Ukrainian Urban Awards
Комерційна архітектура
Commercial architecture

Бізнес-центр
Business Center

Торговий центр, молл
Shopping center, mall

Відкриті торгові вулиці
Open shopping streets

Готелі та курорти
Hotels and resorts
№21017 ТЦ "Менс-Простір", м. Івано-Франківськ

Назва проекту: ТЦ "Менс-Простір", м. Івано-Франківськ
Номінація: Комерційна архітектура. Торговий центр, мол
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор: Лукащук Руслан Миколайович
Склад команди: Лукащук Руслан Миколайович
Следзь Володимир Вікторович
Назва компанії: Арніка, Lukashchuk studio
Контактні дані: +380972651780, archi.lukashchuk@gmail.com

Стислий опис проекту: В основу концепції торговельного центру було покладено забезпечення як торговельної, так і громадської функцій.
До громадського простору, який розміщений на третьому рівні, входять кафетерій, що трансформується в лекторій, «атріум-сад», велика тераса.
Лекторій уже використовується для проведення презентацій і зустрічей, а велика тераса стала чудовою селфі-зоною.
Відкрите планування, «заводська» естетика, демонстрація елементів конструкцій, «чесні» матеріали чітко вказують на походження будівлі.
Щоб створити інтер’єр, що буде актуальним і через 5, 10, 20 років, ми запроєктували «динамічні» елементи, які реагують на наповнення. Одним з них є панно з іржостійкої сталі висотою чотири поверхи, у якому віддзеркалюється «життя» торговельного центру. Завдяки цьому ефекту інтер’єр залишається актуальним незалежно від наповнення.
Одразу було зрозуміло, що «індустріальний» дизайн потребуватиме «олюднення» і корекції до людського масштабу. Тому було використано елементи з натурального дуба та ручне різьблення.
Крім того, у рамках проєкту торговельного центру розроблено власну айдентику (інфографіку, шрифти, навігацію, лого тощо).
Одна з наших принципових позицій — це синергія між функцією та артом у громадських об’єктах. Цей торговельний центр може «похвалитися» авторським муралом із «доповненою реальністю».

Рік реалізації проекту: 2021.
Місце реалізації проекту: вул. Галицька, 201Г, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76008
Площа проекту: 8400 м2

Project name: Mens-Space Shopping Center, Ivano-Frankivsk
Nomination: Commercial Architecture. Shopping center, mol
Current status: Not implemented.
Leading architect: Lukaschuk Ruslan Mykolayovych
Team members: Lukaschuk Ruslan Mykolayovych
Sledz Vladimir Viktorovich
Company name: Arnica, Lukashchuk studio
Contact details: +380972651780, archi.lukashchuk@gmail.com

Project Summary: The concept of the shopping center was based on the provision of both commercial and public functions.
The public space, which is located on the third level, includes a cafeteria, which is transformed into a lecture hall, "atrium garden", a large terrace.
The lecture hall is already used for presentations and meetings, and the large terrace has become a wonderful selfie area.
Open planning, "factory" aesthetics, demonstration of structural elements, "honest" materials clearly indicate the origin of the building.
To create an interior that will be relevant in 5, 10, 20 years, we have designed "dynamic" elements that respond to the filling. One of them is a four-storey stainless steel panel, which reflects the "life" of the mall. Thanks to this effect, the interior remains relevant regardless of the content.
It was immediately clear that "industrial" design would need to be "humanized" and adjusted to human scale. Therefore, elements of natural oak and hand-carved were used.
In addition, the shopping center project has developed its own identity (infographics, fonts, navigation, logo, etc.).
One of our main positions is the synergy between function and art in public facilities. This mall can "boast" an author's mural with "augmented reality".

Year of project implementation: 2021.
Place of project implementation: st. Halytska, 201G, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk region, 76008
Project area: 8400 m2
№21014 Готельно-курортний комплекс Skogur Home & Resort

Назва проекту: Готельно-курортний комплекс Skogur Home & Resort.
Номінація: Комерційна архітектура. Готелі та курорти (ресторани та бари, як складова частина проектів)
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор: Юрій Бондаренко, Юрій Гнесь, Ігор Шило
Склад команди: Юрій Бондаренко, Юрій Гнесь, Вікторія Круковець, Ігор Шило
Назва компанії: «Insight Design», «Юліус», «LUXAR»
Контактні дані: mojeprostranstvo@gmail.com +38 050 393 31 75

Стислий опис проекту: До складу унікального готельно-курортного комплексу в горах входять 32 котеджі 7 типів, ресторан з оглядовими терасами та розсадник рослин, які висаджують на території містечка та поза ним, а також пішохідна прогулянкова тропа, споруджена по берегу гірського потоку, яка є самодостатнім рекреаційним маршрутом, що сполучає верхній та нижній рівні комплексу. Усі об’єкти розташовані в оточенні 30 га смерекового лісу на висоті 980 м над рівнем моря і мають панорамний краєвид на Говерлу і Петрос. Унікальність об’єкту полягає у збереженні природного пралісу і екосистеми регіону, тому ділянки під будівництво обиралися такі, де не було зелених насаджень, натомість на території комплексу створено розсадник рослин, які будуть висаджені на території комплексу. Побудована потужна система очисних споруд, що видають на виході чисту воду. Оскільки «Skogur» у перекладі означає «Ліс», то було б дивно бачити в ньому паркани, тож на території комплексу усі ділянки розмежовані між собою виключно перепадами рельєфу та елементами озеленення і благоустрою. Наразі побудоване містечко являє собою лише частину з масштабного задуму, реалізація якого триває.

Рік реалізації проекту: 2021.
Місце реалізації проекту: с. Яблуниця, Івано-Франківської області, Україна
Площа проекту: 3 060м2

Project title: Skogur Home & Resort
Nomination: Commercial Architecture. Hotels and resorts (restaurants and bars as part of projects)
Current status: Implemented.
Leading architect: Yuri Bondarenko, Yuri Gnes, Igor Shilo
Team members: Yuri Bondarenko, Yuri Gnes, Igor Shilo
Company name: "Insight Design", "Julius", "LUXAR"
Contact information: mojeprostranstvo@gmail.com +38 050 393 31 75

Brief description of the project: The unique hotel and resort complex in the mountains includes 32 cottages of 7 types, a restaurant with observation terraces and a nursery of plants that are planted in and out of town, as well as a hiking trail built along the mountain stream. self-sufficient recreational route connecting the upper and lower levels of the complex. All facilities are surrounded by 30 hectares of spruce forest at an altitude of 980 m above sea level and have panoramic views of Hoverla and Petros. The uniqueness of the object lies in the preservation of natural virgin land and ecosystem of the region, so the sites for construction were selected where there were no greenery, but a nursery of plants to be planted in the complex was created on the territory of the complex. A powerful system of treatment plants has been built, which produce clean water at the outlet. Since "Skogur" means "Forest", it would be strange to see fences in it, so in the complex all areas are separated only by terrain differences and elements of landscaping and landscaping. Currently, the built town is only part of a large-scale plan, the implementation of which continues.

Year of project implementation: 2021.
Location of the project: s. Yablunytsia, Ivano-Frankivsk region, Ukraine
Project area: 3 060м2
№20009 Технопарк
Назва проекту: Технопарк
Номінація: Комерційна архітектура. Бізнес-центр.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор: Олександр Беценко, Володимир Йосипчук.
Склад команди: Віталій Квич.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: тел.: +38 067 927 13 15, e-mail: avr.architecture@gmail.com.
Стислий опис проекту: Мінімалізм - мати менше, бути більшим! Існуюча будівля запроектована раніше і виконувала промислову функцію. Відповідно до поставленого завдання неможливо було міняти, контури плану, але можливо вносити зміни в конструктив споруди та додати один поверх частина якого повинна бути використаною, як тераса. Потрібно було знайти органічне рішення фасадів, яке найбільш відповідало планам будівлі та останнім тенденціям сучасної архітектури. На стадії концепту знайдено кілька варіантів вирішення фасаду, з яких було обрано найбільш мінімалістичний варіант із чітко закріпленим ритмом розміщення вікон. В цілому будівля складається із модуля вікна та простінку, який задає параметричну структуру фасаду. Конструктив фасаду розроблено із застосуванням рішення вентильованого фасаду та матеріалу оздоблення – фіброцемент. Мотивом фасаду є модульний ритм та глибина фасаду – 300 мм. Основний акцент буде відігравати панорамний, скляний ліфт, який виходить за рамки споруди та розбиває її на дві частини. У темний час доби ніші вікон підсвічені із певним кроком, що підкреслить чітку структуру фасаду. Нижня частина будівлі представляє собою променаду, яка служить головним входом та терасою для кафе, яке знаходиться на першому поверсі. У дворі передбачається спорудження примикаючого об'єму, який буде слугувати додатковим входом.
Рік реалізації проекту: 2016-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Федьковича.
Площа проекту:

Project name: Technopark.
Nomination: Commercial architecture. Business center.
Actual status: Realized.
Chief architect: Alexander Betsenko, Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Vitalii Kvych.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel. +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com
Description of project: Minimalism – have less, be more! The existing structure was designed earlier and performed an industrial function. In general, the whole building consists of a module window and the wall that defines the parametric structure of the facade. The design of the frontage is developed using the solution of the ventilated facade and the finishing material – fiber cement. The motif of the facade is a modular rhythm and the depth of the frontage is 300 mm. The main emphasis will be played by a panoramic glass elevator that extends beyond the building and divides it into two parts. In the dark, the niches of windows are illuminated with a certain step, which emphasizes the clear structure of the facade. The adjoining volume will be constructed in the courtyard, which will serve as an additional entrance.
Project year: 2016-2019.
Project location: Fedkovycha Street, Lviv, Ukraine.
№20014 Фінська сауна у Бухті Вікінгів
Назва проекту: Фінська сауна у Бухті Вікінгів.
Номінація: Комерційна архітектура.
Статус на поточний момент: Реалізований об'єкт.
Ведучий архітектор: Сергій Губарь.
Склад команди: Аліна Саніна-Губарь, Сергій Губарь.
Назва компанії: GAB architects.
Контактні дані: тел.: +38 067 447 10 70, e-mail: architectsgab@gmail.com
Опис проекту: Концепція сауни полягає у тому, аби створити усі умови для комфортного відпочинку, який об'єднує людей. Кімната відпочинку має півкруглу форму, що підсилює ефект зближення, в центрі кімнати розташовано круглий стіл, довкола якого можна збиратись з друзями чи сім'єю і гарно проводити час. Такий архітектурний задум перегукується із давньою традицією гуртуватись довкола вогнища. У будівлі також є перевдягальні, вбиральні та душові кабіни.
За кімнатою відпочинку розміщена фінська парна. Там через панорамне вікно відкривається чудова панорама на став. Із відпочинкової зони є вихід на терасу, де можна відпочити на шезлонгах та зануритись в гарячий чан.
Сауна має чудове розміщення біля лісу та вихід до води. Вона водночас традиційна (завдяки використанню гонту на фасадах та натуральних матеріалів), і в той же момент - сучасна (вхідний портал з HPL панелей, LED стрічки які прорізають кам'яний шпон всередині інтер'єру).
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Бухта Вікінгів, м. Львів.
№20016 Відпочинковий будиночок «Вігрід» / Holiday house "Vigrid"
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «Вігрід».
Номінація: Комерційна архітектура. Готелі та курорти.
Статус на поточний момент: Реалізований об'єкт.
Ведучий архітектор: Губарь Сергій.
Склад команди: Губарь Сергій, Аліна Саніна, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані: тел.: +38 067 447 10 70, e-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту: Скандинавський стиль будиночку і величезне панорамне вікно створюють відчуття простору і стирають межі між будиночком і лісом.Це гарні апартаменти з двома спальнями, вітальнею та невеликою кухнею — чудове рішення для двох сімей або однієї великої родини. В одній кімнаті є велике двоспальне ліжко, а в іншій — три ліжка-трансформери (їх можна використовувати окремо або поєднати). Номер має величезні панорамні вікна. Звідки можна насолоджуватися краєвидами лісу на великій терасі біля будиночку.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл.

Project name: Holiday house "Vigrid".
Nomination: Hotel and resort.
Actual Status: Realized Chief Architect and Team Members: Gubar Sergii,Alina Sanina, Andrushchak Nazarii, Rybak Yuliya.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: tel.:+38 067 447 10 70, e-mail: architectsgab@gmail.com.
Rief description of project: The Scandinavian style of the house and the huge panoramic window create a sense of space and erase the borders between the house and the forest. This beautiful two bedroom apartment, living room and small kitchen is a great solution for two families or one big family. In one room there is a large double bed, and in the other there are three transformer beds (they can be used separately or combined). The room has huge panoramic windows. From where you can enjoy the views of the forest on the large terrace near the house.
Project year: 2019.
Project location: hotel-recreation complex «Buhta Vikingiv», v.Stare, Lviv region.
№20024 Рекреаційний комплекс "Шпиці" / "Shpytsi" Recreation Complex
Назва проекту: Рекреаційний комплекс "Шпиці"
Номінація: Комерційна архітектура. Готелі та курорти.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
Ведучий архітектор: Гайдар Володимир.
Склад команди: Атаманчук Юрій, Василів Христина, Водвуд Олег.
Назва компанії: "GAID•ART".
Контактні дані: тел.: +38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com
Короткий опис проекту: До складу рекреаційного комплексу "Шпиці" входять відпочинкові будинки, які поєднані оздоровчо-рекреаційним простором із зоною СПА. Об'єкт розташований у високогір'ї українських Карпат, поруч із Яблуницьким перевалом, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. За рахунок вдалого розташування з усіх житлових приміщень комплексу відкривається панорама на Чорногірський хребет. Головна ідея проекту це інтерпретація силуету гори Шпиці - однієї з вершин гірського масиву Чорногори. Головна особливість проекту це - карпатське прочитання скандинавської філософії Хюґе, що відображена у об'ємно-планувальній структурі кожного із відпочинкових номерів, у взаємному співвідношення функціональних складових комплексу та у взаємній інтеграції зовнішнього та внутрішнього просторів.
Місце реалізації проекту: с. Яблуниця, Івано-Франківська обл.

Project title: "Shpytsi" Recreation Complex.
Nomination: Best project in the sphere of hotel and tourism business.
Category: Completed commercial object.
Current status: Implemented.
Architects team: Gaidar Volodymyr, Atamanchuk Yurii, Vasyliv Khrystyna, Vodvud Oleh.
Company name: "GAID•ART".
Contact information: +380 067 600 63 06, gvgart@gmail.com
Project Description: "Shpytsi" Recreation Complex includes cottages that are connected by a wellness and recreational area with a SPA zone. The object is located in the highlands of the Ukrainian Carpathians, near the Yablunytsia mountain pass, on the border of Ivano-Frankivsk and Transcarpathian regions. Due to the good location, a panoramic view of the Montenegrin Ridge opens from all premises of the complex. The main idea of the project is to interpret the silhouette of the Shpytsia Mountain - one of the peaks of the Montenegrin mountain range. The main feature of the project is the Carpathian reading of Hughes Scandinavian philosophy, reflected in the space-planning structure of each rooms.
Project location: Yablunytsia Village, Ivano-Frankivsk region.
№20025 "Ротонда" / Rotonda
Назва проекту: "Ротонда".
Номінація: Комерційна архітектура. Готелі та курорти.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
Ведучий архітектор: Гайдар Володимир.
Склад команди: Атаманчук Юрій, Василів Христина, Водвуд Олег.
Назва компанії: "GAID•ART".
Контактні дані: тел.: +38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com
Короткий опис проекту: Відпочинковий котедж "Ротонда" входить до складу готелю "Стара правда", є окремою затишною локацією, яка інтегрована у гірське середовище. Архітектурний образ споруди це сучасне авторське переосмислення рис народної гуцульської архітектури. Будівля розташована на крутому рельєфі, що забезпечує панорамний вигляд на гірські схили з усіх її 5-ти житлових кімнат. Циліндричний об'єм споруди із повністю заскленим периметром створює ефект максимального поєднання внутрішнього простору із природою Карпат. Підсилюють цей ефект балкони з кожної кімнати та велика оглядова тераса з вітальні. Влаштований даховий світловий ліхтар у спальні 3-го поверху додає цікавих рис інтер'єру вдень та розкриває зоряне небо в ночі. Переважаючим будівельним та оздоблювальним матеріалом є дерево та камінь.
Місце реалізації проекту: Готель «Стара правда», с. Поляниця, Івано-Франківська обл.

Project name: «Rotonda» Cottage.
Nomination: Best project in the sphere of hotel and tourism business.
Category: Completed commercial object.
Current status: Implemented.
Architects team: Gaidar Volodymyr.
Company name: "GAID•ART".
Contact information: tel.: +38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com
Project Description: «Rotonda» Cottage is a part of «Stara Pravda» Hotel being a separate, cozy location integrated into the mountain environment. The architectural character of the building represents a contemporary translation of the features of folk Hutsul architecture. The building is located on a sharp relief, providing panoramic views on the mountain slopes from all of its 5 bedrooms. The cylindrical shape of the building with a fully glazed perimeter creates the effect of maximizing union of interior space with the nature of the Carpathians. This effect is intensified by the balconies of each room and the large viewing terrace from the living room. The roof lantern on the 3rd floor bedroom creates cool interior features in the afternoon and opens a starry sky in the night. The predominant building and decoration materials are wood and stone.
Project location: "Stara Pravda" Hotel, Polianytsia Village, Ivano-Frankivsk region.
№20049 Банний комплекс в закритому заміському клубі
Назва проекту: Банний комплекс в закритому заміському клубі .
Номінація: Комерційна архітектура.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Михайло Булкін.
Назва компанії: ТОВ Сучасні деревяні будинки.
Контактні дані: тел.: +38 096 215 14 65, +38 067 643 01 51, +38 066 895 38 90, e-mail: info@usdd.com.ua, michail_bulkin@ukr.net.
Короткий опис проекту: Банний комплекс запроектований і збудований в мальовничому сосновому бору, на березі каналу.
Об'ємно-планувальне рішення комплексу виконано згідно з завданням на проектування, конфігурацією ділянки і рельєфом місцевості. Комплекс розраховано на відвідування одночасно двома групами відпочиваючих по 6 осіб в кожній групі. Для кожної групи передбачено свій вхід і свій комплекс приміщень, що дозволяє обслуговувати їх окремо. Вітальня обладнана кухонною зоною та зоною відпочинку. Приміщення басейнів та парних, що розташовані вздовж вісі Г мають панорамні вікна зорієнтовані на водоєм. Всі основні приміщення комплексу лазні розміщені на відмітці 0,00. В цокольному поверсі знаходяться допоміжні приміщення котельня, загальна кухня, дві службові квартири та технічні приміщення басейнів.
Зовнішні і внутрішні стіни першого поверху виконані з клеєного брусу перерізом 200 х 200 мм.
Місце реалізації проекту: Київська обл. Вишгородський р-н, село Лебедівка.
№20066 СПА отель Осокори / Resort & spa hotel Osokory
Назва проекту: СПА отель Осокори.
Номінація: Комерційна архітектура: готелі та курорти.
Ведучий архітектор: Ганна Папуша.
Склад команди: Г. Папуша, Ю. Нос, Е. Трушiна.
Назва компанії: ТОВ "Архітектурна майстерня "ПІН І К".
Контактні дані: Україна, м. Дніпро, вул. Д. Донцова, 7-38, +38 050 451 39 55; +38 050 182 72 95, e-mail: am.pinik@gmail.com.
Опис проекту: Історія створення нового корпусу Liner на території існуючої бази відпочинку: Локація бази унікальна - це півострів, що омивається річками, а також має сосновий ліс, який виходить на мис. Власник бази відпочинку звернувся до нас із запитом забезпечити базу новою функцією, щоб наповнюваність людьми була цілорічна. Так народилася ідея Спа комплексу з двома поверхами номерів. Вибір місця під будівництво був заздалегідь визначений - трикутний в плані ділянку, на якому раніше розташовувалося міні гольф поле.
Після узгодження всіх функціональних рішень - форма народилася сама. Залишилося її прикрасити: закруглити передню край носа судна, щоб ще більше розчинявся обсяг в навколишньому середовищі. підняти верхню частину носа, щоб було видно рух корабля. Корма ж звернена до подвір'я, і має розширення як в плані, так і на фасаді і має більш закриті деталі. Кожен номер має терасу з прекрасними видами. На верхній палубі лайнера своя приватна територія.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Дніпропетровська обл.
Площа проекту: 1 820 м2.

Project name: Resort & spa hotel Osokory.
Nomination: Commercial architecture: hotels and resorts.
Lead Architect: Anna Papusha.
List of Team Members: A. Papusha, Y.Nos , E.Trushina.
Company name: Architectural studio PINIK.
Contact details: +38 050 451 39 55; +38 050 182 72 95, e-mail: am.pinik@gmail.com, Ukraine, Dnipro, D. Doncova str., 7-38
Short Description of the Project: The story of the creation of the new Liner building in the territory of the existing recreation Hotel: The hotel location is unique - it is a peninsula washed by rivers, and also has a pine forest that overlooks the cape. The owner of the recreation center asked us to provide the hotel with a new function, so that the number of people would be year-round. So the idea of creating a resort & Spa complex with two floors of rooms. The choice of a place for construction was predetermined - a triangular site in terms of plan, which used to be a mini golf course. After the coordination of all functional solutions, the form was lined up by itself. It remains to embellish it: to round the front end of the bow of the vessel, so that the volume dissolves even more in the environment. raise the upper part of the nose so that the movement of the ship is visible. Ship feed is facing the courtyard and has an extension both in plan and on the facade. Each room has a terrace with beautiful views. On the upper deck of the liner has its own private territory.
Project year: 2019.
Project location: Dnipropetrovsk region, Ukraine.
Рroject area: 1 840 sq. m
№20088 Нове будівництво торгово-офісних приміщень у с. Рованці / New construction of commercial office space located in the village Rovantsi, Lutsk region, Volyn district
Назва проекта: Нове будівництво торгово-офісних приміщень у с. Рованці.
Номінація: Комерційна архітектура.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
Ведучий архітектор: Вінцюк Людмила Борисівна.
Склад команди: Вінцюк Л. Б., Стадник В. Г., Бакликова Н. В.,Аврамич О. О.
Назва компанії: ФОП Вінцюк Л. Б.
Контактні дані: тел.: +38 050 438 57 91 , e-mail: l.vincuk@gmail.com.
Опис проекту: Ділянка проектування розташована вздовж об'їзної траси Луцьк-Львів, формує передмістя обласного центру – міста Луцьк. Основна мета проекту створити достойне середовище передмістя обласного центру, а також комфортну зону праці безпосередньо самого закладу. Комплекс торгово–офісних приміщень включає в себе: два автономні торгові зали в різних рівнях, супутні технічно–складські приміщення, для обслуговування торгівельних площ, офісні приміщення, які можуть працювати як у складі комплексу, так і є можливість здачі в оренду. Комунікаційні зв'язки передбачають незалежне функціонування частин будівлі. Оздоблення будівлі – вентильовані фасади, відповідають сучасним вимогам енергоефективності будівель. Будівля знаходиться на фінальній стадії реалізації, відкриття об'єкту заплановано на травень 2020 року.
Рік реалізації проекту: 2016 р.
Місце реалізації проекту: с. Рованці Луцького р-ну Волинської області.
Площа проекту: 1 469,80 м2.

The name of the project: New construction of commercial office space located in the village Rovantsi, Lutsk region, Volyn district.
Nomination: Commercial Architecture.
The chief architect: Luidmyla Vintsuik.
The members of the staff: L. Vintsuik, V. Stadnyk, N. Baklykova, O. Avramych.
The name of the company: PIF L. Vintsuik.
Contact details: +38 050 438 57 91, e-mail: l.vincuk@gmail.com.
Brief description of the project: The area of the project is located in suburb of Lutsk, along the motorway Lutsk-Lviv and makes outskirts of the regional city centre Lutsk . The main aim of the project is to make worthy environment of the suburb and the comfortable area for working conditions. The commercial office space includes two separate trade halls of different levels and also related varehouse accommodations for serving trade areas which can be used as well as for whole buildings and can be rented. Communication links anticipate independent function of the building. Decoration of the building ventilated facades are according to the modern demands of the energy efficiency of the building. The building is in its final phase of the realization, deadline of the building in May, 2020.
The year of the project realization: 2016.
Location of the project: village Rovantsi, Lutsk region, Volyn district.
The area of the project: 1,469.80 m2.
№20124 Futura HUB
Назва проекту: Futura HUB.
Номінація: Комерційна архітектура (бізнас-центр).
Ведучий архітектор: Міль Сергій Володимирович.
Склад команди: студія дизайну та архітектури «Vatmans Studio» (https://www.vatmanstudio.com/abouteng).
Назва компанії: Avalon.
Контактні дані: +38 098 395 90 79.
Опис проекту: Локація можливостей та креативу. Event- та Art-простір для самовираження. Втілення концепції «Сo-eating. Co-working and Co-dreaming» формує спільноту тих, хто цінують середовище сучасного комфорту. Це community однодумців, котрі впевнено творять своє завтра. Офісні приміщення, 5 ресторанів на будь-який смак, зона галереї та банківські послуги. У Futura HUB є все для ефективної роботи та відпочинку. Креативні ідеї та тренди народжуються у правильних умовах, саме такі умови і створили у Futura HUB.
Розташована тут Coworking Platforma займає два поверхи інноваційного хабу Futura. Platforma збиратиме під одним дахом креативну молодь міста і бізнес-кластер Львова. Також тут розташована лекційна зала на 100 людей, де можна провести велику презентацію чи семінар і величезна тераса для освітніх подій та вечірок просто неба. Окрім вільного простору, Futura об'єднала найкращі заклади: піцерія, пекарня-кондитерська, веганське кафе – все для того, щоб задовольнити потреби та смаки резидентів і відвідувачів хабу.
Серед інновацій будівництва - новітній фасад - навісний із просторових конструкцій, виконаний із металевих вертикальних ламелей.
Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого): 22.02.2019.
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Кульпарківська, 200а.
Площа проекту: 5 464,90 м2.

Project Name: Futura HUB.
Nomination: Commercial architecture (business center).
Head Architect: Mil Serhii.
List of Team Members: Vatmans Studio (https://www.vatmanstudio.com/abouteng).
Company's Name: Avalon.
Contact Details: +38 098 395 90 79.
Description of the Project: Locations of opportunities and creativity. Event and Artspace for self-expression. The embodiment of the concept of "Co-eating. Co-working and Co-dreaming »forms a community of those who value the environment of modern comfort. This is a community of like-minded people who are confident in their work tomorrow. Office space, 5 restaurants for every taste, gallery area and banking. Futura HUB has everything for efficient work and relaxation. Creative ideas and trends are born in the right conditions, and that's what the Futura HUB created.
Located here, the Coworking Platforma occupies two floors of Futura's innovative hub. Platforma will bring together the creative youth of the city and the business cluster of Lviv under one roof. Also, there is a lecture hall for 100 people where you can hold a big presentation or seminar and a huge terrace for educational events and open-air parties. In addition to free space, Futura brings together the best establishments: a pizzeria, a pastry shop, a vegan cafe - all to satisfy the needs and tastes of residents and hub visitors.
Among the innovations of construction - the newest facade - hinged of spatial structures, made of metal vertical slats.
Project Year ( or unrealized status): 22.02.2019.
Project Location: Lviv, Kulparkivska Str., 200a.
Area: 5 464,90 m2
№20125 "Офісний центр "ДахТрейд" / "Business center "Dachtrade"
Назва проекту: "Офісний центр "ДахТрейд".
Номінація: Комерційна архітектура – бізнес-центр.
Ведучий архітектор: Котляров Дмитро.
Склад команди: Микола Ткачук, Петро Степанюк, Олена Ромашко, Ольга Дем'янець, Андрій Ничипорук.
Назва компанії: ТОВ "Майстерня МОСТ".
Контактні дані: +38 097 99 11 352, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, сайт: www.most-rv.com.ua.
Опис проекту: Ділянка під будівництво мала погану оглядовість та планувальні обмеження. Перед архітекторами стояла задача зробити майбутню будівлю добре помітною ще на підїзді до локації, розкритою до двох входів на територію і при цьому врахувати обмеження ділянки. Об'ємний скляний куб-вставка вирішив всі ці завдання та сформував великий хол. Обираючи опорядження, ми врахували те, що компанія-замовник займається покрівельними і будівельними матеріалами, тому офіс має репрезентувати її діяльність.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, вул. Курчатова, 20.
Площа проекту: Близько 700 м.кв.

Project Name: "Business center "Dachtrade".
Nomination: Commercial architecture - business center.
Head Architect: Dmytro Kotliarov.
List of Team Members: Mykola Tkachuk, Petro Stepaniuk, Olena Romashko, Olga Demianec, Andrii Nychyporuk.
Company's Name: LLC "Manufactory MOST".
Contact Details: +38 097 99 11 352, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, web: www.most-rv.com.ua.
Short Description of the Project: The construction site had poor visibility and planning constraints. The architects had to plan the future building noticeably from afar and open up to two entrances to the site. The volumetric glass cube has completed all these tasks and has formed a large hall. The client company sells roofing and building materials and office equipment represents its activities.
Project Year: 2018-2019.
Project Location: 20, Kurchatova str., Rivne.
Project area: About 700 sq.m.
№20149 IQ BUSINESS CENTER
Назва проекту: IQ BUSINESS CENTER.
Номінація: Комерційна архітектура (бізнес центр).
Ведучий архітектор: Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько.
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT.
Контактні дані: Тел.: +38 044 247 57 48, е-mail: office@kandevelopment.com.
Опис проекту: ПЕРШИЙ У КИЄВІ БІЗНЕС-ЦЕНТР КЛАСУ «А+» Бізнес-Центр розташований у центрі міста на перетині бульвару Дружби Народів і вул. Сергія Струтинського — у місці, до якого однаково зручно добратися з будь-якої точки міста, як власним автомобілем, так і громадським транспортом. Така локація дозволяє максимально швидко і комфортно добиратися від бізнес-центру до аеропорту, а також основними магістралям міста, — бульвару Лесі Українки, Набережному і Столичному шосе, шосе на Конча Заспу та ін.
«Розумний» бізнес-центр поєднує у собі статус та інноваційні технології. В IQ Business Center вперше будуть використані унікальні рішення у сфері інженерних мереж і фасадних систем. ДЛЯ VIP-ПЕРСОН ПЕРЕДБАЧЕНІ: окремий вхід; персональні ліфти; зона VIP-Паркування; сертифікований вертолітний майданчик на даху будівлі. ВЛАСНА ІНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ: фітнес-центр Sport Life; басейн (20 метрів); конференц-центр; ресторан; їдальня для співробітників і кафе; відділення банку; підземний паркінг на 229 автомобілів.
Рік реалізації проекту: IV квартал 2013 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15.

Project name:
IQ BUSINESS CENTER.
Nomination: Commercial architecture (business center).
Lead Architect: Design Office – Pashenko Architectural.
Company name: KAN DEVELOPMENT.
Contact details: Tel.: +38 044 247 57 48, е-mail: office@kandevelopment.com.
Brief description of project: FIRST IN KIEV BUSINESS CENTER CLASS "A +" IQ Business Center is the newest benchmark of luxury office space for the top management and CEO's, gracing the Kyiv skyline with its ultra-modern design and unparalleled sophistication.
Located in one of Kiev's most desirable neighborhoods, Pechersk, it is one of the city's few A+ business class developments. The exterior of the building is a breathtaking architectural masterpiece. The 19-story tower offers a wide variety of well-appointed units, which includes office space able to satisfy any need and preference. The building showcases numerous luxurious amenities including exclusive office lofts, an oversized swimming pool and fitness center, services desk, upscale boutiques, a helicopter landing pad, a state-of-the-art conference hall, VIP elevators, round-the-clock security guards on premises, and more.
Superb panoramic views of the city and its lush green river banks can be seen from each of the units, and from the multiple terraces located throughout the building. Steps from the capital's sophisticated shops and nightlife, and minutes from the financial and government district, IQ Business Center is the ideal location.
From exquisite restaurants and cafes to concierge service, from VIP parking and separate entrance, IQ Business Center tenants have everything they may desire and more at this brand new property, located short distance away from the city's highways, airports, main streets and many other important locations.
Year of project implementation: IV quarter of 2013.
Place of project implementation: Kyiv, street Bolsunovskaya, 13-15.
№20152 БИЗНЕС КАМПУС B12 в UNIT.CITY / BUSINESS CAMPUS B12 AT UNIT.CITY
Назва проекту: БИЗНЕС КАМПУС B12 в UNIT.CITY.
Номінація: Комерційна архітектура (бізнес центр).
Ведучий архітектор: Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько, KAN Development.
Назва компанії: Спільний девелопмент — UDP, KAN Development.
Контактні дані: тел.+38 044 247 57 48, е-mail: office@kandevelopment.com.
Опис проекту: Площа кампусу В12 становить 16 900 м². У новій будівлі зможуть розміститися 1000 працівників і 10 тисяч відвідувачів щомісяця
Резидентами кампусу стали, зокрема, Академія ДТЕК, підрозділ з цифрової трансформації Метінвест Digital та інші компанії
На першому поверсі з'явився майданчик для конференцій UNIT.Verse на 400 осіб.
Співдевелоперами та співінвесторами кампусу UNIT.City стали UDP і KAN Development.
Будівля відповідає стандарту «зеленого будівництва» американської системи LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)». Інженерна інфраструктура нового кампусу спрямована на збереження енергії, водних ресурсів, зменшення викидів CO2 і поліпшення якості повітря всередині.
Рік реалізації проекту: 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8.

Project name: BUSINESS CAMPUS B12 AT UNIT.CITY.
Nomination: Business Center.
Lead Architect: Design Office – Pashenko Architectural Bureau, KAN Development.
Company name: KAN DEVELOPMENT.
Contact details: Tel.: +38 044 247 57 48, е-mail: office@kandevelopment.com.
Brief description of project: The new business campus B12 is located in UNIT.City innovation park. B12 campus complies with the green building standard of the American LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) system. The engineering infrastructure of the new campus is aimed at preserving energy, water, reducing CO2 emissions and improving the quality of the air indoors.
Among new residents of UNIT.City are DTEK Academy and Metinvest Digital transformation unit. The official opening was held in UNIT.Verse, a new multifunctional hall where from now on will be held the Park's major events.
B12 business campus at UNIT.City has 6-storeys and a capacity to host more than 1,000 residents and about 20,000 visitors per month.
Project year: 2018.
Project location: 8 Sim'i Khokhlovykh Street, Kyiv.
№20166 Офісний центр у м. Київ, Шевченківський район, вул. Зоологічна, 5/1 / Office center in Kyiv, Shevchenkivskyi district, street Zoological, 5/1
Назва проекту: Офісний центр у м. Київ, Шевченківський район, вул. Зоологічна, 5/1.
Номінація: Комерційна нерухомість.
Статус: Реалізований.
ГАП та склад команди: Яцевський О., Костін Є, Литвинов М, Насібович А.
Компанія: ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКТ».
Контактні дані: тел.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Опис проекту: У компанії, що володіє офісними нерухомістю, виникла потреба в будівництві сучасної офісної одиниці з високим рівнем безпеки та інженерної підготовки. Пляма забудови та конструктивна схема дозволили швидко адаптувати розширення для IT компанії. Каскадність об`єму сприяла створенню експлуатованих покрівель з розташуванням лаундж-зон, місць для проведення івентів під відкритим небом.
Рік реалізації: 2020 р.
Місце розташування: м. Київ, Шевченківський район, вул. Зоологічна, 5/1.
Площа: 12 806 кв.м.

Project name: Office center in Kyiv, Shevchenkivskyi district, street Zoological, 5/1.
Nomination: Commercial real estate.
Status: Implemented.
GAP and team composition: Yatsevsky O., Kostin Ye, Litvinov M, Nasibovich A.
Company: NEW VISION PROJECT LLC.
Contact details: tel .: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Project description: The company that owns office real estate has a need to build a modern office unit with a high level of security and engineering training. The building spot and the design scheme allowed to quickly adapt the expansion for the IT company. The cascade of volume promoted creation of the operated roofs with an arrangement of lounge zones, places for carrying out events under the open sky.
Year of implementation: 2020
Location: Kyiv, Shevchenkivskyi district, street Zoological, 5/1.
Area: 12 806 sq.m.
№20191 Проект готелю на Лемківській 15А / Hotel project on Lemkivska 15A
Назва проекту: Проект готелю на Лемківській 15А.
Номінація: Комерційна архітектура. Готелі та курорти (ресторани та бари, як складова частина проектів).
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор: Дзвонковський Мирослав.
Автори проекту (склад команди): Дзвонковський Мирослав, Трофименко Олег, Дідюк Андрій.
Назва компанії: TRDZ.
Контактні дані: e-mail: trdz.bureau@gmail.com, тел.: +38 067 784 13 64 - Мирослав.
Опис проекту: Готель розташований у м. Львові по вул. Лемківська 15А, в пішохідній доступності до центру Львова. Загальна площа готелю 2900 м. кв. Кількість номерів 69. Споруда запроектована на території колишньої швейної фабрики. Оздоблення фасадів виконано з кортен сталі, завдякий якій зовнішній вигляд готелю буде змінюватись протягом років, від сталевого до багряно-коричневого . Це надає споруді індустріального післясмаку. Проект- архітектурне бюро "TRDZ". Замовник ХОЛДИНГ ЕМОЦІЙ «!FEST».
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа: 2900 м.кв.

Project name: Hotel project on Lemkivska 15A.
Nomination: Commercial architecture. Hotels and resorts (restaurants and bars as part of projects).
Current status: Implemented.
Leading architect: Mykola Dzvonkovsky.
Authors of the project (team composition): Mykola Dzvonkovsky, Oleg Trofimenko, Andriy Didyuk.
Company name: TRDZ.
Contact details: e-mail: tvrdz.bureau@gmail.com, tel .: +38 067 784 13 64 - Miroslav.
Project description: The hotel is located in Lviv on the street. Lemkivska 15A, within walking distance to the center of Lviv. The total area of the hotel is 2900 square meters. Number of rooms 69. The building is designed on the territory of a former garment factory. The facades are made of corten steel, thanks to which the appearance of the hotel will change over the years, from steel to crimson brown. This gives the building an industrial aftertaste. Project - architectural bureau "TRDZ". Customer EMOTION HOLDING "! FEST".
Year of project implementation: 2018-2019.
Project location: Lviv.
Area: 2900 sq.m.
№20235 Реконструкція та будівництво торговельного центру по проспекту Івана Мазепи, 1А в м. Вишгород Київської області / Reconstruction and construction of a shopping center on Ivan Mazepa 1A in Vyshgorod town, Kyiv region
Назва проекту: Реконструкція та будівництво торговельного центру по проспекту Івана Мазепи, 1А в м. Вишгород Київської області.
Номінація: Комерційна архітектура.
Ведучий архітектор: Віталій Нечай.
Склад команди: Віталій Нечай, Анна Кирій.
Контактні дані: Анна Кирій, +38 050 351 52 77.
Короткий опис проекту: Ми ставили мету - створити співмасштабну сучасну будівлю, яка акцентує перетин вулиць, що примикають до головної площі міста Вишгород. Тому обрали композицію двоповерхового об'єму з фіксацією кута. В будівлю також мала бути вписана зупинка громадського транспорту із навісом для очікування і ми це зробили. На відміну від інших торгових приміщень, ми дали цій будівлі максимальну кількість природного освітлення. Весь перший поверх вирішений заскленим фасадом із відповідними сонцезахисними конструкціями. Всі внутрішні простори максимально відкриті. Перегородки передбачені лише в тих місцях, де їх не може не бути.
Рік реалізації проекту: 2015-2016.
Місце реалізації проекту: м. Вишгород Київської області.

Project name: Reconstruction and construction of a shopping center on Ivan Mazepa 1A in Vyshgorod town, Kyiv region.
Nomination: Сommercial architecture.
Lead Architect: Vitaly Nechay.
List of Team Members: Vitaly Nechay, Anna Kyrii.
Company name: "Anna Kyrii Architectural and Design Group" LLC.
Contact details: Anna Kyrii +38 050 351 52 77.
Brief description of project: Our goal was to create a large-scale modern building that accentuates the intersection of the streets adjacent to the main square of Vyshhorod. Therefore, we chose a composition of two-story volume with angle fixation. The building was also supposed to have a public transport stop with a waiting canopy, and we did. Unlike other commercial premises, we gave this building the maximum amount of natural light. The entire first floor is solved by a glazed facade with appropriate sun protection structures. All interior spaces are as open as possible. Partitions are provided only in those places where they can not be absent.
Project year: 2015-2016.
Project location: Vyshgorod town, Kyiv region.
№20249 Стала Континуальність / Sustainable Continuity
Назва проекту: Стала Континуальність.
Номінація: Комерційна архітектура (реалізовна).
Статус на поточний момент: Втілено.
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій; Ігор Кішта, Альона Бондар, Євген Кравченко.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: info@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Короткий опис проекту: Проект офісу продажів житлового кварталу Poetica. Будівля демонструє засади сталого проек-тування використовуючи ресайклінгові матеріали концепції «з колиски в колиску» (cradle-to-cradle), забезпечуючи параметри модульності та мобільності завдяки фундаменту розбірному транспортовуваному каркасу; та пропонуючи зелений дах, що захищає від перегріву влітку, зменшує рівень CO2 й навантаження на міську систему водовідведення та сприяє природності оточення відвідувачів та перехожих. Відтак, об'єкт сповідує справжні цінності, що їх поділяє девелоперська компанія.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: вул. Дегтярівська 25а, Київ, Україна.

Project name: Sustainable Continuity.
Nomination: Commercial architecture (implemented). Best eco design.
Actual status: Іmplemented.
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii; Ihor Kishta, Aliona Bondar, Yevhen Kravchenko.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: info@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: Sales office of Poetica residential block. The building demonstrates sustainable design approaches using cradle-to-cradle concept's materials lifecycle and providing modularity and mobile parameters due to reassemble transportable frame. Green roof, that protects from overheating in summer, decreases CO2 level and city canalization load and makes natural surroundings for visitors and pedestrians. Thus, project brings real values that matter to developer as well.
Project year: 2018.
Project location: Dehtiarivska str., Kyiv, Ukraine.
№20288 ТЦ м. Харківська / Kharkivska shopping center
Назва проекту: ТЦ м. Харківська
Номінація: Комерційна архітектура
Статус на поточний момент: На етапі введення в експлуатацію
Ведучий архітектор: Пузько С.
Склад команди: Пузько С., Галушкевич А., Соловйов А.
Назва компанії: Urban Experts
Короткий опис проекту: Надмірно завантажена станція метро, виїзд із Києва, автовокзал - усе це створює високий попит на комерційні приміщення в цій точці. Результат нашої роботи - це проект, із дозволом на будівництво.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: Київ, Україна.

Project name: Kharkivska shopping center.
Nomination: Commercial architecture.
Actual status: at the commissioning stage.
Lead Architect: Puzko S.
List of Team Members: Puzko S., Galushkevuch A., Solovyov A.
Company name: Urban Experts.
Brief description of project: Overcrowded metro station, departure from Kiev, bus station - all this creates a high demand for commercial premises at this point. The result of our work is a project with a building permit.
Project year: 2020.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20316 Будівництво адміністративного будинку та їдальні (друга черга будівництва) / Construction of an administrative building and cafeteria (second stage of construction)
Назва проекту: Будівництво адміністративного будинку та їдальні (друга черга будівництва).
Номінація: Комерційна архітектура. Бізнес-центр.
Статус на поточний момент: реалізований проект.
ГАП та склад команди: Давидов А.М., Магура Т.І., Петросюк Т.О.
Назва компанії: ТОВ «ГУРТ ПРОЕКТ».
Контактні дані: +380504621574, davydov.anatoliy@gmail.com, https://gurt-proekt.kiev.ua/
Короткий опис проекту: Теріторія бізнес-центру, що складається з трьох будинків, розташовано у історичної частини міста Києва по вул. Лейпцізька. Побудована споруда (друга черга будівництва) має 9 поверхів та складається з двох прямокутних частин, одну з яких розташовано над проїздом для автомобілів.На першому поверсі розміщено вестибюль та кафетерій. Вісім поверхів використовуються як офіси. Планувальна схема дозволяє формувати як кабінетну, так і відкриту систему приміщень. Будівлю оснащено всіма необхідними інженерними системами, які повязані повітряним енергетичним мостом з корпусом першої черги. Фасад облаштовано великорозмірними плитами. Вікна мають тонкі високі кватирки та оснащені зовнішніми сонцезахисними рафшторами. Основні якості будинку: раціональність та енергоефективність.
Рік реалізації проекту: 2017 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ. вул. Лейпцізька, 15.

Title
of the project: Construction of an administrative building and cafeteria (second stage of construction).
Nomination: Commercial Architecture. Business center.
Current status: implemented project.
GAP and team members: Davydov A.M., Magura T.I., Petrosyuk T.O.
Company name: LLC "GURT PROJECT"
Contact details: +380504621574, davydov.anatoliy@gmail.com, https://gurt-proekt.kiev.ua/
Brief description of the project: The territory of the business center, consisting of three buildings, is located in the historical part of the city of Kyiv, 15 Leipzig street. The constructed building (second stage of construction) has 9 floors and consists of two rectangular parts, one of which is located above the car drive. On the ground floor there is a lobby and a cafeteria. Eight floors are used as an offices. Planning scheme allows to form work rooms or open free planning.The building is equipped with all the necessary engineering systems, which are connected to the air power bridge of the block that was built first. The facade is equipped with large-sized hinged slabs. The windows have small hinge window panes and are equipped with external antisun window shades. Main qualities of the house: rationality and energy efficiency.
Year of project realization: 2017.
Place of project implementation: Kyiv. street Leipzig, 15.
№20339 Завод «Електроконтакт Україна» / "ElectroContact Ukraine" plant
Назва проекту: Завод «Електроконтакт Україна»
Номінація: Комерційна архітектура
Статус на поточний момент: Реалізовано
ГАП та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина, Лісоцький Роман, Гурінович Юлія, Янчук Катерина, Семків Ольга, Хопта Ірина
Назва компанії: ТОВ "Архітектерно-Інвестиційна Компанія "КРЕАТИВ"
Контактні дані: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Короткий опис проекту:
Об'єкт розташований в м. Броди Львівської області, розроблений на замовлення підприємства ТзОВ «Електроконтакт Україна», філія французького концерну Nexans. Композиція комплексу заводу запроектовано вздовж вул. Чупринки, і закомпонована майже в центрі ділянки. Технологічні зони розташовані в західній частині ділянки. Запроектовано просторий внутрішній двір з декоративними елементами мощення та озеленення. Завод по виготовленню кабельних електричних мереж для автомобільної промисловості запроектований у вигляді комплексу (ІI черга будівництва), що складається із двох корпусів, які мають технологічний зв'язок між собою теплим переходом, зараз реалізована 1 черга:
1 корпус – виробничий, з прибудованим складським корпусом та блоком технічних приміщень (котельня, зарядна акумуляторів для електронавантажувачів, дільниця зварювання, мийна складської тари);
2 корпус - адміністративно-побутовий, з вбудованою їдальнею на 100 місць.
В проекті передбачені системи автоматизації, використання ефективних теплоізоляційних матеріалів. Підприємство забеспечує робочі місця (юлизько 2000 осіб), повертає молодь, яка в пошуках роботи переїдає в більші міста.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Броди


Title of the project: "ElectroContact Ukraine" plant
Nomination: Commercial Architecture
Current status: Realized
GAP and team: Ivanov-Kosteckiy Sergey, Ivanova-Kostetskaya Galina, Lisotsky Roman, Demchuk Nina, Gurinovich Julia, Anjou Olena, Yanchuk Katerina, Semkiv Olga, Khopta Iryna
Company name: LLC "Architectural-Investment Company" KREATIV "
Contact details: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Brief description of the project:
The object is located in the city of Brody, Lviv region, developed by order of the company "ElectroContact Ukraine".
The composition of the complex of the plant was designed along the Chuprynky Street, and is located almost in the center of the plot. A spacious courtyard with decorative elements of paving and planting is projected. The factory for manufacturing cable electrical networks for the automotive industry is designed as a complex (1st stage of construction), consisting of two buildings, which have a technological connection with each other by a warm transition:
1 building - industrial, with an attached warehouse building and a block of technical premises (boiler room, charging accumulators for electric forklifts, welding station, washing container);
2 building - administrative-household, with a built-in dining room for 100 people.
Functional groups of premises (production, warehouse, auxiliary) are located in accordance with the flow of technological process and provide the shortest productive paths.
The project provides for automation systems, the use of effective insulation materials.
Provides jobs, returns young people who are moving to bigger cities in search of work.
Year of implementation: 2018
Project implementation place: Brody

№20369 Trinity

Номінація: Комерційна архітектура
Назва проекту: Trinity
Ведучий архітектор: Юрець Сергій Васильович
Склад команди: Юрчук Максим
Назва компанії: Da Vinchi Group
Місто: Київ
Контактні дані: 067 4142233, info@davinchi.com.ua, https://davinchi.com.ua/
Стислий опис проекту:
Бізнес центр розташований у Печерському районі, де сконцентроване ділове життя усього міста.
Комплекс складається з трьох окремих будівель висотою у 7-8 поверхів. Усі секції мають планування-опен спейс. В першій секції на першому поверсі розташоване кафе, а у другій та третій – експлуатована покрівля, де зможуть відпочивати працівники у обідній час.
Кожна секція має різну архітектуру, але в опорядженні екстер'єру скрізь використовували навісний фасад темно графітового кольору, щоб загальний вигляд був гармонійний проте не однаковий, а також панорамне засклення. У бізнес центрі є гостьова парковка та підземний паркінг, а територія комплексу огороджена габіонами.
Рік реалізації: 2020
Місцерозташування проекту: м. Київ, вул Товарна
Загальна площа забудови: 10 945,5 кв м

Nomination: Commercial object Project Name Trinity
Head Architect: Sergii Iurets Vasylovych
Team Members: Iurchuk Maksym
Company's Name: Da Vinchi Group
Contact Details: 067 4142233, info@davinchi.com.ua, https://davinchi.com.ua/
Short Description of the Project:
The business center is located in the Pechersk district, where the business life of the whole city is concentrated.
The complex consists of three separate buildings 7-8 floors high. All sections have a plan open space. In the first section on the ground floor there is a cafe, and in the second and third - an exploitation roof, where employees can rest at lunchtime.
Each section has a different architecture, but in the decoration of the exterior everywhere used a hinged facade of dark graphite color, so that the overall look was harmonious but not the same, also a panoramic glazing. The business center has guest parking and underground parking, and the complex is surrounded by gabions.
Building year: 2020
Place of project implementation: Kyiv, Tovarna street
Total building area: 10 945,5 sq m№20387 Реконструкція офісно-готельного комплексу на вул. Кривий Вал, 39 у м. Луцьку / Reconstruction of office and hotel complex at 39 Kryvyi Val Str. in Lutsk
Номінація - Комерційна архітектура (готелі та курорти)
Назва проекту - «Реконструкція офісно-готельного комплексу на вул. Кривий Вал, 39 у м. Луцьку»
Головний інженер проекту (ПІБ) - Куч Галина Борисівна
Склад команди: Козлов Віталій, Стахів Тарас, Мацигін Юрій, Кручок Василь
Назва компанії - ТзОВ «ІП «Комфортбуд»
Місто- Львів
Контактні дані - 79031, Україна, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 23
тел.: +38 (032) 295-60-78
Стислий опис проекту - Будинок розташований в центральній частині міста Луцька (в історичному ареалі) поруч з Центральним парком культури і відпочинку імені Лесі Українки. Номерний фонд після реконструкції – 35 номерів. Стилістичне вирішення фасадів – функціоналізм. Темними кольорами (коричневим та сірим) та світлопрозорими системати підкреслені вхідні групи, балкони, а також зона ресторану на першому поверсі. Великогабаритні зовнішні блоки системи кондиціонування на фасадах тільки підкреслюють функціональність будівлі.
Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого) – 2017
Місце реалізації проекту – м. Луцьк, Україна
Площа проекту – 1860 кв. м (загальна площа будинку)


Nomination - Commercial architecture (hotels and resorts)

Project Name -"Reconstruction of office and hotel complex at 39 Kryvyi Val Str. in Lutsk"
Head Engineer- Kuch Halyna Borysivna
List of Team Members: Kozlov Vitalii, Stakhiv Taras, Matsyhin Yurii, Kruchok Vasyl
Company's Name -Comfortbud Design Institute, LLC
City- Lviv
Contact Details -79031, Ukraine, Lviv, 23 Karl Mikliosh Str., tel.: +38 (032) 295-60-78
Short Description of the Project (up to 500 symbols) -The building is located in the central part of Lutsk (in the historical area) near the Central Park of Culture and Leisure named after Lesya Ukrainka. Room supply after reconstruction - 35 rooms. Stylistic facade design - functionalism. Dark colors (brown and gray) and translucent systems emphasize the entrance groups, balconies, as well as the restaurant area on the ground floor. The over-sized external air-conditioning units on the facades only underline the functionality of the building.
Project Year ( or unrealized status) -2017
Project Location -Lutsk, Ukraine
Project Area - 1860 sq. m. (total building area)
№20417 TECHNO LOFT Business Center
Назва проекту: TECHNO LOFT Business Center
Номінація: комерційна архітектура, бізнес центр
Статус на поточний момент: введено в експлуатацію
ГАП та склад команди: Оя І.В. архітектура проекту, інженерія виконувалась підрядними організаціями.
Назва компанії: OIA Architects
Контактні дані: 0667576696, info@oia.com.ua
Короткий опис проекту:
Реконструкція будівлі проводилась комплексно і включала в себе як розробку фасаду, так і все всередині будівлі. Бізнес центр розташований в діловому кварталі міста, включає близько 5400м2 орендної площі. БЦ залучив іноземні компанії та інвестиції на ринок України своїм вигідним розміщенням, архітектурою та умовами оренди. На першому поверсі є кафе та критий паркінг, що створює власний мікроклімат в БЦ, та забезпечує всім необхідним на час робочого дня. Розміщення БЦ забезпечує в пішій доступності станцію метро Олімпійська, супермаркет, заклади харчування, фітнес клуб з басейном. Поруч з БЦ розміщене закинуте будівництво, на якому розглядається варіант облаштування парку в центрі Києва.
Концепція була такою, щоб розбавити одноманітність кварталу, внести щось нове, та і зберегти старе. Непростою задачею було розбити фасад, аби зробити його не таким одноманітним і метричним. Також в цілях енергоефективності було прийняте рішення робити вентильований фасад. Він виконаний в двох системах – фасадна цегла Scanroc, і алюмінієві композитні панелі Alufas. На всій площині фасаду утеплення виконане з мінеральної вати, в два шари вати різної щільності згідно технологічної карти монтажу. Це дало змогу значно знизити витрати на опалення в зимовий період. На дачу БЦ розміщене обладнання, яке забезпечує повітряне опалення, що дало змогу відмовитись від радіаторів.
Для нижнього поясу було обрано червону цеглу, яка є трьох кольорів та має певну структуровану схему розкладки, яка є унікальною та генерувалась розміром патерна 2.1*4.2м. Вікна підкреслені відкосами з виносом, виконані з композиту та фарбовані в RAL 7016.
Верхня частина будівлі відриває четвертий поверх від основного масиву, є контрастним до нього, та гарно поєднується. Вона виконана з композитних алюмінієвих панелей. Вхідна група виділена іншим кольором щоб закцентувати на ній увагу та інтуїтивно підвести відвідувача до головного входу.
«Родзинкою» стали скляні фасадні системи, що йдуть практично на всю висоту бічного фасаду. Оскільки конструктивно можливості демонтувати частини стінових панелей не було, фасадна конструкція виносилась відносно площини існуючого фасаду, а ці зони закривались емалітами. Потенціально закладено влаштування тераси на даху чотирьох поверхової частини.
Проектне рішення фасаду на момент будівництва стало достатньо сміливим в рамках даного контексту. На момент будівництва поряд не було аналогічних будівель нового зразку, Будівля проглядається з різних сторін та вигідно виділяється на фоні оточуючих будівель, не викликаючи дисонансу. Враховуючи стан будівлі та певні конструктивні обмеження, вигідно вдалось адаптувати скляні фасадні системи з мінімальним втручанням до конструктивної системи. Сильна кривизна стін знівелювалась конструкцією вентильованого фасаду. Це значно ускладнило монтаж, але візуально виграшно відобразилась на архітектурі будівлі. Архітектура європейського зразку гармонічно вписалась у архітектуру кварталу, внесла долю нового та сучасного.
Рік реалізації проекту: 2017-2018
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Володимирська, 101
Project name: TECHNO LOFT Business Center
Nomination: Commercial architecture, business center
Actual Status: put into operation
Chief Architect and Team Members: Oia Iryna – architecture, engineering systems made by contractors.
Company name: OIA Architects
Contact details: 0667576696, info@oia.com.ua
Description of project:
The reconstruction of the building was complex and included both the development of the facade and everything inside the building. The business center is located in the business district of the city, includes about 5400m2 of leased space. BC has attracted foreign companies and investments in the Ukrainian market with its favorable location, architecture and lease terms. On the ground floor there is a cafe and a covered parking, which creates its own microclimate in the BC, and provides everything you need during the working day. Location of the BC provides within walking distance of the metro station Olympic, supermarket, restaurants, fitness club with pool. An abandoned building is located next to the BC, which is considering the option of arranging a park in the center of Kyiv.
The concept was to dilute the monotony of the quarter, bring something new, and keep something old. It was a difficult task to break down the facade to make it not so uniform and metric. Also, for the sake of energy efficiency, it was decided to make a ventilated facade. It was also decided to make a ventilated facade for energy efficiency. It is made in two systems - Scanroc facade brick and Alufas aluminum composite panels. On all plane of a facade warming is made of mineral wool, in two layers of various density according to the technological card of installation. This has significantly reduced heating costs in the winter. Equipment that provides air heating has been placed at the BC cottage, which made it possible to abandon radiators.
So for the lower belt was chosen red brick, which is made from three colors and has a certain structured layout scheme, which is unique and generated in size of 2.1 * 4.2m. Windows are accentuated by composite slopes and painted in RAL 7016.
The upper part of the building separates the fourth floor from the main array, is contrasting to it, and combines well. It is cast from composite aluminum panels. The entrance group is highlighted in a different color to focus on it and intuitively bring the visitor to the main entrance.
The "highlight" was the glass facade systems that go to almost the entire height of the side facade. As there was no possibility to demolish the part of the wall panels constructively, the facade structure was placed relative to the plane of the existing facade, and these zones were closed by enamels.
Potentially laid the device of the terrace on the roof of the four-storey part.
The design solution of the facade at the time of construction was quite brave in this context. At the time of construction, there were no similar buildings of a new design, the building is viewed from different angles and stands out against the background of surrounding buildings, without causing dissonance. Given the condition of the building and certain structural limitations, it was advantageous to adapt the glass facade systems with minimal interference to the structural system. The strong curvature of the walls was offset by the design of the ventilated facade. This greatly complicated the installation, but visually had a beneficial effect on the architecture of the building. The architecture of the European model harmoniously fit into the architecture of the quarter, brought the fate of the new and modern.
Project year: 2017-2018
Project location: Kiev, Volodymyrska str., 101.
№20419 Реконструкція з розширенням приміщень кафе-бару за рахунок надбудови під виставковий зал з магазином по вул. Кульпарківській, 115 в м. Львові / Reconstruction with expansion of the cafe-bar due to the addition of an exhibition hall with a shop on Kulparkivska street 115, Lviv
Назва проєкту: Реконструкція з розширенням приміщень кафе-бару за рахунок надбудови під виставковий зал з магазином по вул. Кульпарківській, 115 в м. Львові
Номінація: Комерційна архітектура
Статус на поточний момент: реалізація 100%
ГАП та склад команди: ГАП - Капустей І.І. Команда: Жирівський В.Д.
Назва компанії: VR-GROUP
Контактні дані: 79035 Україна м. Львів вул. Зелена, 186 тел. +38 (067) 47 60 600
Рік реалізації проєкту: 2018 - 2019
Місце реалізації проєкту: вул. Кульпарківська, 115 м. Львів
Площа: 361 м²


Project title: Reconstruction with expansion of the cafe-bar due to the addition of an exhibition hall with a shop on Kulparkivska street 115, Lviv
Nomination: Commercial Architecture
Current status: 100% implementation
Head and team members: GAP - Kapustei II Team: Zhyrivskyi V.D.
Company name: VR-GROUP
Contact information: 186, Zelena str. Lviv tel. +38 (067) 47 60 600
Year of project implementation: 2019
Place of project implementation: 115 Kulparkivska str. Lviv
Area: 361 m²

Короткий опис проєкту:
Офіс компанії "Теплосвіт" створений завдяки реконструкції інсуючої двоповерхової каркасної споруди. Унікальність нової будівлі підкреслена інноваційними інженерними рішеннями. Надбудова повноцінного третього та технічного четвертого поверхів дала змогу створити конструктивну споруду, котра органічно доповнила архітектуру вулиці Кульпарківської у м. Львові. Частину останнього поверху відведено під експлуатовану терасу для працівників.
Споруда вдало вписалась в загальну панораму вулиці, якісно вирізняючись на фоні житлових будинків контрастними кольорами та озелененням території, а у вечірній час освітленням, котре додатково підкреслює її габарити та пропорції.
Варто звернути увагу на сучасну дахову паливну з сонячними панелями.
Монолітна залізобетонна конструкція, зовнішні стіни з газоблоку 200 мм, утеплені мінеральною ватою 150 мм з оздобленням мокрим фасадом і теплі алюмінієві профілі вікон з двокамерним склопакетом забезпечують хорошу енергоефективність споруди.
На інженерному центрі групи компаній "Теплосвіт" встановлено тепловий насос повітря/вода, який використовується для опалення та охолодження. Додатково роботою керує автоматика, що дає змогу віддалено управляти всіма реалізованими системами центру. В якості резервного теплогенератора використовується пелетний котел, який вмикається при температурах нижче мінус 10 С. Опалення здійснюється за рахунок поверхневої системи теплих підлог, які змонтовані у всіх приміщеннях. Контроль температури веде система автоматики. Гаряче водопостачання будівлі здійснюється внаслідок роботи сонячних колекторів. Холодна вода очищається від піску, мулу, іржі, солей та пом'якшується. Охолодження будівлі здійснюється тепловим насосом через настінні фанкойли. Установлена вентиляція з гнучкими полімерними повітропроводами, забезпечує комфортний мікроклімат з високими параметрами чистоти і якості повітря.

Short Description:
The office of the company "Teplovit" is created due to the reconstruction of the existing two-storey frame building, the uniqueness of which is complemented by innovative engineering solutions. The full-fledged third and technical fourth floors of the building made it possible to create a constructive building, which organically completed the architecture of Kulparkivskaya Street in the city Lviv. Part of the top floor is set aside for a working terrace for employees.
The construction fits well into the general panorama of the street, distinguishing qualitatively against the background of the residential houses by contrasting colors and landscaping, and by lighting in the evening, which emphasizes its size and proportions.
Modern solar-powered roof boiler unit is worth paying attention to.
Monolithic reinforced concrete structure, 200 mm autoclaved aerated concrete exterior walls, 150 mm mineral wool insulation with wet facade method and warm aluminum window profiles with double-glazing provide good energy efficiency of the building.
An air / water heat pump is used at the engineering center of "Teplosvit" group of companies. It is used for heating and cooling. In addition, the work is controlled by automation, which allows you to remotely control all implemented systems of the center. The reserve heat generator is a pellet boiler and it is switched on at temperatures below -10ͦ C. Heating is carried out by a surface system of warm floors which are installed in all premises. The temperature control system is automated. Hot water supply of the building is provided by the operation of solar collectors. Cold water is cleaned of sand, mud, rust, salts and is softened. The cooling of the building is carried out by a heat pump through wall fan coils. Installed ventilation with flexible polymer ducts, provides a comfortable microclimate with high standards of purity and air quality.

№20420 "Реконструкція з добудовою незавершеного об'єкту будівництва пункту громадського харчування "Цукерня" по вул. Грушевського, 66 в м. Хмельницькому." / Reconstruction with completion of an unfinished public catering facility "Cukernia" on 66 Hrushevsʹkoho str., in Khmelnytsky
Назва проєкту: "Реконструкція з добудовою незавершеного об'єкту будівництва пункту громадського харчування "Цукерня" по вул. Грушевського, 66 в м. Хмельницькому."
Номінація: Комерційна архітектура
Статус на поточний момент: реалізація 100%
ГАП та склад команди: ГАП - Капустей І.І. Команда: Терещук І.О., Жирівський, Павлюк Д.В.
Назва компанії: VR-GROUP
Контактні дані: 79035 Україна м. Львів вул. Зелена, 186 тел. +38 (067) 47 60 600
Рік реалізації проєкту: 2020
Місце реалізації проєкту: м. Хмельницький
Площа: 2 235 м²

Project title: Reconstruction with completion of an unfinished public catering facility "Cukernia" on 66 Hrushevsʹkoho str., in Khmelnytsky
Nomination: Commercial Architecture
Current status: 100% implementation
GAP and team composition: GAP - Kapustei II Team: Tereshchuk I., Zhyrivskyi V.D. Pavliuk D.V.
Company name: VR-GROUP
Contact information: 186, Zelena str. Lviv tel. +38 (067) 47 60 600
Year of project implementation: 2020
Place of project implementation: Khmelnytskyi
Area: 2 235 m²


Короткий опис проєкту:
Проєкт реконструкції готельно-ресторанного комплексу "Потоцький" створений на основі пункту громадського харчування "Цукерня".
Перший чотиризірковий готельно-ресторанний комплекс, створений для покращення туристичної та рекреаційної привабливості міста. Інфраструктура і сервіс комплексу "Потоцький" відповідає усім європейським вимогам.
"Потоцький" це багатофункціональний комплекс, на першому поверсі якого розміщена зона ресторану для гостей та відвідувачів готелю. Другий поверх – конференц-зал на 66 осіб. Третій та четвертий поверхи відведені для готельних номерів. П'ятий поверх – відкрита тераса для відпочинку.
Конструктивна схема будівлі каркасна з несучими залізобетонними колонами. Зовнішні стіни - газоблок 300 мм, утеплений мінеральною ватою товщиною 100 мм. Фасад оздоблений мокрим способом. Покрівля - плоска, утеплена екструдованим полістиролом по залізобетонній плиті. Основа будівлі - монолітний залізобетонний фундамент.
Історично Хмельницький завжди був солодким містом.
Основний задум інтер'єру - показати історію сім'ї Потоцьких і міста загалом в сучасному світі.
Інтер'єр цукерні і лобі готелю на першому поверсі - класичний.
Традиційні поєднання кольорів і матеріалів: натуральне дерево, мармур, латунь, антикваріат.
Територія навколо готелю озеленена і облаштована сучасними світильниками, лавками і клумбами.

Short Description:
The project of reconstruction of the hotel and restaurant complex "Potocki" is created on the basis of the public catering point "Tsukernya".
The first four-star hotel and restaurant complex is created to improve the tourist and recreational attractiveness of the city. The infrastructure and service of «Potockyi» complex meets all European requirements.
Potocki is a multifunctional complex, on the ground floor of which there is a restaurant area for guests and visitors of the hotel. There is a conference hall for 66 people the second floor. The third and the fourth floors are reserved for hotel rooms. The fifth floor has an outdoor terrace for relaxation.
Structural scheme of the building is frame with load-bearing reinforced concrete columns. External walls are made of 300 mm gas block, insulated with 100 mm thick mineral wool. The facade is decorated in a wet way. The roof is flat, insulated with extruded polystyrene on a reinforced concrete slab. The basis of the building is a monolithic reinforced concrete foundation.
Historically, Khmelnytsky has always been a sweet city.
The main idea of the interior is to show the history of the Potockyi family and the city in general in the modern world.
The interior of the confectionery and the hotel lobby on the ground floor is classic.
Traditional combinations of colors and materials: natural wood, marble, brass, antiques.
The area around the hotel is landscaped and equipped with modern lamps, benches and flower beds.

№20447 Будівництво Бізнес-центру з офісно-торгівельно-виставковими приміщеннями з автосалоном та сервісом технічного обслуговування автомобілів за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспільська, 16-16/1 / Construction of a business center with office and trade and exhibition facilities with a car dealership and car maintenance service at the address: Kyivska oblast, Boryspilskyi raion, selo Hora, vul. Boryspilska, 16-16 / 1
Номінація: Комерційна архітектура (Реалізований)
Назва проекту: Будівництво Бізнес-центру з офісно-торгівельно-виставковими приміщеннями з автосалоном та сервісом технічного обслуговування автомобілів за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспільська, 16-16/1
Ведучий архітектор: Петрик Олег Романович, Кінаш Данило Андрійович.
Склад команди: Петрик Олег, Кінаш Данило, Сергій Павлюк, Олександр Дідушок, Богдан Проців.
Назва компанії: АБМК
Місто: Львів/Київ
Контактні дані: http://www.abmk.com.ua, info@abmk.com.ua, +38 (032) 238-10-98
Стислий опис проекту:
Проектом передбачно будівництво дилерського центру компанії АВТ Баварія. В складі першого пускового комплексу передбачено влаштування шоурумів марок BMW, Rollc Royce, сервісу автомобілів на 17 постів, 3 пости мийки автомобілів, тренінг-центр для навчання сервісних працівників, офісні приміщення для співробітників компанії і багатофункційний зал з терасою.
В складі другого пускового комплексу передбачається влаштування шоурумів марок Aston Martin, BMW Premium selection і експлуатована покрівля для продажу вживаних автомомбілів. Для переміщення автомобілів між поверхами передбачено автомобільний ліфт.
На території комплексу передбачно будівництво повного комплексу інженерних мереж і споруд для забезпечення функціонування бізнес центру.
Cтатус: завершено будівництво 1 і 2 пускових комплексів
Місце реалізації проекту: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспільська, 16-16/1
Площа проекту (орієнтовно): 10 070 м2


Nomination: Commercial Architecture
Project Name: Construction of a business center with office and trade and exhibition facilities with a car dealership and car maintenance service at the address: Kyivska oblast, Boryspilskyi raion, selo Hora, vul. Boryspilska, 16-16 / 1
Head Architect: Petryk Oleg Romanovych, Kinash Danylo Andriyovych.
List of Team Members: Petryk Oleg, Kinash Danylo, Serhiy Pavlyuk, Oleksandr Didushok, Bohdan Protsiv.
Company's Name : Abmk
Contact Details: tel.: http://www.abmk.com.ua, info@abmk.com.ua, +38 (032) 238-10-98
Short Description of the Project:
The project envisages the construction of an AVT Bavaria dealer center. The first launch complex will include showrooms of BMW, Rollc Royce, car service for 17 posts, 3 car wash posts, a training center for training service workers, office space for company employees and a multifunctional hall with a terrace.
The second launch complex includes Aston Martin showrooms, BMW Premium selection and a roof open space for the sale of used cars. A car lift is provided for moving cars between floors.
On the territory of the complex the construction of a full complex of engineering networks and structures is envisaged to ensure the functioning of the business center.
Status: construction of 1 and 2 launch complexes is completed
Place of project implementation: Kyiv region, Boryspil district, Hora village, street Boryspilska, 16-16 / 1
Project area (approximately): 10 070 m2
№20454
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІНомінація: Комерційна архітектура

Назва проекту: Розважальний комплекс по вул.Хотовицького,2 в м.Хмельницькому

Ведучий архітектор: Сергій Козак

Назва компанії: ФОП Козак С.І.

Місто: Хмельницький

Контактнідані Тел. 097-3704742 e-mail kozak.arh@gmail.com

Стислий опис проекту: Будівля розміщена на в'їзді до Південно - Західного мікрорайону міста Хмельницького.

Споруда трьохповерхова складної трапецієвидної форми. Враховуючи кутову містобудівельну ситуацію, з тим щоб візуально закріпити кут вулиць Хотовицького та Інститутської об'єм асиметричний. Архітектурно акцентуються об'єми головної сходової клітини та універсальної зали на другому поверсі.

Функціональне призначення орієнтовано на наявність в цьому районі міста великої кількості студентів Технологічного університету Поділля. На першому поверсі розміщуються цирульня, бар, підсобні приміщення універсального залу. На другому поверсі зал універсального призначення (урочисті події, виставки, торгівля), допоміжні приміщення. На третьому поверсі хостел, молодіжний центр. Підвал використовується для кухні та технічних служб.

Конструктивна схема – монолітний залізо – бетонний каркас з само несучими стінами.

Фасад оздоблено структурною штукатуркою. Заповнення прорізів із застосуванням алюмінієвих та метало пластикових систем. Покрівля суміщена по металевим фермам.

Площазабудови - 320м2

Будівельний об'єм – 5440м3

Рік реалізації проекту - 2020

Місце реалізації проекту – м.Хмельницький

Площа проекту - 940 м2

№20457 Багатофункціональный комплекс «Приморье»
Номінація ____________________________________________

Назва проекту Багатофункціональный комплекс «Приморье»

Ведучий архітектор (ПІБ) Образцов О.В.

Склад команди Архітектори: Алексей Образцов, Антонина Коновалова, Валерий Файзулин, Антонина Образцова, Светлана Иванча, Татьяна Кужельная

Назва компанії АрхОбраз

Місто Дніпро

Контактні дані 0997886588

Стислий опис проекту (до 500 знаків) Багатофункціональний комплекс знаходиться на в'їзді в курортну зону, розташовану вздовж берега Азовського моря. Це місце перетину п'яти міських вулиць, що зв'язують різні частини Маріуполя. Будівництво першої черги торгового центру в 2005 р дало поштовх до розвитку прилеглої території. Нова будівля пов'язане з ним в єдиний комплекс. Його будівництво дозволило перетворити дану територію в повноцінний громадський центр, до складу якого входять підприємства торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, спортивно-оздоровчий центр, офісні та клубні приміщення.Рік реалізації проекту 2004-2020

Місце реалізації проекту м. Маріуполь

Площа проекту 17 500 м2

Nomination _______________________________________________ Project Name Multifunctional complex "Primorye" Head Architect Obraztsov O.V. List of Team Members Architects: Alexey Obraztsov, Antonina Konovalova, Valery Faizulin, Antonina Obraztsova, Svetlana Ivancha, Tatiana Kuzhelnaya Company's Name ArchObraz

Contact Details 0997886588

Short Description of the Project (up to 500 symbols) The multifunctional complex is located at the entrance to the resort area, located along the shores of the Sea of Azov. This is the intersection of five city streets connecting different parts of Mariupol. The construction of the first stage of the shopping center in 2005 gave impetus to the development of the surrounding area. The new building is connected to it in a single complex. Its construction allowed to turn this territory into a full-fledged public center, which includes enterprises of trade, consumer services, public catering, sports and wellness center, office and club premises. Project Year 2004-2020Project Location Mariupol

№20465 Бізнес-центр. D13
Номінація: Комерційна архітектура. Бізнес-центр.

Автор проекту: Богдан Весна, Зайченко Іван, Янович Єлизавета, Станіслав Рижков

Студія: VESNA DESIGN GROUP

Місто: Київ

Контакти: ел. пошта - buro@vesna-dg.com, тел. +380675089246Об'єкт являє собою реконструйовану двоповерхову будівлю радянського періоду. До реконструкції приміщення використовувались під магазини, ательє, перукарню тощо.

Нове призначення будівлі – офіс приватної компанії. Нашою командою були розроблені планувальні рішення та фасади. Замовником була поставлена задача розробити строгий, презентабельний та відносно недорогий в реалізації фасад, що буде виділятись та привертати погляд, який стане певною домінантою та атрактором даного простору, та водночас не набере на себе занадто багато уваги як завдяки надлишковій динаміці, так і контрастним яскравим кольорам.Назва проекту: D13

Рік реалізації: 2020

Місце реалізації : м. Кропивницький

Площа: 681 м2

№20472 Ескізний проект реконструкції нежитлової будівлі літ. "В-1" під ресторан за адресою вул. Сумська, 35 в м. Харкові.
Назва: Ескізний проект реконструкції нежитлової будівлі літ. "В-1" під ресторан за адресою вул. Сумська, 35 в м. Харкові.
Автор: Фоменко Дмитро Володимирович.

Студія: Студія дизайну інтер'єру та архітектури ARTE development.

Контактний телефон: +38 050 638 92 99 Євген; +38 067 163 05 07 Ольга.

e-mail: arte@arte-development.com

Об'єкт знаходиться: м. Харков, вул. Сумська, 35.

Рік реалізації: 2021р.

Загальна площа приміщень: 789,20 м2


Project name: Preliminary designproject for the reconstruction of a non-residential building letter "B-1" for the restaurant at street Sumska, 35 in the city of Kharkiv. Nomination: Commercial architecture\ Project of the reconstruction Chief architect: Fomenko Dmitro Volodimirovich Company: Studio for design interior and architecture ARTE development. Contact details: : +38 050 638 92 99 Eugene; +38 067 163 05 07 Olga. e-mail: arte@arte-development.com

The object is located: Kharkiv, street Sumska, 35.

Actual status:realised in 2021 year. Даний проект передбачав реконструкцію під ресторан адміністративної будівлі управління садово-парковим господарством Саду ім. Т.Г. Шевченко. За проектом загальної реконструкції саду, адміністративна будівля змінює початкове місце розташування. Колишня будівля адміністрації була реконструйована під ресторан на 140 посадкових місць. Загальний образ споруди складається з 2-х стилістично принципово різних напрямів. Нижня частина будівлі виконана в класичному стилі з великою кількістю декоративних елементів. Надбудова, верхня частина - виражена в динамічних ламаних лініях і несе в собі елементи деконструктивізму. Друге світло в інтер'єрі, великі площини скління і складна структура стелі другого поверху дають відчуття прозорості, рухливості простору всередині будівлі. У загальній системі саду, ресторан став точкою тяжіння, що ревіталізіє дану частину території. This project provided for the reconstruction of the restaurant of the administrative building of the management of garden and park management of the Garden T.G. Shevchenko. According to the project of general reconstruction of the garden, the administrative building changes its initial location. The former administration building was reconstructed into a restaurant with 140 seats. The general image of the building consists of 2 stylistically fundamentally different directions. The lower part of the building is made in a classic style with lots of decorative elements. The superstructure, the upper part - is expressed in dynamic broken lines and carries elements of deconstructivism. The second light in the interior, large planes of glazing and the complex structure of the ceiling of the second floor give a feeling of transparency, mobility of space inside the building. In the general system of the garden, the restaurant has become a point of attraction that revitalizes this part of the territory.

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461 91 28
+38 067 486 43 93
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda