Ukrainian Urban Awards
Позаконкурсні роботи

№19005 Будинок у лісі / House in the woods
Назва проекту: Будинок у лісі
Номінація: I Житлова архітектура
а) Приватний будинок
Ведучий архітектор: Вікторія Бахова
Склад команди: Вікторія Бахова Катерина Бахова
Назва компанії: АРХІАРТ
Контактні дані: www.archiart.co.ua archiart.bahova@gmail.com +38 050 311 34 18
Короткий опис проекту: Приватний житловий будинок для недільного відпочинку невеликої родини розташований на лісовій галявині. Основна ідея — максимальна відкритість будинку назовні. Майже всі вікна першого поверху до землі. Основне приміщення великої вітальні — головна вісь композиції будинку. Вітальня має вихід на велику сонячну терасу. З усіх боків майже незайманий природний ландшафт. На другому поверсі будинку розташовані дві просторі спальні. Ще одна спальня з окремим санвузлом та виходом може бути використана як гостьова кімната. Загальна композиція будинку максимально зумовлена особливостями природного оточення.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: House in the woods
Nomination: I Residential architecture
а) Private house
Lead Architect: Viktoriia Bakhova
List of Team Members: Viktoriia Bakhova Kateryna Bahkova
Company name: ARCHIART
Contact details:
www.archiart.co.ua
archiart.bahova@gmail.com
+38 050 311 34 18
Brief description of project:
Private house is a small family's weekend getaway located on a forest glade. The main goal was to create general space full of light and closely connected to the forest. Big windows of the general space unite the interiors and the nature. Spatial solution of the building is formed by intersection of the one-storey volume of the living room with the two-storey part. The living room opens to the large terrace, surrounded by trees. Two spacious bedrooms occupy second floor of the building. Another bedroom with its individual entrance can be used as a guest room. The overall scheme of the house is determined by peculiarities of the natural environment. One of the major tasks of design was careful attitude and preservation of the natural landscape.
Project year: 2016
Project location: Kyiv region
№19006 Центральна площа м.Славутич / Central area of Slavutych
Назва проекту: Центральна площа м.Славутич
Ведучий архітектор: Володимир Дербеньов
Склад команди: Володимир Дербеньов, Максим Максимов
Назва компанії: Дербеньов Студіо
Контактні дані: Володимир Дербеньов Architect tel.: +380 (44) 561 73 86 cell: +380 (67) 249 05 67 e-mail: artdesign@derbenovstudio.com e-mail: info@derbenovstudio.com 04114, Україна, Київ Вул.Вишгородська, 56/2 оф. 152
Короткий опис проекту: Проект реконструкції Центральної площі м. Славутич включає створення центральної алеї, скверів ЯЛИНКА та БІЛИЙ ЯНГОЛ, міського простору АМФІТЕАТР, парку з пам'ятним знаком ліквідаторам Чорнобильської трагедії. В проекті використані різноманітні типи бетонного мощення , декоративні скульптурні елементи, настінний живопис.
Рік реалізації проекту: 2019-2020
Місце реалізації проекту: Славутич

Title of project: Central area of Slavutych
Leading Architect: Vladimir Derbenev
Project team: Vladimir Derbenov, Maxim Maksimov
Company name: Derbenov Studio
Contact details: Volodymyr Derbenev Architect Tel .: +380 (44) 561 73 86 cell: +380 (67) 249 05 67 e-mail: artdesign@derbenovstudio.com e-mail: info@derbenovstudio.com 04114, Ukraine, Kiev Vyshgorodskaya Str., 56/2 of. 152
Brief description of the project: The project for the reconstruction of the Central Square of Slavutych includes the creation of a central alley, YALINKA and BELY YANGOL squares, AMFITAATH city space, a park with a memorable sign for the liquidators of the Chornobyl tragedy. The project uses various types of concrete paving, decorative sculptural elements, wall paintings.
Year of implementation: 2019-2020
Place of project implementation: Slavutych
№19021 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ / KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE Architectural and Construction Development Concept
Назва проекту: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Архітектурно-будівельна концепція розвитку
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102
тел. (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua
e-mail: info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Мета реконструкції - підвищення статусу КНУБА на загально - державному та міжнародному рівнях як головного ВНЗ України архітектурно-будівельного напрямку; приведення рівня комфортності будівель університету у відповідність із сучасними вимогами. Збільшення кількості студентів та загальної площі учбових будівель на 28000 кв. м, житлових на 13000 кв. м; влаштування додаткових 450 паркувальних місць; створення стилістично завершеного цілісного містобудівного ансамблю комплексу КНУБА.
Рік реалізаці: з 2015
Місце реалізації проекту: м. Київ

Project name: KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE Architectural and Construction Development Concept
Leading Architect: Slеptsov Oleg Semenovich
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSE & ARCH"
Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory lane, 24, office 102 tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The purpose of the reconstruction is to increase the status of KNUBA at the general state and international levels as the main higher education institution of Ukraine in the architectural and construction direction; Bringing the level of comfort of the buildings of the university in line with modern requirements. Increase in the number of students and the total area of educational buildings by 28,000 square meters. m, residential for 13000 square meters. m; placing an additional 450 parking spaces places; creation of a stylistically completed integrated urban development ensemble of the KNUBA complex.
implementation: from 2015
Place of project implementation: Kyiv
№19022 СВЯТО - ІЛЛІНСЬКИЙ ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС м. Славутич Київської обл. / HOLIDAY - ILLINSKIY CHURCH COMPLEX in Slavutych, Kyiv region
Назва проекту: СВЯТО - ІЛЛІНСЬКИЙ ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС м. Славутич Київської обл.
Номінація: "Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту"
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович
Співавтори: ТКАЧЕНКО Тетяна Георгіївна
КОЛЕСНИКОВА Таїсія Євгенівна (конструктор)
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102
тел. (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua
e-mail: info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Ідея створення храму зі стилізованим в плані і на фасадах символом Хреста отримала свою реалізацію в образі головного п'ятиглавого храму. Символ Хреста прочитується і в інтер'єрі будинку і в формі віконних прорізів, розташованих у верхній зоні храму. Це зажадало розробки складної, нетрадиційної конструктивної схеми. Багаторівневі фігурні пілони, що підтримують фронтони будівлі, каскадні пояса фронтонів, на які спирається барабан основного купола, додали в образ храму біонічні мотиви розкривається квіткового бутона. Храм височіє на вершині штучного пагорба, в якому захований нижній храм - хрестильна. Скління хрестоподібних віконних прорізів виконано з використанням кольорових вітражів
Проектування: 2000-2015
Реалізація: з 2003
Місце реалізації проекту: м. Славутич Київської обл.

Project name: HOLIDAY - ILLINSKIY CHURCH COMPLEX in Slavutych, Kyiv region.
Nomination: Religious buildings and memorials
Leading Architect: Slyptsov Oleg Semenovich
Co-authors: Tkachenko Tetyana Georgievna Kolesnikova Taisiya Yevhenivna (designer)
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSE & ARCH"
Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory lane, 24, office 102 tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The idea of creating a temple with a stylized plan and on the facades of the symbol of the Cross was realized in the form of the main five-headed church. The symbol of the Cross is read in the interior of the house and in the form of window openings located in the upper zone of the temple. This required the development of a complex, non-traditional constructive scheme. Multi-level figured pylons supporting the pedestals of the building, cascade belts of the pediments on which the drum of the main dome rests, added to the image of the temple the bionic motifs unfold flower buds. The temple stands on the top of an artificial hill, in which the lower temple is buried - baptismal. The cuttings of cross window openings are made using colored stained glass windows
Design: 2000-2015
Realization: 2017
Project implementation place: Slavutych, Kyiv region.
№19023 ПАРК НООСФЕРИ Концепція реконструкції бульвару Академіка Вернадського / ARK NOOSPHERE Concept of the reconstruction of the Akademika Vernadsky Boulevard
Назва проекту: ПАРК НООСФЕРИ Концепція реконструкції бульвару Академіка Вернадського м. Київ
Номінація: Нереалізований проект міського планування
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102
тел. (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua
e-mail: info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Планується створити органічний архітектурний простір ХХІ століття, комфортний для мешканців району та міста, що стане центром тяжіння туристів з усіх куточків світу. Просторова структура дворівневого парку буде об'єднувати оточуючі будівлі і забезпечувати безперервно цілісну композицію об'ємів, які зливаючись, одним живим організмом утворюють сучасне архітектурне середовище..
проектування: 2015
Місце реалізації проекту: м. Київ

Project name: PARK NOOSPHERE Concept of the reconstruction of the Akademika Vernadsky Boulevard in Kyiv
Nomination: Unrealized public object
Leading Architect: Oleg Slеptsov
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSEARCH" Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory lane, 24, office 102 tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: It is planned to create an organic architectural space of the XXI century, comfortable for the inhabitants of the district and the city, which will become the center of attraction of tourists from all over the world. The spatial structure of the two-level park will combine the surrounding buildings and provide a continuously integrated composition of volumes, which, by merging, create a modern architectural environment with one living organism.
Design: 2015
Place of project implementation: Kyiv
№19044 Нереалізований комерційний об'єкт / Architecture of public objects
Номінація Нереалізований комерційний об'єкт
Назва проекту KEP
Ведучий архітектор (ПІБ) Милостюк Вадим
Склад команди Милостюк Вадим
Назва компанії ULUN architects
Місто Дніпро
Контактні дані https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Стислий опис проекту
Для даної споруди було запропоновано два варіанти дизайну фасаду.
- Перший варіант в собі містить не скільки сам наряд для будівлі, як співпрацю з людьми. Уздовж фасаду простягається полотно яке в певних місцях піднімається, утворюючи вхідні групи в павільйони, місце для паління, місця для торгівлі вуличною і публічні простори.
Конструкцію фасаду планується виконувати зі зрощеної вологостійкій фанері.
- Другий варіант являє собою більш звичне вбрання для фасаду. Металеві смуги йдуть від горизонтального до вертикального положення і являються двоякої кривини, на вхідних групах піднімаються карнизом. Фасад слугує атрактором з траси, для привертання уваги до себе.
Матеріал фасаду цинкована сталь.
Рік реалізації проекту 2019
Місце реалізації проекту село Березівка, Київська обл., Україна
Площа проекту 3095м2

Nomination Architecture of public objects
Project Name KEP
Head Architect Mylostiuk Vadym
List of Team Members Mylostiuk Vadym
Company's Name ULUN architects
Contact Details https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Short Description of the Project
For this facility two variants of the facade were design proposed.
- The first option in itself contains not only how much the outfit for the building, but also the cooperation with people. Along the facade reaches a cloth that rises in certain places, creating entry groups into pavilions, a place for smoking, places for trade street and public spaces.
The design of the facade is planned to be made of fused moisture-resistant plywood.
- The second option is a more familiar outfit for the facade. Metal strips go from the horizontal to the vertical position and are dual curvilinear, at the entrance groups are raised cornice. The facade serves as an attractor from the road, to draw attention to itself.
Material of the facade is galvanized steel.
Project Year 2019
Project Location village Berezivka, Kyiv region, Ukraine
№19046 М О Р Г – 2 0 1 9 / M O R G U E - 2 0 1 9
Назва проекту: М О Р Г – 2 0 1 9
Номінація: «Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту»
Статусна поточний момент: проектування
ГАП: Kate Ro
Команда: Ігор Романенко (директор), Ірина Кравченко (інженер), Олександр Романенко (конструктор), Ксенія Китаєва (архітектор)
Рік реалізації: передбачено з травня 2019 року
Адреса проекту: Україна, м. Київ, Вознесенський узвіз, 22-Б
Опис проекту : Перший у Києві, за останні десятиріччя, унікальний дизайн-проект «МОРГ-2019» виконувався у межах проекту «Реконструкція хірургічного корпусу Центру Інноваційних Медичних Технологій НАН України». Об'єкт знаходиться у підвальному приміщенні хірургічного корпусу на розвиненій видовій ділянці лікарні вчених НАН України, яка складається з трьох будівель та має багато функцій і процесів, які відбуваються безпосередньо на всій території лікарні. Виконуючи це завдання, нам вдалося запропонувати дуже лаконічний варіант, який не заважає головним процесам, що пов'язані з життям та не має негативного морального тиску на відвідувачів, які можуть побачити цей об'єкт випадково, а також на відвідувачів, які мають ціль потрапити на об'єкт. Дизайн-проект «МОРГ-2019» виконаний у існуючій будівлі, що підлягає ремонту за проектом, що має позитивний висновок Державної Експертизи України та виконаним згідно Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», та не впливає на зміну коефіцієнтів теплопостачання та тепловитрат в цілому.
Мета цього проекту – відповісти на питання: Яким може бути ритуальний процес, враховуючи емоції людей у зв'язку з втратою близької людини?
Сакральним і спокійним!
Саме такий настрій ми хочемо передати в проекті та реалізації цього простого і прекрасного простору. Простору, який для когось стане останньою локацією, щоб зібрати родичів, друзів, колег з такого, нехай і сумного приводу, але в такому приємному і затишному контексті.
Основна мета архітектурного рішення націлена на дуже глибоке почуття поваги до смерті і до життя!

Title of the project:
M O R G U E - 2 0 1 9
Nomination: "Architecture of cultural and social objects and objects of transport"
Status current moment: design
Lead architect: Kate Ro
Team: Igor Romanenko (director), Irina Kravchenko (engineer), Alexander Romanenko (design engineer), Ksenia Kitaeva (architect)
Year of implementation: envisaged from May 2019
Address of the project: Ukraine, Kiev, Voznesensky Uzviz, 22-B
Description: The unique design project "MORGUE-2019", the first in Kyiv over the past decade, was carried out within the framework of the project "Reconstruction of the surgical building of the Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine". The object is located in the basement of the surgical building on the developed section of the NAS`s Hospital, which consists of three buildings and has many functions and processes that take place directly throughout the hospital. By fulfilling this task, we were able to offer a very concise variant that does not interfere with the main processes that are related to life and have no negative moral pressure on visitors who can see this object by accident, as well as to visitors who have a purpose to get into to the object. The design project "MORGUE-2019" is executed in an existing building to be repaired by the project, which has a positive conclusion of the State Examination of Ukraine and executed in accordance with the Law of Ukraine "On Energy Efficiency of Buildings", and does not affect the change in the coefficients of heat supply and heat consumption in general.
The purpose of this project is to answer the question: What may be the ritual process, taking into account the emotions of people in connection with the loss of a close person?
Sacred and calm!
It is such a mood we want to convey in the project and the realization of this simple and beautiful space. The space that will become the last location for someone to collect relatives, friends, colleagues from this, albeit sad occasion, but in such a pleasant and cozy context.
The main purpose of the architectural decision is aimed at a very deep sense of respect for death and life!

№19048 Житлово-офісний комплекс в м.Одеса / Apartment building in Odessa
Назва проекту: Житлово-офісний комплекс в м.Одеса
Номінація: Нереалізований комерційний об`єкт
Статус на поточний момент: Нереалізований
Архітектор: Трембовецька Олена
Контактні дані: Україна, м. Одеса, тел.+380636421650 e-mail: olenatrembovetska@gmail.com
Короткий опис проекту: Проект житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями. Об`єкт розроблено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018, а також з урахуванням кліматичних особливостей району будівництва. Орієнтація будівлі запроектована у відповідності до норм. З 1-го по 4-й поверхи передбачено улаштування офісних приміщень, з 5-го поверху – житлові приміщення. Розташування об`єкту є доцільним - район чудово підходить з точки зору «житлових» комунікацій, а також комфортабельний для офісів за рахунок розвинутої транспортної периферії. Об`єкт є представником підвищення рівня естетичності спального району, а також значимості у міському просторі.
Місце реалізації проекту: м.Одеса

Name of the project: Apartment building in Odessa
Nomination: Unbuilt commercial object
Current status: Unrealized
Architect: Trembovetska Olena
Contact details: Ukraine, Odessa, tel. + 380636421650 e-mail: olenatrembovetska@gmail.com
Brief description of the project: The project of housing and office complex with built-in premises. The object was developed in accordance with the requirements of DBN B.2.2-12: 2018, as well as taking into account the climatic features of the construction area. The orientation of the building is designed in accordance with the norms. From the 1st to the 4th floors there is an arrangement of office premises, from the 5th floor - living quarters. The location of the site is appropriate - the district is great in terms of "residential" communications, as well as comfortable for offices due to the developed transport periphery. The object is a representative of raising the level of aesthetics of the sleeping area, as well as of significance in urban space.
Place of project implementation: Odessa
№19051 Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами соцкультпобуту по вул. Немирівській, 1-а в м.Чернівці / Construction of an apartment building with community facilities 1-a Nemurivska street, Chernivtsi, Ukraine
Назва проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами соцкультпобуту по вул. Немирівській, 1-а в м.Чернівці.
Номінація: Реалізовані об'єкти
Ведучий архітектор:Стасюк Мар'ян Васильоич
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович, Нетреб'юк Василь Михайлович.
Назва компанії:
ТОВ "Цивільпромпроект"
Контактні дані: 58013;м. Чернівці,
вул. Рівненська 5а, 2-й поверх, офіс №200;тел. (095) 458 3594;
(097) 788 53 30;tpproekt@ukr.net
Короткий опис проекту: Житловий будинок складається з 2 блоків. Проектом передбачено одно-, дво- і трикімнатні квартири, загальною площею 2 289 м2. У житловому всього 126 квартир. Зовнішній об'єм споруди формується виступаючими елементами, вхідна группа виконана з чорно-білих навісних панелей.
Рік реалізації проекту: 2015 рік
Місце реалізації проекту: м.Чернівці

Project name: Construction of an apartment building with community facilities 1-a Nemurivska street, Chernivtsi, Ukraine.
Nomination:Realized objects
Lead Architect: Stasiuk M.V.
List of Team Members: Stasuk M.V., Netrebiuk V.M.
Company name: «CIVILPROMPROEKT» Ltd.
Contact details: 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office №200;tel. (095) 458 3594; (097) 788 53 30; tpproekt@ukr.net
Brief description of project: A dwelling-house consists of 2 blocks. It is envisaged a project one, дво- and three-room apartments, by the general area of 2 289 м2. In dwelling in all 126 apartments. The external volume of building is formed by protruding elements, entrance группа is executed from black&white hanging panels.
Project year: 2015
Project location: Chernivtsi, Ukraine
№19052 Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення / Construction of multi-apartment house with built-in public areas
Назва проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Ентузіастів 11, в м. Чернівці
Номінація: Реалізовані об'єкти
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович,Нетреб'юк Василь Михайлович, Цвігун Людмила Василівна, Чукля Аліна Віорелівна.
Назва компанії:
ТОВ "Цивільпромпроект"
Контактні дані: 58013;м. Чернівці, вул. Рівненська 5а, 2-й поверх, офіс №200;тел. (095) 458 3594; (097) 788 53 30;tpproekt@ukr.net Короткий опис проекту: Житловий комплекс складається з чотирьох блоків. Проектом передбаченo підземний паркінг на 32 машино-місця, з допоміжними приміщеннями. На першому поверсі розташовані приміщення громадського призначення. На 2-8 поверхах розташовані одно-, дво- та трикімнатні житлові квартири. На 9-му та 10-му поверхах запроектовано дворівневі квартири дво-, три-, чотири- та п'ятикімнатні. Виступаючі об'єми балконів та терас створюють динамічну форму будівлі.
Рік реалізації проекту: 2016 рік
Місце реалізації проекту: Чернівці

Project name: Construction of multi-apartment house with built-in public areas, 11 Entyziastiv street, Chernivtsi, Ukraine.
Nomination: Realized objects
Lead Architect: Stasiuk M.V.
List of Team Members: Stasiuk M.V., Netrebiuk V.M., Cvigun L.V., Chuklya A.V.
Company name: "Civilpromproject" Ltd.
Contact details: 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office№200;tel. (095) 458 3594; (097) 788 53 30;tpproekt@ukr.net
Brief description of project: Residental complex consists of four blocks. The project provides underground parking for 32 cars, with auxiliary premises. On the ground floor are public places. On 1-7 floors there are one, two, and three-room apartments. On 8-9 floors were designed two-level apartments of two, three, four and five-room. The protruding volumes of balconies and terraces create a dynamic form of the building.
Project year: 2016
Project location: Chernivtsi, Ukraine
№19053 Багатоквартирна забудова по вул.Янева у Львові / Multi-apartment building on the street of Yanava in Lviv
Назва проекту: Багатоквартирна забудова по вул.Янева у Львові
Номінація: Житлова архітектура
Ведучий архітектор: Дмитро Марченко
Склад команди: Віктор Марченко, Дмитро Марченко
Назва компанії: Гражда
Контактні дані: 0322 725890 Короткий опис проекту: Для забудови запроектовано 4-поверхові десятиквартирні будинки.
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: Львів

Name of the project: Multi-apartment building on the street of Yanava in Lviv
Nomination: Residential Architecture
Leading Architect: Dmitry Marchenko
Project team: Viktor Marchenko, Dmitry Marchenko
Company name: Grazhda
Contacts:
0322 725890
Brief description of the project: 4-storey ten-storey houses were designed for development.
Year of implementation: 2015
Place of project implementation: Lviv
№19055 еленi насадження ïдальнi «Борщ» / Green planting of the «Borsch» eatery territory
Назва проекту: Зеленi насадження ïдальнi «Борщ»
Номiнацiя: Ландшафтна архiтектура та планування (Ландшафтний дизайн)
Ведучий архiтектор: Плюснін Євген
Склад команди: Плюснiн Євген, Мамон Александр
Назва компанiï: Lazy Garden
Контактнi данi: +380965026257, budettolkotak@gmail.com
Короткий опис проекту: Наш проект - це облаштування території двору біля їдальні «Борщ». До нас ця дiлянка була у депрессивному станi та мала погану репутацiю. Ми поставили собi за мету створити сучасний і комфортний простір, не позбавлений i естетичних характеристик, що доповнює існуючий ландшафт та не перешкоджає сформованому трафіку пересування мiсцевих мешканцiв i гостей двору. Ми зберегли дiвочий виноград, яким повнiстю увита прилегла до їдальні стiна та кожне дерево, що росте у дворi. Особливість рельєфу і наявність двох входів в будівлю дозволили зробити дворівневу терасу, яка вклинюється в масиви посадок з снiжноягiдника і міскантуса. Пiдiбранi багаторiчнi рослини стiйкi до несприятливих умов мiського середовища.
Сьогодні територія двору біля їдальні з непримітного місця перетворилася в популярний простір для вiдпочинку, де на чолі кута природа і близькість людини до неї.
Рiк реалiзацiï: 2018
Мiсце реалiзацiï проекту: м. Харкiв

Project name: Green planting of the «Borsch» eatery territory
Nomination: Landscape and Planning (Landscape design)
Lead Architect: Ievgen Pliusnin
List of Team Members: Ievgen Pliusnin, Alexandr Mamon
Company name: Lazy Garden
Contact details:
+380965026257, budettolkotak@gmail.com
Brief description of the project: Our project is the landscaping of the courtyard area near the "Borsch" eatery. The area was in a depressed state and had a bad reputation before the changes.
We set a goal to create a modern and comfortable space which complements the existing landscape and does not interfere with the movement of local residents and guests of the courtyard. We kept the five-leaved ivy covering the entire wall next to the eatery. Also we kept every tree grown in the courtyard.The peculiarity of the relief and two entrances to the building allowed us to make a two-level terrace wedged into the mass planting of Snowberry and Miscanthus.We selected perennial plants that are resistant to unfavorable conditions of the urban environment.
Today, this courtyard area near the eatery has turned from the insignificant place into the popular recreation space, where the priority is nature and the proximity of man to it.
Project year: 2018
Project location: Kharkiv
№19058 «Меморіальний комплекс с парковою зоною «Кулікове Поле»» / "Memorial complex with park area" Kulikovo Pole "»
Назва проекту: «Меморіальний комплекс с парковою зоною «Кулікове Поле»»
Номінація: Ландшафтна архітектура та планування
Статус на поточний момент: Нереалізований проект
Архітектор: Дунаєвський Євген
Контактні данні: Дунаєвський Євген, тел. +380677370835,
E-mail - dunaevskiy1994architector@gmail.com, м. Одеса
Місце реалізації проекту: площа Кулікове Поле, Одеса, Одеська область,.
Площа проекту: 10,5 га
Пропозиція благоустрою парку розроблена з метою визначення заходів для приведення території у відповідність з нормативними вимогами і забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, так само для формування туристичної привабливості центрального міського парку. На сьогоднішній день парк знаходиться в напівзруйнованому стані і вимагає ретельного впорядкування.
Проект виконаний з урахуванням збереження найціннішої планувальної структури, ділянок сформованого природного ландшафту, історичних і монументальних пам'ятників парку. Значну увагу було приділено енерго збереженню, а саме освітлення парку, зрошення рослинності, захист від перегріву всієї території, застосування сонцезахисного скління будівлі "Будинку Профспілки", тобто енерго незалежність від міських мереж шляхом влаштування сонячних батарей на даху будівлі, а також облицювання великої площі покриття Стели, фасадів інших наземних об'єктів комплексу проекту парку панелями "Solar roof" або гнучкими сонячними панелями. Всі ці рішення зумовлені тим, що потрібно максимально скоротити витрату коштів на енергопостачання всього парку, виходячи з витрат на будівництво і благоустрій з улаштуванням мінімальної кількості комерційних об'єктів. Також благоустрій парку забезпечує пристрої орієнтації на місцевості для людей з фізичними обмеженнями. Проектною пропозицією визначені наступні основні функціональні зони території парку: музейна зона, історична зона, спортивна зона і дитячі майданчики, романтична зона (зона тихого відпочинку), зона інтертейменту (фудкорт, зона торгівлі, виставок, ярмарки), Пам'ятна зона, Меморіальна зона (Каплиця на честь ікони Касперівської Божої Матері). Таким чином своєю пропозицією я хотів зафіксувати пам'ять і молитву. І поставити крапку в трагедіях цього місця, зробити його для людей, для всіх людей.

Project name: "Memorial complex with park area" Kulikovo Pole "»
Nomination: Landscape Architecture and Planning;
Current status: Unrealized project;
Architect: Evgen Dunaevskiy;
Contact information: Dunaevskiy Evgen, tel. +380677370835;
E-mail - dunaevskiy1994architector@gmail.com, Odessa
Place of project realization: Kulikovo Pole area, Odessa.
The park's improvement proposal is designed to identify measures to bring the territory in line with regulatory requirements and ensure balanced economic and social development of the area, as well as to create the tourist attractiveness of the central city park. Today the park is in a dilapidated state and requires careful arrangement.
The project is based on the preservation of the most valuable planning structure, areas of the formed natural landscape, historical and monumental monuments of the park. Considerable attention was devoted to energy conservation, namely lighting the park, irrigation of vegetation, protection against overheating the entire territory, the use of sunscreen glazing of the "House of the Union", ie energy independence from urban networks by placing solar panels on the roof of the building, as well as facing a large area of coverage Stella, facades of other terrestrial objects of the park's complex project "Solar roof" panels or flexible solar panels. All these decisions are due to the fact that it is necessary to reduce the cost of energy supply for the entire park, taking into account the cost of construction and improvement with the establishment of the minimum number of commercial objects. In addition, the park's amenities are provided with locality targeting devices for people with physical disabilities. The project proposal defines the following main functional areas of the park area: the museum zone, the historic zone, the sports area and children's playgrounds, the romantic zone (relaxation zone), the zone of inter-industry (food court, trade zone, exhibitions, fairs), Memorial zone, Memorial zone (Chapel in honor of the icon of the Kasperi God's Mother). Therefore, I wanted to fix my memory and prayer with my proposal. In addition, put a stop to the tragedies of this place; make it for people, for all people.


№19059 "Gorce"
Номінація: Інновації в будівництві
Назва проекту: "Gorce"
Ведучий архітектор (ПІБ) : Шумелда Оксана Степанівна
Склад команди: Шумелда О.С., Возняк В.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA
Місто: Україна, Львів
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Рік проекту: 2018
Місце проекту: Польща, м. Чорстин
Площа проекту: 205 м2
Стислий опис проекту:
"Gorce" – проект відпочинкового будинку для сім'ї в мальовничій місцевості на березі озера Чорстин в Польщі. Тут відкривається неймовірний вид на гори, озера та руїни середньовічних замків. Тому, першочерговим завданням було спроектувати комфортне сучасне житло для сім'ї, використовуючи всі переваги місця розташування в поєднанні з інноваційними технологіями:
"Gorce" – проект відпочинкового будинку для сім'ї в мальовничій місцевості на березі озера Чорстин в Польщі. Тут відкривається неймовірний вид на гори, озера та руїни середньовічних замків. Тому, першочерговим завданням було спроектувати комфортне сучасне житло для сім'ї, використовуючи всі переваги місця розташування в поєднанні з інноваційними технологіями:
-зелена покрівля слугує не тільки зв'язковим елементом між природою і архітектурою, а й захищає будинок від вітру, опадів та запобігає втраті тепла взимку і перегріву влітку. Крім того така ізоляція даху зменшує ризик пошкодження дерев'яної конструкцій нашої будівлі. Оскільки надмірне зволоження може призвести до гниття дерев'яних конструкцій даху, зниження терміну експлуатації покрівлі, збільшення енерговитрат, появи грибку та плісняви.
-на противагу традиційним цегляним стінам, ми використали дерев'яний каркас в поєднанні з глиною та соломою. Така система не лише екологічно оправдана, довговічна але й водостійка та добре зберігає тепло. Це своєрідна інтерпретація мазанки. дуже важливе значення в цьому будинку відіграють системи вікон. В даному випадку, ми застосували виробника вікон IQ Glass: modern architectural glazing з їхньою системою HIRT, що дозволяє створювати масивні стіни зі скла, які "тонуть" і "зникають" під підлогою, тим самим досягнути ефект занурення в природу. Майже безшумні механізми опускають висоту скла в підлогу, яке потім розміщується у спеціалізованому «паркуванні» нижче рівня підлоги, роблячи перехід з внутрішньої до зовнішньої частини, безшовним. Кожна установка може бути виконана в будь-якому матеріалі, включаючи деревину, камінь і метал.
-Площа будинку складає 205 м2. Вона включає відкриту зону кухні-вітальні з каміном, дві приватні спальні кімнати з санвузлом та відкриту мансарду площею 45 м2 для дітей. Органічність - один з основних принципів дизайну. Матеріали майже не оброблені, показують природність речей, фактурність та їхню інтеграцію із будинком в цілому.
Проект "Gorce" – не тільки про сучасні технології, це місце відновлення та сили, своєрідне "intermezzo", де людина знаходить душевне і фізичне відновлення завдяки природі. А природа насправді — щось більше, ніж просто тло. Вона додає сил, відчуття якнайтіснішого зв'язку із землею, зцілює, звільняє. Так починається одужання душі і тіла.

Nomination: Innovations in construction
Project Name: "Gorce"
Head Architect: Shumelda Oksana Stepanivna
List of Team Members: Shumelda O.S., Voznyak V.V.
Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA.
Location: Ukraine, Lviv
Contact Details: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Project Year: 2018
Project Location: Poland, Chorstyn
Area: 205 м2
Short Description of the Project :
"Gorce" is a holiday residential house for a family in a picturesque area on the shore of Lake Czorsztyn in Poland. It offers an incredible view on the mountains, lakes, and ruins of medieval castle. Therefore, the primary task was to design comfortable modern housing for the family, using all the advantages of the location in combination with innovative technologies:
• The green roof serves not only as a connecting element between nature and architecture, but also protects the building from wind, rain and prevents heat loss in winter and overheating in the summer. In addition, such roof insulation reduces the risk of damage to the wooden structures of our building. Because excessive moisture can lead to rotting wooden roof structures, reducing the life of the roof, increasing energy consumption, the appearance of fungus and mold.
• In contrast to traditional brick walls, we used a wooden frame in combination with clay and straw. Such a system is not only environmentally warrantable, durable but also waterproof and well preserves heat. This is a peculiar interpretation of petals.
• Window systems play a very important role in this house. In this case, we applied the manufacturer of windows IQ Glass: modern architectural glazing with their HIRT system, which allows the creation of massive glass walls that "drown" and "disappear" under the floor, thereby achieving the effect of immersion in nature. Almost silent mechanisms lower the height of glass in the floor, which is then placed in a specialized "parking" below the floor, making the transition from the inside to the outer part, seamless. Each installation can be executed in any material, including wood, stone, and metal.
The area of the house is 205 m2. It includes an open-air kitchen-living room with fireplace, two private bedrooms with a bathroom and open-air attic of 45 m2 for children. Organicity is one of the basic principles of design. Materials are hardly processed, show the naturalness of things, texture and their integration with the house as a whole.
• "Gorce" project - not only about modern technology, it is a place of recovery and strength, a kind of "intermezzo", where a person finds spiritual and physical recovery through nature. And nature is actually more than just a background. It adds strength, the feeling of the closest connection with the earth, heals, releases. So the recovery of the soul and body begins.
№19064 Сквер «Вілла Прованс» / "Villa Provence" Square
Нереалізований ландшафтний проект
Назва проекту: Сквер «Вілла Прованс» (суспільне місце для таунхаусів на 10 квартир)
Ведучий архітектор: Тетяна Суворова
Назва компанії: ТОВ «Росток»
Контактні дані: http://www.rostok.od.ua/, +380963167804, email: rostok.office@gmail.com
Рік реалізації: 2018-2019 рр.
Місце реалізації: м. Одеса, Украина
Короткий опис проекту:
Прованс – найромантичніший регіон Франції: небо, сонце і нескінченні поля лаванди. Саме це місце й надихнуло нас на створення проекту, основний концепт якого полягає в зручності, комфорті та затишку.
Загальна площа, відведена нам, відносно невелика, тому й планували ми його, враховуючи те, що житимуть тут дорослі та малі, отже повинні бути окремі ділянки. Тіньові майданчики для спілкування та відпочинку, коронує шпалера з гліцинією. До уваги також взяли схожість одеського регіону зі французьким Провансом: за температурними показниками, ґрунтами, та кількістю опадів влітку. Кольорова палітра рослин та квітів теж не відстає: впізнаваний сріблясто-зелений та блідо-рожевий кольори домінують, навіть платани біля лав підібрані з формою крони у вигляді парасольки. Солітером на квітниках виступає груша верболиста (лат.Pyrus salicifolia), яка гарно поводиться в нашому кліматі, а її сріблястий колір нагадує оливу. В даному проекті ми відмовилися від створення газонів, оскільки в умовах місцевого клімату газони вимагатимуть значних витрат на полив, тому було застосовано композиції зі злакових і багаторічних квітучих рослин, що не вимагають складного догляду і поливу.

Unbuilt landscape project
Project name: "Villa Provence" Square (public place for 10 townhouses)
Leading Architect: Tetyana Suvorova
Company: Rostok LLC
Contacts: http://www.rostok.od.ua/, +380963167804, email: rostok.office@gmail.com
Year of implementation: 2018-2019 gg.
Place of implementation: Odessa, Ukraine
Brief description of the project: Provence is the most romantic region of France: sun, sky and endless fields of lavender. And it was Provence that inspired us to creation of a project which main concept is convenience, coziness and comfort.
The total area that we had is relatively small so we planned it understanding that the area will be inhabited by both adults and children so there should be separate plots. Shadow courts for communication and rest are coronated by pergola with glicine. Attention was also drawn to the similarity of the Odessa region with Provence: according to temperature indicators, soils and the amount of summer precipitation. The color palette of plants and flowers either does not lag behind: distinctive silver-green and pale pink colors are dominant, even the planes next to benches have their crowns shaped like umbrellas. The solitaire of the flowerbeds are willow-leaf pears (latin. Pyrus salicifolia) with their silver hue resembling olive tree. In this project we omitted creating lawns as in local climate lawns require significant watering costs, so they were replaced with cereals and perennial flowering plants compositions that do not require complicated care and copious irrigation.

№19065 Спорткорпус школи № 34 у м.Дніпро
Назва проекту: Спорткорпус школи № 34 у м.Дніпро.
Статус на поточний момент: затверджений робочiй проект
ГАП та склад команди: ГАП Базаренко Ю.М. архiтектор Павлєєва В.И.
Назва компанії: ТОВ НВП «ХЕЛГ»
Контактні дані: +380963757692 yuriyarhimail@gmail.com
Короткий опис проекту:
Даним проектом передбачена реконструкція комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 34», а саме - прибудова універсального спортивного залу з додатковими спортивними залами і актовим залом місткістю 298 осіб з влаштуванням об'єму переходу до існуючої будівлі школи.
Загальна площа ділянки, на якій проектується будівля - 1,1176 га.
Загальна площа будинку - 3433,63 м²
Проектований корпус розташовується в північній частині ділянки і виходить своїми фасадами на лінії забудови вулиць вул. Кедріна та вул. Чубинського.
Поверховість будівлі – 3 поверха. Перехід на колонах, який з'єднує існуючу та нову будівлю на рівні третього поверху - одноповерховий
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту:
м. Днiпро
№19066 Реконструкція СКЛАДУ №4 РЕАКТИВІВ І ПРИЛАДІВ / Reconstruction of the warehose # 4 of Reactives and Eqiupments
Назва проекту: Реконструкція СКЛАДУ №4 РЕАКТИВІВ І ПРИЛАДІВ Московського Державного Університету (МДУ).
Номінація: Нереалізований проект реновацій / реконструкції історичного об'єкта
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Пашкова Євгенія, Макаров Василь
Назва компанії: Архітектурне бюро Євгенії Пашкової
Контактні дані: Україна, м Київ, вул. Іллінська 12,
+38 (098) 629-30-01
Короткий опис проекту: Реконструкція існуючої будівлі складу №4 під Науково-Дослідний Комплекс «МІЖНАРОДНИЙ КВАНТОВИЙ ЦЕНТР КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МДУ». Об'єкт знаходиться в безпосередній близькості з основним корпусом МДУ. У проектованому комплексі передбачається розмістити: -на першому поверсі вестибюль з гардеробною, кафе, санвузли, технічні приміщення і склад; -на другому поверсі офісні приміщення для персоналу; -на третьому поверсі лабораторії та майстерні; -на четвертому поверсі лекційний зал, бібліотеку, кімнати для дискусій, кімнати для семінарів і кафе Площа забудови будинку - 830кв.м Загальна площа будівлі після реконструкції- 4080 кв.м Площа прибудови - 3320 кв.м.
Для даної будівлі було запропоновано два варіанти реконструкції: -Перший варіант припускав частково демонтувати стіни існуючої будівлі з боку двору, залишаючи фронтон існуючої будівлі і фасад з боку вулиці. -Другий варіант припускав повністю зберегти зовнішні стіни існуючої будівлі, які з двору проглядаються через скляну галерею. Підхід до реновації - Зберегти історичний вигляд будівлі. - Розробити генеральний план з благоустроєм і озелененням території з урахуванням існуючих споруд. -Улаштування парковки і зони вивантаження / завантаження матеріалів та обладнання в безпосередній близькості від складського приміщення в будівлі. -Використання необхідних технічних рішень такі як ліфти і пандуси для маломобільних груп (інклюзія)
Рік реалізації проекту - 2017
Місце реалізації проекту: м. Москва, вул. Академіка Хохлова, МГУ 1С17А

Project name: Reconstruction of the warehose # 4 of Reactives and Eqiupments of the Moscow State University (MSU).
Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of historical object
Actual status: Unrealized
Team members: Pashkova Yevgeniya, Makarov Vasil
Company name: Architectural bureau of Eugenia Pashkova
Contact details: Ukraine, Kyiv, Illinskia 12,
Tel. +38 (098) 629-30-01
Brief description of the project: Reconstruction of the existing building of the warehouse №4 under the Research and Development Complex "INTERNATIONAL QUANTUM CENTER FOR QUANTUM TECHNOLOGIES of the Moscow State University". The object is in close proximity to the main building of the Moscow State University. In the projected complex it is planned to place: - on the first floor lobby with wardrobe, cafe, bathrooms, technical premises and warehouse; -on the second floor - office space for staff; - on the third floor - the laboratory and workshops; - on the fourth floor - a lecture hall, a library, discussion rooms, seminar rooms and a cafe Building area of the house is 830 sq.m. The total area of the building after the reconstruction is 4080 sq.m. The area of the annex is 3320 sq.m.
There are two variants of reconstruction were offered for this building: -The first option supposed to partially dismantle the walls of the existing building from the yard, leaving the gable of the existing building and the facade of the street. -The second option was to preserve the exterior walls of the existing building, which are viewed through the glass gallery from the courtyard.
Approach to renovation - Preserve the historical appearance of the building. - Develop a master plan for landscaping and landscaping of the territory, taking into account existing structures. - Parking arrangement and loading / unloading area of materials and equipment in close proximity to the warehouse premises in the building. -Use the necessary technical solutions such as elevators and ramps for small-scale groups (inclusiveness)
Project year: 2017
Project location: Moscow, Academician Khokhlov st., MSU 1C17A
№19069 Реконструкція парку-курорту Моршин / Reconstruction Morshyn Park
Назва проекту: Реконструкція парку-курорту Моршин
Номінація: Ландшафтна архітектура
Ведучий архітектор: Віктор Марченко
Склад команди: Віктор Марченко, Дмитро Марченко
Назва компанії: ТЗОВ ГРАЖДА
Контактні дані: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com
Короткий опис проекту: Парк закладено в 1878 році разом із заснуванням курорту. В 30-ті роки ХХ сторіччя споруджено бювет для водолікування та Мармуровий палац. В ході реконструкції природнє та історичне середовище парку було доповнене сучасними елементами мощення та малої архітектури.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Моршин, Львівської обл.

Project name: Reconstruction Morshyn Park
Nomination: Landscape Architecture
Lead Architect: Viktor Marchenko
List of Team Members: Viktor Marchenko, Dmytro Marchenko
Company name: GRAZHDA
Contact details: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com
Brief description of project: The park was founded in 1878 with the establishment of the resort. In the 30s of the 20th century a pump room for hydropathics and a marble palace were built. During the reconstruction, the natural and historical environment of the park was supplemented with modern elements of paving and small architecture.
Project year:2016
Project location: Morshyn in Lviv Region
№19070 Відтворення Дзвіниці Кирилівського монастиря середини 18 ст. / Playing the Belfry of the Kirilov Monastery in the middle of the 18th century.
Назва проекту: Відтворення Дзвіниці Кирилівського монастиря середини 18 ст.
Номінація: Реновація
Ведучий архітектор: Юрій Лосицький
Склад команди:Юрій Лосицький, Олена Мірошниченко
Назва компанії: ТАМ Лосицький
Контактні дані: yra@ylos.kiev.ua Короткий опис проекту: Проект передбачає відтворення дзвіниці Кирилівського монастиря, яка була важливою архітектурною домінантою Київського Подолу.
Рік реалізації проекту: проект 2016
Місце реалізації проекту: Київ

Title of the project: Playing the Belfry of the Kirilov Monastery in the middle of the 18th century.
Nomination: Renovation
Leading Architect: Yuriy Lositsky
Team members: Yuriy Lositsky, Olena Miroshnichenko
Company name: TAM Lositsky
Contact information: is@ylos.kiev.ua
Brief description of the project: The project involves the reconstruction of the bell tower of the Kirilovsky monastery, which was an important architectural dominant of the Kiev Podil.
Year of project realization: project 2016
Place of project implementation: Kyiv
№19071 Вінчальна каплиця на честь свв. блгв. кн. Петра і кнг. Февронії Муромскіх чудотворців / Wedding Chapel in honor of Sts. Peter and Fevronia Murom's
Назва проекту: Вінчальна каплиця на честь свв. блгв. кн. Петра і кнг. Февронії Муромскіх чудотворців Номінація: IV г) Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Ведучий архітектор: Ігор Саєнко
Назва компанії: АРХІТЕКТУРНА ГРУПА АПРЕЛЬ
Контактні дані: +38050 3427920, sayenkoim@gmail.com
Короткий опис проекту: На лівому березі р. Дніпро, поруч з ж/м Сонячний, неподалік від центрального мосту, є мальовнича галявина яку уподобали весільні процесії як обов'язкове місце для фотосесій. Православні священики не раз робили спроби поставити на цьому місці храм або каплицю. Тільки у мене це третій підхід до вирішення цієї задачі. Вважаю його найбільш вдалим, тому що цього разу мова йшла саме про невелику вінчальну каплицю без функцій парафіяльної церкви. Для мене інтерес представляло наступне завдання - необхідність поєднати таїнство обряду з відкритістю весільної церемонії, коли молодятам хочеться ділитися своєю радістю з усім світом. Результат був досягнутий поєднанням глухих частин із заскленими поверхнями хрестоподібної в плані будівлі. Вітражі зі східного боку влітку відкриваються, збільшуючи кількість учасників весільного обряду, залучаючи в церемонію навколишню природу. Скляні барабани бань додають образу каплиці додаткову ошатність і святковість. А забарвлені частини вітражів - теплоту і гру світла в інтер'єрі, залучаючи «золоте» світло до участі в обряді.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна

Project name: Wedding Chapel in honor of Sts. Peter and Fevronia Murom's
Nomination: IV g) Unrealized cultural and social object Lead Architect: Igor Sayenko List of Team Members: Company name: ARCHITECTURAL GROUP APRIL
Contact details: +38050 3427920, sayenkoim@gmail.com
Brief description of project: On the left bank of the Dnieper, near the residential complex Sunny, near the central bridge, there is a picturesque meadow, which was chosen by wedding processions as an obligatory place for photo sessions. Orthodox priests repeatedly tried to place a temple or chapel on this place. I personally made three approaches to solving this problem. I consider the last decision the most successful, because this time it was a question of a small wedding chapel without the functions of the parish church. For me, the main task was to unite the mystery of the ceremony with the openness of the wedding ceremony, when the newlyweds want to share their joy with the whole world. The result was achieved by a combination of deaf parts with glazed surfaces of a cruciform in the building plan. Stained-glass windows from the east side open in summer, increasing the number of participants in the wedding rite, attracting into the ceremony the surrounding nature. The glass drums of the domes give the chapel additional elegance and festivity. And the painted parts of the stained-glass windows - the warmth and play of light in the interior, attracting the "golden" light to participate in the rite.
Project year: 2016
Project location: Dnipro, Ukraine
№19072 КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «ЛОТОС» в м. Нячанг, В'єтнам / «LOTOS» RESORT COMPLEX in Nha Trang, Vietnam
Назва проекту: КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «ЛОТОС» в м. Нячанг, В'єтнам.
Номінація: Готелі та курорти
Ведучий архітектор: Ігор Писарець
Склад команди: Летов В., Томбак В. (Литва), Черниш Р.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурний Дім – Україна»
Контактні дані: pisarets@arhidom.kiev.ua con tel +38 050 410 96 28
Наш почтовый адрес: Киев, Украина, 03037 Вул. Братів Зерових 14-Б, к. 4
Короткий опис проекту:
Майданчик розташований на березі Південно-Китайського моря біля підніжжя гір. З огляду на дорожнечу землі інвестор видав завдання на проектування комплексу 1 000 000 кв. м висотних готелів 30-40 поверхів.
Спочатку ми запропонували біонічну архітектуру спіралеподібних будівель, але замовник сказав, що В'єтнам - не Емірати. Далі ми запропонували уніфіковані будівлі з балконами, зеленими терасами і перехідною галереєю на останньому поверсі. Замовник сказав, що Нячанг - не Сінгапур. Ми переходи прибрали, але басейни на дахах залишили.

Project name: «LOTOS» RESORT COMPLEX in Nha Trang, Vietnam.
Nomination: Hotels and resorts
Lead Architect: Igor Pysarets
List of Team Members: Letov V., Tombak V. (Lithuania), Chernysh R.
Company name: «Architectural House -Ukraine»
Contact details: pisarets@arhidom.kiev.ua con tel +38 050 410 96 28
Kiev, Ukraine, 03037 Street Brothers of Zerovyh 14-B, k. 4
Brief description of project:
The site is located on the shore of the South China Sea at the foot of the mountains. Given the high cost of land, the investor set the task of designing a complex of 1,000,000 square meters. m high-rise hotels 30-40 floors.
At first, we proposed a bionic architecture for spiral buildings, but the customer said that Vietnam is not Emirates. Next we offered unified buildings with balconies, green terraces and a transitional gallery on the ground floor. The customer said that Nha Trang is not Singapore. We removed the transitions, but the pools on the roofs were left.
№19073 Unit E
Назва проекту: Unit E
Номінація: Комерційна архітектура'єкту
Статус на поточний момент: концепція / Нереалізований проект
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій, Альона Бондар, Ангеліна Гладушевська, Ігор Кішта, Єлизавета Тимощук, Евген Кравченко, Вадим Милостюк,
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані:
T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Короткий опис проекту: Об'єм/простір для людей має набувати ознак організму, живої системи, як то: змінюватись в часі підлаштовуючи форму під поточні потреби. Головні характеристики Unit E, що дозовляють йому стати ближчим до живого організму а не до сталої "нерухомості", це
модульність - універсальність та взаємозамінність системи
еволюція - можливість зміна числа елементів системи (як збільшення, так і зменшення)
реконфігурація -можливість перестановок трансформації існуючої системи
мобільність - можливість перевезти модулі
Рік: 2018
Місце реалізації проекту: Україна

Project name: Unit E
Nomination: Commercial architecture
Actual Status: concept / Unbuilt object
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii; Aliona Bondar, AnhelinaHladushevska, Ihor Kishta, Yevhen Kravchenko ,Yelyzaveta Tymoshchuk, Vadym Mylostyuk,
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Brief description of project:The living space for people should acquire the signs of an organism, a living system. It should vary in time adjusting the form for current needs. The main characteristics of Unit E, that allows it to become closer to a living organism are:
modularity - universality and interchangeability of the system's elements
evolution - possibility to change the number of elements of the system (both increase and decrease)
reconfiguration -the possibility of changing the shape and of the transformation of the existing system
mobility - ability to transport modules
Project year: 2018
Project location: Kyiv
№19075 Садибний будинок 414 м2 із мансардою та підвалом / The manor house is 414 sq.m with attic and cellar
Назва проекту: Садибний будинок 414 м2 із мансардою та підвалом
Номінація: Житлова архітектура / Приватний будинок
Ведучий архітектор: Олександр Андр
Склад команди: Олександр Андр
Назва компанії: dwellingAme
Контактні дані: Олександр Андр 067 936 3320 andrnator@gmail.com
Короткий опис проекту:
Основами в проектуванні будинку були прийняті, на сам перед, природні умови та зручність зонування інтер'єру. Наряду із конструктивними рішеннями та народною традицією будівельних форм ці фактори визначили стиль.
Помітним художнім елементом є масивна покрівля складної форми двох кутів ухилу, що гармонічно змінює пропорції будинку.
Ступінчаста лінія цоколя дома, відсилає до українського стилю традиційної архітектури, який, вочевидь, став натхненником проекту.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: селище Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинський район Київська область

Project name: The manor house is 414 sq.m with attic and cellar
Nomination: Residential architecture / Private House
Lead Architect: Oleksandr Andr
List of Team Members: Oleksandr Andr
Company name: dwellingAme
Contact details: Oleksandr Andr +380 67 936 3320 andrnator@gmail.com
Brief description of project:
Basics in the design of the house were taken the natural conditions and convenience of zoning the interior. Along with the constructive solutions, and the folk tradition of building forms, these factors determined the style.
The massive roof of the complex form of two angles of slope, which harmonically changes the proportions of the building.
Stepped line of the base of the house, refers to the Ukrainian style of traditional architecture, which, apparently, became the inspiration of this project.
Project year: 2016
Project location: Mikhailivka-Rubezhivka settlement Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region
№19076 «Благоустрій парку Савицького в м.Одеса» / "Improvement of Savitsky Park in Odessa"
Номінація: Ландшафтна архітектура і проектування -Ландшафтний дизайн
Назва проекту: «Благоустрій парку Савицького в м.Одеса»
Склад команди: студ. Перперi Алiса Михайлiвна
Місто: Одеса
Контактні дані: +380995246994 Пошта: foxfrozen58@gmail.com
Стислий опис проекту:
Загальна концепція спрямована на підтримку історичної назви території-«Сад Савицького» і стилізована під рослинні елементи. Основні об'єкти вже оновленого парку, такі як арки, альтанка на воді і фонтан, що знаходяться в зоні водойм стилізовані під латаття; Іншими важливими об'єктами є оранжерея, дитячі майданчики, кафе, центральний фонтан, місце вигулу собак, стадіон, спорткомплекс і спортмайданчик, місце проведення заходів, будівля адміністрації та паркінг. Оновлена транспортна система містить в себе додавання проїздів до паркувальних майданчиках.
Територія парку поділена на 8 основних зон: активну (вхід, центральна алея, фонтан), тихого відпочинку (оранжерея), заходів, адміністрації та сервісу парку, спортивну (стадіон, спорткомплекс і спортмайданчик), дитячу (дитячі майданчики), вигулу собак і зону водоймiв (арки, альтанка на воді і фонтан).

Nomination: "Improvement of Savitsky Park in Odessa"
Project Name: Landscape Architecture and Design –– Landscape Design
List of Team Members: student Perperi Alisa
Short Description of the Project:
The overall concept is aimed at maintaining the historical name of the territory - "Savitsky Garden" and is stylized as plant elements. The main objects of the already renewed park, such as arches, a gazebo on the water and a fountain, located in the area of water bodies, are stylized under a water lily; Other important objects are a greenhouse, playgrounds, cafes, a central fountain, a dog walking place, a stadium, a sports complex and a sports ground, a venue for events, an administration building and a parking lot. The updated transport system includes the addition of driveways to parking lots.
The park's territory is divided into 8 main areas: active (entrance, central alley, fountain), quiet rest (greenhouse), events, park administration and service, sports (stadium, sports complex and sports ground), children's (playgrounds), dog walking and playgrounds reservoirs (arches, a gazebo on the water and a fountain).
№19079 Торгово – складська будівля в с. Липини Луцького району, Волинської області / Shopping and warehouse building in village Lipiny of Lutsk district Volyn region
Назва проекту: Торгово – складська будівля в с. Липини Луцького району, Волинської області
Номінація: Нереалізовий комерційний об'єкт
Статус на поточний момент: Отримання дозволу на початок будівництва. Розроблено проект
Головний архітектор проекту: Юлія Рогожина Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group»
Контактні дані: Україна, м. Луцьк, просп.. Перемоги, 15. (097)9313003
Короткий опис проекту: Ескізнийпроект торгово-складська будівля в с. Липини, на об'їздній Луцька, було розроблено для компанії Забудовника. Головною ідеєю комплексу стала композиція природніх зелених кольорів в поєднанні з сірими вставками. Архітектура комплексу поєднала натуральність та сучасне скло. Композиція елементів підкреслює здатність природи підлаштовуватись під архітектурні тенденції.
Рік реалізаії проекту: Прогнозований рік реалізації 2020.
Місце реалізації проекту: Луцьк, Волинської області

Project name: Shopping and warehouse building in village Lipiny of Lutsk district Volyn region Nomination: Unrealized commercial object
Current status: Obtaining permission to start construction. The project is being developed
Main Architect: Julia Rogozhina List of team members: Julia Rogozhina, Nazar Knysh Company name: «Domum Group» Architectural and Design Studio Adress: Ukraine, Lutsk, 15, Peremogy Avenue +38 (097)931 30 03
Brief description of the project: A project shopping and warehouse building in the village Lipiny, on the outskirts of Lutsk, was developed for the company of Builder. The main idea of the complex was the composition of natural green colors, combined with gray inserts. The architecture of the complex combines naturalness and modern glass. The composition of the elements emphasizes the ability of nature to adapt to architectural tendencies.
Project year: year of realization is 2020
Project location: Lutsk, Volyn region
№19080 Індивідуальний житловий будинок / Individual dwelling house
Назва проекту: Індивідуальний житловий будинок по вул. Квіткова, 21, с. Коровія, Глибоцького району, Чернівецької області
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Данилюк С.І., Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Запроектований житловий будинок двохповерховий з підвалом, складається з одного об'єму та має одну загальну вхідну групу. В підвальному поверсі розміщений гараж, декілька підсобних приміщень для зберігання приватних речей, технічне приміщення басейну та паливна. На першому поверсі запроектовано кухню-вітальню, пральню, басейн з прилеглими до нього приміщеннями, гостьова кімната, спальня, санвузли та гардероб. На другому поверсі - коридор, житлові кімнати, з прилеглими до них санвузлами та загальний гардероб.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: по вул. Квіткова, 21, с. Коровія, Глибоцького району, Чернівецької області

Project name: Individual dwelling house on the street Kvitkova, 21, p. Korovia, Glybotsky district, Chernivtsi region
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Danyluk S.I. Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: A projected two-storeyed dwelling-house with a cellar consists of one volume and has one common entrance group. There is a garage in the basement, several utility rooms for private storage, a pool technical and fuel. On the ground floor there is a kitchen-living room, a laundry room, a swimming pool with adjoining rooms, a guest room, a bedroom, a bathroom and a wardrobe. On the second floor there is a corridor, living rooms, adjoining bathrooms and a common wardrobe.
Project year: Unrealized
Project location: on the street Kvitkova, 21, p. Korovia, Glybotsky district, Chernivtsi region
№19081 Багатоквартирний житловий будинок з паркінгом / Apartment building with parking
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок з паркінгом по вул. Героїв Майдану 186-В, в м. Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я.,Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН В.2.2-15-2016 Будинки і споруди. Житлові будинки, ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва та іншими діючими нормами і правилами, ДБН 360-92** Планировка и застройка городских и сельских поселений. Проектними рішеннями передбачено будівництво шести багатоквартирних житлових будинків (Блок 1,2,3,4,5,6) різної поверховості, з підземним паркінгом на 60 машино-місць, які мають автономну конструктивну систему, інженерне забезпечення та відокремлені деформаційно-температурними, антисейсмічними швами. Ділянка на якій планується нове будівництво розташована в південній частині м. Чернівці та знаходиться в системі житлової вулиці (Героїв Майдану) з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до неї. Ділянку планується забудувати новими будівлями . Рельєф ділянки із помірним ухилом, загальний перепад висот вздовж ділянки складає 1,5м. Цільове призначення землі - для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що відповідає проектним рішенням. Поруч об'єкта пам'ятки архітектури не виявлені.
Рік реалізації проекту: Реалізовується
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 186-В, в м. Чернівці

Project name: Apartment building with parking on the street Heroiv Maidanu 186-V, in the city of Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilоvich
List of Team Members: Havrysh V.Y., Chuklya A.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project is executed in accordance with the main DBN V.2.2-15-2016 Buildings and structures. Residential buildings, DBN V.1.1-7-2016 Fire safety of construction objects and other applicable norms and regulations, DBN 360-92 ** Planning and development of urban and rural settlements. The design decisions envisage the construction of six multi-dwelling residential buildings (Block 1,2,3,4,5,6) of different floors, with underground parking for 60 seats, which have an autonomous structural system, engineering support and are separated by deformation-temperature, anti-seismic seams . The plot on which the new construction is planned is located in the southern part of the city of Chernivtsi and is located in the system of the residential street (Heroiv Maidanu) with the automobile movement, which provides a convenient access to it. The plot is planned to be built with new buildings. The relief of the site with a moderate slope, the total height difference along the plot is 1.5 m. The purpose of the land - for the construction and maintenance of a multi-apartment residential building, which corresponds to the design decision. No objects of architectural monuments were found.
Project year: Unrealized
Project location: street Heroiv Maidanu 186-V, in the city of Chernivtsi
№19082 1+1: Зв'язок між поколіннями / 1+1: Connection between the generations
Назва проекту: 1+1: Зв'язок між поколіннями
Назва компанії: АРДІС
Ведучий архітектор: Головатюк Аліна
Склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля, Головатюк Костянтин
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Проект реновації застарілих, не комфортних для життя будівель та міської території. Результат – перетворення економічно невигідних будівель в енергоефективні класу А+ (річний попит на теплову енергію: 8,8 kWгод/(м2рік); річний попит на охолодження: 13,47 kWгод/(м2рік); частота перегріву: 0,00%);використання відновлювальних джерел енергії; підвищення привабливості району для нових молодих сімей. На етапах будівництва мешканці (60-70% люди похилого віку) продовжать жити у будівлях. Було враховано термальні, акустичні, інсоляційні, протипожежні вимоги та вимоги повітрообміну для досягнення критеріїв мультикомфортного будинку.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Іспанія, район Гран Сан-Блас в Мадриді - за адресою Калле Нуеве, номери: 6,8,10 і 3,5,7

Project name: 1+1: Connection between the generations
Company name: ARDIS
Lead Architect: Holovatiuk Alina
List of team members: Holovatiuk Alina, Leshchenko Nellya, Holovatiuk Konstyantyn
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: A renovation project for outdated, non-comfortable buildings and urban areas. The result is to turn economically unprofitable buildings into energy-efficient Class A + (specific annual heat demand: 8,8 kWh/(m2a); specific annual cooling demand: 13,47 kWh/(m2a); overheating frequency: 0,00%); use of renewable energy sources; increasing the attractiveness of the area for new young families. During the construction stages, residents (60-70% elderly people) will continue to live in buildings. The thermal, acoustic, insolation, fire requirements and air exchange requirements were taken into account in order to meet the criteria of a multi-comfort house.
Project year: 2017
Project location: Spain, Gran San Blas Area of Madrid – Calle Nueve, numbers: 6,8,10 and 3,5,7

№19083 Багатоквартирний 7-ми поверховий житловий будинок / 7-storey duplex dwelling house
Назва проекту: Багатоквартирний 7-ми поверховий житловий будинок з вбудованим підземним паркінгом та приміщеннями громадського призначення по вул. Малинова, 10, в м. Львів
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Данилюк С.І. ,Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Житловий будинок 7-ти поверховий з мансардою. В цокольному поверсі запроектовано паркінг на 13 машино-місць. На першому та другому поверсі запроектовані торговельні зали магазинів з продажу не продовольчих товарів в яких перебуває працюючий персонал. З третього по дев'ятий поверхи передбачено одно та двох кімнатні квартири. Детальний набір приміщень див. комплект креслень архітектурних рішень.
Висота поверхів становить - цокольного поверху (від підлоги до підлоги) - 3,0 м. З першого по другий поверхи- 3,6 м. З третього по восьмий поверхи- 3,0 м. Висота житлових приміщень внутрішньо квартирних коридорів, санвузлів та інших підсобних приміщень від підлоги до стелі – 2,7 м. Ширина коридорів між торцем коридору і сходами - 1,65 м.
Виконання санітарно-гігієнічних вимог при проектуванні житла здійснено до умов фізико-географічного районування території України і включає в себе вимоги до інсоляції, природнього освітлення, провітрювання приміщення, захисту від шуму, вібрації згідно СанПин 2605 та інших нормативних документів.
При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище. На території ділянки всі об'єкти, що знаходяться в межах червоної лінії підлягають демонтажу. На ділянці запроектовано майданчики для відпочинку дитячого та дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям і сучасними малими архітектурними формами.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Малинова, 10, в м. Львів

Project name: 7-storey duplex dwelling house with built-in underground parking and public areas on the street Malinova, 10, in the city of Lviv
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Danyluk S.I., Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: Dwelling house 7 storey with attic. In the ground floor, parking for 13 cars was designed. On the first and second floor are designed shops for sales of non-food items in which there are working staff. From the third to the ninth floors one and two bedroom apartments are provided. For a detailed set of rooms, see set of drawings architectural solutions.
The height of the floors is - the ground floor (from floor to floor) - 3.0 m. From the first to the second floor - 3.6 m. From the third to the eighth floor - 3.0 m. The height of residential premises inside the apartment corridors, bathrooms and other auxiliary premises from floor to ceiling - 2.7 m. The width of corridors between the end of the corridor and the stairs is 1.65 m.
The fulfillment of sanitary and hygienic requirements in the design of housing is carried out to the conditions of physical and geographical zoning of the territory of Ukraine and includes requirements for insolation, natural light, ventilation of premises, protection against noise, vibration according to SanPin 2605 and other regulatory documents.
In the design of a residential building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment. On the territory of the site, all objects that are within the red line are subject to dismantling. The site has designed playgrounds for recreation of children and adults, sports with traumatic coating and modern small architectural forms.
Project year: Unrealized
Project location: street Malinova, 10, in the city of Lviv

№19084 Літній будинок / Summer house
Назва проекту: Літній будинок
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Дмитро Шматенко
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: На ділянці клієнта крім основного будинку стояв старий 2-поверховий котедж, який ніяк не використовувався і виглядав дуже сумно на тлі красивого саду. На його місці було вирішено побудувати невеликий літній будинок з терасою і навісом для паркування автомобілів. Фундамент старої будівлі можна було використовувати, тому наш проект організований в рамках плями попереднього котеджу
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ, Україна

Project name: Summer house
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Dmitry Shmatenko
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: On the customer site, apart from the main house, there was an old 2-storey cottage that was not used and looked very sad against the backdrop of a beautiful garden. It was decided to build a small summer house with a terrace and a carport for parking cars in its place. The foundation of the old building could be used, so our project is organized within the spot of the previous cottage.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Ukraine
№19085 House W1
Назва проекту: House W1
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Дмитро Шматенко
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: Будинок для молодої сім'ї, яка хоче жити в сучасному світі, повертаючись ввечері не в замок середньовіччя, а високотехнологічний і при цьому спокійний зовні будинок.
У простоті не тільки краса, а й свобода від усього зайвого.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: House W1.
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Dmitry Shmatenko
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: A home for a young family who wants to live in the modern world, returning in the evening not to the castle of the Middle Ages, but a high-tech and at the same time calm house.
The simplicity is not only beauty, but also the freedom of all superfluous.
Project year: 2018
Project location: Odessa, Ukraine
№19086 Готель на пляжі в Грибовці / Beach hotel in Gribovka
Назва проекту: Готель на пляжі в Грибовці.
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Стефан Гуртовой
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: Композиція комплексу імітує традиційну для Одеси схему літнього відпочинку - легкі сезонні індивідуальні споруди на 1 сім'ю - але збирає їх на загальній платформі, в якій розміщуються кафе і адміністрація. «Колиби» зібрані з металоконструкцій з навісними перфорованими віконницями.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Грибовка, Україна

Project name: Beach hotel in Gribovka
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Stefan Gurtovoy
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: The composition of the complex imitates the traditional for Odessa summer vacation scheme – light seasonal individual buildings for 1 family – but collects them on a common platform in which the café and administration are located. "Huts" are assembled from metal structures with hinged perforated shutters.
Project year: 2018
Project location: Gribovka, Ukraine
№19087 Будинок на Фонтані / House on the Fountain st
Назва проекту: Будинок на Фонтані
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Стефан Гуртовой
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: Проект приватного житлового будинку в Одесі. Архітекторів України часто звинувачують, що немає прив'язки до місця, що архітектура занадто інтернаціональна. Тому ми використовували матеріал, який поширений в нашому регіоні, з якого збудована половина Одеських пам'яток і відомих будівель - піщаник.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: House on the Fountain st
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Stefan Gurtovoy
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: The project of a private house in Odessa. Architects of Ukraine are often accused that in their projects there is no clear binding to the place, because of which the architecture becomes too international. Therefore, we used sandstone, from which half of Odessa sights and famous buildings were built.
Project year: 2018
Project location: Odesa, Ukraine
№19088 Багатоповерховий житловий будинок / Multi-storey residential building
Назва проекту: Багатоповерховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом по вул. Маршала Павла Рибалка, 17 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Даними проектними рішеннями передбачено нове будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгу. Ділянка під будівництво розташована за адресою вул. Маршала Павла Рибалка, в м. Чернівці, що відноситься до Шевченківського району та знаходиться у системі вулиць з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до об'єкта. Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями та паркінгом.
Вхід до житлової частини будинку зорієнтовано на південний схід, вхід до громадської частини будинку зорієнтовано на північ.
За 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці: +241,5.
Житловий будинок трьохповерховий з горищем та цокольним поверхом. Висота цокольного поверху 3,3 м (від підлоги до підлоги). Висота 1-го поверху становить 3,3 м (від підлоги до підлоги). Висота з 2-го - 3-ий поверхи становить 3,0 м (від підлоги до стелі). На 1-ому поверсі запроектовано приміщення громадського призначення. З другого по третій одно-, двох- трьохкімнатні житлові квартири. При всіх зовнішніх входах до житлового будинку передбачено тамбури, розмір яких відповідає вимогам п.6.13 ДБН В2.2-17:2006.
Основні входи до будівлі запроектовані з зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують можливість доступу в будинок всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для інвалідів та інших маломобільних груп населення входи обладнані пандусами згідно з вимогами ДБН В 2.2-17, що забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу до першого поверху будинку.
Підходи та під'їзди до будинку передбачені з прилеглих вулиць і внутрішнього двору та облаштовані таким чином, щоб не перешкоджати під'їзду пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб.
Огороджувальні конструкції житлового будинку запроектовано із застосуванням матеріалів, що задовольняють вимоги енергозбереження і пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.-7. Дахи запроектовано з організованим водостоком згідно з ДБН В 2.6-14. Евакуація людей здійснюється згідно з нормами передбаченими ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Маршала Павла Рибалка, 17 в м.Чернівці

Project name: Multi-storey residential building with built-in public spaces and parking on the street Marshala Pavla Rybalka, 17 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Malesh O.T.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: These design solutions provide for new construction of a residential building with built-in public spaces and parking. The plot for construction is located at the street. Marshal Pavlo Rybalka, in the city of Chernivtsi, belonging to the Shevchenko district and is located in the system of streets with automobile traffic, which provides a convenient approach to the object. The purpose of land - for the construction and maintenance of a multi-apartment house with built-in public spaces and parking.
The entrance to the residential part of the building is oriented to the south-east, the entrance to the public part of the house is oriented to the north.
For 0,000 adopted floor level of the first floor, which corresponds to the absolute mark: +241,5.
Three-storey dwelling house with a loft and a basement. The height of the ground floor is 3.3 m (from floor to floor). The height of the first floor is 3.3 m (from floor to floor). The height from the 2nd to the 3rd floors is 3.0 m (from floor to ceiling). Public premises were designed on the first floor. From the second to the third one-, two- or three-room apartment apartments. At all external entrances to a residential building there are tambours, the size of which meets the requirements of paragraph 6.13 of the DBN V.2.2-17: 2006.
The main entrances to the building are designed with convenient approaches and optimum sizes, which take into account the possibility of access to the house of all calculated categories of visitors. Invalids and other low-mobility groups of the population are equipped with ramps in accordance with the requirements of DBN V 2.2-17, which provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor of the house.
Approaches and entrances to the house are provided from the adjacent streets and courtyards and are equipped in such a way as not to hinder the entrance of fire, sanitary cars and mobile machinery of communal services.
The enclosing structures of a residential building are designed with the use of materials that meet the requirements of energy saving and fire safety in accordance with DBN B.1.-7. Roofs are designed with an organized drainage according to DBN V 2.6-14. Evacuation of people is carried out in accordance with the norms provided by DBN V.1.1.7-2016 "Fire safety of construction objects".
Project year: Unrealized
Project location: street Marshala Pavla Rybalka, 17 in Chernivtsi
№19089 Багатоквартирний житловий будинок / Dwelling house
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок по вул. Кобринської Наталії, 7-Б в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектними рішеннями передбачено будівництво п'ятиповерхового житлового будинку. Ділянка на якій планується нове будівництво житлового будинку, знаходиться в південній частині м. Чернівці, яка належить до Шевченківського району, знаходиться у системі вулиць з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до об'єкта. Вхід до житлової частини будинку зорієнтовано на південний-схід. За 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці: +234,3. Запроектований житловий будинок складається з одного об'єму та має одну загальну вхідну групу. Будівля п'ятиповерхова з підвалом. В підвальному поверсі запроектовано паркінг на 9 машино-місць для мешканців будинку , електрощитова та водомірний вузол. На першому поверсі передбачено хол, ігрова та приміщення для самоорганізації жильців будинку. З 2-го по 5-й поверхи запроектовано одно-,дво- та трьохкімнатні квартири. Детальний набір приміщень див. комплект креслень архітектурних рішень.
Основні входи до житлового будинку запроектовано із зручним підходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. При основному вході влаштований тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. Підходи та під'їзди до будинків передбачені (північно-східна сторона згідно генплану) та облаштовані таким чином, щоб не перешкоджати під'їзду пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб. Проектні відводи по дорогах та проїздам прийняті від 0,005% до 0,03%. Забезпечення транспортних зв'язків між будівлями і спорудами здійснюється автотранспортом. Ширина основних проїздів прийнята згідно ДБН 360-92** табл. 7.1. Огороджувальні конструкції будівель запроектовано із застосуванням матеріалів, що задовольняють вимоги енергозбереження і пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.-7. Дахи запроектовано з організованим водостоком згідно з ДБН В 2.6-14. Евакуація людей здійснюється згідно з нормами передбаченими ДБН В.1.1.7 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Кобринської Наталії, 7-Б в м.Чернівці

Project name: Dwelling house
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasiovich
List of Team Members: Chuklya A.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The design decisions provide for the construction of a five-storey residential building. The plot on which the new housing estate is planned is located in the southern part of the city of Chernivtsi, which belongs to the Shevchenkivskyi district, is located in the system of streets with automobile traffic, which provides a convenient approach to the object. The entrance to the residential part of the building is oriented to the south-east. For 0,000 adopted floor level of the first floor, which corresponds to the absolute mark: +234,3. The projected dwelling house consists of one volume and has one general entrance group. Five-story building with basement. In the basement a parking lot for 9 cars for the inhabitants of the house, a power and a water measuring unit was designed. On the first floor there is a lounge, a game room and a room for self-organizing tenants of the house. From the 2nd to the 5th floors, one-, two- and three-room apartments were designed. For a detailed set of rooms, see set of drawings architectural solutions. The main entrances to the dwelling house are designed with a convenient approach and optimal dimensions, which take into account the needs of all estimated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance to a residential building a ram is arranged that meets the requirements of DBN V 2.2-17, and provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. At the main entrance, an embankment with overall dimensions is arranged in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. Approaches and entrances to the buildings are foreseen (north-eastern side according to the general plan) and are equipped in such a way as to prevent the entrance of fire, sanitary cars and mobile machinery of communal services. Project drafts on roads and passes taken from 0,005% to 0,03%. Maintenance of transport links between buildings and structures is carried out by motor transport. The width of the main passes is taken according to DBN 360-92 ** Table. 7.1. Enclosing structures of buildings are designed with the use of materials that meet the requirements of energy conservation and fire safety in accordance with DBN B.1.-7. Roofs are designed with an organized drainage according to DBN V 2.6-14. Evacuation of people is carried out in accordance with the norms provided by DBN V.1.1.7 "Fire safety of construction objects".
Project year: unrealized
Project location: street Kobrynskaya Natalia, 7-B in Chernivtsi
№19090 Житловий комплекс по вул. М.Ткача 15 / Residential complex on the street M. Tkacha 15
Назва проекту: Житловий комплекс по вул. М.Ткача 15 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки, ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва та іншими діючими нормами і правилами. Ділянка на якій планується нове будівництво житлового будинку знаходиться в південно-західні частині м. Чернівці за адресою М.Ткача, 15, та належить до Шевченківського району міста. Ділянка знаходиться в системі житлової вулиці (М.Ткача) з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до неї. Рельєф ділянки із помірним ухилом, загальний перепад висот вздовж ділянки складає 2 м. Основні планувальні рішення, обумовлені наступними факторами: - розташуванням основної будівлі у відповідності з врахуванням рози вітрів; - виконанням санітарних і протипожежних вимог; - ув'язкою проектних рішень з існуючою забудовою. Проектними рішеннями передбачено будівництво житлового будинку та підземного паркінгу на 17 машиномісць. Запроектований житловий будинок складається з одного житлового блоку, який має тільки один під'їзд. Будівля трьохповерхова з цоколем. В цокольному поверсі розташовано паркінг на 17 машиномісць. У внутрішньому дворі передбачений благоустрій прибудинкової території. Основний вхід до житлового будинку запроектовано з південного сходу, облаштований зручним підходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при входах до житлового будинку влаштовані пандуси, які відповідають вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечують можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. Також при основних входах передбачено тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку. На ділянці передбачається встановлення тротуару, заїздів-пандусів для МГН на територію, влаштування майданчиків для відпочинку дитячого, дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям та сучасними малими архітектурними формами, також передбачено відведення частини території для вліштування майданчику під сміттєзбірні контейнери. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних, санітарних машин. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих архітектурних форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. М.Ткача 15 в м.Чернівці

Project name: Residential complex on the street M. Tkacha 15 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Malesh O.T.
Company name: FPC "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project was executed in accordance with the main DBN V.2.2-15-2005. Buildings and structures. Residential buildings, DBN V.1.1-7-2016 Fire safety of construction objects and other applicable norms and regulations. The plot on which the new residential building is planned is located in the southwestern part of the city of Chernivtsi at the address 15, M. Tkacha, and belongs to the Shevchenkivsky district of the city. The plot is located in the system of the residential street (M.Tkacha) with the automobile movement, which provides a convenient access to it. The relief of the site with a moderate slope, the total height difference along the plot is 2 m. The main planning decisions, due to the following factors: - location of the main building in accordance with the wind rose; - fulfillment of sanitary and fire safety requirements; - linking design solutions with existing buildings. The project solutions include the construction of a residential building and underground parking for 17 car places. A projected dwelling house consists of one housing block, which has only one entrance. Three-story building with a socle. In the ground floor there is a parking lot for 17 car places. In the courtyard is provided an accomplishment of the adjoining territory. The main entrance to the dwelling house is designed from the south east, equipped with a convenient approach and optimal size, which takes into account the needs of all estimated categories of visitors. For low-mobility groups of people at the entrances to the residential building ramparts that meet the requirements of DBN V 2.2-17, and provide the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. Also at the main entrances is a vestibule with overall dimensions in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. In the design of a residential building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house. The site provides for the installation of a sidewalk, ramps races for MHN on the territory, placement of playgrounds for children, adults, sports with traumatic coating and modern small architectural forms, and also provides for the removal of part of the territory for landing under garbage cans. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. Improvement of the adjacent territory (areas), including the paving design, organization of planting greenery, the location of small architectural forms, provides safe pedestrian movement, the possibility of traffic and reversal of transport.
Project year: Unrealized
Project location: street M. Tkacha 15 in Chernivtsi
№19091 Малоповерхові багатоквартирні житлові будинки / Low-rise multi-family residential buildings
Назва проекту: Малоповерхові багатоквартирні житлові будинки
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Чукля Ф.В.,Бурдейна Є.О.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектними рішеннями передбачено будівництво зблокованих малоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Ділянка на якій планується нове будівництво багатоквартирних житлових будинків, знаходиться в південно-західній частині м. Чернівці по вулиці Горіхівська, що належить до Шевченківського району міста, у кварталі обмеженому вулицями Горіхівська, Шишківська, Глибоцька та Вашківська. Ділянка під забудову відповідно до затвердженої схеми зонування території м.Чернівці 2018 року розташована в зоні Ж 1 – садибна забудова, проектні рішення не суперечать переважним видам забудови,згідно пояснювальної записки до Зонінгу. З північного-сходу ділянка межує із землями міської ради, а саме вул. Горіхівська, з південного-сходу - землями міської ради вул.Шишківською, з південного-заходу внутрішньо квартальним проїздом, північного-заходу - землекористування №27 на вул. Горіхівська.
Ділянка під будівництво перебуває у системі вулиць з автомобільним рухом,що забезпечує зручний під'їзд до об'єкту. Під'їзд до ділянки здійснюється з вулиці Горіхівська та вул. Шишківська.
З метою формування повноцінної квартальної забудови проектом передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків та будівлі громадського призначення, яка є врізана в рельєф, завдяки прийнятим проектним рішенням при формуванні забудови влаштовано центрально видову вісь - алея, яка відкриває пам'ятку місцевого значення - Михайлівську церкву. Основні входи до житлових будинків запроектовано з внутрішнього двору (північно-східної та південно-східної сторони відповідно до генерального плану),вхід до будівлі громадського призначення зорієнтовано на схід, із зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. При основному вході влаштований тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних,санітарних машин. При проектуванні забудови була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище. На ділянці передбачено влаштування зон для відпочинку дитячого, дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям і сучасними малими архітектурними формами. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих архітектурних форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту приватного та комунального транспорту.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Горіхівська, 25, в м.Чернівці

Project name: Low-rise multi-family residential buildings
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Chuklya A.V., Burdeina E.O.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project solutions foresee the construction of semi-detached low-rise multi-apartment houses. The plot on which the new construction of multi-apartment residential buildings is planned is located in the southwestern part of Chernivtsi on the street Horikhivska, which belongs to the Shevchenkivskyi district of the city, in the quarter limited by the streets of Horikhivska, Shishkivska, Glybotska and Vashkivska. The plot of land in accordance with the approved zoning scheme of the Chernivtsi city in 2018 is located in the zone Z1 - manor development, project decisions do not contradict the prevailing types of development, according to the explanatory note to Zoning. From the north-east the land borders with the land of the city council, namely the street. Horikhivska, from the south-east - the lands of the city council, Shishkivska str., From the south-west, by the quarterly traffic, north-west - land use number 27 on the street. Horikhivska The area under construction is in the system of streets with automobile traffic, which provides a convenient approach to the object. The access to the plot is from Horykhivska street and street. Shishkovskaya In order to form a full-fledged quarterly development project provides for the construction of multi-apartment buildings and public buildings, which is cut into the relief, thanks to the project design decision, the central axis of the alley, which opens a monument of local significance - the St. Michael's Church, is constructed. The main entrances to residential buildings are designed from the inner courtyard (north-east and southeastern side in accordance with the master plan), the entrance to the public building is orientated toward the east, with convenient approaches and optimum sizes that take into account the needs of all estimated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance to a residential building a ram is arranged that meets the requirements of DBN V 2.2-17, and provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. At the main entrance, an embankment with overall dimensions is arranged in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. When designing the building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment. The site includes the arrangement of recreation areas for children, adults, sports with traumatic coverage and modern small architectural forms. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of planting greenery, arrangement of small architectural forms, provides safe pedestrian movement, the possibility of movement and turning of private and communal transport.
Project year: unrealized
Project location: street Horikhivska, 25, in Chernivtsi
№19092 Багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв Майдану / Apartment dwelling house on the street Heroiv of Maidanu
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення по вул. Героїв Майдану 118, 120 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-ЛесьО.Д.,Мамут В.Д., Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Житловий будинок 9-ти поверховий з мансардою. В цокольному поверсі запроектовано паркінг на 13 машино-місць. На першому та другому поверсі запроектовані торговельні зали магазинів з продажу не продовольчих товарів в яких перебуває працюючий персонал. З третього по дев'ятий поверхи передбачено одно та двох кімнатні квартири. Детальний набір приміщень див. комплект креслень архітектурних рішень. Висота поверхів становить - цокольного поверху (від підлоги до підлоги) - 3,0 м. З першого по другий поверхи- 3,6 м. З третього по восьмий поверхи- 3,0 м. Висота житлових приміщень внутрішньо квартирних коридорів, санвузлів та інших підсобних приміщень від підлоги до стелі – 2,7 м. Ширина коридорів між торцем коридору і сходами - 1,65 м. Виконання санітарно-гігієнічних вимог при проектуванні житла здійснено до умов фізико-географічного районування території України і включає в себе вимоги до інсоляції, природнього освітлення, провітрювання приміщення, захисту від шуму, вібрації згідно СанПин 2605 та інших нормативних документів. При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище. На території ділянки всі об'єкти, що знаходяться в межах червоної лінії підлягають демонтажу. На ділянці запроектовано майданчики для відпочинку дитячого та дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям і сучасними малими архітектурними формами.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 118, 120 в м.Чернівці

Project name: Apartment dwelling house with public premises on the street Heroiv of Maidanu 118, 120 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Mamut-Les O.D., Mamut V.D., Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: Residential building 9 storey with attic. In the ground floor, parking for 13 cars was designed. On the first and second floor are designed shops for sales of non-food items in which there are working staff. From the third to the ninth floors one and two bedroom apartments are provided. For a detailed set of rooms, see set of drawings architectural solutions. The height of the floors is - the ground floor (from floor to floor) - 3.0 m. From the first to the second floor - 3.6 m. From the third to the eighth floor - 3.0 m. The height of residential premises inside the apartment corridors, bathrooms and other auxiliary premises from floor to ceiling - 2.7 m. The width of corridors between the end of the corridor and the stairs is 1.65 m. The fulfillment of sanitary-hygienic requirements in the design of housing is carried out to the conditions of physical and geographical zoning of the territory of Ukraine and includes requirements for insolation, natural lighting, ventilation room I, protection against noise, vibration according SanPin 2605 and other regulations. In the design of a residential building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment. On the territory of the site, all objects that are within the red line are subject to dismantling. The site has designed playgrounds for recreation of children and adults, sports with traumatic coating and modern small architectural forms.
Project year: unrealized
Project location: street Heroiv of Maidanu 118, 120 in Chernivtsi
№19093 Багатоквартирні житлові будинки / Residential multi-apartment buildings
Назва проекту: Багатоквартирні житлові будинки з будівлями та приміщеннями громадського призначення по вул. Гагаріна, 21 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-Лесь О.Д., Гавриш В.Я,
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектними рішеннями передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків з будівлями та приміщеннями громадського призначення. Ділянка на якій планується будівництво, знаходиться в приватній власності. Ділянка розташована в північній частині м. Чернівці по вул. Гагаріна, 21. Обмежена вулицею Гагаріна та вулицею Нікітіна. Неподалік вул. Ділянка знаходиться за межами історичного ареалу. Поруч об'єкта виявлені пам'ятки архітектури місцевого значення. Рельєф ділянки досить стрімкий, загальний перепад через всю ділянку становить 9,5м. Загальна площа ділянки становить 0,2894 Га. З ділянки є безпосередній проїзд на вулицю Нікітіна. Блок 1, 2, 3, 6 – 4-х поверхові житлові будинки з цоколем , Блок 4 – 3-х поверховий житловий будинок з цоколем з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, Блок 5 – 5-ти поверхова житлова будівля, Блок 7, 8 - 5-ти поверхові будівлі громадського призначення. Під ділянкою запроектований підземний паркінг, який розрахований на 57 машино-місць. Блок 2 та 6 є перспективною забудовою в межах розвитку кварталу. Основні входи до житлової частини будинків плануються з внутрішнього двору, із зручним підходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. При основному вході влаштований тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних, санітарних машин. При проектуванні житлового комплексу пропонується розплановати прибудинкову територію із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Гагаріна, 21 в м.Чернівці

Project name: Residential multi-apartment buildings with buildings and public premises on the street Haharina, 21 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Mamut-Les O.D., Havrysh V.Y.,
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: Project decisions provide for the construction of multi-apartment houses with buildings and public premises. The plot on which the construction is planned, is privately owned. The plot is located in the northern part of the city of Chernivtsi on the street. Gagarin 21. Restricted by Gagarin Street and Nikitin Street. Not far from the street. The plot is outside the historic area. Local-level architectural monuments are found near the object. The relief of the site is rather rapid, the overall difference across the whole plot is 9.5 m. The total area of the site is 0.2894 hectares. From the area there is a direct drive to Nikitin street. Block 1, 2, 3, 6 - 4-storey residential buildings with a plinth, Block 4 - 3-storey residential building with a socle with built-in public utilities, Block 5 - 5-storey residential building, Block 7, 8 - 5-storey public buildings. Under the plot is designed underground parking, which is designed for 57 car places. Block 2 and 6 are promising buildings within the development of the quarter. The main entrances to the residential part of the house are planned from the courtyard, with a convenient approach and optimal size, which takes into account the needs of all calculated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance to a residential building a ram is arranged that meets the requirements of DBN V 2.2-17, and provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. At the main entrance, an embankment with overall dimensions is arranged in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. When designing a residential complex it is proposed to plan the adjoining territory with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment.
Project year: unrealized
Project location: street Haharina, 21 in Chernivtsi
№19094 Багатоквартирний житловий будинок / Multi-apartment residential building
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом вул. Вітовського, 35-А, в м. Львів
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Бурдейна Є.О.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Зпроектований житловий будинок складається з одного об'єму, має три вхідні групи, та декілька допоміжних входів. Будівля п'ятиповерхова з мансардою та підвальним поверхом. Впідвальному поверсі розміщеній паркінг на 35 машино-місць, та нежитлові приміщення. На першому поверсі запроектовано приміщення громадського призначення.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Вітовського, 35-А, в м. Львів

Project name: Multi-apartment residential building with built-in public spaces and parking street Vitovskoho, 35-A, in the city of Lviv
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Burdeina E.O.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: A projected dwelling house consists of one volume, has three entrance groups, and several auxiliary entrances. Five-storey building with attic and basement floor. Ground floor parking for 35 cars and non-residential premises. Public premises were designed on the ground floor.
Project year: Unrealized
Project location: street Vitovskoho, 35-A, in the city of Lviv
№19095 Будівництво багатоквартирного житлового будинку / Construction of a residential building
Назва проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Буковинська, 53 в м. Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Данилюк С.І.,Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектним рішенням передбачено будівництво житлового будинку, з підземним паркінгом, який має автономну конструктивну систему, інженерне забезпечення та відокремлені феформаційно-температурними, антисейсмічними швами. Ділянка на якій планується нове будівництво розташована на південній частині м. Чернівці та знаходиться в системі житлової вулиці (Буковинська) з автономним рухов, що забезпечує зручний під'їзд до неї. Ділянку планується забудувати новими будівлями. Рельєф ділянки із помірним ухилом, загальний перепад висот вздовж ділянки складає 1м. Цільове призначення землі - бля будівництва та обслуговування житлового будинку, що відповідає проектним рішенням. Входи до житлової частини будинку запроектовано з внутрішнього двору, із зручним пішоходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус. При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимально врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природнє середовище.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Буковинська, 53, в м.Чернівці

Project name: Construction of a residential building on the street.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Danyliuk S.I., Chuklya A.V.
Company name: NPE"Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project solution provides for the construction of a residential building with underground parking, which has an autonomous structural system, engineering support and separated by fret-temperature, anti-seismic seams. The site where the new construction is planned is located in the southern part of the city of Chernivtsi and is located in the system of the residential street (Bukovinskaya ) with autonomous movements, which provides a convenient approach to it. The plot is planned to be built with new buildings. The relief of the site with a moderate slope, the total height difference along the plot is 1 m. The purpose of the land - the construction and maintenance of a residential building, which corresponds to the design decision. The entrance to the residential part of the house was designed from the courtyard, with a comfortable pedestrian and optimal dimensions, which take into account the needs of all calculated categories of visitors. For low-mobility groups of the population at the entrance to a residential building a ram was arranged. "When designing a residential building, the adjoining territory was planned with maximum taking into account the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment.
Project year: Unrealized
Project location: street Bukovinskaya, 53, in Chernivtsi
№19096 Будинок для молодої сім'ї / House for a young family
Назва проекту: Будинок для молодої сім'ї
Номінація: Житлова архітектура- Приватний будинок
Статус на поточний момент: У стані реалізації
ГАП та склад команди: Олена Кісенко, Сергій Сьомкін
Назва компанії: Dezest
Контактні дані: https://dezest.com/, hello@dezest.com, +38 097 299 33 66
Короткий опис проекту: Будинок для життя молодої сім'ї. Головний вхід на ділянку розташовані з північного боку. На першому поверсі на північ орієнтовані технічні приміщення, вбиральня і гостьовий санвузол. Головне приміщення має сприятливу орієнтацію на 3 сторони світу - схід, південний схід і південний захід. Від зенітного сонця і перегріву котедж захищений терасою з перголой і деревом, яке ми вирішили залишити на ділянці і прорубали для нього «вікно» в перекритті, яке, разом з водною гладдю басейну, також створює мікроклімат з південного боку.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Київська область.

Project name: House for a young family
Nomination: Residential architecture- Private house
Actual Status: Implementation
Chief Architect and Team Members: Elena Kisenko, Sergey Somkin
Company name: Dezest
Contact details: https://dezest.com/, hello@dezest.com, +38 097 299 33 66
Brief description of project: House for a young family's living. The main entrance to the site is located on the north side. On the ground floor to the north are technical facilities, a toilet and a guest bathroom. The main building has a favorable orientation on 3 sides of the world - east, southeast and southwest. From the zenith sun and overheating, the cottage is protected by a terrace with pergola and a tree, which we decided to leave on the site and cut for it a "window" in the overlap, which, along with the water pool of the river, also creates a microclimate on the south side.
Project year: 2019
Project location: Kyiv region.

№19097 Мінімалістична скульптура / Minimalistic sculpturе
Назва проекту: Мінімалістична скульптура
Ведучій архітектор: Михайло Ільченко
ГАП та склад команди: Архітектор Михайло Ільченко, дизайнер Альона Прядко
Назва компанії:Архітектурне бюро Materia 174
Контактні дані: Україна, Київ , вул. Драгомирова, 2а/423 +380675761516, +380502270347 info@materia174.com www.materia174.com
Короткий опис проекту: Приватні будинки ізраїльтян на вигляд виглядають як дуже прості будівлі, вони не хизуються один перед одним фасадами і парканами. Тож не дивно, що було обрано лаконічну стилістику, котра не акцентує увагу об'єкта на собі. Білий колір фасаду — перше, що формує образ. Відкрита книга, вітрила, символізм білої чайки – асоціацій безліч, вони народжуються завдяки скульптурній формі фасаду - дві глухі площини, які його утворюють, розміщено під кутом. Цей архітектурний засіб використано також із практичними цілями - як для забезпечення конфіденційності, так і для мінімізації нагріву будинку, тому що фасад дивиться на південний схід. Патіо — тихий внутрішній дворик - підсилює захищеність місця та демонструє всі переваги відпочинку на відкритому повітрі. Пропорції, колір, форма, матеріал перетворили фасад в мінімалістичную скульптуру. Проходить повз стіни фасаду, людина стає живим «фризом», ілюструє свою історію як герої на давньогрецькому Парфеноне.
Рік реалізації проекту: Проектування лютий - квітень 2017. На стадії реалізації.
Місце реалізації проекту: Ізраїль

Project name: Minimalistic sculpturе
Lead Architect: Mykhailo Ilchenko
Chief Architect and Team Members: architect – Mykhailo Ilchenko, designer – Aleona Pryadko
Company name: Bureau of Architecture Materia 174
Contact details: Ukraine, Kyiv str. Dragomirova, 2а/423 +380675761516, +380502270347 info@materia174.com www.materia174.com
Brief description of project: Private houses in Israel seem to look like very simple buildings, they do not flaunt facades and fences in front of each other. Not surprisingly, a laconic style was chosen that does not accentuate the object's attention on itself. The white color of the facade is the first thing that forms the image. Open book, sails, symbolism of the white gull - many associations, they are born thanks to the sculptural form of the facade - the two deaf planes forming it are located at an angle. This architectural reception is also used for practical purposes - both to ensure confidentiality and to minimize the heating of the house, as the facade looks to the southeast. Patio - a quiet inner courtyard - enhances the security of the place and demonstrates all the charms of relaxing in the open air. The proportions, color, shape, material have turned the facade into a minimalistic sculpture. Passing by the wall of the facade a person becomes a living "frieze", illustrates his story as heroes in the ancient Greek Parthenon.
Project year: Designing february – april 2017. At the stage of implementation.
Project location: Israel
№19098 Житловий комплекс «ART House» з громадськими приміщеннями / Residential complex «ART House» with public premises
Назва проекту: житловий комплекс «ART House» з громадськими приміщеннями.
Ведучий архітектор: Ігор Задоя
Склад команди: Ігор Задоя, Олександр Шевчук, Артем Бородін.
Назва компанії: Zadoya&Ar.Co.group
Контактні дані: т.+380676344727 ; igor.zadoia@gmail.com; info@zadoya.com.ua
Короткий опис проекту: З проектом житлового комплексу «ART House» починається координальна реконструкція одного з центральних кварталів міста Дніпро. У складі проекту існує памятка архітектури місцевого значення будинок №17, який підлягає структурній реконструкції та реставрації фасадів, а також заплановано будівництво двох нових житлових будинків та реставрація з надбудовою 2-х поверхового будинку по вул. Виконкомівська. Таким чином складається композиція 4-х споруд обєднаних єдиним призначенням та внутрішнім двором, але ж кожна з них, стосовно нашого авторського задуму, не повинна була б втратити свою індивідуальність. Використовуючи існуючий перепад рельєфу у 8 метрів, в підземні й частині розміщуються театр «Кабаре» з центральним входом реставрованого фасаду памятки архітектури та 2-х рівневий паркінг комплексу. У складі проекту також існує невеличке театральне кафе та салон-магазин на першому поверсі. Вважаючи, що комплекс розташований впритул до Червоноповстанської балки, яка в подальшому планується як ландшафтний парк з річкою, майже кожна квартира комплексу має свою терасу.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Україна , м.Дніпро, вул.Виконкомівська, 17

Project name: Residential complex «ART House» with public premises.
Lead Architect: Igor Zadoia
List of team members: Igor Zadoia, Aleks Shevchuk, Аrtem Borodin.
Company name: Zadoya&Ar.Co.group
Contact details: т.+380676344727 ; igor.zadoia@gmail.com; info@zadoya.com.ua
Brief description of project: The project of "ART House" residential complex will launch the beginning of a cardinal reconstruction of one of the central districts of the Dnipro City. The project includes structural reconstruction and restoration of facades of a locally listed heritage asset, building No. 17, construction of two new residential buildings and reconstruction of a two-storey building in Vykonkomivska Street with adding an overstorey to the old structure. Thus we create a composition of 4 buildings which are united by a common purpose and courtyard but each of which, according to the authors' design, should not lose its real style and individuality. Taking full advantage of the existing 8 m difference in the relief of the area, the project provides for the location of Cabaret Theatre with the central entrance from the restored facade of locally listed building No. 17 and a 2-level parking area of the complex in its underground part. The project also includes a small theatre café and a shop on the ground floor. Considering that the complex is located close to the Chervonopovstanska ravine, which is further planned as a landscape park with a river, almost every apartment in the complex has its own terrace.
Project year: 2017
Project location: Ukraine , Dnepr, Vykonkomivska str. 17

№19099 Компактний житловий будинок H.1 / Compact private house H.1
Назва проекту: Компактний житловий будинок H.1
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Антон Вергун, Андрій Лесьо
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Будинок H.1 - це якісне, комфортне та затишне, але, в той же час, доступне та енергоощадне житло у передмісті. Розробляючи проект, ми керувались десятьма принципами якісного дизайну, які сформулював Дітер Рамс:
- Інноваційність. Проект передбачає застосування передових енергоощадних технологій, таких як система опалення тепловим насосом, системи сонячних батарей та колекторів.
- Хороший дизайн робить продукт зручним. Будинок H.1 абсолютно позбавлений зайвих елементів та надлишкових квадратних метрів. Це робить його ергономічним та простим у користуванні.
- Естетичність. Будинок спроектовано таким чином, щоб не порушувати естетику місцевості. Природній ландшафт є основним елементом екстер'єу, а вигляд за вікном - інтер'еру.
- Зрозумілість. Планування будинку просте та логічне - всі компоненти знаходяться на своїх місцях.
- Ненав'язливість. Житло має бути комфортним простором для життя, а не його змістом.
- Чесність. Внутрішне і зовнішне оздоблення цілком позбавлене імітацій та матеріалів "під щось".
- Хороший дизайн не застаріває. Всередині й ззовні H.1 виглядає досить нейтрально та лаконічно, оскільки модні тенденції приходять і йдуть, а оселя супроводжує своїх мешканців протягом років та десятиліть.
- Увага до деталей. Всі складові проекту продумані з точністю і турботою про мешканців.
- Екологічність. Проект передбачає використання екологічно чистих та відновлюваних матеріалів, таких як костробетон та деревина.
- Хороший дизайн - це якомога менше дизайну.
Рік проектування: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м.Київ

Project name: Compact private house H.1
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Anton Verhun, Andrew Leso
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: H.1 house is a high-quality, comfortable and cozy, but at the same time affordable and energy-efficient accommodation in the suburbs. While developing the project, we were guided by the ten principles of quality design that Dieter Rams formulated:
- Innovation. The project involves the use of advanced energy-saving technologies such as heat pump heating system, solar panels and collectors.
- Good design makes the product useful. H.1 house is completely devoid of unnecessary elements and surplus square meters. This makes it ergonomic and easy to use.
- Doog design is aesthetic. The house is designed to avoid disturbing the aesthetics of the area. The natural landscape is the main element of the exterior, and the view behind the window is the main feature of the interior.
- Understanding. Home planning is simple and logical - all components are in the right places.
- Unobtrusiveness. Home should be a comfortable living space, but not the sense of life.
- Honesty. Interior and exterior decoration are completely deprived of imitations.
- Good design is long-lasting. Inside and outside H.1 looks rather neutral and laconic, as trendy. Because trends come and go, and the home has been accompanying its inhabitants for years and decades.
- Attention to details. All components of the project are thought out with precision and care about the inhabitants.
- Good design is environmentally friendly. The project involves the use of eco-friendly and renewable materials such as bark concrete and wood.
- Good design is as little as possible.
Project year: 2019
Project location: Ukraine, Kyiv
№19100 Клубний Будинок Struetinsky / Struetinsky TownHouses
Номінація: Житлова Архітектура
Назва проекту: Клубний Будинок Struetinsky
Ведучий архітектор: Андреєва Тетяна Юріївна
Склад команди: Андреєва Т.Ю.; Голиш В.В.; Бєлокопитова К.Л.
Назва компанії: КиївБудДевелопмент (KBD)
Місто: м. Київ
Контактні дані: www.kbd.estate | info@kbd.estate | +380930808084 (5, 6)
Клубний будинок STRUETINSKY - приватні будинки посеред мегаполісу. Комплекс складається з 15 сучасних таунхаусів преміум-класу в єдиному сучасному архітектурному ансамблі на Печерську поблизу Ботанічного саду ім. М.М. Гришко. Це втілення мрії про життя у власному будинку в центрі столиці.
STRUETINSKY - це ваш власний будинок з окремим входом і гаражем на два автомобіля, це BBQ і джакузі на власній терасі і видами на Ботанічний сад. Це 4 поверхи власного простору для кожної родини з безмежними можливостями для реалізації найсмілишвіших дизайнерських рішень. Ключова ідея будинку – повага до особистого простору кожного мешканця, адже на кожному поверсі таунхауса можливе зонування для комфортного життя родини.
Тут є умиротворена атмосфера і немає міського шуму.
У пішій доступності всі об'єкти міської інфраструктури: галереї та музеї, салони і шоуруми, ресторани і кафе. Крім цього, місце багате на історичну та культурну спадщину – недалеко знаходиться Свято-Троїцький Іоанський і Архангелово-Михайлівський Звіринецький монастирі, Києва-Печерська Лавра.
Основна концепція клубного будинку Struetinsky натхненна житловими комплексами Лондона і Нью-Йорка, де таунхауси в центральній частині є символом достатку і успіху.
Так і у нас,- Київ, Печерськ, ботанічний сад, таунхауси в клубному будинку STRUETINSKY.
Рікреалізації проекту 2017 рік
Місце реалізації проекту м. Київ, вулиця Болсунівська, 4.

Nomination: Residential Architecture
Title of the project: Struetinsky TownHouses
Leading Architect: Tatyana Andreyeva
Team members: Andreeva T.Yu .; Golysh V.V .; Belokopitova K.L.
Company name: KyivBudDevelopment (KBD)
City: Kiev
Contact details: www.kbd.estate | info@kbd.estate | +380930808084 (5,6)
STRUETINSKY - private houses in the middle of the metropolis. The complex consists of 15 modern, premium-class townhouses in a single modern architectural ensemble on Pechersk area near the Botanical Garden named after. MM Grishko This is the embodiment of the dream of living in your own home in the center of the capital.
STRUETINSKY is your own private house with a separate entrance and a garage for two cars, it has a BBQ and jacuzzi on its own terrace and views of the Botanical Gardens. It has 4 floors of its own space for each family with infinite possibilities for realization of the finest design decisions. The key idea of the house is respect for the personal space of every inhabitant, because on each floor of a townhouse zoning is possible for a comfortable family life.
There is a peaceful atmosphere here and there is no city noise.
All amenities of the city infrastructure are accessible for hiking: galleries and museums, salons and showrooms, restaurants and cafes. In addition, the place is rich in historical and cultural heritage - not far from the Holy Trinity John the Archangel and Mikhailovsky Zvirynetsky monasteries, Kiev-Pechersk Lavra.
The main concept of the Struetinsky club house is inspired by the residential complexes of London and New York, where townhouses in the central part are a symbol of prosperity and success.
So here we are - Kiev, Pechersk, the botanical garden, townhouses in the clubhouse STRUETINSKY.
Ricrealisation of the project in 2017
Place of implementation of the project Kyiv, Bolsunivska street, 4.
№19101 Реновацiя селища Черевiчне в еко-селище / Renovation of the village of Cherevichne into an eco-village
Назва проекту: Реновацiя селища Черевiчне в еко-селище
Номінація: VII.I Нереалізований проект мiського планування
Статус на поточний момент: Нереалiзовано
ГАП та склад команди: Дерезнiченко Володимир Володимирович
Назва компанії: -
Контактні дані: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010422374187
Короткий опис проекту:
Впорядкована з Одесою територія з такою ж площиною пiд назвою "Межлиманье" має потенціал стати туристичним і екологічним "близнюком" міста. Таким чином, пропонується перевизначити спеціалізацію існуючих там сіл у екоселища на прикладi села Черевічне. Комп'ютерне проектування допомогло створити генеративну модель яка перетворювала вхіднi параметри у рiшення у житловiй, адміністративнiй, транспортнiй та соціально-економічнiй сферах.
Рік реалізації проекту: 2014 (концепт)
Місце реалізації проекту: Одеська область, Україна

Project name:
Nomination: VII.I Unrealized city planning project
Actual Status: unbuilt
Chief Architect and Team Members: Dereznichenko Volodymyr Volodymyrovych
Company name: -
Contact details: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010422374187
Brief description of project:
Coterminous with Odessa, the territory with the same area and called Mezhlimanye has the potential to become the touristic and ecological "twin" of the city. Thus, it is proposed to redefine the specialization of the villages there as eco-villages. This approach was being used in the renovation project of the village of Cherevichne. Computer-aided design helped to create the generative model turning input parameters into residential, administrative, transport, and socio-economic developments.
Project year: 2014 (concept)
Project location: Odesa oblast, Ukraine
№19103 Музей Сучасного мистецтва в місті Одеса / Museum of Contemporary Art in the city of Odessa
Назва проекту: Музей Сучасного мистецтва в місті Одеса
Номінація: IV.I Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Статус на поточний момент: Нереалiзовано
ГАП та склад команди: Дерезнiченко Володимир Володимирович
Назва компанії: -
Контактні дані: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=1000104223...
Короткий опис проекту: (до 500 символів)
Музеї сучасного мистецтва стали популярним видом відпочинку та просвіти. Прикладом, в даному випадку, є архітектурний проект Музею сучасного мистецтва в Одесі, Україна. Його пропонується розмістити в історичній частині центру міста на місці, що називається Митною площею. Проект музею став пропозицією, яка передбачала вирішення максимальної кількості проблем, пов'язаних з цією частиною міста та яка сприятливо впливала на формування сучасного і стійкого міського середовища.
Рік реалізації проекту: 2012 (концепт)
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: Museum of Contemporary Art in the city of Odessa
Nomination: Unbuilt socio-cultural object
Actual Status: unbuilt
Chief Architect and Team Members: Dereznichenko Volodymyr Volodymyrovych
Company name: -
Contact details: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010422374187
Brief description of project: (500 symbols max)
Museums of modern art have become a popular kind of entertainment and education. In this case, it is the architectural project of Museum of Modern Art in Odessa, Ukraine. It is proposed to place in the historical part of the city centre on the site called Customs Square. The project of a museum became the proposal which provided solutions to the maximum number of the problems connected with this part of the city and which has a favorable effect on the formation of modern and sustainable urban environment .
Project year: 2012 (concept)
Project location: Odesa city, Ukraine
№19105 КОМЕРЦІЙНА АРХІТЕКТУРА БІЗНЕС-ЦЕНТР / COMMERCIAL ARCHITECTURE BUSINESS CENTER
Номінація КОМЕРЦІЙНА АРХІТЕКТУРА БІЗНЕС-ЦЕНТР
Назва проекту FORUM WEST SIDE
Назва компанії FORUM GROUP
Місто Киев
Контактні дані 0963409040 Юлія
Стислий опис проекту
Forum West Side - це офіси класу «Б». Бізнес-центр має масу достоїнств і багато в чому не поступається елітним бізнес-центрам. Ресепшен, ліфти, система електронного допуску, відеоспостереження, охоронна система, сучасні інтер'єри, система кондиціонування і вентиляції - тут є все необхідне для малого і середнього бізнесу.
Інтер'єр бізнес-центру, розташованого в затишному і тихому місці на вулиці Олени Теліги, поєднав у собі скандинавську естетику і стиль лофт. Великі вікна, білі стіни, дерев'яні столи, шкіряні дивани, декоративні рішення з використанням цегли і металу - цей бізнес-центр нагадує європейський варіант організації робочого процесу, де панує простота, невимушеність і свобода.
Рік реалізації проекту 2016
Місце реалізації проекту вул. Теліги 6
Площа проекту 16тис.кв.м.

Nomination COMMERCIAL ARCHITECTURE BUSINESS CENTER
Project Name FORUM WEST SIDE
Company's Name FORUM GROUP
Contact Details 0963409040
Short Description of the Project
Forum West Side are Class B offices. The business center has a lot of advantages and in many respects does not yield to elite business centers. Reception, elevators, electronic access system, video surveillance, security system, modern interiors, air conditioning and ventilation system - everything is there for small and medium businesses.
The interior of the business center, located in a cozy and quiet place on the street Elena Teliga, combines Scandinavian aesthetics and loft style. Large windows, white walls, wooden tables, leather sofas, decorative solutions using bricks and metal - this business center resembles the European version of the organization of the work process, where simplicity, freedom and freedom reign.
Project Year 2016
Project Location street Teligi 6
№19106 КОМЕРЦІЙНА АРХІТЕКТУРА БІЗНЕС-ЦЕНТР / COMMERCIAL ARCHITECTURE BUSINESS CENTER
Номінація КОМЕРЦІЙНА АРХІТЕКТУРА БІЗНЕС-ЦЕНТР
Назва проекту FORUM WEST SIDE
Ведучий архітектор (ПІБ) керівник відділу архітектури та дизайну FORUM GROUP .
Склад команди FORUM GROUP
Назва компанії ТОВ «ФОРУМ ГРУП Україна»
Місто Киев
Контактні дані 096 340 90 40 Юлія
Стислий опис проекту
Forum West Side - це офіси класу «Б». Бізнес-центр має масу достоїнств і багато в чому не поступається елітним бізнес-центрам. Ресепшен, ліфти, система електронного допуску, відеоспостереження, охоронна система, сучасні інтер'єри, система кондиціонування і вентиляції - тут є все необхідне для малого і середнього бізнесу.
Інтер'єр бізнес-центру, розташованого в затишному і тихому місці на вулиці Олени Теліги, поєднав у собі скандинавську естетику і стиль лофт. Великі вікна, білі стіни, дерев'яні столи, шкіряні дивани, декоративні рішення з використанням цегли і металу - цей бізнес-центр нагадує європейський варіант організації робочого процесу, де панує простота, невимушеність і свобода.
Рік реалізації проекту 2016
Місце реалізації проекту вул. Теліги 6
Площа проекту 16тис.кв.м.

Nomination COMMERCIAL ARCHITECTURE BUSINESS CENTER
Project Name FORUM WEST SIDE
Head Architect Head of the Architecture and Design Department FORUM GROUP
List of Team Members FORUM GROUP
Company's Name LLC "FORUM GROUP Ukraine"
Contact Details 0963409040
Short Description of the Project
Forum West Side are Class B offices. The business center has a lot of advantages and in many respects does not yield to elite business centers. Reception, elevators, electronic access system, video surveillance, security system, modern interiors, air conditioning and ventilation system - everything is there for small and medium businesses.
The interior of the business center, located in a cozy and quiet place on the street Elena Teliga, combines Scandinavian aesthetics and loft style. Large windows, white walls, wooden tables, leather sofas, decorative solutions using bricks and metal - this business center resembles the European version of the organization of the work process, where simplicity, freedom and freedom reign.
Project Year 2016
Project Location Kiev , street Teligi 6