction is a good choice, because for its search the city center has been surveyed, and the analysis of the areas requiring first-order renovation has been carried out.
The land plot has well-developed infrastructure, pedestrian and transport accessibility with all areas of the city.
It is worth noting the idea of a proposal for a comprehensive reconstruction of the city center (including the land plot), namely, the connection with the pedestrian routes of the main public centers, that is, the creation of a single pedestrian promenade in the city linking the green and recreational areas of the city, as well as public, entertaining and trade establishments, thus a single public city-center is formed in the city, which is a standard in the creation and formation of a modern city.
The creation of public and office centers is a positive factor in shaping the city's business climate.
Equally important is the residential complex that meets all modern European norms, and in particular, vertical landscaping and a yard without a car should be mentioned.
Architectural, spatial and spatial solutions are executed at the modern professional level, which corresponds to the latest European urban tendencies.
Project year: 2018.
Project location: Rivne.
Project area: 2.47 hectares.
№20295 МФК Парус у місті Дніпро / Mixed-use: residential complex with shopping and office center and public river promenade in Dnipro
Назва проекту: МФК Парус у місті Дніпро.
Номінація: Нереалізований об'єкт міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Казимірська О.
Склад команди: Казимірська О., Соловйов А.
Назва компанії: Urban Experts.
Короткий опис проекту: Детальна концепція показує, яким повинен стати район будівлі-привида 1974 року побудови - апартаменти, готель, офіси А-класу і головний міський торговий центр і все це дає початок міській набережній.
Таке життя біля води стане бажаним для багатьох жителів Дніпра, як тільки хтось з девелоперів візьметься за порятунок міста від цього символу розрухи і візуальної ганьби.
Рік реалізації проекту: Нереалізований проект.
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна.

Project name: Mixed-use: residential complex with shopping and office center and public river promenade in Dnipro.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Actual status: unrealized project.
Lead Architect: Kazymirska O.
List of Team Members: Kazymirska O., Solovyov A.
Company name: Urban Experts
Brief description of project: A detailed concept shows what the area of the ghost building of 1974 should be - apartments, a hotel, A-class offices and the main city shopping center, all of which give rise to the city promenade. Such a life near the water will become desirable for the entire middle and higher class of the Dnieper, as soon as one of the developers undertakes to save the city from this symbol of devastation and visual shame.
Project year: unrealized project.
Project location: Dnipro, Ukraine.
№20296 Смарт Астана / Smart Astana
Назва проекту: Смарт Астана.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Уваров В.
Склад команди: Уваров В.
Назва компанії: Urban Experts.
Короткий опис проекту: Після проведення ЕКСПО "Енергія прийдешнього" в Астані, керівництво Казахстану поставило перед міською владою завдання - зробити редевелопмент старих радянських кварталів Астани відповідно до кращих нових технологій, які були представлені на виставці.
Ми запропонували не тільки детальний архітектурний проект, заснований на дослідженнях переваг жителів цих районів, а й бізнес-план, який обґрунтовував можливість редевелопмента без залучення міських коштів - за рахунок високоприбуткових інвестицій приватних девелоперів. Цей концепт є універсальним для будь-якого міста пострадянського простору, з кварталами, збудованими радянськими серіями житла.
Рік реалізації проекту: Нереалізований проект.
Місце реалізації проекту: Астана, Казахстан.

Project name: Smart Astana.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Actual status: unrealized project.
Lead Architect: Uvarov V.
List of Team Members: Uvarov V.
Company name: Urban Experts
Brief description of project: After the "Future Energy" EXPO was held in Astana, the leadership of Kazakhstan set the task for the city authorities to redevelop the old Soviet quarters of Astana in accordance with the best new technologies that were presented at the exhibition. We proposed not only a detailed architectural project based on studies of the preferences of the residents of these areas, but also a business plan, which justified the possibility of redevelopment without attracting urban funds - due to the highly profitable investments of private developers. This concept is universal for any city in the post-Soviet space, with neighborhoods built up with Soviet series of housing.
Project year: unrealized project.
Project location: Astana, Kazakhstan.
№20305 Простір на Розкидайлівський / Prostranstvo na Raskidaylovskoy
Назва проекту: Простір на Розкидайлівський.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Ведучий архітектор: Андрій Вальчук.
Склад команди: Жанна Кисельова, Вікторія Лаврова, Руслан Жарук, Катерина Орлова.
Назва компанії: JK Lab Architects.
Місто: Одеса.
Контактні дані: Олег Фавелюкіс 067 518 86 64.
Стислий опис проекту: Проект знаходиться в Одесі, в районі Слобідка, на стику масиву малоповерхової житлової забудови і промислової зони.
В Одесі практично немає житлових будівель з цегли, проте цегла часто використовувався для будівництва промислових об'єктів, таких як трамвайні і паровозні депо, заводи, фабрики і склади).
У цьому житловому комплексі ми показуємо як історія житлової та промислової забудови можуть об'єднатися для створення нової житлової одиниці.
Цегла - як підставу і бічні елементи комплексу. Біла вежа - серце і домінанта.
У дворі амфітеатр, як символ спільності і місце зборів мешканців. Двір плавно перетікає в сусідній сквер, який девелопер взявся упорядкувати для жителів міста.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Одеса.
Площа проекту: 14 000 кв.м.

Project Name: Prostranstvo na Raskidaylovskoy.
Nomination: Unimplemented urban planning project.
Head Architect: Andrew Valchuk.
List of Team Members: Janna Kiseleva, Viktoria Lavrova, Ruslan Zharuk, Kateryna Orlova.
Company's Name: JK Lab Architects.
Contact Details: Oleg Faveliukis 067 518 86 64.
Short Description of the Project: The project is located in Odessa, in the Slobodka district. at the junction of an array of low-rise residential buildings and an industrial zone.
In Odessa, there are practically no residential buildings made of brick. However, brick was often used for the construction of industrial facilities. Such facilities as tram and locomotive depot, factories, factories and warehouses).
In this residential complex we show how the history of residential and industrial buildings can come together to create a new residential unit.
Brick - as the base and side elements of the complex. The White Tower is the heart and dominant.
In the courtyard of the amphitheater, as a symbol of community and the place of the assembly of tenants. The yard smoothly flows into the next square, which the developer undertook to equip for the residents of the city.
Рroject Year: 2019.
Project Location: Odessa.
Project area: 14,000 sq.m.
№20366 Площа Фонтанів Білого Міста / White City's Fountain square
Назва проекту: Площа Фонтанів Білого Міста
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізовано
Ведучий архітектор: Білодід Людмила
Склад команди: Чередник Катерина, Удовенко Ірина, Дєжкін Сергій
Назва компанії: Beloded Landscaping
Контактні дані: +38 050-303-63-36
iryna@belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту: Ми створили ландшафтний дизайн площі Фонтанів для Білого міста, яке зараз створюється в Баку, Азербайджан. Наш дизайн, завдяки власній функції, стилю та внеску, сформує структурну основу для нового розвитку Білого міста, який зараз будується у столиці Азербайджану. Генеральний план площі Фонтану міста Білого міста Баку має на меті перетворити територію на абсолютно новий, якісний міський парк, який виступає каталізатором відновлення міста та регіону. Наше бачення прагне досягти цього шляхом створення згуртованого, ретельно спланованого сталого міського середовища, що пропонує чіткий характер та високу якість життя для його мешканців
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Баку, Азербайджан

Project name: White City's Fountain square
Nomination: Unimplemented urban planning project.
Leading architect: Bilodid Lyudmyla
Team members: Cherednyk Kateryna, Udovenko Iryna, Diezhkin Sergiy
Company name: Beloded Landscaping
Contact information: +38 050-303-63-36
iryna@belodedlandscaping.com
Brief description of the project: We have released Fountain square's landscape design for White City, which is currently underway in Baku, Azerbaijan. Our design, through its own function, style, and contribution, will form a structural backbone to the new White City development that is currently being built in the bustling Azerbaijani capital. The masterplan for Baku White City's Fountain square aims to transform the area into a brand new, high-quality urban park, acting as a catalyst for the regeneration of the city and the wider region. Our vision looks to achieve this through the creation of a cohesive, carefully planned sustainable urban environment, offering distinct character and high quality of life for its residents.
Year of project implementation: 2018
Place of project implementation: Baku, Azerbaijan
№20391 Замок Любарта. Концепція розвитку території, прилеглої до Луцького замку / Liubartas' Castle. The concept of development of the territory adjoining to Lutsk Castle
Назва проекту: Замок Любарта. Концепція розвитку території, прилеглої до Луцького замку
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізовано
Ведучий архітектор: Білодід Людмила
Склад команди: Чередник Катерина, Удовенко Ірина, Помазан Роман, Борісова Марія, Копейкін Данило, Бліксонс Алдіс
Назва компанії: Beloded Landscaping, Urban Sustain Architects, Blicsons Aldis (Riga, Latvia)
Контактні дані: +38 050-303-63-36
iryna@belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту: Ця стратегія спрямована на якісне та стійке перетворення історичної частини Луцька навколо Старого міста (Замку Любарта). Ця стратегія визначає значний стратегічний та інфраструктурний розвиток в довгостроковій перспективі. Наша команда проаналізувала проблеми регіону і досліджувала їх витоки, а також розробила стратегічну дорожню карту розвитку Старого міста, що охоплює шість напрямків: туризм, культурну спадщину, транспорт, громадські простори, суспільство, підприємництво та біологічне різноманіття. Старе місто є найстарішим районом міста Луцька, розташованим в закруті річки Стир і оточене зеленою смугою болотистих лісів і водно- болотних угідь. Ключовими пам'ятками району є замок Любарта, Центральний ринок, численні печерні монастирі і колишнє єврейське містечко.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: м. Луцьк

Project name: Liubartas' Castle. The concept of development of the territory adjoining to Lutsk Castle
Nomination: Unimplemented urban planning project.
Leading architect: Bilodid Lyudmyla
Team members: Cherednyk Kateryna, Udovenko Iryna, Blicsons Aldis, Pomazan Roman, Borisova Maria, Kopeykin Danilo.
Company name: Beloded Landscaping, Urban Sustain Architects, Blicsons Aldis (Riga, Latvia)
Contact information: +38 050-303-63-36
iryna@belodedlandscaping.com
Brief description of the project: This strategy is intending for the qualitative and sustainable transformation of the historic part of Lutsk around the Old Town (Liubartas) Castle. This strategy defines considerable and infrastructural strategic development in the long term. Our team has analyzed the challenges of the area and investigated their origins, and developed a strategic roadmap for the development of the Old City, covering six areas: tourism, cultural heritage, transportation, public spaces, society, business, and biodiversity. The Old Town is the oldest district of Lutsk city, situated in a bend of the river Stir and surrounded by a green belt of swampy forests and wetlands. The key landmarks of the area the Liubartas Castle, the Central Market, numerous cave monasteries, and the former Jewish shtetl.
Year of project implementation: 2020
Place of project implementation: Lutsk
№20338 Реновація парку меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї в г. Одесса / Renovation of Park-Memorial of Odessa Defense at the WWII.
Назва проекту: Реновація парку меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї в г. Одесса
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Концепція.
Архітектор: Бабак Ольга.
Керівники: Савицька О. С., Румiлець Т.С.
Контактні дані: тел.: +38 0669847287, e-mail: marismfox@gmail.com
Стислий опис:
На сучасному етапі бурхливий розвиток міст стало причиною втрати почуття необхідності зберігати культурну спадщину. Однак, історичні пам'ятки та місця - це найважливіше надбання суспільства, його сліди. Вони зберігають історію і традиції людства. Меморіальний парк 411 батареї розташований в Київському районі м. Одеса і обмежений вулицями Марії Демченко, Орєховою та Дачі Ковалевського. Урочисте відкриття меморіалу відбулося 9 травня 1975 року.
Основною проблемою є розбите функціональне зонування. У парку досить багато «мертвих зон», в той час як меморіальна частина перенасичена гучними атракціонами. Мета проекту полягає в тому, щоб модернізувати існуючий меморіал, і увічнити пам'ять захисників і визволителів Одеси, забезпечити грамотне функціональне зонування та благоустрій парку. Проектом передбачено розвиток необхідної інфраструктури для поліпшення доступності і умовний поділ меморіалу на 4 основні зони, що збереже історичну ідентичність місцевості. Пропонується розширити музейну експозицію, задіяти підземну частину, відновити каземати і організувати інтерактивне простір. Передбачений зв'язок музею з казематами і гарматними двориками. Сформовано сценарій руху, де відправною точкою є будівля музею, звідки відвідувач спускається в підземний коридор, який веде в три каземату.
Меморіальні парки створювалися і створюються для ознайомлення з історичними ландшафтами, подіями та життям видатних людей. Значення культурної спадщини дуже велике як для суспільства в цілому, так і для кожної людини окремо. Становлення особистості неможливо без знання традицій і досвіду предків. Шанування людей, що жили до нас - це збереження зв'язку часів, необхідна частина духовності культури.At the present stage, the rapid development of cities has led to the loss of a sense of the need to preserve the cultural heritage. However, historical monuments and places are the most important property of society, its traces. They keep the history and traditions of humanity. The 411-battery memorial park is located in the Kiev region of Odesa and is bounded by the streets of Maria Demchenko, Orekhova and Dacha Kovalevsky. The grand opening of the memorial took place on May 9, 1975. The main problem is broken functional zoning. There are a lot of "dead zones" in the park, while the memorial part is oversaturated with noisy attractions. The goal of the project is to modernize the existing memorial, and perpetuate the memory of the defenders and liberators of Odesa, to ensure competent functional zoning and landscaping of the park. The project provides for the development of the necessary infrastructure to improve accessibility and the conditional division of the memorial into 4 main zones, which will preserve the historical identity of the area. It is proposed to expand the museum exposition, use the underground part, restore the casemates and organize interactive space. The museum is connected with casemates and cannon yards. A movement scenario has been formed where the starting point is the museum building, from where the visitor descends into the underground corridor, which leads into three casemates. Memorial parks were created and are being created to familiarize themselves with historical landscapes, events and the lives of prominent people. The value of the cultural heritage is very great both for society as a whole and for each person individually. Becoming a person is impossible without knowledge of the traditions and experience of ancestors. The veneration of people who lived before us is the preservation of the connection of times, a necessary part of the spirituality of culture.

№20326 Багатофункціональний «ERMOLAEV CENTER» по вул. Шевченка, 43 в м. Дніпро / Multifunctional building «ERMOLAEV CENTER» on. Shevchenko street, Dnipro

Назва проекту: Багатофункціональний «ERMOLAEV CENTER» по вул. Шевченка, 43 в м. Дніпро
Номінація: Міське планування (нереалізований)
Статус на поточний момент: нереалізований
Автори проекту: Филимонов С. Л., Каширіна Н. В.
Склад команди: Филимонов С. Л., Каширіна Н. В., Розум А. І., Іванов Д. В., Жиліна О. С.,
Ткаченко А. А., Подріз К. О., Басанська І. І.,Москвітіна Н. В.
Назва компанії: "FILIMONOV & KASHIRINA architects".
Контактні дані: +380664457960; +380957381677;
e-mail: filimonov@arhstudio-f.com ; kashirina.architect@gmail.com
Короткий опис проєкту:
Багатофункціональний комплекс є частиною комплексної реконструкції кварталу в межах вулиць Гоголя, Паторжинського, Шевченка, Південної. Робота є продовженням послідовного перетворення цієї частини міста у соціально-активний осередок.
Комплекс складається зі стилобату і трьох різновисоких об'ємів на ньому. 4-х поверхова частина виходить на червону лінію і членінням максимально ув'язана з опорною історичною забудовою. Об'єм, що розташовується перпендикулярно вулиці відходить від червоної лінії сходинками. Висотний об'єм –максимально занурений вглиб кварталу, аномально відсікається існуючим провулком, тому має гострокутну форму і тим самим артикулює на його криволінійність.
На червону лінію виходить офісно-торгівельний блок, висотний об'єм – житло, в стилобаті -механізований багатоярусний паркінг.
Офісна і житлова частини мають відокремлені входи: офісна з вулиці Шевченка через упоряджений внутрішній двір, житлова- з провулка.
Проєктом передбачається створення експлуатованих покрівель, великого озелененого простору спільного користування всередині кварталу із зонами відпочинку, дитячим майданчиком, що сполучається пішохідним мостом із двором на стилобаті.
Рік реалізації проекту: 2021-2022.
Місцезнаходження проєкту: м. Дніпро, вул. Шевченка, 43
Площа проєкту: 32 500 м2


Project name: Multifunctional building «ERMOLAEV CENTER» on. Shevchenko street, Dnipro
Nomination: City Planning (unbuilt)
Actual Status: Unrealised
Authors of the project: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia
Team Members: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia, Rozum Alla, Ivanov Dmitro, Julina Alexandra, Tkatchenko Anna, Podriz Catherine, Basanska Irina, Moscvitina Natalia.
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Contact details: : http://filimonovkashirina.com/
+380664457960 filimonov@arhstudio-f.com
+380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Brief description of project:
The multifunctional complex is a part of the complex reconstruction of the quarter within Gogol, Patorzhynsky, Shevchenko and Ujnaja streets,. The work is a continuation of the consistent transformation of this part of the city into a socially active center.
The complex consists of a stylobate and three different volumes on it. The 4-storey building overlooking the red line is maximally tied to the main historical building.. The volume, which is perpendicular to the street, departs from the red line by stairs. The highest volume is the most immersed in the quarter, it is anomalously cut off by a bystreet, so it has an acute-angled shape and thereby articulates the bystreet' curvature.
On the red line there is an office-trading block, high-rise volume - housing, in a stylobate - mechanized multilevel parking.
The office and residential parts have separate entrances: an office entrance from Shevchenko Street through an arranged courtyard, a residential entrance from the bystreet.
The project envisages the creation of operated roofs, a large green shared space inside the quarter with recreation areas, a playground which connects with the yard on the stilobate by pedestrian bridge.
Project year: 2021-2022
Project Location: 43, Shevchenko street, Dnipro, Ukraine
Total area: 32 500 m2

№20383 Реновацiя селища Черевiчне в еко-селище / Renovation of the village of Cherevichne into an eco-village
Назва проекту: Реновацiя селища Черевiчне в еко-селище
Номінація: VII.I Нереалізований проект мiського планування
Статус на поточний момент: Нереалiзовано
ГАП та склад команди: Дерезнiченко Володимир Володимирович
Назва компанії: -
Контактні дані: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=1000104223...
Короткий опис проекту:
Впорядкована з Одесою територія з такою ж площиною пiд назвою "Межлиманье" має потенціал стати туристичним і екологічним "близнюком" міста. Таким чином, пропонується перевизначити спеціалізацію існуючих там сіл у екоселища на прикладi села Черевічне. Комп'ютерне проектування допомогло створити генеративну модель яка перетворювала вхіднi параметри у рiшення у житловiй, адміністративнiй, транспортнiй та соціально-економічнiй сферах.
Рік реалізації проекту: 2014 (концепт)
Місце реалізації проекту: Одеська область, Україна

Project name: Renovation of the village of Cherevichne into an eco-village
Nomination: VII.I Unrealized city planning project
Actual Status: unbuilt
Chief Architect and Team Members: Dereznichenko Volodymyr Volodymyrovych
Company name: -
Contact details: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=1000104223...
Brief description of project:
Coterminous with Odessa, the territory with the same area and called Mezhlimanye has the potential to become the touristic and ecological "twin" of the city. Thus, it is proposed to redefine the specialization of the villages there as eco-villages. This approach was being used in the renovation project of the village of Cherevichne. Computer-aided design helped to create the generative model turning input parameters into residential, administrative, transport, and socio-economic developments.
Project year: 2014 (concept)
Project location: Odesa oblast, Ukraine
№20385 Набережна рiчки Прут як невід'ємна частина громадського простору мiста Чернiвцiв / Embankment of Prut river as inherent part of public space of Chernivtsi
Назва проекту: Набережна рiчки Прут як невід'ємна частина громадського простору мiста Чернiвцiв
Номінація: 12. Нереалізований проект мiського планування
Статус на поточний момент: Нереалiзовано
ГАП та склад команди:
Тьютор: Дерезніченко Володимир Володимирович
Команда: Гавеля Наталя Віталіївна, Азьома Наталя Юріївна, Левченко Гліб Дмитрович, Огонченко Павло Денисович, Гайдей Артем Радіславовіч, Головещенко Вікторія Володимирівна
Назва компанії: -
Контактні дані: vladimir.dereznichenko@gmail.com
Короткий опис проекту:
Річка Прут у центрі Чернівців повинна була бути ядром міста, але, вочевидь, зараз ця територія залишається поза увагою мешканцiв. Щоб це змінити, насамперед треба було повернути сюди людей, і щоб зробити це, ми звернулися до громадськості через споживний розважальний стиль та сторiтелiнг про те, як сумний Леонардо Ді Капріо прийшов на берег Прута, а потім його друзі прийшли туди, щоб втiшити його. Ми створили презентацію з кількох колажів, що розкривають можливості території, та зробили їх та легкими для розумiння в очах сучасної публіки.
- Що проект дає місту/кварталу
Це концептуальний проект, який дає загальний огляд та привертає увагу до центру міста Чернівців, спираючись на останнi тренди глобалізації, дигіталізації та соціальних мереж. Забезпечивши оптимістичний огляд на проблему та екстравагантні підходи до її вирішення, команда проекту створила план розвитку території у центрi Чернівців. Такий підхід популяризував би місто та послужив би грунтом для численних та різних за масштабом міських та соціальних проектів, а також дискусій у межах міста.
- Який природній та середовищний контекст (відсутній за межами населеного пункту)
Ділянка містить у собi та оточена природою з основним водним ресурсом у центрі - річкою Прут, тому важливо було зберегти максимум природнього стану, але одночасно запросити туди людей та забезпечити їм відповідну корисну інфраструктуру.
- Опис ландшафту та оточення
Ділянка розділена на кілька функціональних зон з різними типами інфраструктури, тісно пов'язаних між собою та сприяючих природному середовищу. Територiя складається з велодоріжок, пішохідних шляхiв, пляжів, різноманітної міських фурнiтури та багатьох дiлянок (так званих (опен)спейсiв) різного ступеня відкритості.
- Енергоефективність - опис матеріалів, інженерних систем
Проект пропонує та підтримує використання енергоефективних матеріалів для об'єктів, а саме дерев'яних конструкцій та морських контейнерів. З іншого боку, він також підтримує мінімальний вплив на поточний стан території де можливо зберегти природне середовище та використовувати його як перевагу.
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Цей проект розмиває межі між архітектурним проектом, стратегією містобудування, історичними дослідженнями, сучасною культурою та перфомансом. Замість проекту в широкому розумінні, цю презентацію щодо міського середовища Чернівців слід розглядати як проекти австрійської групи архітекторів - Haus-Rucker-Co якi здiйснили декілька проектів протягом 1960–70-х років, у виглядi екстравагантних вистав (як Oase N7).
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Чернівці, Україна
- - -
Project name: Embankment of Prut river as inherent part of public space of Chernivtsi
Nomination: 12. Unrealized city planning project
Actual Status: unbuilt
Chief Architect and Team Members:
Tutor: Dereznichenko Volodymyr Volodymyrovych
Team: Havelya Natalia Vitalievna, Azoma Natalya Yuryevna, Levchenko Glib Dmitrovych, Ogonchenko Pavel Denisovych, Haidey Artem Radislavovych, Goloshchenko Victoria Volodymyrivna
Company name: -
Contact details: vladimir.dereznichenko@gmail.com
Brief description of project:
The river called Prut in the city centre of Chernivtsy should have been the city's core, but, apparently, now it is a depressed place where residents flew from. To change that it was decided to bring people back, and to do so, we appealed to them through consumable amusement and storytelling about sad Leonardo Di Caprio coming to the embankment and then his friends come there too to console him. We created a presentation of several collages revealing possibilities of the territory, while making them trendy, funny and easy to digest for modern public.
- That project gives to city/city block
This is a concept-stage project giving an overview and attracting attention to the city-center of Chernivtsy by utilizing the trend of globalization, digitalization and social networks. By providing the optimistic overview onto the problem and extravagant approaches to its solution the project team created a development plan for the area in concern. Such approach would popularize the city and serve as a ground for numerous and varying in scale urban and social projects, as well as discussions within the city.
- What is around the project in natural and environmental context (absent outside an inhabited locality)
The plot contains and is surrounded by nature with a major water resource in the center – river Prut, therefore it was crucial to preserve the most of its present state but simultaneously bringing people there and providing the corresponding useful infrastructure to them.
- Landscape and environment description
The plot is divided into several functional zones with various types of infrastructure closely connected and facilitating the natural environment. The site consists bike lanes, pedestrian roads, beaches, diverse urban furniture and many spaces of different degrees of openness.
- Enegry efficiency of materials and infrastructure
Project suggest and support the usage of energy-efficient materials for objects, namely wood structures and shipping containers, still, on the other hand it also supports minimum impact onto the current state of the territory where it is possible to preserve the natural environment and use it as an advantage.
- Uniqueness of the project – why it should win
This project blurs boundaries between architectural project, urban planning strategy, historical studies, modern culture and performance. Rather than a project in a common sense this presentation regarding the urban environment of Chernivtsi should be treated as such of projects by Austrian group of architects - Haus-Rucker-Co done several project throughout 1960s-1970s by providing extravagant and catching performances (as Oase N7).
Project year: 2017
Project location: Chernivtsi, Ukraine
№20394 Концептуальна схема будівництва львівського метрополітену /
Номінація: НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПРОЕКТ МІСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ:
Назва проекту: Концептуальна схема будівництва львівського метрополітену
ГАП та склад команди: Заварзін Олег Олександрович
Назва компанії: Кафедра дизайну середовища НАКККіМ
Місто: Київ
Контактні дані: 095 5890158, olegzavarzin@yahoo.com
Опис проекту: Пропонується концептуальна схема нового будівництва мережі ліній метрополітену Львова. Число населення міста вже давно досягло того значення, що надає право розпочати проектування і будівництво власної підземки. Пропозиція передбачає 6 ліній, загальною протяжністю до 74 км, що слідує із спеціального розрахунку 1 км на 24 000 тис. мешканців. Лінії рекомендується створювати глибокого залягання, зокрема в центральній частині міста з метою запобігання просіданню чи руйнуванню пам'яток архітектури і історії. І в той же час, прокладання ліній глибокого залягання дозволить розкрити значний пласт археологічних артефактів і інших історичних таємниць міста. Відповідно до сучасної технологічної потужності будівництво такої мережі може скласти 12-15 років.
Рік: 2020
Місце реалзації проекту: Львів
Площа: 74 км

№20413 Ревіталізація територій з малоповерховою житловою забудовою району Слобідка у м. Одеса / Revitalization of areas with low-rise housing in the Slobidka district in Odessa
Номінація: Нереалізовані проекти міського планування. Масштаб міста
Назва проекту: «Ревіталізація територій з малоповерховою житловою забудовою району Слобідка у м. Одеса»
Ведучий архітектор (ПІБ): Морозова Тетяна Тимофіївна
Куратори: к.арх., професор Глазирін Володимир Львович, доц. Савицька Ольга Степанівна, ст.вик. Крижантовська Оксана Анатоліївна, Румілец Тетяна Сергіївна
Назва компанії: Кафедра містобудування ОДАБА
Місто: Одеса
Контактні дані: +38 066 296 97 66
Стислий опис проекту:
У процесі глобальної урбанізації великі міста по всьому світу стикаються з проблемами нестачі житла та створення комфортного житлового середовища.
Мировий досвід показує, що ревіталізація високощільної малоповерхової житлової забудови – перспективний напрямок для розвитку сучасних міст.
Проект передбачається ревіталізація території Слободки з малоповерховою високощільною житловою забудовою.
Головна задача - розвиток території, оживлення монотоної житлової забудови та реновація промислових не використовуваних територій.
Проект пропонує нову функціональну схему, розвиток транспортної інфраструктури, розвиток зелених каркасів, створення громадських просторів, ревіталізацію житлових кварталів та реновацію промислових територій.
Рік проекту: 2020 (проект нереалізований)
Місце реалізації проекту: місто Одеса, район - Слобідка
Площа проекту: 156,95 га


Nomination: Unrealized urban planning projects. City scale
Project Name: «Revitalization of areas with low-rise housing in the Slobidka district in Odessa»
Head Architect: Tatiana Timofeevna Morozova
Curators: Volodymyr Lvovych Glazyrin, Olga Stepanovna Savytska, Oksana Anatoliivna Kryzhantovska, Tatiana Sergeevna Rumilets
Company's Name: Department of Urban Planning OSACIA
Contact Details: +380662969766
Short Description of the Project:
In the process of global urbanization, large cities around the world face the problem of housing shortages and the creation of a comfortable living environment.
World experience shows that the revitalization of high-density low-rise housing is a promising direction for the development of modern cities.The project provides for the revitalization of the territory of Slobodka with low-rise high-rise residential buildings.
The main goal is the development of the territory, the revival of monotonous housing and the renovation of industrial unused areas.
The project proposes new functional scheme, changes in transport infrastructure, development of green frames, creation of public spaces, revitalization of residential areas and renovation of industrial areas.
Project Year: 2020
Project Location: Odessa city, Slobidka district
№20415 Зелена інфраструктура в м. Одеса / Green infrastructure in Odessa
Номінація: Нереалізований проект міського планування «Масштаб вулиць (планування/реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я)»
Назва проекту: «Зелена інфраструктура в м. Одеса»
Ведучий архітектор: Кур'ян Владислав Вадимович
Склад команди: Кур'ян Владислав Вадимович, Савицька Ольга Степанівна, Крижантовська Оксана Анатоліївна, Румілець Тетяна Сергіївна, Бєлікова Марія Володимирівна
Місто: Одеса
Контактні дані: тел: +38 095 4157545, пошта: goldboyskondor@gmail.com
Стислий опис проекту:
Метою даного проекту являється рішення зеленого міського середовища, відповідного принципам сталого розвитку міста Одеса.
Проведений передпроектний науковий аналіз, включаючи і аналіз світового досвіду, показав значення високоурбанізованого середовища на самопочуття людей, а також важливість і необхідність вжиття заходів щодо поліпшення навколишнього середовища, благоустрою, озеленення міст і населених пунктів.
Як показав аналіз світового наукового досвіду, одним з основних завдань містобудівного проектування та ландшафтної архітектури є формування безперервної і цілісної системи озеленених територій, що включає в себе всі елементи зелених насаджень.
Такі основні прийоми розміщення зелених насаджень в історично сформованій забудові, як зелені коридори, що зв'язують всі відкриті зелені громадські простори в одну єдину тканину.
Розглядаючи історію розвитку зелених насаджень міста Одеса, можна зробити висновок, що протягом 200 років зелені насадження стрімко розвивалися, однак зі зростанням урбанізації міста кількість зеленого в місті поступово почало зменшаться.
Проведений містобудівний аналіз міста та історичного центру показав, що в міському просторі присутньо дуже мало і в поганому стані кількості зелених насаджень що обумовлено рядом, окреслених в даній роботі проблем, через яких середня температура повітря в місті може бути на 4-5 градусів вище, ніж в сільській місцевості, від чого страждають в першу чергу люди похилого віку, а також флора і фауна.
Передумовами проекту стали супутникові знімки індексу рослинності і теплової карти м. Одесса. На яких дуже чітко видно проблему нестачі зелених насаджень в Приморському, Малиновському та Суворовському районах, а саме в історичній частині міста. На тепловій карті видно що вся історична частина міста є тепловим островом.
Озеленення займає всього 6% від загальної площі міста на той момент коли в Києві 67% від загальної площі.
На опорному плані відображена ступінь озеленення вулицями міста (активне, досить, помірне, слабке і відсутнє) завдяки цьому ми бачимо проблемні місця на рівні вулиць.
Концепція проекту «Зеленої інфраструктури м Одеса» сприяє збільшенню «зелених насаджень» на 30%.
Проектом пропонується створення навколо історичного центру безперервного кільця з парків, скверів та зелених коридорів, що з'єднують існуючі (парки Грецький і Стамбульський, імені Шевченка та Ювілейний, парк Перемоги і Артилерійський, сквер імені Гамова і парки Савицький і Дюковский) і проектні зелені зони в одну єдину мережу. У цьому кільці пропонується створити умови для безбар'єрного переміщення пішоходів і велосипедистів, а також розмістити кілька інтермодальних зупиночних комплексів електротранспорту (міська електричка, трамвай, монорельс). Створені тут умови і нова транспортна інфраструктура викличуть інтерес у інвесторів до будівництва житлових і комерційних комплексів на його кордоні.
В середині зеленого пояса передбачаються поздовжні і поперечні зелені коридори в вигляді (бульварів, лінійних парків, зелених вулиць), що дозволить об'єднати всі зелені громадські простори міста в єдину структуру.
На схемі озеленення історичної частини міста ми бачимо по вулиці Ланжеронівській відсутнє озеленення і вулиця безпосередньо є тепловим островом.
На схемі руху проектом передбачається перепрофілювання вулиць з транспортних в пішохідні таким чином формуються зелені безбар'єрні пішохідні коридори.
Вулиця розташована в історичному ареалі і тут переважає в основному житлова історична забудова з комерційною функцією на перших поверхах. На розгортках і фотофіксації видно що зелень практично відсутня протягом всієї вулиці.
Для розробки лінійного парку на рівні вулиці місцевого значення було виділено два способи проектування зеленої інфраструктури: перший спосіб має вигляд зелених острівців рекреації по обидва боки вулиці; другий спосіб має вигляд центрального розміщення зелених острівців рекреації (острівці рекреації проектуються як дощовий сад).
Для вулиці Ланжеронівської проектом передбачений другий спосіб розміщення зелених островів.
У проекті представлено пропозицію «лінійний парк», який об'єднує зелені громадські простори такі як (Одеський міський сад, проектний внутрішньо квартальний парк, дворове озеленення, парк Пале-Рояль) в одну єдину пішохідну систему з елементами для відпочинку.
На схемі генерального плану видно що на острівцях були обладнані штучні водойми з фонтанами. На кожному з рекреаційних острівців були обладнані місця для відпочинку (лавки). Протягом усього лінійного парку на пішохідних алеях була вмонтована тротуарна плитка Pavegen, яка генерує електроенергію завдяки крокуючим по ній пішоходам. Освітлення лінійного парку було запропоновано у вигляді ліхтарів генеруючі сонячну і вітрову енергію. В запроектованому внутрішньо квартальному парку на глухих торцевих стінах будівель проектним рішенням запропоновано вертикальне озеленення.
На острівцях лінійного парку запроектований штучний рельєф у вигляді дощових ям з максимальним перепадом (-0,450мм) для накопичення і затримання води в вигляді опадів.
Розріз вулиці V- образний з незначним ухилом для стоку опадів у вигляді води в дощові сади.
Покриття лінійного парку прийнято екотротуар трьох типів.
Реалізація цього проекту може сприяти не просто створення зручного міського середовища але і рішенням куди більш складного і перспективного завдання - це адаптація м.Одеси до нових кліматичних умов з більш різкими перепадами температур і вологості.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: Україна, м. Одеса, Приморський та Малиновський райони, пропонований «лінійний парк» в межах історичної забудови по вул. Ланжеронівській
Площа проекту: «приблизно» 2807 гаNomination - Unrealized urban planning project "Street scale (planning / reconstruction within the street, public spaces, improvement of the urban environment, landscaping, courtyards)"
Project Name - "Green infrastructure in Odessa"
Head Architect - Kurian Vladislav
List of Team Members - Kurian Vladislav, Savitska Olga, Kryzhantovska Oksana, Rumilets Tetyana, Belikova Maria
Contact Details – tel.+380954157545, mail: goldboyskondor@gmail.com
Short Description of the Project:
The purpose of this project is to solve the green urban environment in accordance with the principles of sustainable development of the city of Odessa.
The conducted pre-project scientific analysis, including the analysis of world experience, showed the importance of a highly urbanized environment for people's well-being, as well as the importance and necessity of taking measures to improve the environment, landscaping, landscaping of cities and towns.
As the analysis of world scientific experience has shown, one of the main tasks of urban planning and landscape architecture is the formation of a continuous and integrated system of green areas, which includes all the elements of greenery.
Such basic methods of placing greenery in historically formed buildings, as green corridors that connect all open green public spaces in a single fabric.
Considering the history of the development of green spaces in the city of Odessa, we can conclude that over 200 years, green spaces have developed rapidly, but with the growth of urbanization of the city, the amount of green space in the city gradually began to decline.
The conducted urban analysis of the city and the historical center showed that in the urban space there are very few and in poor condition the number of greenery due to a number of problems outlined in this paper, due to which the average air temperature in the city may be 4-5 degrees higher than in rural areas, which primarily affects the elderly, as well as flora and fauna.
Prerequisites for the project were satellite images of the vegetation index and heat map of Odessa. On which the problem of lack of green plantings in Primorsky, Malinovsky and Suvorovsky areas, namely in a historical part of the city is very clearly visible. The thermal map shows that the entire historic part of the city is a thermal island.
Landscaping occupies only 6% of the total area of the city at a time when in Kiev 67% of the total area.
The reference plan reflects the degree of landscaping of the city streets (active, sufficient, moderate, weak and absent), so we see the problem areas at street level.
The concept of the project "Green Infrastructure of Odessa" contributes to the increase of "green spaces" by 30%.
The project proposes to create a continuous ring of parks, squares and green corridors around the historic center, connecting the existing ones (Greek and Istanbul Parks, Shevchenko and Jubilee Parks, Victory and Artillery Park, Gamov Square and Savitsky and Dyukovsky Parks) and project green zones. into a single network. In this ring it is offered to create conditions for barrier-free movement of pedestrians and cyclists, and also to place some intermodal stopping complexes of electric transport (a city electric train, a tram, a monorail). The conditions created here and the new transport infrastructure will arouse investors' interest in the construction of residential and commercial complexes on its border.
In the middle of the green belt there are longitudinal and transverse green corridors in the form (boulevards, linear parks, green streets), which will unite all the green public spaces of the city into a single structure.
In the scheme of landscaping of the historic part of the city, we see on Langeronovskaya Street there is no landscaping and the street is directly a thermal island.
In the traffic scheme, the project envisages the re-profiling of streets from transport to pedestrian, thus forming green barrier-free pedestrian corridors.
The street is located in a historic area and is dominated by mostly historic historic buildings with a commercial function on the ground floors. On sweeps and photofixation it is visible that greens are practically absent during all street.
To develop a linear park at the street level of local importance, two ways of designing green infrastructure were identified: the first method has the form of green islands of recreation on both sides of the street; the second method has the form of a central location of green recreation islands (recreation islands are designed as a rain garden).
For Langeronovskaya Street, the project provides for a second way of placing green islands.
The project presents a proposal for a "linear park", which combines green public spaces such as (Odessa city garden, project inner quarter park, yard landscaping, Palais Royal) into a single pedestrian system with elements for recreation.
The scheme of the master plan shows that the islands were equipped with artificial ponds with fountains. On each of the recreational islands were equipped with places for rest (benches). Pavegen paving slabs have been installed on the pedestrian alleys throughout the line park, which generates electricity thanks to pedestrians walking on it. Linear park lighting has been proposed in the form of lanterns generating solar and wind energy. In the designed inner-quarter park on deaf end walls of buildings the vertical decision is offered by the design gardening.
On the islands of the linear park, an artificial relief in the form of rain pits with a maximum difference (-0.450 mm) has been designed for the accumulation and retention of water in the form of precipitation.
The section of the street is V-shaped with a slight slope for the flow of precipitation in the form of water in rain gardens.
The coverage of the linear park is an eco-sidewalk of three types.
The implementation of this project can contribute not only to the creation of a comfortable urban environment but also to the solution of a much more complex and promising task - the adaptation of Odessa to new climatic conditions with sharper differences in temperature and humidity.
Project Year: 2020
Project Location: Ukraine, Odessa, Primorsky and Malinovsky districts, the proposed "linear park" within the historic buildings on the street. Langeron
№20430 Муніципальний комплекс / Municipal complex
Назва проєкту: Муніципальний комплекс
Номінація: Нереалізований проект міського планування
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Владислав Бобуський, Володимир Ковпак, Богдан Перевізник
Контактні дані: ivladfix@gmail.com
Рік проекту: 2019
Місце реалізації проекту: с.Зельонки, Польща

Project name: Municipal complex
Nomination: Unimplemented urban planning project
Actual status: Not implemented
Team members: Vladislav Bobusky, Volodymyr Kovpak, Bohdan Pereviznyk
Contact details: ivladfix@gmail.com
Project year: 2019
Project location: Zielonki, Poland

Короткий опис проекту: Концепція формування центру с.Зельонки, Польща, поруч з Форт 45 Маршовіце, який є охоронною спадщиною, передбачає утворення щільного кварталу і зменшення проектованої ділянки до 2,66га задля економії коштів та утворенні територіального центру, який базується на форті як акцентній кінцевій точці комплексу. Центром стає громадська площа, яка межує зі всіма будівлями комплексу. Передбачено утворення великої кількості, публічних просторів (головна площа, оглядовий майданчик на муніципалітеті та підйом на нього, простір над скейтпарком), активної (велодоріжки, скейтпарк та спортивний стадіон) та пасивної (прогулянкові маршрути кругом форту) рекреації.


Brief description of the project: The concept of forming the center of Zielonki, Poland, near Fort 45 Marszowice, which is a protected heritage, provides for the formation of a dense quarter and reduction of the projected area to 2.66 hectares to save money and end point of the complex. The center is a public square, which borders all the buildings of the complex. It provides for the formation of a large number of public spaces (main square, observation deck in the municipality and the rise to it, the space above the skate park), active (bike paths, skate park and sports stadium) and passive (walking routes around the fort) recreation.
№20431 Сонячна РЕМА / Sunny REMA
Назва проєкту: Сонячна РЕМА
Номінація: Нереалізований проект міського планування
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Владислав Бобуський
Контактні дані: ivladfix@gmail.com
Рік проекту: 2020
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна


Project name: Sunny REMA
Nomination: Unimplemented urban planning project
Actual status: Not implemented
Team members: Vladislav Bobusky
Contact details: ivladfix@gmail.com
Project year: 2020
Project location: Lviv, Ukraine


Короткий опис проекту: Новий урбаністичний погляд на колишній промисловий район міста Львів, зокрема на відомий місцевим творчий кластер, що розташований на території РЕМА заводу. Концепція передбачає кардинальне перепланування ділянки, під реальні потреби міста, створення робочих місць та житла. Щільна малоповерхова структура комплексу дозволила замкнути межі кварталу, та створити цілісність контурів ділянки. Висотність в свою чергу не порушує композиційне сприйняття вулиць, та не намагається боротись з існуючою австрійською спадщиною. Новоутворена пішохідна алея, що вздовж оточена «активними» першими поверхами, як магніт притягуватиме малий бізнес, та інвестиції.


Brief description: A new urban view of the former industrial district of Lviv, in particular the well-known local creative cluster located on the territory of the REMA factory. The concept insists on a radical redevelopment of the site, for the real needs of the city, the creation of jobs and housing. The dense low-rise structure of the complex has allowed to close the boundaries of the quarter, and create the integrity of the contours of the site. The modest hight, in turn, does not disturb the compositional perception of the streets, and does not try to fight the existing adjucent Austrian heritage. The newly created pedestrian alley, which is surrounded by commercialy active ground floors, will attract small businesses and investments like a magnet.