Ukrainian Urban Awards

Міське планування

City planning


Масштаб вулиць
The scale of the streets


Масштаб міста
The scale of the city
№19111 Площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт / Mytna square in Lviv. Capital repair
Назва проекту: площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт
Статус на поточний момент: реалізований
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко, Валентин Шароватов, Юрій Мозіль, Роберт Митричко, Вадим Турчин, Юрій Криворучко, Ігор Антонишин, Анатолій Штанько, Тарас Баран, Тарас Романус, Микола Шевчик, Гель Володимир, Галина Лукащук, ін.
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Короткий опис проекту: Проектування і ремонт площі тривали майже два роки, на площі замінили всі мережі комунікацій, відремонтували вхід у підземний перехід, замінили старе і дуже знищене покриття із залізобетонних плит, реконструювали старий фонтан, який постав тепер у вигляді пішохідного фонтану з 25 форсунками, що в різному ритмі і на різну висоту викидають воду ніби прямо із мощення, хоч насправді під покриттям із гранітних плит розташовується резервуар для води, на місці чаші старого фонтану. Оновили озеленення, висадили більше 15 нових видів рослин, дерев і кущів, серед них: кулясті клени, райські яблуні, груші каллеріана, мигдаль трилопатевий, самшит, лаванду, троянди, японську айву, спіреї та барбариси. Велика кількість фруктових дерев з'явилася на площі як символ колишніх монастирських садів, що росли біля монастиря кларисок та у його дворі у довоєнні часи, як і біля багатьох інших монастирів Львова.
Також на площі залишилася бронзова скульптура хлопчика, що плюскається водою, як символ епохи, що минула, і як спогад з дитинства й молодості для багатьох львів'ян. Скульптуру почистили, оновили і встановили назад на площі. Зараз хлопчик ловить руками воду, як і було задумано (проте тоді не реалізовано!) у давньому проекті фонтану із 1960-х рр.
На площі Митній замонтовано біля ста одноватних світильників у мощенні, що сконцентровуються до входу у Музей Пінзеля – до основної домінанти площі, таким чином наголошуючи присутність цієї визначної будівлі колишнього костелу, а сьогодні музею із унікальною збіркою дерев'яної скульптури барокового майстра. Під час ремонту площі оновилося і її довкілля – також відремонтували фасади основних будівель, що її оточують: поліклініки, коледжу (розташовується в приміщеннях давнього монастиря) і самого музею Пінзеля (розташовується в приміщенні давнього костелу). Проект був виконаний на основі воркшопу із залученням локальних мешканців та стейкхолдерів площі, який відбувався у рамках Майстерні міста.
Замовник: Управління охорони історичного середовища, Личаківська районна адміністрації ЛМР
Виконавець робіт: «Арка-Пік»

Project name: Mytna square in Lviv. Capital repair
Nomination: City planning.
Actual Status: Built
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Yuriy Mozil, Robert Mytrychko, Vadym Turchyn, Yuriy Kryvoruchko, Ihor Antonyshyn, Anatoliy Shtanko, Taras Baran, Taras Romanus, Mykola Shevshyk, Gel Volodymyr, Halyna Lukaschuk, oth.
Company name: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Short description of project: The design and repair of the square occur for almost two years, all communications networks on the square was replaced, repaired the entrance to the underground passage, replaced the old and very destroyed cover from reinforced concrete slabs, redesigned the old fountain, which was now put in the form of a pedestrian fountain with 25 nozzles, which in various ways of rhythm and at different heights emit water as if directly from the paving, although in fact, under the cover of granite plates is a water tank, in place of the previous fountain bowl.
Renewed landscaping, landed more than 15 new species of plants, trees and shrubs, among them: spherical maples, paradise apple trees, pear cahererian, trifoliate almonds, boxwood, lavender, rose, Japanese quince, spirea and barberry. A large number of fruit trees appeared on the square as a symbol of the former monastery gardens that grew up near the Monastery of Clariscus and in its courtyard in pre-war times, as well as many other monasteries in Lviv. Also there is a bronze sculpture of a boy fluttering with water on the fountain, as a symbol of the past, and as a reminiscence from childhood and youth for many Lviv citizens. The sculpture was cleaned, refurbished and set back on the square. Now the boy catches water, as it was conceived (but then not realized!) In an old project of the fountain since the 1960's. In the Mytna Square, about one hundred monolithic luminaries was installed in the paving, which is concentrates to the entrance to the Pinzel Museum - the main dominant area, which emphasizing the presence of this remarkable building of the former church, and today the museum with a unique collection of wooden sculptures of the Baroque master. During the repairs of the square was renovated its environment as well - repaired the facades of the main buildings surrounding it: polyclinics, college (located in the premises of the ancient monastery) and the museum of Pinzel (located in the premises of the ancient church). The project was implemented on the results of a workshop involving local residents and stakeholders of the square, which took place in the Urban Workshop
Customer: Department for the Protection of the Historical Environment, Lychakiv District Administration of LMR
Performer of works: "Arka-Peak"

№19150 Реконструкція набережної «Циганка» / Reconstruction of waterfront "Tsyhanka"
Назва проекту: Реконструкція набережної «Циганка»
Статус на поточний момент: Реалізовано
Головний архітектор проекту: Капустинський Михайло
Склад команди: Лозіцька Марта, Джула Анастасія, Джула-Райфшнайдер Олена, Джула Іван, Райфшнайдер Дмитро, Брінь Святослав, Шупляк Віктор
Назва компанії: громадська ініціатива URBAN.te і КП «Місто»
Місто: Тернопіль
Контактні дані тел.: +380964618912; email: urban.te.info@gmail.com
Рік реалізації проекту: 2016 р.
Місце реалізації проекту: м. Тернопіль, вул. Білецька
Площа проекту: 1,022 га
Стислий опис проекту : Ідея перетворення занедбаного простору на березі Тернопільського ставу належить громадській ініціативі «Urban.te». Ініціатива має на меті покращити рівень громадських просторів міста, привнести сучасний дизайн в дану сферу та таким чином підвищити рівень життя його громадян.
Набережна "Циганка" користувалась великим попитом у місцевих жителів як «зелений пляж» попри її занедбаний стан. Адже територія знаходиться неподалік центральної частини міста та тільки в цій зоні можливий безпосередній контакт з водою, на відміну від іншої частини міської набережної.
Концепція перетворення даної території була представлена на фестивалі вуличної їжі на День міста 2015 року. Під час фестивалю до стенду з ескізом підходила велика кількість людей, вони мали можливість залишити свої коментарі на спеціальному плакаті для відгуків, ставити запитання, давати рекомендації. Тоді ж до стенду підійшов і діючий мер міста, який також зацікавився проектом і висловив побажання щодо його реалізації.
Проект передбачав перетворення занедбаної набережної на простір для проведення дозвілля для різних соціальних та вікових груп. Серед основних точок притягання є: амфітеатр на березі ставу, пристань для човнів, оглядові майданчики – фотозони, скейт-парк, пішохідний фонтан, зелений пляж, споруда із туалетами, переодягальнями, та душовими, дитячий майданчик та волейбольний майданчик. Також реалізована велодоріжка напротязі ділянки опрацювання, вздовж вулиці Білецької.
Під час реалізації проекту відбувалась тісна співпраця між архітекторами і підрядними організаціями, представниками влади і місцевої громади, і з деякими зацікавленими бізнесменами.
Основна ідея проекту полягала у тому, щоб кожен відвідувач зміг знайти своє місце у просторі набережної, щоб кожен хто вже там побував, захотів повернутись туди знову. Наповнення атракціями відбувалось, відштовхуючись від основного, вже сформованого часом, призначення даної території – громадський пляж. Прогулянкова алея, що пересікає "Циганку", з'єднує між собою різноманітні зони відпочинку і дає можливість знайти "своє місце" поблизу води та серед новостворених зелених насаджень.

Project Name: Reconstruction of waterfront "Tsyhanka"
Actual Status: Built
Chief Architect: Kapustynskyi Mykhailo
List of Team Members: Lozitska Marta, Dzhula Anastasia, Dzhula-Reifschneider Olena, Dzhula Ivan, Reifschneider Dmytro, Brin Svyatoslav, Shuplyak Viktor
Company's Name: Public initiative URBAN.te and KP "Misto"
Location: Ternopil, Ukraine
Contact Details: +380964618912; email: urban.te.info@gmail.com
Project Year: 2016
Project Location: Ternopil, Shashkevycha st., 19
Area: 1,022 hectares
Short description of the project: The idea of transforming the abandoned waterfront «Tsyhanka» belongs to the non-government organization Urban.te. The organization is aimed at improving the level of public spaces in the city, introducing modern design in this area. In such way they want to improve living standards of its citizens.
The "Tsyganka" waterfront is in great demand among locals as a "green beach" despite its neglected state. After all, it's located near the central part of the city being the only zone where the direct contact with water is available, unlike the rest of the city's waterfront.
The concept of transforming this territory was presented at the Festival of Street Food on the 2015 City Day. During the celebration, people could share their thoughts, suggest the ideas. Also, the Mayor took an interest in the initiative and manifested a desire to support the project.
The project provides the transformation of the abandoned waterfront into leisure space for various social and age groups. The main points of attraction are: the amphitheater around the pool, pier for boats, observation platforms - photo zones, skate park, the fountain, the green beach, public restrooms, changing rooms, showers, the playground and volleyball court. The cycling track has also been implemented throughout the area, along the Biletska Street.
During the project execution, had a place tight cooperation between the architects and the contracting organizations, public authorities, and a few of business owners who were engaged into the process of reconstruction.
The main idea of the projects runs into the following: every citizen, every individual can find their own place on the waterfront and always wants to come back. The space enrichment was based around the main waterfront attraction – the public beach. A terrace throughout 'Tsyhanka' joins various break areas and allows to find you own place near the water and greenspace.
№19310 Реконструкція вулиці Павла Римлянина у м.Львові / Reconstruction of Pavla Rymlyanyna street in Lviv
Назва проекту: Реконструкція вулиці Павла Римлянина у м.Львові
Статус на поточний момент: Реалізовано
ГАП та склад команди: Головний інженер проекту Сергій Фіалковський, дизайн - Олександр Шутюк
Назва компанії: ЛКП Інститут просторового розвитку
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх , тел. (032) 260-05-16
Короткий опис проекту:
Цей проект перетворив повністю запарковану вулицю названу на честь архітектора епохи відродження П.Римлянина на затишний простір, що з'єднує жваву площу Митну з вулицею Пекарською. Проектом реконструкції було передбачено суттєве розширення тротуарів та захист їх від нелегального паркування приватних авто, для яких було створено дві паркувальні зони загальною місткість 15 машиномісць. Проїзну частину замощено базальтовою бруківкою замість асфальту, який був тут до реконструкції. Також облаштовано велопарковки та нове вуличне освітлення, а кількість озеленення суттєво збільшилася за рахунок висадки нових дерев та кущів. Окрему увагу приділено організації водовідведення - всі ринви заведені під землю, а вздовж проїзної частини облаштовано водовідвідний рівчак з бруківки, який скеровує дощову воду у дощоприймачі. Проте вулиця не перетвориться на типовий простір для туристів та збереже мешканців завдяки тому, що проїзд збережено і комерція не зможе захопити всю вулицю, як це зазвичай відбувається з пішохідними просторами.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Павла Римлянина

Project name: Reconstruction of Pavla Rymlyanyna street in Lviv
Actual Status: Completed
Chief Architect and Team Members: Head engineer Serhiy Fialkovskyy, design - Oleksandr Shutyuk
Company name: Institute of Spatial Development
Contact details: 79008, Lviv, vul.Smolskogo 4, 2 floor , тел. (032) 260-05-16
Brief description of project:
This project turned the completely parked street into a cozy space that connects the lively Mytna square with Pekarska Street.The project of reconstruction of the street of Pavlo Romlyanyna provided for a significant expansion of sidewalks and protection of them from illegal parking of private cars, for which two parking areas with a total capacity of 15 car spaces were created. The traffic lane is covered with basalt pavement instead of asphalt, which was here before reconstruction. Bicycle parking and new street lighting also appeared, and the amount of greening increased significantly due to the planting of new trees and shrubs. Particular attention is paid to the organization of drainage - all the gutters are laid underground, and along the travel section is equipped with a drainage pit of paving, which directs rainwater in the drain.
Project year: 2018
Project location: Ukraine, Lviv
№19316 Липові роси / Lypovi Rosy
Назва проекту : Липові роси
Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна
Склад команди : Наталя Зінчук, Ігор Гладун, Володимир Палій, Мирослава Мазепа, Наталя Машевська, Адріана Криворучко, Мар'ян Дільний
Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»
Місто : Львів
Контактні дані : zelemin-art@ukr.net, +38 032 232 87 15
Стислий опис проекту :
Ділянка проектування знаходиться в селі Липники, в оточенні лісу, за 7 км від Львова. На жаль, багато таких приміських селищ відіграють роль умовного "спального району", коли все активне громадське життя проходить в межах міста. Мета – при проектуванні цієї дільниці - утворити в заміських межах агломерацію з міським типом життя, наповнену всіма супутніми ознаками та інфраструктурою, що включає дитячий садочок, заклади харчування, магазини, місця для дозвілля дорослих і дітей. Завдання – заохотити та надати майбутнім мешканцям, засобами проектування, можливість для розвитку приватного бізнесу, що унеможливить так зване "вимирання" в момент "добових міграцій".
Блокована забудова забезпечує достатню щільність на насиченість вулиці. Геометрія вулиць з численними поворотами уповільнює швидкість руху в межах кварталу. Малоповерхова забудова дозволяє робити проїзди вузькими і забезпечує візуальний і звуковий контакт з вулицею та іншими мешканцями.
Село Липники, насичене дачними ділянками, що розбудувались в однородинні будинки, наразі виконує роль віддаленого спального району Львова. Із розбудовою комплексу «Липові роси», з усіма ознаками міського життя, Липники отримали поштовх до розвитку, додаткові робочі місця для мешканців села.
Рік реалізації проекту: 2018 - р. (1 черга), решта черг в процесі реалізації
Місце реалізації проекту: м. Львів, с. Липники
Площа проекту: площа всієї ділянки – 9,5 га; прогнозована загальна площа на всій ділянці – 31 830; площа ділянки 1-ї черги – 1,9 га; загальна площа 1-ї черги – 5 500 м2

Project Name : Lypovi Rosy
Head Architect : Nataliya Zinchuk
List of Team Members : Nataliya Zinchuk, Igor Gladun, Volodymyr Paliy, Myroslava Mazepa, Nataliya Mashevska, Adriana Kryvoruchko, Marian Dilnyy
Company's Name : Architectural office "Zelemin"
City : Lviv
Contact Details : zelemin-art@ukr.net, +38 032 232 87 15
Short Description of the Project :
The project site is located in the Lypnyky village, surrounded by forests, 7 km to Lviv. Unfortunately, many of these suburbs play the role of a conditional "sleeping area", when all active public life is focused on the city. The aim - at designing this area - to create a city-style agglomeration with the suburb, filled with all accompanying facilities and infrastructure, including kindergarten, catering establishments, shops, and recreational areas for adults and children. The task is to encourage and provide future residents, using means of design, with a venue for the private business development, to eliminate the so-called "depopulation" at the moment of "daily migration".
Multi-dwelling development provides sufficient street density and saturation. The streets geometry with numerous turns slows down the traffic within the block. The low-rise development allows narrow passage and provides visual and sound contact with the street and other residents.
The Lypnyky village, rich in country single-family houses, is currently playing the role of a remote Lviv suburb. After the Lypovi Rosy complex is developed, with all the attributes of urban life, Lypnyky would get an impetus for development, additional workplaces for the villagers.
Project Year : 2018 (1 stage), the remaining stages in the process of construction
Project Location : Lypnyky village, Lviv
Project area : the site area is 9.5 hectares; the forecasted total area on the whole site is 31 830 sq.m; area of the 1st stage site - 1.9 hectares; the total area of the 1st stage - 5 500 sq.m
№19339 Реконструкцiя площi в м. Краматорськ / Reconstruction of Mira Square in Kramatorsk
Назва проекту Реконструкцiя площi в м. Краматорськ
Ведучий архітектор (ПІБ) Полiванова Майя
Склад команди Евген Горевой, Нiкола Фурлано, Дмитро Тугусов, Лера Жежеленко
Назва компанії Сити Дизайн
Місто Харкiв
Контактні дані Московський проспект 199б, Харкiв. тел. 0503031403
Стислий опис проекту:
Площадь Мира и центральное здание Дворец культуры и техники НКМЗ были построены в период 1950 - 1965 г. Площадь активно использовалась в период СССР и является главной площадью г.Краматорск. За последние годы площадь перестала быть популярной среди горожан, в связи с устаревшим благоустройством, нерациональным зонированием и трафиком автомобилей, которые по диагонали пересекали территорию площади. Большую часть площади Мира занимает неухоженный сквер и «мертвые зоны», которые не используются пешеходами. Главной задачей проекта было гармоничное соединение площади Мира, сквера Профсоюзов и проспекта Мира, а также создание единого пространства с эффективным использованием всех зон. По периметру площади предлагается увеличить пешеходное пространство за счет изменения транспортных потоков. Для того чтобы уйти от существующих высоких подпорных стен, сделать террасы-пандусы, по которым можно подниматься ко Дворцу культуры, или отдыхать на них в обычное время или во время массовых мероприятий. Большой сухой фонтан в центре позволяет трансформацию пространства под разные мероприятия. Проектом предусмотрено сохранение существующих деревьев, размещение новых зеленых зон и скамеек.
Бульвар-променад (увеличение пешеходного пространства за счет старых клумб), высадка деревьев по обеим сторонам аллеи и установка по периметру бульвара скамеек, освещения, размещение скульптур и др.
Спроектированы велосипедные дорожки и парковки для велосипедов, в проекте будет предусмотрена безбарьерная архитектура. После реконструкции площадь позволяет вмещать более 10 тыс тысяч человек во время массовых мероприятий что позволило основные городские мероприятия проводить именно здесь(ранее в городе не было такого места). Площадь стала более комфортной и удобной.
Рік реалізації проекту 2019
Місце реалізації проекту м.Краматорськ
Площа проекту _ 2 Га

Project Name Reconstruction of Mira Square in Kramatorsk, Ukraine
Head Architect Mayya Polivanova
List of Team Members Evgen Gorevoy, Nicola Furlano, Dmutro Tugusov, Lera Gegelenko
Company's Name City Design
Contact Details 199B Moskovsky Ave. Kharkov, Ukraine tel/0503031403
Short Description of the Project:
The Mira Square and the central building of the Palace of Culture and Technology were built in the period from 1950 to 1965. The square was actively used during the USSR as the main square of Kramatorsk. In recent years, the area has ceased to be popular among citizens due to outdated landscaping, irrational zoning and car traffic that diagonally crossed a part of the square. Most of the Mira Square is occupied by an unkempt square and "dead zones" that are not used by pedestrians. The main task of the project was to harmoniously connect the Peace Square, the Square of Trade Unions and Prospekt Mira as well as the development of a single space with effective use of all zones. Along the perimeter of the square, it is proposed to increase pedestrian space by changing traffic flows.
In order to get away from the existing high retaining walls, terraces-ramps, on which you can get to the Palace of Culture, or rest on them at regular times or during public events, shall be made. A large dry fountain in the center allows the transformation of space for various events. The project provides for the preservation of existing trees, placement of new green areas and benches.
Boulevard promenade (increase in pedestrian space due to old flower beds), planting trees on both sides of the avenue and installing benches on the perimeter of the boulevard, lighting, placing sculptures, etc.
Cycle paths and bicycle racks were designed and a barrier-free architecture will be provided for in the project. After the reconstruction, the area allows to accommodate more than 10 thousand people during mass events which allowed the main city events to be held here (previously there was no such place in the city). The area has become more comfortable and convenient.
Project Year 2019
Project Location Kramatorsk Ukraine

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda