Ukrainian Urban Awards
Архітектура державних, муніципальних та соціальних об'єктів

Architecture of public, social and state buildings
Школи
Schools

Дитячі садки
Kindergartens

Лікарні,клініки
Hospitals, clinics

Суди
Courts

№ 19025 Дитячий садок LeapKids / LeapKids Kindergarten
Назва проекту: Дитячий садок LeapKids
Номінація: громадські будівлі
Ведучий архітектор: Тетяна Григорова
Назва компанії: БІП ПМ Контактні дані: bip@bippm.com con tel +380 44 591 33 47 con fax +380 44 591 33 46 Наш почтовый адрес: а/я 115 Киев Украина 03151
Короткий опис проекту: Будівля дитячого садка розташована на терені житлового комплексу НОВОПЕЧЕРСЬКІ ЛИПКИ. Образне архітектурне рішення базується на формах рослин, чим підкреслюється тема важливості захисту довкілля. Оригінальна архітектура будівлі не залишить байдужим ні дітей, ні дорослих.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Київ

Project Name: LeapKids Kindergarten
Nomination: public buildings
Leading Architect: Tatyana Grigorova
Company name: BIP PM Contact details: bip@bippm.com con tel +380 44 591 33 47 con fax +380 44 591 33 46 Our mailing address: box 115 Kiev Ukraine 03151
Brief description of the project: The kindergarten building is located on the territory of the residential complex NOVOPECHERSKI LYPKI. The figurative architectural solution is based on the forms of plants, which emphasizes the importance of environmental protection. The original architecture of the building will not leave indifferent either children or adults.
Year of implementation: 2016
Place of project implementation: Kyiv
№19078 Дитячий сад смт. Обухівка / Kindergarten Obuhivka
Назва проекту: Дитячий сад смт. Обухівка
Статус на поточний момент: введений в експлуатацію
ГАП та склад команди: Олексій Валентіров, Катерина Криськова, Сергій Готв'янський
Назва компанії: архітектурне бюро VALENTIROV&PARTNERS
Контактні дані: вул. Шнеєрсона, 3, м. Дніпро, Україна, +38 066 591 10 82 www.valentirov.com
Короткий опис проекту: Сучасний дитячий садок на 115 місць.
Будівля має лінійну планувальну структуру, що досить нетипово для споруд даної типології.
Але саме це дозволило розмістити приміщення усіх 6 дитячих осередків вздовж головного фасаду, оріентованого на південь.
Головний задум у створенні простору, заповненому сонячним світлом та одночасно забезпечити максимальний зв'язок інтер'єру з навколишнім ландшафтом.
Тектоніка фасаду являє собою елементи солнцезахисту, захищаючи приміщення від перегріву у літній час.
Завдяки південній орієнтації забезпечується використання сонячної енергії для донагріву приміщень у осіннє-зимовий час, коли сонце нижче до горизонту.
Дизайн внутрішніх приміщень простий та функціональний. Головна мета - створити невибагливий фон для кольорово та емоційно яскравого дитячого світу. На наше глибоке переконання, саме діти слугують головними композиційними акцентами в такому середовищі.
Дитячий сад збудований з використанням сучасних енергоощадних технологій: в приміщеннях функціонує припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією, на даху – сонячні панелі.
Рік реалізації проекту: 2017-2018
Місце реалізації проекту: смт. Обухівка, Дніпропетровська обл., Україна
Фото: Андрій Авдєєнко

Project name: Kindergarten Obuhivka
Actual Status: done
Chief Architect and Team Members: Oleksii Valentirov, Kateryna Kriskova, S. Hotvianskyi
Company name: VALENTIROV&PARTNERS
Contact details: M. M. Shneiersona str. 3, Dnipro, Ukraine, 49101 +38 066 591 10 82 www.valentirov.com
Brief description of project: The modern kindergarten for 115 places.
The building has a linear planning structure that is rather unusual for the buildings of this typology.
But this allowed to accommodate all 6 children's cells along the main facade facing the south.
The main idea is to create space, filled with sunlight and at the same time provide the maximum connection of the interior with the surrounding landscape.
The tectonics of the facade are elements of sun protection, protecting the room from overheating in the summer.
Due to the southern orientation, solar energy is used to heat up the premises during autumn-winter, when the sun is lower to the horizon.
Interior design is simple and functional. The main goal is to create an unpretentious background for the colorful and emotionally bright children's world. It is our deep conviction that the children are the main compositional accents in this environment.
The kindergarten is built with the use of modern energy-saving technologies: in the premises there is a ventilation system with recuperation, on the roof - solar panels.
Project year: 2017-2018
Project location: Obukhivka, Ukraine
Photo: Andrey Avdeenko Photographer
№19109 Фельдшерський пункт із службовим житлом / Paramedic station
Назва проекту: Фельдшерський пункт із службовим житлом в с. Боденьки Вишгородського району Київської області.
ГАП : Глухоманюк Володимир Анатолійович
Склад команди: Жан-Лу Сален, Васянович Емілія Вікторівна, Васянович Віктор Сергійович
Назва компанії: ТОВ «АРХ-МОЕ» www.apx-moe.com
Місто: Київ
Контактні дані: +380 50 4113794 vg@vg-arch.com
Стислий опис проекту: Будівля фельдшерського пункту запроектована з двох різновеликих об'ємів, які мають різне призначення: службова частина і службове житло, але поєднаних в єдину композицію. У проекті закладено стандарт «пасивний будинок», що дозволяє вирішувати питання скорочення витрат на енергоспоживання і використовувати альтернативні джерела енергопостачання. Відкрито Президентом України 15 травня 2018 року.
Рік реалізації проекту: - 2018
Місце реалізації проекту: с. Боденьки Вишгородського району Київської області
Площа проекту: 142 м2

Project Name: Paramedic station
Head Architect: Volodymyr Glukhomanyuk
List of Team Members: Jean-Loup Salaun, Emilia Vasianovych, Victor Vasianovych
Company's Name: APX-MOE www.apx-moe.com
Contact Details: +380 50 4113794 vg@vg-arch.com
Short Description of the Project (up to 500 symbols): The building of the paramedic station was designed from two different sizes, which have a different purpose: the service part and service housing, but are united in a single composition. The project contains the standard "passive house", which allows to solve issues of reducing energy costs and use alternative sources of energy supply. Opened by the President of Ukraine on May 15, 2018.
Project Year: 2018
Project Location: Bodenki village Vyshgorodsky district of the Kiev region
№19140 Гімназія А+ / Gymnasium A+
Назва проекту: Гімназія А+
Ведучий архітектор : Олександр Попов, Ольга Чернова
Склад команди: А. Каменець, С. Кравченко, М. Рябоконь, Р. Таранущенко
Назва компанії: archimatika - архітектурне проектування Svoya Studio - дизайн інтер'єрів
Місто: Київ
Контактні дані:
ООО АРХІМАТИКА, 01054 Київ, Украіна, вул.Тургенєвська, 38, 5 пов.
тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Стислий опис проекту
Гімназія А + продовжує комплекс навчальних закладів на території Комфорт Тауна. Будівля школи виконано в ахроматичних кольорах на контрасті з оточуючими житловими будинками. Будівля школи не навантажує міські мережі і отримує енергію, не викидаючи в атмосферу парникові гази і не забруднюючи довкілля. Автономна система опалювання і кондиціонування дозволяє адміністрації школи заощадити кошти в процесі експлуатації будівлі.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту м. Київ, вул. Березнева, 12
Площа проекту: 8 330 м2

Project Name Gymnasium A+
Head Architect Aleksander Popov, Olga Chernova
List of Team Members A. Kamenets, S. Kravchenko, M. Ryabokon, R. Taranushchenko
Company's Name archimatika - architectural design Svoya Studio - interior design
Contact Details
LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St.
p.:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Short Description of the Project
Gymnasium A + continues the complex of educational institutions on the territory of Comfort Town. The building of the school is made in achromatic colors in contrast to the surrounding buildings. The school building does not place a burden on the city's grid and receives energy without emitting greenhouse gases or contaminating the environment. An autonomous heating and air conditioning system helps save money on the school building's maintenance.
Project Year 2018
Project Location Kyiv, 12 Berezneva Str
№19225 Дошкільний навчальний заклад з ясельними групами / Preschool educational institution with junior groups
Назва проекту: Дошкільний навчальний заклад з ясельними групами
Ведучий архітектор: Мілько Катерина Олегівна
Склад команди: Шапіро Андрій, Бережний Олексій, Мілько Катерина, Борчук Вікторія, Горяний В'ячеслав, Лесова Альона, Костіна Лілія, Бондар Тетяна, Сухова Олена
Назва компанії: DP-INVEST
Місто: Дніпро
Контактні дані dpi.project.mail@gmail.com; 066 745 58 96; 093 561 09 79; www.dp-invest.com.ua
Стислий опис проекту: Дитячий садок розрахований на 115 дітей. Блок-схема будівлі складається з 6 модулів-блоків шестикутної форми – 4 блоки двоповерхові (групові осередки, спортивний і музичний зал) і 2 одноповерхових блоки (вхідна зона, адміністрація, медпункт, та харчоблок). Блоки з'єднані між собою коридором-галереєю на кожному поверсі з виходом у відкритий внутрішній дворик. Модулі мають форму сот, яка має природне походження, що дає змогу блокування різних схем і можливість збільшення місткості дитячого садку.
Рік реалізації проекту: 2018р.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро
Площа проекту: 2033,1м2

Project Name: Preschool educational institution with junior groups
Head Architect: Milko Katerina
List of Team Members: Shapiro Andriy, Berezhny Oleksiy, Milko Katerina, Borchuk Victoria, Horianyi Viacheslav, Lesova Alena, Kostina Lilia, Bondar Tetiana, Suhova Elena
Company's Name: DP-INVEST
Contact Details: dpi.project.mail@gmail.com; 066 745 58 96; 093 561 09 79; www.dp-invest.com.ua
Short Description of the Project : The preschool allows to keep up to 115 children. The block diagram of the building consists of 6 hexagonal block-modules: 4 two-storey blocks (group cells, a gym, and a music hall) and 2 single-storey units (an entrance zone, an administration, a first-aid room, and a catering unit). The blocks are interconnected with a gallery hall on each floor with access to an open courtyard. Modules have cells-like form copying the one of a natural origin, which allows blocking different schemes and an option to increase the capacity of the preschool.
Project Year: 2018
Project Location: Dnipro
№19266 Хірургічне відділення КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва / Surgical department of the hospital "Dnipropetrovsk Specialized Clinical Medical Center of Mother and Child. prof. M.F. Rudneva
Назва проекту: «Хірургічне відділення КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДОР» по проспекту Пушкіна, 26 у м. Дніпро»
Ведучий архітектор: Мілько Катерина Олегівна
Склад команди: Шапіро Андрій, Бережний Олексій, Мілько Катерина, Алмазова Людмила, Горяний В'ячеслав, Бондар Тетяна, Сухова Олена
Назва компанії: DP-INVEST
Місто: Дніпро
Контактні дані dpi.project.mail@gmail.com; 066 745 58 96; 093 561 09 79;_ www.dp-invest.com.ua
Стислий опис проекту : Проект виконаний з метою збільшення площ і створення сучасного лікувального закладу з наданням високотехнологічної медичної допомоги, поліпшення умов перебування матерів з дітьми, поліпшення умов праці медичного персоналу. Хірургічне відділення є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує стаціонарне лікування, а також консультативне обслуговування дітей різного віку міста і області. Основні завдання та функції хірургічного відділення: надання екстреної цілодобової і планової стаціонарної медичної допомоги дітям з гострою та хронічною хірургічною патологією; діагностика, оперативне лікування вад розвитку у немовлят, а також травм різного ступеня тяжкості.
Рік реалізації проекту: 2018р.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро
Площа проекту: 7247,72м2

Project Name: «Surgical department of the hospital "Dnipropetrovsk Specialized Clinical Medical Center of Mother and Child. prof. M.F. Rudneva " Dnipropetrovsk Regional Council " at 26, Pushkin avenue in Dnipro city» Head Architect: Milko Katerina
List of Team Members: Andriy Shapiro, Oleksiy Berezhny, Milko Katerina, Viacheslav Horianyi, Tetiana Bondar, Elena Suhova
Company's Name: DP-INVEST
Contact Details: dpi.project.mail@gmail.com; 066 745 58 96; 093 561 09 79; www.dp-invest.com.ua
Short Description of the Project : The project is dedicated for increasing the area and creating a modern medical facility providing high-tech medical care, improving the conditions of the stay for mothers and their children, advancing the working environment of medical stuff. The surgical department is a specialized medical and preventive facility, which provides inpatient treatment, as well as advisory services for children of all ages of the city and the region. Main tasks and functions of the surgical department are as following: provision of emergency 24/7 and scheduled inpatient medical care for children with acute and chronic surgical pathology; diagnostics, surgical treatment of progressive newborns' pathologies, as well as varying degrees' injuries.
Project Year: 2018
Project Location: Dnipro
№19386 : Пологовий будинок «Лелека» по вул. Квітки Цісик, 56 в м. Києві / Maternityhouse "Leleka" ontheKvitkyTsisykstreet, 56 inKyiv
Назва проекту: Пологовий будинок «Лелека» по вул. Квітки Цісик, 56 в м. Києві
Ведучий архітектор: Анна Кирій
Склад команди: Анна Кирій, Володимир Волошин, Віталій Нечай, Дар'я Юркевич,Станіслав Багрій, Олександр Бурчак, Володимир Поляков.
Назва компанії : ТОВ «Архітектурно-проектна група Анни Кірій»
Місто: м. Київ
Контактні дані: Анна Кирій, +38 (050) 351 52 77, in@kyrii-group.com.ua
Стислий опис проекту:
Головна ідея проекту -створити пологовий будинок нового типу, де найважливіші моменти життя відбуватимуться в затишку, комфорті та радості, а складні клінічні випадки матимуть найкращу базу для їх розв'язання. Це не будівля закритого типу, це - відкритий простір, де є місце родичам, відвідувачам, друзям.
Ділянка об'єкту будівництва знаходиться на території кліматичного курорту «Пуща-Водиця» і це, мабуть, найкраще місце для такого проекту. Будівлю оточують багатолітні сосни та дуби і ми змогли їх усі зберегти при будівництві. Зонування території виконано таким чином, щоб всі функції мали місце і не заважали одна одній. Наприклад, під'їзд швидкої або гостьова автостоянка не перетинаються із парковою зоною для прогулянок та відпочинку, яка сполучається з літнім майданчиком ресторану, в який може зайти будь-який відвідувач пологового будинку.
В будівлі розміщується відділення стаціонару на 49 ліжок та консультативна поліклініка на 35 відвідувань в зміну.
В медичному закладітакож передбачені:
1. Приймальне відділення
2. Амбулаторно-консультативна поліклініка
3. Палатне відділення
4. Пологове відділення на 15 ліжок
5. Пологове відділення (VIP) на 15 ліжок
6. Операційний блок
7. Відділення реанімації та анастезіології для новонароджених
8. Приміщення служби приготування їжі
9. Службові та побутові приміщення
10.Центральне стерилізаційне відділення
11.Пральня
12.Технічні приміщення.
Об'ємну композицію будівлі обумовила форма частини існуючої будівлі, реконструкцію якої ми здійснювали. Фасади вирішили світлими і водночас яскравими. Тому ця будівля помітна і виділяється серед існуючої зелені району.
Щодня в "Лелеці" народжуються дітки та з'являються нові життя, і ми дуже тішимося, що стали частиною цього щастя:)
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Пуща-Водиця. Київ
Площа проекту: 9232 m2

Project: Maternityhouse "Leleka" ontheKvitkyTsisykstreet, 56 inKyiv
Head Architect: Anna Kyrii
List of Team Members: Anna Kyrii, VitalyNechay, Darya Iurkevych, StanidlavBagrii, OleksandrBurchak, VolodymyrPolyakov
Company's Name : "Anna Kyrii Architectural Projecting Group" LLC
Contact Details: Anna Kyrii +38 050 351 52 77, in@kyrii-group.com.ua
Short Description of the Project (up to 500 symbols) : Maternityhouse "Leleka" ontheKvitkyTsisykstreet, 56 in Kyiv.
Themainideaof the project is to create a new-born maternity hospital, where the most important moment so flife will be in the cosiness, comfort and joy, and complex clinical cases will have the best base for their solution. This is not a closed-doorbuilding, it is an open space where there is space for relatives, visitor sand friends. The site of the construction site is located on the territory of the Puscha-Voditsa Climatic Resort, and this is probably the best place for such a project. The building is surrounded by perennialpinesandoaksand we were ableto keep the mall during construction. The zoning of the territory is made in such a way that all function stake place and donotin terfere with a chother. For example, an entranceto a fast or guest car park does not over lap with the park are a forwalk sand relaxation, which connects to the restaurant's summer terrace, where any visitor to the hospita lcan come in. The building accommodatesanin-patien tunit for 49 bed sand an advisory clinic for 35 visits per shift. The following facilities are also provided in the medical institution:
1. Reception аpartment.
2. Out patient and consultative polyclinic.
3. Chamber department.
4. Maternity department for 15 beds.
5. Maternity departent (VIP) for 15 beds.
6. Operational unit.
7. Department of resuscitation and anestheology for new borns.
8. Premises of cooking service.
9. Utility and house hold premises.
10. Centralsterilization compartment .
11. Laundry.
12. Technical premises.
The voluminous composition of the building caused the for part of the existing building, which were constructed. The facades were brigh tand bright at the same time. There for, this building is notice able and stand sout among the existing green area. Every day in "Leleki" babie sare born and new live sare emerging, and wear every happy that they became part of this happiness :)
Project Year: 2016
Project Location : Pushcha-Vodytsa, Kvitky Tsisyk street, 56, Kyiv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda