Ukrainian Urban Awards
Інновації в будівництві
Innovations in construction
Екологічні інновації
Environmental innovations

Технологічні інновації
Technological innovations

Зелена крівля
Green roof
№20018 Брама / Brama
Назва проекту: Брама.
Номінація: Інновації в будівництві (технологічні інновації).
Статус на поточний момент: У процесі реалізації.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Євгенія Петрич, Микита Макухін, Беценко Олександр, Олександр Петренко, Білинська Софія.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: Проект є частиною стратегії ревіталізації нефункціонуючих промислових зон у районі Підзамче міста Львова. На даний момент це територія із будівлями, частина з яких колись належали фабриці Бачевських, відомої своїми п'янкими напоями на території Австро-Угорської імперії. Ці будівлі мають історико-культурну цінність та будуть реконструйовані. Іншу частину споруд зведено в радянський період, вони мають утилітарне призначення та підлягають зносу.
Проектом передбачено умовний поділ ділянки на дві частини – громадську та житлову. Цей поділ заплановано виконати пішохідними алеями, котрі поєднають культурно-відпочинкові об'єкти. Одна із ключових інновацій – розміщення станції канатної дороги, яка відновить зв'язок між центром міста та районом Підзамче. Навколо станції канатної дороги заплановано сформувати новий центр старого міста, котрий стане місцем поєднанням ділової та туристичної активності.
Житлова частина – затишний замкнутий квартал гуманних масштабів із секціями низької поверховості, що забезпечує комфорт проживання мешканців. Архітектура комплексу із мансардними поверхами та даховими терасами буде доповнювати панораму Львова та вигляд із Високого замку.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 116.

Project name: Brama.
Nomination: Innovation in building (technological innovation).
Actual status: In the process of implementation.
Chief architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Petrych Yevheniia, Mykyta Makukhin, Oleksandr Petrenko, Sofiia Bilynska.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel. +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com
Description of project: The project is part of a revitalization strategy for non-functional industrial zones in the area of Pidzamche in Lviv. At the moment, it is a territory with buildings that once belonged to the Bachevsky factory, known for their strong drinks in the territory of the Austro-Hungarian Empire.
These buildings have historical and cultural value and will be reconstructed.
The other part of buildings were erected in the Soviet period, they have a utilitarian purpose and are subject to be demolished.
The project is split conditionally and devide into two parts – public and residential.
This division is planned to be performed by walkways, which will combine cultural and recreational facilities. One of the main innovations is the placement of a cable railway, that will restore the connection between the city center and the Pidzamche district.
Around the cable railway is planned to form a new center of the old city, which will become a place of combination of business and tourism activity.
Residential part - a cozy closed quarter of humane scales with buildings of low floor, providing the comfort of inhabitants living. The architecture of the complex with attic floors and roof terraces will fill up the panorama of Lviv and the view from the High Castle.
Project year: 2018-2019.
Project location: 116 Bohdan Khmelnytskyi Street, Lviv, Ukraine.
№20044 Динамічний фасад / The dynamic facade
Назва проекту: Динамічний фасад.
Номінація: Інновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович.
Назва компанії: ТОВ «ЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ».
Контактні дані: адреса: індекс 58013, м. Чернівці, вул. Рівненська, буд. 5а, 2-й поверх, офіс №200; тел.: +38 095 458 35 94; +38 097 788 53 30; e-mail: tpproekt@ukr.net.
Опис проекту: Тісна забудова поглинає чи не всі міста, але при цьому хочеться легкості, більше простору і приємного сприйняття міста. Одна з технологій, яка може вирішити ці потреби, це змінний динамічий фасад. Модульна система - це збірна конструкція, яка являє собою полімерну підкладку, на яку приклеюються гнучкі дисплеї.
Всі дисплеї об'єднуються в загальну систему, яка керується за допомогою комп'ютерної програми. Особливістю цього дисплею є те, що зображення можна переглядати з усіх боків. Дисплеї працюватимуть на основі технології E-Ink. Гнучкі властивості будуть забезпечуватися за допомогою графену.
Концепції побудови сучасної архітектури базуються на:
- динамічному напрямку;
- освітлення;
- новому сприйнятті дійсності;
- економічності.
Динамічне освітлення може змінювати колір та створювати різні ефекти на фасадах. За допомогою сучасних систем управління відкриваються широкі можливості.
Основну ланку динамічного освітлення становлять медіа фасади – які складаються з великої кількості світлодіодних екранів на фасадах будинків, які несуть медіа інформацію, відео, зображення, рекламу і т.д.
Для цієї споруди характерна візуальна ускладненість, несподівані плавні форми, підкреслені агресивні вторгнення в міське середовище, легке впізнавання. Це все забезпечується модульною конструкцією динамічного фасаду. Модульна конструкція представляє собою окремі блоки, які прикріплюються до фасаду. Перевагою цієї системи є невеликий час монтажу та доступ до обладнання.
Цей будинок є незвичайним і креативним кроком, який прикрасить буденність життя. Він дає власникам не тільки приємне враження від зовнішніх форм, але й серйозний прибуток.
Рік проектування: Проект - 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Чернівці.

Project name: The dynamic facade.
Nomination: Innovation in building.
Lead Architect: Stasiuk M. V.
List of Team Members: Stasiuk M. V.
Сompany name: «CIVILPROMPROEKT» Ltd.
Contact details: 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office №200; tel.: +38 095 458 35 94; +38 097 788 53 30; e-mail: tpproekt@ukr.net.
Brief description of project: Not all cities absorb tight buildings, but want lightness, more space and a pleasant perception of the city. One of the technologies that can meet these needs is the variable dynamic facade. The modular system is a collective design, which is a polymer substrate on which flexible displays stick. All displays are integrated into a common system that is controlled by a computer program. The peculiarity of this display is that, the image can be viewed from all sides. Displays will work on the basis of E-Ink technology. Flexible properties will be provided with graphene.
Concepts for constructing modern architecture are based on:
- dynamic direction;
- lighting;
- a new perception of reality;
- cost efficiency.
Dynamic lighting can change the color and create different effects on the facades. With the help of modern control systems there are wide opportunities. The main link of dynamic lighting is the media facades - which consist of a large number of LED screens on the facades of buildings that carry media information, video, images, advertising, etc.
For this structure is characterized by visual difficulty, unexpected smooth forms, underscored aggressive intrusions in the urban environment, easy identification. All this is provided by the modular design of the dynamic facade. The modular structure is a separate unit that attaches to the facade. The advantage of this system is a small installation time and access to equipment.
This house is an unusual and creative step that will decorate the routine of life. It gives owners not only a pleasant impression from external forms, but also a profitable profit.
Project year: project – 2017 y.
Project location: Chernivtsi.
№20161 СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ з розміщенням фотомодулів на даху та фасадах офісної будівлі у Львові
Назва проекту: СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ з розміщенням фотомодулів на даху та фасадах офісної будівлі у Львові.
Номінація: Інновації в будівництві, екологічні інновації.
Ведучий архітектор: Гусак О.А.
Склад команди: Колектив відділу Комплексного проектування АТ «Концерн Галнафтогаз» (Кузовкін Віталій, Лаврик Олесь-Петро, Заяць Сергій). ПП «АртПростір» (Білик М.В., Гусак О.А., Рольська Н.І., Климус Т.П., Карп'як А.Є., Вовк В.О.).
Назва компанії: Замовник - АТ «Концерн Галнафтогаз». Генпроектувальник - ПП «АртПростір».
Контактні дані: АТ «Концерн Галнафтогаз», вул. Героїв УПА, 72, м. Львів, 79018, Україна. Тел.: +38 067 675 35 17 - Кузовкін Віталій, керівник відділу проектування.
ПП «АртПростір», м. Львів, 79053, Україна. Тел.: +38 097 347 71 53 – Білик Михайло, директор ПП «АртПростір».
Опис проекту: Ще 10 років тому компанія «Галнафтогаз» (мережа АЗК ОККО) почала керуватися принципами «зеленого офісу» у своїй діяльності. У травні 2019 року на фасадах та даху головного офісу компанії завершено монтаж найбільшої в Україні фасадної сонячної електростанції.
Екологічна ініціатива такого масштабу суттєво покращує імідж міста Львова, що активно виступає за впровадження екологічних та ресурсозбережних проектів. Таке якісне перевтілення будівлі в кращу сторону змінило візуальне сприйняття простору на розі вулиць Героїв УПА та Смаль-Стоцького. Квартал стає більш бажаним місцем для розташування офісів інноваційних компаній.
Будівля завершує квартал, сформований корпусами колишнього Заводу телеграфної апаратури, та донедавна залишалася єдиною з цього комплексу не реконструйованою зовні.
Вулиця Героїв УПА – одна з магістральних у Франківському районі Львова та знаходиться в історичній місцевості Новий Світ. В забудові вулиці присутні модерн, польський та радянський конструктивізм, та так звані «сталінки».
До комплексу електростанції входить майже 1000 панелей. Зокрема, 168 панелей розміщені на даху, 826 – на фасадах та терасі. Кожна панель за своєю структурою складається з 2х стекол, поміж яких розташовані «сели», що і відповідають за перетворення енергії сонця на електричну. Сонячна електростанція здатна продукувати до 200 тисяч кВт/год на рік. Цього достатньо, аби протягом місяця покривати потреби в електроенергії 10 стоквартирних будинків.
Даний проект унікальний тим, що у ньому поєднано складну інженерну споруду та вишукане архітектурне рішення. Вдалося не лише оновити зовнішній вигляд будівлі, а й вирішити проблему надмірного перегрівання приміщень через майже чітко південну орієнтацію фасадів. Цей об'єкт є першою, та поки єдиною фасадною станцією, реалізованою на території України, виконаною з панелей типу Double Glass. Відносно прості технічні рішення, давно відомі широкому загалу, було застосовано для вирішення чітких завдань – створити новий інноваційний вигляд будівлі, зменшити перегрівання приміщень, збільшити енергоефективність, бути корисними для екології та сприяти покращення якості життя людей.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. Героїв УПА, 72, м. Львів, 79018, Україна.
Площа проекту: Площа фасаду – 1 600 м2, площа даху – 1 200 м2.
№20165 Будівництво житлового будинку по вул. Амурській, 11 у Приморському районі м. Маріуполя / Construction of a residential building on the Amurska str., 11 in the Primorsky district of Mariupol
Назва проекту: Будівництво житлового будинку по вул. Амурській, 11 у Приморському районі м. Маріуполя.
Номінація: Інновації в будівництві. Технологічні інновації.
Статус: Нереалізований.
ГАП та склад команди: Яцевський О., Костін Є., Литвинов М., Ворончук М., Колмаков Є., Щепетнов Д.
Компанія: ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКТ».
Контактні дані: тел.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Опис проекту: Група компаній МЕТІНВЕСТ запустила інноваційний проект багатоквартирного житлового будинку в металевому каркасі. Мета пілотного проекту доступного житла – конкурентно-спроможна ціна реалізації та найменший термін строків будівництва. Проект передбачає металевий каркас, збірні з/б елементи фундаменту та перекриття. Об`єкт може відкрити нові можливості та змінити ринок житлової нерухомості.
Місце розташування: м. Маріуполь, Приморський район, по вул. Амурська, 11.
Площа проекту: 7 300 кв.м.

Project name: Construction of a residential building on the street. Amurskaya, 11 in the Primorsky district of Mariupol.
Nomination: Innovations in construction. Technological innovations.
Status: Not implemented.
GAP and team composition: Yatsevsky O., Kostin E., Litvinov M., Voronchuk M., Kolmakov E., Shchepetnov D.
Company: NEW VISION PROJECT LLC.
Contact details: tel .: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Project description: The METINVEST Group of Companies has launched an innovative project for an apartment building in a metal frame. The purpose of the affordable housing pilot project is a competitively-priced implementation price and a minimum construction timeframe. The project includes a metal frame, prefabricated concrete foundation elements and overlapping. The facility can open up new opportunities and change the residential real estate market.
Location: Mariupol, Primorsky district, on the street. Amur, 11.
Project area: 7,300 sq.m.
№20207 EL-CYTI Формування поселення нового типу / EL-CYTI Formation of a new type of settlement
Назва проекту: EL-CYTI Формування поселення нового типу.
Номінація: Інновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Антонюк Дмитро Іванович.
Склад команди: Бородич Марина, Антонюк Іван, Сандула Євген.
Назва компанії: ТОВ «А-ІІІ».
Місто: Київ.
Контактні дані: +38 068 201 83 25.
Стислий опис проекту: EL-CITY Концепція формування поселення нового типу
Проект виконано за ініціативою компанії, яка займається просуванням електрокарів на українському ринку. Було бажання не просто торгувати новітніми технологіями, але й самім жити в новому екологічному середовищі. Вся рішення та пропозиції проекту направлені на виявлення особливостей формування геліо-об'єктів: від містобудування до архітектури, дизайну та благоустрою, що у свою чергу формує новий стиль життя нового покоління людей.
Техніко-економічні показники: Загальна площа ділянки проектування – 14,4 га; Загальна площа – 76,5 тис. м кв. Площа геліоприймачів – 19 560 м кв. Поселення розраховано на 3 500 мешканців. Кількість пакувальних мість для багатоквартирної забудови – 1 100 авто.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Київ.
Площа проекту: 76,5 тис м.кв.

Project Name: EL-CYTI Formation of a new type of settlement.
Nomination: Innovations in construction.
Head Architect: Dmytro Antonyuk.
List of Team Members: Borodych Maryna, Ivan Antonyuk, Evgen Sandula.
Company's Name: A-III LLC.
Contact Details: +380 68 201 83 25.
Short Description of the Project: EL-CITY Concept. The project was initiated by a company that promotes electric cars on the Ukrainian market. There was a desire not only to sell the latest technologies, but also to live in a new ecological environment. All decisions and proposals of the project are aimed at identifying the peculiarities of the formation of helio-objects: from urban planning to architecture, design and landscaping, which, of course, forms a new lifestyle for a new generation of people.
Technical and economic indicators: The total area of the design site is 14.4 hectares; The total area is 76.5 thousand square meters. The area of solar receivers is 19,560 square meters. The settlement is designed for 3,500 inhabitants. Number of packing places for apartment buildings - 1,100 cars;
Project Year: 2019.
Project Location: Kyiv.
№20213 MUSHROOM HOUSE
Назва проекту: MUSHROOM HOUSE.
Номінація: Інноваційний проект/еко.
Статус на поточний момент: Нереалізований / в пошуках власника.
ГАП та склад команди: ГАП Бреус Олексій.
Назва компанії: Архітектурна майстерня Бреуса Олексія.
Контактні дані: www.as-breus.com, тел.: 067 240 97 02, 066 204 25 20, office.mail.asb@gmail.com.
Короткий опис проекту: 900 м над рівнем моря, 2500 м до найближчого населеного пункту, повна відсутність комунікацій роблять цей проект унікальним, складним і неймовірно мальовничим.
Одним з головних завдань було збереження природного ландшафту і заповідної флори даного регіону. Ми намагалися максимально акуратно відбити сучасні погляди клієнта, підпорядковуючи геометрію будинку природному оточенню.
Як вже сказано - повна відсутність інженерних мереж (електрики, газу, води і каналізації) створили необхідність їх заміни альтернативними джерелами енергозабезпечення:
- Воду зібрали в колектор з доочищенням з джерел по ділянці.
- Мінімізували споживання електроенергіідо 4,5 КВт. Основним джерелом прийняли сонячні полікристалічні панелі, дублюючим - дизельний генератор.
- Теплозабезпечення вирішено за рахунок твердопаливного котла. Велика площа скління компенсована природним утепленням з боку пагорба.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту: с.Синевір, Закарпатська обл.

Project name: MUSHROOM HOUSE.
Nomination: Innovative project/eco.
Actual Status: Not implemented / in search of the owner.
Chief Architect and Team Members: Chief arch. Breus Oleksii.
Company name: Architectural studio Breus Oleksii.
Contact details: www.as-breus.com, phone: 067 240 97 02, 066 204 25 20, office.mail.asb@gmail.com
Description of project: 900 m above sea level, 2500 m to the nearest village, the complete lack of communications make this project unique, complex and incredibly picturesque. One of the main tasks was to preserve the natural landscape and protected flora of this region. We tried to accurately reflect the modern views of the client, subordinating the geometry of the house to the natural environment. As already mentioned, the complete absence of engineering networks (electricity, gas, water and sewage) created the need to be replaced by alternative sources of energy supply:
- Water was collected in a collector with tertiary treatment from springs in the area.
- Minimized electricity consumption up to 4.5 kW. The main source was polycrystalline solar panels, the duplicating one was a diesel generator.
- The heat supply was decided by a solid fuel boiler. Large glazing area is compensated by natural warming from the side of the hill.
Project year: -
Project location: Synevir, Zakarpattia region.
№20236 Завод керамічних виробів під Чернівцями / Factory of ceramic products nearby Chernivtsi
Назва проекту: Завод керамічних виробів під Чернівцями.
Номінація: Інновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Юрій Серьогін.
Склад команди: Юрій Серьогін, Микола Лопатюк, Павел Коробко.
Назва компанії: ПП «С-Студіо».
Контактні дані: yuivser2013@gmail.com, con tel.: +380 50 331 14 56. Наша поштова адреса: м. Київ, Україна, 01054, вул. Павлівська,18, оф. 34.
Короткий опис проекту: Проектом пропонується організація сучасного простору, що формується навкруги головного заводського корпусу у вигляді цегляного моноблоку. Для організації ділянки на будівництво формується рельєф з терасованих схилів. села та дозволяє промислово розводити в ньому рибу. Для зменшення викидів вуглецю передбачені теплиці для вирощування овочів та квітів.Екологічна безпека та енергоефективне використання природних ресурсів забезпечені сучасною технологією, допоміжними супутніми виробництвами та використанням відновлюваних джерел енергії. Нові робочі місця та оновлена інфраструктура сприяють розвитку села та добробуту селян.
Рік реалізації проекту: Проект 2018 р.
Місце реалізації: с.Виноград Чернівецької ообласті.

Project name: Factory of ceramic products nearby Chernivtsi.
Nomination: Innovations in construction.
Lead Architect: Yurij Serjogin.
List of Team Members: Yurij Serjogin, MIkola Lopanuk, Pavel Korobko.
Company name: PP "S-Studio".
Contact details: yuivser2013@gmail.com, con tel.: +380 50 331 14 56. Our mailing address: Kiev, Ukraine, 01054, st. Pavlivs'ka, 18, оf. 34.
Brief description of project: The project proposes the organization of a modern space, which is formed around the main factory case in the form of a brick monoblock. For the organization of a plot for construction, a relief of terraced slopes is formed. village and allows the industrial production of fish in it. To reduce carbon dioxide greenhouses for growing vegetables and flowers are provided.Ecological safety and energy-efficient use of natural resources are provided with modern technology, auxiliary concomitant production and the use of renewable energy sources. New jobs and renewed infrastructure contribute to rural development and the well-being of peasants.
Project year: 2018.
Project location: Place of sale v.Vinograd, Chernivtsi region.
№20250 NoMad
Назва проекту: NoMad.
Номінація: Іновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій.
Склад команди: Дмитро Аранчій [Україна], Пол Барт [Німеччина], Юк'ю Цьян [Китай], Флавія Сантос [Бразилія], Мостафа Ель Саєд.
Назва компанії: AA DRL.
Контактні дані: info@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Короткий опис проекту: Робота базується на засадах модульної робототехніки та шукає її переосмислення в архітектурі. noMad – архітектурна система поведінкової збірки, наділена автономністю, мобільністю, здатністю до комунікації та автономного прийняття рішень. Це дослідження не про єдиний кінцевий результат, а про безліч варіацій, про те, як створити будь-який простір та адаптувати його під змінні умови без втручання зовні без необхідності управління ним людиною.
Project name: NoMad.
Nomination: Innovation in Construction.
Lead Architect: Dmytro Aranchii.
List of Team Members: Dmytro Aranchii [Ukraine], Paul Bart [Germany], Yuqiu Jiang [China], Flavia Santos[Brazil], Mostafa El Sayed.
Company name: AA DRL.
Contact details: info@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: Work is based on modular robotic ideology and seeks for its appliance in architecture. noMad is the architectural behavioral assembly system that has attributes of autonomy, mobility, ability to communicate and make decisions. This research is not about one finite result but rather uncountable amount of variations, about approach how to create any space and adopt it to changing conditions without influence from outside and control by human.
№20253 Unit E
Назва проекту: Unit E.
Номінація: Інновації в будівництві.
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій, Альона Бондар, Ангеліна Гладушевська, Ігор Кішта, Єлизавета Тимощук, Евген Кравченко, Вадим Милостюк.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93, e-mail: info@aranchii.com.
Короткий опис проекту: Об'єм/простір для людей має набувати ознак організму, живої системи, як то: змінюватись в часі підлаштовуючи форму під поточні потреби. Головні характеристики Unit E, що дозовляють йому стати ближчим до живого організму, а не до сталої "нерухомості", це модульність - універсальність та взаємозамінність системи еволюція - можливість зміна числа елементів системи (як збільшення, так і зменшення) реконфігурація - можливість перестановок трансформації існуючої системи мобільність - можливість перевезти модулі.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project name: Unit E.
Nomination: Іnnovation in construction
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii; Aliona Bondar, AnhelinaHladushevska, Ihor Kishta, Yevhen Kravchenko ,Yelyzaveta Tymoshchuk, Vadym Mylostyuk.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93, e-mail: info@aranchii.com.
Brief description of project: The living space for people should acquire the signs of an organism, a living system. It should vary in time adjusting the form for current needs. The main characteristics of Unit E, that allows it to become closer to a living organism are:
modularity - universality and interchangeability of the system's elements
evolution - possibility to change the number of elements of the system (both increase and decrease)
reconfiguration - the possibility of changing the shape and of the transformation of the existing system
mobility - ability to transport modules
Project year: 2018.
Project location: Kyiv.
№20265 Дубай Варф - житловий комплекс сталого розвитку / Dubai Wharf sustainable residence
Назва проекту: Дубай Варф - житловий комплекс сталого розвитку.
Номінація: Інновації в будівництві (Екологічні інновації).
Ведучий архітектор: Москалюк Марія.
Склад команди: Рибенчук Катерина, Москалюк Марія.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: www.symmetry.com.ua, 032 2378451, т/факс 032 2378451, symmetry@mail.lviv.ua.
Короткий опис проекту: Дубай Варф - транскультурний, динамічний квартал, який основано на принципах екологічного, соціального та економічного сталого розвитку. Традиційні методи охолодження та захист від перегріву переосмислено в сучасних матеріалах та дизайні. Клас енергоефективності споруди - А. Сонячні батареї забезпечять енергією район на 40%, що дозволяє зменшити витрати енергії в 3 рази порівняно з типовим житловим будинком в Дубаї.
Рік проектування: 2017.
Місце реалізації проекту: Аль-Джадаф, Дубай, ОАЕ.

Project name: Dubai Wharf sustainable residence
Nomination: Innovations in construction (Environmental innovations).
Lead Architect: Mariia Moskalyuk.
List of Team Members: Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk.
Company name: Architecture Studio 'SYMMETRY'.
Contact details: www.symmetry.com.ua, 032 2378451, tel. 032 2378451, symmetry@mail.lviv.ua.
Brief description of project: Dubai Warf is a transcultural, dynamic quarter based on the principles of ecological, social and economic sustainable development. Traditional cooling methods and overheating protection are redefined in modern materials and design. Energy efficiency class buildings - A. Solar panels provide energy by 40% which reduces energy consumption by 3 times compared to typical Dubai housing.
Project year: 2017.
Project location: Al Jaddaf, Dubai, UAE.
№20270 Віртуальна Арт галерея Володимира Глухоманюка / Virtual Art Gallery of Volodymyr Glukhomanyuk
Назва проекту: Віртуальна Арт галерея Володимира Глухоманюка.
Номінація: Іновації в архітектурі.
ГАП: Глухоманюк Володимир Анатолійович.
Склад команди: -
Назва компанії: ТОВ Володимир Глухоманюк архітектор, www.vg-arch.com.
Місто: Київ.
Контактні дані: +380 50 4113794, vg@vg-arch.com.
Стислий опис проекту: Основна ідея проекту - створення віртуальних просторів художніх галерей. Презентація персональної творчості художника в віртуальному просторі реально існуючої галереї, 3D модель якої є основою сценарного плану відео презентації.
Для будь-якого художника це прекрасна можливість ознайомити своїх шанувальників і клієнтів з новинками творчості, особливо в умовах можливої ізоляції, як у випадку з COVID-19.
Відео презентація проекту: https://youtu.be/7c0Oo9sZ_o4
Відео звернення з презентацією проекту: https://youtu.be/LBsqkC4w7o0
У відео використані мої картини, що написані в техніці живопис олією на полотні.
Рік реалізації проекту: - 2020.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project Name: Virtual Art Gallery of Volodymyr Glukhomanyuk.
Nomination: Innovative architecture.
Head Architect: Volodymyr Glukhomanyuk.
List of Team Members: -
Company's Name: Volodymyr Glukhomanyuk architect www.vg-arch.com.
Contact Details: +380 50 4113794, vg@vg-arch.com.
Short Description of the Project: The main idea of the project is to create virtual spaces of art galleries. Presentation of the artist's personal creativity in the virtual space of a real gallery. The 3D model of which is the basis of the screenshot of the video presentation. For any artist it is a perfect opportunity to acquaint their admirers and customers with the novelties of creativity, especially in conditions of possible isolation, as in the case of COVID-19.
The video uses my oil paintings on canvas.
Video presentation of the project: https://youtu.be/7c0Oo9sZ_o4
Video appeal with the presentation of the project: https://youtu.be/LBsqkC4w7o0
Project Year: 2020.
Project Location: city, Kyiv.
Project area: -
№20309 INFINITY
Назва проекту: INFINITY.
Номінація: Інновації в будівництві. Технологічні інновації.
Ведучий архітектор: Наталія Сирота.
Автори проекту (склад команди): Наталія Сирота, Олександр Поляков, Анастасія Козуб, Марина Мовчан, Максим Веретко.
Назва компанії (студії): SINATA.
Місто: Київ.
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 32 б, тел. +38 067 225-78-81, office@sinata.com.ua, n.syrota@sinata.com.ua, www.sinata.com.ua.
Короткий опис проекту: На замовлення українського виробника гнучкого клінкеру "InDemand" був розроблений комплекс адміністративних будівель заводу з виробництва гнучкого клінкеру в Полтавській області, м. Пирятин.
В основу концептуальної ідеї покладенені головні властивісті цього матеріалу – гнучкість та можливість його укладання на поверхні різної форми та складності.
Будівля з зоною ресепшн, головним офісом та зоною експозиції зразків матеріалу поєднується з будівлею для навчання ділерів, проведення мастер-класів критим переходом, який виконує як практичну, так і естетичну функції.
Форма та композиція архітектурного ансамблю у вигляді математичного знаку нескінечності, як складова архітетурної мови, говорить про гнучкість та безмежність варіантів використання гнучкого клінкеру. Задля прикладної демонстрації використання матеріалу, ми розробили схему укладання гнучкого клінкеру по діагоналі, монтаж якого оздобив фасади будівель комплексу. У випадку з гнучким клінкером процес такого оздоблення можливо реалізувати швидко та доволі легко.
При розробці інженерних систем життєзабезпечення будівель для завода з виробництва іноваційного матеріалу ми застосували комплекс іноваційних рішень, які дозволяють адміністративному архітектурному ансамблю бути максимально енергоефективним – TAB панелі, тепловий насос та природний накопичувач тепла, який буде забезпечувати автономну роботу теплового насосу за рахунок використання енергії води та енергії повітря.
Використання вищезазначених компонентів надає можливість власникам будівель отримати абсолютно енергонезалежну можливість життєзабезпечення споруд та, що не меньш важливо, побудувати екологічно «здорові» будівлі з правильним, комфортним для здоров'я людини внутрішнім кліматом.
Використання TAB систем (Termally Activated Building System - TABS) дозволяє власникам будівель отримати наступні переваги:
- збільшення швидкості будіництва,
- зниження вартості будівництва, якщо підсумувати всю сумарну вартість інтеграції інженерних мереж,
- зменьшення витрат на електроенергію,
- зменьшення витрат на обслуговування будівель,
- економія при монтажних роботах на 30%,
- економія в експлуатації в порівнянні з класичною системою кондиціонування до 33%,
- можливість вільного планування,
- можливість створення індивідуального мікроклімату в залежності від цільового використання приміщень,
- ліквідація «синдрому хворої будівлі» - відсутній шум, протяги та відчутні потоки повітря, пил.
Одним із елементів нашого архітектурного ансамблю є фонтан, який з одного боку виконує естетичну роль, в якому форма інсталіції відтворює ідею безмежності, з іншогу боку – це іноваційне джерело тепла для теплового насосу. Облаштування такого фонтану забезпечує не тільки низькопотенційне тепло для роботи теплового насосу , але дає можливість отримати систему пасивного охолодження за рахунок поєднання декілька технологій: енергії повітря, енергії води та льодяного баку.
Треба зазначити, що безкоштовна геотермальна енергія, яку ми використовуємо для забезпечення життєдіяльності нашого проекту, до тож є екологічно чистою! Ций показник, поряд з іншими позитивними показниками, є надзвичайно важливим в умовах сьогодення.
Іноваційність, енергоефективність та екологічність рішень – ключові параметри, які ми сформували для себе під час роботи над даним проектом. Він однозначно відповідає характеру продукту, що виробляється замовником та буде достойним відображенням можливостей, які можливо реалізовувати в Україні.
Рік реалізації проекту: Жовтень 2020 року.
Місце реалізації проекту: Україна, Полтавська область, м. Пирятин.
Площа проекту: 1 100 кв. м.

Project name:
INFINITY.
Nomination: Innovations in construction. Technological innovations.
Leading architect: Natalia Sirota.
Authors of design (team composition): Natalia Sirota, Alexander Polyakov, Anastasia Kozub, Marina Movchan, Maxim Veretko.
Company name (studio): SINATA.
City: Kyiv.
Contact information: Ukraine, Kyiv, street Hlibochytska, 32 b, tel. +38 067 225-78-81, office@sinata.com.ua, n.syrota@sinata.com.ua, www.sinata.com.ua.
Short description of the project: Replacement of the Ukrainian manufacturer and open clicker "InDemand" was developed by complex administrative construction with the help of buckwheat clinker in Poltava region, Pyriatyn.
The conceptual idea is based on the main properties of this material - flexibility and the possibility of laying it on the surface of different shapes and complexity.
The building with a reception area, a head office and an area of exposition of samples of material is combined with a building for training of dealers, carrying out of master classes by the covered transition which carries out both practical, and aesthetic functions.
The form and composition of the architectural ensemble in the form of a mathematical sign of infinity, as a component of architectural language, speaks of the flexibility and infinity of options for the use of flexible clinker. In order to demonstrate the use of the material, we have developed a scheme for laying flexible clinker diagonally, the installation of which decorated the facades of the buildings of the complex. In the case of flexible clinker, the process of such finishing can be implemented quickly and quite easily.
In developing engineering life support systems for the plant for the production of innovative material, we used a set of innovative solutions that allow the administrative architectural ensemble to be most energy efficient - TAB panels, heat pump and natural heat storage, which will ensure autonomous operation of the heat pump through water energy and air energy.
The use of the above components allows building owners to get a completely energy-efficient life support of buildings and, last but not least, to build environmentally healthy "buildings" with the right, comfortable for human health indoor climate.
The use of TAB systems (Termally Activated Building System - TABS) allows building owners to receive the following benefits:
- increase the speed of construction,
- reduction of construction cost, if to sum up all total cost of integration of engineering networks,
- reduction of electricity costs,
- reduction of building maintenance costs,
- savings in installation work by 30%
- savings in operation compared to the classic air conditioning system up to 33%,
- possibility of free planning,
- the possibility of creating an individual microclimate depending on the intended use of the premises,
- elimination of the "sick building syndrome" - no noise, drafts and significant air currents, dust.
One of the elements of our architectural ensemble is a fountain, which on the one hand plays an aesthetic role, in which the form of the installation reproduces the idea of infinity, on the other hand - is an innovative source of heat for the heat pump. The arrangement of such a fountain not only provides low-potential heat for the heat pump, but also makes it possible to obtain a passive cooling system through a combination of several technologies: air energy, water energy and ice tank.
It should be noted that the free geothermal energy that we use to ensure the viability of our project is therefore environmentally friendly! This indicator, along with other positive indicators, is extremely important in today's conditions.
Innovation, energy efficiency and environmental friendliness of solutions are key parameters that we have formed for ourselves while working on this project. It clearly corresponds to the nature of the product produced by the customer and will be a worthy reflection of the opportunities that can be realized in Ukraine.
Year of project implementation: October 2020.
Project location: Ukraine, Poltava region, Pyriatyn.
Project area: 1,100 square meters. m.
№20351 Будівництво кварталу індивідуальної житлової забудови на 45 котеджів з спортивно-рекреаційною зоною в с. Черніїв Тисменицького району, Івано-Франківської обл. / Construction of a quarter of individual housing for 45 cottages with a sports and recreational area in Cherniiv village, district Tysmenytsia, region Ivano-Frankivsk.
Назва проєкту: "Будівництво кварталу індивідуальної житлової забудови на 45 котеджів з спортивно-рекреаційною зоною в с. Черніїв Тисменицького району, Івано-Франківської обл."
Номінація: Інновації в будівництві / екологічні інновації
Статус на поточний момент: робочий проєкт
ГАП та склад команди: ГАП - Капустей І.І.
Команда: Терещук І. О., Павлюк Д.В., Шевчук В.І.
Назва компанії: VR-GROUP
Контактні дані: 79035 Україна м. Львів вул. Зелена, 186 тел. +38 (067) 47 60 600
Короткий опис проєкту:
"OZON village" - перше енергоефективне котеджне містечко на околиці Івано-Франківська з будинками для однієї сім'ї, котрі мають сонячні модулі на дахах та раціональне споживання ресурсів. Продумана інфраструктура містечка з рекреаційною зоною 0,7 га дає нове сприйняття простору для життя та задає високий рівень для регіонального девелопменту. Проєкт гармонійно вписується в середовище, з мінімальним втручанням в ландшафт і використанням природних матеріалів. Містечко ідеально розташовується між лісосмугами та річкою, що протікає поблизу.
Працюй там, де живеш: карантин ще більше підсилив тренд на віддалену роботу і життя в заміському будинку. Створив чіткий запит на житло, в якому передбачений великий особистий простір для кожного члена сім'ї.
Ще однією причиною популярності життя за містом стала інформаційна завантаженість суспільства. В людей виникає прагнення до аскетизму, адже все, що хочеться наприкінці дня – більше природи і мінімум інформації та речей навколо. Великий тренд сьогодення "креативне місто" руйнує концепцію спального району.
Будинки запроєктовані за принципом пасивного житла в стилі Barn House з максимальним використанням сонячної енергії, південними відкритими терасами та ергономічним плануванням. Barn House - це стиль заміських будинків на стику мінімалізму, лофту і біотеку, ми отримуємо лаконічний, позбавлений будь-яких прикрас будинок, головною перевагою якого є зручність для життя, підкреслена просторість і лояльність до навколишнього середовища.
Рік реалізації проєкту: 2020
Місце реалізації проєкту: м. Івано-Франківськ
Площа: 6,7861 га


Project title: Construction of a quarter of individual housing for 45 cottages with a sports and recreational area in Cherniiv village, district Tysmenytsia, region Ivano-Frankivsk."
Nomination: Innovation at construction / ECO-innovation
Current status: working project
GAP and team composition: GAP - Kapustei II Team: Tereshchuk I.О., Pavliuk D.V., Shevchuk V. Y.
Company name: VR-GROUP
Contact information: 186, Zelena str. Lviv tel. +38 (067) 47 60 600
Short description: "OZON village" is the first energy efficient cottage town in Ivano-Frankivsk with solar modules on roofs and rational consumption of resources. The well-designed infrastructure of a town with a recreational area of 0.7 hectares gives a new perception of the living space and sets a new level for regional development. The project harmoniously fits into the environment, with minimal interference in the landscape and use of natural materials. The town is ideally located between the forest belt and the river.
Work where you live: the quarantine has intensified the trend towards distant working and living in a country house. It has created a request for housing, which provides a large personal space for each family member.
Another reason for popularity of life in the countryside was the information overload of society. People have a desire for asceticism, because all they want at the end of the day is more nature and a minimum of information and things around. Today's big trend of "creative city" is destroying the concept of a sleeping area.
The houses are designed like a passive building in Barn Hоuse style with maximum use of sunlight, southern open terraces and ergonomic planning. Barn House is a style of country houses at the junction of minimalism, loft and Biotech, we get a concise, devoid of any decoration house, the main advantage of which is the convenience of living, emphasized spaciousness and loyalty to the environment.
Year of project implementation: 2020
Place of project implementation: Ivano-Frankivsk
Area: 6,7861 ha
№20379 DOUBLE TOWER
Назва проекту: "DOUBLE TOWER".
Номінація: Інновації в будівництві.
Статус на поточний момент: Нереалізований
Ведучий архітектор: Растворов Ілля.
Назва компанії: BECAUSE ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 093 798 68 91.
E-mail: illya.rastvorov@gmail.com.
Опис проекту: Проект "Подвійна вежа" це концептуальний архітектурний проєкт для міста Нью Йорк. Проєкт є спробою інноваційного підходу до створення надвисоких будівель із зменшенням їх впливу на існуючий контекст міста.
Головною інноваційною складовою проекту є форма будівлі, напряму продиктована її функцією, а також умовами міського середовища. Форма будівлі складається із двох елементів та потоншеної частини між ними. Висота цієї частини складає 17 поверхів, фасад яких оздоблений дзеркалами. Умови міста Нью-Йорк диктують норми денного освітлення міських вулиць, в результаті форма будівлі була виконана з вирізом на нижніх поверхах. Розмір і розміщення вирізу також зумовлено висотністю оточуючих будівель та їхньої падаючої тіні. Загалом, обумовлена форма будівлі додала ій запам`ятовуючого та унікального вигляду.
Інженерно будівля запроєктована із вертикальним залізобетоним ядром жорсткості на всю висоту споруди. Нижній елемент башти виконується залізобетонним каркасом. Верхній елемент запроєктований у сталевому каркасі, що значно полегшує його вагу. Також, передбачено використання сучасних інженерних систем, створених для поглинання вітрових навантажень на буділю.
У центральній частині району Манхеттен майже намає скверів, тож було прийнято рішення спроектувати вертикальний парк на фасаді будівлі. Вертикальний парк займає 22 поверхи і завдяки формі будівлі більше денного світла потрапляє на вулицю.
Неймовірні зміни горизонту міста Нью-Йорк завжди створюють нові завдання для архітекторів та інженерів. Силует хмарочосу по новому вписується у горизонт міста і залишає нові враження від архітектури. Сучасні інновації інженерних можливостей будівництва створюють умови для спорудження таких хмарочосів
Місце реалізації проекту: Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки.

Project name: "DOUBLE TOWER".
Nomination: Innovative project.
Status:: Unbuilt
Lead architect: Rastvorov Ilya.
Company name: BECAUSE ARCHITECTS.
Contact details: +38 093 798 68 91.
E-mail: illya.rastvorov@gmail.com.
Project description: Project "DOUBLE TOWER" it is the conceptual architecture project for New York city. The project is an attempt at an innovative approach to create tall buildings, reducing their impact on the existing city context.
The main innovative component of the project is the shape of the building is directly dictated by its function as well as by the urban environment. The shape of the building consists of two elements and a subtle part between them. The height of this part is 17 floors, the facade of which is decorated with mirrors. The conditions of the city of New York dictate the norms of daylighting of city streets, as a result, the shape of the building was executed with a cut on the lower floors. The size and placement of the cutout is also determined by the height of the surrounding buildings and their falling shadow. In general, the conditioned shape of the building gave it a memorable and unique look.
The engineering building is designed with a vertical reinforced concrete core at the entire height of the structure. The lower element of the tower is made of reinforced concrete frame. The upper element is designed in a steel frame, which greatly facilitates its weight. It also provides for the use of modern engineering systems designed to absorb wind loads on the alarm clock.
In the central part of the Manhattan district, it almost draws squares, so it was decided to design a vertical park on the front of the building. The vertical park covers 22 floors and thanks to the shape of the building, more daylight hits the street.
Incredible changes to the skyline of New York always create new challenges for architects and engineers. The silhouette of the skyscraper fits into the city skyline and leaves a new impression of architecture. Modern innovation in the engineering capabilities of construction create the conditions for the construction of such skyscrapers.
Place of project implementation: New York, United States of America.

№20424 Cityfridge

Назва проекту: Cityfridge
Номінація: Екологічні інновації
Статус на поточний момент: Реалізований проект
ГАП: Клейтман О.П.
Склад команди: Клейтман О. Агафонова К., Ганжа М. ,Міщенко Ю.,Федоренко Ю.,Муха Х., Ситник А., Нікончук Д., Косован М.,Віхтінська В.,Стрибуль С.И.,Іволженко І.І., Анохіна Л.К., Григор'єва С.В.
Фотографи: Авдієнко І.,Свердєлов С.
Назва компанії: SBMstudio
Місто: Харків
Контактні дані: sbm_ua@yahoo.com
Короткий опис проекту:
Територія нашого парку умовно поділена на три частини: активна, споглядальна та дика. У центрі активної зони розташована водозабірна станція мінеральної води, яку містяни використовують як питну та для купання, а рештки її тонким струмком збігають до линвової каналізації. Ми вирішили, що в нашому місті, і так дуже бідному на водойми, це невиправдана розкіш. Тому за допомогою старовинних технологій — глиняного екрану та укріплення берегів вербними кілками ми зробили з тонкого струмочка дику систему озер. Існуюче русло ми розширили та виконали додатковий рукав, таким чином ми змогли зробити острів і зберегти уже існуючі там дерева. Обидва рукава ми підперли сіткою переливних дамб, які дозволяють керувати рівнем води у кожному з басейнів, у разі потреби чистити їх. Ще важливим питанням було збереження усіх існуючих дерев. Ті дерева, які опинилися у руслі водойми були збережені за допомогою спеціальних бетонних діжок, які розробили наші конструктори задля захисту від підтоплення.
Створений простір покращив мікроклімат всього парку та працює за рахунок взаємодії площини озера джерельної води з повітрям, що вкритий тінню від крон дерев та не нагрівається. Зелений килим не потребує догляду і штучного поливу, через мережу підземних джерел, що пронизують усю ділянку парку.
На сьогоднішній день ми вже маємо позитивний досвід експлуатації нашої системи озер. Це самодостатній організм, який не потребує особливого догляду, розвивається самостійно і має гарний вигляд в усі чотири сезони українського клімату.
Там чудово себе почувають не тільки люди, а й дикі качки, співочі птахи, комахи, мурах і метелики.
Рік реалізації: 2018-2020
Місце реалізації проєкту: місто Харків, УкраїнаProject name: Cityfridge
Nomination: Ecological innovations
Actual Status: implemented the project
Chief Architect and Team Members: Kleitman O., Agafonova K., Ganja M., Mishchenko J., Fedorenko J., Mukha K., Sitnik A., Kosovan M., Nikonchuk D, Vіkhtinska V., Strybul S., Ivoljenko I., Anohina L., Grygoryeva S.
Photographers: Avdeenko Ivan, Sverdelov Sergey
Company name: SBM studio
City: Kharkiv
Contact details:sbm_ua@yahoo.com
Description of project:
Area of our park is separated into three parts: active, meditative, wild. In the middle of active zone there is a source of mineral water, which is used by citizens for drinking and diving. Unused water flows into tiny creek which ends in rain drainage. We decided that in our city, which has got lack of water, it's unacceptable. So that we created a system of wild lakes on a small stream using traditional technology of clay protection and reinforcement of the banks with willow sticks. We widened the existing riverbed and created second, thus we formed an island to preserve existing trees. Both channels are reinforced by overflowing dam system, which allows to rule the water level in every pond If it needs to be cleaned. Also the problem of saving all trees was important to us. Trees, which ended up been in the water, were preserved using special concrete barrels. They we designed by our engineers to prevent flooding.
The new space made the microclimate better in the whole park and works due to shadow from trees and heat exchange between cold water in the lake and air. Grass shouldn't be maintained and watered due to underground streams all over the park.
Today we have positive experience of our lake system exploitation. It is an independent organism, which develops and remains beautiful all year round in Ukrainian climate.
It's a perfect place not only for people but for ducks, birds, bugs, ants and butterflies.
Year of implementation: 2018-2020
Project location: Ukraine.Kharkiv
№20404 Crystal Jellybot
Назва проекту: Crystal Jellybot
Номінація: Інновації в будівництві / Технологічні інновації
Статус на поточний момент: Концептуальний проєкт
ГАП та склад команди: ГАП – Олександр Гатілов. Команда – Олександр Гатілов, Римма Дрібас, Софія Шевченко, Дмитро Артьомкін
Назва компанії: MoD
Контактні дані: ohatilov@gmail.com +38(099)-498-65-28
Короткий опис проекту:
Створення підводного міста, якє б вивчало океан, очищувало його від сміття та створило нове місце для життя людини. Модуль з 16 трапецієподібних секцій поміщається у вантажний контейнер для перевезення. Секція має гнучку полімерну смарт-оболонку для проникнення світла, яку можно скласти при з'єднанні модулів.
Було розроблено 4 типи модуля:
–Житловий
–Рекреаційний
–Науковий
–Очисний
Використання технології плазмової переробки сміття, є найефективнішою для отримання максимальної енергії.
Ці модулі можуть використовуватись приватними компаніями для створення підводних готелей, наукових лабораторій та сміттєпереробних станцій.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: місто КиївProject name: Crystal Jellybot
Nomination: Innovations in construction / Technological innovations
Actual Status: Conceptual project
Chief Architect and Team Members: Chief Architect – Hatilov Oleksandr. Team Members – Hatilov Oleksandr, Dmytro Artomkin, Rymma Dribas, Sofia Shevchenko
Company name: MoD
Contact details: ohatilov@gmail.com +38(099)-498-65-28
Brief description of project:
Creating an underwater city that would explore the ocean, clean it of debris and create a new place for human being. The module with 16 trapezoidal sections can be placed in a cargo container for transportation. The section has a flexible polymer smart-shell for light penetration, which can be folded while connecting modules.
We deloped 4 types of module:
–Residential
–Recreational
–Scientific
–Cleaning
Usage of plasma waste processing technology is the most efficient for obtaining maximum energy. These modules can be used by private companies to create underwater hotels, research laboratories and recycling stations.
Project year: 2020
Project location: Kyiv, Ukraine
№20429 Хмарочос, що дихає / Bioskin skyscraper
Назва проєкту: Хмарочос, що дихає
Номінація: Інновації в будівництві
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Владислав Бобуський, Пастушок Юрій, Богдан Перевізник
Контактні дані: ivladfix@gmail.com
Рік проекту: 2020
Місце реалізації проекту: м. Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати


Project name: Bioskin skyscraper
Nomination: Building innovations
Actual status: Not implemented
Team members: Vladislav Bobusky, Pastushok Yurii, Bohdan Pereviznyk
Contact details: ivladfix@gmail.com
Project year: 2020
Project location: Abu-Dhabi, United Arab Emirates

Короткий опис проекту: Концепція передбачає вирішення нагальної проблеми «ефекту теплового острову» на прикладі міста Абу-Дабі. Основним завданням було створити систему природньої вентиляції та затінення, яка могла б ефективно протидіяти термальним викликам міста, та викидати мінімальну кількість енергії, повторно використовуючи накопичене від сонця тепло. Подвійний/живий фасад, як комбінація природи та сучасних технологій, зокрема кінетичних панелей, які реагуватимуть на напрямок сонця та закриватимуть певні частини будівлі від перегріву. Запропоновану концепцію, можливо буде застосовувати в різних локаціях міста.

Brief description of the project: The concept provides a solution to the urgent problem of the "heat island effect" on the example of the city of Abu Dhabi. The main task was to create a system of natural ventilation and shading that could effectively counteract the thermal challenges of the city. So it could emit a minimum amount of energy, reusing the heat accumulated from the sun. Implementing so called 'double / bio-façade', as a combination of nature and modern technologies. Together with kinetic panels that will respond to the direction of the sun and cover certain parts of the building from overheating. The proposed concept may be used in different locations of the city which makes it totaly versatile.

№20436 URBAN MARKET, Урбаністичний поліфункційний комплекс в м. Одеса, 7 км Овідіопольської дороги / URBAN MARKET
Номінація: Інновації в будівництві (UUA)
Назва проекту : URBAN MARKET, Урбаністичний поліфункційний комплекс в м. Одеса, 7 км Овідіопольської дороги
Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна
Склад команди : Наталя Зінчук, Христина Кухарська, Адріана Криворучко, Засадній Марія, Юра Максимюк, Андрій Штендера, Наталя Машевська, Наталя Мичка, Ростислав Тшук
Назва компанії : Архітектурний офіс ZELEMIN
Місто : Львів
Контактні дані : Е-mail: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715,
https://www.zelemin-art.com/architecture
Стислий опис проекту :
Формотворчою ідеєю URBAN MARKET є поєднання різноманітних функцій та численність зав'язків, що їх супроводжують.
Пропонований комплекс передбачає нелінійний розвиток, що суттєво впливає на економію ресурсів як при будівництві (земля, прокладка мереж) так і при експлуатації (час та доступність), зменшуючи екологічний футпрінт, за рахунок забезпечення високої щільності функцій на невеликій площі, зменшення довжини комунікацій, що прокладаються, використанням екологічних матеріалів оздоблення та організації зелених дахів. Urban market – це втілення ідей нового урбанізму, з утворенням субцентру у віддаленому районі, пішохідною доступністю та концентрацією функцій за допомогою різнорівневої сепарації та безбар'єрним середовищем на усіх рівнях.
Проект передбачає створення вертикального зонування комплексу, - комерційні об'єкти щоденного користування на першому рівні, об'єкти соціальної інфраструктури та комерція періодичного користування на рівні піднятого стилобату (на вищому рівні), на верхніх рівнях – житло. Усі зони поєднані між собою за допомогою громадських зон центральної променади (зеленого даху, що піднімається з рівня землі), та локальних перетікаючих просторів, вулиць і мостів, що поєднують основні функції.
І поверх. Транспортний хаб, фермерський ринок, фудкорт, кафе і численні магазини першого рівня в вуличках-галереях, що ведуть до внутрішньоквартальної площі з фонтаном – формують міні міський центр, наповнюють життям віддалений квартал Одеси.
ІІ поверх. Школа, дитячий садок, поліклініка, офіси, спортивний клуб і хостел – в повному обсязі комплектують соціальний пакет, - з'єднані з громадськими просторами через зелену променаду /експлуатовану покрівлю фермерського ринку/.
Полярність об'єднаних функцій, необхідність їх автономної діяльності, клімат регіону та ідеологія об'єкту як міні міського центру насиченого інфраструктурою, вплинули на характер забудови, візуальний образ, організацію простору об'єкту.
Формоутворюючі чинники:
1.Клімат регіону та стабільність високих температур спонукають до утворення міні просторів (двориків) на різних рівнях, що сприяє комфортному мікроклімату.
2. Підняття стилобатної частини і утворення наскрізних проходів-вулиць, які забезпечують пішохідний зв'язок з прилеглим житловим комплексом "Артвіль" і насичені різними функціями, що формують характер міської вулиці з її активностями.
3. Габарити отворів в стилобатній частині передбачають доступ до внутрішніх фасадів житлових секцій спеціального обладнання пожежних команд у випадку такої необхідності.
4. Світлові колодязі як формоутворюючий елемент різноманітних функцій (громадських, освітніх, спортивних і торгових) передбачають можливість денному світлу та вітру пронизувати будівлю, регулюють температуру за допомогою природньої вентиляції.
5. Влаштування зеленої покрівлі оптимізує площу, покращує внутрішній температурний режим, а також додає громадський простір, який активізує і комерціалізує "п'ятий фасад".
6. Терасовість формує різні за статусом доступності простори:
- приватні тераси квартир;
- прибудинкові території мешканців комплексу;
- напіввідкриті простори окремих закладів (клініка, школа, садочок, спортзал, офіси тощо);
- громадські загальнодоступні території, променади, вулиці.
Рік: 2019-2021
Статус: Проект
Місце: Одеса, Україна
Площа: ділянка – 1,6 га, загальна – 59 150 кв.м.
Громадські простори: - 16 407.0 кв.м
- зелена променада – 2 700.0 кв.м
- житлових будинків /експлуатовані покрівлі/ ІІІ поверх - 3 440.0 кв.м
- громадської функції /експлуатовані покрівлі/ ІІ поверх – 1 323.0 кв.м
- громадської функції І поверх - 8 944.0 кв.м


Nomination : Innovations in construction (UUA)
Project name: URBAN MARKET
Leading architect (full name): Nataliya Zinchuk
Team members: Nataliya Zinchuk, Khrystyna Kukharska, Adriana Kryvoruchko, Mariya Zasadniy, Yurii Maksymiuk, Andrii Shtendera, Nataliya Mashevska, Natalia Mychka, Rostyslav Tshuk
Company name: Architectural office "ZELEMIN"
City: L'viv
Contact Details: Email: zeleminart@gmail.com, +38 (032) 2328715,
https://www.zelemin-art.com/architecture
Brief description of the Project:
Urban multifunctional complex
The design idea of URBAN MARKET is a combination of various functions and the number of connections that accompany them.
The proposed complex provides for nonlinear development, which significantly affects resource savings during construction (land, laying networks) and exploitation (time and availability), reducing the ecological footprint by ensuring a high density of functions on a small area, reducing the length of communications, using ecological finishing materials and the organization of green roofs. Urban market is the embodiment of the ideas of the new urbanism with the formation of a subcenter in a remote area, pedestrian accessibility, and concentration of functions through multi-level separation and a barrier-free environment at all levels.
The project envisages the creation of vertical zoning of the complex - commercial objects of daily use at zero level, objects of social infrastructure, and commerce of periodic use at the level of the raised stylobate (at the upper level), at the higher levels - housing. All areas are interconnected by public areas of the central promenade (green roof rising from ground level) and local flowing spaces, streets, and bridges that combine the main functions.
Ground floor. A transport hub, a farmers' market, a food court, cafes, and numerous ground-level shops in the gallery streets leading to the inner-square with a fountain - form a mini-city center and fill the distant quarter of Odessa with life.
First floor. The school, kindergarten, clinic, offices, sports club, and hostel - fully complete the social package and are connected to public spaces through the green promenade / operated roof of the farmers market /.
The polarity of the combined functions, the need for their autonomous activities, the climate of the region, and the ideology of the object as a mini-city center full of infrastructure, influenced the nature of the building, visual image, organization of the object space.
Shaping factors:
1. The climate of the region and the stability of high temperatures encourage the formation of mini-spaces (courtyards) at different levels, which contributes to a comfortable microclimate.
2. Raising the stylobate part and the forming of streets-passages provide pedestrian communication with the adjacent residential complex "Artville" and are full of different functions that shape the character of the city street with its activities.
3. Sizes of openings in the stylobate part provide access to the interior facades of residential sections for special equipment of fire brigades in case of need.
4. Light wells as a form-forming element of various functions (public, educational, sports, and trade) provide an opportunity of daylight and wind to penetrate the building, regulate temperature through natural ventilation.
5. The arrangement of a green roof optimizes the area, improves the internal temperature regime, and also adds a public space that activates and commercializes the so-called fifth facade.
6. Terraces form spaces of different accessibility status:
- private terraces of apartments;
- adjacent territories of the residents of the complex;
- semi-open spaces of individual institutions (clinic, school, kindergarten, gym, offices, etc.);
- public areas, promenades, streets.
Year: 2019-2021
Status: Project
Location: Odesa, Ukraine
Area: plot - 1.6 hectares, total - 59,150 sq.m.
Public spaces: - 16 407.0 sq.m.
- green promenade - 2 700.0 sq.m.
- residential buildings / operated roofs / Second floor - 3 440.0 sq.m.
- public function / operated roofs / First floor - 1 323.0 sq.m.
- public function Ground floor - 8,944.0 sq.m.
№20476 Geodesic. Life


Що проект дає місту/кварталу?

Даний проект створює якісно вищий рівень здорового житла, а також робить свій вклад у збереження довкілля та ресурсів природи. Основний вектор будинку Geodesic. Life - це баланс комфорту, екології та навколишнього середовища. Збудований за префаб технологією, він створює менше навантаження на міську інфраструктуру та зменшує шумове навантаження під час будівництва, адже основна частина процесу виробництва відбувається на фабриці. Також сфера менше затуляє сонячне світло, що сприяє кращій інсоляції сусідніх будинків, що є важливим для середньої кліматичної зони.

Який природній та середовищний контекст

Сфера – найпоширеніша форма у всесвіті і одна з основних форм у живій природі. Найкраще купол підходить для міських кварталів з малоповерховою забудовою, а також котеджних містечок біля великих міст та у малих містах/селищах. Основна ідею проекту - поєднання комфортного житла та переваг, які надає близькість до природи. Ми створюємо не просто будинок, а ідеальне середовище для здорового та комфортного життя його мешканців.
Опис ландшафтного оточення

Сфера чудово виглядає у будь-якому ландшафті та гармонійно вписується в навколишнє середовище. Більш того, є технічна можливість зробити зелений дах у вигляді газону, що поглинатиме в себе надлишки сонячного тепла та дощової води.

Даний будинок підходить для будь якого регіону та місцевості, адже володіє відмінною стійкістю, завдяки аеродинаміці будівлі. Така форма без даху і кутів дозволяє витримувати високоінтенсивні потоки повітря і пориви вітру під час урагану. А під час землетрусу руйнування каркасу до 40% не впливає на стійкість будівлі. Будинок-купол не вимагає масивного фундаменту, так як відноситься до класу легких будинків.
Енергоефективність

Завдяки формі сфери, будинок має на 33% меншу площу стін і даху. Будівля здатна виробляти енергії більше, ніж споживає - це досягається за допомогою сонячних панелей довільної форми.

За рахунок того, що тепле повітря завжди прямує до вершини купола, є можливість створення безперервної і рівномірної циркуляції. Нагріте повітря всмоктується у вентиляційну шахту, змішується зі свіжим повітрям і подається на нижній поверх. Це дозволяє створювати комфортний мікроклімат з мінімальними енерговитратами.

Унікальність проекту

Несуча конструкція з дерева за технологією Cross Laminated Timber (CLT) водночас є внутрішнім оздобленням дому. Фасад, вікна та підлога зроблені з термодеревини, а покрівля даху - з перероблених шин. Утеплювачем є Hempcrete з конопель та вапна, що має від'ємні показники викидів CO2. Усе це робить купольні будинки Geodesic.Life гарним прикладом сталої архітектури.

Більш того, проект розроблений таким чином, що його вартість є середньоринковою, а тому дім є доступним для середнього класу, та водночас значно перевищує аналогічні за ціною будинки за показниками комфорту та енергоефективності.

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda