Ukrainian Urban Awards

Нереалізований проект міського

планування

Unbuilt urban planning project


Масштаб вулиць
The scale of the streets

Масштаб міста
The scale of the city
№ 19015 Парклет для житомира / Parklet for Zhytomyr

Назва проектуПарклет для Житомира
Статус на поточний момент: —
ГАП та склад команди: Милостюк Вадим
Назва компанії: ULUN architects
Контактні дані: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Короткий опис проекту: Парклет в собі має місце для того щоб присісти відпочити, так само є поверхність для можливості перекусити або випити чай або каву. Так само є елементи для розташування зелені в клумбах або горщиках для висадки квітів. Так само передбачені паркування для велосипедів.
Природній і середовищний контекст являє собою, типову вулиці з забудовою вздовж червоної лінії і висадженими деревами на тротуарі.
Парклет розміщений на дорозі що продовжує тротуар і знаходиться в осередку будівлі Укртелекому, пішохідної частини, проїжджої частини, та запаркованими машинами
Загальні габарити парклету 10000х2560х1550 мм, матеріал для виготовлення парклету було обрано вологостійка фанера.
Рік проектування проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Україна, Житомир, вул. Київська 20

Project name: Parklet for Zhytomyr
Actual Status: -
Chief Architect and Team Members: Mylostiuk Vadym
Company name: ULUN architects
Contact details: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Brief description of project: There is a parqueth itself in order to sit down to rest, there is also a surface for the possibility of having a snack or drinking tea or coffee. There are also elements for placing the green in flower beds or flower pots. Also provided parking for bicycles. The natural and environmental context is a typical street with a building along the red line and planted trees on the sidewalk. The parkland is located on the road that continues the pavement and is located in the cell of the building Ukrtelecom, the pedestrian part, the carriageway, and parked cars. The overall dimensions of the parklate 10,000х2560х1550 mm, the material for the manufacture of the parquet floor was chosen moisture-resistant plywood.
Project year: 2017
Project location: Ukraine, Zhytomyr, street. Kievskaya 20

№ 19018 Громадський простір з елементами інтерактивної взаємодії / Public space with elements of interactive interaction
Назва проекту: Громадський простір з елементами інтерактивної взаємодії
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я., Малеш О.Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Ділянка площею 0,152 Га розташована в м.Чернівці, обмежена вул. Білоруська та пров. Узьбецький. Тема сучасного розвитку благоустрою міста значною мірою лягла в основу містобудівних та об'ємно-просторових рішень цієї концепції. Ділянка прилягає до житлових будинків з вбудованою бібліотекою, тому проектування цікавого та сучасногогромадського простору, який зможе забезпечити потреби всіх категорій відвідувачів є доцільним та необхідним в даному районі. В соціальному контексті концепція враховує вимоги мешканців щодо простору даної ділянки. Якісне мощення в поєднанні з інтерактивними елементами благоустрою дасть змогу активно проводити вільний час всім категоріям населення: ігрова площадка з музичними клавішами - дітям дошкільного та шкільного віку; елементи інтерактивної підсвітки шляхів пішоходів не залишать байдужими дорослих та слугуватимуть додатковими індикаторами для МГН. Благоустрій виразно підкреслює міський простір та в перспективі може бути продовжений на сусідніх ділянках. Основним модулем цієї структури є ігрова зона, де втілені сучасні, та в той час, не складні технології у вигляді площадки з чутливим до тактильного впливу мощенням із підсвіткою та звуковими ефектами. При проектуванні збережено деякі існуючі елементи озеленення і передбачено нові насадження, які забезпечать захист від зайвого шуму та пилу з проїзджої частини. Відтак, передбачено демонтаж існуючих малих архітектурних форм (кіосків), влаштування мощення для незрячих людей, сучасні зупинки громадського транспорту, смітники, обмежувальні блокатори руху автомобілів тощо. Зупинки обладнано зарядними пристроями для гаджетів. Передбачено підвищений пішохідний перехід, який слугуватиме обмежувачем швидкості автомобілів, та забезпечить безпечний перехід.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Білоруська 24 в м. Чернівці

Project name: Public space with elements of interactive interaction.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Havrysh V.Y., Malesh O.T.
Company name: NPE "Stasyuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The plot with an area of 0,152 hectares is located in Chernivtsi, a limited street. Bisloruska and Per. Uzbetskyi. The theme of the modern development of the city's improvement was to a large extent the basis of city-planning and space-spatial solutions of this concept. The plot is adjacent to residential buildings with a built-in library, so designing an interesting and contemporary public space that can meet the needs of all categories of visitors is feasible and necessary in the area. In the social context, the concept takes into account the requirements of the inhabitants regarding the space of the site. High-quality paving in combination with interactive elements of an accomplishment will allow to actively spend spare time for all categories of the population: a playground with musical keys - children of preschool and school age; Elements of interactive highlighting of pedestrian paths will not leave uninterested adults and serve as additional indicators for MHN. Improvement clearly emphasizes urban space and in the long run can be extended on neighboring sites. The main module of this structure is the gaming zone, where modern, and at the same time, non-complex technologies in the form of a site with sensitive to tactile influence with paving with backlighting and sound effects is embodied. During the design, some of the existing elements of greening are preserved and new plantations are provided, which will provide protection from excessive noise and dust from the outflow part. Therefore, it is foreseen to dismantle existing small architectural forms (kiosks), paving for blind people, modern public transport stops, garbage cans, restrictive blockers for motor vehicles, etc. The stops are equipped with gadget chargers. An upgraded pedestrian crossing, which will serve as a speed limiter, will provide a safe transition.
Project year: Unrealized
Project location: street Bisloruska, 24 in the city of Chernivtsi an>

№19104 Реновація громадських просторів у структурі масової житлової забудови 1960-1970-х рр. / Renovation of public spaces in the structure of mass housing development of the 1960s-1970s
Назва проекту: Реновація громадських просторів у структурі масової житлової забудови 1960-1970-х рр. р-н Черемушки, м. Одеса
Статус на поточний момент: нереалізований проект
Архітектор: Волчинська Наталія
Контактні дані: +380937139631, gavelya.nv@gmail.com , м. Одеса
Місце реалізації проекту: р-н Черемушки, м. Одеса
Короткий опис проекту:
70% районів наших міст складають пострадянську міську тканину, яка з часом не набирає життєву силу і цінність, а приходить до занепаду, тому виникає ідея її трансформації.
Програма реновації дозволить персоніфікувати громадські простори, створити райони, які жителі відчуватимуть своїми, які відповідають їхнім потребам, райони з унікальним характером. Хто майбутній користувач території? Як зміниться позиція району в соціально-економічній структурі міста? Що повинно прийти на заміну? Одне з головних завдань - створення структури, яка зможе розвиватися і видозмінюватися з часом. Реалізувати поставлені цілі допомагає стратегія розвитку території. Розглядаючи в Великому масштабі питання зонування, зв'язків, ландшафту, а в Меншому масштабі - щільність забудови, функції та громадські простори, ми отримуємо цілісну модель реновації мікрорайонів. Реновація - це історія про погляд на місто з майбутнього, а не про проектування майбутнього. Люди, що живуть в цих районах лише частина тих, кого цей процес торкнеться. Більшості учасників ще належить народитися або переїхати в район, який ми сьогодні намагаємося переосмислити. Необхідно поважати їх вибір уже сьогодні. І наше завдання в тому, щоб передати їм свободу, а не спадщина минулого.

Project name: Renovation of public spaces in the structure of mass housing development of the 1960s-1970s., Cheremushki, Odessa
Actual Status: Unrealized project
Architect: Volchynska Nataliia
Contact details: +380937139631, gavelya.nv@gmail.com ,Odessa
Project location: Cheremushki, Odessa
Brief description of the project:
70% of the districts of our cities are post-Soviet urban territory, which over time does not gain vitality and value, but comes to a decline, therefore, there is the idea of its transformation.
The Renovation Program will allow people to personalize public spaces, create areas where residents will feel their needs, areas of unique character. Who is the future user of the territory? How will the position of the district change in the socio-economic structure of the city? What should replace?
One of the main tasks is to create a structure that can develop and change over time.
Territory development strategy helps to realize the goals set. Considering on a large scale zoning, communications, landscape, and on a smaller scale - density of buildings, functions and public spaces, we obtain a coherent model of microdistriction renovation. Renovation is a story about looking at a city from the future, not about designing the future. People living in these areas are only a part of those who will be affected by this process. Most participants still have to be born or move to the area we are trying to rethink today. It is necessary to respect their choice today. And our task is to give them freedom, not the legacy of the past.

№19113 Площа Св. Теодора у м. Львові: ревіталізація / Mytna square in Lviv. Capital repair
Назва проекту: Площа Св. Теодора у м. Львові: ревіталізація.
Номінація: Нереалізований проект міського планування
Статус на поточний момент: Робочий проект
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко , Антон Войташек, Валентин Шароватов, Василина Гарбар, Павло Остапів, Ніна Владімірцева, Степан Труш, Галина Лукащук.
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Короткий опис проекту:
Одна з найцікавіших площ міста Львова, розташована на території давнього руського міста, поблизу Волинського шляху (ще відомий як Чорний). Тут колись знаходилася дерев'яна церква ще з княжих часів, довкола якої був цвинтар, що підтвердили найновіші розкопки на площі. Також присутні ознаки існування на цій території однієї із найдавніших культур, що проживали на теренах України, черняхівської. У не такому далекому минулому цей квартал називався Краківським передмістям, а на розі площі збудовано синагогу, яка нагадує нам про ще один мультикультурний аспект площі Св. Теодора.
Площа наділена неабияким туристичним потенціалом, розташована за 7 хв. ходу від площі Ринок. У 2015 році на площі Св. Теодора відбувався архітектурний воркшоп із залученням мешканців в рамках Майстерні Міста (GIZ / Urban Project, Lviv), де обговорювалися плани з ревіталізації площі.
Проектом передбачено трасування локації давньої церкви, влаштування зеленої зони, нового освітлення, а також пішохідного фонтану. Різні типи мощення, використані в проекту, відображають різні епохи, в які жила ця площа – від давньоруських часів і до сучасності.
Велика кількість дерев, що додаються вздовж вулиць навколо площі створюються особливу атмосферу затишного житлового простору для місцевих мешканців та затінок від сонця.
Для дітей цікавою розвагою буде пішохідний фонтан і ігровий майданчик на розі площі. Також велика кількість лавок і стільців у затінку під деревами надасть додаткової привабливості простору та заохотить людей до довшого перебування на площі.
Замовник: Управління охорони історичного середовища ЛМР,

Project name: Mytna square in Lviv. Capital repair
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
Actual Status: Technical documentation
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Anton Voitashek, Vasylyna Harbar, Pavlo Ostapiv, Nina Vladimirceva, Stepan Trush, Halyna Lukaschuk.
Company name: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Short description of project:
One of the most interesting squares of the city of Lviv, located on the territory of an ancient city, near the Volyn Way (also known as the Black). Here was a wooden church from the kings epoch, around which was the cemetery, which confirmed the latest diggings on the square. There are also signs of the existence one of the oldest cultures on this territory of that lived on the territory of Ukraine, Chernyakhivsky. In this not so distant past times, this quarter was called the Krakiv suburb, and a synagogue was built on the corner of the square, which reminds us of another multicultural aspect of St. Theodore's Square.
The area have a magnificent tourist potential, is located in 7 minutes walk from Rynok Square. In 2015, an architectural workshop involving residents at the City Workshop (GIZ / Urban Project, Lviv) took place on St. Theodore Square, where plans for the revitalization of the square were discussed.
The project includes tracing the location of an ancient church, setting up a green zone, new lighting, and a pedestrian fountain. The various types of paving used in the project reflect the different periods in which this area lived - from the ancient times to the present.
A large number of trees added along the streets around the square creates a special atmosphere of a cozy living space for local residents and shades of the sun.
For children, the fun fest is a pedestrian fountain and a playground on the corner of the square. Also, a large number of shops and chairs in the shade under the trees will provide additional attractiveness of space and encourage people to stay longer on the square.
Customer: Department for the Protection of the Historical Environment.

№19142 Облаштування громадського простору на Сихові, м. Львів / Placement of public space on Sykhiv, Lviv
Назва проекту: Облаштування громадського простору на Сихові, м. Львів
Номінація: Нереалізований проект міського планування
Статус на поточний момент: Концепція
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко , Антон Войташек, Валентин Шароватов,
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Короткий опис проекту:
Ми прагнули створити якомога більш гуманну міську площу — плазу, наповнену великими травниками і затінком дерев, свіжістю води пішохідного фонтану, затишними майданчиками, призначеними для активного і спокійного відпочинку різних мешканців Сихова.
Нашим найбільшим втручанням у вже давно сформований простір центру Сихова стало трасування додаткових шляхів для людей, врахувавши стежки, якими люди звикли ходити нащодень. Це робить його більш зручним і людино-орієнтованим. Цей громадський простір, периметр якого складає біля 600 м є великим навіть для такого житлового масиву як Сихів, тому пересікання його зручними пішохідними шляхами є дуже важливим.
Також переосмислення цього великого і дещо монотонного громадського простору спонукало нас до нової концепції відкритого простору, наповненого різними функціями — різними способами використання цього простору. Ми хотіли, щоб тут прижилися різні активності, що проявилося у появі таких елементів: пішохідний фонтан що дає можлтивість інтерактивного спілкування з водою, обрамлена великими деревами пікнік-зона, місце для дерев'яної сцени для танців, співі та іншої творчості місцевої молоді і не лише її, спортивна вело- і скейт- зона для старших (12-6 років) і молодших (6-12) відвідувачів.
Функціональне зонування громадського простору передбачає не лише зелену рекреацію, а й два відкриті простори: площу перед КОЦ ім. Довженка з можливістю проводити мистецькі виставки, освітні заходи під відкритим небом, з дизайнерськими меблями, що характеризуватимуть цей простір як новаторський і стануть його емблемою, з пішохідним фонтаном, що даватиме відчуття свіжості і яскраві враження мешканцям. А також меншу площу — перед будівлею спортивного комплексу, що провадитиме далі до спортивної зони і зони активного відпочинку.
Простір повинен залишатися вільним і проглядуваним, крізь нього люди безперешкодно проходитимуть, ідучи до своїх домівок, або зупинятимуться, приваблені його активностями.
Вода фонтану перед КОЦ ім. Довженка слугуватиме дзеркалом, в якому він відбиватиметься, головний акцент цього простору.
Символами оновленого громадського простору стає невелике накриття у формі увігнутого світловідбивного овоїда, що служить накриттям від сонця на площі, а також сихівською фішкою, що приваблюватиме відвідати цей громадський простір гостей міста з центру Львова.
Площа замощена великими сірими плитами, розграфленими більш темними смугами, що підкреслюють її масштаб і співмірність з мікрорайоном, а також чітку планувальну структуру, яку ми залишили.

Project name: Placement of public space on Sykhiv, Lviv.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
Actual Status: Concept
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Anton Voitashek.
Company name: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
We desire to create the most humane city square - a plaza filled with great herbalists and a shade of trees, the freshness of the water of a pedestrian fountain, cozy grounds, designed for active and relaxing rest of the various inhabitants of Sykhiv.
Our biggest intervention in the long-established space of the center of Sykhv was the tracing additional paths for people, taking into attention the trails that people used to walk on the day. This makes spce more comfortable and person-oriented. This public space, the perimeter of which is about 600 m, is too large even for such a residential area as Sykhiv, so intervention it with convenient trails is very important.
Also, the rethinking of this great and somewhat monotonous public space has led us to a new concept of open space filled with various functions - various ways of using this space. We wanted to get here different activities that manifested itself in the emergence of such elements: a pedestrian fountain which gives the opportunity of interactive communication with water, framed by large trees picnic area, a place for a wooden scene for dancing, singing and other creativity of local youth and not only it. Also sports bike and skate-zone for the elderly (12-6 years) and junior (6-12) visitors is on the square.
Functional zoning of the public space involves not only green recreation, but also two open spaces: the area before the Dovzhenko Centre with the opportunity to hold artistic exhibitions, educational outdoor activities, designer furniture, which will characterize this space as a groundbreaking and become its emblem, with a pedestrian fountain, which will give a sense of freshness and bright impressions on the inhabitants. And also a smaller area - in front of the building of the sports complex, which will lead further to the sports area and active recreation area.
The space should remain free and transparent, through it people will walk unhindered, going to their homes, or stop, attracted by its activities.
Water fountain in front of the Kots. Dovzhenko will serve as a mirror in which it will be reflected, the main accent of this space.
The symbols of the renewed public space become a small cover in the form of a concave light reflective owl, which serves as a cover from the sun on the square, as well as a placemark, which will attract visitors to this public space of the city guests from the center of Lviv.
The area is covered with large gray slabs, scattered with darker stripes, which emphasize its scale and proportionality to the microdistrict, as well as the clear planning structure that we left.
№19168 Стратегія розвитку району Шимкент Сіті / Shymkent City development strategy
Назва проекту: Стратегія розвитку району Шимкент Сіті
Номінація: міське планування
Статус на поточний момент: стратегію погоджено в 2018 Міською радою міста Шимкент, акімом міста та області, наразі триває детальне проектування та будівництво
ГАП: Роман Помазан, Александр Хван склад команди: Анастасія Булах, Деніс Козак, Олександр Седлеров, Олександра Насардінова, Максім Яровий, Олена Пишненко, Павло Остапенко, Марія Борисова, Наталія Гозак, Дарія Безпала, Сергій Гемберг, Дмитро Ткачьов, Дмитро Пономарчук, Михайло Войтович, Олександр Мельник, Urban Consulting Group.
Назва компанії: Frame Art (Astana) + Urban Sustain Architecture (Kyiv)
Контактні дані: www.us-a.com.ua, office@us-a.com.ua, +380687044482, +380957939389
Короткий опис проекту: Стратегія Шимкент Сіті передбачає майбутній сценарій сталого розвитку розширення третього за величиною міста Казахстану. Шимкент Сіті задуманий як новий центр міста, який зосереджуватиме підприємницький дух Півдня, слугуватиме домівкою вітчизняних та іноземних корпорацій, провадитиме змішане використання, створюватиме хаби креативних індустрій та підвищуватиме екологічні стандарти через міське планування. Стратегія є мультидисциплінарною і складається з частин: кварталів, зелених ландшафтів і біорізноманіття, транспорту, учасництва, поетапного девелопменту.
Рік реалізації проекту: 2018 – 2025
Місце реалізації проекту: Республіка Казахстан, місто республіканського підпорядкування Шимкент, район Шимкент Сіті площею 430 га

- Що проект дає місту/кварталу
Шимкент Сіті має на меті стати рушійною силою для міліонного Шимкенту в напрямку трансформації його в центр бізнесу, культури та освіти Центральної Азії. Надмета – вихід міста Шимкент до категорії світових міст класу Бета.
- Який природній та середовищний контекст (відсутній за межами населеного пункту)
Район проектування розташований в екосистеми Західно-Алайського Тянь-Шаньського степу. Це предгірний степ зі жвавим біорізноманіттям та декількома ендеміками флори та фауни. Району притаманні сильні вітри, пилові бурі, рідка рослинність та сезонні опади. Район запроектовано з урахуванням біокліматичних рішень для локального клімату. Для з'єднання природніх коридорів вздовж ариків та ярів запроваджено екодуки.
- Опис ландшафту та оточення
Переважно плаский ландшафт включає декілька ярів, які буде перетворено на озера в складі парків. Сухий клімат з сильними вітрами та бурями потребує сталих біокліматичних рішень. Для Шимкент Сіті передбачені густі паркові зони та бульвари з кронистими деревами, система захисних насаджень від вітру та пилу по периметру району, системи вітроловки для природньої вентиляції на дахах, зволоження вулиць системою фонтанів та озер в парках, на вулицях та у дворах кварталів.
- Енергоефективність - опис матеріалів, інженерних систем
В стратегії закладені рішення по використанню геліоколекторів для нагріву гарячої води, фотовольтаїчних та вітряних електрогенераторів, стандартам BIM та енерго-ефективності за LEED для міської інфраструктури.
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Шимкент Сіті є одним з 5 запланованих районів Сіті в містах Казахстану. Це надзвичайно важливий проект для Казахстану в цілому та південного Казахстану зокрема, виконаний міждисциплінарною міжнародною командою. Шимкент Сіті має підняти статус міста та стати зразком сталого міського планування. Проект є унікальним за масштабом для професійного розвитку міських планувальників в Україні та першою стратегією району міста в Казахстані, побудованої на гармонічному сталому розвитку невисоких житлових кварталів розміром 130х130м, зелених поясів, громадських просторів та кварталів змішаного використання, що базується на локальній типології міського ландшафту та враховує локальні антропологічні відмінності суспільства.
- Партисипація - робота з громадськістю, архітектурний конкурс (Номінація "Міське планування)
Підчас планування стратегії було проведено маппінг стейкхолдерів, глибокі соціологічні опитування різних шарів населення в тому числі прилеглих районів, аналіз потенціалу креативних індустрій регіону, зустрічі з представниками місцевих спільнот та воркшоп з девелоперами. Стратегія успішно пройшла містобудівну раду Південно-Казахстанської області та була схвалена до подальшого впровадження акімами міста та області. Для подальшого розвитку учасницького планування стратегією закладено гейміфіковані механізми взаємодії між складними соціально-етнічними верствами міста.

Project name: Shymkent City development strategy
Nomination: Urban planning
Actual Status: the strategy has been approved in 2018 by Shymkent City Council, the Mayor and the region governor, currently the project is under detailed designing and construction
Chief Architects: Roman Pomazan, Alexandr Khvan Team Members: Anastasia Bulakh, Alexandr Lazurenko, Denis Kozak, Alexandr Sedlerov, Alexandra Nasardinova, Maxim Yarovoy, Elena Pyshnenko, Pavlo Ostapenko, Mariya Borysova, Nataliya Gozak, Dariya Bespala, Sergey Gemberg, Dmitry Ponomarchuk, Dmitry Tkachyov, Mykhailo Voytovych, Alexander Melnik, Urban Consulting Group
Company name: Frame Art (Astana) + Urban Sustain Architecture (Kyiv)
Contact details: www.us-a.com.ua, office@us-a.com.ua, +380687044482, +380957939389
Brief description of project: Strategy of Shymkent City envisions the upcoming sustainable development scenario of expansion of the third largest Kazakhstan city. Shymkent City is conceived as a new center of the city, which will accumulate the entrepreneurial spirit of the South, host domestic and foreign corporations, provide mixed use, create centers of creative industries and raise environmental standards through urban planning. The strategy is multidisciplinary and consists of parts: quartiers, green landscape and biodiversity, transport, participation, development.
Project year: 2018 – 2025
Project location: Republic of Kazakhstan, republic significance city of Shymkent, Shymkent City neighborhood with area of 430 hectares
№19190 Cтратегія розвитку району Нове Місто в місті Туркестан / Development strategy of New City district of Turkistan
Назва проекту: Cтратегія розвитку району Нове Місто в місті Туркестан
Номінація: міське планування
Статус на поточний момент: стратегію виконано на замовлення акімату Туркестанської області, на даний момент вона частково втілюється в подальшому проектуванні детальних планів територій, макет проекту зберігається в Етнографічному музеї міста Туркестан.
ГАП: Роман Помазан, Александр Хван
склад команди міські дослідження та планування: Олександра Коваленко, Нік Горохов, Інна Максим'юк, Денис Козак, Олександр Лазуренко, Олександр Седлєров, Євген Ващенко, Маргарита Литвін, Анна Возняк
економічна та соціальна географія: Павло Остапенко, Олена Денисенко
міська інженерія: Диана Чайковская
ландшафтна архітектура: Дарья Безпала
транспортні рішення: Urban Consulting Group.
Назва компанії: Frame Art (Astana) + Urban Sustain Architecture (Kyiv)
Контактні дані: www.us-a.com.ua, office@us-a.com.ua, +380687044482, +380957939389
Короткий опис проекту: Район Нове Місто Туркестану має стати новою домівкою для очільників щойно створеної Туркестанської області. Нашим викликом було вибрати правильне місце для району. Було обрано південну околицю міста через величезні зелені долини, близькість підземних вод, гарне транспортне розташування та кілька історичних пам'яток поруч. Цінності стратегії: • Маршрути від Старого Міста до Нового Міста та назад. • Історія через віки. • Цікаве на кожному куті. • Перетворення сірого на золоте. • Підкреслити краї вулиць. • Об'єднати природу.
• Користуватися кліматом. • Мобільність без проблем. • Стале впровадження.
Рік реалізації проекту: 2018 – 2025
Місце реалізації проекту: Республіка Казахстан, Туркестанська область , Туркестан, територія між Отирарським та Шимкентським шосе на південно-східній околиці міста загальною площею 1306 гектарів.

- Що проект дає місту/кварталу
Стратегія району Нове Місто є дороговказом для основних напрямів розвитку адміністративного ядра обласного центру, визначає економічні, географічні, соціально-демографічні, транспортно-інфраструктурні та екологічні параметри. Перенесення обласного керівництва до міста створює необхідність будівництва нового адміністративного кварталу за стандартами сталого розвитку.
- Який природній та середовищний контекст (відсутній за межами населеного пункту)
Місто розташовано в долині ріки Сирдар'я, яка є своєрідною смугою оазисів між пустелею та горами Каратау. Семіарідний клімат Центральної Азії, тривалий антропологічний вплив на природні екосистеми та екологічна катастрофа Аральского моря ставлять неабиякий виклик перед проектувальниками. Глобальна ціль проекту – розбудова міста-оази з відновленням біорізноманіття долини Сирдар'ї.
Район запроектовано з урахуванням біокліматичних рішень для локального клімату: відновлення історичних річок та екосистем, створення оази завдяки каналам та інтенсивному озелененню тугайськими лісами, щільним озелененням кронистими деревами, пенетрованими покриттями доріг, природніми системами кондиціювання вуличних та дворових просторів. Для з'єднання природніх коридорів передбачено екодуки та канали. Вздовж Отирарського шосе, яке є віссю між релігійними святинями мавзолеїв Аристан Баб та Ахмеда Ходжа Ясаві, залишено широчезні луки зі збереженням екосистеми. Ця широка ланка збережених луків залишається в користуванні сільськогосподарських ферм. Відродження екосистем міста запропоновано виконати за рахунок так званих туркестанських джунглів – тугайських та заплавних лісів, які було майже знищено ще за часів ранньосередньовічної розбудови торгівельних міст на Шовкових шляхах.
- Опис ландшафту та оточення
Переважно плаский ландшафт включає сезонно наповнюваних дощем ярів, які буде перетворено на систему каналів. Канали виконують функції зволоження повітря в місті, затримання пилу, та зниженню температури. Також вода каналів є основою сталості біорізноманіття. Стратегією району Нове Місто закладено захист від пилових бурь РМ2,5 та ураганів в вигляді зелених смуг по периметру забудови, передбачено зволоження вулиць системою каналів, фонтанів та озер в парках, на вулицях та у дворах кварталів.
- Енергоефективність - опис матеріалів, інженерних систем
Стратегія передбачає невисоку але щільну квартальну забудову на кшталт махалля Центральної Азії – типології забудови, яка є найотпимальнішою для локальної біокліматики. Це суцільні будівлі по периметру кварталу, неширокі вулиці, вода на площах та на подвір'ях, кронисті дерева на відкритих ділянках громадських просторів. В стратегії закладені рішення по використанню геліоколекторів для нагріву гарячої води, фотовольтаїчних та вітряних електрогенераторів, гарячої геотермальної енергії та мікрогідротурбін на перепадах водогону з Кентау, стандартів BIM та енерго-ефективності за LEED для міської інфраструктури.
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Район Нове Місто Туркестану – це унікальний проект розширення міста в умовах семіаридного клімату, який поєднує в собі сучасну парадигму нового урбанізму та локальні містобудівельні практики, гармонічно інтегрує території з первісної природою долини Сирдар'ї та численні громадські простори для креативних індустрій та фестивалів, адміністративні квартали та Експо Тюркських народів, систему каналів та історичне місто – майбутній археологічний заповідник в межах району - Шавгар. Стратегія нового центру унікального історичного міста, яке вважається однією з духовних столиць Тюркського Світу.
- Партисипація - робота з громадськістю, архітектурний конкурс (Номінація "Міське планування)
Партисипація в даній стратегії залучена за методикою роздільного опитування різних спільнот, стейкхолдерів та лідерів думок. Було проведено форум за участю вчених та інтелігенції. Для подальшого розвитку учасницького планування стратегією передбачено гейміфіковані механізми взаємодії між складними соціально-етнічними верствами міста.

Project name: Development strategy of New City district of Turkistan
Nomination: Urban planning
Actual Status: the strategy is designed on request of authorities of Turkistan region, currently it is partially embodied in further urban planning and design steps by local companies, the project model is stored in the Ethnographic Museum of Turkestan.
Chief Architects: Roman Pomazan, Alexandr Khvan
Team Members
Urban studies and planning: Oleksandra Kovalenko, Nick Gorokhov, Inna Maksimyuk, Denis Kozak, Oleksandr Lazurenko, Oleksandr Sedlyurov, Eugen Vashchenko, Margarita Lytvin, Anna Wozniak Economical and social geography: Pavlo Ostapenko, Olena Denisenko urban engineering: Diana Chaykovskaya landscape architecture: Daria Bezpala transport solutions: Urban Consulting Group. Company name: Frame Art (Astana) + Urban Sustain Architecture (Kyiv)
Contact details: www.us-a.com.ua, office@us-a.com.ua, +380687044482, +380957939389
Brief description of project: New City district of Turkistan has to be a new home for the authorities of the just-created Turkistan region. Our challenge was to select a right place for it. A southward outskirt of the city was selected due to immense green valleys, groundwater vicinity, good transport location and several historic landmarks next to it.
Strategy values:
 Routes from Old City to New City and back.
 History through the centuries.
 Landmarks on every corner.
 Turning grey into gold.
 Highlight street edges.
 Unite the nature.
 Benefit from climate.
 Mobility without problems.
 Sustainable implementation.
Project year: 2018 – 2025
Project location: Republic of Kazakhstan, Turkistan region, Turkistan, the area between Otyrar and Shymkent highways on the south-eastern outskirts of the city with total site area of 1306 hectares.
№19191 Стратегія трансформації району Старе Місто в місті Туркестан / Urban transition strategy of Old City district of Turkistan
Назва проекту: Стратегія трансформації району Старе Місто в місті Туркестан
Номінація: міське планування
Статус на поточний момент: стратегію виконано на замовлення акімату Туркестанської області, на даний момент вона частково втілюється в подальшому проектуванні детальних планів територій, макет проекту зберігається в Етнографічному музеї міста Туркестан.
ГАП: Роман Помазан, Александр Хван
склад команди
міські дослідження та планування: Олександра Коваленко, Нік Горохов, Інна Максим'юк, Денис Козак, Олександр Лазуренко, Олександр Седлєров, Євген Ващенко, Маргарита Литвін, Анна Возняк
економічна та соціальна географія: Павло Остапенко, Олена Денисенко
міська інженерія: Диана Чайковская
ландшафтна архітектура: Дарья Безпала
креативні індустрії: Яна Бессмертна
транспортні рішення: Urban Consulting Group.
Назва компанії: Frame Art (Astana) + Urban Sustain Architecture (Kyiv)
Контактні дані: www.us-a.com.ua, office@us-a.com.ua, +380687044482, +380957939389
Короткий опис проекту: Трансформація району Туркестану Старе Місто передбачає ретельні та продумані заходи для майбутньої трансформації найдавнішої частини Туркестану. Будучи колишньою столицею казахського ханства і торговим вузлом на Шовкому Шляху, це місто віками є духовним центром для тюркських народів. Стратегія спрямована на перетворення Туркестану в культурну столицю тюркського світу в ряду з Самаркандом і Бухорою. Цілі проекту втілюють збереження спадщини ЮНЕСКО, наукову реконструкцію та ревіталізацію кварталів, відновлення річок, впровадження креативних індустрій.
Рік реалізації проекту: 2018 – 2025
Місце реалізації проекту: Республіка Казахстан, Туркестанська область , Туркестан, територія в межах стародавнього ядра міста з загальною площею близько 342 га, що включає в себе спадщину ЮНЕСКО - Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясаві та 88-ти гектарну буферну зону ЮНЕСКО, нещодавно відкрите археологічне городище Куль Тобе, датоване IV століттям, історичні русла річок, покриті відходами, та деякі інші історичні пам'ятки..

- Що проект дає місту/кварталу
Трансформація Туркестану до культурної столиці Тюркського Світу має відбутися в більшій мірі через зміни в районі Старого міста. Вдосконалення туристичної інфраструктури навколо існуючих об'єктів спадщини та висвітлення нововиявлених мають привернути уваги всієї світової спільноти. Місто Туркестан має ввійти в кільце історичних міст Центральної Азії на рівні з Самаркандом, Пенджабом та Бухорою та стати одним з найбільш відвідуваних туристичних центрів Казахстану. Стратегія трансформації району Старе Місто – це проект міжнародного масштабу, статус якого виходить за межі міста та країни.
- Який природній та середовищний контекст (відсутній за межами населеного пункту)
Місто розташовано в долині ріки Сирдар'я, яка є своєрідною смугою оазисів між пустелею та горами Каратау. Семіарідний клімат Центральної Азії, тривалий антропологічний вплив на природні екосистеми та екологічна катастрофа Аральского моря ставлять неабиякий виклик перед проектувальниками. Глобальна ціль проекту – розбудова міста-оази з відновленням біорізноманіття долини Сирдар'ї. Окрім екологічної ситуації іншими викликами для району Старе Місто є засолення питних вод, засмічення водойм побутовими відходами та захаращення русел історичних річок та озер, підняття рівню підземних вод через недбалу гідроізоляцію каналу Арис-Туркестан та підтоплення ними пам'яток архітектури, практично повна відсутність паркових зон, вплив викидів автомобільних газів на стан фасадів спадщини ЮНЕСКО, відсутність якісної туристичної інфраструктури. Стратегія дає рішення на всі ці та інші виклики.
- Опис ландшафту та оточення
Ландшафт району плаский, пересічений руслами історичних річок. Буферна зона ЮНЕСКО з археологічними розкопами та рештками фундаментів середньовічної забудови формує долину між русел річок всередині одноповерхової забудови. Висотною домінантою на цій території є 40-метровий мавзолей ходжа Ахмеда Ясаві, побудований на початку 1400-х під час володарювання Тамерлану. В 2010-х неподалік буферної зони ЮНЕСКО було побудовано турецьку мечеть 40-метрової висоти. Територія буферної зони має декілька середньовічних підземних споруд. Стратегією району Старе Місто передбачено зволоження вулиць системою каналів, фонтанів та озер в парках, на вулицях та у дворах кварталів.
- Енергоефективність - опис матеріалів, інженерних систем
Стратегія передбачає невисоку але щільну квартальну забудову на кшталт махалля Центральної Азії – типології забудови, яка є найотпимальнішою для локальної біокліматики. Це суцільні будівлі по периметру кварталу, неширокі вулиці, вода на площах та на подвір'ях, кронисті дерева на відкритих ділянках громадських просторів. В стратегії закладені рішення по використанню геліоколекторів для нагріву гарячої води, фотовольтаїчних та вітряних електрогенераторів, гарячої геотермальної енергії та мікрогідротурбін на перепадах водогону з Кентау, стандартів BIM та енерго-ефективності за LEED для міської інфраструктури.
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Стратегія трансформації району Старе Місто в Туркестані впливає не тільки на все місто, але на регіон, країну та Центральну Азію в цілому. Цей мультидисциплінарний проект має запустити різноманітні механізми очищення історичних цінностей та перетворення міста Туркестан на культурну столицю. Стратегія розроблена разом багатьма спеціалістами з царин міського планування, партисипації, кульльтурології, індустрії фестивалей та театру, сучасної музики, міської інженерії, транспорту, ландшафту, біокліматики, збереження природи та екології, реставрації пам'яток архітектури, політології, економічної та соціальної географії.
- Партисипація - робота з громадськістю, архітектурний конкурс (Номінація "Міське планування)
Партисипація в даній стратегії задіяла глибинне соціологічне опитування місцевого населення, представників різних груп стейкхолдерів та груп впливу. Було проведено форум за участю вчених та інтелігенції. Для подальшого розвитку учасницького планування стратегією передбачено гейміфіковані механізми взаємодії між складними соціально-етнічними верствами міста.

Project name: Urban transition strategy of Old City district of Turkistan
Nomination: Urban planning
Actual Status: the strategy is designed on request of authorities of Turkistan region, currently it is partially embodied in further urban planning and design steps by local companies, the project model is stored in the Ethnographic Museum of Turkestan. Chief Architects: Roman Pomazan, Alexandr Khvan
Team Members
Urban studies and planning: Oleksandra Kovalenko, Nick Gorokhov, Inna Maksimyuk, Denis Kozak, Oleksandr Lazurenko, Oleksandr Sedlyurov, Eugen Vashchenko, Margarita Lytvin, Anna Wozniak Economical and social geography: Pavlo Ostapenko, Olena Denisenko urban engineering: Diana Chaykovskaya landscape architecture: Daria Bezpala
Creative industries: Yana Bessmertna transport solutions: Urban Consulting Group.
Company name: Frame Art (Astana) + Urban Sustain Architecture (Kyiv)
Contact details: www.us-a.com.ua, office@us-a.com.ua, +380687044482, +380957939389
Brief description of project:
Urban transition of Old City district of Turkistan envisions careful and thorough measures for upcoming transformation of the most ancient part of Turkistan. Being the former capital of Kazakh khanate and a trade node on Silk Way, this city is a spiritual center for Turkic peoples for centuries. The strategy aims to convert Turkistan in a cultural capital of the Turkic World in row with Samarkand and Buxoro. Objectives of urban transition are conservation of listed UNESCO heritage, scientific reconstruction and revitalization of quartiers, river reclamation, introduction of creative industries and festival industry.
Project year: 2018 – 2025
Project location: Republic of Kazakhstan, Turkistan region, Turkistan, the area within the ancient core of the city with total site area around 342 hectares, that includes UNESCO listed heritage of Khoja Akhmed Yasavi Mausoleum and 88-hectare UNESCO buffer zone, recently unveiled Kul Tobe archeological settlement of dated by IV century, covered with waste riverbeds and come other historical landmarks.
№19195 INTEGRITY житловий мікрорайон з підземно-наземними паркінгами / INTEGRITY residential area with underground parking lots
Назва проекту INTEGRITY житловий мікрорайон з підземно-наземними паркінгами та об'єктами соціально-побутового призначення та благоустроєм території в м. Києві
Ведучий архітектор Черкашин Антон Олександрович
Склад команди: Дубенчук О., Ковальчук К., Москальова К., Осташевська А., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Повх А., Стецюк І., Черкашин А.
Назва компанії büro A24D
Місто Київ
Контактні дані +38(067)209-45-45
Стислий опис проекту Більшість людей живе в містах без особливого на те бажання. У 1997 році дослідження показало, що 84% населення Великобританії хотіли б жити в невеликому селі, хоча насправді там жили лише 4%.
Представляємо вам концепцію INTEGRITY, в якій ми створюємо конгруентний рівноцінний зв'язок між соціумом, природою і забудовою, отримуючи екологічне та високотехнологічне середовище життєдіяльності. Вливаємо життя в територію, створюючи нові трудові місця, нові цілорічні зони відпочинку та активності городян. INTEGRITY – це міцність, безпека, цілісність, гнучкість, чесність та чистота.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту м. Київ
Площа проекту 37,22га

Project Name INTEGRITY residential area with underground parking lots, social and public facilities, landscaping of the territory in Kyiv
Head Architect Cherkashin Anton Alexandrovich
List of Team Members: Dubenchuk O., Kovalchuk K., Moskalova K., Ostashevskaya A., Pavlenko O., Parshikova M., Pleshinets V., Povkh A., Stetsiuk I., Cherkashin A.
Company's Name büro A24D
Contact Details +38(067)209-45-45
Short Description of the Project Most people live in cities without much desire. In 1997, the research has found that 84% of the UK population would like to live in a small village, although in reality only 4% lived there.
We present the concept of INTEGRITY, where we created a congruent equivalent connection among society, nature and buildings, obtaining an ecological and high-tech environment of life. We infused life in the territory, creating new workplaces, new year-round recreational and activity zones for citizens. INTEGRITY is strength, security, entirety, flexibility, honesty and cleanliness.
Project Year 2018
Project Location Kyiv
№19197 INTEGRITY 2
Назва проекту INTEGRITY 2 житловий мікрорайон з благоустроєм території, облаштування водно-ландшафтної зони та парку для суспільних потреб в м. Києві
Ведучий архітектор (ПІБ) Черкашин Антон Олександрович
Склад команди Дубенчук О., Ковальчук К., Марковська А., Москальова К., Осташевська А., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Стецюк І., Черкашин А.
Назва компанії büro A24D
Місто Київ
Контактні дані +38(067)209-45-45
Стислий опис проекту Процес створення міста нескінченний і не можливо побудувати ідеальне місто, оскільки воно живе доки змінюється. Нестримна урбанізація відштовхує людину від природи і поміщає її в кам'яні джунглі, породжуючи при цьому безкінечні соціальні та екологічні проблеми. Тому, необхідний перехід від марнотратного розростання передмістя, яке є неефективним, низькощільним та орієнтованим на автомобіль середовищем, до концентрованого та компактного його розвитку, тобто є комфортним, щільним, багатофункціональним та орієнтованим на людину-пішохода. Застосовано принципи: 24/365, «зелені капіляри», «дух місця», насиченості, високотехнологічності, різноманітності.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту м. Київ
Площа проекту 20,36га

Project Name INTEGRITY 2 residential area with landscaping of the territory, arrangement of a water-landscape zone and the park for public needs in Kyiv
Head Architect Cherkashin Anton Alexandrovich
List of Team Members: Dubenchuk O., Kovalchuk K., Markovska A., Moskalova K., Ostashevskaya A., Pavlenko O., Parshikova M., Pleshinets V., Stetsiuk I., Cherkashin A.
Company's Name büro A24D
Contact Details +38(067)209-45-45
Short Description of the Project (up to 500 symbols) The process of city creating is endless and it is not possible to build an ideal city, because it lives until changing. Urgent urbanization pushes people away from nature and puts them in a concrete jungle. And it generates endless social and environmental problems. Therefore, it is necessary to change the abundance of suburbs, which are inefficient, low-density, and focused on vehicles, to its concentrated and compact development, which is comfortable, dense, multifunctional and focused on pedestrians. That's why we applied 6 principles: 24/365, "green capillaries", "spirit of place", saturation, "high-tech", diversity.
Project Year 2018
Project Location Kyiv
№19285 Breathing Sales Office
Назва проекту: Breathing Sales Office
Статус на поточний момент: Концепт ГАП: Бацунов С.
Склад команди: Молєв Ю. Мирончук І. Амельченко К.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: пр-т Соборності 15, м.Київ, +38 (044) 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Несиметричні об'єкти завжди привертають увагу. Саме тому було обране рішення для двох варіантів розгорнути два об'єми відносно один одного на декілька градусів, що додає динаміку образу будівлі та робить її помітною з будь-якого куту огляду. Третій варіант - надсміливе та нестандартне рішення для української архітектури – формування простору офісу продажів відбудвається не шляхом домінування будівлі «над ландшафтом», а шляхом «поглиблення» в нього. Eco-friendly архітектура не лише дозволяє значно підвищити площі зелених зон, а й сприяє привертанню уваги до об'єкта.
Місце реалізації проекту: Київ, Столічне Шосе

Project name: Breathing Sales Office
Actual Status: Concept Chief Architect: Batsunov S.
List of Team Members:Molev Y. Myronchuk I. Amelchenko K.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: 15 Sobornosti ave. Kyiv +38 (044) 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: Option 1-2: Asymmetric objects always attract attention. That's why we have decided to turn two volumes relative to each other for a few degrees, which adds dynamic to the building and making it noticeable from any angle.
Option 3: An overwhelming and non-standard solution for Ukrainian architecture - sales office space is creating not by dominating "over the landscape", but by "deepening" into it. Eco-friendly architecture not only allows to significantly increase the area of green zones, but also helps to attract attention to the object.
Project location: Kyiv, Stolychne highway


№19296 Концепція улаштування бульвару Тараса Шевченка
Назва проекту: Концепція улаштування бульвару Тараса Шевченка;
Статус на поточний момент: концепція;
Склад команди: Зубань Всеволод, Мельничук Григорій;
Назва компанії: Platforma Buro;
Контактні дані: vsevolod.zuban@gmail.com;
Короткий опис проекту:
Проект не є унікальним з точки зору концепції. Це спроба втілити західні принципи організації трансортного руху (серед яких преференції для громадьского транспорту, та облаштування окремих паркувальних зон, вєлодоріжок та ін.) в рамках існуючих умов. Ціллю проекту є покращення якості вулиці для всіх учасників руху, в тому числі пішоходів. За рахунок зміщення фокусу з функції виключного обслуговування автомобілів на рекреативні функції та вільний транзит громадського транспорту, можно оживити вулицю і додати їй нового сенсу. Таким чином розкривши великий потенціал бульвару, як центру дозвілля та культури.
Рік реалізації проекту: нереалізовано;
Місце реалізації проекту: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка
№19319 Проект розвитку центральної частини м.Рівне / Development project of the central part of the city of Rivne
Назва проекту: Проект розвитку центральної частини м.Рівне. Новий громадськи простір, вектор розвитку. Детальний план території міста Рівного на земельній ділянці орієнтовною площею 2,47 га в районі вулиці Замкової
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Мирослав Чабак– ГАП, Володимир Довгалець Володимирович
Назва компанії: ТОП ГІП
Контактні дані: 777dvv@ukr.net, 0936153059
Короткий опис проекту: Проект розвитку центральної частини м.Рівне спрямований винятково для покращення соціально – культурного та побутового становища, містян та гостей, а також популяризації Рівненщини як регіону в світовій спільноті. Також перевагою є нестандартний підхід до виконання детального плану території, який розпочато не з конкретно вибраної ділянки, а з вивчення проблем регіону та міста. Проведено дослідження найбільш перспективних галузей області та міста, визначено їх проблеми та запропоновано вирішення.
Реконструкція центральної частини міста Рівне є дуже важливим кроком в подальшому розвитку регіону оскільки в місті малорозвинені:
1. Громадський центр
2. Єдиний діловий центр
3. Історико – культурні осередки
Місто Рівне також немає і єдиного архітектурно - виразного образу.
Територія під реконструкцію вибрана вдало, оскільки для її пошуку проведені дослідження центру міста, та аналіз територій що потребували першочергової реновації.
Земельна ділянка має добре розвинену інфраструктуру, пішохідну та транспортну доступність з усіма районами міста.
Слід відзначити ідею щодо пропозиції комплексної реконструкції центру міста( що включає і земельну ділянку), а саме зв'язок пішохідними шляхами основних громадських осередків, тобто створення єдиного в місті пішохідного променаду, що пов'язує зелені та рекреаційні зони міста а також громадські, розважальні та торгівельні заклади, таким чином в місті формується єдиний громадський загальноміський осередок, що є еталоном у створені та формування сучасного міста.
Створенні Громадські та офісні осередки є позитивним фактором у формуванні бізнес клімату міста.
Не менш важливим фактором є житловий комплекс що відповідає всім сучасним європейським нормам, а зокрема слід відзначити вертикальне озеленення та подвір'я без авто.
Архітектурні, об'ємно – просторові та містобудівні рішення виконані на сучасному професійному рівні, що відповідає останнім європейським тенденціям урбаністики.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: м.Рівне

Project name: Development project of the central part of the city of Rivne. New public space, vector of development. Detailed plan of the territory of the city of Rivne to land with an approximate area of 2.47 hectares in the area of Zamkova Street
Actual Status: Unrealized
Chief Architect and Team Members: Myroslav Chabak - chief architect, Volodymyr Dovhalets
Company name: TOP GIP
Contact details: 777dvv@ukr.net, 0936153059
Brief description of project: The development of the central part of the city of Rivne is aimed exclusively at improving the socio-cultural and domestic situation, towns and visitors, as well as popularization of Rivne region as a region in the world community. Another advantage is the non-standard approach to the implementation of a detailed plan of the territory, which started not from a specifically selected area, but from the study of the problems of the region and the city. The research of the most promising areas of the region and the city has been carried out, their problems have been identified and solutions are proposed.
Reconstruction of the central part of the city of Rivne is a very important step in the further development of the region since the city is underdeveloped:
1. Public Center
2. The only business center
3. Historical and cultural centers
The city of Rivne also has no single architectural - expressive image.
The territory for reconstruction is a good choice, because for its search the city center has been surveyed, and the analysis of the areas requiring first-order renovation has been carried out.
The land plot has well-developed infrastructure, pedestrian and transport accessibility with all areas of the city.
It is worth noting the idea of a proposal for a comprehensive reconstruction of the city center (including the land plot), namely, the connection with the pedestrian routes of the main public centers, that is, the creation of a single pedestrian promenade in the city linking the green and recreational areas of the city, as well as public, entertaining and trade establishments, thus a single public city-center is formed in the city, which is a standard in the creation and formation of a modern city.
The creation of public and office centers is a positive factor in shaping the city's business climate.
Equally important is the residential complex that meets all modern European norms, and in particular, vertical landscaping and a yard without a car should be mentioned.
Architectural, spatial and spatial solutions are executed at the modern professional level, which corresponds to the latest European urban tendencies.
Project year: 2018
Project location: Rivne
№19322 Житловий мікрорайон з підземно-наземними паркінгами та об'єктами соціально-побутового призначення та благоустроєм території / Residential microdistrict with underground parking and buildings of social purpose and landscaping of the territory
Назва проекту: Житловий мікрорайон з підземно-наземними паркінгами та об'єктами соціально-побутового призначення та благоустроєм території в м. Києві, селище Берковець
Статус на поточний момент: Нереалізований проект
ГАП та склад команди: Володимир Йосипчук - ГАП, Квич Віталій, Шклянка Назар, Беценко Олександр, Соха Оля, Музичук Юлія, Сенюк Вікторія.
Назва компанії: AVR Development
Контактні дані: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347
Короткий опис проекту: Концепція екологічно орієнтованого комплексу житлових кварталів на околиці Києва
Перед нашої проектною командою було поставлено завдання розробити концепцію житлових кварталів на ділянці площею близько 30 гектарів. Ділянка розташована на околиці міста поруч з магістральною вулицею та дачним кооперативом. Неподалік від ділянки функціонує ТРЦ «Lavina Mall», а з протилежного боку розпочинаються території багаторічних лісів. Значні обмеження для проектування наклали гаражний кооператив та збудовані за попереднім проектом кілька секцій, котрі розташовані посередині ділянки та своєю висотністю та виглядом негативно в плинуть на сприйняття нового комплексу.
Проектування було розпочато з урбаністичного аналізу принципових схем забудови кварталів. Було обрано кілька варіантів типології забудови, котрі найбільш вдало розташовувалися на ділянці проектування. При подальшій роботі, було вдосконалено обрані варіанти, опрацьовано оптимальну посадку окремих секцій, що привело нас до нівелювання недоліків кожного типу забудови. Для прикладу, вдалося мінімізувати проглядання з вікон у вікна перелельних секцій при їх меридіальному розташуванні, оптимально зорієнтувати краєвид з вікон окремо стоячих секцій вищої висотності, та «відкрити» двори для кращого просторового сприйняття при «квартальній» забудові.
З розумінням вимог до кварталів, котрі будуть зводитися в наступні десятиліття, та надихаючись ідеями міста-саду Эбенезера Говарда, ми розмістили всередині району ландшафтний бульвар, на який нанизані внутрішні двори житлових кварталів, планованих шкільних та дошкільних закладів. Це рішення створить зелений центр, котрий буде доповнено значною кількістю громадських та соціальних зон для мешканців. Хороші пішохідні та візуальні зв'язки основного бульвару з розташованим поруч лісом, закладають перспективу збільшення забезпеченості майбутніх мешканців місцями для прогулянок та відпочинку. Зони рекреації, внутрішні двори та громадські зони обмежені для доступу автомобілів. Натомість довкола району буде влаштована зручна інфраструктура, із максимальною доступністю до будівель. Підземні автостоянки під кварталами, та окремо стоячий багаторівневий гараж забезпечать житлові квартали необхідною кількістю місць для паркування.
Інноваційні технології та інженерні рішення повинні відповідати вимогам стабільного екологічного розвитку і комфортного проживання в майбутньому. Оскільки, забудова такої значної території може тривати десятиліттями, то важливо на даному етапі закласти рішення, котрі через 10 років будуть буденністю – для прикладу, збір дощової води, повторне її використання, розумне освітлення, зарядки для електромобілів, тощо.
Рік реалізації (проектування) проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Київ, селище Берковець

Project name Residential microdistrict with underground parking and buildings of social purpose and landscaping of the territory in the city of Kiev, Berkovets settlement
Actual Status: Unbuilt project
Chief Architect and Team Members: Volodymyr Yosypchuk - chief architect, Kvych Vitalii, Shklianka Nazar, Betsenko Oleksandr, Sokha Olia, Muzychuk Yuliia, Mevetov Ali, Seniuk Viktoriia
Company name: AVR Development
Contact details: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347
Brief description of project: The concept of an ecologically oriented residential complex-neighborhood on the outskirts of Kiev.
Our design team took the task of development of concept of residential neighborhoods on 30 hectares area. The plot is located on the outskirts of the city next to the general road and cottage area. Not far from the site located shopping center "Lavina Mall" and from the opposite side the territories of perennial forests. Significant design constraints have been imposed by the garage cooperative and several residential blocks built by previous project in the middle of the plot and whose height and appearance negatively affect the perception of the new complex.
The design started from urban analysis of principal schemes of building blocks. Several options, most successfully located on the design site of the building typology were selected for further development. In the course of further work selected options were improved, landing of separate sections was optimazed, which led us to minimazing list of disadvantages for each type of development. For example, we managed to minimize the view from the windows to the windows of building sections at their meridial position, optimally orient the landscape view from the windows of separate standing sections of higher altitude and "open" yards for better spatial perception in the "quarter" building sections.
With the understanding of the requirements for neighborhoods that will be built of the next decades and inspired by the ideas of Ebenezer Howard's garden, we placed inside the district a landscaped boulevard, which houses the inner courtyards of residential neighborhoods, proposed school and pre-school institutions. This design will create a green center, which will include a large number of public and social zones for the residents. Good pedestrian and visual connections of the main boulevard with the nearby forest, setting up perspective of increasing the availability for future residents places for walks and recreation. Recreation zones, courtyards and public areas have limited to access for cars. Instead, a comfortable infrastructure, with maximum accessibility to buildings, will be built around the district. Underground car park that will be built under complex and a stand-alone multi-level garage will provide residential quarters with the required number of parking spaces.
Innovative technologies and engineering solutions must meet the requirements of sustainable environmental development and comfortable living in the future. Since construction of such a large territory can last for decades, it is important at this stage to include solutions which in 10 years will be basic requirement - for example, rainwater collection, reuse of it, intelligent lighting, charging for electric cars, etc.
Project years: 2018
Project location: Kyiv, Berkovets settlement
№19323 Комплекс «Містечко Підзамче» / Сomplex "Pіdzamce town"
Назва проекту: Комплекс «Містечко Підзамче»
Статус на поточний момент: Нереалізований проект
ГАП та склад команди: Володимир Йосипчук - ГАП, Євгенія Петрич, Микита Макухін, Олександр Беценко, Олександр Петренко, Білинська Софія
Назва компанії: AVR Development
Контактні дані: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347
Короткий опис проекту: Проект є частиною стратегії ревіталізації нефункціонуючих промислових зон у районі Підзамче міста Львова. На даний момент це територія із будівлями, частина з яких колись належали фабриці Бачевських, відомої своїми п'янкими напоями на території Австро-Угорської імперії. Ці будівлі мають історико-культурну цінність та будуть реконструйовані. Іншу частину споруд зведено в радянський період, вони мають утилітарне призначення та підлягають зносу.
Проектом передбачено умовний поділ ділянки на дві частини – громадську та житлову. Цей поділ заплановано виконати пішохідними алеями, котрі поєднають культурно-відпочинкові об'єкти. Одна із ключових інновацій – розміщення станції канатної дороги, яка відновить зв'язок між центром міста та районом Підзамче. Навколо станції канатної дороги заплановано сформувати новий центр старого міста, котрий стане місцем поєднанням ділової та туристичної активності.
Житлова частина – затишний замкнутий квартал гуманних масштабів із секціями низької поверховості, що забезпечує комфорт проживання мешканців. Архітектура комплексу із мансардними поверхами та даховими терасами буде доповнювати панораму Львова та вигляд із Високого замку.
Роки проектування: 2018-2019
Місце реалізації проекту: вул. Б. Хмельницького, 116, Львів

Project name: Сomplex "Pіdzamce town"
Actual Status: Unbuilt project
Chief Architect and Team Members: Volodymyr Yosypchuk - chief architect, Petrych Yevheniia, Mykyta Makukhin, Oleksandr Petrenko, Sofiia Bilynska
Company name: AVR Development
Contact details: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347
Brief description of project: The project is part of a revitalization strategy for non-functional industrial zones in the area of Pidzamche in Lviv. At the moment, it is a territory with buildings that once belonged to the Bachevsky factory, known for their strong drinks in the territory of the Austro-Hungarian Empire.
These buildings have historical and cultural value and will be reconstructed.
The other part of buildings were erected in the Soviet period, they have a utilitarian purpose and are subject to be demolished.
The project is split conditionally and devide into two parts – public and residential.
This division is planned to be performed by walkways, which will combine cultural and recreational facilities. One of the main innovations is the placement of a cable railway, that will restore the connection between the city center and the Pidzamche district.
Around the cable railway is planned to form a new center of the old city, which will become a place of combination of business and tourism activity.
Residential part - a cozy closed quarter of humane scales with buildings of low floor, providing the comfort of inhabitants living. The architecture of the complex with attic floors and roof terraces will fill up the panorama of Lviv and the view from the High Castle.
Project years: 2018-2019
Project location: Lviv, Bohdan Khmelnytskyi Street
№19325 Комплекс «Містечко Підзамче» - «Новий Форт» / Сomplex "Pіdzamce town" – "New Fort"
Назва проекту: Комплекс «Містечко Підзамче» - «Новий Форт»
Статус на поточний момент: Нереалізований проект
ГАП та склад команди: Володимир Йосипчук - ГАП, Квич Віталій, Шклянка Назар, Беценко Олександр, Музичук Юлія, Соха Оля, Меметов Алі, Сенюк Вікторія.
Назва компанії: AVR Development
Контактні дані: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347
Короткий опис проекту: Проект житлового комплексу Підзамче-Форт є частиною стратегії ревіталізації колись промислового району у Львові. На місці не функціонуючого сьогодні, промислового «поясу» міста передбачаються створити мультифункціональні простори, в тому числі і житлові. Житло забезпечує усталеність буття району та насичує вулиці людьми, що підвищує їх привабливість та безпеку.
Сьогодні цьому району, що розташований поруч із центром міста, не вистачає новітньої інфраструктури і місця для комфортного проживання та відпочинку.
Ділянка проектування знаходиться на одній із колишніх виробничих площадок радянського заводу «Алмазінструмент». Існуючі промислові споруди затиснуті в середині недоформованого в попередні епохи кварталу. В ті часи, через ділянку розпочали трасування вулиці, замість котрої в радянський період збудували виробничі цехи. Історія з вулицею дала поштовх до викристалізації ідеї створення двох нових кварталів, які сформують комфортні простори для різних вікових груп мешканців району. А сама вуличка відтвориться у пішохідно-велосипедному бульварі.
Ззовні квартали закриті від вулиць міста, а в середині двори перетікають один в одного. Комплекс також буде насичений об'єктами сфери обслуговування, і в одній із секцій буде влаштований дитячий садочок.
Важливим елементом проекту стане підкреслення промислового минулого ділянки. Частину цехів було зведено в польську епоху, і ці споруди багаті на якісні архітектурні елементи, що тепер будуть інтегровані в сучасні фасади житлових будинків, а частина стін стане елементами благоустрою двору.
Ззовні житлові будівлі отримають скатні дахи та притаманні для Львову комини, які зададуть нові, цікаві силуети в міському просторі. Розташовані всередині кварталів будівлі запроектовано змінної поверховості та з зеленими терасами, а архітектура їх фасадів буде позбавлена великих площин, що в комплексі надасть просторам на ділянці хороший людський масштаб.
Рік реалізації (проектування) проекту: 2018 - 2019
Місце реалізації проекту: вул. Волинська, м. Львів

Project name: Сomplex "Pіdzamce town" – "New Fort"
Actual Status: Unbuilt project
Chief Architect and Team Members: Volodymyr Yosypchuk - chief architect, Kvych Vitalii, Shklianka Nazar, Muzychuk Yuliia, Betsenko Oleksandr, Sokha Olia, Mevetov Ali, Seniuk Viktoriia
Company name: AVR Development
Contact details: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347
Brief description of project:
Project of residential complex Pidzamce–Fort is the part of the revitalization strategy of the former industrial district in Lviv. At the site of today's not functioning, the industrial "belt" of the city is expected to create multifunctional spaces, including residential.
Housing ensures the well-being of the region and enrich the streets with people, which increases their attractiveness and security.
Nowadays this area, located next to the city center, lacks modern infrastructure and space for comfortable living and relaxation. The design area is located on one of the former production sites of the Soviet plant «Almazinstrument».
Existing industrial buildings are clamped in the middle of the unfinished in the previous period quarter. In former times, through the site started street tracing , instead of which in the Soviet period was built production complex. The story with the street gave impetus to the crystallization of the idea of creating two new quarters that would form comfortable spaces for different age groups of the district's residents. And the street will be restored in a pedestrian-bicycle boulevard.
Outside the quarters are closed from the streets of the city, and in the middle the yards flow into each other. The complex will also be saturated with service facilities, and a kindergarten will be arranged in one of the sections.
An important element of the project will be the underlining of the industrial past site. Some of the workshops were erected in the Polish era, and these buildings are rich in quality architectural elements that will now be integrated into the modern facades of residential buildings, and some of the walls will become elements of the improvement of the yard.
Outside, residential buildings will receive rocky roofs and chimneys – the peculiarities for the Lviv, which will set new, interesting silhouettes in urban space.
Inside the building blocks designed variable spaces with green terraces, architecture of their facades will be devoid of large planes, which in the complex will provide to spaces on the site a good human scale.
Project year: 2018 - 2019
Project location: Volynska str. Lviv
№ 20452 Багатофункціональний комплекс "Барикада". Реконструкція існуючих будівель під багатофункціональний комплекс по вул.Барикадна 2-К в м.Дніпро
Назва проекту: Багатофункціональний комплекс "Барикада". Реконструкція існуючих будівель під багатофункціональний комплекс по вул.Барикадна 2-К в м.Дніпро
Статус на поточний момент: Нереалізований проект
ГАП та склад команди: А. Сорін, склад команди: В.Лемиш, Д.Давидов, Е. Гончар
Короткий опис проекту: Ділянка, яку відведено під будівництво багатофункціонального центру, знаходиться в історичному центрі міста по вул. Барикадна між пр. Д. Яворницького та вул. Шолом-Алейхема.
Концепція нового проекту пропонує знесення будівель, які знаходяться на червоній лінії вулиці Барикадної та житлового будинку, який знаходиться глибоко всередині двору.
Проектована будівля підтримає існуючий містобудівний масштаб оточуючої архітектури, стає з нею в один ряд, знаходячись в акуратному діалозі з існуючою забудовою.
Основною композиційною лінією по вулиці Барикадній є лінія стилобатної частини, рівень карнізу будинку Розенберга та фасаду будинку по вул. Барикадна. Нейтральна архітектура стилобату виключає конфлікт з оточуючими забудовами. Заповнюючи лакуну в існуючій забудові, стає новим орієнтиром та відкриває перспективу по вул. Барикадна. Будівля має суцільну сходову структуру та декілька ярусів.

Вхідні портали в підприємства торгівлі та офіси створюють індивідуальний образ будівлі. Ця ж мета у великого вітража над подвійним порталом входу до офісів. На стилобаті знаходиться пластина з двох частин житлового будинку з висотними обмеженнями, які окреслені "комплексними зонами".
Нова будівля має багатофункціональну структуру.
Перший поверх активно взаємодіє з вуличним середовищем та включає в себе торгові площі, лоббі офісів, два входи, східний та західний , в житловий будинок та в'їзди в паркінг. з 1-го поверху житлового будинку є доступ на експлуатовану крівлю, яка є прибудинковою територією, звідки відкриється вид на пр.Д.Яворницького, вул Барикадну та вул.Шолом-Алейхема.
В стилобат на першому поверсі вбудовані вхідні портали приміщень з комерційною функцією та лобі офісів. Форма та дизайн порталів, деталізація фрагментів промальовані та пропрацьовані. створюють індивідуальний образ будівлі. Така ж мета великого вітража над входом до офісу. Таким чином весь перший поверх включається до міського простору, активно взаємодіє з вуличним середовищем. В стилоблатній частині знаходяться вхідні групи східного та західного блоків житлового будинку.
Весь комплекс об'єднаний трирівневою парковкою з двома в'їздами. Місткість парковки 166 місць. Передбачені місця для мотоциклів та велосипедів. Для мешканців будинку передбачені допоміжні приміщення (кладові, місця для візочків та місця збору побутових відходів).
Щільна забудова ділянки передбачає прибудинкову територію для житлового будинку на крівлі стилобату, отримавши для будинку міської балки елементи благоустрою частково захистять будинок від вуличного шуму, створюють відчуття безпеки. На східному боці стилобату розташовані доріжки для в'їзду спецтранспорту. Різні види мостіння, максимум зелені, деталі освітлення, дитячі ігрові майданчики зроблять подвір'я максимально зручним для відпочинку з видом на пр.Яворницького, вул.Барикадну та вул. Шолом-Алейхема. Передбачені ігрові майданчики для дітей, спортивна зона та зона для тихого відпочинку.
Квартирографіка різноманітна, частина квартир отримала лоджії. Для розміщення кондиціонерів передбачені майданчики в районі незадимлюваних сходів. Для облицювання
фасадів передбачено темну цеглу, імовірно клінкер. Цегла поєднується зі склом та фібробетоном, текстура якої контрасно відтіняє теплу поверхню цегли.

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda