Ukrainian Urban Awards
Нереалізований проект реновації /реконструкції історичного об'єкту

Unbuilt project of renovation/reconstruction of historical object
№ 19020 WHISPER OF THE WOODS
Назва проекту: WHISPER OF THE WOODS
Ведучий архітектор: Шумелда Оксана Степанівна
Склад команди: Шумелда О.С., Цілінська І. С., Возняк В.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA
Місто: Львів, Україна
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Рік проекту: 2018
Місце проекту: Львів, Україна
Площа проекту: 281 м2
Стислий опис проекту: Нашою ціллю при створенні архітектури є досягнення максимальної функціональності для людини з пошуком національної ідентичності. Адже кожен регіон, місцевість чи народ загалом маніфестують себе у власній архітектурі.
Об'єкт "WHISPER OF THE WOODS" - це приклад пошуку втрачених символів, їхнє переосмислення та зрештою синтез нової архітектури із середовищем. Наше своєрідне трактування мотивів неоготики, де силуети фасадів і використані матеріали передають відображення пошуку етнічності та історії. Існуючу цеглу будівлі ми доповнили австрійською в індивідуальній кладці, додали фальц та скло, як елемент сучасності. Крім того максимально використали місцевість та розташування будівлі й інтегрували її із природою. Зв'язковим елементом, який стирає межі між архітектурою будинку та навколишнім середовищем, - є вода та її уособлення в матеріалах будинку , - скло. А для комфортного життя мешканців ми розробили своєрідний сценарій, відкривши територію на південь та облаштували панорамні вікна, відтак сонце знаходитиметься в основних приміщеннях протягом дня. Унікальність проекту не лише в гармонійній ''правильній'' архітектурі, а й те, що в рамках часу ми прагнемо зберегти, інтерпретувати та надати нове, більш глибше значення історичній цінності для подальшої архітектурної ідентифікації поколінь.

Project Name: WHISPER OF THE WOODS
Chief Architect: Shumelda Oksana Stepanivna
List of Team Members: Shumelda O.S., Tsilinska I.S., Voznyak V.V. Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA.
Location: Lviv, Ukraine
Contact Details: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Project Year: 2018
Project Location: Lviv, Ukraine
Area: 281 м2
Short description of the project : Our goal in designing of architecture is to achieve maximum functionality for human with an impetus for national identity. Because, each region, a district or people, in general, manifest themselves in their own architecture.
The project "WHISPER OF THE WOODS" is the example of searching for lost symbols, rethinking of their meanings and, however, synthesis with a "new" architecture and nature. Our original interpretation of the motifs of Neo-Gothic, where the silhouettes of the facades and used materials represent the reflection of the searching for ethnicity and history. The existing brick building was supplemented with an Austrian brick in individual treasures, added folding and glass as an element of modernity. Furthermore, we used the site and location of the building and integrated it with nature, as much as possible. Water is the connective element that erases the boundaries between the architecture of the building and the environment itself, and glass - is its personification in the materials of the house. And for the comfortable living of the inhabitants, we developed a peculiar scenario, opening the territory to the south and setting up panoramic windows, so the sun will be located in the main rooms during the day. The uniqueness of the project is not only in harmonious ''correct'' architecture but also within the time we are trying desperately to preserve, interpret and give a new, deeper meaning of the historical value for further architectural identification of generations.

№ 19028 Ширяюче склепіння / Soaring arch
Назва проекту: «Ширяюче склепіння»
Назва компанії: проектно-будівельна фірма «АРДІС»
Ведучий архітектор і склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Концепт ідеї вхідної групи та прилеглої до неї частини другого поверху головного корпусу Мистецького арсеналу, площею до 600 кв. Другий поверх Мистецького арсеналу активно використовується для виставок та мистецьких заходів. Відсутність ескалатору або ліфту створює бар'єр для певних груп людей, тому головною метою є подолання і вирішення цієї проблеми шляхом полегшення доступу. Створення та розробка ідей, які дозволять трансформувати простір; функціональне використання висоти приміщення(6,4 м); мінімізація внутрішніх стін, сходів та інших бар'єрів; вирішення проблеми транспортування маломобільних груп населення на другий поверх - задачі, що були втілені в проекті.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, Київ , вул. Лаврська, 10-12

Project name: «Soaring arch»
Nomination: Renovation / reconstruction of the historic object
Company name: design-construction company «ARDIS»
Chief Architect and Team: Holovatiuk Alina, Leshchenko Nellya
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: Concept of the idea of the entrance group and adjoining part of the first floor of the main building of the Mystetskyi Arsenal, covering up to 600 square meters. The first floor of the Mystetskyi Arsenal is actively used for exhibitions and artistic events. The lack of an escalator or elevator creates a barrier for certain groups of people, so the main goal is to overcome and solve this problem by facilitating access. Creating and developing ideas that will transform space; functional use of the height of the room (6.4 m); minimization of internal walls, stairs and other barriers; solving the problem of transportation of population groups with low mobility to the first floor - the tasks that were implemented in the project.
Project year: 2018
Project location: Ukraine, Kiev, Lavrskaya street, 10-12

№ 19034 Військовий музей Capo d`Orso / Military museum Capo d`Orso
Назва проекту: Військовий музей Capo d`Orso
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Андрій Лесьо, Антон Таюрський, Антон Вергун
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Головна ідея проекту – зберегти дух місця з військовим історичним минулим. Batteria di Capo d'Orso з її навколишньою територією вже є визначною пам'яткою, тому було важливо підкреслити це ще більше. Ми зрозуміли, що найдоцільніший шлях досягти цього – будувати якомога менше в межах фортифікаційної частини проекту. Ми зосередились на пішохідному маршруті та на тих емоціях, що відвідувачі зможуть отримати досліджуючи музей та його частини. Грубий, холодний метал та теплий природній камінь, містичні внутрішні простори музею та неймовірні види на бухти Сардинії створюють контраст та інтерес для відвідувачів. Думаючи на тим, як посилити цей контраст та якнайбільше залучити людей до цієї цікавої подорожі ми вирішили використовувати VR технології. Цей підхід дає широкий спектр можливостей як для туристів, так і для дослідників. Непотрібно багато будувати! Кращим шляхом є дати кожному можливість побачити, як все було насправді…відчути силу часу та природи.
Делікатна реконструкція є дуже важливою частиною нашої роботи. Ми намагалися залишити старі частини комплексу та додавати лише необхідні нові конструкції. Військовий музей – це неймовірний простір, що поєднав в собі готелі, ресторан, військовий меморіал, бібліотеку, місця для зустрічей, музей та чудові види на навколишні пейзажі.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Італія, Сардинія, Палау

Project name: Military museum Capo d`Orso
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Andrew Leso, Anton Taiurskii, Anton Verhun
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: The main idea of the project was to save the spirit of the place with military historical background. Batteria di Capo d'Orso with its surroundings is already a landmark, so the important point was to emphasize this even more. We understood that the best way to do this – to build as less as possible inside the fortification part of the project. We focused on the pedestrian route and on the emotions that people will get in the way of exploring the museum and its parts. Old materials, rough steel and warm stone, mysterious inner spaces and outstanding views on the bays of Sardinia create the contrast and the interest in the same time for visitors. Thinking on how to amplify this contrast and involve people as much as we can to this journey through the times we decided to use AR technologies. This approach gives a wide range of opportunities for tourists and for researches as well. You don't need to build a lot! The better way is to give for everyone the opportunity to see how it was looking on… to feel the power of time and nature. Almost untouchable reconstruction is an important issue of our work. Old parts we tried to keep and added only necessary ones. Different zones as hotels, info point, restaurant, military memorial, library, meeting spaces, museum and amazing viewpoints are linked together into the great space of Military museum.
Project year: 2018
Project location: Italy, Sardegna, Palau


№ 19041 Консерваційний дах Західного каземату Кам'янець-Подільської фортеці / Western Casemate Conservation Roof in Kamianets-Podilskyj Fortress
Назва проекту: Консерваційний дах Західного каземату Кам'янець-Подільської фортеці
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Микола Рибенчук - ГАП, Володимир Сіверс – ГІП, Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 097 24 77 497
Короткий опис проекту: Необхідність влаштування консерваційного даху визначена з технічних міркувань. Зважаючи на великі прольоти для забезпечення надійності та безпеки дерев`яні балки зібрані у ферми, що опираються на поздовжні стіни. Оскільки пам`ятка використовується під музейну функцію, дах при Західному мурі припіднятий на дерев`яних стовпцях для збереження можливості огляду довколишньої території та проведення досліджень. Разом з тим форма даху та матеріали підібрані відповідно до загального історичного характеру будівлі. В проекті застосовані традиційні для пам'ятки матеріали, а саме дерев`яні стійки, балки, крокви, ґонтове покриття.
Рік проектування: 2019
Місце реалізації проекту: м. Кам'янець-Подільський, Україна

Project name: Western Casemate Conservation Roof in Kamianets-Podilskyj Fortress
Actual Status: project
Chief Architect and Team Members: Mykola Rybenchuk - chief architect, Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 097 24 77 497
Brief description of project: The conservation roof should be arranged for technical reasons. The wooden beams that are connected with metal joints into wooden-metal structures rely on longitudinal walls to ensure reliability and safety. Since the monument is used for the museum function, the roof at the Western Wall is elevated to preserve the possibilities of environmental review and archeological research. The form of the roof and materials are selected according to the general historical nature of the building. In the project are used the traditional materials, like wooden racks, beams, rafters, gont coatings.
Project year: 2019
Project location: Kamianets-Podilskyj, Ukraine

№ 19054 Ревіталізація заводу Ріхерта / Renovation of Rikhert factory
Назва проекту: Ревіталізація заводу Ріхерта
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Інна Добровольська, Андрій Лесьо, Антон Вергун, Анна Васильєва
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Мета проекту - зберегти визначний об'єкт культурної спадщини від руйнації або знищення. Розкрити потенціал будівлі заводу Ріхерта та прилеглої території, вписати об'єкт в тканину міста. Знайти баланс між економічною та комерційною доцільністю, потребами мешканців прилеглих житлових масивів, майбутніх мешканців житлових комплексів, що зводяться на сусідніх ділянках та містян загалом. Зацікавити та залучити інвесторів до реалізації проекту.
Ідея - оживити ділову та культурну активність місцевості, покращити мікроклімат і підвищити цінність прилеглих територіій, шляхом перетворення нині занедбаного об'єкту на громадський, рекреаційний та культурний центр.
Якщо створити людям сприятливі умови - вони потягнуться на вулицю. По-перше - це добре позначиться на їхньому здоров'ї та емоційному стані, по-друге - зробить місцевість більш безпечною, по-третє - великий потік людей створить ідеальні умови для ведення бізнесу.
Підхід до реновації:
- Знести всі прибудови, що перешкоджають сприйняттю історичної споруди;
- Відновити головну будівлю комплексу, привести її до первозданного вигляду всередині й ззовні;
- Привнести необхідні технічні рішення, такі як ліфти та пандуси для маломобільних груп відвідувачів;
- Нові споруди не повинні прешкоджати сприйняттю головної будівлі.
Рік проектування: 2018-2019
Місце реалізації проекту: Україна, Київ

Project name: Renovation of Rikhert factory
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Inna Dobrovolska, Andrew Leso, Anton Verhun, Anna Vasilyeva
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: Project objective - to save an outstanding cultural heritage object from destruction. To reach the potential of the Rikhert factory and the associated areas, fit the object into a city structure. To find a balance between economic and commercial expediency, the needs of residents of nearby residential areas, future residents of residential complexes being built in neighboring areas, and citizens in general. To interest and attract investors to the project.
The main idea is to stimulate business and cultural activities of the area, improve the microclimate and increase the value of the surrounding territories, by transforming the currently abandoned object into a public, recreational and cultural center. People will stumble into the street when they will have favorable conditions to do that. First of all - it will have a good impact on their health and emotional state, secondly, make the area more secure, and thirdly, a large flow of people will create ideal conditions for doing business.
Approach to renovation:
- To demolish all the annexes that impede the perception of the historical building;
- Restore the main building of the complex, bring it to the original look inside and outside;
- Provide the necessary technical solutions, such as elevators and ramps for low-mobility groups of visitors;
- New buildings should not interfere with the perception of the main building.
Project year: 2018-2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№19060 Караїмська кенаса / Будинок актора / Karaites'kenesa /House of actor
Назва проекту: Караїмська кенаса (Будинок актора)
Ведучий архітектор (ПІБ): Шульга Роман Петрович
Склад команди: Шульга Р., Шкляр В., Юхимець А.
Назва компанії: Реставратор
Контактні дані: м. Київ, Tel: +30683599943, lux_interior@ukr.net
Стислий опис проекту: Кенаса - це молитовний будинок караїмів чи "бет гаккенесет", що означає будинок зборів. Кенаса була побудована з ініціативи табачного магната Соломона Когена та з благословення київського газзана Йосипа Султанського.
Кенасу будували з 1898-1902рр. відомий метр архітектури Владислав Городецький та відомий скульптор Еліо Саля ("Будинок з химерами", Миколаївський костьол у Києві, Національний художній музей України та інше) в так званій «мавританській» стилістиці. Скульптор Еліо Саля вперше в Києві запропонував і впровадив нову технологічну методу використання портланд-цементу.
Після встановлення радянської влади кенасу закрили. З 1926 року в приміщенні кенаси діє політична установа. Пізніше тут діяв ляльковий театр, кінотеатр, а в теперішній час - Будинок Актора.
Проектом передбачається відновлення та реставрація екстер'єру та інтер'єру без змін сучасного призначення. Відновлення куполу, вітражів, огороджувальних конструкцій, унікальної за своїм виглядом стелі, відновлення кольору інтер'єрів та фасадів. Збільшення сцени, інтегрування сучасного театрального та інженерного обладнання.
Підвищення енергоефективності здійснюється за рахунок суттєвого утеплення покрівлі, та встановлення сучасних систем опалення.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: вул. Ярославів Вал, 7, м. Київ
Площа проекту: 325,54 м2

Project Name: Karaites' kenesa (House of actor)
Head Architect: Shulga Roman
List of Team Members: R. Shulga, V. Sklyar, A. Yukhymets.
Company's Name: Restavrator
Contact Details: Kiev, Tel: +30683599943, lux_interior@ukr.net
Short Description of the Project: Kenesa is a pray house of karaites or "bet gakkeneseset", which means the house of the assembly. It was built on the initiative of the tobacco magnate Solomon Cohen and with the blessing of the Kyiv hazzan Joseph Sultansky.
The kenesa was built between 1898-1902 by a famous master of architecture, Vladislav Gorodetsky and the famous sculptor Elio Sala ("House with chimeras", St.Michael cathedral in Kiev, Ukrainian National Art Museum and others) in the so-called "Moorish" style. The sculptor Elio Sala was the first who proposed and introduced a new technology of using the Portland cement in Kyiv.
During the Soviet times the kenesa was closed. Since 1926 some political institution is situated in the kenesa building. Later there was a puppet theater, a cinema, and today - the House of Actor.
The project envisages the renovation and restoration of the exterior and interior without changing the current appointment. We foresee the restoration of the dome, stained-glass windows, fencing units, unique ceiling, as well as restoration of color of interiors and facades. The extension of the stage, installation of the modern theater and engineering equipment are planned as well.
The increasing energy efficiency is achieved by using significant insulation of the roof, and the installation of modern heating systems..
Project Year: 2020
Project Location: 7 Yaroslaviv Val str., Kyiv

№ 19102 Центр Сучасної Культури в Дніпрі / Dnipro Center for Contemporary Culture
Назва проекту Центр Сучасної Культури в Дніпрі
Ведучий архітектор (ПІБ) Тимченко Анастасія Олегівна
Склад командиАндрій Палаш, Катерина Русецька, Юлія Овчаренко,
Люція Ржегоржикова, Ірина Полікарчук, Юрій Базаренко, Микита Момот, Олександра Тесля, Наталя Погорелова, Денис Мещеряков.
Назва компанії Культура Медіальна
Місто Дніпро
Контактні дані +380986667235, info@kulturamedialna.org
Стислий опис проекту В основі проекту-пристосування пам'ятки архітектури, що датується кінцем 19-го ст., під Центр Сучасної Культури в Дніпрі. В процесі реновації об'єкта зберігається його планувальна структура, фасади та інтерьери окремих приміщень.
Проектований публічний простір - це спроба під одним дахом поєднати сучасне мистецтво та нові технології, інноваційну освітню програму та творчу лабораторію.
У грудні проект став одним із переможців програми Trans Europe Halles, розробленої для допомоги новим культурним просторам у Східній Європі.
Рік реалізації проекту 2020
Місце реалізації проекту Дніпро, Україна
Площа проекту 2800 м2

Project Name Dnipro Center for Contemporary Culture
Head Architect Tymchenko Anastasiia
List of Team Members Andrii Palash, Kate Rusetska, Julia Ovcharenko,
Lucie Řehoříková, Iryna Polikarchuk, Yuriy Bazarenko, Mykyta Momot, Oleksandra Teslia, Natalia Pohorielova, Denys Meshcheriakov
Company's Name Kultura Medialna
Contact Details +380986667235, info@kulturamedialna.org
Short Description of the Project The Dnipro Centre for Contemporary Culture is designed on the foundations of the historic complex built between the mid-19th and early 20th centuries. The complex has preserved its original layout, interior and facades, which provides the perfect setting for the DCCC's ambitious mission of merging art, science, technology and education under one roof. The venue will serve a range of public functions, and will include an exhibition hall, an event and performance space, workshop areas, a modern work and study environment with the library and media access, a cafe and boarding facilities, as well as offices for cultural management.
Project Year 2020
Project Location Dnipro, Ukraine
№ 19125 Театр світла / Theatre of light
Назва проекту:Театр світла
Номінація: Нереалізований проект реновації /реконструкції історичного об'єкту
Команда: Філь Олександр, Вельган Олександр, Нікончук Денис
Назва компанії: А01
Контактні дані: alexandr.fil@gmail.com, +380954068172
Короткий опис проекту: Арт-трансформація промислової труби є одним з найважливіших аспектів формування нового прогресивного середовища парку «Unit city». Труба - це спадщина минулого, тому арт-інсталяція повинна бути діалогом або посередником між минулим і сьогоденням. Художня трансформація об'єкта повинна транслювати цінності, які проповідують сучасність. Ідея трансляції або просвітництва посилає нас на образ маяка як сталого архетипу, який забезпечує специфічні семантичні особливості, такі як орієнтир, вертикаль, світло та інші. Концепція полягає у використанні світла як головного інструменту трансформації. Заповнений світлом, об'єкт насичує його новим змістом і перестає бути індустріальною трубою і перетворюється на «Театр Світла».
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Київ, Дорогожицька, 3

Project name: Theatre of light
Nomination: Residental architecture
Team: Oleksandr Fil, Oleksandr Velgan, Denys Nikonchuk
Company name: A01
Contact details: alexandr.fil@gmail.com, +380954068172
Brief description of project: Art-transformation of the industrial pipe is one of the crucial aspects of the formation of a new progressive environment of the "Unit city" park. The pipe is the legacy of the past, so the art-installation should be a dialogue, or as a mediator between past and present. Artistic transformation of the object must broadcast the values that preach modernity. The idea of broadcasting or enlightenment is sent us to the image of the lighthouse as a stable archetype which provides specific semantic features such as a landmark, a vertical, a light, and others. The concept is to use light as the main instrument of transformation. Filled by light, our object saturate it with new content and it ceases to be an industrial pipe and transform into the "Theatre of Light".
Project year: 2017
Project location: Kyiv, str. Dorohozhytska, 3
№ 19156 Реконструкція неонатального корпусу Львівської обласної клінічної лікарні / Reconstruction of the neonatal building of the Lviv Regional Clinical Hospital
Назва проекту Реконструкція неонатального корпусу Львівської обласної клінічної лікарні
Ведучий архітектор Омельченко Павло Миколайович
Склад команди Склад команди: Омельченко Павло, Денисова Ніна, Марич Ольга, Новак Артем, Краснокутський Георгій, Корсак Михайло, Пасічник Єлизавета
Назва компанії АБ Модус
Місто Київ
Контактні дані сайт: moduscg.com пошта: info@moduscg.com адреса: пр. Лобановського, 150Д
Стислий опис проекту
Оновлення лікарні покращує здоров'я новонароджених. Завдяки новому плануванню матір може жити в одній кімнаті з малюком. Збільшення консультаційного відділу зменшує ризики ускладнень вагітності.
Будівлі знаходиться серед Австрійської забудови 18-20 сторіччя. Але контекст втратив історичний вигляд. Ми повертаємо автентичний сірий колір фасаду і покрівлі Австро-Угорської будівлі. У радянському корпусі підкреслюємо особливості довколишньої забудови: обрамлюємо вікна панелями, повторюємо шви фасаду.
Нова будівля не перетягує увагу, а навпаки підкреслює сусідні. Не нашкодь - основний принцип.
Рік реалізації проекту нереалізований
Місце реалізації проекту Львів, вул. Чернігівська, 7
Площа проекту 3080 м2

Project name Reconstruction of the neonatal building of the Lviv Regional Clinical Hospital
Head Architect Omelchenko Pavlo Mykolaiovych
List of Team Members: Omelchenko Pavlo, Denysova Nina, Marych Olha, Novak Artem, Krasnokutskyi Heorhii, Korsak Mykhailo, Pasichnyk Yelyzaveta
Company's name АB Modus
Contact Details Website: moduscg.com E-mail: info@moduscg.com Address: 150d Lobanovskoho ave. Kyiv
Short Description of the Project
Renovation of the hospital improves the health of newborns. Thanks to the new planning, mothers can live in a room with a baby. Increasing the Consulting Department reduces the risk of pregnancy complications.
The buildings are located between the Austrian buildings of the 18th -20th centuries. However, the context has lost its historical appearance. We are returning the authentic gray color of the facade and roof of the Austro-Hungarian building. In the Soviet building, we are emphasizing the peculiarities of the surrounding building: we are framing the windows with panels, repeat the seams of the facade.
The new building does not steal attention, on the contrary it emphasizes the neighboring buildings. "Do not harm" is the basic rule.
Project year unimplemented
Project location 7 Chernihivska str., Lviv
№ 19260 Діловий центр / Business center
Назва проекту: Діловий центр
Статус на поточний момент: Проектна пропозиція, замовлення
ГАП та склад команди: ГАП – Бацунов Сергій. Склад команди: Грищенко Роман, Гарнага Вікторія, Скіф Олексій.
Назва компанії: Terra Project
Контактні дані: Токар Катерина k.tokar@terra-project.com.ua
Короткий опис проекту: Площа 14 000 м2.
Діловий центр проектується на Подолі. Діловий центр проектується на Подолі. На території солодовні (старого пивного заводу). Згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, використання ділянки проектування обмежене охороною навколо об'єкту культурної спадщини. Інтеграція нової функції обмежена існуючою площею забудови. Функціональне зонування вертикальне.
Основна ідея просторового рішення - створення анфілади просторів з візуальною інтеграцією назовні у громадський простір "скверу на Юрковиці"
Споруда складає 6-ть поверхів. На першому поверсі розташовані приміщення з елементами лофту: рецепція, конференц зал. На території розташований підземний паркінг на 42 машиномісця.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Кирилівська, 35

Project name: Business center
Actual Status: Project proposal, order
Chief Architect and Team Members: Chief Architect - Batsunov Sergey. Team members: Grischenko Roman, Garnaga Victoria, Skiff Alexey.
Company name: Terra Project
Contact details: Tokar Katerina k.tokar@terra-project.com.ua
Brief description of project: Area 14 000 m2
The projected business center is located on the territory of the old brewery. According to an extract from the State Land Cadastre applying of a land plot is limited to guarding the object of cultural heritage. Integration of the new function is limited to the existing area of development. Functional zoning is vertical.
The main idea of the spatial solution is to create a confidential space with visual integration outside into the public space of the Yurkovitsa square(park).
The building has 6 floors. On the first floor located rooms with the loft elements: reception and conference room. Underground parking for 42 parking lots is located on the territory.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, Kirilivs'ka str., 35
№19291 Реновація Деволанівського узвозу
Назва проекту: Реновація Деволанівського узвозу
Статус на поточній момент: проектна пропозиція
Склад команди: Баерздорф С.С; Крижантовська О.А.; Глазирін В.Л
Контактні данні: Баерздорф С.С Моб. 0994018527 sergei.baerzdorf@gmail.com
Проектована територія - «Деволанівський узвіз » розташована в м. Одеса, обмежена вул. Єврейська і Карантинній узвіз. Ділянка проектування має дуже активний рельеф що утворює канаву.
В результаті передпроектного містобудівного аналізу території, були виявлені основні проблеми: відсутність благоустрою та доступу до ділянки, креміногенність, аварійний стан існуючих споруд, занедбана територія в історичному центрі міста.
Метою проекту було – перетворити «канаву» у сучасний живий простір який стане новою точкою тяжіння.
Концептуальні рішення проекту пропонують наділити територію новими функціями такими як:
1.Нова житлова
2.Освітньо-спортивна
3.Коммерційна
4. Культурно дозвіллєва
5. Муніципальній паркінг
6.Зона Дозвілля
В проекті розроблено пропозицію з безбар'ерним середовищем. Доступність до Деволанівського узвозу запроектована на 3х рівнях, тобто розроблені горизонтальні сполучення у вигляді пішохідних мостів які перетинають узвіз у найбільш активних зонах, та вертикальні сполучення такі як ліфти. При організації публічних місць враховані людські «почуття і масштаб».
№ 19313 Жовківський Замок, ох.№385-Н / The Zhovkva Castle. No. 385-H
Назва проекту : Жовківський Замок, ох.№385-Н
Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна
Склад команди : Наталя Зінчук, Наталя Машевська, Марія Засадній, Христина Кухарська, Сергій Фаненштель, Софія Верес, Назар Дуда, Марія Павловська-Лісогорська, Роман Могитич
Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»
Місто : Львів
Контактні дані : zelemin-art@ukr.net +38 032 232 87 15
Стислий опис проекту :
Місто Жовква належить до числа «ідеальних» ренесансових міст та є найкраще збереженим на території України. Найголовнішим об'єктом є Жовківський замок :
1594 р. - закладений коронним гетьманом Станіславом Жолкевським. Архітектор - італієць Паоло де Дукато Клеменсі, львів'яни Павло Щасливий (до 1610 р), Павло Римлянин (до 1618 р.), Амвросій Прихильний (1618 - 1620-ті р.).
1674 - 1696 рр. - король Польщі Ян Собєський перетворює замок на королівську резиденцію, розбудовує бічні корпуси замку, закладає парк. Споруджено парадний вхідний портик палацу (архітектори - Петро Бебер, Августин Льоцці).
1740-і рр. - литовський князь Михайло Казимир Радивил реконструює та повністю перебудовує зали та апартаменти палацу. Палацовий портик доповнено суцільною аркадою (архітектор Антоніо Кастелло).
Друга пол. ХVIII - сер. ХІХ ст. - у корпусах розміщено адміністративні служби, службові квартири, частину будівель розбирають на будівельні матеріали. Збереглись креслення ґрунтовної перебудови фронтального крила (1814-1819 рр.). У цей же час засипано оборонний рів перед замком. У 1847 р. розібрано вхідний портик палацу без жодної фіксації.
Наприкінці ХІХ ст. починаються незначні роботи з реставрації замку та обдуманого пристосування. 22 червня 1915 р. відступаючі російські війська спалили Замок. Проведені у 1920-х роках заходи з «відновлення» замку відбулись із повним ігноруванням методичних засад наукової реставрації. Лише палацовий корпус уникнув повної перекладки будівельних конструкцій.
Реставрація та пристосування Замку, що є фрагментом більш складної системи як архітектурно-територіальної, так і часово-історичної, під сучасні функції, має на меті дати потужний економічний поштовх розвитку міста. Як ікона стилю, Жовківський замок є чітким відображенням історичних процесів, які відбувалися впродовж його існування: економічних злетів та падінь держав, зміни настроїв, власників, течій та тенденцій в моді.
Зважаючи на ментальну прив'язаність до історичної спадщини та мрію, яку хочуть реалізувати мешканці міста Жовкви, у вигляді повного відтворення історичного вигляду замку, як спогад про період втраченої розкоші, проект реставрації, пропонований нами, повинен стати добре зваженим компромісом між ключовим методом реставрації (основним девізом, якого є "реставрація повинна припинятись там, де починається гіпотеза") та толерування думок мешканців міста Жовкви, громади західної України та дослідників замкових споруд. Не зруйнувати те, що є збережено станом на сьогодні, і зберегти можливість подальших досліджень. Новоутвори (портик, каплиця…) мають реверсивний характер. Гіпотеза завжди може бути переосмислена і змінена при наступних дослідженнях на пам'ятці.
Надання утилітарних функцій об'єкту (пристосування) забезпечить постійний догляд та капіталізацію об'єкту. Об'єкт має стати основним громадським центром Жовкви, центром - історичним, мистецьким, навчальним.
Рік реалізації проекту : нереалізовано, 2019 р.
Місце реалізації проекту : м.Жовква, Львівська обл.
Площа проекту : до реставрації 9 886,5 кв.м. / після реставрації 10 183,7 кв.м.

Project Name : The Zhovkva Castle. No. 385-H
Head Architect : Nataliya Zinchuk
List of Team Members : Nataliya Zinchuk, Nataliya Mashevska, Mariya Zasadniy, Khrystyna Kukharska, Sergij Fanenshtel, Sofia Veres, Nazar Duda, Mariya Pavlovska-Lisogorska, Roman Mohytych
Company's Name : Architectural office "Zelemin"
Contact Details : zelemin-art@ukr.net, tel + 380322328715
Short Description of the Project :
The town of Zhovkva is one of the "ideal" Renaissance settlements; it has the best preservation in the territory of Ukraine. The most important object is the Zhovkva Castle:
1594 - founded by Crown Hetman Stanislav Zholkevskiy. The architect is Italian Paolo de Ducato Clemensi, a Lviv resident Pavlo Schasliviy (up to 1610), Paolo Dominici Romanus (until 1618), Ambrose the Proponent (1618 - 1620's).
1674 - 1696 - the King of Poland Jan Sobieski turns the castle into a royal residence, builds the lateral annexes of the castle, lays out a park. The front portico entrance was erected (architects - Petro Beber, Augustyn Locci).
1740's – the Lithuanian Prince Mykhailo Kazimir Radivil reconstructs and completely rebuilds the halls and apartments of the palace. The palace portico is complemented with a solid arcade (an architect Antonio Castello).
The second half of XVIII – middle XIX - buildings host administrative services, office apartments, part of buildings are dismantled for building materials. Drawings of the top-to-bottom renovation of the front wing (1814-1819). At the same time, the ditch was backfilled in front of the castle. In 1847, the entrance portico was dismantled without any fixation.
At the end of the XIX century, minor restoration of the castle and the planned features begin. On June 22, 1915, the retreating Russian troops burnt the Castle. Measures for "restoration" of the castle, which took place in 1920's, completely ignored the methodical principles of scientific restoration. Only the palace building avoided the complete relocation of building structures.
The restoration and adaptation of the Castle, which is a fragment of a more complex architectural, territorial and historical system, under modern functions, aims to give a powerful economic impetus to the town development. As a style icon, the Zhovkva Castle is a clear reflection of the historical processes that have taken place during its existence: economic ups and downs, change of attitudes, owners, trends and fashion tendencies.
Given the mental link to the historical heritage and the dream that Zhovkva residents want to realize, in the form of a complete reproduction of the historical appearance of the Castle as a reminiscence of the lost luxury period, the proposed restoration should become a well-balanced compromise between the key restoration technique (the main of which is "restoration stops where the hypothesis begins") and tolerance opinions of the Zhovkva residents, communities of the western Ukraine and researchers of the castle buildings. Not to ruin what has been preserved to date, and keep the possibility of further research. New additions (a portico, a chapel ...) are reversible. The hypothesis can always be reconsidered and changed with subsequent research on the monument.
Rendering of utilitarian functions to the object (adaptation) will provide permanent care and capitalization of the object. The object should become the main social center of Zhovkva, the focus point of historical, artistic, and educational events.
Project Year : unrealized, 2019
Project location : Zhovkva town, Lviv region.
Project area : before restoration up to 9,886.5 sq. m, after restoration 10,183.7 sq.m.
№ 19315 Медичний центр Святої Параскеви / St. Paraskeva Medical Center
Назва проекту : Медичний центр Святої Параскеви
Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна
Склад команди : Наталя Зінчук, Христина Кухарська, Мар'яна Франт.
Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»
Місто : Львів
Контактні дані : zelemin-art@ukr.net, тел.+380322328715
Стислий опис проекту :
Відтворення медичної установи в історичних спорудах колишнього „Закладу опіки над невиліковно хворими ім. Антонія і Валерії Білінських" свідчить про тяглість та спадковість об'єкту і є неабияким мотиваційним інструментом щодо відтворення історичної меценатської спадщини. Свого часу до проектування і будівництва даного закладу були залучені відомі львівські архітектори і будівничі : І. Левинський, І. Брунека, Л. Рамулта, Ю. Яновський, А. Вайсса, Ю. Гохбергер, З. Сулковський, К. Боублік, М. Лужецький.
Історичні проекти 1891-1892 рр., за якими було збудовано заклад, є бездоганними у всіх відношеннях : композиція розташування корпусів на ділянці, внутрішнє розпланування, фукціональна відповідність вимогам до лікувальних закладів, виразність обʼємно-просторового вирішення й силуету, «чистота стилю» в декоративному опрацюванні фасадів та інтерʼєрів.
Основним завданням при опрацюванні даного концепту було не порушити чистоту стилю та композицію генплану з врахуванням медичного завдання та сучасних вимог до закладів охорони здоров'я :
- збереження зеленого скверу з поєднаністю в структурі кварталу та відкритість його для мешканців вулиці;
- збереження масштабу забудови вздовж вузенької вулиці Смаль-Стоцького;
- демонтаж малоцінної дисонуючої забудови та забезпечення відкритості до внутрішнього скверу і візуальне розширення простору вулиці;
- використання історичного модуля цегли для збереження характеру в оздобленні нових об'ємів;
- толерантне сполучення новостворених об'ємів з історичними будівлями скляними переходами «sky-bridge».
Для всіх інвесторів історичні споруди є обтяжливою обставиною. Об'єкт може стати прикладом збереження історичної спадщини не тільки візуально та силуетно але й своїм змістом збереження духу місця.
Рік реалізації проекту : нереалізовано, 2018 р.
Місце реалізації проекту : Львів.
Площа проекту : до реконструкції 4716,39кв.м., після реконструкції 5975 кв.м.

Project Name : St. Paraskeva Medical Center
Head Architect : Nataliya Zinchuk
List of Team Members : Nataliya Zinchuk, Khrystyna Kukharska, Maryana Frant.
Company's Name : Architectural office "Zelemin"
City : Lviv
Contact Details : zelemin-art@ukr.net, tel. + 380322328715
Short Description of the Project :
Reconstruction of a medical institution in the historical buildings of the former "Anthony and Valeria Bilinsky Facility of Care for Incurably Ill Patients" testifies to the continuity and heredity of the object and is a remarkable motivational tool for the reproduction of the historical patriarchal heritage. Famous Lviv architects and builders I. Levinsky, I. Bruneka, L. Ramulta, Yu. Yanovsky, A. Weissa, Yu.Gohberger, Z. Sulkovsky, K. Boublik, M. Luzhetskyy were involved in the design and construction of this facility.
The historic projects of 1891-1892, the facility was built on, are impeccable in all respects: the composition of the buildings on site, internal layout, functional compliance with the requirements for medical facilities, the expressiveness of the three-dimensional solution and silhouette, the "pure style" in the decorative elaboration of facades and interiors.
The main task in developing this concept was not to disturb the style purity and layout, taking into account the medical tasks and modern requirements for health facilities:
- preservation of the green garden and integration thereof into the block structure and its openness for the street residents;
- preservation of the construction scale along the narrow Smal-Stotsky Street;
- dismantling of low-value dissonant buildings and ensuring openness to the inner garden and the visual expansion of the street space;
- use of the historical brick module to preserve the character in the new volumes decoration;
- tolerant combination of newly created shapes with historic buildings by using glass "sky-bridge" passages.
Historic buildings are complicated tasks for all investors. An object can be an example of preserving the historical heritage not only in visual details and a silhouette but also its preserving the place spirit.
Project Year : unrealized, project 2018
Project Location : Lviv
Project area: before reconstruction 4,716.39 sq.m, after reconstruction - 5,975 sq.m.
№ 19361 Торговий центр "Проспект"
Назва проекту: Торговий центр "Проспект"
Статус на поточний момент: Концепція
ГАП та склад команди: А. Сорин, А. Давидов, В. Лемиш, Е. Гончар
Рік: 2018
Місто Дніпро
Загальна площа: 8 844,0 м2
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda