Ukrainian Urban Awards
Нереалізований проект реновації / реконструкції історичного об'єкту

Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object
№20008 "OX" / "OX"
Назва проекту: "OX"
Номінація: Нереалізований проект реновації /реконструкції історичного обєкту.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
ГАП та склад команди: Шумелда Оксана Степанівна, Возняк В.В., Лабай Ю.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA.
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, e-mail: kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Опис проекту: Вулиця Шевченка - одна з семи головних магістралей Львова. Більша частина вулиці ховається за довгими парканами промислових та військових об'єктів, а переважна частина житлових будинків споруджена за типовими проектами різних епох. Загалом, забудова досить хаотична, вулиця так і не стала репрезентаційною артерією міста.
Об'єкт по вул. Шевченка 120в — це територія ремонтно-інструментального заводу "Автонавантажувач. Типовий представник місцевості. Завдання, яке стояло від замовника на початку проектування - пошук найкращого рішення фасаду для реконструкції існуючої будівлі під офісно-адміністративний центр з арт-івент простором з врахуванням стилістики та архітектури ревіталізації території Львівського заводу автонавантажувач (ЛЗА). Будівля є фасадною при в'їзді на територію і мала б бути візитівкою всього простору. На сьогодні вулиця Шевченка - це здебільшого морально застаріла інфраструктура, відсутність умов для повноцінного соціального життя містян, студентів та учнів. Саме тому при проектування простору "ОХ" були враховані не лише поставлені завдання від замовника. Оскільки вважаємо,що при комплексному підході до всього простору, територія має шанс стати символом та точкою тяжіння усього кварталу. При стрімкій і непродуманій урбанізації останніх десятиліть Львова, це місце наче проросток — задасть темп та певний тон для подальшого розвитку. Ми розглядали проект з перспективою майбутнього, відтак це зумовило змінення деяких існуючих планувальних рішень та створення нових функціональних зон та сполучень. Мета - створення ідейної платформи для праці, розвитку, зустрічей та спілкування. Перший поверх адміністративного корпусу (S=м2) - це осередок мистецьких ремісничих студій для проведення воркшопів, хакатонів та навчання (відсил з минулого, адже у 1950-х роках роках тут було розміщене ремісниче училище) . Другий поверх - виставкові зали відкритого планування та co-working. Третій та четвертий поверхи - лекторій, кафе, відкрита тераса, виставкові зали та зелений простір, який в буквальному сенсі просочується рослинністю, виходячи на фасад будівлі. Флора виконує тут важливі функції: забезпечує природний захист від сонця, зберігає приватність, зменшує забруднення повітря та підвищує екологічність та якість життя. Разом із стилізованими бетонними стовбурами дерева формують фасад і надають унікальнього характеру. Крім того ми зберігаємо існуючу цеглу і оздоблюємо фальцем. Задля функціональності та ідейного вирішення, чотири корпуси офісних приміщень було вирішено об'єднати між собою своєрідними мостами. Природа є нашим головним натхненником і мірилом якості, а в пошуках символів, ми звернулися до минулого . Саме у казках скупчено інформацію про історію народу, його бажання, мрії, сподівання, норми поведінки, форми виховання та багато іншого. ОХ - давньослов'янська міфічна істота, правитель лісового царства. Проект "ОХ"- зв'язок історії, природи і сучасності.
Рік проекту: 2019.
Місце проекту: м. Львів, Україна.

Project Name
: "ОХ".
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of historical object.
Current status: Unrealized.
Chief Architect and list of team members: Shumelda Oksana Stepanivna, Voznyak V.V., Labay Y.V.
Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA.
Contact Details: tel.: +38 098 825 11 08, e-mail: kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Description of the Project: Shevchenko Street is one of the seven main thoroughfares of Lviv. Most of the street is hidden behind long fences of industrial and military sites, and the bulk of residential buildings are built on typical designs of different eras. In general, the building is rather chaotic, the street has never become a representative artery of the city.
The object on the Shevchenko street 120v - is the territory of the repair and tool plant "Avtonavanazhuvach".
At the beginning of the design main task from client was to find the best facade solution for the reconstruction of the existing building for an office-administrative center with an art event space, taking into account the styling and architecture of the Lviv plant "Avtonavanazhuvach". The building is one of the main on the territory and should represent the whole space.
Today Shevchenko Street is a mostly morally outdated infrastructure, where is a lack of the conditions for the full social life of the townspeople, students, and workers. That is why designing "OX" we emphasized not only the tasks from the customer. We believe that with a comprehensive approach to the whole space, the territory has a chance to become a symbol and point of attraction of the entire quarter.
In view of the rapid and ill-conceived urbanization of Lviv in the last decades, this place like a sprout will set the pace and the tone for further development. We have considered the project with a future perspective, so this has led to a change in some existing planning decisions and the creation of new functional areas and interconnections. The purpose is to create an ideological platform for work, development, meetings, and communication by exploring the space and providing the most complete satisfaction of visitors', residents' and employees' needs
The ground floor of the administrative building (S = 477,8 sq.m.) is the center of art craft studios for workshops, hackathons and studying (a reflection from the past due to in the 1950s there was located a craft school ). 1st floor (S =416,6 sq.m) -showrooms and co-working space.
On the second (S =401,4 sq.m.) and third floors (S =447,9 sq.m): lecture rooms, cafe, terrace, showrooms and green space.
For more functionality and conceptual design, the four buildings were decided to unite with each other by green bridges.
Flora performs important functions: it provides natural sun protection, preserves privacy, reduces air pollution and enhances environmental and quality of life. Together with the stylized concrete trunks, the trees form a unique facade. Furthermore, we store existing bricks and trim.
As we know, architecture is about creating a better living space for people. However, there are some more reasons architects have to care about. One of them is a question of CO2 emission-reducing.
So, we designed sustainable low carbon project to meet environmental targets generated and to create a user-friendly environment that promotes well-being and personal enjoyment.
The project popularizes a new low carbon lifestyle to reduce carbon intensity by using the way of decreasing carbon emission.
Nature is our main inspiration and measure of quality and in the search for symbols, we have turned to the past. In fairytales, there is collected information about the history of the people, their desires, dreams, hopes, norms of behavior, forms of education and many more
OX (sound like [o:h]) is an old Slavic mythical character, king of the forest kingdom.
Project OX is a link between history, nature and the present.
Project Year: 2019.
Project Location: Lviv, Ukraine.
№20058 Медичний центр Святої Параскеви / St. Paraskeva Medical Center
Назва проекту: Медичний центр Святої Параскеви.
Номінація: Нереалізований проект реновації / реконструкції історичного об'єкту.
Ведучий архітектор: Зінчук Наталя Богданівна.
Склад команди: Наталя Зінчук, Христина Кухарська, Мар'яна Франт.
Назва компанії: Архітектурний офіс «Зелемінь».
Контактні дані: e-mail: zelemin-art@ukr.net, тел.: +38 032 232 87 15.
Опис проекту: Відтворення медичної установи в історичних спорудах колишнього „Закладу опіки над невиліковно хворими ім. Антонія і Валерії Білінських" свідчить про тяглість та спадковість об'єкту і є неабияким мотиваційним інструментом щодо відтворення історичної меценатської спадщини. Свого часу до проектування і будівництва даного закладу були залучені відомі львівські архітектори і будівничі : І. Левинський, І. Брунека, Л. Рамулта, Ю. Яновський, А. Вайсса, Ю. Гохбергер, З. Сулковський, К. Боублік, М. Лужецький.
Історичні проекти 1891-1892 рр., за якими було збудовано заклад, є бездоганними у всіх відношеннях : композиція розташування корпусів на ділянці, внутрішнє розпланування, фукціональна відповідність вимогам до лікувальних закладів, виразність обʼємно-просторового вирішення й силуету, «чистота стилю» в декоративному опрацюванні фасадів та інтерʼєрів.
Основним завданням при опрацюванні даного концепту було не порушити чистоту стилю та композицію генплану з врахуванням медичного завдання та сучасних вимог до закладів охорони здоров'я :
- збереження зеленого скверу з поєднаністю в структурі кварталу та відкритість його для мешканців вулиці;
- збереження масштабу забудови вздовж вузенької вулиці Смаль-Стоцького;
- демонтаж малоцінної дисонуючої забудови та забезпечення відкритості до внутрішнього скверу і візуальне розширення простору вулиці;
- використання історичного модуля цегли для збереження характеру в оздобленні нових об'ємів;
- толерантне сполучення новостворених об'ємів з історичними будівлями скляними переходами «sky-bridge».
Для всіх інвесторів історичні споруди є обтяжливою обставиною. Об'єкт може стати прикладом збереження історичної спадщини не тільки візуально та силуетно але й своїм змістом збереження духу місця.
Рік реалізації проекту: нереалізований, 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Львів.
Площа проекту: до реконструкції 4 716,39 кв.м., після реконструкції 5 975 кв.м.

Project Name: St. Paraskeva Medical Center.
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object.
Head Architect: Nataliya Zinchuk.
List of Team Members: Nataliya Zinchuk, Khrystyna Kukharska, Maryana Frant.
Company's Name: Architectural office "Zelemin".
Contact Details: e-mail: zelemin-art@ukr.net, tel.: +38 032 232 87 15.
Short Description of the Project: Reconstruction of a medical institution in the historical buildings of the former "Anthony and Valeria Bilinsky Facility of Care for Incurably Ill Patients" testifies to the continuity and heredity of the object and is a remarkable motivational tool for the reproduction of the historical patriarchal heritage. Famous Lviv architects and builders I. Levinsky, I. Bruneka, L. Ramulta, Yu. Yanovsky, A. Weissa, Yu.Gohberger, Z. Sulkovsky, K. Boublik, M. Luzhetskyy were involved in the design and construction of this facility.
The historic projects of 1891-1892, the facility was built on, are impeccable in all respects: the composition of the buildings on site, internal layout, functional compliance with the requirements for medical facilities, the expressiveness of the three-dimensional solution and silhouette, the "pure style" in the decorative elaboration of facades and interiors.
The main task in developing this concept was not to disturb the style purity and layout, taking into account the medical tasks and modern requirements for health facilities:
- preservation of the green garden and integration thereof into the block structure and its openness for the street residents;
- preservation of the construction scale along the narrow Smal-Stotsky Street;
- dismantling of low-value dissonant buildings and ensuring openness to the inner garden and the visual expansion of the street space;
- use of the historical brick module to preserve the character in the new volumes decoration;
- tolerant combination of newly created shapes with historic buildings by using glass "sky-bridge" passages.
Historic buildings are complicated tasks for all investors. An object can be an example of preserving the historical heritage not only in visual details and a silhouette but also its preserving the place spirit.
Project Year: Unrealized, project 2018/
Project Location: Lviv.
Project area: Before reconstruction 4 716.39 sq.m, after reconstruction - 5 975 sq.m.
№20061 Концепція лікувально-відновлювального центру у Феофанії / The Сoncept of a Treatment Center in Theophania
Назва проекту: Концепція лікувально-відновлювального центру у Феофанії.
Номінація: Нереалізований проект реконстрцукції / реновації історичного об'єкту.
Ведучий архітектор: Заварзін Олег Олександрович.
Склад команди: Заварзін Олег Олександрович.
Назва компанії: Кафедра дизайну середовища НАКККіМ.
Контактні дані: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Опис проекту: Запропоновано концептуальне рішення щодо розширення існуючого медичного майнового комплексу у Феофанії поруч Свято Пантелеймонівського монастиря. Вирішено проектне завдання щодо збереження унікального природного ландшафту на певній місцині Києва, пророблено впорядкування території. Проектне рішення передбачає створення багатоповерхової, блочно структурованої будови з майданчиком для медичних гелікоптерів на даху. В будівлі і на місцині враховується специфіка пересування маломобільних пацієнтів за посередництва пандусів і ліфтів.
Рік реалізації проекту: Концепція 2018 року.
Місце реалізації проекту: м. Київ.
Площа проекту: Площа будівлі 36 000 м2.

Project Name: The Сoncept of a Treatment Center in Theophania.
Nomination: Unrealized project of reconstruction / renovation of a historical object.
Head Architect: Oleg Zavarzin.
List of Team Members: Oleg Zavarzin.
Company's Name: Cathedra of Environmental Design under NAKKKiM.
Contact Details: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Short Description of the Project: A conceptual solution is proposed to expand the existing medical property complex in Theophania near the Panteleimon Monastery Feast. The project task of preserving the unique natural landscape in a certain place of Kyiv has been solved, the landscaping has been done. The design solution involves the creation of a multi-storey, block-structured building with a medical rooftop helicopter stop. In the building and on the site, the specificity of the movement of low-mobility patients through ramps and elevators is considered.
Year: 2018 concept.
Project Location: Kyiv.
Project Square: 36 000 m2.
№20064 Реконструкція Галереї ЦЕГЛИНААРТ
Номінація: Нереалізований проект реконструкції / реновації історичного об'єкту
Назва проекту: Реконструкція Галереї ЦЕГЛИНААРТ
ГАП (ПІБ): Глухоманюк Володимир Анатолійович
Склад команди: -
Назва компанії: ТОВ Володимир Глухоманюк архітектор www.vg-arch.com
Місто: Київ
Контактні дані: +380 50 4113794 vg@vg-arch.com
Стислий опис проекту (до 500 знаків): Проектом передбачено розширення існуючого простору галереї сучасної професійної кераміки, створення комфортних умов для організації виставок і фестивалів, розміщення експозицій, комунікацій художників-керамістів, розміщення студій кераміки для дітей та дорослих. Зелені багаторівневі тераси є не тільки простором для відпочинку і медитацій, але і частиною технології енергозбереження будівлі.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту: Україна
Площа проекту: 2 000 м2

Nomination: Project
Project Name: Reconstruction Gallery TSEGLYNAART
Head Architect: Volodymyr Glukhomanyuk
List of Team Members: -
Company's Name: Volodymyr Glukhomanyuk architect www.vg-arch.com
Contact Details: +380 50 4113794 vg@vg-arch.com
Short Description of the Project (up to 500 symbols):. The project provides for the expansion of the existing gallery space of modern professional ceramics, creation of comfortable conditions for organizing exhibitions and festivals, arranging expositions, communications of ceramic artists, setting up ceramics studios for children and adults. Green multi-level terraces are not only a space for relaxation and meditation, but also part of the energy-saving technology of the building.
Project Year: -
Project Location: Ukraine
№20127 Реновація гуртожитку архітектурного університету в м. Дніпро / Renovation of the dormitory of the University of Architecture in Dnipro
Назва проекту: Реновація гуртожитку архітектурного університету в м. Дніпро.
Номінація: Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту.
Склад команди: Автори проекту: Дмитренко Кирило, Владислав Губрій, Марина М'якенька, Аліса Перпері, Юлія Терно, Андрій Дубень Тьютори: Наталія Авдєєва, Євгенія Самойленко.
Опис проекту: Мета проекту: Відновлення та благоустрій занедбаноій прилеглої території гуртожитку.
Нове планувальне рішення, яке базується на оригінальному плануванні поверхів, закладеному автором будівлі. Створення комфортніших умов проживання. Модернізація житлових приміщень. Оргінальна розробка зон відпочинку та коворкінгу. Розробка сучасного технологічного фасаду будівлі.
Основна цільова аудиторія: Студенти та адміністрація архітектурно-будівельного навчального закладу ПДАБА.
Характер локації: Будівля зміщена від червоної лінії. Візуального орієнтир - університет. Простір позаду гуртожтка використовуеться як господарський двір. Південніше проектованої ділянки розташовано житловий комплекс. Благоустрій відсутній. Гуртожиток недоступний для маломобільних груп населення.
Концепція: Гуртожиток – спеціально споруджений або переобладнаний житловий будинок, який використовується для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання. Тому створення приміщень для роботи і відпочинку є необхідною умовою для цього проекту. Також важливо врахувати кількість жителів, для комфорту їх перебування в гуртожитку.
Екстер'єр: Формуємо безбар'єрність середовища. Оскільки рельєф території нерівномірний, ми враховуемо вимоги ДБН щодо ухилів. Створюємо велодоріжки та велосипедний критий паркінг на задньму дворі. Додаємо елементи освітлення і мобільний благоустрій: лавки, озеленення, урни, хідники.
Фішкою екстер'єру будівлі є поєднання світлих керамогранітних панелей від КНАУФ, та темних аквапанелей. Вікна з південної сторони затемнені за для захисту від перегріву. Деякі прикращені темними вставками, які роблять фасади більш цікавими.Деякі вікна завдяки переплануванню вдалось зібльшити , бо аналіз кпо підтвердив недостачу в освітленості приміщень.
Територію над галереею використовуємо, як літні тераси з посадою дерев, малими архітектурними формами і освітленням.
Для додаткового залучення уваги до території, відновлюємо простір кафе та переформатовуємо його у простір для ко-воркінгу.
Розміщуємо літню терасу на експлутованому даху. З протилежного боку комплексу гуртожитків- приміщення старого спортзалу слугує, як нова територія культурних заходів.
Планувальне рішення: Основна мета, це відновлення загального простіру для роботи студентів та місць відпочинку. Розвиток цієї ідеї з'явився після відвідин блоків гуртожитку. Основною проблемою було нераціональне використання территорії перед кімнатами. Перепланування виконано з мінімальними змінами. Зменшивши кількість та площу метраж кімнат, ми розширюємо кухню та санвузли. Таким чином ми доводимо показники до показників ДБН.
Формуємо безбар'єрне середовище: підлогу без перепадів, порогів, на першому поверху дверні прорізи збільшуємо для можливості проїзду інвалідного візка. Якщо типові поверхи переплановані з мнімальними змінами, то перший був карднально змінений. Головний вхід в кожен корпус відтепер через внутрішній двір. Ліва сторона першого поверху призначена для адміністрації, розміщуємо там кабінети. Права ж частина спеціально обладнана під всі зручності для маломобільних груп населеня. Основні функції збережені, та завдяки переплануванню з'являються макетні майстерні, станція з очистки питної води.
За рахунок демонтованої перегородки та сміттєпроводу, формуємо новий, більший простір санвузлів та душових. Основною зоною типового поверху виступає коридор, від якого розміщені проходи до чотирьох блоків, де в загальному холі студенти, які там проживають - можуть відпочивати, або виконувати домашні завдання, проекти, будь що.
Завдяки уніфікованим розмірам кімнат стало можливим використання модульних меблів ,які можуть підлаштовуватись під потреби проживаючих. Завдяки такому рішенню можна буде використовувати простір житлової кімнати на повну. Кожен блок має у комплектації робоче та спальне місце. Робоче місце має умовний характер , бо основна робота над проектами сконцентрована у ко-воркінг місцях .Це сприятиме гуртуванню людей, розвитку soft-skills а тому більш якісним та змістовним проектам. Вихоядчи з планувань схожа концепція була і у архітектора проекту О.Б.Петрова -ми розвинули цю ідею перетворивши кафе у великий центр коворкінгу, який доповнюється просторами на поверхах.
Однією з найважливіших задач які ми перед собою ставили - це створити більш комфортний, екологічний і енергопасивний простір. Цей радар показує результат наших проектних рішень за допомогою яких вдалося покращити усі показники на 44%.

Project Name: Renovation of the dormitory of the University of Architecture in Dnipro.
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object.
Team members: Authors of the project: Dmytrenko Kyrylo, Vladyslav Hubriy, Maryna Myakenka, Alisa Perperi, Yulia Terno, Andriy Duben Tutors: Natalia Avdeeva, Yevhenia Samoilenko.
Purpose of the project: Restoration and improvement of the abandoned adjoining territory of the hostel. A new planning solution based on the original floor planning laid down by the author of the building. Creating more comfortable living conditions. Modernization of residential premises. Original development of recreation and coworking areas. Development of modern technological facade of the building.
Main target audience: Students and administration of the architectural and construction educational institution of PABAB.
Location: The building is offsetted from the red line. Visual landmark - university. The space behind the hostel is used as a farmyard. There is a residential complex to the south of the projected area. Improvement is absent. The hostel is not adapted for people with limited mobility.
Concept: Dormitory - a purpose-built or refurbished dwelling house that is used to house workers, employees, students, as well as other citizens during work or study. Therefore, the creation of work and leisure facilities is a prerequisite for this project. It is also important to consider the number of residents for their comfort life in the hostel.
Exterior: We shape the barrier-free environment. Due to uneven terrain, we take into account the building code GBN requirements for gradients. We create bike lanes and bicycle indoor parking in the backyard. We add lighting and mobile amenities: benches, landscaping, urns, sidewalks.
The exterior of the building is a combination of light porcelain tiles from KNAUF and dark water panels. The windows on the south side are dimmed for protection against overheating. Some of them are decorated with darker inserts that make the facades look more interesting.
The territory above the gallery is used as summer terraces with trees, small architectural forms and lighting.
In order to make the place ore attractive we rebuild the cafe space and reformate it into a co-working space.
We place a summer terrace on the exploited roof. The premises of the old gym serve as a new territory for cultural events on the opposite side of the hostel complex.
Planning solution: The main goal is to restore the common space for students and leisure facilities. The development of this idea came after visiting the dormitories. The main problem was the misuse of the territory in front of the rooms. The redevelopment was completed with minimal changes. By reducing the area of rooms, we are expanding the kitchen and bathrooms. In this way, we make it correspondent to the building code GBN. We form a barrier-free environment: smooth floor, thresholds, on the first floor, doorways are enlarged for wheelchair access. Typical floors are redesigned with minor changes, in contrast, the first has been radically changed. The main entrance to each building is through the courtyard. The left side of the first floor is intended for administration and offices. The right part is specially equipped people with limited mobility. The main functions are preserved. Due to the redevelopment, modelling workshops and a drinking water treatment plant appear.
Due to the dismantled partition and the removed garbage chute, we form a new big space for bathrooms and showers. The main area of the typical floor is the corridor, where are passages to four blocks. There is a common hall, where students who live there can relax or do their homework, projects, anything.
Due to the unified size of the rooms, it became possible to use modular furniture that can be adapted to the needs of the residents.
It make you be able to use the living room space fully. Each unit comes with a working and sleeping space. The workplace is formal since the main work on projects is concentrated in co-working places. This will promote people's unity, development of soft-skills, and therefore more qualitative and meaningful projects. Similar concept had the project of architect Petrov - we developed this idea by turning the cafe into a large centre of co-working, which is complemented by spaces on the floors.
One of the most important tasks we have set ourselves is to create a more comfortable, environmentally friendly and energy-efficient space. This radar shows the result of our design decisions that helped us to improve all indicators by 44%.
№20157 "Реставрація з пристосуванням будівлі "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ Л.Б. КОГАНА", розташованого по вул. Воскресенська, 6, у м. Дніпро"
Назва проекту: "Реставрація з пристосуванням будівлі "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ Л.Б. КОГАНА", розташованого по вул. Воскресенська, 6, у м. Дніпро".
Номінація: Нереализований проект реновацii/реконструкцii iсторичного об'екту.
Ведучий архітектор: Олександр Остапенко Володимирович.
Склад команди: Олександр Остапенко, Володимир Терентьєв, Філіпова Тетяна.
Назва компанії: Проектно-будівельна компанія "Техно-інжиніринг".
Контактні дані: тел.: +38 067 567 46 07, е-mail: alexpanoramio@gmail.com.
Опис проекту: Ідея створення будівлі виникла у 1909 році, коли був об'явлений конкурс на проект нової будівлі театру-клуба. Переможцем конкурсу став харківський архітектор Олександр Гінзбург. Будівництво найкрупнішого у місті розважального центру було швидко побудовано у 1910-1913 роках. На той час «Будівля Громадського зібрання» (таку назву отримала споруда після завершення будівництва) вражало уяву городян, хто охрестив його «хмарочосом».
Сьогодні ця будівля - пам'ятка культурної спадщини України національного значення, котра з 1913 року передавалася під потреби різних закладів і жодного разу комплексно не реставрувалася та технічно не удосконалювалася.
Мета нашого проекту – комплексна реставрація будівлі із попередніми комплексними науково-вишукувальними та реставраційними дослідженнями та пристосування під сучасні потреби філармонії із необхідним:
- зберіганням аутентичних рішень фасадів, залів для глядачів, інтер'єрів основних приміщень
- мінімальним переплануванням деяких незначних приміщень
- із використанням усіх необхідних сучасних інженерних рішень по обладнанню (теплові насоси, кондиціювання, система контролю-доступу, диспетчеризація систем, пожежна безпека та ін.), матеріалам, акустиці, світловим рішенням, механічним приладам демонстраційного комплексу
- нормативним заходам для МГН
- створення експлуатованої покрівлі для концертів та вистав із найкрасивішими видами на забудову міста.
Рік реалізації проекту: 2021-2023 р.
Місце знаходження проекту: Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 6.
Площа: 10 441 м2.
№20171 Ревіталізація порохової башти у Львові / Revitalization of the powder tower in Lviv
Назва проекту: Ревіталізація порохової башти у Львові.
Номінація: Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту.
Статус на поточний момент: Концепт.
Ведучий архітектор та склад команди: Плесницький Дмитро, Плесницький Данило.
Назва компанії: DD ARCHITECT.
Контактні дані: e-mail: dimaplesnytskiy@gmail.com.
Опис проекту: - Що проект дає місту/кварталу?
Пропонується вдосконалення внутрішнього простору порохової башти. Для міста дана споруда є важливим історичним об'єктом.
При розробці реновації я опирався на проект Януша Вітвітцького.
За задумом вся вежа має перетворитися в один цілісний дім архітектора та архітектури в цілому, де додаткові функції такі як: коворкін, який буде цікавим для студентів архітектурних вузів і не тільки, зможуть скористатися невеликою, але дуже потрібною нормативною літературою та цікавими книжками/журналами в своїх роботах, виставковими залами та арт простір, - надають об'єкту розвиток в культурному напрямку. Виставковий простір стає можливим для проведення закритих семінарів/воркшопів/лекцій та ін. І водночас як виставковий арт простір, який буде цікаво функціонувати. Кожний із відвідувачів може знайти щось для себе.
- Який природній та середовищний контекст?
Дана споруда розташована в іторично цінному середовищі. Порохова башта – єдиний збережений в натуральну величину фортифікаційний об'єкт із унікальних фортифікації середньовічного Львова, а саме третьої лінії оборони Львова. Башта має специфічний тип об'єктів мілітарної архітектури.
Унікальність проекту - чому повинен перемогти.
Проект унікальний тим що, відтворює первинний стан порохової башти, як важливого історичного об'єкту. Також створює перший культурний об'єкт напрямлений на розвиток творчої молоді в сфері архітектури, дизайну, реставрації та урбаністики в цілому. Головною ідеєю є підтримка молоді яка зацікавлена в цьому і не тільки.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Revitalization of the powder tower in Lviv.
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object.
Current status: Concept.
Leading architect and team: Dmytro Plesnytsky, Danylo Plesnytsky.
Company name: DD ARCHITECT.
Contact details: e-mail: dimaplesnytskiy@gmail.com.
Project description: - What does the project give to the city / quarter?
It is proposed to improve the internal space of the powder tower. For the city, this building is an important historical site.
In developing the renovation, I relied on the project of Janusz Witwitcki.
According to the plan, the whole tower should become one integral house of the architect and architecture in general, where additional functions such as: cowork, which will be interesting for students of architectural universities and not only, will be able to use small but very necessary normative literature and interesting books / magazines. their works, exhibition halls and art space - give the object development in the cultural direction. The exhibition space becomes possible for holding closed seminars / workshops / lectures, etc. And at the same time as an exhibition art space that will be interesting to function. Each of the visitors can find something for themselves.
Each of the visitors can find something for themselves.
- What is the natural and environmental context?
This building is located in a historically valuable environment. The Gunpowder Tower is the only life-size fortification object from the unique fortifications of medieval Lviv, namely the third line of defense of Lviv. The tower has a specific type of military architecture.
The uniqueness of the project - why it should win.
The project is unique in that it reproduces the original state of the powder tower as an important historical object. It also creates the first cultural object aimed at the development of creative youth in the field of architecture, design, restoration and urban planning in general. The main idea is to support young people who are interested in this and more.
Place of project implementation: Lviv.
№20174 VERSTAT Проєкт реконструкції забудови частини території харківського заводу "Гідропривід" / VERSTAT Reconstruction project for the construction of a part of the territory of the Kharkiv plant "Hydraulic Drive"
Назва проекту: VERSTAT Проєкт реконструкції забудови частини території харківського заводу "Гідропривід".
Номінація: Нереалізований проект реконструкції / реновації історичної забудови.
Ведучий архітектор: Вєтров Андрій Павлович.
Автори проєкту: Вєтров Андрій Павлович, Вєтров Данило Андрійович.
Назва студії: SOME...
Контактні дані: +38 050 364 19 12, +38 095 356 87 45, сайт: some.graphics, e-mail: some@some.graphics.
Опис проекту: Ідея проекту - залучення інвестицій та інтелектуального потенціалу до реновації старої промислової зони неподалік історичного центру міста та перетину основних транспортних магістралей.
Проект складається з двох окремих реконструйованих будівель.
Будівля №1 (1850 м. кв.) містить 4 окремих робочих простори на першому і другому поверхах. Такий же робочий простір – мансардному просторі з терасою обладнаною зонами для занять спортом та відпочинку.
Будівля №2 (1225 м. кв.) має окремі робочі простори на кожному з трьох поверхів та загальну терасу на даху з зоною відпочинку та спортивним майданчиком.
Рік реалізації проекту: Нереалізований.
Місце реалізації проекту: м. Харків.
Площа проекту: 3 075 м. кв.

Project name: VERSTAT Reconstruction project for the construction of a part of the territory of the Kharkiv plant "Hydraulic Drive".
Nomination: Unrealized project of reconstruction / renovation of historic buildings.
Leading architect: Vetrov Andrey Pavlovich.
Authors of the project: Vetrov Andriy Pavlovych, Vetrov Danylo Andriyovych.
Studio name: SOME ...
Contact details: +38 050 364 19 12, +38 095 356 87 45, website: some.graphics, e-mail: some@some.graphics.
Project description: The idea of the project is to attract investment and intellectual potential to the renovation of the old industrial zone near the historic city center and the intersection of major highways.
The project consists of two separate reconstructed buildings.
Building №1 (1850 sq. M.) Contains 4 separate workspaces on the first and second floors. The same workspace - attic space with a terrace equipped with areas for sports and recreation.
The building №2 (1225 sq. M.) Has separate workspaces on each of the three floors and a common roof terrace with a seating area and a sports ground.
Year of project implementation: Not implemented.
Place of project implementation: Kharkiv.
Project area: 3,075 sq. m.
№20182 Реконструкція будівлі Київського міського будинку дитини «Берізка» з прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул. Кубанської України (Маршала Жукова), 4 в Деснянському районі / Reconstruction of the building of the Kyiv City Orphanage "Birch" with an extension of the building of physical and rehabilitation medicine on the street. Kuban Ukraine (Marshal Zhukov), 4 in the Desnyansky district
Назва проекту: Реконструкція будівлі Київського міського будинку дитини «Берізка» з прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул. Кубанської України (Маршала Жукова), 4 в Деснянському районі.
Номінація: Нереалізований проект реновації / реконструкції історичного об'єкту.
Ведучий архітектор: Вдовиченко Олександр Михайлович.
Склад команди: Віталій Габуда – ведучий архітектор, Олександра Вдовиченко – архітектор, Олексій Коптєв – візуалізатор.
Назва компанії: Бюро архітектури та дизайну AV architects.
Контактні дані: тел.: +38 066 149 24 84, e-mail: vdovichenko.av@gmail.com.
Опис проекту: Реконструкція та прибудова корпусу дає можливість забезпечити дітей комплексною реабілітацією: медичну та соціальну реабілітацію, спрямовану на одужання, відновлення та компенсацію порушених і втрачених функцій, запобігання ускладнень захворювання, соціальне, трудове та побутове влаштування в майбутньому. Основним завданням проекту «Берізка» є поєднання існуючих площ для реабілітаційних заходів з новими високотехнологічними, для забезпечення єдиного комплексу ефективного реабілітаційного впливу на дитячий організм у відповідності до його потреби. Комплекс розташований в сосновому лісі. Фасад нового корпусу гармонічно поєднаний з існуючим оточенням.
Рік реалізації проекту: 2020-2021 (в процесі будівництва).
Місце реалізації проекту: вул. Кубанської України (Маршала Жукова), 4, м. Київ.
Площа проекту: 3 487 кв. м.

Project name: Reconstruction of the building of the Kyiv City Orphanage "Birch" with an extension of the building of physical and rehabilitation medicine on the street. Kuban Ukraine (Marshal Zhukov), 4 in the Desnyansky district.
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object.
Leading architect: Vdovychenko Alexander Mikhailovich.
Team members: Vitaliy Gabuda - leading architect, Oleksandra Vdovychenko - architect, Oleksiy Koptev - visualizer.
Company name: Bureau of Architecture and Design AV architects.
Contact details: tel .: +38 066 149 24 84, e-mail: vdovichenko.av@gmail.com.
Project description: Reconstruction and extension of the building makes it possible to provide children with comprehensive rehabilitation: medical and social rehabilitation aimed at recovery, restoration and compensation of impaired and lost functions, prevention of complications, social, employment and housing in the future. The main task of the project "Birch" is to combine existing areas for rehabilitation activities with new high-tech, to ensure a single set of effective rehabilitation effects on the child's body in accordance with its needs. The complex is located in a pine forest. The facade of the new building is harmoniously combined with the existing environment.
Year of project implementation: 2020-2021 (under construction).
Place of project implementation: st. Kuban Ukraine (Marshal Zhukov), 4, Kyiv.
Project area: 3,487 square meters. m.
№20187 Ревіталізація навчального корпусу українського католицького університету на вулиці Іларіона Свєнціцького, 17 у Львові / Revitalization of the academic building of the Ukrainian Catholic University at 17 Ilariona Sventsitskoho Street in Lviv
Назва проекту: Ревіталізація навчального корпусу українського католицького університету на вулиці Іларіона Свєнціцького, 17 у Львові.
Номінація: Нереалізований проект реконструкції / реновації історичного об'єкта.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Бєляєв Андрій.
Склад команди: Дмитро Смалюк, Оксана Бончик, Остап Готь, Данило Кінаш, Роман Іваніщак, Ярема Гриців.
Назва компанії: АБМК, Проектна Майстерня Бєляєвих.
Контактні дані: e-mail: info@abmk.com.ua, office@ato-bel.com.ua, тел.: +38 032 238 10 98.
Опис проекту: Сутність академічних установ у тому, що досвід минулого цінний не сам по собі, він постійно переосмислюється і, врешті, лягає в основу візії майбутнього. Архітектура має свідчити про те, що це – динамічне середовище, що перебуває «на лезі» сьогодення, де минулому і майбутньому приділяється однакова увага.
У світовому Архітектурному досвіді є багато прикладів (зокрема і стосовно академічних будівель), коли доповнення історичних об'єктів новими, сучасними не лише не погіршує сприйняття історичних будівель, але й навпаки, підкреслює їх якості і увиразнює сприйняття.
Рік реалізації проекту: 2018-2020 рік.
Місце реалізації проекту: м. Львів.
Площа проекту (орієнтовно): 5 870 (7 487) м2.

Project name: Revitalization of the academic building of the Ukrainian Catholic University at 17 Ilariona Sventsitskoho Street in Lviv.
Nomination: Unrealized project of reconstruction / renovation of a historical object.
Current status: Not implemented project.
Leading architect: Andrey Belyaev.
Team members: Dmytro Smalyuk, Oksana Bonchyk, Ostap Got, Danylo Kinash, Roman Ivanishchak, Yarema Hrytsiv.
Company name: ABMK, Belyaev Design Workshop.
Contact details: e-mail: info@abmk.com.ua, office@ato-bel.com.ua, tel .: +38 032 238 10 98.
Project description: The essence of academic institutions is that the experience of the past is not valuable in itself, it is constantly rethought and, finally, forms the basis of the vision of the future. Architecture should show that it is a dynamic environment that is "on the edge" of the present, where the past and the future are given equal attention.
There are many examples in the world of Architectural Experience (including academic buildings), when the addition of historical objects to new, modern ones not only does not impair the perception of historic buildings, but also, on the contrary, emphasizes their qualities and expresses perception.
Year of project implementation: 2018-2020.
Place of project implementation: Lviv.
Project area (approximately): 5,870 (7,487) m2.
№20201 Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення головного корпусу ПВНЗ «Київський медичний університет» по вул. Бориспільська, 2 в Дарницькому районі м. Києва / Reconstruction of a non-residential building to accommodate the main building of Kyiv Medical University at: 2, Boryspilska str., Kyiv
Назва проекту: Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення головного корпусу ПВНЗ «Київський медичний університет» по вул. Бориспільська, 2 в Дарницькому районі м. Києва.
Номінація: Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту.
Статус на поточний момент: Проектування.
ГАП та склад команди: Кирій Анна Олексіївна, Григорян Аліна Мартиросівна.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно-проектна група Анни Кирій».
Контактні дані: in@kyrii-group.com.ua.
Короткий опис проекту: Реконструкція нежитлової будівлі із зміною її функціонального призначення ставить за мету створити умови для розміщення в даній будівлі адміністративно-учбового корпусу Приватного Вищого Навчального Закладу «Київський медичний університет». Загальна мета: створення унікального кампусу – нового навчального корпусу разом із надсучасним симуляційним центром.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Reconstruction of non-residential building to accommodate the main building of Kyiv Medical University at 2 Boryspilska str., Kyiv.
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object.
Actual Status: designing.
Chief Architect and Team Members: Anna Kyrii, Alina Hryhorian.
Company name: Anna Kyrii Architectural Projecting Group.
Contact details: in@kyrii-group.com.ua.
Brief description of project: Reconstruction of non-residential building with a change in its functional purpose aims to create conditions for accommodation in this building of the administrative and educational building of the Private Higher Educational Institution "Kyiv Medical University". The overall goal is to create a unique campus – a new educational building together with a state-of-the-art simulation center.
Project year: 2020.
Project location: Kyiv.
№20202 Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва / Overhaul of a non-residential building at 19 S. Bandera Avenue in the Obolonskyi district of Kyiv
Назва проекту: Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва.
Номінація: Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту.
Статус на поточний момент: В процесі будівництва.
ГАП та склад команди: Кирій Анна Олексіївна.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно-проектна група Анни Кирій».
Контактні дані: in@kyrii-group.com.ua.
Короткий опис проекту: Існуюча нежитлова будівля розташована в багатоповерховій громадській забудові з розвинутою мережею соціальних та торговельних закладів. Існуюча нежитлова будівля, 1986 року побудови, складається з двох блоків: основний 7-поверховий корпус з підвалом та технічним поверхом та 4-поверховий корпус з підвалом, поєднані переходом. Загальна площа будівлі 8 965,2 м2 . Метою капітального ремонту адміністративної будівлі є поліпшення експлуатаційних характеристик для використання за призначенням як головного офісу Національної Служби Здоров'я України, заміна або відновлення окремих елементів конструкцій та інженерних систем у зв'язку з їх моральним старінням та для запобігання руйнування за фізичною зношеністю.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Reconstruction of non-residential building at 19 S. Bandera Avenue in the Obolonskyi district, Kyiv.
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object.
Actual Status: in the process of construction.
Chief Architect and Team Members: Anna Kyrii.
Company name: Anna Kyrii Architectural Projecting Group.
Contact details: in@kyrii-group.com.ua.
Brief description of project: The existing non-residential building is located among multi-story public buildings with a well-developed network of social and commercial institutions. The existing non-residential building, built in 1986, consists of two blocks: the main 7-storey building with a basement and a technical floor and a 4-storey building with a basement, connected by a passage. The total area of the building is 8,965.2 square meters. The purpose of overheul is to improve performance for its intended use as the head office of the National Health Service of Ukraine, replacement or restoration of individual structural elements and engineering systems due to their obsolescence and to prevent physical deterioration.
Project year: 2020.
Project location: Kyiv.
№20252 Cardio Tower
Назва проекту: Cardio Tower.
Номінація: Нереалізований проект реконструкції історичного об'єкту.
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій.
Склад команди: Альона Бондар, Ігор Кішта, Євген Кравченко, Элизавета Тимощук, Ангеліна Гладушевська.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: dmytro@aranchii.com, a.hladushevska@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Короткий опис проекту: КардіоБашта [cardioTower] покликана стати центром та атрактором здорового життя в Unit City. Основна ідея базується на методі тренування серця Миколи Амосова шляхом здіймання сходинками, що починається з малих навантажень та має на меті підвищення здатності серця транспортувати більше крові, яка живить тканини організму киснем.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: місто Київ.

Project name: Cardio Tower.
Nomination: Unrealized reconstruction of the historical object.
Lead Architect: Dmytro Aranchii.
List of Team Members: Aliona Bondar, Ihor Kishta, Yevhen Kravchenko, Yelyzaveta Tymoshchuk, Anhelina Hladushevska.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: dmytro@aranchii.com, a.hladushevska@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: cardioTower aims to provide healthy environment for the unit city. Its main idea is based on the mykola amosov heart training method, which starts from small loads and anticipates enhanced blood transportation.
Project year: 2019.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20278 Реконструкція СКЛАДУ №4 РЕАКТИВІВ І ПРИЛАДІВ Московського Державного Університету (МДУ) / Reconstruction of the warehose # 4 of Reactives and Eqiupments of the Moscow State University (MSU)
Назва проекту: Реконструкція СКЛАДУ №4 РЕАКТИВІВ І ПРИЛАДІВ Московського Державного Університету (МДУ).
Номінація: Нереалізований проект реновацій / реконструкції історичного об'єкта.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Склад команди: Пашкова Євгенія, Макаров Василь.
Назва компанії: Архітектурне бюро Євгенії Пашкової.
Контактні дані: Україна, м Київ, вул. Іллінська 12, +38 (098) 629-30-01.
Короткий опис проекту: Реконструкція існуючої будівлі складу №4 під Науково-Дослідний Комплекс «МІЖНАРОДНИЙ КВАНТОВИЙ ЦЕНТР КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МДУ».
Об'єкт знаходиться в безпосередній близькості з основним корпусом МДУ.
У проектованому комплексі передбачається розмістити:
- на першому поверсі вестибюль з гардеробною, кафе, санвузли, технічні приміщення і склад;
- на другому поверсі офісні приміщення для персоналу;
- на третьому поверсі лабораторії та майстерні;
- на четвертому поверсі лекційний зал, бібліотеку, кімнати для дискусій, кімнати для семінарів і кафе. Площа забудови будинку - 830кв.м.
Загальна площа будівлі після реконструкції- 4080 кв.м.
Площа прибудови - 3320 кв.м.
Для даної будівлі було запропоновано два варіанти реконструкції:
- Перший варіант припускав частково демонтувати стіни існуючої будівлі з боку двору, залишаючи фронтон існуючої будівлі і фасад з боку вулиці.
- Другий варіант припускав повністю зберегти зовнішні стіни існуючої будівлі, які з двору проглядаються через скляну галерею.
Підхід до реновації:
- Зберегти історичний вигляд будівлі.
- Розробити генеральний план з благоустроєм і озелененням території з урахуванням існуючих споруд.
- Улаштування парковки і зони вивантаження / завантаження матеріалів та обладнання в безпосередній близькості від складського приміщення в будівлі.
- Використання необхідних технічних рішень такі як ліфти і пандуси для маломобільних груп (інклюзія).
Рік реалізації проекту: - 2017.
Місце реалізації проекту: м. Москва, вул. Академіка Хохлова, МГУ 1С17А.

Project name: Reconstruction of the warehose # 4 of Reactives and Eqiupments of the Moscow State University (MSU).
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of historical object.
Actual status: Unrealized.
Team members: Pashkova Yevgeniya, Makarov Vasil.
Company name: Architectural bureau of Eugenia Pashkova.
Contact details: Ukraine, Kyiv, Illinskia 12, Tel. +38 (098) 629-30-01.
Brief description of the project: Reconstruction of the existing building of the warehouse №4 under the Research and Development Complex "INTERNATIONAL QUANTUM CENTER FOR QUANTUM TECHNOLOGIES of the Moscow State University". The object is in close proximity to the main building of the Moscow State University. In the projected complex it is planned to place:
- on the first floor lobby with wardrobe, cafe, bathrooms, technical premises and warehouse;
- on the second floor - office space for staff;
- on the third floor - the laboratory and workshops;
- on the fourth floor - a lecture hall, a library, discussion rooms, seminar rooms and a cafe Building area of the house is 830 sq.m.
The total area of the building after the reconstruction is 4080 sq.m.
The area of the annex is 3320 sq.m.
There are two variants of reconstruction were offered for this building:
- The first option supposed to partially dismantle the walls of the existing building from the yard, leaving the gable of the existing building and the facade of the street.
- The second option was to preserve the exterior walls of the existing building, which are viewed through the glass gallery from the courtyard.
Approach to renovation:
- Preserve the historical appearance of the building.
- Develop a master plan for landscaping and landscaping of the territory, taking into account existing structures.
- Parking arrangement and loading / unloading area of materials and equipment in close proximity to the warehouse premises in the building.
- Use the necessary technical solutions such as elevators and ramps for small-scale groups (inclusiveness).
Project year: 2017.
Project location: Moscow, Academician Khokhlov st., MSU 1C17A.
№20427 Проект реконструкції_реновації історичного об'єкту колишній Калуський "Будмаш" / Renovation of historical object (former Kalush Budmash plant)
Назва проекту: Проект реконструкції_реновації історичного об'єкту колишній Калуський "Будмаш" / Renovation of historical object (former Kalush Budmash plant)
Номінація: Нереалізований проект реновацій / реконструкції історичного об'єкта.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Склад команди: Сергій Губарь, Аліна Губарь, Юлія Рибак, Дзвіна Римар, Дмитро Плесницький, Каріна Добровольська
Назва компанії: GAB Architects

Короткий опис проекту: Географія розташування регіону дозволяє налагоджувати вигідні взаємозв'язки з Центральною Європою автомобільними, залізничними шляхами та через повітряні авіалінії. Потенціал регіону: 1) Можливість створення промислових кластерів, індустріальних парків 2) Створення якісних робочих місць і залучення молоді до розвитку міста 3) Залучення іноземних інвесторів та компаній
Яка наша мета?
§ Розвиток промисловості місцевої та із залучення закордонних компаній;
§ Центр підприємництва регіону;
§ Створення нових проектів і їх розвиток;
§ Залучення венчурних капіталів до Калуша;
§ Дати можливість створювати нові продукти для молоді та розвивати підприємницьке мислення;
§ Центр дозвілля мешканців Калуша;
§ Площадка для проведення фестивалів.
На території запроектовано виробничо-складський корпус ,адміністративний корпус, торговий корпус, офісні приміщення та готель, кафе для відвідувачів хабу з виходом на літню терасу.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: м.Калуш, Україна

Project name: Renovation of historical object (former Kalush Budmash plant)
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of historical object.
Actual status: Unrealized.
Team members: Sergii Gubar, Alina Gubar, Dzvina Rymar, Yuliya Rybak, Dmytro Plesnytskyi, Karina Dobrovolska
Company name: GAB Architects

Brief description of the project: The geographical location of the region contributes to the development of beneficial connections with the Central Europe via automobile, rail and avia routes.
The potential of the region: 1) The possibility to create industrial clusters, industrial parks
2) The possibility to create quality work places and involve the youth into the development of the city 3) The possibility to involve foreign investors and companies
What is our goal?
§ Development of local industry and involvement of foreign companies;
§ Center of entrepreneurship of the region;
§ Creation of new projects and their development;
§ Attracting venture capital to Kalush;
§ To give an opportunity for young people to create new products and develop entrepreneurial thinking;
§ Leisure center of the residents of Kalush;
§ Venue for festivals
There is planned to be a production storage wing , administrative wing, trade area, offices and hotel, cafe for Kalush indastrial hub visitors with access to the summer terrace.
Project year: 2020
Project location: Kalush, Ukraine
№20314 Відтворення Дзвіниці Кирилівського монастиря середини 18 ст. / Reproduction of the Bell Tower of the Kirillov Monastery in the middle of the 18th century.
Назва проекту: Відтворення Дзвіниці Кирилівського монастиря середини 18 ст.
Номінація: Реновація історичної будівлі (нереалізований).
Ведучий архітектор: Юрій Лосицький.
Склад команди: Юрій Лосицький, Олена Мірошниченко.
Назва компанії: ТАМ Лосицький.
Контактні дані: yra@ylos.kiev.ua.
Короткий опис проекту: Проект передбачає відтворення дзвіниці Кирилівського монастиря, яка була важливою архітектурною домінантою Київського Подолу.
Рік реалізації проекту: проект 2016.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Reproduction of the Bell Tower of the Kirillov Monastery in the middle of the 18th century.
Nomination: Renovation of a historic building (unrealized).
Leading architect: Yuriy Losytsky.
Team members: Yuriy Losytsky, Olena Miroshnychenko.
Company name: THERE Losytsky.
Contact details: yra@ylos.kiev.ua.
Short description of the project: The project envisages the restoration of the bell tower of the Kyryliv Monastery, which was an important architectural dominant of the Kyiv Hem.
Year of project implementation: project 2016.
Place of project implementation: Kyiv.
№20312 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАБУДОВИ ВУЛ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, Житловий будинок по вул. О. Кобилянської./ RECONSTRUCTION OF BUILDING STR. O. KOBYLYANSKA, Dwelling house on the street O. Kobylyanska.
Назва проекту: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАБУДОВИ ВУЛ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, Житловий будинок по вул. О. Кобилянської.
Номінація: Реновація / реконструкція історичної будівлі (нереалізований).
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович.
Співавтор: Богданов Валерій Анатолієвич.
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ».
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102, тел. (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua, e-mail: info@licencearch.com.ua.
Короткий опис проекту: Наріжний житловий будинок, акцентує перехрестя вулиць, що притаманно історичній містобудівній та об'ємно - планувальній структурі міста. Будівництво житлового будинку №41 по вул. О. Кобилянської дозволить завершити планувальну і візуальну композицію головної пішохідної вулиці середмістя і дозволить організувати комфортність житлового середовища, створеного сучасними засобами на базі історичних традицій м. Чернівці.
Рік проектування: 2017.
Місце реалізації проекту: м. Чернівці.

Project name: RECONSTRUCTION OF BUILDING STR. O. KOBYLYANSKA, Dwelling house on the street O. Kobylyanska.
Nomination: Renovation / reconstruction of a historic building (unrealized).
Leading architect: Sleptsov Oleg Semenovich.
Co-author: Bogdanov Valeriy Anatolievich.
Company name: Research and Design Architectural Bureau "LICENSE and ARCH".
Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory Lane, 24, office 102, tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua, e-mail: info@licencearch.com.ua.
Short description of the project: Corner residential building, accentuates the intersection of streets, which is inherent in the historical urban and spatial planning structure of the city. Construction of a residential building №41 on the street. O. Kobylyanska will allow to complete the planning and visual composition of the main pedestrian street of the city center and will allow to organize the comfort of the living environment created by modern means on the basis of historical traditions of Chernivtsi.
Year of design: 2017.
Place of project implementation: Chernivtsi.
№20439 Ратуша в Калуші / Town Hall in Kalush
Номінація : Нереалізований проект реновації / реконструкції історичного об'єкту
Назва проекту : Ратуша в Калуші
Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна
Склад команди : Наталя Зінчук, Христина Кухарська, Андрій Штендера, Наталя Машевська, Засадній Марія, Данило Якимів.
Назва компанії : Архітектурний офіс ZELEMIN
Місто : Львів
Контактні дані : Е-mail: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, https://www.zelemin-art.com/architecture
Стислий опис проекту :
Будівлю Ратуші збудовано в 1898 році. За свою понад столітню історію споруда пережила чимало: війни, спробу реконструкції, руйнування, пожежі, повний занепад, та все ж – не забуття…
Проект реставрації виконується на замовлення Калуської Міської Ради і пристосовується під адміністративні потреби міського врядування.
Структура робіт відновлення Ратуші поділяється на три частини.
Перша – збереження та реставрація вцілілих залишків автентичної споруди: підсилення несучих конструкцій, консервація стін, збереження рустування фасаду, реставрація тиньку та дерев'яної фурнітури, відновлення первісної колористики тинькування.
Цікавою особливістю калуської ратуші є використання залізобетону в перекритті цокольного поверху, що на момент будівництва було новітньою технологією. Вперше можливості залізобетону продемонстровано на будівельній виставці у Львові у 1892 році.
Друга – відтворення історичної будівлі в первісному об'ємі. Відбудова форми фасаду згідно архівних матеріалів (давніх поштівок, старих фотографій, картин). Відновлення ухилів даху та відбудова вежі згідно проведених фотограмметричних досліджень. Використання матеріалів характерних споруді та часу будівництва.
Третя – нові прибудови (нові форми з використанням історичного модуля автентичної будівлі, збереження загального масштабу будівлі.)
Всі об'єми будівлі зі сторони дворика поєднуються скляними переходами.
Внутрішнє подвір'я – громадський простір для проведення міських свят та різноманітних заходів. Складається з двох функційних зон (рівної - без дерев, де можна влаштувати подіум чи сцену та горбистої - зі стаціонарними кубами-лавами), які одночасно утворюють повноцінний амфітеатр з можливістю проведення масових заходів.
Рік: 2020-2021
Статус: Проект
Місце: Калуш, Івано-Франківська обл., Україна
Площа: ділянки - 0,28 Га, загальна площа приміщень об'єкту-2505,28 кв.м.


Nomination : Renovation/ reconstruction of the historical object
Project Name : Town Hall in Kalush
Head Architect : Nataliya Zinchuk
List of Team Members : Nataliya Zinchuk, Khrystyna Kukharska, Andrii Shtendera, Natalia Mashevska, Mariya Zasadniy, Danylo Yakymiv
Company's Name : Architectural office ZELEMIN
City : Lviv
Contact Details : Е-mail: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, https://www.zelemin-art.com/architecture
Short Description of the Project :
The Town Hall building was built in 1898. Over its more than a century of history, the building has survived a lot: wars, attempts at reconstruction, destruction, fires, complete decline, but still - not forgotten…
The restoration project is commissioned by the Kalush City Council and is adapted to the administrative needs of the city government.
The structure of the restoration of the Town Hall is divided into three parts.
The first is the preservation and restoration of the surviving remains of the authentic building: strengthening of the load-bearing structures, preservation of the walls, preservation of the facade rusting, restoration of plaster and wooden fittings, restoration of the original plaster color.
An interesting feature of Kalush City Hall is the use of reinforced concrete in the basement floor, which at the time of construction was the latest technology. The possibilities of reinforced concrete were first demonstrated at a construction exhibition in Lviv in 1892.
The second is the reproduction of the historic building in its original volume. Reconstruction of the form of the facade according to archival materials (old postcards, old photographs, paintings). Restoration of roof slopes and reconstruction of the tower according to photogrammetric studies. Use of materials characteristic of the building and construction time.
Third - new extensions (new forms using the historical module of the authentic building, preserving the overall scale of the building.)
All volumes of the building on the courtyard side are combined with glass passages.
The courtyard is a public space for city celebrations and various events. It consists of two functional zones (flat - without trees, where you can arrange a podium or stage and hilly - with stationary cubes-benches), which simultaneously form a full-fledged amphitheater with the possibility of holding mass events.
Project Year : 2020-2021
Status: realization
Location: Kalush, Ivano-Frankivsk region, Ukraine
Area: plots-0.28 ha, object-2505,28 sq.m.
№20442 G17. Ревіталізація території заводу / G17. Revitalization of the plant territory
Номінація: Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту
Назва проекту: «G17. Ревіталізація території заводу»
Ведучий архітектор: Вдовиченко Олександр Михайлович
Склад команди:
Олександр Вдовиченко – ГАП
Олександра Вдовиченко – ведучий архітектор
Віталій Габуда –архітектор
Андрій Петрів – архітектор
Муса Гейдаров – архітектор
Олексій Коптєв – візуалізатор
Назва компанії: Бюро архітектури та дизайну AV architects
Місто: Київ
Контактні дані: +38 0661492484 vdovichenko.av@gmail.com
https://www.avarchitects.com.ua/
Короткий опис:
Проект ревіталізації колишнього заводу покликаний вдихнути нове життя в територію промзони, яка завдяки своїй локації практично у центрі міста має величезний потенціал. Частина цехів заводу перетворюються на сучасні офісні центри з повним набором супутніх сервісів. В інших цехах влаштовуються апартаменти з обслуговуючими функціями. Таким чином територія трансформується в поліфункціональну точку тяжіння всього району, яка використовується цілодобово. Окремою особливістю проекту є перетворення найбільшого цеху в багатофункціональну споруду з концерт-холом, що вміщує до 2000 осіб, конференц-залами, спортивним комплексом з відкритими спортивними майданчиками на даху.
Рік реалізації проекту: нереалізований проект
Місце реалізації проекту: Київ
Площа проекту: 46 400 кв. м

Nomination: Unrealized reconstruction project
Project Name: «G17. Revitalization of the plant territory»
Head Architect: Oleksandr Vdovychenko
List of Team Members:
Oleksandr Vdovychenko – head architect
Vitalii Gabuda – architect
Andrii Petriv – architect
Musa Heidarov – architect
Oleksii Koptev – visualizer
Company's Name: AV architects
Contact Details: +380661492484 vdovichenko.av@gmail.com
https://www.avarchitects.com.ua/
Short description:
The project of revitalization of the former plant "Elektroprylad" is designed to breathe new life into the territory of the industrial zone, which due to its location almost in the city center has a huge potential. Part of the plant's shops are transformed into modern office centers with a full range of related services. In other shops apartments with service functions are arranged. Thus, the territory is transformed into a multifunctional point of gravity of the whole area, which is used around the clock. A special feature of the project is the transformation of the largest shop into a multifunctional building with a concert hall for up to 2,000 people, conference halls, a sports complex with outdoor sports fields on the roof.
Project Year: unrealized project
Project Location: Kyiv.
Project area: 46,400 sq.m. m
№20483 Реставрація з метою надбудови по вул. Василіянок 11А, в м. Івано-Франківську
Номінація: Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту

Назва проекту: Реставрація з метою надбудови по вул. Василіянок 11А, в м. Івано-Франківську

Статус на поточний момент: проектні пропозиції

ГАП та склад команди:

ГАП: Прокіпчук Олеся

Архітектор: Питляр Ірина

Візуалізатор: Питляр Мар'ян

Назва компанії: Архітектурне бюро А17

Контактні дані: arch17.com.ua; a17architect@gmail.com +380957042586

Місто: м. Івано-Франківську

Короткий опис проекту:

Проектована будівля розташовується в центральній частині міста Івано-Франківська, що зумовило певну стилістику даного об'єкту. Існуючий стан будівлі є незадовільний та підлягає повному демонтажу, у зв'язку з неможливістю використання його без шкоди для здоров'я людей. Існуюча будівля є одноповерховою, що робить певну «впадину» в оточені, адже навколо розташовані 2-3 поверхові будівлі. Проектною пропозицію передбачено будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення. Межі ділянки зумовили нестандартне планування поверхів. Головний фасад орієнтований до вулиці Шопена, звідки і влаштовані входи у громадські приміщення і окремий вхід у житловий блок.

Рік реалізації проекту: 2019 р.

Місце реалізації проект: Івано-Франківськ

Площа: 345,57 м2

Підтверджую авторські права на проект: Додається деклараціяNomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object

Project title: Restoration for the purpose of superstructure on the street. Vasilianok 11A, in the city of Ivano-Frankivsk

Current status: project proposals

GAP and team composition:

GAP: Olesia Prokipchuk

Architect: Pytliar Irina

Visualizer: Pytliar Marian

Company name: Architectural bureau A17

Contact details: arch17.com.ua; a17architect@gmail.com +380957042586

City: Ivano-Frankivsk

Short description of the project:

The building is located in the central part of Ivano-Frankivsk, which caused to a certain style. The current condition of the building is unsatisfactory and is subject to complete dismantling, due to the impossibility of using it without harm to human health. The existing building is one-storey, which makes a certain "depression" in the surroundings, because there are 2-3 storey buildings around. The project proposal provides an apartment building with built-in public facilities. The boundaries of the site led to non-standard floor planning. The main facade is oriented to Chopin Street, where the entrances to public premises and a separate entrance to the apartment building are arranged.Year of project implementation: 2019

Place of project implementation: Ivano-Frankivsk

Area: 345.57 m2

I confirm the copyright to the project: The declaration is attached

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda