Ukrainian Urban Awards
Реновація / реконструкція
історичного об'єкту

Renovation / reconstruction
of the historical object

№ 19008 Арт конгрес-хол "Bankhotel"/ Bankhotel Art Congress-Hall
Назва проекту: Арт конгрес-хол "Bankhotel"
Ведучий архітектор (ПІБ): Кудін Віктор Петрович
Склад команди: Кудін В., Рябова О., Карнаухов М., Величко Т., Косік Л., Бесараб Н., Зінченко В., Доброва І., Довганич М.
Назва компанії: KUDIN architects
Контактні дані: м. Київ, Tel: +380503303097, kudin.arch@gmail.com
Стислий опис проекту: Готель знаходиться в реконструйованій будівлі Австро-Угорського банку – цінному елементі історичної частини Львова. Проект базується на ідеї максимального збереження автентичності будівлі та її планувальної структури. Усі збережені елементи відреставровані та делікатно поєднані з сучасним дизайном. У дизайні громадських приміщень готелю збережена та розвинута визначальна тема банку, а в номерному фонді в 101 номер, ми передали мистецьку атмосферу початку ХХ століття, використавши патерни на основі графіки французьких художників модерну. У будівлі встановлені холодильні машини з функцією теплових насосів, застосовані рециркуляція та рекуперація тепла повітря.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: вул. Листопадового Чину 8, м. Львів
Площа проекту: 8000 м2

Project Name: Bankhotel Art Congress-Hall
Head Architect: Viktor Kudin
List of Team Members: V. Kudin, O. Riabova, M. Karnaukhov, T. Velychko, L. Kosik, N. Besarab, V. Zinchenko, I. Dobrova, M. Dovhanych­
Company's Name: KUDIN architects
Contact Details: Kiev, Tel: +380503303097, kudin.arch@gmail.com
Short Description of the Project: The hotel is located in the reconstructed building of the former Austro-Hungarian Bank in Lviv – a valuable element of the historic city. The project is based on the idea of maximally preserving the authenticity of the building and its planning structure. All valuable elements have been restored and delicately combined with contemporary design. The design of the hotel's public part revolves around the idea of it formerly being a bank. In the 101 rooms, we expressed the artistic atmosphere of the early twentieth century, using patterns based on the graphics of French Art-Nouveau artists. Refrigerating machines with heat pump function are installed, as well as recirculation and recuperation of air heat.
Project Year: Completed. 2018
Project Location: 8 Lystopadovoho Chynu str., Lviv

№ 19153 Торгівельно-офісний центр LA FABRICA / LA FABRICA Shopping and Office Center
Назва проекту: Торгівельно-офісний центр LA FABRICA
Статус на поточний момент: на цьому етапі збудовано першу чергу будівництва, а саме будівля «Seconda»
ГАП та склад команди: ГАП – Україна Олег Вікторович, архітектор – Україна Лілія Вікторівна
Назва компанії: Архітектурна майстерня «Україна Олег та Ліля»
Контактні дані: +38 067 632 94 90; +38 067 633 96 03; м. Дніпро
Короткий опис проекту:
Об'єкт розташовано в центральній частині м. Дніпро. Дана будівля призначається для адміністративно-офісного використання, в плані має складну форму. Територію розробки багатофункціонального комплексу «La Fabrica», площею 0,2512 га розподіляє комплекс адміністративно-торгівельних будівель з 4-х черг будівництва, котрі складають ансамбль забудови по периметру кварталу, в межах:
- вул. В. Антоновича;
- вул. Ю. Савченка.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Дніпро
Об'єкт розташовано в центральній частині м. Дніпро в межах:
- вул. В. Антоновича;
- вул. Ю. Савченка.
Територію розробки багатофункціонального комплексу «La Fabrica», площею
0,2512 га розподіляє комплекс адміністративно-торгівельних будівель з 4-х черг будівництва, котрі складають ансамбль забудови по периметру кварталу.
Територія проектування знаходиться у сформованому міському кварталі
з вбудованими та окремо розташованими об'єктами, що підлягають реконструкції.
На цьому етапі збудовано перша черга будівництва, а саме будівля «Seconda».
Проект майбутньої забудови стилістично прив'язаний до вигляду Катеринославу часів 19 століття з елементами реконструкції але й поєднаний з використанням сучасних прийомів архітектури.
Ділянка, що розташована в центрі міста Дніпро, мала бути забудована черговою багатоповерхівкою. І те, що там залишалося, рештки трьох доходних будинків початку 20-го сторіччя, нових забудовників не цікавило. Таким чином, мала відбутися чергова руйнація історичної спадщини міста, але, згодом, ділянку було виставлено на продаж. І саме архітектор, Україна Олег, звернув увагу покупця-замовника на історичний контекст місця.
Виявилося, що до революції ділянка належала до макаронної фабрики і будинки були призначені для проживання інженерного персоналу. Мало що зберіглося, але і це виявилося цікавим для подальшого проектування. Виникла ідея створити торгово-офісний центр з невеличним готелем. Саме розташування ділянки на розі двох центральних вулиць надавало зручності для відвідувачів і користувачів. У збережених будинках були відновленні фундамент і перекриття, надбудована мансарда. Відтворено оздоблення фасаду. У сучасній вставці, між двома старими будинками, було застосоване сучасне структурне засклення. Дах металевий вальцьований, що притаманно будинкам початку минулого сторіччя. В загалі, атмосфера внутрішнього простору торгово-офісного центру мала нагадувати затишне подвір'я старого Катеринославу.
В середині навколишньої забудови ділянки буде зелене подвір'я. Індустріальний стиль виявився більш притаманним для реконструкції цих споруд: бетон, цегла, чорний метал, дерево, відкриті інженерні комунікації та жодного гіпсокартону. На цей час вдалося здійснити майже чверть задуманого. Цілком врятовано один старий будинок та зроблена сучасна вставка між двома старими будинками.
Реконструкція будівництва тривала чотири рокі. На завершальному етапі об'єктом зацікавилася компанія IQOS Phillip Morris і орендувала всю будівлю з вимогою пристосування до власних потреб.
Цим проектом архітектори, черговий раз, приділяють увагу збереженню будь якої архітектурної спадщини міста. Що саме ці залишки минулого разом з сучасною архітектурою створюють якісний контент міста.
ОБ'ЄМНО ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
Об'єкт – трьоповерхова будівля загальною площею 638 м2.
Висота приміщень – 3,00 м.
Загальна площа забудови – 299,2 м2.
Конструктивна система будівлі – монолітний залізобетоний каркас; несучі зовнішні та внутрішні залізобетонні та цеглові стіни. Горизонтальні навантаження приймаються несучими стінами та залізобетоннім перекриттям.
Стіни – залізобетонні та цегляні.
Перекриття – залізобетон.
Покриття – залізобетон.
Підлога – бетонна.
Вікна – металопластикові.
Дана будівля призначається для адміністративно-офісного використання, в плані має складну форму з розмірами в крайніх осях 35,5 м х 8,2 м. Будівля 3 поверхова, має підвальний поверх де розташовані санітарно-гігієнічні кімнати.

Project name: LA FABRICA Shopping and Office Center
Actual Status: At this stage, the first stage of construction was built, namely the Seconda Building
Chief Architect and Team Members: Chief Architect – Ukraina Oleh; Architect – Ukraina Liliia
Company name: Arch Workshop "Ukraina Oleh ta Liliia"
Contact details: +38 067 632 94 90; +38 067 633 96 03;
Brief description of project:
The object is located in the central part of the city of Dnipro. This building is intended for administrative-office use, in the plan has a complex form. The territory of the development of the multifunctional complex "La Fabrica", with an area of 0,2512 hectares, distributes a complex of administrative and commercial buildings of 4 quarters of construction, which constitute an ensemble of buildings along the perimeter of the block, within: - street V. Antonovich; - street Y. Savchenko.
Project year: 2017
Project location: Dnipro city
The Development project
The facility is situated in the central part of Dnepr within the territory of V. Antonovicha st. and Y. Savchenka. The territory of developing multifunctional complex "La Fabrica", with area of 0,2512 hectare is divided by the complex of 4 rounded construction commercial buildings which form the ensemble of construction in the block perimeter.
The projected contracture is situated in a city district with built and separately located. Objects which are to be reconstructed.
At this stage the first round of the construction, has been built, namely the building "Seconda". The project of the future facility is stylistically connected with appearance of Katerinoslav of the 19th century with the elements of reconstruction but is connected with the modern architecture methods.
The plot, situated in the center of Dnipro was to be built up with a multi-story building.
The developers were not interested in the remnants of the three valuable buildings of the beginning of the 20th century.
Thus, the historical heritage of the city was to be ruined. But the plot was exposed for sale. And it was architect Oleh Ukraina who drew the customer's attention to the historical context of the place.
The plot turned out to have belonged to the macaroni factory and the buildings were supposed for the engineering staff to live in. Little was preserved. But also it turned out interesting for further designing.
There was an idea to create a commercial Centre with a little hotel.
The location of the plot on the corner of the two main streets was very convenient for visitors and customers. The basements, the foundation of the ceiling of these buildings were remained and renowned, the attic was built. The façade was equipped with the modern panel between two old buildings structural fenestration was used. The roof is from drawn out iron which is special to the buildings of the beginning of the last century. In general the atmosphere of interior space of the commerce and office Centre must remind the cozy courtyard of old Katerinoslav.
In the middle of the outside of the facility there will be a green yard. The industrial style appeared to be the most suitable for these constructions: concrete, brick, iron,and wood, open engineering services. No plaster slab. So far it has been able to fulfil one-fourth of the planned one old house is completely restored and the contemporary panel between the two old houses has been made.
The reconstruction has lasted for four years. At its final stage the company IQOS Phillip Morris has taken an interest in this development project and rented the whole thing for own necessities.
With this project the architects draw attention to conserving any architectural heritage of the city. Precisely these remnants of the past combined with modern architecture create high-quality content of the city.
"Volumetric Planning and Construction decisions"
The object - three-store building with gross area of 638 m2
The height of the rooms makes 3,00 m
The grass area 299,2 m2
Structural system –
monolithic reinforced-concrete framework;
structure-bearing external and internal vein forced-concrete and brick walls.
Horizontal loads are accepted by load-bearing walls and reinforced-concrete floors.
Walls – reinforced concrete and brick.
The foundation of the ceiling – reinforced concrete
The floor – concrete
Windows – metal plastic
This building is designed for administrative and office use. In the plan it has a complex shape with sizes in extreme axes 35,5 m x 8,2 m.
The building has 3 stores. It has a basement where hygienic-sanitary rooms are situated.
№ 19350 Переосмислення M17 Центру Сучасного Мистецтва / M17 Contemporary Art Centre Rethinking
Назва проекту: Переосмислення M17 Центру Сучасного Мистецтва
Статус на поточний момент: реалізовано
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій: Альона Бондар, Богдан Гаджилов, Яна Гулько
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані:
T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Короткий опис проекту: Новостворена оболонка М17 базується на поєднанні фонового «музейного» мінімалізмуз сучасними методами обчислювального проектування.
Відтак, в основу формотворення патерну покладений перевернений на 45 градусів квадрат, що є відсиланням до існуючих та впізнаваних вікон будівлі й до українського художника супрематиста Казимира Малевича. На фасадному візерункові варіюється лише величина квадрату уможливлюючи пікселізоване представлення айдентики та іншої графічної геометрії. У темний час доби перфоровані отвори фасаду з цинкованої сталі засвічуються зсередини надаючи образу підкресленої довершеності.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Київ

Project name: M17 Contemporary Art Centre Rethinking
Actual Status: finished
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii, Aliona Bondar, Bohdan Hadzhylov, Yana Hulko
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Brief description of project: The newly created shell of M17 is based on a combination of "museum" minimalism with modern methods of computational design.
Consequently, the basis of the formation of the pattern is laid in 45-degree-rotated square, which is a reference to the existing and recognizable windows of the building and to the Ukrainian Suprematist artist Kazimir Malevich, who was born in Kyiv and taught at the Kyiv Art Institute. Only the square scale varies on the facade pattern, allowing pixelated representation of the identity and other graphic geometry.
Project year: 2018
Project location: Kyiv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda