Ukrainian Urban Awards
Реновація / реконструкція
історичного об'єкту

Renovation / reconstruction
of the historical object

№21016 Реабілітація нежитлової будівлі за площею Павловської, 4 – реставрація

Назва проекту: Реабілітація нежитлової будівлі за площею Павловської, 4 – реставрація
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об’єкту.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор: Фоменко Дмитро Володимирович
Склад команди: Фоменко Дмитро Володимирович, Тимофєєва Євгенія Володимірівна.Інженери: Бабаєв Володимир Миколайович, Шмуклер Валерій Самуїлович, Петрова Олена Олександрівна
Назва компанії: ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова та студія дизайну інтер'єру та архітектури ARTE development
Контактні дані: +38 050 638 92 99 Євген; +38 067 163 05 07 Ольга.
e-mail: arte@arte-development.com nikitiuk@arte-development.com
Стислий опис проекту: Унікальний об'єкт розміщено в історичній будівлі, в колишньому Селянському будинку земства, побудованому у 1912 р. за проектом відомого харківського архітектора Бориса Миколайовича Корнієнка. Фасадам колишнього Селянського будинку (нині — Будинок нерухомості) архітектор надав рис українського зодчества: скошені кути віконних отворів, декорування народним орнаментом, на фронтоні в ніші вміщено погруддя Т. Г. Шевченка. У ході реконструкції були відновлені історичні фасади будівлі, до старих приміщень міського БТІ додали нові, і загальна площа Будинку нерухомості становила 5 тис. кв. м.
Рік реалізації проекту: 2021р.
Місце реалізації проекту: м. Харків, площа Павлівська, 4
Площа проекту: 5000 м2Project title: Rehabilitation of a non-residential building on Pavlovskaya Square, 4 - restoration
Nomination: Renovation / reconstruction of a historic site.
Current status: Implemented.
Leading architect: Fomenko Dmitry Vladimirovich
Team members: Fomenko Dmitry Vladimirovich, Timofeeva Eugenia Vladimirovna. Engineers: Babayev Vladimir Nikolaevich, Shmukler Valeriy Samuilovich, Petrova Elena Alexandrovna
Company name: KhNUGH im. A.N. Beket and interior design and architecture studio ARTE development
Contact information: +38 050 638 92 99 Eugene; +38 067 163 05 07 Olga.
e-mail: arte@arte-development.com nikitiuk@arte-development.com
Brief description of the project: The unique object is located in a historic building, in the former Peasant House of the Zemstvo, built in 1912 according to the project of the famous Kharkiv architect Borys Mykolayovych Kornienko. The architect gave the facades of the former Peasant House (now the Real Estate House) features of Ukrainian architecture: beveled corners of window openings, decoration with folk ornaments, and a bust of Taras Shevchenko on the pediment in a niche. During the reconstruction, the historic facades of the building were restored, new ones were added to the old premises of the city BTI, and the total area of ​​the Real Estate House was 5,000 square meters. m.
Year of project implementation: 2021
Location of the project: Kharkiv, Pavlovskaya Square, 4
Project area: 5000 m2
№21015 Реконструкція будівлі на просп. Тракторабудівників, 144 під центр адміністративних послуг

Назва проекту: Реконструкція будівлі на просп. Тракторабудівників, 144 під центр адміністративних послуг
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об’єкту.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор: Фоменко Дмитро Володимирович
Склад команди: Фоменко Дмитро Володимирович, Тимофєєва Євгенія Володимірівна.Інженери: Бабаєв Володимир Миколайович, Шмуклер Валерій Самуїлович, Петрова Олена Олександрівна
Назва компанії: ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова та студія дизайну інтер'єру та архітектури ARTE development
Контактні дані: +38 050 638 92 99 Євген; +38 067 163 05 07 Ольга.
e-mail: arte@arte-development.com nikitiuk@arte-development.com
Стислий опис проекту: Проектом реконструкції передбачено трансформацію збірного залізобетонного каркасу типової серії II-04 в збірно-монолітну споруду з відповідним складом основних та допоміжних приміщень з метою пристосування її для функціонування центру адміністративних послуг на 2000 відвідувань в день. Складний стан будівлі до реконструкції, технологічні вимоги та об’ємно-планувальні обмеження майбутнього Центру, зокрема влаштування двосвітного простору залу прийому громадян, розташування архівів на поверхах та котельного обладнання на покрівлі, послугували причиною для впровадження численних інноваційних конструкторських розробок та новітніх інженерних систем.
Рік реалізації проекту: 2017р.
Місце реалізації проекту: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 144
Площа проекту:5700 м2


Project title: Reconstruction of the building on Ave. Tractor builders, 144 under the center of administrative services
Nomination: Renovation / reconstruction of a historic site.
Current status: Implemented.
Leading architect: Fomenko Dmitry Vladimirovich
Team members: Fomenko Dmitry Vladimirovich, Timofeeva Eugenia Vladimirovna. Engineers: Babayev Vladimir Nikolaevich, Shmukler Valeriy Samuilovich, Petrova Elena Alexandrovna
Company name: KhNUGH im. A.N. Beket and interior design and architecture studio ARTE development
Contact information: +38 050 638 92 99 Eugene; +38 067 163 05 07 Olga.
e-mail: arte@arte-development.com nikitiuk@arte-development.com
Brief description of the project: The reconstruction project envisages the transformation of the prefabricated reinforced concrete frame of standard series II-04 into a prefabricated monolithic structure with the appropriate composition of main and auxiliary premises in order to adapt it to the administrative service center for 2000 visits per day. The difficult state of the building before reconstruction, technological requirements and spatial planning limitations of the future Center, including the arrangement of a two-world space of the reception hall, location of archives on the floors and boiler equipment on the roof, have led to numerous innovative designs and engineering systems.
Year of project implementation: 2017
Place of project implementation: Kharkiv, ave. Tractor builders, 144
Project area: 5700 m2
№20021 Будинок по вул. Єфремова, 26 / 26 Efremova street
Назва проекту: Будинок по вул. Єфремова, 26.
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об'єкту.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Концептуальне рішення: Юліан Чаплінський. Архітектурні рішення: Віталій Ганжа, Назар Шклянка, Олександр Козак.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: На ділянці, затисненій поміж рядовими будівлями в 3-4 поверхи, та зведених на початку 20 століття, доживав своїх днів непримітний особняк кінця 18 століття. Неодноразово перебудований та розділений на квартири в радянську епоху, будинок не приваблював мешканців для щасливого життя поміж брандмаверами вищих будинків. Згідно проекту, "пломбування" проміжку в рядовій забудові було реалізовано будівлею з сучасними фасадами, проте зі збереженням обрису та фасадів вілли, котра раніше була єдиною спорудою на ділянці.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Єфремова, 26.

Project name: 26 Efremova street.
Nomination: Renovation / reconstruction of a historic object.
Actual status: Realized.
Chief architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Concept: Yulian Chaplinskyy. Architecture: Vitalii Hanzha, Nazar Shklianka, Alexander Kozak.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel. +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Descriptіon of project: On the site, was situated a mansion of the late 18th century that was clamped between government buildings of 3-4 floors, and built in the early 20th century, has survived during all these years. Repeatedly reconstructed and divided into apartments in the Soviet era, the house didn't attract the inhabitants for a happy life between higher buildings. According to the project, "filling" the gap in the ordinary building was realized by constructing a building with modern facades, but with the preservation of outline and villa's facades, which was previously the only building on the site.
Project year: 2018.
Project location: 26 Efremova Street, Lviv, Ukraine.
№20022 Креативний квартал / Creative quarter
Назва проекту: Креативний квартал.
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об'єкту.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Юліан Чаплінський, Ілля Кенігштейн, Віталій Квич.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: «Інновація відрізняє лідера від наздоганяючого». Стів Джобс.
Креативний квартал - це комплекс з 16 000 квадратних метрів, який об'єднує простір для роботи, творчості, навчання, відпочинку та розваг. Для втілення ідеї було обрано Трамвайне депо та першу електростанцію Львова. Споруди, які ще в ХІХ ст. вдихнули у місто інновації того часу - електричний трамвай. Проектом передбачається зберегти зовнішні форми будівлі, провести капітальний ремонт та реставрацію усіх приміщень. Залишити фасади, конструкції даху та вікна. Трамвайне депо разом із першою львівською електростанцією було споруджене 1894 року компанією Siemens за проектом Альфреда Каменобродського, і та той час це була дуже модернова будівля.
Рік проектування проекту: 2015-2016.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів.

Project name: Creative quarter.
Nomination: Renovation / reconstruction of a historic object.
Actual status: Unrealized.
Chief architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Yulian Chaplinskyy, Illya Kenihshteyn, Vitaliy Kvych.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008 tel. +38 067 927 13 15 email: avr.architecture@gmail.com.
Description of project: "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Steve Jobs.
The Creative Quarter is a complex of 16,000 square meters, which combines its area for such facilities as work, creativity, training, recreation and entertainment. To embody the idea, Tram depot and the first Lviv power plant were selected, buildings, which in the nineteenth century inspired the city for innovation - an electric tram. The tram depot as well as the Lviv power plant, which now is located at the intersection of the current streets of Heroes of Maidan, Vitovsky and Sakharov, was constructed by Siemens in 1894 under the project of Alfred Kamenobrodsky, and at that time it was a very modern building. The modern project intends to preserve the external forms of the building, carry out major repairs and restoration of all premises, leave facades, roof constructions and windows.
Project year: 2015-2016.
Project location: Lviv, Ukraine.
№20062 Реновація ТЦ «КАРАВАН» / Renovation of KARAVAN MALL
Назва проекту: Реновація ТЦ «КАРАВАН».
Номінація: Реконструкція/ Реновація.
Статус на поточний момент: Процес реконструкції.
Ведучий архітектор та склад команди: Агафонов Олексій Вячеславович.
Назва компанії: ТОВ «УВТ ГРУП».
Контактні дані: 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 10, офіс 181.
Опис проекту: Торгівельно-розважальний центр «Караван» на Луговій в м. Києві - є першим торгівельним центром в Україні такого масштабу, що побудований в результаті реконструкції старої целюлозної фабрики. Площа торгівельно-розважального комплексу становить близько 60000 кв.м і включає в себе, продуктовий центр Ашан, галереї і брендові бутіки, великій фудкорт, а також перший в країні каток, що був розміщений в ТЦ, наразі крижане поле перероблене в роллейдром. Торгівельний центр є сімейним і обслуговує велику кількість людей з Оболоні і Виноградаря.
Ідея замовника, керуючої компанії DCH, переробити торгівельний центр в сучасний OUTLET брендового одягу, тобто виконати повну реновацію ТЦ. Для цієї мети була вибрана архітектурно-інжинірингова компанія UVT GROUP «УВТ ГРУП». За два місяці роботи командою спеціалістів був розроблений концепт нового за ідеєю торгівельного центру, з новими яскравими фасадами, оновлені, а скоріше нові галереї, перероблені і розширені фудкорти, ресторани, модернізований роллейдром. В стислі терміни пройдена експертиза проекту, отримані дозволи на початок виконання робіт, і виконана робоча документацію і достатньому об'ємі для початку робіт. Звісно капітальний ремонт, потребує швидкого реагування проектної групи в процесі виконання робіт на об'єкті. В обмеженному часі все врахувати не можливо, і багато рішень приймались безпосередньо на будівельному майданчику, але головна ідея лишається незмінною, як і заплановані терміни відкриття.
В результаті проведення робіт повністю замінюється фасадна система (11 000 кв. м.) на сендвіч панелі зі світлими ламелями і LED підсвіткою, які виконані на замовлення, і будуть підсвічувати фасад в темний період доби. Фасадна частина п'яти поверховового офісу виконана із темного фальцу з підсвічуваними ламелями. Запроектовані нові вхідні групи, дві з яких, даватимуть змогу приймати і проводити відвідувачів ТЦ прямо під навісом. В цих місцях будуть обладнанні точки виклику таксі. Кожна вхідна група має власний колір, що відповідатиме кольору галерей. Галереї світлі та оновлені з яскравістю 650 люкс, обладнані островками для продажу дрібних товарів, і зонами відпочинку, з можливістю зарядки телефонів. Нові LED світильники запроектовані безпосередньо для цього об'єкту. Підвісні стелі розроблені індивідуально як багатоярусні і застосовані українським виробником вперше на цьому об'єкті. Зона фудрокту переобладнана новими меблями і зонами для відпочинку. Піднята стеля надає більшого простору, а оновлений роллейдром матиме барну стійку по торцях і вміщуватиме 1 000 відвідувачів для проведення концертів.
Також змінена стилістика бренду Караван, заданий новий єдиний стиль виконання вивісок для бутіків і орендаторів. Запроектовані медіаекрани, нові рецепшн і зони банкоматів для комфорту відвідувачів.
В результаті капітального ремонту частково замінені і запроектовані системи вентиляції, кондиціювання, водопостачання, відеоспостереження, слабкострумні системи та електропостачання, розроблені заходи для маломобільних груп та створені додаткові евакуаціїні коридори.
На разі, виконання робіт з реновації наближається до завершення. Деякі галереї вже відкриті і відновлена робота бутіків, є переконання, що ТЦ відкриється вчасно.
Авторське право на проект капітального ремонту належить головному архітектору проекту Агафонову Олексію В'ячеславовичу і ТОВ «УВТ ГРУП».
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Лугова, буд. 12.

Project name: Renovation of KARAVAN MALL.
Nomination: Reconstruction / Renovation.
Actual Status: Reconstruction process.
Chief Architect and Team Members: Agafonov Aleksei.
Company name: UVT GROUP LLC.
Contact details: 02094, KYIV, KHOTKEVICH STREET STREET, BUILDING 10, OFFICE 181.
Description of project: The Caravan Shopping and Entertainment Center on Lugova Street in Kyiv is the first shopping center in Ukraine of such scale as a result of the reconstruction of an old paper mill. The shopping and entertainment complex is approximately 60,000 square meters and includes the Auchan Product Center, galleries and brand boutiques, a large food court, as well as the country's first shopping mall rink, which is now an ice field converted into a rollercoaster. The mall is family friendly and serves a large number of people from Obolon and the Vynohradar districts. The idea of the customer, the managing company of DCH, to transform the mall into modern branded clothing OUTLET, that is, to make the complete renovation of the shopping center. For this purpose, the UVT GROUP architectural and engineering company was selected. Within two months of work, the team of specialists developed the concept of a new shopping mall idea, with new bright facades, updated, but rather new galleries, redesigned and expanded food courts, restaurants, modernized rollercoaster. In the shortest possible time the project examination was completed, the permits for the commencement of works were obtained and the working documentation and sufficient volume for the commencement of works were completed. Of course, a major overhaul requires the rapid response of the project team in the course of the work on site. In a limited time it is impossible to consider everything, and many decisions were made directly at the construction site, but the main idea remains unchanged, as well as the planned opening dates. As a result of the work, the facade system (11000 sq.m) is completely replaced by a custom sandwich panel with bright slats and LED illumination, which will illuminate the facade in the dark. The front part of the five-story office is made of dark folding with illuminated slats. New entrance groups are being designed, two of which will be able to receive and carry visitors to the shopping center directly under the canopy. Taxi calling points will be equipped at these locations. Each input group has its own color to match the color of the galleries. The galleries are bright and refreshed with 650 lux suites, equipped with small-island islets and recreational areas, with phone charging capabilities. New LED fixtures are designed directly for this facility. Dropped ceilings are individually designed as multilevel and used for the first time by this Ukrainian manufacturer. The food court area has been refurbished with new furniture and seating areas. The raised ceiling gives more space, and the updated rollercoaster will have a bar counter at the ends and will place 1000 visitors for concerts. Caravan brand styling has also changed, with a new unified style of signboard for boutiques and tenants. Designed media screens, new reception areas and ATM areas for visitors' convenience. As a result of the overhaul, the ventilation, air-conditioning, water supply, video surveillance, low-current systems and power supply systems were partially replaced and designed, additional evacuation corridors were created. At this point, the renovation work is nearing completion. Some galleries have already been opened and the boutiques have been restored and there is a belief that the shopping center will open on time. The copyright for the project belongs to the chief architect of the project Oleksiy Agafonov and LLC "UVT GROUP".
Project year: 2019.
Project location: Lugova str, Kyiv, Ukraine.
№20085 IT-фабрика Unit Factory в Харкові / IT Factory Unit Factory in Kharkiv
Назва проекту: IT-фабрика Unit Factory в Харкові.
Номінація: Реновація / реконструкція історичного об'єкту.
Ведучий архітектор: Антоніна Капля, Денис Задніпровський.
Склад команди: Юрій Ларіонов, Анатолій Нємцов, Вікторія Коханенко, Анастасія Черевишна.
Девелопер: UDP.
Назва компанії: Архітектурна група ЦЕХ.
Контактні дані: e-mail: antonina@tseh.com.ua; тел.: +38 068 384 52 94.
Фото: Іван Авдеєнко (https://www.facebook.com/ivanavdeenkophoto/).
Опис проекту: Проект складається з двох частин. Перша частина – це інноваційна ІТ-школа, що включає в себе: учбовий кластер на 122 учбові станції, що оснащені сучасними комп'ютерами, і можливістю розмістити додатково 44 учбові станції, презентаційні приміщення, ігрову, лаунж-зони та кухні. Друга частина – це сучасний коворкінг, що розташований на двох поверхах. Це 16 клубних офісів на 2, 4, 6 робочих місць або 64 робочих місця в загальному залі – 58 не закріпленних робочих станцій, кімнати для перемовин, сучасний конференц-зал на 46 місць, лаунж-зони, кухня та душові приміщення. Загальний простір зоновано не тільки в горизонтальній площині, а і в вертикальній. Так, частина клубних офісів – це бокси з скляними вітринами, котрі підняті на другий рівень за рахунок металевої платформи. Тут також з'явилась лаунж-зона і кімнати для перемовин, з яких відкривається вигляд на учбовий процес в ІТ-школі та лаунж-зону коворкінгу. Клубні офіси першого поверху частково реалізовані з морських контейнерів.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Харків.
Площа проекту: 2 500 м2.

Project Name: IT Factory Unit Factory in Kharkiv.
Nomination: Renovation / reconstruction of the historic site.
Head Architect: Antonina Kaplia, Denis Zadnirovskyi.
List of Team Members: Iurii Larionov, Anatolii Niemtsov, Viktoriia Kokhanenko, Anastasiia Сherevyshna.
Developer: UDP.
Company's Name: TSEH Architectural Group.
Contact Details: e-mail: antonina@tseh.com.ua; tel.: +38 068 384 52 94.
Short Description of the Project: The project consists of two parts. The first is an innovative IT school, which includes: a training cluster for 122 training stations equipped with modern computers and the ability to host an additional 44 training stations, presentation rooms, a game and lounge areas, and kitchens. The second part is a modern coworking, located on two floors. These are 16 club offices for 2, 4, 6 workplaces, or 64 workplaces in the common room -58 spare workplaces, meeting rooms, a modern conference room with 46 seats, lounge areas, a kitchen and showers. Above the work tables in open spaces a special metal construction has been developed for hanging lighting equipment and sound-absorbing panels. The total space is zoned not only in the horizontal plane, but also vertically. So, part of the club's offices are boxes with glass display cases that are raised to the second level due to a metal platform. Lounge zones and meeting rooms also appeared here, from which a view of the educational process in the IT school and the lounge zone of coworking opens. Club offices on the ground floor are partially implemented from containers.
Project Year: 2019.
Project Location: Kharkiv.
№20103 Вілла Швейцарія у Львові / Swiss Villa Transformation
Назва проекту: Вілла Швейцарія у Львові.
Номінація: Реновація/ реконструкція історичного об`єкту.
Статус на поточний момент: Реалізовано.
Ведучий архітектор: Микола Рибенчук.
Склад команди: Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, тел.: +38 097 247 74 97.
Опис проекту: Вілла не була пам'яткою архітектури і мала бути знесена заради будівництва нової багатоповерхівки. Архітектори оцінили емоційний потенціал вілли, переконали забудовника зберегти та реставрувати її цінні архітектурні елементи та пристосувати під вхідний вузол для нового будинку, а романтичний образ «швейцарського стилю» поширити на всю будівлю. Єдиним фізичним зв'язком між старим і новим є сходи і ліфти, що переносять мешканців з кінця 19 ст. у 21 ст.
Рік реалізації: 2018.
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Ярославенка, буд. 21.

Project name: Swiss Villa Transformation.
Nomination: Renovation/ reconstruction of the historical object.
Head Architect: Mykola Rybenchuk.
List of Team Members: Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk.
Company's Name: Architecture studio "SYMMETRY".
Contact details: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, tel.: +38 097 247 74 97.
Short Description of the Project: The old villa was not a monument of architecture, and it had to be demolished for building new high-rise structures. The architects appreciated the emotional potential of the villa and adapted villa as an entrance for a new apartment building, spread the romantic image of the Swiss style to the new building. The only physical connection between the old and the new are the stairs and elevators, which carry the inhabitants from the end of the 19th century to the 21st century.
Completion: 2018.
Project location: Lviv, Yaroslavenka Street.
№20164 Реконструкція єдиного майнового комплексу по вул. М. Вовчка, 18-а в Оболонському районі м. Києва / Reconstruction of a single property complex on the street. M. Vovchka, 18-a in the Obolon district of Kyiv
Назва проекту: Реконструкція єдиного майнового комплексу по вул. М. Вовчка, 18-а в Оболонському районі м. Києва.
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об'єкту.
Статус: Реалізований об'єкт.
ГАП та склад команди: Костін Є, Яцевський О.
Компанія: ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКТ».
Контактні дані: тел.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Опис проекту: В компаніях роздрібної торгівлі MOYO за 16 -17 роки виросла кількість
Персоналу у зв'язку з розширенням. Тому була потреба в проекті сучасного багатофункціонального центру з вбудованим магазином та конференц залом. Перед нами стояла завдання запроектувати будівлю, в якій різні підрозділи компанії працюватимуть цілодобово. Будівля поєднується перехідними галереями з старою будівлею та автоматизованим конвеєром для швидкої доставки товару в магазин. Зовнішній образ будинку продиктований функціональним наповненням всередині.
Рік реалізації: 2018 р.
Місце розташування: м. Київ, Оболонський район, вул. М. Вовчка, 18-а.
Площа: 10 907 кв.м.

Project name: Reconstruction of a single property complex on the street. M. Vovchka, 18-a in the Obolon district of Kyiv.
Nomination: Renovation / reconstruction of a historical object.
Status: Realized.
GAP and team composition: Kostin Ye, Yatsevsky O.
Company: NEW NEWS PROJECT LLC.
Contact details: tel.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Project description:In the 16-17 years, companies MOYO increased the number of staff in connection with expansion. Therefore, there was a need to design a modern multifunctional center with a built-in shop and a conference room. We were tasked with designing a building in which the various units of the company would work around the clock. The building combines transitional galleries with the old building and an automated conveyor for quick delivery of goods to the store. The exterior image of the house is dictated by the functional filling inside.
Year of implementation: 2018.
Location: Kyiv, Obolonskyi district, street M. Vovchka, 18-a.
Area: 10 907 sq.m.
№20218 Реновація заводу «Арсенал» / Renovation of Arsenal
Назва проекту: Реновація заводу «Арсенал».
Номінація: Реконструкція / Реновація історичної будівлі.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
ГАП та склад команди: Олександр Максімов (ГАП).
Назва компанії: AVG Group.
Контактні дані: м. Київ, пр-т. Соборності, 15, e-mail: office@avg.ua; site: www.avg.ua, тел.: 044 227 3494.
Короткий опис проєкту: Корпус №1 зводився у 1850-1854 роках, як оборонна споруда і був переобладнаний під виробничі потреби. Корпус має підвал, товсті стіни і склепінчасті перекриття. Була проведена величезна робота по відновленню фасадів і стабілізації цегляних склепінь, проведені роботи з підсилення фундаментів, відновлення системи водовідведення з покрівлі.
Корпуси №5 і №7 дуже схожі, будувалися на початку ХХ століття під виробничі потреби. Обидва піддавалися значним змінам позаяк цегляні стіни були істотно пошкоджені. Реставрація передбачала відновлення цегляної кладки фасадів і заміну покриття зі збереженням історичних форм, а також ревіталізацію корпусів без втручання в історичні конструкції. У процесі розчищення кладки стін і склепінь найбільше вразив автентичний колір цегли, який вирішили зберегти на фасадах всіх будівель.
- Фрагменти рішень, які розкривають унікальність об´єкту.
Нашим завданням стало розчищення будівель від нашарувань, відновлення історичної кладки стін та склепінь, украплення несучих конструкцій, заміна застарілих інженерних систем та організацію художнього освітлення.
Фахівцями компанії були проведені проєктні роботи по відновленню історичного вигляду пам'яток містобудування та архітектури національного та місцевого значення, зміцненню несучих конструкцій, заміну старої покрівлі, створення експлуатованих антресолей, розробка інженерних рішень і підбору обладнання для повноцінного функціонування комплексу.
У першу чергу, були зібрані необхідні вихідні дані для проєктування, проведена наукова робота з дослідження історії формування території і будівництва корпусів «Арсеналу», проведене 3D-сканування і технічне обстеження об'єктів реставрації, для визначення їхнього стану та створення обмірних моделей.
- Ландшафтні рішення з оточенням.
Опис проєкту має містити наступну інформацію:
- Що проєкт дає місту/кварталу.
Нині, об'єкт у центрі Києва має свій неповторний історичний шарм за рахунок проєктних рішень, що виявляють особливості будівельної майстерності та матеріалів середини XIX початку XX століть. Комплекс реставраційних заходів призваний зберегти декоративні особливості об'єкту для майбутніх поколінь.
- Який природній та середовищний контекст (відсутній за межами населеного пункту).
Об'єкт розміщено в історичній частині столиці України на перетині жвавих транспортних шляхів – вул.Московська та вул. Михайла Грушевського.
Об'єкт знаходиться в історичній частині Києва – в центрі Печерську у безпосередній близькості до станції метро «Арсенальна» та зупинок громадського транспорту, що курсує у напрямках Печерської Лаври, а також до урядового кварталу.
- Опис ландшафту та оточення
Промислова зона, що ховалася за високим парканом посеред Печерська мала унікальні історичні будівлі середини ХІХ початку ХХ століть.
Комплекс складається з кількох будівель різного часу побудови, кожен зі своїми конструктивними особливостями та історією.
Історичні будівлі протягом багатьох десятиліть використовувалися як заводські цехи і були обладнані під потреби виробництва. При цьому, зовсім не бралося до уваги збереження історичної спадщини.
Багато декоративних елементів були знищені, автентичні вікна і двері замінялися на типові рішення, багато отворів закладалися, перекроювалася планування приміщень, інженерні мережі прокладалися крізь арки, а по периметру споруди обросли прибудовами. Пам'ятки національного значення перебували в жалюгідному стані.
Нашим завданням стало повернення первісного вигляду історичних фасадів, створення сучасного інженерного забезпечення, а також облаштування публічного простору з пішохідними і зеленими зонами.
- Енергоефективність – опис матеріалів, інженерних систем.
Однією з головних умов пристосування пам'яток містобудування та архітектури місцевого та національного значень стала заміна застарілого інженерного обладнання та інженерних мереж. Об'єкт був обладнаний сучасними енергоефективними рішеннями згідно визначених показників ДБН.
Реновація заводу «Арсенал» включала розробку сучасних індивідуальних систем опалення, вентиляції та кондиціонування.
Територія об'єкту проєктувалася під публічний простір, тож нині відкрита від киян та гостей міста, однак для забезпечення належного рівня охорони території організована системи відеонагляду та контролю доступу до кожного окремого орендаря приміщень колишніх корпусів заводу «Арсенал».
Система пожежної безпеки відповідає установленим нормам ДБН.
- Унікальність проєкту – чому повинен перемогти.
Це один із наймасштабніших проєктів реновації промзони за останні роки в нашій країні. Успішний досвід дозволяє по-іншому поглянути на забудову українських міст.
Рік реалізації проєкту: 2019 р.
Місце реалізації проєкту: м. Київ, вул. Московська, 8.

Project name: Renovation of Arsenal.
Nomination: Reconstruction / Renovation of a historic building.
Actual Status: Іmplemented.
Chief Architect and team members: A. Maksimov.
Company name: AVG Group.
Contact details: Kyiv, 15 Sobornosti Ave., e-mail: office@avg.ua; site: www.avg.ua, +38 (044) 227 34 94.
Description of project: Building No. 1 was erected in 1850-1854 as a defensive structure and was converted for production purposes. The building has a basement, thick walls and vaulted ceilings. Enormous work has been done to restore the facades and stabilize the brick vaults, work has been done to strengthen the foundations, restore the drainage system from the roof.
Housings # 5 and # 7 are very similar, built in the early twentieth century for production needs. Both have undergone significant changes since the brick walls have been substantially damaged. The restoration envisaged the restoration of the brickwork of the facades and the replacement of the cover with the preservation of historic farms, as well as the revitalization of the buildings without interfering with the historical structures. In the process of cleaning the masonry walls and vaults, the most striking thing was the authentic color of the brick, which they decided to keep on the facades of all buildings.
- uniqueness of the subject
Our task was to clear the buildings from the layers, to restore the historic masonry of the walls and vaults, to strengthen the bearing structures, to replace outdated engineering systems and to arrange artistic lighting.
The specialists of the company carried out project work on restoration of historical appearance of monuments of town planning and architecture of national and local importance, strengthening of bearing structures, replacement of old roof, creation of operated mezzanines, development of engineering solutions and selection of equipment for the full functioning of the complex.
First of all, the necessary baseline data were collected for designing, scientific work was conducted to study the history of territory formation and construction of Arsenal buildings, 3D-scanning and technical examination of restoration objects were carried out, to determine their status and to create dimensional models.
- What the project gives to the city / quarter
Nowadays, the object in the center of Kiev has its unique historical charm at the expense of design solutions that reveal the peculiarities of construction skills and materials of the middle of the XIX beginning of XX centuries. The complex of restoration measures is intended to preserve the decorative features of the object for future generations.
- What is the natural and environmental context (absent outside the settlement)
The object is located in the historical part of the capital of Ukraine at the intersection of busy transport routes - Moskovska str. Michael Hrushevsky.
The property is located in the historic part of Kyiv - in the center of Pechersk, in close proximity to the Arsenalna metro station and public transport stops in the direction of Pechersk Lavra, as well as to the government quarter.
- Landascape
The industrial area hiding behind a high fence in the middle of Pechersk had unique historic buildings of the mid-19th and early 20th centuries.
The complex consists of several buildings of different construction times, each with its own design features and history.
Historic buildings have been used as factory workshops for many decades and have been equipped for production purposes. At the same time, the preservation of the historical heritage was not taken into account at all.
Many decorative elements have been destroyed, authentic windows and doors have been replaced with typical solutions, many openings have been laid down, room planning has been redone, engineering networks have been laid through arches, and outbuildings have been overgrown with perimeters. Monuments of national importance were in a sorry state.
Our task was to restore the original appearance of the historic facades, create modern engineering support, as well as equip the public space with pedestrian and green areas.
- Engineering
One of the main conditions for the adaptation of urban and architectural monuments of local and national importance was the replacement of outdated engineering equipment and utilities. The facility was equipped with state-of-the-art energy-efficient solutions according to certain DBN indicators.
The renovation of the Arsenal included the development of modern individual heating, ventilation and air-conditioning systems.
The object was designed for public space and is now open to residents and guests of the city, however, to ensure the proper level of protection, video surveillance and access control systems have been set up for each individual tenant of the premises of the former Arsenal buildings.
The fire safety system complies with the established DBN standards.
- The uniqueness of the project
This is one of the largest industrial renovation projects in recent years in our country. Successful experience allows you to look differently at the development of Ukrainian cities.
Project year: 2019.
Project location: Kyiv, 8 Moskovska str.
№20437 ШАБО ЭНОТЕКА / SHABO ENOTECA
Назва проекту: ШАБО ЭНОТЕКА
Номінація: Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Статус на поточний момент: Реалізованій
ГАП та склад команди: Олексій Панін, Ганна Подгорна, Артеменко Вероника, Микола Остапенко
Назва компанії: Постскріптум
Контактні дані: Одеса, вул. Грецька, 24
Короткий опис проекту:
Сучасна будівля зведена над старим винним погребом та служить свого роду «саркофагом» для історичної споруди, яка проястола недоторканою більше 150 років. Весь будинок розповідає історію винної справи. Сучасний фасад говорить про те, що епоха технологій відбилася на ефективності виробництва, а інтер'єр вирішений на контрасті старого і нового говорить про те, що «душа» виноробства залишилася такою ж недоторканою.
_____________________________________________________________________________

Будівля енотеки побудована на території «Центру культури вина Шабо». Функціонально включає в себе кілька основних зон.
Тильним фасадом примикає до кордону заводу і служить прохідною, а також адміністративною частиною з розташованими в ній офісними приміщеннями. З головного фасаду організований головний вхід у туристичну зону, де в холі знаходиться горловина старовинного підвалу. Вік якого близько 200 років. Будучи найглибшим й одним з найдавніших споруд на всій території комплексу, він довгий час служив сховищем колекційних вин. Сьогодні, ретельно відреставрований підвал, виконує фунцію центральної складової музею сучасного мистецтва. Вище по сходах, відкривається інтер'єр вже сучасного залу музею, таким чином, стилістично встановлено взаємозв'язок епох і поколінь даного центру. На другому поверсі будівлі розміщуються апартаменти і кабінет господарів підприємства, де вони приймають ділових партнерів та дорогих гостей.
Рік реалізації проекту: 2010
Місце реалізації проекту: Село Шабо, Одеська обл.


Project name: ➢SHABO ENOTECA
Nomination: Renovation / Reconstruction of historical project
Actual Status: Implemented
Chief Architect and Team Members: Alexey Panin, Podgornaya Anna, Artemenko Veronica, Nikolay Ostapenko
Company name: Post Scriptum
Contact details: Odessa, st. Greek, 24
Description of project:
The modern building is built over an old wine cellar and serves as a kind of "sarcophagus" for the historic building, which remained intact for more than 150 years. The whole house tells the story of the guilt. The modern facade says that the era of technology has affected the efficiency of production, and the interior is decided on the contrast of old and new suggests that the "soul" of winemaking has remained as intact.
_________________________________________________________________

The building of the enoteca was built on the territory of the Shabo Wine Culture Center. Functionally includes several main areas.
The rear facade adjoins the border of the plant and serves as a checkpoint, as well as an administrative part with office space located in it. From the main facade is organized the main entrance to the tourist area, where in the lobby is the neck of the old basement. His age is about 200 years.
As the deepest and one of the oldest buildings in the whole complex, it has long served as a storehouse of collectible wines. Today, the carefully restored basement serves as the central component of the Museum of Contemporary Art. Above the stairs, the interior of the modern hall of the museum opens, thus, stylistically established the relationship of eras and generations of this center. On the second floor of the building there are apartments and an office of the owners of the enterprise, where they receive business partners and dear guests.
Project year: 2010
Project location: Shabo village, Odessa region
№20460 «Реконструкція площі Соборності в м. Умань Черкаської області»
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІНомінація:

Назва проекту: «Реконструкція площі Соборності в м. Умань Черкаської області»

Ведучий архітектор: Дмитренко Леся Іванівна

Назва компанії: Приватне підприємство «Динамічний інвестиційний проект»

Місто: Черкаси

Контактні дані Тел. 096 122 79 44 e-mail tehnogravis2_@ukr.net

Стислий опис проекту: Ділянка проектованого будівництва «Реконструкція площі Соборності в м. Умань, Черкаської області» знаходиться в центральній частині міста Умань.

На час проектування на території знаходиться транспортно-пішохідна роз'язка і частина міського скверу з елементами благоустрою. Існуючі інженерні мережі, які проходять по ділянці проектування підлягають реконструкції.

Зелені насадження які знаходяться на ділянці проектування, підлягають частковому збереженню, корчуванню та пересадці молодих дерев та чагарників (залежно від їхнього стану та розташування).

Проектом передбачається розташування фонтану та елементів благоустрою площі — сцени для виступів, кашпо, сходів, підпірних стінок, пандусів, декоративних куль на постаменті, приямок для закріплення конструкцій штучної ялинки.

Під'їзд до площі Соборності, що підлягає реконструкції передбачено із вулиць Європейської та Коломенської. Проектом передбачаються автомобільні стоянки.

Пішохідні підходи до площі передбачаються вздовж існуючих та запроектованих тротуарів та пішохідних переходів.

Площа забудови – 16509,5 м2

Будівельний об'єм -

Рік реалізації проекту – 2021

Місце реалізації проекту місто Умань

Площа проекту 14485,0 м2Nomination _________________________________________________

Project Name "Reconstruction of Sobornosti Square in Uman, Cherkasy region"

Head Architect Dmytrenko Lesya Ivanivna

List of Team Members Dmytrenko Lesya Ivanivna

Company's Name Private enterprise «Динамічний інвестиційний проект»

Contact Details 096 122 79 44 e-mail tehnogravis2_@ukr.net

Short Description of the Project (up to 500 symbols) The planned construction site "Reconstruction of Sobornosti Square in Uman, Cherkasy region" is located in the central part of Uman.

At the time of design, there is a transport and pedestrian interchange on the territory and a part of the city park with elements of landscaping. Existing engineering networks that run through the design area are subject to reconstruction.

Green plantations located at the design site are subject to partial preservation, uprooting and transplanting of young trees and shrubs (depending on their condition and location).

The project envisages the location of the fountain and elements of landscaping - stages for ledges, pots, stairs, retaining walls, ramps, decorative balls on a pedestal, pits for fixing the structures of the artificial Christmas tree.

The entrance to Sobornosti Square, which is subject to reconstruction, is provided from European and Kolomenska streets. The project provides for car parks.

Pedestrian approaches to the square are provided along existing and designed sidewalks and pedestrian crossings.

Project Year 2021

Project Location Uman

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda