Ukrainian Urban Awards
Нереалізований ландшафтний проект
Unbuilt landscape project
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)


№ 19029 Площа "Злата Плаза" / Square "Zlata Plaza"
Назва проекту: Площа "Злата Плаза" (в центрі м. Рівне, вул. Короленка, 1).
Статус на поточний момент: розробляється робоча документація для початку втілення.
Ведучий архітектор: Котляров Дмитро Анатолійович (сертифікований архітектор).
Склад команди: Олена Коновал, Олена Пінчук, Ольга Шевчук, Марія Голюк, Андрій Ничипорук, Павло Алексєвич, Петро Степанюк, Микола Ткачук.
Назва компанії: ТОВ "Майстерня МОСТ".
Місто: Рівне.
Контактні дані: +38 097 99 11 352, rivnemost@gmail.com, www.most-rv.com.ua
Стислий опис проекту : Переформатування другої по значимості площі міста. Команда виявила ряд проблем, які потрібно було вирішити: дисбаланс у використанні різних частин площі, хаотичний стріт-фуд, дефіцит озеленення, недостатня доступність та ін.а. Після дослідження в проекті реалізували продумане функціональне зонування, принципово змінили один з входів до ТРЦ, який раніше перекривав людинопотоки до площі. Передбачили заміну мощення та часткове підняття його в окремих місцях для забезпечення доступності всіх громадян. Відповідно до функціонального зонування розмістили вуличні меблі, МАФи, озеленення, покращили освітлення та водовідведення. В Рівному таке масштабне переформатування центрального громадського простору відбувається вперше.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, вул. Короленка, 1.
Площа проекту: більше 3.5 тис м.кв.

Project Name: Square "Zlata Plaza" (in the center of the city of Rivne, 1, Korolenka str).
Actual status: Design for manufacturability.
Head Architect: Dmytro Kotliarov (certified architect). List of Team Members: Olena Konoval, Olena Pinchuk, Olha Shevchuk, Mariia Holiuk, Andrii Nychyporuk, Pavlo Aleksievych, Petro Stepaniuk, Mykola Tkachuk.
Company's Name: LLC "Manufactory MOST".
Contact Details +38 097 99 11 352, rivnemost@gmail.com, www.most-rv.com.ua
Short Description of the Project :This project is the reformation of the second most famous square in Rivne. Our team identified several problems that had to be solved: an imbalance in the use of various parts of the square, chaotic street food, lack of landscaping, lack of accessibility and others. We did a research and then implemented well-thought-out functional zoning, fundamentally changed one entrance to the shopping center (which previously was blocking the path to the square). For the accessibility purpose, we are replaced and partially lifted the paving. We planed outdoor furniture, retail outlets, landscape design, improved lighting, and water drainage according to the functional zones. This is for the first time such a large-scale public space transformation takes place in Rivne.
Project Year: 2018-2019.
Project Location: 1, Korolenka str., Rivne.
Area of the object: more than 3.5 thousand s.m.

№ 19030 Cквер «Отрада» / Square "Otrada"
Назва проекту: Проект рекреаційного простору, сквер «Отрада»
Статус на поточний момент: Нереалізований проект
Архітектор: Іванченко Анастасія
Контактні дані: Іванченко Анастасія, тел. +380935037059, e-mail – jukmandarin1@gmail.com, м.Одеса
Короткий опис проекту: Територія колишнього заводу Санценбахера, на якій розташований об'єкт, що проектується, на сьогоднішній день є руїнами і депресивним середовищем. Я вважаю, що єдино вірним рішенням для перетворення цієї ділянки буде розміщення скверу «Отрада». Моєю метою було створення якісно нового універсального рекреаційного простору, що виконує безліч функцій і задовольняє потреби і бажання відвідувачів різного віку. У сквері передбачений скейтдром, дитячі та спортивні майданчики з сучасним обладнанням і безпечним гумовим покриттям; по периметру території прокладена стежка здоров'я для бігу та велоїзди з відмітками на асфальті для вивчення правил дорожнього руху дітьми молодшого віку; ряд майданчиків тихого відпочинку. Домінантою і точкою тяжіння скверу «Отрада» є будівля колишнього заводу. Над основними приміщеннями - залом для глядачів, антікафе і оранжереєю розміщується розсувний скляний дах, який контролює мікроклімат, а на схилах суцільної похилої крівлі розташовуються сонячні батареї. Ці рішення відіграють істотну роль в економії при експлуатації будівлі.
Сквер не має вікових обмежень. Тут знайдуть собі заняття люди будь-якого віку. Він також не має бар'єрів, це доступний і комфортний простір, який функціонує цілий рік. Сквер є багатофункціональним і нестандартним місцем для Одеси.
Місце реалізації проекту: Одеса, Гагаріна 9, Завод Санценбахера

Title of project: Project of recreational space, square "Otrada"
Actual status: Unrealized project
Architect: Iwanchenko Anastasia
Contact details: Iwanchenko Anastasia, tel. +380935037059, e-mail – jukmandarin1@gmail.com, Odessa
Brief description of the project: The territory of the former factory of Sanzenbacher, looks like ruins tpday. It is a depressive environment. I believe that the only right decision for the transformation of this site will be the placement of the square "Otrada". My goal was to create a qualitatively new universal recreational space that performs many functions and satisfies the needs and desires of visitors of different ages.
In the park there is a skateboard, children's and sports grounds with modern equipment and a safe rubber coating; along the perimeter of the territory, a health trail was set up for running and a bike ride with marks on it to study the rules of the road for young children; a number of quiet recreation sites. The dominant and the point of attraction of the square "Otrada" is the building of the former factory. Above the main rooms - the auditorium, antikafe and greenhouse there is a sliding glass roof that controls the microclimate, and solar panels are also located on the roof. These solutions play a significant role in saving the operation of the building.
The square has no age restrictions. Here people of any age will find classes for themselves. It also has no barriers, it's affordable and comfortable space, which operates all year round. The square is a multifunctional and non-standard place for Odessa.
Place of project implementation: Odessa


№ 19037 Дитячий майданчик АМА / Children playground AMA
Назва проекту: Дитячий майданчик АМА
Статус на поточний момент: конкурс
ГАП та склад команди: Олена Рибенчук - ГАП, Катерина Рибенчук, Марія Москалюк
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Короткий опис проекту: До багатої палітри існуючих декоративних дерев скверу додано образи сільської ідилії: озеро, кладка, місток, береги, піщані коси.
Дитячий майданчик організований для дітей трьох вікових груп: «rootscape - кореневище» - від 0 до 3 років з нижчої сторони та 3-6 років з вищої сторони, «camp – табір» -6-12 років, «сцена» - всіх вікових категорій.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: м. Львів, площа Святого Юра

Project name: Children playground AMA
Actual Status: Competition
Chief Architect and Team Members: Olena Rybenchuk, Kateryna Rybenchuk, Mariia Moskalyuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Brief description of project: To the rich palette of existing trees of the square, pictures of rural idyll are added: lake, bridge, sandy shores. Playground isarranged for children of three age groups: "Rootscape" - from 0 to 3 years on the lower side and 3-6 years on the upper side, "Camp" - 6-12 years old, "Scene" - all ages. The "rootscape" element divides the space into two age groups of 0-3 years and 3-6 years and at the same time combines their activity. Its waves create a landscape amphitheater.
Project year: 2017
Project location: Lviv, St. Yura Square№ 19068 Сквер «Вілла Прованс» / "Villa Provence" Square
Назва проекту: Лінійний парк в місті Астані.
Ведучий архітектор: Токаєв Н.С.
Склад команди: Токаєв Нурмахан, Прокопов Олександр, Тищенко Сергій, Омельченко Євгенія, Бирко Тетяна, Мунбаев Нурлан, Аристанов Асилбек.
Назва компанії: ТОВ "Нур-Саулет"
Контактні дані: ГСЛ №13012236 вул. Московська, 18, офіс 7 тел: (+7 717 2) 50-97-28; nur_saulet@mail.ru
Короткий опис проекту: Ділянка проектованого об'єкта розташований в лівобережній частині м Астани, в Есільскому районі, в квадраті вулиць Сиганак, Туркестанская, Акмешіт, Алмати. Ділянка парку включає в себе 2 основні входи на територію парку в північній частині парку примикає до території споруджуваного будинку Абу Дабі Плаза і південній, з боку вулиці Алмати.
Площа ділянки в межах підрахунку обсягів робіт становить 11,3373 га. Рельєф території проектованої ділянки рівний і характеризується абсолютними відмітками поверхні грунту 347,85 - 348,20. Клімат району різко континентальний і посушливий. Зима холодна і тривала з стійким сніговим покривом. Літо порівняно коротке, але спекотне. Район відноситься до зони недостатнього і нестійкого зволоження.
За функціональним призначенням міський парк відноситься до спеціалізованого парку (прогулянковий, тихого відпочинку, спортивно-розважальний). Відвідуваність парку 1500 - 1600 чол. / День (відсоток відвідуваності парку від загальної кількості жителів становить 14-15% в літній вихідний день) при нормі 10 м2 / чол.
Рік реалізації проекту: 2015-2018 р
Місце реалізації проекту: Республіка Казахстан, м.Астана, на перетині вулиць Туркистан, Алмати, Акмешіт.


Project name: Linear Park in the city of Astana.
Leading Architect: Tokayev N.S.
Team Composition: Tokayev Nurmanhan, Alexander Prokopov, Sergey Tyschenko, Evgenia Omelchenko, Birko Tatiana, Munbaev Nurlan, Arystanyan Asylbek.
Company Name: Nur-Saule LLP Contact details: ГСЛ №13012236 st. Moscow, 18, office 7
tel: (+7 717 2) 50-97-28; nur_saulet@mail.ru
Brief description of the project: The plot of the projected facility is located in the left bank of the city of Astana, in the Eils'ky district, in the square of the streets of Syganak, Turkestan, Akmeshit, Almaty.
The park area includes 2 main entrances to the park area from the northern part of the park adjacent to the territory of the Abu Dhabi Plaza building and the south, from the street of Almaty.
The area of the plot within the calculation of volumes of works is 11.3373 hectares.
The relief of the territory of the projected area is even and is characterized by absolute marks of the surface of the soil 347,85 - 348,20. The climate of the region is sharply continental and dry. Winter is cold and long with a stable snow cover. Summer is relatively short but hot. The area belongs to a zone of insufficient and unstable humidification. According to the public significance, the city park is a park of district significance.
For functional purpose the city park belongs to the specialized park (pleasure, quiet rest, sports and entertainment). Park attendance 1500 - 1600 people per day (the percentage of park attendance from the total population is 14-15% on a summer holiday) at a rate of 10 m2 / person.
Year of implementation: 2015-2018
Place of project implementation: Republic of Kazakhstan, Astana, at the intersection of Turkistan, Almaty and Akmeshit streets.

№ 19077 Благоустрій зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі / Improvement of the green zone of the slopes near the Boulevard of Mikhail Zhvanetsky from the Odessa Art Museum to the Military Descent in Odesa
Назва проекту: Благоустрій зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі
Статус на поточний момент: Робочий проект
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко Валентин Шароватов Антон Войташек Василина Гарбар Валерія Полянська Владислав Криворучко
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Короткий опис проекту: Головна ідея проекту збереження характерного історичного ландшафту парку та створення нового настрою міського парку, максимально наближеного до дикої природи степу. Розгалужена мережа доріжок, нові функції і зв'язки між ними, а також зручний маршрут, що поєднує одну частину міста з іншою, через зелену зону парку – все це додає життя в занедбані схили. Нові зелені насадження створюють настрій, якого досі не було в цій частині міста. Доріжки з Дерев'яного настил є зручним для пересування маломобільних користувачів парку і додає естетичних вражень. Додаткові стежки вкриті гравійним відсівом, природнім матеріалом, що гарно пропускає воду і органічно вписаний у природнє середовище парку. Тераси створюють нові місця для сидіння і підтримують тему схилів, укріплюючи їх та підкреслюючи природну структуру рельєфу. Вода, що стікає схилами, акумулюється у систему потічків та озерець, які можуть пересихати у посушливі сезони, а в більш вологі - створювати гарну рекреацію біля води. Таким чином ми не створюємо великого навантаження на міську мережу каналізації, а максимально залучаємо присутню на території парку воду для його власних потреб. Схили парку зарослі деревами і кущами, що є домівкою для дрібних тварин та птахів, тому пропонуємо залишити деякі місця неруханими і автентичними. Вздовж основних пішохідних шляхів пропонуємо висадити більше культурних рослин, що закцентують найважливіші місця парку кольорами і формами. В підтримку існуючої рослинності парку, нові росили мають переважно ті ж посухостійкі властивості, також додаємо пряні трави, що даватимуить гарний аромат у парку влітку. Досаджуємо тіневитривалі рослини у найбільш тінистих місцях, таким чином досягаємо більш охайного і задбаного вигляду парку.

Project name: Improvement of the green zone of the slopes near the Boulevard of Mikhail Zhvanetsky from the Odessa Art Museum to the Military Descent in Odesa.
Actual Status: Concept
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Anton Voitashek, Vasylyna Harbar, Valeria Polianska, Vladyslav Kryvoruchko .
Company name: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Short description of the project: The main idea of the project is to preserve the characteristic the historical landscape of the park and create a new mood in the city park, as close as possible to the wildlif. An extensive network of tracks, new features and connections between them, as well as a convenient route that combines one part of the city with another, through the green area of the park - all this adds life to neglected slopes. New green plantations create a mood that was not yet in this part of the city. Wooden floor boards are convenient for moving small-scale users of the park and adds aesthetic impressions. Additional trails are covered with gravel, a natural material that easily passes water and is organically inserted into the natural environment of the park. The terraces create new places for sitting and support the theme of the slopes, reinforcing them and emphasizing the natural structure of the relief. The water flowing down to the slopes and accumulated in the system of streams and lakes, which can dry up in arid seasons, and in the more damp - to create a good recreation near the water. In this way, we do not create a big preasure on the city's sewage network, and as much as possible attract the water in the park for its own needs. The slopes of the park are overgrown with trees and shrubs, which are home to animals and birds, so we suggest leaving some places loose and authentic. Along the main pedestrian routes, we offer to plant more cultivated plants, which emphasize the most important places of the park with colors and shapes. In support of the existing vegetation of the park, the new dew has the same drought-resistant properties, as well as add spicy herbs, which gives a beautiful flavor in the park in the summer. We annoy shadowy plants in the most shady places, thus reaching a more tidy and stern look of the park.
№19108 Концепція набережної паркового типу в п.г.т Сергіївка в Одеській області
Назва проекту: Концепція набережної паркового типу в п.г.т Сергіївка в Одеській області.
Реалізація: не реалізований
ГАП: Макуховскій Сергій Вікторович
Адреса проекту: Поселок Сергіївка, Білгород-Дністровський район, Одеська область.
Короткий опис проекту:
Сергіївка - це унікальна точка тяжіння з рідкісним кліматом, ландшафтом і величезним оздоровчим потенціалом. Основне ядро селища - набережна, яка розташована на узбережжі Будакського лиману і межує з піщаною косою, яка відділяє лиман від Чорного моря. Рельєф ділянки має значний перепад висот, що дозволяє розділити узбережжі на 2 яруси. Проектовану територію оточують санаторії, профілакторії, грязелікарні, а також турбази.

Концепція робить акцент на збільшення потоку туристів, які зможуть відвідувати територію круглий рік. Використовується терасування схилів лиману для берегоукріплення та запобігання зсувів. Також це дозволяє створити безбар'єрне середовище для маломобільних груп населення за рахунок обладнання терас пандусами. Це дає можливість безпосередньо потрапляти до водойми - головному цілющого джерела Сергіївки.
Ділянка проектування розташовується в місці з кращими візуальним розкриттям на лиман, піщану косу, Чорне море і кілометровий пішохідний міст (візитну картку Сергіївки). Для любителів зробити ефектне фото, зустріти схід або провести захід обладнані оглядові майданчики, на яких також можна організовувати заняття йогою.
Територія включає в себе точки тяжіння у вигляді виставкових павільйонів, музичних фонтанів, причалів для купання та ловлі риби, а також місць громадського харчування, що створює єдиний сценарій її експлуатації. Ходьба, пробіжка або велопрогулянка по активному рельєфу дає корисне навантаження на серцевий м'яз. Тому на основі унікального ландшафту узбережжя в концепції передбачено прокладання маршруту теренкури (траси здоров'я) через все селище. Старт шляху розташовується на ділянці проектування.
У проекті використовуються альтернативні джерела енергії (сонячні батареї на схилах, кінетична плитка на нижньому ярусі), основною функцією яких буде освітлення набережної в темний час доби. Другорядні функції: декоративне підсвічування фонтанів, можливість підзарядки електронних приладів, wi-fi зона по всій території набережної.
Пропонована концепція дозволяє отримувати основний дохід від туризму. Це допоможе Сергіївці за рахунок унікальних умов, як природних так і архітектурних, вийти на інший рівень. Так вона зможе стати в один ряд зі світовими оздоровницями, що приверне більшу кількість бажаючих відновити здоров'я саме на узбережжі Будакського лиману.

Project's name: The concept of the park type beach promenade area in Sergeevka, Odessa region. Implementation: Not implemented
GAP: Sergey Makuhovsky
Project's address: Sergeevka, Belgorod-Dniester district, Odessa region.
Project Description:
Sergeevka is a unique area with a rare climate, landscape and a huge health recreation potential. The core element of the village is a long seafront on the coast of the Budaksky estuary and a bay formed with a sandy shallow spit, that separates the estuary from the Black Sea. The land relief has a significant elevation difference, which allows dividing the coastline into 2 levels. The projected area is surrounded by sanatoriums, dispensaries, mud baths, as well as camp sites.
Tourists can visit the area all year round. Land terracing is used for coast protection, preventing the landslides. It allows creating a barrier-free environment for people with limited mobility, so that they can reach the pond which is the main healing source of Sergeevka easily.
The project site is located in the picturesque place with amazing views on the estuary, the sandy shallow spit, the Black Sea and the kilometer-long pedestrian bridge (Sergeevka's most well-known element). For those, who would like to take a spectacular photo, to see the sunrise or the sunset, hold a yoga class, the special viewing platforms are organized along the seafront. The territory includes various points of attraction such as exhibition pavilions, musical fountains, berths for swimming and fishing, as well as catering places, which creates numerous possibilities for the visitors. The unique coastal landscape along with the project's concept provide the routes for sport activities, such as walking, jogging or cycling through the entire village. The starting point of the path is located on the developed site. The project presumes the use of alternative energy sources (solar panels on the slopes, kinetic tile on the lower tier) for lighting the whole beach promenade area in the dark time. Secondary functions have to do with the fountains' decorative lighting, electronic devices charging points and Wi-Fi zone throughout the embankment. The main purpose of the developed concept is to increase the tourist flow, to make Sergeevka attractive not just for its unique natural characteristics, but also because of architectural solution and amenities, to bring it to a new level and make the coastline of the Budaksky estuary one of the world's best health resorts.

№19158 Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі / Reconstruction and improvement of the Landscape Park in Solomyansky district
Назва проекту: «Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі» м. Київ
Ведучий архітектор: Макаренко Олександр Євгенович
Склад команди: Плащенко Є.М. (ГАП), Макаренко О. Є. (ведучий архітектор), Нашивочніков О. ( конструктор), Дмітрієва М. Ю. (ландшафтний архітектор)
Назва компанії: «АРХ-ІНЖ ПРОЕКТ»
Місто: Київ
Контактні дані: +380674418910 (Олександр Макаренко), makarenko.san@gmail.com
Стислий опис проекту: Головна ідея парку – максимальне збереження існуючого природнього рельєфу і інтегрування в нього зон відпочинку. Територія поділяється на 4 фукціональні зони: прогулянкова зона (інтегровані в ландшафт доріжки, реконструйовані сходи, пандуси); зона спокійного відпочинку (підпорні стінки/лави, реконструйований фонтан, карта-схема річки Либідь, інтегрована в мощення); дитяча зона ( ігровий ландшафт для різних вікових груп дітей, з інтегрованим інклюзивним дитячим обладнанням); спорнивна зона (тренажери і майданчик для розминки). Благоустрій включає розміщення МАФ, декілька типів зовнішнього освітлення, озеленення території, максимально наближене до існуючого._Проект розроблено з врахуванням побажань мешканців, проведена робота з активістами парку.
Рік реалізації проекту : 2019-2020р.
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Волгоградська
Площа проекту: 27, 051га

Project Name: "Reconstruction and improvement of the Landscape Park in Solomyansky district", Kyiv
Head Architect: Makarenko O.
List of Team Members: Плащенко Є.М. (ГАП), Макаренко О. Є. (ведучий архітектор), Нашивочніков О. ( конструктор), Дмітрієва М. Ю. (ландшафтний архітектор)
Company's Name: "ARCH-ING PROEKT»
Contact Details: +380674418910, makarenko.san@gmail.com
Short Description of the Project: The main idea of the park is the maximum preservation of the existing natural relief and the integration of its recreation areas. The territory is divided into 4 fuctional zones: a walk zone (integrated paths in the landscape, reconstructed stairs, ramps); relaxation zone (retaining walls / benches, reconstructed fountain, map-scheme of the Lybid river, integrated into paving); children's zone (playground for different age groups of children, with integrated inclusive child's equipment); Dispute zone (simulators and a place for warm-up). The amenity includes accommodation of the IAF, several types of outdoor lighting, landscaping of the territory, as close as possible to the existing one. The project was designed taking into account the wishes of the residents, work was carried out with the activists of the park.
Project Year: 2019-2020
Project Location: Kiev, st. Volgogradskaya
Project area: 27, 051 hectare
№19166 Реконстукція скверу Жанни Лябурб в м. Одеса / Reconstruction of the Jeanne Labourbe park
Назва проекту: Реконстукція скверу Жанни Лябурб в м. Одеса
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Мельников А.В., Мельникова О.М.
Назва компанії: m-arch
Контактні дані: www.m-arch.ca e-mail: info@m-arch.ca
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: м. Одеса
Короткий опис проекту: Розташований в Одесі, сквер Жанни Лябур є транзитним простіром між історичною житловою забудовою у рівні плато і переважно промисловим портовим районом у підніжжі пагорба. Протягом десятиліть розташований на схилі парк залишається занедбаним і небезпечним місцем.
Основною метою проекту є розвиток рекреаційної та розважальної ролі парку, зберігаючи при цьому елементи історичного середовища та ландшафту.
Для залучення громадськості до парку ми пропонуємо створення "магнітів" - різноманітних центрів тяжіння для усiх цільових аудиторій: дитячі майданчики, спортивні майданчики, літній театр, місця для проведення культурних заходів та виставок, оглядови майданчикі, зони відпочинку, громадськи вбиральні, тощо. Проектом також передбачено ростошування усередені скверу приміщення постійно діючого поста поліції, що покликано підвищити рівень особистої безпеки громадян.
У центральній частині скверу передбачене місце для проведення різноманітних культурних заходів та рекреаційна зона з постiйно дiючею виставкою сучасної скульптури. По всій своїй довжині "арт-простір" покривається декоративною перголою, яка також діє як зовнішнє освiтлення цiєi зони.
Запропонована пішохідна естакада дозволяє сформувати цілісний простір скверу шляхом створення поздовжньої горизонтальної осі, що з'єднує всі центри тяжіння. Естакада перетворює увесь парк на середовище, яке доступне для людей з особливими потребами, велосипедистів, сімей з маленькими дітьми, всіх верств населення та людей різного віку. Таке рішення також допоможе зберегти існуючий унікальний ландшафт, флору і фауну парку та забезпечити безперешкодне дренування підземних вод.
Для забезпечення просторової справедливості для всіх членів громади, включаючи людей з обмеженими можливостями, проект пропонує повнiстю безбар'єний простір у рівні плато дублюючи існуючі сходи пандусом, а пiшохiдна естакада, у свою чергу, є безбар'єрним шляхом у середині парку.
Також проектом передбачено збереження і реконструкція існуючих вертикальних зв'язків між бульваром Жванецького та вулицею Приморською. Пропонується розширення сходових маршів до 4 м з використанням більш зручних сходинок, запроектовані широкі проміжні майданчики з можливістю виходу на пологі ділянки скверу.
Площа ділянки: 35 000 м2
Площа забудови: 1 150 м2
Площа озеленення: 28 500 м2
Площа мощення: 5 350 m2
Площа пiшохiдної естакади: 3 500 м2

Project name: Reconstruction of the Jeanne Labourbe park
Nomination: Unbuilt Landscape project
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Melnikov Andrey, Melnikova Elena
Company name: m-arch
Contact details: www.m-arch.ca e-mail: info@m-arch.ca
Project year: 2019
Project location: Odessa
Brief description of project: Located in Odessa, Ukraine the Jeanne Labourbe Park is a transit space between historic residential area at the level of a plateau and the predominantly industrial dock-side district by the foot of the hill. For decades the Park situated on a hillside remains an abandoned and unsafe place.
The main purpose of the project is to develop recreational and entertaining role of the Park, while preserving the elements of the unique historical environment, wildlife and the landscape.
To engage the public deep into the Park we propose a set of "magnets" - various points of attraction for every target audience: e.g. playgrounds, sports grounds, an open-air theater, places for cultural events, exhibitions spaces, observation decks, recreation areas as well as public amenities and lavatories. Additionally, to ensure a secure public space there will be a police station facility in the central part of the park.
In the central part of the Park there is space for various cultural events and a recreational area with the ongoing exhibition of modern sculpture. Over its entire length the art space is covered by a decorative pergola which also acts as outdoor lighting.
The proposed pedestrian overpass allows to form a holistic space of the Park by creating a longitudinal horizontal axis connecting all the points of attraction. The overpass turns the whole park into accessible environment friendly to the people with special needs, cyclists, families with small children, all segments of the population and people of different ages. Such a solution will also help to preserve the existing unique landscape, flora and fauna of the Park and to ensure unobstructed drainage of groundwater.
Ensuring spatial justice for all the members of the community including people with disabilities the design offers 100% barrier-free space at the level of a plateau by duplicating existing steps with ramps. The proposed overpass in its turn is a barrier-free way within the middle of the Park.
Existing steps connecting Zhvanetsky Boulevard and Primorskaya Street are planned to be re-constructed, as necessary: steps to be expanded up to 4 m wide with use of more comfortable treads. The intermediate landings are designed to let the public out to the gently-sloped areas of the park.
Site Area: 35 000 m2
Built-up Area: 1 150 m2
Greenspace Area: 28 500 m2
Paving Area: 5 350 m2
Pedestrian overpass Area: 3 500 m2
№19167 Iнформацiйний центр проекту Меморiального Комплексу «Бабин Яр» / Information center of the project of the Babyn Yar Memorial Complex
Назва проекту: Iнформацiйний центр проекту Меморiального Комплексу «Бабин Яр»
Статус на поточний момент: Концепцiя
Cклад команди: Кузнецов В.Л. Кузнецова К.I. Базаренко Ю.М. Шолопова А.Д. Назва компанії: DECORKUZNETSOV+BAZARENKO
Контактні дані: +380963757692 yuriyarhimail@gmail.com
Короткий опис проекту: Iнформацiйний центр проекту Меморiального Комплексу «Бабин Яр» - конкурсний проект.
Формоутворення об'єкта
Інфо-павільйон, пов'язаний з такою важливою і трагічною темою, на наш погляд, не може мати нейтральну статичну форму. Зовнішній вигляд навіть на відстані повинен «підготувати» відвідувача. Запропонована в проекті динамічна і контрастна форма відрізняє цей павільйон від інших звичних об'єктів - малих архітектурних форм міста.
Форма павільйону утворена шляхом розколу, розриву умовного куба по діагоналі, і,як би символізує трагедію Другої Світової Війни (і Голокост, Бабин Яр, як її складові).
Розкол оголив тваринну сутність людини, розкрив тканину, гиподерму і розділив світ на минуле і майбутнє.
Таке формоутворення дозволяє створити активний силует павільйону, а значить, зробити більш помітним навіть на відстані. Контраст двох кольорів теж робить об'єкт помітним і строго акцентує два входи.
Стіни перфоровані римськими цифрами, які мають випадковий порядок. Цифритакож відсилають до часу трагедії, до багатьох життів і доль, відiбраних чі зламаних трагедією Голокосту.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту:
м. Киiв

Title of the project: Information center of the project of the Babyn Yar Memorial Complex
Current status: Concept
The authors of the project: Kuznetsov V.L. Kuznetsova K.I. Bazarenko Y.M. Sholopova A.D.
The company name: DECORKUZNETSOV+BAZARENKO
Contacts: +380963757692 yuriyarhimail@gmail.com
Brief description of the project: Information center of the project "Memorial Complex" Babyn Yar "is a competitive project.
Formation of the object
The information pavilion associated with such an important and tragic topic, in our opinion, can not have a neutral static form. The appearance even at a distance should "prepare" the visitor. The dynamic and contrasting form proposed in the project distinguishes this pavilion from other habitual objects - small architectural forms of the city.
The shape of the pavilion is formed by splitting, breaking the conditional cube diagonally, and as it symbolizes the tragedy of the Second World War (and the Holocaust, Babyn Yar, as its constituent parts).
The split exposed the animal's essence of man, opened the fabric, hypoderma and divided the world into the past and future.
Such shaping allows you to create an active silhouette of the pavilion, and thus make it more visible even at a distance. The contrast of two colors also makes the object noticeable and strictly accentuates the two inputs.
The walls are perforated with Roman numerals, which have a random order. The figure is also sent to the time of the tragedy, to many lives and destinies, selected from the victims of the tragedy of the Holocaust.
Year of project realization: 2019
Place of project implementation:
Kiev
№19172 Маєток "Водна долина" / The manor "Water valley"
Назва проекту Маєток "Водна долина"
Ведучий архітектор Жукова Олена
Склад команди Поліщук Юлія
Назва компанії ELENAZHUKOVA & YEVHENOBOLIENTSEV_landscape studio
Місто Київ
Контактні дані +38 097 415 6 415, +38 067 411 71 17, ezhukova.studio@gmail.com, www. zhukova.design
Стислий опис проекту
Завдання проекту. При проектуванні ландшафтної організації території даного об'єкта ставилося завдання органічно вписати споруди різного функціонального призначення, використавши наявність перепадів рельєфу, сформувати архітектурно-планувальне рішення пейзажного характеру з лаконічністю форм і колірних рішень, підтримати архітектурний стиль житлового будинку елементами ландшафтної архітектури.
Ландшафтна організація всієї території має пейзажний характер планування, при цьому включає окремі рослинні регулярні елементи. Концептуальна ідея архітектурно-планувального рішення полягає в максимальному використанні змін рельєфу, роблячи їх гордістю території, і використанні водних елементів різного функціонального призначення як у вхідній зоні, так і в центральній частині ділянки. У зонуванні території використані живоплоти і масиви як геометричного, так і вільного формування. Для додання індивідуальності ділянці були використані декоративні акценти - дзеркальні і скульптурні елементи. Гостьовий будинок з прилеглою до нього територією зонований в локальну самостійну зону. Основна територія відпочинку і релаксу - зона житлового будинку, що включає водний елемент - багаторівневий водоспад з водоймами, який є центроформуючою ланкою планувального рішення в даній зоні. Житловий будинок повністю орієнтований на перегляд різних видових ракурсів водойми і її оточення.
Рік реалізації проекту 2016
Місце реалізації проекту с. Білогородка, Київська область
Площа проекту 62 сотки

Project Name The manor "Water valley"
Head Architect Elena Zhukova
List of Team Members Polishchuk Julia
Company's Name ELENAZHUKOVA & YEVHENOBOLIENTSEV_landscape studio
Contact Details +38 097 415 6 415, +38 067 411 71 17, ezhukova.studio@gmail.com , www. zhukova.design
Short Description of the Project
The design of the landscape organization of the territory of this Object has set itself the task of organically fitting buildings of various functionalities into the existing landscape, using the presence of relief drops, creating an architectural planning solution of landscape character with laconic forms and colors, supporting the architectural style of the residential building with landscape architecture elements.
The landscape organization of the whole the Manor has a landscape character of planning, and at the same time, it includes regular plant elements. The conceptual idea of the architectural planning solution is to maximize the use of relief changes, making them the dignity of the territory, and the formation of water elements of various functional purposes both in the entrance zone and in the central part of the area. Hedges and massifs of geometric and free formation are used zoning of the territory.To give individuality to the area, decorative accents were used - mirror and sculptural elements. The entrance area is formed using small architectural forms that emphasize the architectural style of buildings. The guesthouse with the adjacent territory is zoned into a local independent zone.
The main area of rest and relaxation is the residential area of the manor house, which includes the water element - a multi-level waterfall with ponds, which is the center-forming element of the planning solution in this area. The capabilities of the relief differential allowed to design a stepped model of a water structure. The residential building is fully focused on viewing various species views of the reservoir and its surroundings.
Project Year 2016
Project Location Bilogorodka, Kyiv region
№19186 Миколаївський Парк Перемоги / Nikolaev Victory Park
Назва проекту: Миколаївський Парк Перемоги
Номінація: Нереалізований ландшафтний проект
Ведучий архітектор: Темнов Ілля
Склад команди: Темнов Ілля, Турбін Костянтин, Перцула Євген, Грабко Олексій, Мельник Олександр, Трофімович Анастасія
Назва компанії: M3 architects
Контактні дані: M3 architects, 65026, м Одеса, Украіна, Грецька площа, 3/4, 7 поверх, офіс 766
тел.:+ +38 (098) 467-99-54, +38 (095) 467-99-54 E-mail: info@m3arch.com
m3arch.com
Опис проекту
Миколаївський Парк Перемоги понад півстоліття є одним з основних місць проведення дозвілля, прогулянок і пляжного відпочинку городян. Легка транспортна доступність, мальовниче місце розташування, зелені масиви і відображення міського силуету в гладі річки Інгул забезпечують парку високу місцеву популярність. Але будь-яке середовище в міському контексті потребує постійного розвитку та впровадження свіжих рішень для забезпечення і актуалізації громадського інтересу. Нами були проаналізовані та виявлені деякі вади сформованої ділянки: недоступність для маломобільних груп населення, мале насичення пішохідними маршрутами, відсутність безперервного пішохідного та вело-транзиту між південною та північною частинами парку, а також відсутність зон для проведення дозвілля та елементів благоустрою парку. Але головним пробілом, який заважав парку стати визначною пам'яткою, була втрата загальної ідеї, структурованості та канви розвитку даної території, представляючи собою в цілому небезпечну і недружню середу.
Грунтуючись на перерахованих вище чинниках, ми створили річкову набережну з прогулянковими алеями, фонтаном, понтонами, невеликими торгівельними точками, прихованими серед зелених масивів, а неподалік, для збереження традицій загальноміського ритму життя, організовані альтанки сімейного відпочинку. Відновлено літній театр і кінотеатр, а шанувальники прози, поезії, театрального мистецтва та музики знайдуть для себе різноманітні тематичні події в амфітеатрі, облаштованому в сформованому рельєфі. До існуючих транзитних шляхів і центральних алей додані нові, периферійні шляхи, уздовж яких розташовані майданчики для відпочинку і проведення дозвілля. Створено оглядовий майданчик, який огинає існуючі зелені насадження і розкриває відвідувачам мальовничий вид на річку. Для здійснення безшовної транзитної комунікації та створення цілісної структури парку, під мостом проспекту Героїв Сталінграда організований транзитний хаб зі збереженням автентичності цієї ділянки.
Нове бачення парку мотивує відвідувачів шукати, досліджувати, знаходити, насичуватися емоціями і знову повторювати свою подорож, що надає сюжетності, загального сенсу і інтересу для відвідувачів усіх вікових категорій.

Project name: Nikolaev Victory Park
Chief architect: Illia Temnov
Team: Illia Temnov, Konstantin Turbin, Eugene Pertsula, Alexsey Grabko, Alexander Melnik,
Anastasia Trofimovich
Company name: M3 architects
Year: 2019
Contacts: M3 architects, 65026, Odesa, Ukraine, Gretska Ploscha, 3/4, office 766
tel.:+ +38 (098) 467-99-54, +38 (095) 467-99-54
E-mail: info@m3arch.com , m3arch.com
Description:
During more than half a century Nikolaev Victory Park is one of the main places for leisure activities, walks andbeach recreations of citizens. Easy transport accessibility, picturesque location, green massifs and a reflection of the urban silhouette in the surface of the Ingul River provide the park high local popularity. But any environment in an urban context needs constant development and implementation of fresh solutions for ensuring and updating public interest. We have analyzed and identified some flaws in the existing area: inaccessibility for people with limited mobility, low pedestrian traffic, the absence of continuous pedestrian and bicycle transit between thesouthern and northern parts of the park, as well as lack of leisure zones and park improvement services. But the main issue, which prevented the park from becoming a tourist attraction was the loss of the general idea, structure and development of the territory canvas, representing in general an insecure and unfriendly environment. Based on the above factors, we have created a river embankment with walking avenues, fountain, pontoons, small outlets hidden among green spaces and gazebos for family holidays to preserve traditions and citywide rhythm of life. The summer theater and cinema have been restored and lovers of prose, poetry, theatrical art and music will find various events for themselves in the amphitheater, arranged in the existing relief. New peripheral paths have been added to the existing central alleys along which recreation and leisure areas are located. An observation platform has been created, enveloping the existing green spaces and revealing visitors a picturesque view of the river. The transit hub with maintaining the authenticity of the site under the bridge of Heroev Stalingrada avenue was created with the purpose of implementing seamless transit communication and creating a complete park structure. A new vision of the park motivates visitors to search, explore, find, be filled with emotions and repeat your journey again which gives plot, general meaning and interest for visitors of all age categories.
№19244 Парк «Космонавт» на Польовому майдані / Рark "Cosmonaut" fountain in Polyova square
Назва проекту: Парк «Космонавт» на Польовому майдані
Статус на поточний момент: проектування
Ведучий архітектор: Юдін Костянтин Юрійович
Склад команди: Безпала Дарія; Романюк Дмитро; Ющенко Инна
Назва компанії: Ландшафтний дизайн Кості Юдіна
Місто: Київ
Контактні дані : +380679645352, udinkostya@gmail.com
Стислий опис проекту: Створення нової концепції парку почалося з фонтану «Космонавт». Скульптор зобразив підкорювача космосу мандруючим серед інших світів та зірок. Тож, авторам ідеї випала нагода створити парковий простір, в якому з'являться фантастичні позаземні ландшафти. В центрі парку знаходиться фонтан, чаша якого являє собою космічний ландшафт. Навколо фонтану створюються стилізовані орбіти з планетами, які складаються із двох струмків, котрі течуть назустріч один одному, підкреслюючи свою неземну природу. Також площу прикрашають сферичні кашпо з квітами. Дитячим майданчикам відводиться значна територія, вони розташовуються на спеціальному покритті. Зона тихого відпочинку - невеликий яр, через який перекинуто місток, котрий засаджується декоративними рослинами та стає природною родзинкою навколишньої території. У парку немає стандартних лав. Натомість відвідувачі можуть посидіти вдовж пагорбів з імітацією позаземного ландшафту з додаванням земних рослин. Нічне освітлення перетворює місця для сидіння у дійсно фантастичний, неземний пейзаж. Тему позаземного життя продовжують велика та інтерактивна фотозона і велетенські рослини, що прибули з інших світів та інтегровані в місцевий ландшафт. Нічне освітлення посилює WOW-ефект інсталяцій.
Рік проектування проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: Україна, Житомир, вул. Вітрука
Площа проекту: 5 га.

Project Name: Рark "Cosmonaut" fountain in Polyova square
Head Architect: Konstantin Yudin
The List of Team Members: Bezpala Daria; Romaniuk Dmytro; Yushchenko Ynesa
Company's Name: Landscape Design of Konstantin Yudin
Contact Details: +380679645352, udinkostya@gmail.com
Short Description of the Project: The creation of the new concept of the park began with the «Cosmonaut» Fountain. The sculptor depicted a space conqueror wandering among other worlds and stars. Therefore, the authors of the idea had the opportunity to create a park space in which, on the one hand, will appear exhibits of the Soviet history of cosmonautics. And on the other hand, there are fantastic extraterrestrial landscapes. In the center of the park there is a fountain, the bowl of which is a cosmic landscape. Around the fountain is created a stylized orbit with planets consisting of two streams flowing towards each other, emphasizing their unearthly nature. The square is also decorated with spherical flower cassettes. Large area of land is given to Children's playgrounds. The swings are placed on a special surface. All equipment is vandal-proof and safe for children. There is a quiet area near the bridge and near the hostel. A small ravine over which the bridge is thrown is planted with ornamental water-loving plants and becomes a natural highlight of the surrounding area. You can relax nearby the glades in the sun or in the shade of trees. There's no standard benches in the park. But visitors can sit along the hills, imitating an extraterrestrial landscape with the addition of terrestrial plants. Night lighting turns seating into a truly fantastic, unearthly landscape. The theme of extraterrestrial life continues to be a large and interactive photo-zone, which will become the hallmark of the park, among them are: giant plants from other worlds, integrated into the local landscape. Night lighting enhances the WOW effect of installations.
The year of the project: 2019
The location of the Project: Ukraine, Zhytomyr, Vitryka street
Area of the object: 5 ha.
№ 19274 Ландшафтний дизайн на даху / Roof top landscape design
Назва проекту: Ландшафтний дизайн на даху
Статус на поточний момент: Не реалізований проект
Ведучий архітектор та склад команди: Раус А.О., Сміян С.О.
Назва компанії: ТОВ «Ландшафтний дизайн ПРО»
Контактні дані: +380674019392, by@landdesigno.com
Короткий опис проекту: Розташований у центрі столиці парк на даху, дає змогу відвідувачам та мешканцям будинку насолодитися відпочинком у тихій та затишній атмосфері з видом на пожвавлений рух міста. Проектом передбачена ландшафтна організація тераси, з місцями для релаксу на галявині, відкритим кафе і зеленими кімнатами. В центральній частині розташована водойма, яка створюватиме комфортні умови перебування, особливо в літній період. Середовище запроектовано з використанням засобів геопластики та озеленення, що виступає допоміжним елементом у відокремленні різних функціональних зон. Проект сприяє екологізації міського середовища з огляду на те, що майже 70% території проектування відведено під зелені зони. Він заслуговує на перемогу, адже виконаний професійно та відповідає соціально-психологічним вимогам.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м.Київ

Project name: Roof top landscape design
Actual Status: Unbuild
Lead Architect and Team Members: Raus A.O., Smiyan S.O.
Company name: «Landscape design PRO»
Contact details: +380674019392, by@landdesigno.com
Brief description of project: The park is located in the center of the capital on the roof, allows visitors and residents of the house to enjoy the rest in a quiet and cozy atmosphere overlooking the city's vibrant movement. The project provides a landscaping terrace, with places for relaxation on the lawn, an open cafe and green rooms. In the central part there is a lake, which will create comfortable conditions of stay, especially in the summer. The environment was designed by using geoplastics and landscaping, serving as an element in the separation of different functional zones. The project contributes to the environmentalization of the urban environment, given that almost 70% of the design area is reserved for green areas. It deserves to be a winner, because it is professionally executed and meets the socio-psychological requirements.
Project year: 2018
Project location: Kyiv city
№19286 Arsenal Park
Назва проекту: Arsenal Park
Ведучий архітектор: Амельченко Р.
Склад команди: Амельченко Р.,Амельченко К.,Якубовська А.,Борисенко М.,Столяров Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: пр-т Соборності 15, м.Київ, +38 (044) 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua Короткий опис проекту: Проект паркової зони включає стадіон, зону розваг для дітей, підземний паркінг, зону відпочинку та ландшафтний парк. Усі конструкції відображають руху та створюють динаміку. Нам вдалося створити не лише функціональний об'єкт, а справжній спортивний арт-простір.
Місце реалізації проекту: м.Київ

Project name: Arsenal Park
Lead Architect: Amelchenko R
List of Team Members: Amelchenko R.,Amelchenko K.,Yakubovska A.,Borysenko M.,Stolyarov D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: 15 Sobornosti ave. Kyiv
+38 (044) 227 34 94
office@avg.ua
www.avg.ua
Brief description of project: The park zone project includes a stadium; entertain zone, underground parking, the relaxing part and the landscape park. All constructions reflects the idea of movement and crates the dynamic atmosphere. We managed to create not only a functional object, but a real sports art space.
Project location: Kyiv
№19290 Сучасний скейт-парк у м.Київ / The modern skate-park in Kyiv city
Назва проекту: Сучасний скейт-парк у м.Київ
Статус на поточний момент: нереалізований проект
ГАП та склад команди: Кайгородцев Юрій, Цуман Кирило,Чудінов Андрій,Горошко Ірина ,Білецька Христина
Назва компанії: in.Lab architects
Контактні дані:
Тел: +38(067) 460 49 43, +38(098) 639 86 86, +38(067) 460 49 43
Веб-сайт:
http://www.inlab-architects.com/
Електронна пошта: inlabarchitects@gmail.com
Короткий опис проекту:
Запропонований проект являє собою інтегровану структуру в парк ім.Пушкіна .Всі тренажери були створені згідно Європейского регламенту. Загальна композиція парку має не лише привабливий естетичний образ а і зручне функціональне планування тренажерів спеціально для даного виду спорту.
Всі трибуни , лави та тренажери розроблені в одному стилі тому вони гармонійно поєднуються між собою в єдиний ансамбль.
Головною спорудою парку є павільйон з модульних елементів.Особливістю цих елементів є варіативність отримуваних форм павільйону. Завдяки унікальній геометрії кожен елемент сприймає навантаження як на стиск та і на розпір. Запропонований павільйон може бути використаний як головне місце для проведення різного роду публічних зборів та фестивалів.
Таким чином, все об'ємно-просторове рішення являє собою інтерактивну модель, яка формує різноманітні варіанти тіла будівлі і фасаду. Це забезпечує не лише комфортне перебування, а і винятковий зовнішний вигляд і гармонійний симбіоз з навколишнім середовищем!
Рік розробки проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Київ

Title of the project: The modern skate-park in Kyiv city
Current status: unrealized project
GAP and team:, Kaygorodtsev Iurii, Tsuman Kirill,Chudinov Andrey,Kristina Beleckaya,Irina Goroshko
Company name: in.Lab architects
Contacts:
Tel: +38 (067) 460 49 43, +38 (098) 639 86 86, +38 (067) 460 49 43
Website:
http://www.inlab-architects.com/
https://baust.com.ua/
E-mail: inlabarchitects@gmail.com
Brief description of the project:
Proposed project is integrated structure in Pushkin Park. All of simulators were designed according to European codes. A general park composition doesn't have only attractive appearance , but has comfortable zoning of sport simulators as well.
The main structure of the park is pavilion of modular elements.The geometrical feature of that elements gives possibility to solve a lot of different options. Proposed pavilion is supposed to become the main space for public gatherings and festivals.
Thus the whole spatial solution is an interactive model which forms various options of the buildings body and the facade. It provides not only a comfortable stay but also an exceptional appearance and a harmonious symbiosis with the environment!
Year of development: 2016
Place of project implementation: Kyiv
№19314 Регенерація замкового парку у м.Жовква / Regeneration of the castle park in Zhovkva
Назва проекту : Регенерація замкового парку у м.Жовква
Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна
Склад команди : Наталя Зінчук, Марія Засадній , Адріана Криворучко, Роман Могитич , Лідія Скепко, Зоряна Шеремета.
Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»
Місто : Львів
Контактні дані : +380322328715, zelemin-art@ukr.net
Стислий опис проекту :
Замковий парк ХVІІ ст. у м.Жовкві – пам'ятка садово-паркового мистецтва, виник (1606р.) невдовзі після закладення оборонного замку (1594р.) на невеликій укріпленій довкола території. Він є важливим елементом ландшафтно- гідрологічної системи міста.Рельєф з ухилом приблизно 1% та пд.-зх. експозицією. Перепад з півночі на південь - 5 метрів. Територією парку протікає р.Свиня, створюючи унікальний мікроклімат, та можливість влаштування цікавих ландшафтних зон. За результатами інвентаризації зелених насаджень 2008 р., на території парку росте 1650 дерев, 70-ти видів.
Регенерація паркової території передбачає відновлення історичної спадщини, покращення навколишнього середовища та організацію дозвілля для мешканців. При розробці схем функціонального зонування враховано : історичні описи об'єкту, матеріали археологічних досліджень, зонування з різним режимом користування, висновки аналітичних схем.
Ідеологія концепції базується на історичних та археологічних дослідженнях ,які лягли за основу вирішення цілого парку . Формування історичної зони передбачає відтворення тогочасного планування території (фонтан, підпірна стіна тераси з ґротою, лазні та регулярний парк з алеями, осі яких збігаються з історично та картографічно доведеним та археологічно підтвердженим напрямками) з ознакуванням втрачених елементів благоустрою та малих архітектурних форм, проте відбувається переосмислення за допомогою нових матеріалів та доповнення цієї частини парку функціями . Зона сучасного планування відображає потреби суспільства станом на сьогодні, що відповідає запропонованому функціональному наповненню. Ці частини парку розмежовує річка Свиня, яка слугує плавному переходу від історії до сучасності.
Реалізація проекту регенерації парку перетворить занедбаний парк в нову точку притягання та відпочинку для мешканців, наситить його життя новими формами дозвілля, додасть пізнавально-виховну емоцію.
Рік реалізації проекту : нереалізовано, 2019 р.
Місце реалізації проекту : м.Жовква, Львівська область.
Площа проекту : 13,21 га

Project Name : Regeneration of the castle park in Zhovkva
Head Architect : Nataliya Zinchuk
List of Team Members : Nataliya Zinchuk, Mariya Zasadniy , Adriana Kryvoruchko , Roman Mohytych , Lidiya Skepko, Zoryana Sheremeta.
Company's Name : Architectural office "Zelemin"
Contact Details : zelemin-art@ukr.net, +38 032 232 87 15
Short Description of the Project :
The castle park of the XVIII century in Zhovkva town is a monument of landscape architecture; it arose (1606) shortly after the laying of a defensive castle (1594) in a small fenced territory. It is an important element of the landscape-hydrological system of the city. Variable terrain with a slope of approximately 1% and a south-west exposition. The vertical drop from north to south - 5 meters. The Svynya River runs through the park territory, creating a unique microclimate; it allows arranging interesting landscapes. As a result of the inventory of green plantations in 2008, the park has 1650 trees, 70 species.
Regeneration of the park territory involves the restoration of the historical heritage, improvement of the environment and organization of leisure for the residents. In the development of functional zoning schemes, they have taken into account historical description of the object, input of archeological research, zoning with different usage regimes, conclusions of analytical schemes.
The concept ideology is based on historical and archeological research, which formed the basis of the whole park solution. Formation of the historical zone involves the reproduction of the original landscape planning (a fountain, retaining wall, terraces with a niche, baths and a regular park with alleys, axes of which coincide with historically mapped and archeologically confirmed directions) with the indication of lost elements of development and small architectural forms. However, the historical details are given a new meaning due to the use of modern materials and expanding the functional value of the park. The modern planning area reflects current needs of the society, which correspond to the proposed functional capacity. These parts of the park are delimited by the Svynya River, which serves as a smooth transition from history to modern times.
Realization of the park regeneration project will turn the abandoned park into a new point of attraction and recreation for residents, will bring new forms of leisure, add cognitive and educational emotions.
Project Year : unrealized, 2019
Project Location : Zhovkva town, Lviv region
Project area : 13.21 ha
№19330 Павільйон для музею Івана Гончара / Pavilion for Ivan Honchar Museum
Назва проекту: Павільйон для музею Івана Гончара
Статус на поточний момент: в процесі реалізації
ГАП та склад команди: Дмитро Матвіїшин, Станіслав Бурлаков (конструктор)
Назва компанії: М+А
Контактні дані:
office.matviishyn@gmail.com
Короткий опис проекту:
"Полонина! Він вже стояв на ній, на сій високій луці, вкритій густою травою. Блакитне море збурених гір обляло Івана широким колом, і здавалось, що ті безконечні сині вали таки ідуть на нього, готові впасти до ніг. Вітер, гострий, як наточена бартка, бив йому в груди, його дихання в одно зливалось із диханням гір, і гордість обняла Іванову душу. Він хотів крикнуть на всі легені, щоб луна покотилась з гори на гору, аж до крайнеба, щоб захитати море верхів, але раптом почув, що його голос пропав би у сих просторах, як комариний писк… Треба було спішити."
- Тіні забутих предків - повість Михайла Коцюбинського
Павільйон для Музею Гончара
Головний виклик проекту - зробити сучасне зберігши традиційну архітектурну ідентичність.
Завдання для проекту - гнучка програма та мобільність.
Гнучкість програми дає можливість запропонувати нові способи об'єднати різноманітність функцій: працювати, вчитися, споживати, культивувати, розважатися та обмінюватися
Мобільність виконується збірніми дерев'яними конструкціями.
Рік реалізації проекту: 2018 - в процесі реалізації
Місце реалізації проекту: Київ, Україна / в будь-якій точці України

Project name: Pavilion for Ivan Honchar Museum
Actual Status: in process
Chief Architect and Team Members: Dmytro Matviishyn, Stas Burlakov (construction)
Company name: M+A
Contact details:
office.matviishyn@gmail.com
Brief description of project:
"The upland pasture! Ivan was finally standing in the high, grass-covered meadow. A sea of stormy mountains surrounded him in a wide circle, and the endless blue ramparts seemed to be advancing toward him, ready to fall at his feet. A wind as biting as a honed hatchet struck at his chest. His breath flowed into one with the breath of the mountains, and pride overwhelmed him. He wanted to shout at the top of his lungs so that the echo would roll to the horizon and shake the sea of peaks, but he sensed suddenly that in these spaces his voice would be as insignificant as a mosquito's buzz. He had to hurry."
- Shadows of forgotten ancestors, Mykhailo Kotsiubynsky
Pavilion for Ivan Honchar Museum
The main challenge of the project is to make the modern one preserving the traditional architectural identity.
The project's objectives are flexible program and mobility.
The flexibility of the program makes it possible to propose new ways to combine a variety of functions: work, study, consume, cultivate, entertain and share
Mobility construction is carried prefabricated wooden structures.
Project year: 2018 - in the process
Project location: Kyiv, Ukraine / anywhere in Ukraine
№19349 Tween Coexistence Garden
Назва проекту: Tween Coexistence Garden
Статус на поточний момент: 50% реалізовано
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій, Богдан Гаджилов,Вадим Милостюк, Ангеліна Гладушевська
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані:
T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Короткий опис проекту:
Простір двору бізнесцентру Європасаж у Києві покликаний підвищіти якість робочого середовища працівників у функціональному та атмосферному аспектах. Гай Співіснування виконаний геометрично лініями, що вказують основний напрямок двору й огинають функціональні акценти, та передбачає спокійну та дієву частини з літнім кінотеатром, озелененням і рухомі лави.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Україна

Project name: Tween Coexistence Garden
Actual Status: 50% implemented
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii, Vadym Mylostyuk. Bohdan Hadzhylov, Anhelina Hladushevska
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Brief description of project:The space of the yard business center "Europassage" in Kyiv is designed to increase the quality of the working environment of employees in the functional and atmospheric aspects. The main lines of Tween Coexistence Garden indicat the main direction of the yard, enveloping the functional accents. This provides two main functional zones: calm and active parts with a summer cinema, landscaping and moving benches.
Project year: 2019
Project location: Kyiv
№19351 Zeppelin Pavilion
Назва проекту: Zeppelin Pavilion
Статус на поточний момент: концепція
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій, Вадим Милостюк
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані:
T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Короткий опис проекту:
Zeppelin Pavilion -збірно-розбірна кострукція, що може бути змонтована на будь якому заході. Таким чином, замість музичної сцени увагу було сконцентровано на трибунах, які є окремим елементами від сцени. Для привертання уваги до заходу слугує дирижабль який піднімає частину трибуни і створює амфітеатр. Також дирижабль сигналізує людям про початок фестивалю, коли він в повітрі.
Самі трибуни завдяки складанню в амфітеатр діляться на три зони: активна - біля самої сцени, середня - з можливими місцями щоб відійти і зробити паузу на їжу або відпочинок, і остання, спокійна зона - дає змогу з сидячих місць спостерігати за перфомансом музикантів на сцені і спокійно слухати музику.
Місце реалізації проекту: м. Лондон
Рік реалізації: 2019

Project name: Zeppelin Pavilion
Actual Status: finished
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii , Vadym Mylostyuk
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details:
T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Brief description of project:
The Zeppelin Pavilion is a
demountable construction that can be massembled on any event. Thus, instead of the musical scene, attention was concentrated on the tribunes, which are separate elements from the scene. An airship serves ro attract people's attention and signals people about the start of the festival. The tribunes themselves due to the composition of the amphitheater are divided into three zones: active - near the scene, middle - with possible places to retreat and pause for food or rest, and the last, quiet zone - allows you to watch the performance of musicians on the stage from the seats and listen to the music.
Project year: 2019
Project location: London
№19354 Алея з терасами на вулиці Коперника у Львові / Alley with Terraces on Copernicus Street in Lviv
Назва проекту: Алея з терасами на вулиці Коперника у Львові
Статус на поточний момент: Початок будівельних робіт
ГАП та склад команди: ландшафтна архітектура - Олена Зварич, ГІП Сергій Фіалковський
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку"
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх , тел. (032) 260-05-16
Короткий опис проекту:
Алея над схилом вулиці Коперника у Львові біля стін історичного монастиря Лазаря є унікальним елементом облаштування вулиці. Затишний простір був облаштований на початку ХХ століття, проте зазнав значної деградації з 70-х років. Грабовий живопліт був знищений самозасіяними кленами, які коли виросли і прикрасили схил, проте почали його руйнувати, непроглядна алея маргіналізувалася. Складним непопулярним рішенням було забрати клени з метою стабілізації схилу підпірною стінкою та іншими рослинами. Вдалося облаштувати також оглядові тераси. Алея є спільним велопішохідним простором. Новий громадський простір має шанс стати одним з улюблених для студентів Львівської Політехніки, учнів вокальної школи "Дударик" та учнів кількох загальноосвітніх шкіл.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вулиця Коперника (від вул.Грабовського до вул.Колесси)

Project name: Alley with Terraces on Copernicus Street in Lviv
Actual Status: Beginning of construction work
Chief Architect and Team Members: Landscape Architecture - Olena Zvarych, Chief Engineer - Sergey Fialkovsky
Company name: LME "Institute of Spatial Development"
Contact information: 79008, Lviv, vul.Smolskogo 4, 2 floor , тел. (032) 260-05-16
Brief description of the project:
The alley over the slope of Copernicus Street in Lviv near the walls of the historic monastery of Lazarus is a unique element of the street design. Cozy space was arranged at the beginning of the twentieth century, but has undergone significant degradation since the 70's. Нornbeam hedge was destroyed by self-seeded maples, which when grown and decorated the slope, however, began to destroy it.Closed by a maple trees from the street alley marginalized. Complicated and unpopular decision was to cut the maples in order to stabilize the slope with the retaining wall and other plants. We managed to arrange also observation terraces. The alley is a common pedestrian-bicycle path. The new public space has a chance to become one of the favorite for Lviv Polytechnic students, students of vocal school "Dudaryk" and students of several comprehensive schools.
Project year: 2018-2019
Project location: Ukraine, Lviv, Copernicus Street (from Grabovsky Street to Kolessa Street)
№19355 Бульвар Гашека у Львові / Jaroslav Hašek Boulevard in Lviv
Назва проекту: Бульвар Гашека у Львові
Статус на поточний момент: У процесі реалізації
ГАП та склад команди: ландшафтна архітектура - Христина Чорноус
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку"
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх , тел. (032) 260-05-16
Короткий опис проекту:
Бульвар на Гашека - типова пішохідна алея в спальному, віддаленому від центру районі. Це були звичні для пострадянського простору дві паралельні алеї "з нікуди в нікуди" замощені великоформатними плитами по яких дуже важко було ходити. В мікрорайоні немає жодного парку в пішій доступності, тому алея мала поєднати в собі всі базові функції відпочинкового центру району. Облаштовано багатофункційний відпочинковий простір громадської активності району. Людина будь-якого віку буде почуватися тут комфортно. Немає звичного дитячого майданчика, проте геопагорби покриті асфальтом пасують для катання дітей будь-якого віку та розвивають ігри дітей. Простір намагалися зробити не нудним без використання звичних в таких випадках яскравих фарб та незвичних форм.
Рік реалізації проекту: 2018-2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, бульвар Гашека

Project title: Jaroslav Hašek Boulevard in Lviv
Actual Status: Finalization of implementation
Chief Architect and Team Members: landscape design - Khrystyna Chornous
Company name: LKP "Institute of Spatial Development"
Contact information: 79008, Lviv, Smolskego 4, 2 floor, tel. (032) 260-05-16
Brief description of the project:
Jaroslav Hašek Boulevard - a typical pedestrian alley in the sleeping panel houses district, far from the center of the city. Traditional for the post-Soviet urban planning, two parallel alleys "from nowhere to nowhere" were covered with large-format slabs very difficult to walk. In the neighborhood there is no park on pedestrian distance, so the boulevard had to combine all the basic functions of the recreational center of the district. The multi-functional recreation space of public activity of the district is designed. A person of any age will feel comfortable here. There is no usual playground, but geoplast hills covered with asphalt are suitable for skating and BMX-cycling for children of all ages and the children can design their own games. The space was designed not boring with the use of natural forms and colours.
Project year: 2018-2019
Project location: Ukraine, Lviv, Jaroslav Hašek Boulevard
№19391 Богуслав 2 / Boguslav 2
Назва проекту: Богуслав 2
Статус на поточний момент: Нереалізований ландшафтний проект
ГАП та склад команди: ГАП – Білодід Людмила
Автор проекта: Чередник Катерина
Команда: Дєжкін Сергій, Удовенко Ірина
Назва компанії: Beloded Landscaping
Контактні дані:
Тел: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту:
Територія готельно-розважального комплексу розташована поруч з мальовничим місцем з багатою історією – легендарним Богуславом. Він також входить до ланки міжнародного екологічного туризму з мальовничими пішими та вело-маршрутами.
На цій ділянці ми працювали у справжньому лісі – це був унікальний досвід. Але робота на території дорослого соснового лісу вимагала від нас особливої відповідальності. Занедбані будиночки старої радянської турбази, яку власник перетворює на сучасний туристичний об'єкт, існуюча навколишня інфраструктура, річка та штучне озеро – ось вихідні дані для проектування.
Справжнім викликом було інтегрувати існуючі сосни в оновлену територію, переосмислити та внести нове дихання до готельного комплексу. Після ретельної підготовки, збору інформації та аналізу поточного стану об'єкту ми розробили концептуальний проект благоустрою. Розподілили та відокремили візуально та змістовно рекреаційні зони – парковки та стоянки для трейлерів, господарські будівлі, технічні споруди. До зон розваг та відпочинку увійшли територія пляжу на штучному озері, дитячі та спортивні майданчики, зони барбекю, фудкорт. Спроектована будівля павільйону є багатофункціональною, яку можливо використовувати увесь рік як для працеголіків для проведення семінарів, конференцій та корпоративних свят, так і інших заходів на кшталт майстер-класів національної кухні або йога-ретритів. Окрім того, ми передбачили місця для розваг для будь-якої вікової групи та інтересів, наприклад: гончарна майстерня та пірси для рибалок.
Дуже цікавим завданням було перепланувати існуючу інфраструктуру таким чином, щоб вона стала стильною, сучасною, максимально ефективною та успішною не лише у бізнесовому, а й у соціальному аспекті. Важливою частиною нашої роботи було створення етнографічного, соціального й емоційного простору, який найкраще відповідав би призначенню готельно-розважального комплексу як туристичної перлини регіону, що презентує українську культуру та айдентику.
Рік реалізації проекту: 2018-2019
Місце реалізації проекту: м. Богуслав, Київська обл.

Project name: Boguslav 2
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Chief Architect - Bilodid Lyudmyla
Author of the project: Cherednyk Kateryna
Team Members: Diezhkin Sergiy, Udovenko Iryna
Company name: Beloded Landscaping
Contact details:
Phone: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com
Brief description of project:
The territory of the resort center is located next to a picturesque place with a rich history - the legendary town Boguslav. It is also part of the international eco-tourism with scenic beauty hiking and cycling routes.
We worked in this area in the real forest - it was a unique experience. But working in a mature pine forest required special responsibility from us. The deserted cabins of the old Soviet campsite, which the owner transforms into a modern tourist facility, the existing surrounding infrastructure, the river, and an artificial lake - these are the basic data for the design.
The real challenge was to integrate the existing pine trees into the renovated area, rethink and breathe new life into the resort. After careful preparation, elicitation, and analysis of the current state of the site, we created a conceptual project of beautification. We distributed and separated visually and substantively recreational zones - parking lots for cars and trailers, outbuildings, technical constructions. Entertainment and recreation areas included the beach area on an artificial lake, children's and sports grounds, barbecue areas and food court. The designed building of the pavilion is multifunctional, which can be used all year round for workaholics for seminars, conferences and corporate events, and other events such as workshops or yoga retreats. In addition, we have provided entertainment for all age groups and interests, such as a pottery studio and piers for fishermen.
A very interesting task was to redesign the existing infrastructure in such a way that it became stylish, modern, most effective and successful not only in business but also in the social aspect. An important part of our work was to create an ethnographic, social and emotional space, better serve the purpose of resort center as a tourist pearl of the region, represents Ukrainian culture and identity.
Project year: 2018-2019
Project location: Kyiv reg., Vyshgorod district, v. Novosilky
№19395 Відновлення річки Хрещатик / Revival of Khreshchatyk River
Назва проекту: Відновлення річки Хрещатик
Статус на поточний момент: Концепт
ГАП та склад команди: Віктор Білоус,
Семен Поломаний,
Віталій Ткач
Євгенія Жукова
Наталя Брижата
Контактні дані: Bilous.victor@gmail.com +38(095) 6077051
Короткий опис проекту:
Вздовж сучасної вул. Хрещатик колись протікала однойменна річка, яку сховали у колектор 1889 р. Ми пропонуємо повернути річку на поверхню і створити тут мальовничий прирічковий парк, який тягнитиметься від Європейської площі – від витоків р. Хрещатик – і до Бессарабської площі. Значна ширина вул. Хрещатик дозволяє нам розмістити в його просторі широкі тротуари, велосипедні доріжки, 4-смугову проїжджу частину, звивисту у плані річку, широкі набережні, громадські простори та зелені береги. При цьому ми зберігаємо існуючий бульвар з каштанами з непарного боку Хрещатика.
Рік реалізації проекту:2026
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Revival of Khreshchatyk River
Actual Status: Concept
Chief Architect and Team Members: Victor Bilous
Semen Polomanyi
Vitalii Tkach
Yevhenija Zhukova
Natalia Bryzhata
Contact details: Bilous.victor@gmail.com +38(095) 6077051
Brief description of project:
Along Khreshchatyk street once the river of the same name was flowing, which was hidden inside an underground collector in 1889. We propose to turn the river to the surface and create a picturesque park stretching from European square (which is the place of the river's origin) to Bessarabska Square. A significant width of Khreshchatyk street allows us to place wide sidewalks, bike paths, 4 car and bus lanes, a winding river corridor, wide embankments, public spaces and green hilly banks. At the same time, we preserve the existing green boulevard with chestnuts on the odd side of Khreschatyk street.
Project year: 2026
Project location: Kyiv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda