Ukrainian Urban Awards
Архітектура
культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту
Architecture of cultural objects and transport
Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers

Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls


Релігійні споруди
Religious buildings

№ 19014 Клуб мікрорайону "Рогізна" / Club of the microdistrict" Rohizna "
Назва проекту: Будівля комунальної бюджетної установи "Клуб мікрорайону "Рогізна"
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Бурдейна Є.О.,Данилюк С.І., Малеш О.Т., Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Запроектована будівля функціонально поділена на 2 об'єми. На першому поверсі запроектовано велику вхідну групу-вестибюль, концертний зал, приміщення для зберігання костюмів, декорацій та апаратури, кабінет директора та художнього керівника, санвузли. На другому поверсі передбачено кімнати гуртків, бібліотека та горище. Образ будівлі сформований виступаючими консольними елементами, де розташовані кімнати гуртків. Одним з акцентів є відкритий елемент фасаду, де будуть демонструватися кінофільми під відкритим небом.
Рік реалізації проекту: 2017рік.
Місце реалізації проекту: вул. Возз'єднання, 2-А, м. Чернівці.

Project name: The building of the municipal budget institution "Club of the microdistrict" Rohizna "
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Burdeina E.O., Daniluk S.I., Males O.T., Chuklya A.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The projected building is functionally divided into 2 volumes. On the ground floor there was a large entrance lobby, a concert hall, rooms for storing costumes, decorations and equipment, a director's and art director's room and a bathroom. On the second floor there are club rooms, library and attic. The image of the building is formed by protruding console elements, where the rooms of the circles are located. One of the accents is the open element of the facade, where outdoor movies will be shown.
Project year: 2017 year
Project location: street Vozziednannia, 2-A, in Chernivtsi
№ 19021 УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ / UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
Назва проекту: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Архітектурно-будівельна концепція розвитку
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102
тел. (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua
e-mail: info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Мета реконструкції - підвищення статусу КНУБА на загально - державному та міжнародному рівнях як головного ВНЗ України архітектурно-будівельного напрямку; приведення рівня комфортності будівель університету у відповідність із сучасними вимогами. Збільшення кількості студентів та загальної площі учбових будівель на 28000 кв. м, житлових на 13000 кв. м; влаштування додаткових 450 паркувальних місць; створення стилістично завершеного цілісного містобудівного ансамблю комплексу КНУБА.
Проектування: 2013
Реалізація: з 2015
Місце реалізації проекту: м. Київ

Project name: KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE Architectural and Construction Development Concept
Leading Architect: Slеptsov Oleg Semenovich
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSE & ARCH"
Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory lane, 24, office 102 tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The purpose of the reconstruction is to increase the status of KNUBA at the general state and international levels as the main higher education institution of Ukraine in the architectural and construction direction; Bringing the level of comfort of the buildings of the university in line with modern requirements. Increase in the number of students and the total area of educational buildings by 28,000 square meters. m, residential for 13000 square meters. m; placing an additional 450 parking spaces places; creation of a stylistically completed integrated urban development ensemble of the KNUBA complex.
Design: 2013
Implementation: from 2015
Place of project implementation: Kyiv

№ 19229 РЕНОВАЦЯ СТАНЦІЇ МЕТРО «ЛІВОБЕРЕЖНА» / METRO STATION "LlVOBEREZHNA" RENOVATION
Назва проекту: РЕНОВАЦЯ СТАНЦІЇ МЕТРО «ЛІВОБЕРЕЖНА»
Статус на поточний момент: Завершено
ГАП та склад команди: Кайгородцев Юрий Ігоревич, Цуман Кирило Михайлович, Тітаренко Любов Дмитрівна, Мартін Евген Михайлович, Чудінов Андрій Олександрович, Білоус Павло Костянтинович, Антон Пищида, Христина Білецька.
Назва компанії: in.Lab architects
Контактні дані:
Тел: +38(097) 135 62 00, +38(098) 639 86 86, +38(063) 539 09 21
Веб-сайт: http://www.inlab-architects.com.
Електронна пошта: inlabarchitects@gmail.com.
Короткий опис проекту:
Основною стратегією е переосмислення візуальної складової інтер'єру та екстер'єру станцій на якісно новому рівні. Концепція сенсорної взаємодії із користувачем включена в існуючий корпус структури.
Вся будівля оформлена унікальними металевими елементами, як прикраси від відомого майстра. Це підкреслює особливість станцій, яка визначила Євробачення 2017 року в Україні, а тому, в принципі!, продемонструвала український потенціал в цілому.
Нашим головним натхненням був величезний потенціал засобів параметричного проектування, які допомогли нам створити чутливий інтуїтивно зрозумілий простір досить складної локації - станції метро, яка щодня обслуговує близько 100 тисяч людей. Кожен елемент дизайну станції не тільки естетично приємний, але й несе глибоку функціональну задачу, яка повинна полегшити орієнтацію в можливих напрямках руху для всіх відвідувачів.
Рик реалізації проекту: 2017.
Місце реалізації проекту: Київ.

Project name: METRO STATION "LlVOBEREZHNA" RENOVATION
Actual Status: Completed
Chief Architect and Team Members: lurii Kygorodtsev. Kirill Tsuman, Andrey Chudinov. Pavel
Bilous, Titarenko Liubov, Eugenii Martin, Kristina Beleckaya, Anton Pishida
Company name: in,Lab architects
Contact details:
Tel: +38 (097) 135 62 00, +33 (093) 639 as 86, +38 (063) 539 09 21
Website: http://www.inlab-architectscom/
Email: inlabarchitects@gmail,com
Brief description of project:
The main strategy is to rethink the visual component of the interior and exterior of the station at a qualitatively new level. The concept of sensory interaction with the user is incorporated into the existing body of the structure. The whole building is framed in unique metal elements, like decorations from the famous master. This underlines the peculiarity of the station, which identified Eurovision contest 2017 in Ukraine. and therefore, in principle, demonstrated the Ukrainian potential as a whole.
Our main inspiration was the huge potential of parametric design tools which helped us to create a sensitive and intuitive space of a rather complex space - metro station, which serve about 100 thousand people every day. Each design element of the station is not only aesthetically pleasing, but also carries a deep functional task, which should facilitate orientation in the possible directions of movement for all visitors.
Project year: 2017
Project location: Kyiv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda