Ukrainian Urban Awards
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Unbuilt cultural and social object
Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers

Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls

Релігійні споруди
Religious buildings

Вокзали та аеропорти
Stations and airports

№ 19009 Будівництво автостанції в м. Чернівці / Construction of the bus station in Chernivtsi
Назва проекту: Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.,
Шипілов О.П.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Територія об'єкту проектування знаходиться в північно-західній частині міста. Площа ділянки, на якій пропонується розмістити майбутню автостанцію, становить 1,4869 га. З Північно-східної сторони ділянка граничить з вулицею Галицький Шлях, що є одним з головних напрямків виїзду з міста. Ухил ділянки помірний, з перепадом висот в 1 метр в північно-східному напрямку. Проте ділянка знаходиться в межах підтоплюваних територій, що зумовлює виконання додаткових вишукувань, на предмет необхідності проведення заходів по відводу води з ділянки, та захисту фундаментів будівлі від ґрунтових вод. Проектом передбачено умовне розділення ділянки на зони за функційним призначенням, а саме: Зона парковок для відвідувачів, перони для посадки та висадки пасажирів, зона відстою автобусів та зона технічного обслуговування рухомого складу (СТО).
Опис об'ємно-просторових рішень. Пропонована будівля одноповерхова, каркасного типу, прямокутної форми в плані. Орієнтована основним входом на північний-схід, та на північний-захід, південний-схід і південний-захід рештою сторін відповідно. Будівля характерна обширним склінням площини фасадів з деякою кількістю різнорівневих поверхонь, що виступають з загального об'єму скла, та змінюють просторове сприйняття, проте споруда залишається лаконічною в цілому. Загальна висота будівлі становить 9 метрів, , рівень підлоги першого поверху піднятий над планувальною відміткою землі, через загрозу підтоплення будівлі прилеглою рікою Прут (річка періодично підтоплює лівий берег, що вже неодноразово відбувалося за останні роки) на випадок, якщо система відведення води не впорається.
Оздоблення будівлі виконано в сучасному стилі з використанням новітніх матеріалів та систем. В оздобленні використано велику кількість скла, металу, та декоративних фасадних панелей. На одній з стін будівлі передбачено інтерактивне табло в формі карти чернівецької області, з світловим позначенням маршрутів, на які відбувається посадка в даний момент, що полегшує орієнтування для пасажирів, та в той же час слугує чудовим доповненням до загальної сучасної концепції та цілісності будівлі.
З головного та другорядного входів до будівлі через тамбури, пасажири потрапляють в хол, що умовно поділений на загальний простір, касову зону, та зону камер схову. В загальному просторі зони передбачені проходи до залу очікування, буфету, кімнати матері та дитини, та санвузлів. Також в холі передбачено вхід в адміністративно-господарську частину будівлі з повним набором необхідних приміщень для нормального функціонування автостанції. Каси передбачені як в середині будівлі, так і з зовні, що дозволить скоротити час на придбання квитків, та посадку на потрібний автобус.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Галицький Шлях, 5 в м.Чернівці

Lead Architect: Project name: Construction of the bus station at the street. Galitsky Shlyah, 5 in Chernivtsi. Stasiuk Marіan Vasilovych
List of Team Members: Malesh O.T., Shypilov O.P.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The territory of the project is located in the north-western part of the city. The area of the site where the proposed bus station is proposed is 1.4869 hectares. From the north-eastern side the site borders on the Halytskyi Shliakh street, which is one of the main directions of departure from the city. The slope of the site is moderate, with a height difference of 1 meter in the north-easterly direction. However, the plot is within the flooded territories, which leads to the completion of additional surveys, the need for measures to remove water from the site, and the protection of the foundations of the building from groundwater. The project foresees the conditional division of the site into the zone by function, namely: the area of parking for visitors, pedestrians for landing and disembarkation of passengers, a zone of buses and a zone of technical maintenance of rolling stock (STO).
Description of three-dimensional solutions. Proposed building is a one-story, frame type, rectangular in shape. Focused on the main entrance to the north-east, and to the north-west, south-east and south-west to the rest of the parties respectively. The building is characterized by extensive glazing of the plane of the facades with a number of multi-level surfaces acting on the total volume of glass, and change the spatial perception, but the structure remains concise in general. The total height of the building is 9 meters, the floor level of the ground floor is raised above the planning mark of the land, due to the threat of flooding the building adjacent to the river Prut (the river periodically floods the left bank, which has been repeatedly occurred in recent years) in the event that the water withdrawal system can not cope. The decoration of the building is executed in a modern style using the latest materials and systems. The decoration uses a large number of glass, metal, and decorative facade panels. On one of the walls of the building an interactive map in the form of a map of the Chernivtsi region is provided, with the light marking of the routes, which are currently landing, which facilitates orientation for passengers, and at the same time serves as an excellent addition to the overall modern concept and integrity of the building. From the main and secondary entrances to the building through the turbine, passengers fall into the hall, which is conventionally divided into common space, cash zone, and the area of storage cells. In the general area of the zone there are passages to the waiting room, a buffet, mother and child rooms, and bathrooms. Also in the lobby there is an entrance to the administrative and economic part of the building with a full set of necessary premises for the normal functioning of the bus station. Cash registers are provided both in the middle of the building and on the outside, which will shorten the time for purchasing tickets, and landing on the right bus.
Project year: Unrealized
Project location: street Halytskyi Shliakh, 5 in Chernivtsi
№ 19017 Будівництво автостанції в м. Чернівці / Construction of the bus station in Chernivtsi
Назва проекту: Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я.,Ткачук М.В
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Територія об'єкту проектування знаходиться за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці. Площа ділянки 1,4869га. Ділянка обмежується з Півдня та Сходу зеленими насадженнями та р.Прут, Заходу – автомайстернею, Півночі – дорогою обласного значення Галицький шлях. Оскільки земельна ділянка знаходиться в межах підтоплення. Влаштовується залізобетонне плато по контуру території, для можливості підняття території до рівня вулиці Галицький шлях, що також забезпечує зручну інфраструктуру автостанції. Перед початком початку розробки території автостанції - було розширено вулицю Галицький шлях згідно з ДПТ м.Чернівці. Подальше розпланування витікало з розбивки ділянки на три зони:
•Споруда автостанції з перонами, вхідною та рекреаційною зонами;
•Пости посадки та висадки (19шт.);
•Майданчик міжрейсового відстою автобусів;Ядром композиції є споруда автостанції з перонами та зоною для відпочинку, облаштованою лавками та смітниками. З Північної сторони, перед спорудою передбачено дорогу для маршрутного таксі з влаштуванням зупинки, з якої відвідувачі через вхідну зону потрапляють до приміщень автостанції. Пости посадки та висадки розміщені вздовж основної дороги. Вхідна зона умовно відділяється від рекреаційної смугою озеленення. Згідно норм для обслуговування автобусів влаштовано пост технічного обслуговування та майданчик міжрейсового відстою (х35 автобусів). Також передбачена тимчасова стоянка на 10 машиномісць. Потоки автобусів, маршруток та автомобілів зображено на схемі руху транспорту. В основному рух на автостанції – односторонній, в межах майданчика відстою – двосторонній. Для забезпечення комфортнішої доступності для пішоходів запропоновано за межами ділянки влаштувати діагональні містки відносно вул.Галицький шлях. Покриття доріг – асфальт, майданчиків – мощення. Генеральний план вирішений у відповідності з діючими нормами та правилами. Входи в споруду орієнтовані на Північний-схід (зі сторони вхідної зони), Південний – схід (зі сторони відпочинкових майданчиків) Південний-захід (зі сторони перону) що в свою чергу утворює зручний зв'язок між усіма функціональними зонами. Споруда проста в плані – два квадрата, в першому – блок приміщень для відвідувачів - вхідна група з касами, зона очікування, буфет, камера схову, жіночі, чоловічі санвузли та кімната матері та дитини; в другому – блок приміщень для персоналу – адміністрація, кімната персоналу, кімната для відпочинку водіїв, допоміжні приміщення та санвузли для персоналу. Частою проблемою автостанцій є недостатня кількість кас, тому влаштовано 3 внутрішні каси при вході та 5 вуличних, які виходять на перон. В загальному структура проста та лаконічна. Об'ємно-просторове рішення відповідає функції споруди – прямолінійні форми, для влаштування навісів над перонами та майданчиком відстою, а також для забезпечення вимого щодо обмежень по висоті. Динаміка досягається шляхом пресічення в плані навісів над перонами. Ряди пілонів є конструктивним елементом і водночас надають монументальності, підкреслють вхід і є його орієнтиром для відвідувачів. Таким чином благоустрій території та об'ємно-просторове рішення споруди гармонійно вписується в навколишнє середовище, та утворюють зручний, сучасний та привабливий для відвідувачів вузол транспортної інфраструктури міста.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Галицький Шлях, 5 в м.Чернівці

Project name: Construction of the bus station at the street. Galitsky Shliakh, 5 in Chernivtsi.
Nomination: Unrealized cultural and social object
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Havrysh V.Y., Tkachuk M.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The territory of the design object is located at the street. Halytskyi Shliakh, 5 in the city of Chernivtsi. The plot area is 1.4869g. The plot is confined to the south and east by green plantations and the Prut River, the West is a car workshop, the North is the highway of the regional significance Halytskyi Shliakh. Since the land is within the floodplain. A ferro-concrete plateau is arranged along the contour of the territory, for the possibility of raising the territory to the level of the street Halytskyi Shliakh, which also provides a convenient infrastructure of the bus. Before the start of the development of the territory of the bus station - the Galitsky street was expanded according to the Chernivtsi DPT. Further lay-out resulted from the division of the site into three zones:
• Construction of a bus station with feathers, entrance and recreation zones; • Landing and landing places (19pcs);
• Place of intercity bus depot; The core of the composition is the construction of a bus station with feathers and a seating area, equipped with benches and garbage cans. On the North side, before the construction, there is a road for a stop taxi, from which visitors enter the bus station through the entrance zone. Landing and landing positions are located along the main road. The entrance zone is conditionally separated from the recreational strip of landscaping. According to the rules for servicing buses, a post of technical service and an intercity bunker (x35 buses) was arranged. There is also a temporary parking for 10 cars. The streams of buses, minibuses and cars are depicted in the traffic flow scheme. In the main traffic on the bus - one-way, within the platform of the site - two-way. In order to provide more comfortable accessibility for pedestrians, it is suggested outside the section to arrange diagonal bridges in relation to Galitskyi street. Coverage of roads - asphalt, sites - paving. The master plan is decided in accordance with the applicable rules and regulations. The entrances to the building are oriented towards the North-East (from the side of the entrance zone), the South-East (from the side of the recreational areas), the South-West (from the side of the platform), which in turn forms a convenient connection between all functional zones. The structure is simple in terms of two squares, in the first one - a block of premises for visitors - an entrance group with a ticket office, a waiting area, a buffet, a luggage room, women's, men's bathrooms and a room for mother and child; in the second - a block of premises for the staff - administration, a staff room, a lounge for drivers, auxiliary rooms and bathrooms for staff. The frequent problem of bus stations is the lack of cashiers, so 3 internal cash desks at the entrance and 5 street streets facing the perron are arranged. The general structure is simple and concise. The three-dimensional spatial solution corresponds to the function of the structure - rectilinear forms, for the arrangement of canopies over the platforms and the site of the dwelling, as well as to meet the requirement for restrictions on height. The dynamics is achieved by means of a suspension in the plan of sheds over the perons. The series of pylons is a constructive element and at the same time they provide monumentality, emphasize the entrance and is its reference point for visitors. Thus, the accomplishment of the territory and the three-dimensional spatial solution of the building harmoniously fit into the environment, and create a convenient, modern and attractive for the visitors node of the transport infrastructure of the city.
Project year: Unrealized
Project location: street Halytskyi Shliakh, 5 in Chernivtsi
№ 19032 Меморіальний музей пам'яті жертв Бабиного Яру / Memorial Museum of the Babi Yar victims
Назва проекту: Меморіальний музей пам'яті жертв Бабиного Яру
Ведучий архітектор : Казарянц Сергій Вальдемарович
Склад команди: Казарянц Сергій Вальдемарович, Антонець Олександр Петрович, Юрченко Сергій Борисович, Скорук Леонід Миколайович
Назва компанії: «Компанія «Раден»
Місто: Київ
Контактні дані тел.: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Стислий опис проекту : Рельєф характеризується абсолютними позначками 175,69 – 173,88. Біля воріт будинку майданчик для сміттєзбірників з розворотним майданчиком. Покриття двору - гранітна шашка. Територія озеленена багаторічними деревами декоративних порід, вічнозеленими чагарниками та газоном. Біля сходів та входів до будинку – урни та лави.
Стоянка автобусів знаходиться поза межами ділянки. На першому поверсі знаходиться вхідна група, ліфт, експозиційні зали. На другому поверсі – в лівій частині службові приміщення для працівників, в правій – експозиційні зали, на мансарді – конференц-зал та експозиційні приміщення.В цокольному поверсі – технічні приміщення, гардероб та санвузли для відвідувачів, виставкові зали. Під лівою частиною влаштовується підвал з фондосховищем.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Мельникова, 44
Площа проекту: 438 м2

Project Name:Memorial Museum of the Babi Yar victims
Head Architect:Kazariants Sergii
List of Team Members:Kazariants Sergii, Antonets Alexander, Yurchenko Sergii, Skoruk Leonid
Company's Name:«Company «Raden»
Contact Details phone: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Short Description of the Project : The relief is characterized by absolute marks of 175.69 - 173.88. At the gates of the house there is a place for garbage collectors with a turntable. Covering the courtyard is a granite saber. The territory is landscaped with perennial trees of decorative breeds, evergreen shrubs and lawns. Near stairs and entrances to the house - urns and benchs. Bus parking is outside the side. On the ground floor there is an entrance group, an elevator, exhibition halls. On the second floor - on the left part for workers, on the right - the exhibition halls, on the attic - a conference room and exhibition premises. In the basement there are technical premises, coat check and water closets for visitors, exhibition halls. Under the left part is arranged basement with a fund storage.
Project Year:2019
Project Location: Kiev, st. Melnikova, 44

№ 19033 Медіатека в м.Одеса / Media library in Odessa
Назва проекту: Медіатека в м.Одеса
Статус на поточний момент: Нереалізований
Архітектор: Трембовецька Олена
Контактні дані: Україна, м. Одеса, тел.+380636421650 e-mail: olenatrembovetska@gmail.com
Короткий опис проекту: Проектований об`єкт знаходиться в районі зосередження учбових закладів (4 ВУЗи та 2 школи), що відповідає доцільності його розташування. Об`єкт розроблено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018, а також з урахуванням кліматичних особливостей району будівництва, вимог енергозбереження та теплозахисту. У проекті було прийнято рішення про використання сонячних енергосистем, улаштування зелених фасадів. На запроектованій території передбачені багатофункціональні лавки на сонячних батареях, дерева на сонячних батареях, розумні зелені лавки (з фільтром, очищуючим повітря) та вітрові дерева (генератор енергії). Головною метою проекту є реновація існуючого міського простору для збільшення оновлених озеленених територій міста з улаштуванням новітнього обладнання для можливості всесезонного користування та з метою залучення нових відвідувачів, не тільки жителів міста, а й гостей.
Місце реалізації проекту: м.Одеса

Name of the project: Media library in Odessa
Current status: Unrealized
Architect: Trembovetska Elena
Contact details: Ukraine, Odessa, tel. + 380636421650 e-mail: olenatrembovetska@gmail.com
Brief description of the project: The projected facility is located in the concentration area of educational institutions (4 universities and 2 schools), which corresponds to the expediency of its location. The object was developed in accordance with the requirements of DBN B.2.2-12: 2018, as well as taking into account the climatic features of the construction area, energy conservation and thermal protection requirements. The project decided to use solar energy systems and the arrangement of green facades.
On the projected area there are multifunctional benches on solar panels, trees on solar panels, smart green benches (with filter, clearing air) and wind trees (energy generator). The main objective of the project is to renovate the existing urban space to increase the updated greenery of the city with the installation of the latest equipment for the possibility of all-season use and in order to attract new visitors, not only residents of the city, but also guests.
Place of project implementation: Odessa

№ 19035 Громадський центр в місті Комо / Como community center
Назва проекту: Громадський центр в місті Комо, Італія
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Антон Вергун, Анастасія Григор'єва
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Концепція громадського центру базується на поєднанні різних типів діяльності, гнучкості та адаптивності просторів. На даний момент, єдина функція об'єкту - проведення спортивних змагань і це спричиняє ряд проблем: - Переважну частину часу об'єкт не функціонує; - Утримання об'єкту є економічно недоцільним; - Запустіння та знелюднення прилеглих територій.
Задля розв'язання цих проблем, після аналізу ділянки та прилеглих територій, спираючись на потреби й запити мешканців міста Комо та туристів, було прийнято рішення наповнити об'єкт наступними функціями:
- Проведення виставок та ярмарків; - Навчальні класи, студії, спортивні секції; - Кав'ярні, бари, вулична торгівля; - Проведення спортивних змагань, концертів, інших масових заходів; - Велодрому.
Концепція передбачає максимальну безперешкодність для відвідувачів з велосипедами, дитячими візочками та для маломобільних груп населення.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: Італія, м. Комо

Project name: Como community center
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Anton Verhun, Anastasia Grygorieva
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: The concept of a public center is based on a combination of different types of functions. At the moment, the only function of the object is the conduct of sports events and this causes a number of problems: - Most of the time the object does not function; - Object maintenance is economically inappropriate; - Desertion of the surrounding areas.
In order to solve these problems, after analyzing the site and adjoining territories, based on the needs and requests of the inhabitants of Como and tourists, we decided to fill the object with the following functions:
- Exhibitions; - Educational classes, studios, sports facilities; - Cafes, bars, street trade; - Sports competitions, concerts, other events; - Velodrome. The concept provides comfortable access for visitors with bikes, baby carriages and for low-mobility groups.
Project year: 2016
Project location: Italy, Como№ 19038 Реставрація та пристосування підземель Львова для потреб
підземного туристичного маршруту / Restoration and adaptation of Lviv undergrounds for the needs of the underground tourism route
Назва проекту: Реставрація та пристосування підземель Львова для потреб підземного туристичного маршруту
Статус на поточний момент: в процесі реалізації
ГАП та склад команди: Микола Рибенчук - ГАП, Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Короткий опис проекту: Проект розроблений за підтримки Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна Європейського союзу. Метою проекту є підвищення конкурентоздатності міст-партнерів в галузі туризму, розвиток співпраці між муніципалітетами, розвиток туристичної інфраструктури та активізація туристичного руху на прикордонних теренах. Загальна протяжність основного маршруту складає 800 м. Траса проходить підземними просторами історичних комунікаційних елементів міста та підземеллями будівель, які часто живуть своїм життям, автономним від надземної частини і є несправедливо закинутими, деколи занедбаними. Включення їх до траси підземного туристичного маршруту дозволить продовжити їхнє життя, забезпечити гідну старість, наситити свіжим повітрям і емоціями.
Рік проектування: І черга - 2017 р.
Початок реалізації: 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Львів, підземелля центральної частини міста

Project name: Restoration and adaptation of Lviv undergrounds for the needs of the underground tourism route
Actual Status: In progress
Chief Architect and Team Members: Mykola Rybenchuk - chief architect, Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Brief description of project: The Underground City project is developed and promoted with the support of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine of the European Union. The project aims to increase the competitiveness of partner cities in the field of tourism, the development of cooperation between municipalities, the development of tourism infrastructure and the promotion of tourism in the border areas. The total length of the main route is 800 m. The route passes underground spaces of the historical communication elements of the city and undergrounds of the buildings, which live their lives, autonomous from the above-ground part and often abandoned. Inclusion of them into the route of the underground tourist route will allow them to continue their lives, provide a decent old age, saturate with fresh air and emotions.
Project year: І phase - 2017
Beginning of realization: 2018
Project location: Lviv Center undergrounds


№ 19042 Свято-Михайлівський храм в смт. Нова Ушиця Хмельницької обл / Sviato-Mykhailivskyi temple in smt. Nova Ushytsia Khmelnytskyi oblast
Назва проекту: Свято-Михайлівський храм в смт. Нова Ушиця Хмельницької обл.
Ведучий архітектор: Танасійчук Олександр Михайлович
Склад команди: архітектор Соколовська О.А. (за участю), інженер-конструктор Ядвижин О.Б., настоятель – о. Петро (Зощенко П.О.)
Назва компанії: ПП «Творча Архітектурна Майстерня «Преслава-проект»
Місто: Вінниця
Контактні дані: +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Стислий опис проекту: Храм запроектовано на честь Архістратига Михаїла. Цей образ незримо відображений в архітектурі собору.
Одноглав'я центрального купола відображає силу і могутність масштабом, як головного, якому підпорядковані менші куполки, екседри і екседрики, які утворюють єдину монументальну композицію величі храму. Вузькі прорізи вікон, карнизи, округлені форми завершень підкреслюють образність надійності храму. Внутрішній простір наповнюють світлом, повітрям, об'ємно-розкритим небом, що ніби опустилось на землю. Земне і небесне, внутрішнє і зовнішнє поєднані в одному цілому.
Рік реалізації проекту 2013
Місце реалізації проекту смт. Нова Ушиця
Площа проекту: «Загальна площа храму» - 752,70м2

Project Name: Sviato-Mykhailivskyi temple in smt. Nova Ushytsia Khmelnytskyi oblast
Head Architect: Tanasiichuk Oleksandr Mykhailovych
List of Team Members: architect Sokolovska O.A. (by participation) design engineer Yadvyzhyn O.B., prior - o. Petro (Zoshchenko P.O.)
Company's Name: PP «Tvorcha Arkhitekturna Maysternya «Preslava-proekt» (Private Enterprise) Vinnytsia.
Contact Details +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Short Description of the Project : The temple is designed on honor Arkhistratyha Mykhaila. This image is invisible reflected in the architecture of the cathedral. The one-headed of the central dome reflects the power and mighty of scale, as the main one, which one subordinate small domes, exedra, which by constitute the only one monumental composition of the greatness of the temple. The Narrow window armholls, cornices, rounded forms of completion highlight the imagery of the temple's reliability. The internal space is filled with light, air, volumetric-open sky, as if falling to the ground. Earthly and heavenly, internal and external are combined in one whole.
Project Year 2013
Project Location smt. Nova Ushytsia

№ 19043 Оглядова вежа / Observation Tower
Назва проекту Оглядова вежа
Ведучий архітектор (ПІБ) Милостюк Вадим
Склад команди Милостюк Вадим
Назва компанії ULUN architects
Місто Дніпро
Контактні дані https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Стислий опис проекту
На ділянці крім болота, трави та кущів нічого не було, подекуди були невеличкі дерева. За образ хотілось взяти дерева і намагатись створити образ чагарника, в якому можна непомітно спостерігати за птахами.
Таким чином було створено оглядові майданчики, крім основного в найвищій точці. Також ці майданчики слугували розворотним майданчиком, щоб було змога піднятись до гори і на інвалідному кріслі, оглядову вежу хотілось зробити повністю інклюзивною, таким чином наші оглядові майданчики з'єднувались завдяки пандусам з ухилом 8%. Намагаючись інтегруватись в природу, копіюючи дерева, з колон які імітували стволи дерев, розходились радіально і перетинались таким чином створювалася структура яка слугувала перекриттям для підлоги й даху. Матеріал для довшої служби використано картен, нержавійка і просічна-витяжна сітка для пандусів, та тоноване скло на огорожі.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту Національний Парк Кемері, Латвія
Площа проекту 273м2

Project Name Observation Tower
Head Architect Mylostiuk Vadym
List of Team Members Mylostiuk Vadym
Company's Name ULUN architects
Contact Details https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Short Description of the Project
In the area, besides the swamps, grass and bushes, there was nothing, sometimes small trees. For the image I wanted to take the trees and try to create a shrub's image in which it is possible to observe the bird invisibly.
Thus, observation platforms were created, except for the main at the highest point. Also, these platforms served as a turntable, so that it was possible to climb to the mountain and on a wheelchair, it would be desirable to make the viewing tower completely inclusive, thus our observation decks were connected with ramps with a slope of 8%.
Trying to integrate into nature, copying trees, from columns that imitated trunks of trees, diverged radially and intersect thus creating a structure that served as a ceiling for the floor and roof.
The material for longer service was used as a carton, stainless steel and rake-ram, and tinted glass fence.
Project Year 2018
Project Location Kemeri National Park, Latvia

№ 19045 Храм Преображення Господнього Свято - Успенської Почаївської лаври / STemple transfiguration of the Lords Sviato-Uspenskoi Pochaivskoi lavry
Назва проекту: Храм Преображення Господнього Свято - Успенської Почаївської лаври м. Почаїв Тернопільська обл.
Ведучий архітектор: Танасійчук Олександр Михайлович
Склад команди: архітектор Соколовська О.А. (за участю), інженер-конструктор Ядвижин О.Б.
Назва компанії: ПП «Творча Архітектурна Майстерня «Преслава-проект»
Місто: Вінниця
Контактні дані: +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Стислий опис проекту : Зовні – аскетизм, багатство – внутрішнє!
Православний храм запроектовано на природній геотектонічній плиті «Почаївської гори» в комплексі Св. Почаївської лаври згідно канонів православ'я в «неовізантійському стилі». Об'єкт формує дальні перспективи з північного напрямку.
Композиція – центрична, утворена навколо головного куполу (D= 31,33 м), динамічно підтримана 4-ма великими і 4-ма меншими екседрами – напівкуполами.
Дзвіниця – окремо стояча вертикаль, що задає можливість визначень в сприйняті співмасштабу об'єму храму. Основна увага надана інтер'єру – грі світла в інтер'єрі, яке проникає через безліч вузьких вікон-прорізів і «піднімає центральний купол «до неба», а точніше – надає йому невагомість – «ніби небо повисло над землею».
Підлога центрального нефу – ввігнута в вигляді «чаші спасіння», що підсилює сприйняття величі підкупольного простору. Вмісткість – до 3 тис. чол.
Рік реалізації проекту 2010
Місце реалізації проекту м. Почаїв
Площа проекту: «Загальна площа храму» - 2700 м2

Project Name: Temple transfiguration of the Lords Sviato-Uspenskoi Pochaivskoi lavry m. Pochaiv Ternopil oblast
Head Architect: Tanasiichuk Oleksandr Mykhailovych
List of Team Members: architect Sokolovska O.A. (by participation), design engineer Yadvyzhyn O.B.
Company's Name: PP «Tvorcha Arkhitekturna Maysternya «Preslava-proekt» (Private Enterprise) Vinnytsia.
Contact Details +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Short Description of the Project: Externally - asceticism, wealth - inner!
The Orthodox temple was designed on the natural geotectonic plate "Pochaivskoi mountain" in the complex of St. Pochaivskoi lavry according to the canons of Orthodoxy in "Neo-Byzantine style". The object forms distant perspectives from the northern direction.
The composition is - central, formed around the main dome (D = 31.33 m), is dynamically supported by 4 large and 4 smaller exedra - half-domes.
Bell Tower - separately standing vertical, what assigne the possibility of definition in perception scale volum of the temple. The main attention is given to the interior - a game of light in the interior, which penetrates through the set of narrow window-slots and "raises the central dome" to the sky ", more precisely - gives him weightlessness -" as if the sky hunging above the earth. "
The floor of the central nave - is concaved in the form of a "the cup of salvation", which enhances the perception of the grandeur of the dome space. Capacity - up to 3 thousand people.
Project Year 2010
Project Location m. Pochaiv

№ 19047 Візитний центр / Visitor center
Назва проекту: Візитний центр
Ведучий архітектор : Милостюк Вадим
Склад команди: Милостюк Вадим
Назва компанії: ULUN architects
Місто: Дніпро
Контактні дані: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Стислий опис проекту:
При розробці проекту, ми намагались зробити інтеграцію в природу. Проект ділиться на каси, візитний центр і стоянка. Каси й візитний центр розділені окремими блоками й об'єднані суцільним зеленим дахом який також є місцем для прогулянок. Стоянка розміщена за візитним центром є відкрита, замість асфальту дорога використовує відсів який засипаний в геодезичну решітку, на парко місцях легкових автомобілів, в геодезичну сітку засіяний газон.
Блок каси має в собі: каси, кафе для водіїв автобусів, кухня, туалети, душ, інклюзивно обладнаний туалет, місце для сповивання дітей, місце вирушення відвідувачів на автобусі.
Блок візитного центру містить: інфоцентр, кафе для відвідувачів, кухня, відкрита зона для барбекю, туалет, інклюзивно обладнаний туалет, душ, місце для пелеханя дітей, місце для відпочинку, дитячий майданчик, також поруч розташоване наметове містечко.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Національний Парк Кемері, Латвія
Площа проекту: 4478м2

NameVisitor: center
Head Architect: Mylostiuk Vadym
List of Team Members: Mylostiuk Vadym
Company's Name: ULUN architects
Contact Details: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Short Description of the Project:
When developing the project, we tried to integrate into nature. The project is divided into cash desks, a business center and a parking lot. Cash registers and business center are separated by separate units and combined by a solid green roof which is also a place for walks. The parking is located at the visiting center is open, instead of asphalt the road uses the shuttles which are covered in a geodetic grid, in the parking places of cars, in the geodetic grid is planted a lawn.
The box office includes: cash registers, cafes for bus drivers, kitchens, toilets, showers, inclusive equipped toilet, a place for children to swaddle, and a place for visitors to take a bus.
The center of the visiting center includes: an information center, a cafe for visitors, a kitchen, an open area for a barbecue, a toilet, an inclusive equipped toilet, a shower, a place for children's playground, a place for rest, a children's playground, and also a tent camp is nearby.
Project Year: 2018
Project Location: Kemeri National Park, Latvia№19074 Соціальний центр для біженців в місті Комо / Como refugee social center
Назва проекту: Соціальний центр для біженців в місті Комо
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Ігор Наконечний, Андрій Лесьо
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Проаналізувавши існуючі табори для біженців, ми визначили потреби біженців та впорядкували ці потреби в залежності від часу та приорітетності. Відтак ми змоделювали майбутні перспективи й можливості праці та соціального життя біженців і розглянули питання їх інтеграції у нове суспільство. Інтегрованість, зв'язок з містом та вплив архітектурних просторів соціального центру сприятимуть встановленню вигідних взаємовідносин між місцевими жителями та біженцями. Це матиме позитивний вплив на проблему соціалізації біженців в довгостроковій перспективі.
З багатьох причин територія центру не може бути повністю відкритою для містян. Однак доступність просторів для місцевих жителів та біженців, їх концептуальне значення є потужним інструментом, що допоможе організувати навчання, перше працевлаштування, проведення спортивних заходів тощо. Щоб уникнути використання високих парканів, було обрано ділянку, яка має природні "кордони", такі як ландшафт, перепад рівнів та залізничні шляхи, що пролягають поруч.
Інтеграція та захист — наші принципи, між якими ми балансуємо, створюючи архітектурне середовище.
Соціальний центр складається з двох основних частин: житлової та громадської. Вгорі знаходиться житлова частина — місце, де біженці завжди почуватимуться захищеними. У стилобатній частині знаходяться концептуальні, виставкові та музейні зали, лекторії та інші громадські простори. Ця частина належить місту і містянам. Це місце, де імігранти та місцеві жителі зустрічаються, взаємодіють і звикають одне до одного.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Італія, місто Комо

Project name: Como refugee social center
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Igor Nakonechnyi, Andrew Leso
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: Starting from analyzing existing refugee camps we identified the needs of refugees and ranged these needs by necessity and time when they are important. Then we modeled future perspectives and possibilities of work and social life of refugees and took the issue of integration of refugees into the new society as a crucial point of our investigation. Urban context, relation to the city and influence of the architectural spaces of refugee center may help to establish new beneficial connections between locals and refugees, thus have the positive impact on the problem in a long-term perspective.
For many reasons, the refugee center cannot have full free access. The accessibility of spaces by locals and refugees and their conceptual meaning is a powerful tool that helps to organize education, first working activities, sports activities, etc. Natural borders inside the city, such as landscape, the difference in levels and railway paths in case of Como allow creating refugee center without using high metal fences.
Integration and protection – these two words describe our guidelines, between which we are balancing using architectural spaces as an environment that can connect people.
The social center consists of two main parts: residential and public. At the top is a residential area - a place where refugees will always feel protected. In the stylobate area, there are conceptual spaces, exhibition and museum halls, lectures and other public spaces. This part belongs to the city and citizens. This is a place where immigrants and locals meet, interact and get used to each other.
Project year: 2017
Project location: Italy, Como
№19126 KOLIBEI
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'екти та об'екти транспорту
Назва проекту: KOLIBEI
Ведучий архітектор : Мартін Ігор.
Склад команди: Мартін І.А., Моспанюк А.С.,Мартинкевич С.А., МусіЕнко R.O, Бабіч А.А. Романова А.Е.
Назва компанії : Martin's.
Місто: Київ
Контактні дані:+38(097)708 1047
Стислий опис проекту : Концепція благоустрою території під громадський парк з розміщенням тимчасового павільйону для проведення виставок, концертів, лекцій на острові у центрі м.Київ. Концепція: Це духовний, фізичний, освітній і розважальний кокон, затишно огортаЕ і створюЕ умови для чарівного перетворення кожної клітини матерії ... Через цей проект ми трансформуЕмо себе, простір і наших гостей. flpocnip об'ЕднуЕ в собі різні види дозвілля. Тут можна побути наодинці з природою прогулюючись по верхній відкритій nepaci, зайнятися духовними приктиками або активно провести час з друзями на концерті чи граючи в настільні ігри. У цьому просторі об'Еднались бібліотека, музична кімната, приміщення для духовних практик, кафе, зони відпочинку, маркет.
Місце реалізації проекту: Київ, о. Долобецький.
Площа забудови: 1464 м2
Площа ділянки: 7,34 га

Project Name : KOLIBEL
Head Architect: Igor Martin.
List of Team Members: Martin I.A., Mospanyuk A.C., Martinkevich C.A., Musienko B.O., Babich A.A. Romanov A.E.
Company's Name: Martin's
Contact Details: +38(097)708 1047
Short Description of the Project: The concept of territorial improvement for a public park with temporary pavilion for holding exhibitions, concerts and lectures is situated on the Dolobetsky island in Kyiv.
Concept: It is a spiritual, physical, educational and entertaining cocoon, it coherently envelops and creates conditions for the magic transformation of each cell of matter ... Through this project we transform ourselves, the space and our guests. Space combines various types of leisure This area includes different types of leisure activities. Walking on the upper outdoor terrace you can be alone with nature. In addition, you can actively spend free time with friends doing yoga or playing table games. Library, music room, cafes, market, rooms for spiritual practices and recreation area are all combined in this place.
Project Year : 2018
Project Location: Kyiv
№19136 Літературна резиденція у м. Львові: реконструкція / Literary Residence in Lviv: Reconstruction
Назва проекту: Літературна резиденція у м. Львові: реконструкція
Статус на поточний момент: нереалізований
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко, Антон Войташек, Валентин Шароватов
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Короткий опис проекту:
Локація:
Об'єкт знаходиться в одній із історичних місцевостей Львова – Софіївці. Саме тут наприкінці ХІХ ст. активізувалось житлове будівництво, була збудована школа, закладений великий парк, споруджено першу гілку електричного трамваю. Все це спричинило розвиток дільниці і появу на ній в якості жителів великої частки інтелігенції та митців. Свого часу цю місцевість облюбували Іван Франко та Михайло Грушевський, вілли яких знаходяться на головній вулиці Софіївки. Сьогодні ж ці споруди входять у комплекс музеїв їх колишніх власників.
Об'єкт:
Об'єктом реконструкції є господарська будівля в складі літературно-меморіального музею І.Франка. Сам комплекс складається з трьох будівель: вілли Івана Франка, в якій розміщено меморіальну експозицію; вілли Антонія Увєри, яку в 90-х роках ХХст. передали на потреби музею і наповнили експозицією творчої спадщини Франка; та власне господарської будівлі, що використовувалася як гараж і склад садово-городнього реманенту. В цій будівлі заплановано розмістити літературну резиденцію.
В основі архітектурно-образного вирішення будівлі – поєднання старого й нового, де нове – не закамуфльоване під старе. А також бажання візуально поєднати існуючу будівлю саме з віллою Франка. Таким чином, формуючи новий об'єм будівлі було використано пропорції вілли Франка і сформовано такі ж кути нахилу даху. Всі фасадні декоративні елементи збережено. Фасад оздоблений глазурованою цеглою, як і велика кількість будинків в місцевості, а покрівля виконана з листів чорного титанцинку.
Літературна вітальня і зимовий сад:
Резиденція поділена на дві функціональні зони: громадську та житлову. В рівні першого поверху проектом передбачено літературну вітальню з буфетом – лекторій і дискусійну платформу для поетів, письменників та публіцистів. Це мультифункційний зал з можливістю організації невеликого культурного заходу на 25 осіб, місце для неформальних зустрічей, обміну думками, дискусій, черпання натхнення у тихій , невимушеній атмосфері. У літню пору передбачається можливість задіювати двір навколо літературної вітальні, таким чином розширюючи аудиторію до 50 чоловік і більше.
У рівні другого поверху запроектовано зимовий сад, більш інтимне і парадокс! – найбільш відкрите місце для відвідувачів і тимчасових мешканців літературної резиденції. Зимовий сад виник тут не випадково, адже на території музею існує сад, висаджений ще за життя Івана Франка. Проте відомо, що погода у Львові буває непередбачуваною, а натхнення не чекає, тому у проекті передбачено прямий вихід до саду з рівня 1 поверху – з літературної вітальні, та з рівня тераси другого поверху, яка через крутий рельєф розташовується в одному рівні з садом довкола вілли Франка.
Житло:
Також на рівні другого та мансардного поверхуів запроектовано дві смарт-квартири. Житло в даній будівлі буде слугувати тимчасовим пристанком для літераторів, які працюють та шукають натхнення для своєї творчості.
Замовник: Управління культури ЛМР

Title of the project: Literary Residence in Lviv: Reconstruction
Current status: unrealized
GAP and team members: Olga Krivoruchko, Anton Voitsake, Valentin Sharovatov
Company name: Private enterprise "RUTHENIA" / URBANIDEAS
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Brief description of the project:
Location: The object is located in one of the historic areas of Lviv - Sofiyivka. Housing on this territory was was intensified in the late nineteenth century, it was built school, and large park was initiated, the first branch of an electric tram was built here. All this give force to the development of the area and the emergence here lot of of intellectuals and artists as residents. At one time Ivan Franko and Mykhailo Hrushevsky love this locality, their villas was located on the main street of Sofiyivka. Today, this buildings are part of the complex of museums of their former owners.
Object: The object of reconstruction is a warehouse in the literary-memorial museum of Ivan Franko. The complex itself consists of three buildings: the villa of Ivan Franko, which hosts a memorial exposition; Villa of Anathony Uvrier. Which was handed over to the needs of the museum and filled with an exposition of the creative heritage of Franko in the 90 years of the XX century, and the actual technical building, which was used as a garage and a warehouse of garden needs.
Main idea of the architectural-figurative solution of the building - the combination of the old and the new, where the new - not camouflaged under the old. And also the desire to visually combine the existing building with villa Franco. The proportions of villa Franko were used why by forming a new volume of the building, and the same angles of the roof wes used. All facade decorative elements are preserved. The facade is decorated with glazed bricks, as well as a large number of houses in the area, and the roof is made of sheets of black titan zink.
Nowadays this is building will be a literary residence: Literature living room and winter garden. The residence is divided into two functional areas: public and residential. In the level of the first floor the project provides a literary living room with a buffet - lectures and a discussion platform for poets, writers and publicists. This is a multifunctional hall with the possibility of organizing a small cultural event for 25 people, a place for informal meetings, exchange of ideas, discussions, drawing inspiration in a quiet, relaxed atmosphere. In the summertime, it is possible to use the courtyard around the literary living room, thus expanding the audience to 50 people or more.
In the level of the second floor is designed a winter garden, more intimate and paradox! - the most open place for visitors and temporary residents of the literary residence. The winter garden was not accidental here, because there is a garden planted during the life of Ivan Franko in the museum. However, it is known that the weather in Lviv is unpredictable, but inspiration does not wait, the project provides direct access to the garden from level 1 floor - from the literary living room, and from the level of the terrace of the second floor, which through a steep relief is located on the same level with the garden around villa Franko.
Dwelling: Also, on the second level and attic floors, is located two smart apartments. Housing in this building will be used as a temporary shelter for writers who work and seek for inspiration and their creativity.
Customer: Department of Culture of LMR

№19139 Blurred border
Назва проекту: "Blurred border"
Ведучий архітектор: Шумелда Оксана Степанівна
Склад команди: Шумелда О.С., Цілінська І.С., Возняк В.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA
Місто: Україна, м.Львів
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Рік проекту: 2019
Місце проекту: Україна, с.Грушів
Площа проекту: 1 га
Стислий опис проекту:
Перша зустріч завжди незабутня, чи то з людиною, чи з країною. Перетнувши кордон, ми одразу складаємо враження про країну. Хочеться, щоб знайомство з Україною не було стереотипним, а надихало. Тому, для нас важливим було не тільки спроектувати об'єкт, а й донести певний посил, що архітектура в Україні може бути "іншою".
Наше бачення — візитна карточка України- концептуальний проект прикордонного міні -автотерміналу"Blurred border", який включає в себе: кафе-ресторан; магазин; зону пікніка; відпочинкову дитячу зону; паркінг для автомобілів та автобусів;
Проектована ділянка знаходиться за 2 км. від міжнародного пункту пропуску Грушів біля польсько-українського кордону. Площа території складає 1 га.
Локація - живописна. Вільні просторі обрії полів із лугових квітів, ліси та діброви. При проектуванні, ми розуміли наскільки важливим є даний об'єкт в цій локації. Аби не порушувати тутешню природу, використали принцип зелених дахів. Виділили місце не тільки під комерцію, але й для дитячої відпочинкової зони та пікніка.
Дахи будівлі оснащені білими сонячними модулями від швейцарського дослідницького центру CSEM, у яких ефективність понад 10%. . Раніше це вважалося практично неможливим, оскільки білі поверхні відображають більшу частину видимого світла. Модуль виглядає як великий білий аркуш паперу з захисною скляною поверхнею, тому його легко вписати в нашу концепцію будівлі.
На першому поверсі знаходяться санвузли (для різних груп населення), рецепція, зала для очікувань, кафе-ресторан, кухня, магазин та технічні приміщення. На другому поверсі — санвузол, приміщення для персоналу, технічні приміщення. До будівлі передбачено три основні входи та один технічний.
"Blurred border" — це той випадок, коли форма доповнює суть. Наша будівля (паперовий літачок) як символ нових можливостей, бачень та змін, який задає певний напрям в країні та свідомості людей.
Майбутнє не можна передбачити, але його можна запроектувати. І ми, як архітектори і дизайнери, сьогодні маємо працювати не стільки над формою, скільки з ідеєю, культурним контекстом, задавати певний тон розвитку міста та країни і формувати ієрархію цінностей в суспільстві.

Project Name: "Blurred border"
Head Architect: Shumelda Oksana Stepanivna
List of Team Members: Shumelda O.S., Tsilinska I.S., Voznyak V.V.
Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA.
Location: Lviv, Ukraine
Contact Details: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Project Year: 2019
Project Location: Ukraine, Hrushiv
Area: 1 ha
Short Description of the Project:
The first meeting is always unforgettable, either with a person, or with a country. When we pass the frontier, we immediately make an impression about the country. It would be desirable that the acquaintance with Ukraine was not stereotypical, but inspiring. Therefore, it was important for us not only to design the project, but also to convey a certain message that architecture in Ukraine may be "different".
Our vision of the business card of Ukraine - the conceptual design of the border mini-auto terminal "Blurred border", which includes:
• cafe-restaurant; • shop; • picnic area; • recreational children's zone; • parking for cars and buses;
The projected area is 2 km far from the international point of the Hrushiv crossing near the Polish-Ukrainian border. The area of the territory is 1 hectare.
Location is picturesque. Free space horizons of fields of meadow flowers, forests, and otters. When we were designing, we understood how important this object is in this location. In order not to violate the local nature, the principle of green roofs was used. Allocated a place not only for commerce, but for the children's recreation area and picnic. The roofs of the building are equipped with white solar modules from the Swiss research center CSEM, which have an efficiency of over 10%. Previously, this was considered practically impossible, since white surfaces represent most of the visible light. The module looks like a large white sheet of paper with a protective glass surface, so it's easy to fit into our concept of the building.
On the first floor, there are WC (for different groups of people), reception, hall for waiting, cafe-restaurant, kitchen, shop and technical premises. On the first floor, there are WC, room for the staff and technical premises. The building has three main inputs and one technical.
"Blurred border" is the case, when the form complements the essence. Our building (like a paper airplane) is a symbol of new opportunities, visions and changes that set a certain direction in the country and people's consciousness.
The future cannot be foreseen, but it can be designed. And as architects and designers, today we have to work not so much on the form, as with the idea and cultural context, to ask a certain tone for the development of the city and the country and to form a hierarchy of values in society.
№19148 Концепція перетворення КП кінотеатр ім.Т.Шевченко у громадський центр «Кіношевченко» / Transformation concept of Community T. Shevchenko Cinema into Community center "Kinoshevchenko" ld'>Т.Шевченко у громадський центр «Кіношевченко»
Назва проекту: Концепція перетворення КП кінотеатр ім.Т.Шевченко у громадський центр «Кіношевченко»
Статус на поточний момент: Розробка ПКД
Ведучий архітектор: Райфшнайдер Дмитро Ральфович
Склад команди: Джула-Райфшнайдер Олена, Павлишак Марія, Кухар Ірина, Кухар Максим, Голубєв Віктор
Назва компанії: Громадська ініціатива Proprostir і rd.archigroup
Місто: Хмельницький
Контактні дані тел.: +380972852869; email: proprostir.info@gmail.com
Рік проекту: 2018 р.
Місце проекту: м. Хмельницький, вул.Проскурівська 40
Площа проекту: 3068,0 м2
Стислий опис проекту: Для розробки концепції перезапуску комунального кінотеатру ім.Т.Шевченка в центральній частині міста Хмельнцький робота була поділена на два основних етапи:
- Дослідження існуючої ситуації, аналіз місця розташування об'єкта, його потенціал і можливі загрози, вивчення громадської думки у форматі громадських обговорень і соціологічних опитувань.
- Розробка проектних пропозицій на основі дослідження.
В існуючому стані кінотеатр є збитковим для міського бюджету, здебільшого причиною є неефективне використання просторів споруди, один великий кінозал на 500 глядачів не може в сучасному руслі забезпечити потрібним рівнем комфорту і необхідною гнучкістю кіносеансів; неефективний розподіл орендних площ, їх захаращення і простій.
Виходячи із бажання громади зберегти функцію кінопоказів, запропоновано виокремити із великого залу невеличкий кінозал для авторського кіно, кінофестивалів, допрем'єрних показів, і на базі решти простору залу створити великий поліфункціональний зал із трансформативним устаткуванням для проведення різноманітних подій (форумів, конференцій, презентацій, показів мод, невеличких концертів тощо). Окрім цього основною метою було організувати простори таким чином, щоб вони використовувались ефективно. Чіткі межі орендних площ, доступність до всіх приміщень. Також важливим є виділення частини просторів для вільного доступу і користування громадою, оскільки кінотеатр в першу чергу є власністю громади.
Основною метою проекту було знайти оптимальну пропорцію між розміром комунального кінотеатру, орендних площ і просторів для користування громадою таким чином, щоб споруда в першу чергу приносила користь громаді і при цьому перестала бути збитковою.
Споруда кінотеатру була збудована у 1930-х і відмітитись зручною організацією простору не може. Тому для того, щоб підвищити ЕФЕКТИВНІСТЬ функціонування - необхідно зробити споруду проникнішою, відкритішою, доступнішою і привітнішою, а для цього потрібно демонтувати чимало стін, підсилюючи при цьому необхідні конструкції.
Закладені принципи:
- Збереження функції кінопоказів
- Відкритість та доступність
- Користь для громади
- Sharing space
Підвищення ефективності функціонування споруди виражається у наступному:
- Навіть без надбудови збільшиться орендна площа (за рахунок універсального залу);
- Кінозал стане меншим і привабливішим, тому що його легше буде достойно обладнати і простіше утримувати;
- Місто отримає середнього розміру універсальний зал для презентацій, лекцій, виступів;
- Місто отримає якісні простори у вільному доступі для дозвілля громади міста.

Project Name: Transformation concept of Community T. Shevchenko Cinema into Community center "Kinoshevchenko"
Actual Status: Project
Chief Architect: Reifschneider Dmytro
List of Team Members: Dzhula-Reifschneider Olena, Pavlyshak Maria, Kukhar Iryna, Kukhar Maksym,
Golubev Victor
Company's Name: Public initiative Proprostir and rd.archigroup
Location: Khmelnytskyi, Ukraine
Contact Details: +38 098 2852869, proprostir.info@gmail.com
Project Year: 2018
Project Location: Khmelnytskyi, Ukraine
Area: 3068 м2
Short description of the project: While exploring the concept of re-opening the Taras Schevchenko Community Cinema in the downtown of Khmelnytskyi, the workload was divided into two stages:
  • Defining the current circumstances, analyzing object location, its potential, weaknesses and possible threats, probing public opinion via public discussions and sociological polls.
  • Working out the project pitches based on the previous research.
In its current state, the cinema is a source of losses to the city budget, for the most part due to the ineffective use of space throughout the building. One big cinema hall for 500 visitors fails to provide modern level of comfort and a flexible schedule; thus, leading to inadequate allocation of rental space, obstruction and downtime.
In response to the popular demand - to keep the cinema sessions - the project offers to separate a smaller hall out of the big cinema hall for the arthouse pictures, film festivals, pre-premiere shows; and use the rest of the space to build a large multipurpose venue with transformative equipment for hosting events (forums, conferences, presentations, fashion shows, concerts, etc.) One of the aims is to organize these spaces in the most efficient way, with clear boundaries of leased areas and access to all rooms. Another crucial task is to distinguish the area for community use, since the cinema is above all the community property.
The project goal is to find balance between the community cinema, the leased areas, and the community venue space in a way that would first - make the building beneficial to the community; and second - make enough to stop depending on the city budget.
The cinema was built in 1930s and is hardly capable of comfortable spatial organization. To boost its EFFICIENCY, it's necessary to upgrade the building as more permeable, open, accessible, and friendly. This requires to dismantle lots of walls while strengthening the load-bearing structures. Within the concept lives the suggestion of adding a third floor.
The principles:
  • Keep the cinema sessions
  • Open doors and accessibility
  • Benefit for the community
  • Sharing space
Raising the building efficiency relies on:
  • Rental space increases;
  • The cinema hall becomes smaller and more attractive because it would be easier to properly equip it and take care of;
  • The city gets a medium size multipurpose venue for presentations, lectures, public speakings;
  • The city gets a quality place with free access to hold recreational events for the citizens.
№19159 ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР З РОЗВАЖАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ «ВОГНІ ЦИРКУ» / PUBLIC PLACE WITH THE ENTERTAINMENT COMPLEX "CIRCUS LIGHTS"
Назва проекту: ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР З РОЗВАЖАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ «ВОГНІ ЦИРКУ»
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Филимонов Сергій Леонідович, Каширіна Наталія Валеріївна, Розум Алла Ігорівна, Ткаченко Анна Анатоліївна, Жиліна Олександра Сергіївна, Переяслов Артем Олександрович, Басанська Ірина Іванівна.
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Контактні дані: http://filimonovkashirina.com/
+380664457960 filimonov@arhstudio-f.com
+380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Короткий опис проекту: Ділянка знаходиться в центральній частині міста м Дніпро на транзитному шляху, що зв'язує центр і набережну. Вона охоплює частину стилобату цирку та частину площі перед ним.
Ми розглядаємо ділянку як частину більш великого об'єднання, що включає цирк, площу перед ним, пішохідний зв'язок між містом і річкою. Розважальний комплекс розглядається як супровідний елемент, як додаткова функція до основного публічного простору.
На площі утворюємо багатофункціональну рекреаційну зону з зонами ярмарок, фестивалів, відпочинку, фотоплейсами, фонтаном, скульптурами, дитячим майданчиком, скейт-майданчик.
Основна ідея розважального комплексу – утворення нових оглядових точок головної домінанти - річки Дніпро. Додаткові платформи можуть використовуватись як міні-сцена з амфітеатром. Замовник веде переговори з артистами цирку про можливість проведення міні-вистав на експлуатованій покрівлі, роблячи свій заклад унікальним, надаючи роботу артистам і створюючи симбіоз розважального комплексу та цирку.
В комплексі знаходяться знаходиться клуб і караоке (цокольний поверх), ресторан, дитяча кімната (перший поверх). На покрівлі є оглядовий майданчик, сезонний бар.
Рік проектування: 2018- 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Дніпро, вул.. Січеславська Набережна, 33 а

Project name: PUBLIC PLACE WITH THE ENTERTAINMENT COMPLEX "CIRCUS LIGHTS"
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia, Rozum Alla, Tkatchenko Anna , Julina Alexandra, Pereiaslov Artem, Basanskaja Irina.
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Contact details: : http://filimonovkashirina.com/
+380664457960 filimonov@arhstudio-f.com
+380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Brief description of project: The area is located in the central part of Dnipro city on the largest pedestrian path that connects the city center with the embankment. It includes the part of the circus' stylobate and the plaza in front of it.
We consider the area as part of a larger union, which includes the circus, the square in front of it, the pedestrian link between the city and the river. This building is considered as an supporting element, as an additional function to the main public space - the square in front of the circus.
On the square, we create a multifunctional recreation zone with zones of fairs, festivals, rest, photoplays, fountain, sculptures, children's playground, skate-playground.
The main idea of the entertainment complex - the formation of new viewing points of the main dominant - the Dnipro River. Additional platforms may be used as a mini-stage with amphitheatre.
The customer is in talks with circus artists about the possibility of holding mini-shows on the exploited roof, making his building unique, giving work to the artists and creating a symbiosis of the entertainment complex and circus.
In the complex there is a club and karaoke (underground floor), restaurant, children's room (ground floor). On the roof there is an observation deck, a seasonal bar.
Project year: 2018-2019
Location of project implementation: Ukraine, Dnipro, vul. Sitcheslavska Naberejna, 33a.
№19174 Міжнародний центр зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща / International Center for Student Youth Meeting of Ukraine and the Republic of Poland
Назва проекту: Міжнародний центр зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща на вул. Грушевського,99 с. Микуличин, Івано-Франківської обл.
Статус на поточний момент: реалізовано 10%
Ведучий архітектор: Дорошенко Ярослав
Склад команди: Дорошенко Ярослав, Наконечний Андрій, Пушик Анатолій, Сасс Оля, Надія Пірус, Піщак Іван, Шубеляк Наталя, Дергун Тарас, Чубей Лілія
Назва компанії: Ательє Архітектури+
Контактні дані: www.apxi.com.ua, fb.com/apxi.com.ua, +380342715592
Короткий опис проекту: Міжнародний центр зустрічей студентської молоді будується в Карпатському селі Микуличин на замовлення Прикарпатського університету (м. Івано-Франківськ). Будівля повинна створити простір для спілкування, навчання, праці та відпочинку молоді об'єднаної Європи. Головна ідея проекту - це інтепритація гуцульської хати-гражди з внутрішнім двором. Трикутна форма будівлі продиктована ділянкою для будівництва і складається трьох об'ємів, що об'єднані між собою універсальним двохрівневим залом. В плані це рівнобедерний прямокутний трикутник, що ділиться на менші елементи. Будівля двох поверхова з експлуатованим зеленим дахом у формі піраміди, що закінчується зенітним ліхтарем. В центрі споруди розміщений універсальний зал на 400 чоловік, коворкінг зали, конференц зал, їдальня, бібліотека. На трьох сторонах будівлі розміщено готельні номери для проживання. Фасад вентильований виконаний з фіброцементної плити, вікна алюмінієві з енергоефективним склопакетом та експлуатована зелена покрівля повинні зберегти енергію та екологію. Зелений дах починається з землі, що дозволяє відвідувачам прогулятися та покорити імпровізовану гору з кутом 22,5°.
Рік реалізації проекту: 2018-2021
Місце реалізації проекту: вул. Грушевського,99 с. Микуличин, Івано-Франківської обл.

Project name: International Center for Student Youth Meeting of Ukraine and the Republic of Poland on Hrushevsky Street, 99 Mykulychyn Village, Ivano-Frankivsk region
Actual Status: 10% realized
Chief Architect: Doroshenko Yaroslav
Team Members: Doroshenko Yaroslav, Nakonechnyy Andriy, Pushyk Anatoliy, Sass Olya, Nadiya Pirus, Pishchak Ivan, Shubelyak Natalya, Derhun Taras, Chubey Liliya
Company name: Atelier Architecture+
Contact details: www.apxi.com.ua, fb.com/apxi.com.ua, +380342715592
Brief description of project: The International Center for Student Youth Meeting is being built in the Carpathian village of Mykulychyn on request of the Precarpathian University (Ivano-Frankivsk). The building should create a space for communication, learning, work and recreation for the united Europe's youth. The main idea of the project is the integration of the Hutsul house-grazhdy with the courtyard. The triangular shape of the building is dictated by the site for construction and consists of three volumes, which are joined together by a universal two-level hall. In terms of it is an equilateral triangle rectangular, divided into smaller elements. A two-storey building with an exploited green roof in the form of a pyramid, ending with an upper illumination. In the center of the building there is a universal hall for 400 people, coworking halls, conference hall, dining room, library. On the three sides of the building, hotel rooms are located. The ventilated facade is made of fiber cement slabs, aluminum windows with energy-efficient double-glazed windows and the exploited green roofs must preserve energy and the environment. The green roof starts from the ground, allowing visitors to stroll and submerge an impromptu mountain with an angle of 22.5°.
Project year: 2018-2021
Project location: Hrushevsky Street, 99 Mykulychyn Village, Ivano-Frankivsk region
№19178 Міський архів Львова / Lviv city archive
Назва проекту: Міський архів Львова
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Павло Дем'янюк – ГАП, Володимир Довгалець, Святослав Канцур, Тетяна Христиченко.
Назва компанії: ТОП ГІП
Контактні дані: 777dvv@ukr.net, 0936153059
Короткий опис проекту: Концепція проекту поєднує в одному об'ємі основні складові будівлі. Перший рівень включає приватний архів і набір приміщень для обслуговування. Другий рівень займає приміщення адміністрації, трудовий і міський архіви,громадський центр і внутрішній локальний двір. Третій рівень великий блок міського архіву і службові приміщення. На території запроектовано автомобільну стоянку для відвідувачів і службового користування, також велопаркову і громадський відкритий простір. Забезпечення основних потреб будівлі зводиться до можливості власного автономного обслуговування за рахунок сучасних технологій (сонячні панелі та геліоколектори) і заходів енергозбереження. Проект позиціонує розширення уявлення про будівлю архіву, як закритого вузькопрофільного закладу, а розкриває його в межах існування власного окремого міського простору.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: м. Львів

Project name: Lviv city archive
Actual Status: Unrealized
Chief Architect and Team Members: Pavlo Demyanyuk - chief architect, Volodymyr Dovhalets, Sviatoslav Kantsur, Tetiana Khrystychenko
Company name: TOP GIP
Contact details: 777dvv@ukr.net, 0936153059
Brief description of project: The project concept combines the main building components in one volume. The first level includes a private archive and a set of facilities for service. The second level is the administrative building, the labor and city archives, the public center and the inner local courtyard. The third level is a large block of city archives and office space. The territory was designed for a car park for visitors and official use, as well as cycling and public open space. The main needs of the building are reduced to the possibility of own stand-alone service at the expense of modern technologies (solar panels and solar collectors) and energy-saving measures. The project positions the expansion of the idea of building an archive as a closed narrow-profile institution, and reveals it within the limits of the existence of its own separate urban space.
Project year: 2017
Project location: Lviv
№19185 Реновація промислової будівлі на музей сучастного мистецтва / Renovation of an industrial building to a museum of artistic crafts
Назва проекту: Реновація промислової будівлі на музей сучастного мистецтва
Ведучий архітектор (ПІБ) Сидоренко Олена
Склад команди Сидоренко Олена, Котовський Дмитро
Назва компанії - DRY PROJECT
Місто - Одеса
Контактні дані – dryprojectpro@ gmail.com
Стислий опис проекту –« Будівля призначається для проведення різноманітних виставок і інталяцій, навчання та організації культурного відпочинку населенія.Унікальное природне освітлення за допомогою зенітних ліхтарів формує унікальний простір для розміщення виставкових експонатів, круглих скульптур, динамічних композицій і інсталяцій. У нічний час з зручну конструктивної схеми промислової будівлі Торгова функція супроводжує загальний напрямок комплексу - мистецтво. Книжкові магазини, товари для художників і скульпторів, майстерні, медіатека в трьох рівнях і різноманітна зона для активного і пасивного відпочинку на території комплексу робить цей об'єкт привабливим для відвідувачів. На території прилеглої до зони реконструкції розташований роллердром та скаладром на всю висоту комплексу.
Проектована будівля розташована в межах відведеної ділянки, на нормативному відстані від сусідніх ділянок житлових будинків.
Комплекс складається з одного обсягу (складські приміщення в прибудові в 3 поверхи, фасад по Степовий) по котрому уздовж двох стін організована обхідна галерея на якій розміщені магазини, майстерні і т.п. В основний обсяг вписаний прямокутний обсяг медіатеки розташованої в трьох рівнях, з своїм дахом і внутрішньої гвинтовими сходами - серцевиною цього рішення.
Медіатека має сполучення з галереєю за допомогою зовнішніх сходів.
В основі композиції розміщена обхідна пішохідна рампа формує простір комплексу. Для розміщення експонатів влаштовані високі конструкції в безпосередній близькості до обхідних галереях (включаючи внутрішню, створену тільки для огляду виставкових експонатів
В основі концепції формоутворення лежить правильна планувальна схема.
Галерея має кілька рівнів в межах одного поверху. Вертикальна комунікація забезпечена за допомогою центральної рампи, сходів і підйомника для маломобільних груп населення.
Рік реалізації проекту - 2017
Місце реалізації проекту - Одеса
Площа проекту _3,3 га

Name : Renovation of an industrial building to a museum of artistic crafts
Head Architect: Sydorenko Olena
List of Team Members: Sydorenko Olena, Kotovskiy Dmitro
Company's Name: DRY PROJECT
Contact Details dryprojectpro@ gmail.com
Short Description of the Project The building is intended for various exhibitions and intalations, training and organizing of cultural recreation populeniya.Unikalnaya natural lighting with the help of anti-aircraft lights forms a unique space for the placement of exhibits, round sculptures, dynamic compositions and installations. At night, with a convenient constructive scheme of an industrial building, the Trading function is accompanied by the general direction of the complex - art. Book stores, goods for artists and sculptors, workshops, media library in three levels and a diverse area for active and passive recreation on the territory of the complex makes this object attractive to visitors. On the territory adjacent to the reconstruction area is located rollerdrome and skalador on the entire height of the complex.
The projected building is located within the allocated area, at a normative distance from neighboring sections of residential buildings.
The complex consists of one volume (warehouse in the annex on 3 floors, the facade of Steppe), along which two gallery walls are equipped with a roundabout gallery where shops, workshops etc. are located. The main volume of the rectangular volume of the library is located in three levels, with its roof and internal spiral staircases - the core of this solution.
Media library has a connection with the gallery with the help of external stairs.
At the heart of the composition is a bypass pedestrian ramp forms the space of the complex. For the placement of exhibits are constructed high structures in close proximity to the roundabout galleries (including the interior, created only for the examination of exhibits
The basis of the formation of the concept is the correct planning scheme.
The gallery has several levels within the same floor. Vertical communication is provided with the help of a central ramp, stairs and a lift for the small-scale groups of the population.
Project Year 2017
Project Location Odessa
№19194 Мультифункціональна арена до Євробаскет 2015 / Multifunctional arena to the Eurobasket 2015
Назва проекту Мультифункціональна арена до Євробаскет 2015
Ведучий архітектор (ПІБ) Черкашин Антон Олександрович
Склад команди Антон Черкашин, Андріан Соколовський, Марія Харута, Ганна Абдураімова, Денис Авраменко, Сергій Медін, Максим Поляков
Назва компанії büro A24D
Місто Київ
Контактні дані +38(067)209-45-45
Стислий опис проекту Арена знаходиться в 6,2 км від центру міста. Відстань до аеропорту - 1,4 км, до автовокзалу - 4 км. Вдале розташування арени Львова дозволить уникнути транспортного колапсу під час проведення масових заходів.
Місткість: 6900 місць для баскетболу, 6 600 - концерти.
Поверховість: 5 рівнів
Паркінг: 600+ паркомісць
Інфраструктура: зони громадського харчування і торгівлі, інформаційно-діловий центр, офісні приміщення, бізнес-ложі для проведення ділових зустрічей.
За рік арена зможе прийняти 150 різних заходів - від спортивних подій до бізнес зустрічей.
Рік реалізації проекту 2013-2014
Місце реалізації проекту м. Львів, вул. Кульпарківська, 226Г
Площа проекту 24, 489 м2

Project Name Multifunctional arena to the Eurobasket 2015
Head Architect Cherkashin Anton Alexandrovich
List of Team Members Anton Cherkashin, Andrei Sokolovsky, Maria Harout, Anna Abduraimova, Denis Avramenko, Sergei Medin, Maxim Polyakov
Company's Name büro A24D
Contact Details +38(067)209-45-45
Short Description of the Project The Arena is located 6.2 km from the city center. The airport is 1.4 km away, and the bus station is 4 km away. The successful location of the Lviv arena will avoid a transport collapse during mass events.
Capacity: 6900 places for basketball, 6,600 - concerts.
Floors: 5 levels
Parking: 600+ parking lots
Infrastructure: catering and trade zones, information and business center, office spaces, business lounges zones for meetings.
For the year the arena will be able to take 150 different events - from sports events to business meetings.
Project Year 2013-2014
Project Location Lviv, st. Kulparkovskaya, 226G
№19212 Реконструкція будівлі музичної школи з прибудовою концертного залу в с.Калинівка / Reconstruction of the musical school with the concert hall in the village Kalуnivka
Назва проекту: Реконструкція будівлі музичної школи з прибудовою концертного залу в с.Калинівка
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Статус на поточний момент: нереалізован
ГАП та склад команди: Догадова Л.В., Сисоєва В.В.
Назва компанії: ТОВ «Ласкардо»
Контактні дані: laskardo@ukr.net valina.skrynjka@gmail.com тел. 09553284887, 0677743793
Короткий опис проекту:
Проект передбачає реконструкцію музичної школи з прибудовою додаткових аудиторій та концертного залу на 230 місць. Такий зал може стати важливим культурно-соціальним об'єктом для усього селища. На сьогоднішній час об'єкт перебуває в занедбаному стані и не задовольняє як функціональні так і естетичні потреби. При проектуванні було вирішено використати традиційний образ будівлі зі скатною покрівлею але вже в сучасному тлумаченні. Прихована водостічна система, дозволяє відмовитися від традиційних звисів даху і перейти до сучасних форм і силуету будівлі. В оздобленні пропонується використовувати металеву покрівлю, цеглу, скло, залізо і бетон.
Місце реалізації проекту: вул.Свободи, 94 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської обл.

Project name: Reconstruction of the musical school with the concert hall in the village Kalуnivka
Nomination: Unbuilt cultural and social object
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Dogadova L.V., Sysoieva V.V.
Company name: LLC "Laskardo"
Contact details: laskardo@ukr.net тел. 09553284887, 0677743793
Brief description of project:
The project involves the reconstruction of a music school with the building of additional classrooms and a concert hall for 230 seats. This hall can become an important cultural and social object for the whole settlement. Today, the object is in a neglected state and does not meet either functional or aesthetic needs. When designing it was decided to use the traditional image of a building with a sloping roof, but already in modern interpretation. The hidden drainage system allows to refuse from traditional roof canopies and go to the modern forms and silhouette of the building. In decoration, it is proposed to use a metal roof, brick, glass, iron and concrete.
Project location: 94, Svobody street, Kalynivka, Vitovsky district, Mykolaiv region
№19265 Культурний центр / Cultural center
Назва проекту: Культурний центр
Ведучий архітектор (ПІБ): Олександр Сімонов
Склад команди: О. Попов, К. Бондаренко, А. Монастирецька, А. Качан
Назва компанії: archimatika
Місто: Осло
Контактні дані:
ООО АРХІМАТИКА, 01054 Київ, Украіна, вул.Тургенєвська, 38, 5 пов.
тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Стислий опис проекту
Будівля культурного центру розміщується на другому рівні, при цьому перший рівень залишається відкритим як для відвідувачів, так і для звичайних перехожих. Таким чином, ми формуємо внутрішній публічний простір, насичений зеленими насадженням. Розміщення найбільш популярних функцій, таких як кафе, бібліотека та аудиторія зумовлюють форму будівлі. Ми розмістили вертикальні комунікації таким чином, що вони надають незалежний доступ до експлуатованого зеленого даху через увесь об'єм будівлі.
Рік реалізації проекту 2019
Місце реалізації проекту WP3R+9P Осло, Норвегія
Площа проекту: 2 900 м2

Project Name Cultural center
Head Architect Alexander Simonov
List of Team Members A.Popov, K. Bondarenko, A. Monastyretska, A. Kachan
Company's Name archimatika
Contact Details
LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St.
p.:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Short Description of the Project
We made a decision to locate culture center fully on the first floor. In such way we create a gallery with great view on the inner yard and putted most popular places such as auditorium, library and cafe in three corners of the center. We have design ladders and elevators in such way that they are going through the volume of the building and give and independent access to the public green roof. So you can get to the roof even if center is closed.
Project Year 2019
Project Location WP3R+9P Oslo, Norway
№19302 Аеродромно-диспетчерська вишка в МА «Бориспіль» з комплексом будівель і споруд / Aerodrome-dispatching tower (ADT) in international airport "Boryspil" with a complex of buildings
Назва проекту Аеродромно-диспетчерська вишка в МА «Бориспіль» з комплексом будівель і споруд
Ведучий архітектор (ПІБ) Черкашин Антон Олександрович
Склад команди Антон Черкашин, Андріан Соколовський, Марія Харута, Ганна Абдураімова, Денис Авраменко, Сергій Медін, Максим Поляков
Назва компанії büro A24D
Місто Київ
Контактні дані +38(067)209-45-45
Стислий опис проекту
Об'єкт розташовується в м. Бориспіль
Площа ділянки - 0,077 га
Площа забудови - 750 м2
Загальна площа будівлі - 2650 м2
Поверховість - 4 рівні
Площа вежі АДВ - 500 м2
Місць паркування автомашин - 16 м/місць
Генпроектувальник – Альтіс холдинг
Рік реалізації проекту 2014
Місце реалізації проекту м. Бориспіль
Площа проекту 2650м кв.

Project Name Aerodrome-dispatching tower (ADT) in international airport "Boryspil" with a complex of buildings
Head Architect Cherkashin Anton Alexandrovich
List of Team Members Anton Cherkashin, Andrei Sokolovsky, Maria Harout, Anna Abduraimova, Denis Avramenko, Sergei Medin, Maxim Polyakov
Company's Name büro A24D
Contact Details +38(067)209-45-45
Short Description of the Project
The object is situated in Boryspil
Site area is 0.077 ha
Building area is 750 m2
The total area of the building is 2650 m2
The number of levels is 4
The area of the tower ADT is 500 m2
Parking lots are 16
General Designer is Altis Holding
Project Year 2014
Project Location Boryspil
№19340 Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку / Kyiv National Zoological Park's Reconstruction
Назва проекту: Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги 32 у Шевченківському районі Києва.
Статус на поточний момент: Об'єкт реалізований на 50% .
ГАП та склад команди: ГАП - Ковальчук Андрій Павлович, склад команди: Корнілова Анна, Кисельова Анастасія, Мирошнікова Надія, Вишинська Ірина, Давидова Надія, Фалін Сергій.
Назва компанії: ТОВ "МіськЦивільПроект".
Контактні дані: +38 (044) 593-31-32 , пошта: info@ma-arch.com.ua
Адреса: вул. Г.Сковороди, 21/16 , 04070, Україна, м. Київ
Короткий опис проекту: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення є природоохоронною культурно освітньою та науково-дослідною установою, яка створюється з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі.
Загальна площа території 1-ї черги будівництва складає всього 4,2624 га
На ділянці ведеться будівництво експозиційних павільйонів, об'єктів обслуговування відпочиваючих та інженерних споруд.
У Київському зоопарку в травні для відвідувачів вже відкрилися оновлені озера біля головного входу, які кілька років були закриті на реконструкцію. Так, замість ставків із зеленою водою створені упорядковані водойми зі скелями і водоспадами, що озеленює територією.
Біля одного з озер вже звели дерев'яну альтанку і амфітеатр з вбудованим приміщеннями громадської вбиральні та інженерними приміщеннями, зокрема насосно-фільтрувальної станції для циркуляції та очищення води у водоймах.
Запущено невеликий водоспад. До відкриття тут заселять яскравих коропів коі.
Між озерами проходять два містки, доступних для маломобільних.
Другий ставок поки заповнений водою лише частково. Тут поселять пеліканів, для них також зведений новий зимовий павільйон.
До кінця літа 2019 р. новий універсальний вольєр і зимовий павільйон з'являться і у інших птахів.
Крім того, триває будівництво нового входу з підземним акваріумом з боку вулиці Зоологічної (з касами, кафе, сан.вузлами, кімнатою матері і дитини, мед.пункт, камерами схову та ін).
Перед будівлею планується благоустроєна площа, на якого вже встановлена сучасна скульптура жирафи. Сюди ж перенесуть після реставрації знамениті скульптури зубра і левів.
Також ведеться будівництво нового приматника, завершення якого планується на 2020 рік.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ, просп. Перемоги 32, Шевченківський район.

Project name: Kyiv National Zoological Park's (mark of National importance) Reconstruction. Peremohy av. 32, Shevchenko Dstr., Kyiv, Ukraine
Actual Status: Realized project.
Chief Architect and Team Members: Lead Architect - Kovalchuk Andriy Pavlovich
Team members - Kornіlova Anna, Kiselova Anastasiya, Miroshnikova Nadiya, Vishinska Irina, Davidova Nadiya, Falin Sergiy.
Company name: LLC MiskCivilProject
Contact details: +38 (044) 593-31-32, email: info@ma-arch.com.ua
Address: Skovorody Str, 21/16, Kyiv, Ukraine
Brief description of project: Kyiv National Zoological Park is surely a mark of national importance. Whilst being environmental and cultural icon, it also serves as educational and research establishment. The latter functions were created to pursue work in the areas of ecology as well as study rare and exotic local species, preserve their gene pool. On top of that the scientist research wild flora and fauna as well as develop research base to breed it in captivity.
You can imagine that to accommodate this broad functionality and make it work great and creative potential was employed. Bear in mind that the territory allocated to the 1st part of the Kyiv Zoo reconstruction project is huge – 4.2624 ha.
The site is under construction at the moment. You can see pavilions, recreational facilities and engineering facilities being erected.
In May the renovated lakes located near the entrance were opened to public. Now visitors can enjoy breathtakingly landscaped territory covered with greenery and reservoirs, rocks and waterfalls.
Alongside one of the lakes, a wooden gazebo and an amphitheater have already been built. Those constructions have built-in public restrooms as well as engineering facilities e.g. pump-filtering station for circulation and water treatment of reservoirs.
A small waterfall is now running. Before the official opening of the Kyiv Zoo it will be populated with bright carps koi.
Two bridges are designed and built in between the lakes to serves those with limited physical ability.
The second pond is only partially filled with water. The pelicans will populate this area. For winter times those beautiful creatures will enjoy new pavilion that has already partially been built.
By the end of summer 2019 a new universal aviary and a winter pavilion are planned to be constructed for other species (e.g. birds).
In addition, the construction of a new entrance (Zoologichna Str.) with an underground aquarium is in process. It will also accommodate such facilities as ticket office, cafe, sanitary facilities, childcare room, medical center, luggage storage, etc.
In front of the entrance a landscaped square is planned. New and modern giraffe sculpture has already been installed. After all the reconstruction works are finished, the famous sculptures of bison and lions will rightfully be returned.
Construction of a new home for primates is also under construction. The completion date is scheduled for 2020.
Project year: 2019
Project location: Peremohy av. 32, Shevchenko Dstr., Kyiv, Ukraine
№19345 Експозиція «Копитний ряд» у м. Черкаси / Exposition «Ungulate row» in the city of Cherkasy
Назва проекту: Експозиція «Копитний ряд» у м. Черкаси
Статус на поточний момент: В процесі реалізації
Ведучий архітектор (ПІБ): Русанов Сергій
Склад команди: Васіловська Євгенія, Жевноватченко Володимир, Віктор Юрін, Ірина Шерварли
Назва компанії: Project 7
Місто: Київ
Контактні дані: office@p7.com.ua, +38 050 921 86 07
Стислий опис проекту :
Основним завданням проектування було відтворення природнього середовища, розширення території для тварин, збереження існуючого озеленення, а також забезпечення захисту відвідувачів.
Для досягнення цієї мети було обрано експозиційну схему зануреного типу, що надає можливість відокремити зону людей та тварин та виконати вищезазначені умови проекту.
Організацію пішохідного руху запропоновано у вигляді мосту. Легка металева конструкція гармонійно поєднується з природним середовищем тварин та виконує захисну функцію.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: м. Черкаси, Україна
Площа проекту: 6 115 м2

Project Name: Exposition «Ungulate row» in the city of Cherkasy
Actual Status: In the process of implementation
Head Architect: Rusanov Sergey
List of Team Members: Vasilovskaya Evgeniya Zhevnovatchenko Volodymyr, Victor Yurin, Irina Shervarli
Company's Name: Project 7
Contact Details: office@p7.com.ua, +38 050 921 86 07
Short Description of the Project:
The project task consisted in the reproduction of the natural environment, the expansion of the territory for animals, the preservation of existing landscaping as well as visitors` protection.
For this goal achievement a submerged type of exposition scheme has been selected, which gave the opportunity to separate animals zone from people and, moreover, to fulfill the project conditions mentioned above.
For pedestrian traffic organization was used a bridge. The light metal structure harmoniously fits with the animals' natural environment and performs a protective function.
Project Year: 2019
Project Location: Cherkasy, Ukraine

Опис проекту:
Експозиція Копитний ряд входить до складу модернізації Черкаського зоопарку, який знаходиться в парковій зоні на околиці міста,що створює привабливу екологічну ситуацію. Також Зоопарк має зручну транспортну доступність, незважаючи на віддаленість від центру.
Концепція розвитку території полягає у раціональному її розділенні на дев'ять основних функціональних зон, в яких знаходяться вісім різних експозицій та територія обслуговування, відпочинку та навчання. Між зонами створено зручний пішохідний зв'язок. Першою на території було створено експозицію «Земля вовків та медведів», яка стала відправною точкою реконструкції зоопарку.
На території експозиції «Копитний ряд» проведена повна реконструкція вольєрів із зміною рельєфу, конфігурації і збільшенням площі. Площа відкритих вольєрів становить ¬4220 м², водойм - 322 м². При переформуванні експозиції особливу увагу було звернуто на комфортне перебування тварин та робітників та максимальне занурення відвідувачів у життя тварин без шкоди їх існуванню.
У Черкаському зоопарку проживають тварини лісової та лісостепової кліматичних зон України, серед них: благородний олень, плямистий олень, косуля, лань та зубр. Дані види тварин передбачають певні вимоги до безпеки відвідувачів.
При проектуванні було вирішено відмовитися від застарілого принципу розміщення тварин за гратами, тому було створено більш вільну просторову структуру, де знаходяться відкриті водойми, зимові приміщення та оглядові мости. На цій основі було створено занурений тип експозиції, котрий дає можливість відтворити природне середовище існування тварин та надати змогу їх наочного сприйняття. На такий тип експозиції зараз переходить більшість сучасних європейських зоопарків.
Таку експозицію вдалось створити завдяки організації руху відвідувачів по пішохідному мосту над вольєрами, де проживають тварини у природних для них умовах. Такий міст мінімально візуально впливає на оточуюче середовище завдяки своїй конструкції: металевий лист товщиною 10 мм, який спирається на металеві балки діаметром 200 мм. Міст розділяється на декілька варіативних шляхів, розташованих на різних рівнях, створюючи тим самим цікавий оглядовий маршрут. Таким чином, ця структура надає змогу спостерігати за тваринами з нових ракурсів. Проектування моста велося із врахуванням допустимих параметрів інклюзивності.
Огорожа виконана з металевих туб діаметром 12 мм та сталевих куль діаметром 50 мм, які створюють незвичайну гру тіней. Висота огорожі змінюється в залежності від відстані пішохідного мосту до землі, з урахуванням нормативних значень для створення безпечного середовища.
Виходячи з цього та із певних вимог щодо безпеки відвідувачів, було також змінено рельєф задля дотримання обмежень з віддаленості відвідувачів від тварин. Завдяки цьому територію було поділено на функціональні зони та створено звичне для тварин середовище існування.
Одним з акцентів експозиції є дитячий майданчик, близький по формі до природнього ландшафту. На майданчику створено штучні тунелі з металевих труб діаметром 1100 мм, які подібні на нори. Кожен такий тунель закінчуються акриловою напівсферою, крізь яку можна безпечно споглядати за тваринами. Також дитячий майданчик включає в себе зачіпки для скелелазіння на штучному рельєфі та масивні бетонні сфери, оздоблені гумовим покриттям, котрі стануть цікавим елементом в дитячих іграх.
Вздовж майданчика розташована дерев'яна лава на ущільненому ґрунті для відпочинку. Використання таких матеріалів дозволить використовувати її протягом року, через відсутність можливості її промерзання.
Особливу увагу було приділено збереженню вже існуючих зелених насаджень. Для цього на території дитячих майданчиків створено овальні накладки на дерева зі змінним діаметром в залежності від розміру рослини. Накладки мають сталеву трубу та перфорований метал з отворами для стовбура.
Крім цього, також було запроектовано нове місце перетримки копитних та технічний блок, які лаконічно включене в природне середовище. Стіни будівель виконані з керамзитобетонних блоків товщиною 250 мм місцевого виробництва. Дах – плаский з озелененям, що візуально маскуює штучний об'єкт в природньому оточені.
Черкаський зоопарк є унікальним проектом в Україні, який запроваджує нову структуру взаємодії між тваринами та відвідувачами зоопарку. Створення нової експозиції «Копитний ряд» привабить нових відвідувачів та туристів, тим самим надавши поштовх для подальшого розвитку цієї території, і, разом з тим, наддасть місту змогу розвиватися до європейського рівня.

Description of the Project:
Exposition «Ungulate row» is a part of the modernization program of the Cherkassy Zoo, which is located in the park area on the city outskirts. This condition creates an attractive environmental situation. The Zoo also has convenient transport accessibility, regardless of the distance from the center.
The concept of the territory development consists in its dividing into nine main functional zones. There are eight different expositions and the territory of service, rest and training area in that zones. Between them a convenient pedestrian connection is created. Firstly, "Field of wolves and bears" was created here and that became the starting point for the zoo reconstruction.
On the territory of «Ungulate row» exposition there is a complete reconstruction of the enclosures with the relief and their configuration changings and also with area increasing. The open-air enclosures` area is ¬4220 m², reservoirs` area is 322 m². During exposition reformation the special attention was paid to the comfortable stay of animals and employees and the fully visitors' submersion in the animals` life without prejudice to their existence.
Animals of forest and forest-steppe climatic zones of Ukraine live in Cherkasy zoo, among them: noble deer, spotted deer, roe deer, deer and bison. These species impose certain requirements for the visitors` safety.
The refusal in using outdated principle of placing animals in the cage is at the core of design notion. Because of this freer spatial structure was created, where open water reservoirs, winter rooms and observation bridges were located. Within this framework, architects created a submerged exposition type, which allows to create the natural animals` habitat and, moreover, shall enable visitors to sightsee it. Nowadays most of the modern European zoos are moving to this exposition` type.
This exposition was created due to the organization visitors` movement on the pedestrian bridge over the enclosures, where animals exist in their natural conditions. This bridge has a tiny visual impact on the environment because of its design: a metal sheet of 10 mm thick, which rests on metal beams with a diameter of 200 mm. The bridge is divided into several different paths located at different levels, thus creating an interesting survey route. Thus, this structure allows you to observe animals from new angles. The design of the bridge was carried out considering allowable parameters of inclusiveness.

The fence is made of metal tubes with a diameter of 12 mm and steel balls in diameter of 50 mm, which create an unusual game of shadows. The height of the fence varies depending on the distance of the pedestrian bridge to the ground, taking into account the normative values for creating a safe environment.

Based on this and with certain visitor safety requirements, relief has also been changed to meet the constraints on the remoteness of visitors from animals. Due to this, the territory was divided into functional zones and animals` habitat was created.
One of the accents of the exhibition is a playground close to the natural landscape. There were artificial tunnels which have made of metal pipes with a 1100 mm in diameter and are similar to the holes. Each such tunnel ends with an acrylic semi spheres, through which you can safely contemplate the animals. Also, the playground includes clinging climbing on the artificial relief and massive concrete areas, decorated with rubber coating, which will become interesting elements in children's games.
There is a wooden lava on a condensed ground for rest along the playground. Such materials using will allow it to be used during the year, due to the lack of freezing.
Particular attention was paid to preserving existing greenery. For this purpose, oval lining for trees with variable diameters, depending on the size of the plant, has been created on the territory of children's playgrounds. The covers have a steel pipe and a perforated metal with holes for the barrel.
In addition, a new breeding area for ungulates was also planned. It is laconic in the natural environment. The walls of this object are made of expanded clay blocks of 250 mm thickness of local materials and insulated with 100 mm thick foam polystyrene, thus maintaining comfortable conditions. The roof is made of sandwich panels with a heater of 200 mm.
The technical unit is made of expanded clay blocks with a thickness of 250 mm. As an isolation was used foam polystyrene 100 mm. Flat roof made of corrugated steel sheet, thickness of insulation 200 mm. For the building offsetting in the surroundings the outer walls of the overtaking block are decorated with wooden bar 50х50, which visually mask an artificial object in a natural environment.
Cherkassy Zoo is a unique project in Ukraine. It introduces a new structure of interaction between animals and visitors in the zoo. Creating a new exposition «Ungulate row» will attract new visitors and tourists, which may give an impetus to the further development of this territory, and, at the same time, will allow the city to develop according to European values.
№19362 Chocolate Experience Museum
Назва проекту: Chocolate Experience Museum
Назва компанії: maass
Команда проекту: Кирило Матяш, Сергій Власов, Уляна Буожите, Юлія Мельничук
Контактні дані: www.maass.design; hello@maass.ua; +38 050 22 10 537
Короткий опис проекту:
Музей шоколаду — точка старту і поштовх до ревіталізації промислового кластера в центрі міста, ядро трансформації фабрики в людиноорієнтоване, соціально-активне середовище.
Будівля розташована на Деміївській площі, що в результаті еволюції міста виявилася хаотично освоєною територією, захаращеною виробництвом і супутніми об'єктами, пронизаною магістральними шляхами. Поряд розташовуються одні з гірших зразків радянської житлової архітектури та одні з кращих зразків громадської.
Ідея проекту — подарувати місту таку потрібну тут площу, а їй, в свою чергу, подарувати магніт, що звертав би на себе увагу, запрошував би людей до новоствореного публічного простору.
Тому будівля не мімікрує і не підіграє оточуючій забудові. Своєю космічно-органічною формою вона сміливо заявляє: "я тут". Активно контрастуючи з реставрованими фабричними будівлями ХІХ століття, не знецінює, а навпаки підкреслює значущість культурного спадку часів промислового розквіту Києва.
В проекті використані алгоритмічні методи проектування для створення просторової оболонки з авіаційного алюмінію, форму якої розроблено на основі симуляції відвідування екскурсії.
Виразна форма та високотехнологічне виконання роблять будівлю нетривіальною і помітною не лише в контексті ділянки, а й в київській архітектурі сьогодення.
Проектування: 2016
Локація: Київ, Україна

Project name: Chocolate Experience Museum
Company name: maass
Project team: Cyril Matiash, Sergii Vlasov, Uliana Buozhyte, Julia Melnychuk
Contact details: www.maass.design; hello@maass.ua; +38 050 22 10 537
Brief description of the project:
Chocolate experience museum is the core of the factory transformation into a human-oriented, socially-active environment, and also the starting point and stimulus for the revitalization of the industrial cluster in the city center.
The building is located on Demiivska Square, which, as a result of the evolution of the city, turned out to be a chaotic filled up territory, cluttered with production, and speared by highways. Alongside there are some examples of the worst of housing and the best of public architecture of the Soviet period.
The idea of the project is to give the city such needed square, furthermore, to provide it with a magnet that would draw people's attention here, invite them to the newly created public space. Therefore, the museum does not mimic and does not play along with the surrounding buildings. With its surprising bionic form, it daringly states — I am here. Being the contrast for the renewed nineteenth-century factory buildings, it does not devalue but emphasizes the importance of the cultural heritage of Kyiv industrial prosperity times.
The algorithmic design method is used to create a spatial shell made of aviation aluminum, the form of which is based on the simulation of excursion experience.
The distinct form and high-tech implementation make the building non-trivial and outstanding not only in the site context but also in the nowadays Kyiv architecture.
Design: 2016
Location: Kyiv, Ukraine
№19373 Притулок для тварин «Сіріус» / Pet shelter «Sirius»
Назва проекту: Притулок для тварин «Сіріус»
Статус на поточний момент: Завершена стадія ПП
ГАП та склад команди: Анна Іскіердо
Назва компанії: АІММ
Контактні дані: info@aimm-group.com, 044 228 91 59
Короткий опис проекту:
Один із благодійних проектів компанії АІММ націлений на те, аби створити в Україні перший сучасний поліфункціональний притулок для тварин. Нині, у притулку розміщено понад 2 500 домашніх тварин.
На території комплексу розміщені ветеринарна клініка та зоомагазин, готель для домашніх улюбленців, господарська будівля для догляду за тваринами і територією, пункт прийому нових чотирилапих, карантинна зона та простора територія для вигулу собак.
Модульний тип вольєрів дозволяє виконувати роботи поетапно. Чарунки запроектовані таким чином, аби робітники притулку могли без зайвих зусиль прибрати за тваринами, покормити та напоїти їх, при цьому всі процеси максимально скриті від очей відвідувачів.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: с.Федорівка, Київська область

Project name: Pet shelter «Sirius»
Actual Status: Pre-design completed
Chief Architect and Team Members: Anna Iskierdo,
Company name: AIMM
Contact details: info@aimm-group.com, 044 228 91 59
Brief description of project:
One of AIMM's charitable projects focus on creating the first modern polyfunctional pet shelter in Ukraine. Today, more than 2,500 pets are in the shelter.
Inside the compound there are veterinary clinic and pet shop, a pet-friendly hotel, a pet-friendly farmhouse for watching animals and the area, a new pet entry point, a quarantine zone and a vast area for dog walking.
The modular type of aviary allows you to perform work in stages. The cells are designed in such a way that shelter workers can easily clean up, feed and dine animals, while all processes are kept from the eyes of visitors.
Project year: 2019
Project location: Fedorivka village, Kyiv region
№19382 Школа мистецтв / School of Arts
Назва проекту: Школа мистецтв
Статус на поточний момент: Завершена стадія ПП
ГАП та склад команди: Анна Іскіердо, Олександр Прокоп'юк
Назва компанії: АІММ
Контактні дані: info@aimm-group.com, 044 228 91 59
Короткий опис проекту:
Ми ґрунтовно підійшли до зміни парадигми навчального процесу, перетворивши стару типову споруду минулого століття в сучасний центр творчості. Художні студії стали просторими і світлими, а музичні класи обладнані сучасною шумоізоляцією з продуманим акустичним ефектом. У хореографічних класах стане комфортно проводити репетиції усієї трупи. Та й сам будинок, вже не виглядає як залізобетонний куб з віконними прорізами. Тепер, це яскравий приклад актуального європейського постмодернізму, з ритмічними вертикальними лініями французьких вікон.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м.Київ, вул. Малиновського, 11В

Project name: School of Arts
Actual Status: Pre-design completed
Chief Architect and Team Members: Anna Iskierdo, Olexandr Prokopiuk
Company name: AIMM
Contact details: info@aimm-group.com, 044 228 91 59
Brief description of project:
Our specialists thoroughly approached the shift of the educational process, transforming the last century building into a modern art-center for children.
Thus art studios have become spacious and bright, and music classes are equipped with modern sound isolation with a elaborate acoustic effect. In the choreographic classes there will be enough space for comfortable rehearsals of the entire performance.
The building looks no longer like a reinforced concrete cube with window slots. Nowadays this is a vivid example of the actual European postmodernism with rhythmic vertical lines of French windows.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Malinovsky Str., 11B
№19384 Реконструкція площі по вул. Героїв Небесної Сотні / The reconstruction of the square on Heroyiv Nebesnoyi Sotni St.
Назва проекту: Реконструкція площі по вул. Героїв Небесної Сотні в м. Біла Церква Київської області зі спорудженням пам'ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні (під час "Революції гідності") та загиблих борців за волю і незалежність України в АТО на сході України
Ведучий архітектор: Жихарев Роман
Склад команди: Жихарев Роман, Міщенко Валерій, Жихарева Катерина, Міщенко В'ячеслав
Назва компанії: ПТАМ «АММІ» архітектора Міщенка В.В.
Контактні дані: м. Біла Церква, вул. Театральна, 9, т. 093 911 09 22, 063 227 08 77
www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com
Короткий опис проекту:
Герої Небесної сотні – не звичайні люди, а обрані, бо відстояли найдорожче, що дав Господь людині – життя, ціною власного життя.
72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців- військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії.
З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. За даними Книги Пам'яті, втрати загиблими 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців станом на листопад 2017 року - 134 бійців.
КОНЦЕПЦІЯ
Птахи не побачать сквер. Вони побачать велику прострелену мішень, через отвори в якій виросли дерева. На деревах можна вити гнізда. І ІМЕНА. У мішень цілеспрямовано стріляли. І в центр, в серце. Доки не народилася остання крапля людського терпіння.
Дерева, що проросли крізь діри в мішені - продовження життя, течія часу. Продовження ЖИТТЯ навіть на тому місці, де народилася чиясь СМЕРТЬ. Початок нового часу.
Кубики білого кольору - шматочки цукру - місця для, частіше поодинокого, мовчазного споглядання моменту історії, зображеного в статичних символах, місця для ідентифікації своєї ПРИЧЕТНОСТІ.
Кільця мішені - давно стали травою. Перетини - утворили діагональні пішохідні потоки. Люди поспішають пройти повз своєї суті.
На перетині, в центрі хреста - куля з полірованого металу. Завжди чесний: він відображає те, що бачить. На кулі викарбувані імена героїв.
Коли я дивлюся на своє відображення, я бачу на собі їх імена. Хтось був раніше за мене. Хто він? Його серце було гарячіше, він раніше в усьому розібрався й прийняв рішення. Стояти там. Загинути заради мене. Він був сміливіше чи просто раніше? Чи зможу я так? Хто, якщо не він?
Почуття подяки.
Металева куля - ОСТАННЯ КРАПЛЯ ЛЮДСЬКОГО ТЕРПІННЯ, перший імпульс, який похитнув камінь. Хвиля від нього - послання, динаміка дії, вода, яка змиває бруд і брехню.
Вони зробили все - віддали життя.
КОГО Я ПОБАЧУ У ВІДОБРАЖЕННІ - залежить тільки від мене.
Рік реалізації проекту:2019 р.
Місце реалізації проекту: м. Біла Церква, Україна

Project name: The reconstruction of the square on Heroyiv Nebesnoyi Sotni St. in the city of Bila Tserkva, Kiev region, with the construction of a monument to honor the fallen Heroyiv Nebesnoyi Sotni (during the Revolution of Dignity) and deceased fighters for the freedom and independence of Ukraine in the ATO in the east of Ukraine
Lead Architect: Roman Zhikharev
List of Team Members: Roman Zhikharev, Valerii Mishchenko, Kateryna Zhikhareva, Viacheslav Mishchenko.
Company name: AMMI architectural workshop
Contact details: 09117, Ukraine, Bila Tserkva, 9 Teatralna st.,
+38 063 227 08 77, +38 093 911 09 22
www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com
Brief description of project:
Heroyi Nebesnoyi Sotni are not ordinary people, but chosen ones, because they defended the most precious that the Lord gave to the man - life, at the cost of their own lives.
72 separate mechanized brigade named after Cherniye Zaporozhtsi is a military formation of mechanized troops of the Armed Forces of Ukraine. It is located in Bila Tserkva, Kyiv region. The crew was established in 2002 on the basis of the 72nd Guards Mechanized Division.
Since 2014, the brigade fought in war in the eastern Ukraine as a part of the anti-terrorist operation. According to the Book of Memory, the loss of the deceased of Cherniye Zaporozhtsi 72 SMB accounts for 134 fighters by November 2017.
THE CONCEPT
Birds will not see the square. They will see a large shot target, through the holes of which the trees have grown. It's possible to tend the nest on the trees. And the names. The target was shot on purpose. And in the center, in the heart. Until the last drop of human patience was born.
Trees sprouting through the holes of the target are the continuation of life, the flow of time. The continuation of life even in that place where someone's death was born. The beginning of a new time.
White cubes - slices of sugar - are places for, more often isolated, silent contemplation of the moment of history, depicted in static symbols, places to identify their involvement.
Target rings have become grass for a long time. Crossings formed diagonal pedestrian streams.
People are in a hurry to go past their essence.
At the intersection, in the center of the cross is a ball of polished metal. Always honest: it reflects what it sees. The names of the heroes are engraved on the ball.
When I look at my reflection, I see their names on my body. Someone was here before me. Who is he? His heart was hotter, he understood everything before and made his decision. Stand there. Die for my sake.
Was he more courageous or just did it before? Can I do that? Who, if not he?
Sense of gratitude.
Metal ball is the last drop of human patience, the first impulse that shook the stone. The wave from him is the message, the dynamics of action, the water that washes the dirt and the lie.
They did everything - sacrificed their lives.
Whoever I see in the reflection depends only on me.
Project year: 2019
Project location: Bila Tserkva, Ukraine
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda