Ukrainian Urban Awards
Нереалізований комерційний об'єкт
Unbuilt commercial object
Бізнес-центр
Business Center

Торговий центр, молл
Shopping center, mall

Відкриті торгові вулиці
Open shopping streets

Готелі та курорти
Hotels and resorts
№ 19004 Офісна будівля на виробництві / Office building in production
Назва проекту: Офісна будівля на виробництві
Ведучий архітектор: Ганна Папуша
Склад команди:: Ганна Папуша, Юрий Нос
Назва компанії: ТОВ "Архітектурна майстерня "ПІН І К"
Контактні дані: Україна, м. Дніпро, вул. Д. Донцова, 7-38, +380 50 4513955; +380 50 1827295 e-mail: am.pinik@gmail.com
Короткий опис проекту: Сучасна офісна будівля на виробництві запроектована з урахуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Матеріали і кольори підбиралися з урахуванням вологого балтійського клімату і недостатньої кількості сонця (особливо в осінньо-зимовий період).
У будівлі передбачені робочі кабінети, конференц-зали, переговорні кімнати, кафе-їдальня, бар. Зелена покрівля і відкриті тераси на поверхах дозволять співробітникам виходити, подихати свіжим повітрям, не витрачаючи зайвого часу.
Рік проєктування: 2018
Місце реалізації проекту: Озерки

Project name: Office building in production
Lead Architect: Anna Papusha
Command structure: Anna Papusha, Yuriy Nos
Company name: PINIK. Architectural studio
Contact details: Ukraine, Dnipro, D. Doncova str., 7-38, +380 50 4513955; +380 50 1827295 e-mail: am.pinik@gmail.com
Brief description of project: A modern office building in production has been designed taking into account modern energy-saving technologies. Materials and colors were selected taking into account the wet Baltic climate and an insufficient amount of sun (especially during the autumn-winter period).
The building provides office rooms, conference rooms, meeting rooms. cafe-dining room, bar. Green roof and open terraces on the floors will allow employees to go out, get some fresh air, without wasting time.
Project year: 2018
Project location: Ozerki
№ 19010 Будівництво складу / Construction of warehouses
Назва проекту: Реконструкція існуючих нежитлових будівель, будівництво складу та дільниць з виготовлення виробів із спіненого поліетилену по вул. Ярослава Мудрого,78 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Чукля А.В.,
Бурдейна Є.О.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Комплекс виробничих будівель складається з 8 блоків різної поверховості.
Блок 1- одноповерхова виробнича будівля, функціональне призначення – виробнича база. Блок 2 – п'ятиповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – адміністративний будівля. Блок 3 – одноповерхова виробнича будівля , функціональне призначення – виробнича база. Блок 4 – двоповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – інженерний блок (ТП, насосна, холодильна станція та допоміжні приміщення). Блок 5 – одноповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення - котельня. Блок 6 – двоповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – адміністративний будівля. Блок 7 – одноповерхова допоміжна виробнича будівля, функціональне призначення – стабілізаційна, склад сировини. Блок 8 – одноповерхова допоміжна виробнича будівля, функціональне призначення – склад готової продукції. Виробництво організоване з метою забезпечення тепло-, звуко-, гідро-,та іншою ізоляційною продукцією будівництво та промисловість, в енергозберігаючих технологіях, забезпечення пакувальними матеріалами народне господарство та інші сфери застосовування, установлюючи сучасний рівень процесу. Спосіб виробництва – екструзія поліетиленової композиції з заповненням внутрішньої оболонки спінюючим агентом.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Ярослава Мудрого,78 в м.Чернівці

Project name: Reconstruction of existing non-residential buildings, construction of warehouses and sections for the manufacture of products made of foamed polyethylene on the street Yaroslava Mudroho, 78 in Chernivtsi city
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Chuklya A.V., Burdeina E.O.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The complex of industrial buildings consists of 8 blocks of different floors. Block 1- one-storey industrial building, functional purpose - production base. Block 2 - a five-storey auxiliary building in production, functional purpose - an administrative building. Block 3 - one-storey industrial building, functional purpose - production base. Block 4 - a two-storey auxiliary building in production, functional purpose - engineering block (TP, pump, refrigeration station and auxiliary premises). Block 5 - one-storey auxiliary building in production, functional purpose - boiler room. Block 6 - two-storey auxiliary building in production, functional destination is an administrative building. Block 7 - one-storey auxiliary industrial building, functional purpose - stabilization, composition of raw materials. Block 8 - one-storey auxiliary industrial building, functional destination - warehouse of finished products. The production is organized for the purpose of providing heat, sound, hydro, and other insulation products to construction and industry, energy saving technologies, provision of packaging materials to the national economy and other fields of application, setting the current level of the process. Production method - Extrusion of polyethylene composition with filling of the inner shell with a foaming agent.
Project year: Unrealized
Project location: street Yaroslava Mudroho, 78 in Chernivtsi city
№ 19011 Магазин з вбудованими приміщеннями громадського харчування та офісом / Shop with built-in public catering and office space
Назва проекту: Магазин з вбудованими приміщеннями громадського харчування та офісом по вул. Сторожинецька, 101-А в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-Лесь О.Д., Данилюк С.І.,
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», та іншими діючими нормами і правилами. Проектними рішеннями передбачено будівництво магазину з вбудованими приміщенями громадського харчування та офісом, загальна поверховість будівлі - 4 поверхів. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих архітектурних форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту приватного та комунального транспорту. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних, санітарних машин. Основний вхід до громадської будівлі запроектовано з вулиці Сторожинецької (північно-західної сторони відповідно до генерального плану) та облаштовано зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху.
Рік реалізації проекту: Нереалізований комерційний об'єкт
Місце реалізації проекту: вул. Сторожинецька, 101-А в м.Чернівці

Project name: Shop with built-in public catering and office space on the street Storozhynetska, 101-A in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Mamut-Les O.D., Danyluk S.I.,
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project was executed in accordance with the main DBN V.2.2-9-2009 "Public buildings and facilities. Basic Provisions », DBN V.2.2-23: 2009« Enterprises of Trade », DBN, V.2.2-25: 2009« Catering enterprises (catering establishments) », DBN V.1.1.7-2016« Fire safety of construction projects ", And other applicable norms and rules. Design solutions include the construction of a store with built-in public catering and office space, a total floor space of the building - 4 floors. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of planting greenery, arrangement of small architectural forms, provides safe pedestrian movement, the possibility of movement and turning of private and communal transport. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. The main entrance to the public building is projected from Storozhynets'ka Street (northwest side according to the master plan) and is equipped with convenient approaches and optimal sizes that take into account the needs of all calculated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance, a ramp is arranged, which meets the requirements of DBN V 2.2-17, and ensures the possibility of lifting the invalid to the level of the entrance to the first floor.
Project year: Unrealized commercial object
Project location: street Storozhynetska, 101-A in Chernivtsi
№ 19012 Реконструкція магазину м. Чернівці / Reconstruction of the store in the city of Chernivtsi
Назва проекту: Реконструкція магазину з офісними та підсобними приміщеннями під кафе по вул. Героїв Майдану 2-В, в м. Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я., Ткачук М.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектом передбачено реконструкцію з переплануванням внутрішнього простору, де розміщувався магазин з підсобними приміщеннями під кафе. Зміна функціонального призначення об'єкту буде досягатись за рахунок заміни внутрішніх не несучих стін та перегородок, утворюючи тим самим нові просторові об'єми (площі) необхідних габаритних розмірів, для забезпечення санітарних, пожежних та побутових норм. В загальному після реконструкції об'єкт буде мати - вхідну групу, основні зали, виробничі та допоміжні приміщення. Зміна планувальної структури передбачається на підвальному поверсі, на поверсі на відмітці -2.200, першому, другому, мансардному поверхах. За рахунок великого об'єму останнього поверху додається поверх на відмітці +10,650 та +14,025.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 2-В, в м. Чернівці

Project name: Reconstruction of the store with office and utility rooms under the café on the street Heroiv Maidanu 2-V, in the city of Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilyevich
List of Team Members: Havrysh V.Y. Tkachuk M.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project envisages a reconstruction with redevelopment of the interior space, where the store was located with utility rooms under the cafe. Changing the functional purpose of the object will be achieved by replacing the internal non-bearing walls and partitions, thus creating new spatial volumes (areas) of the required overall dimensions, to ensure sanitary, fire and living standards. In general, after the reconstruction, the object will have - an entrance group, main halls, production and auxiliary premises. A change in the planning structure is expected in the basement floor, on the floor at the mark -2.200, on the first, second, attic floors. Due to the large volume of the last floor, the floor is added at the mark +10,650 and +14,025.
Project year: Unrealized
Project location: street Heroiv Maidanu 2-V, in the city of Chernivtsi
№ 19013 Громадська будівля в м.Снятин / Public building in the city of Snyatyn
Назва проекту: Громадська будівля по вул. Шевченка, 30 А, в м.Снятин, Івано-Франківської області
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН 360-92** «Градостроительство и планировка населеных мест», ДСТУ Б.А 2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних планів, ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення, ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі, ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва та іншими діючими нормами і правилами. Даними проектними рішеннями передбачено будівництво громадської будівлі. Запроектована будівля складається з одного об'єму. Загальний вхід до об'єкту запроектований з північно-східної сторони ділянки. При вході до будівлі передбачено тамбур-шлюз. Основні входи до будинку запроектовані зі зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів, для МГН при вході влаштований пандус, який відповідає вимогам ДБН 2.2-17 та забезпечує можливість підйому інвалідів на рівень входу першого поверху. Ділянка знаходиться в м. Снятин по вул. Шевченка, 30 А. Цільове призначення землі - для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови, для обслуговування викупленого нежитлового приміщення (насосної станції). Поруч об'єкта пам'яток архітектури не виявлено. Підходи і під'їзди до будівлі передбачені з північного-сходу (згідно із генеральним планом) та облаштовані таким чином, щоб не перешкоджати під'їзду пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб. Із північно-східної сторони будівлі, на земельній ділянці запроектовано проїзд відповідно до вимог ДБН 360-92** для забезпечення проїзду пожежних машин. Біля об єкту запроектовано парко-місця для тимчасового зберігання автомобілів для працівників, неподалік також знаходиться існуюча автостоянка. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту. Кількість працюючих: 35 осіб.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Шевченка, 30 А, в м.Снятин, Івано-Франківської області

Project name: Public building on the street Shevchenkа, 30 A, in the city of Snyatyn, Ivano-Frankivsk region Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Malesh O.T.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project was executed in accordance with the main DBN 360-92 ** "Urban planning and planning of settlements", DSTU B.A. 2.4-6: 2009 Rules for implementation of working documentation of master plans, DBN, V.2.2-9-2009 Public buildings and structures. Main provisions, DBN V.2.2-23: 2009 Trade enterprises, DBN V.1.1-7-2002 Fire safety of construction objects and other applicable norms and rules. These design decisions provide for the construction of a public building. The projected building consists of one volume. The general entrance to the object is designed from the north-eastern side of the plot. At the entrance to the building there is a tambour-gateway. The main entrances to the house are designed with convenient approaches and optimal dimensions, which take into account the needs of all calculated categories of visitors, for MHN at the entrance is equipped ram, which meets the requirements of DBN 2.2-17 and provides the possibility of lifting disabled at the level of the first floor entrance. The plot is located in Snyatyn on the street. Shevchenko, 30 A. The purpose of the land - for the construction and maintenance of other buildings of public construction, to serve the purchased non-residential premises (pumping station). No objects of architectural monuments were found. Approaches and entrances to the building are provided from the north-east (in accordance with the master plan) and are equipped in such a way as to prevent the entrance of fire, sanitary and mobile machinery utilities. From the north-eastern side of the building, on the land plot it was planned to travel in accordance with the requirements of DBN 360-92 ** to ensure the passage of fire engines. Near the site there were designed parking spaces for temporary storage of cars for workers, nearby is also an existing car park. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of landscaping, arrangement of small forms, ensures the safe movement of pedestrians, the possibility of movement and reversal of transport. Number of employees: 35 people.
Project year: Unrealized
Project location: street Shevchenkа, 30 A, in the city of Snyatyn, Ivano-Frankivsk region
№ 19016 Готельний комплекс з торговельно-розважальними приміщеннями / Hotel complex with shopping and entertainment facilities
Назва проекту: Готельний комплекс з торговельно-розважальними приміщеннями по вул. Головна, 114 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Бурдейна Є.О.,
Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: До комплексу заходів по благоустрою території проектом передбачається облаштування прибудинкової території та відкритої парковки для відвідувачів громадської будівлі. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту. Відповідно до затвердженого рішення 60 сесії Чернівецької міської ради від 3.02.2015 р. №1489 (лист-рішення №03/01-12/1329 від 14.04.2016 р.) передбачити збирання побутових відходів на спеціально облаштованих майданчиках біля житлових та громадських будинків, відповідно до «Тимчасових правил благоустрою м.Чернівці». Крім того впровадити систему роздільного збору побутових відходів, який вимагає від користувачів сортування сміття . В проектній документації на ділянці під будівництво передбачено влаштування спеціально облаштованого сміттєзбірного майданчика (на відстані не менше 20 м від підприємства торгівлі та до вікон і дверей житлових будинків) , де розміщені контейнери для кожного типу побутових відходів. Основний вхід до громадської будівлі запроектовано з вулиці Головна (північно-східної сторони відповідно до генерального плану), який облаштовано зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів, рівень входу до цокольного поверху облаштований на рівні грунту під ухилом та слугує вхідним пандусом. Даними проектними рішеннями передбачено будівництво готельного комплексу з торгівельно-розважальними приміщеннями. Рівень комфорту готелю: категорія ** (дві зірки). При розміщенні будівлі враховано архітектурні рішення сусідньої забудови. За 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху. Основна будівля 8-ми поверхова. Будівля умовно поділена на три об'єми: 1-й об'єм ( цокольний поверх) – приміщення громадського призначення - конференц зал на 49 місць та вхідна група готелю; 2-й об'єм (1-й поверх) – заклад громадського харчування з переважним обслуговуванням проживаючих у готелі; 3-й об'єм ( 2-7 поверхи) – житловий фонд готелю; В цокольному поверсі запроектовано вхідні групи до приміщень громадського призначення. На поверсі облаштовано вестибюль з бюро прийому і реєстрації відвідувачів готелю, який є планувально відокремлений та ізольований від вестибюльної групи конфенец-залу. Громадські приміщення, які запроектовані для обслуговування відвідувачів готелю та гостей міста включають в себе зал для переговорів, конференц зал на 49 посадочних місць та приміщення допоміжного характеру. Технічні приміщення - насосна, інвентарна, електрощитова є ізольованіі та забезпечені самостійним входом.
Рік реалізації проекту: реалізовується
Місце реалізації проекту: вул. Головна, 114 в м.Чернівці

Project name: Hotel complex with shopping and entertainment facilities on the street Holovna, 114 in Chernivtsi.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Burdeina E.O., Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The complex of measures for the improvement of the territory of the project provides for the construction of an adjoining territory and an open parking for public building visitors. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of landscaping, arrangement of small forms, ensures the safe movement of pedestrians, the possibility of movement and reversal of transport. According to the approved decision of the 60th session of the Chernivtsi City Council dated February 3, 2015, No. 1489 (letter-decision No. 03 / 01-12 / 1329 of 14.04.2016), to provide for the collection of household waste in specially equipped areas near residential and public buildings, in accordance with the "Temporary Rules of Improvement in Chernivtsi". In addition, introduce a system of separate collection of household waste, which requires users to sort the garbage. In the design documentation, a specially equipped garbage collecting platform (at least 20 m from the trading company and the windows and doors of residential houses) is located on the site for construction, where containers for each type of household waste are located. The main entrance to the public building is projected from the Holovna Street (north-eastern side in accordance with the master plan), which is equipped with convenient approaches and optimal sizes that take into account the needs of all calculated categories of visitors, the level of entrance to the ground floor is arranged at the level of the soil under the slope and serves as the input ramp These design solutions provide for the construction of a hotel complex with shopping and entertainment facilities. Hotel comfort level: category ** (two stars). The location of the building takes into account the architectural decisions of the neighboring building. For 0,000 floor level of the first floor. The main building is 8 floors. The building is conventionally divided into three volumes: 1st volume (ground floor) - public premises - a conference hall for 49 persons and an entrance group of the hotel; 2nd volume (1st floor) - a public catering establishment with prevailing service of the hotel guests; 3rd volume (2-7 floors) - hotel housing stock; In the ground floor, entrance groups were designed for public premises. On the floor there is a lobby from the reception and reception desk of the hotel's guests, which is planned detached and isolated from the lobby hall of the concourse hall. Public spaces designed to serve visitors to the hotel and city guests include a meeting room, a conference room for 49 people and auxiliary rooms. Technical premises - pumping, inventory, electric power are insulated and equipped with independent entrance.
Project year: unrealized
Project location: street Holovna, 114 in Chernivtsi
№ 19019 Житлово-офісний комплекс / Apartment building
Назва проекту: Житлово-офісний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.
Ведучий архітектор: Олексій Шадиря,
Склад команди: Юра Король, Самір Худер.
Назва компанії: Capital Construction.
Контактні дані: http://capital-construction.com.ua/
https://www.facebook.com/cc.capital.construction/
Shadyrya@capital-construction.com.ua 044 426 10 60
Короткий опис проекту: Житлово-офісний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом знаходиться в одному із найпривабливіших районів Києва – Голосіївському.
Будівля поєднує в собі сучасні технології будівництва, унікальну архітектуру і вигідне розташування, що створює гармонію і комфорт житлового середовища. Площа будівлі - 41 116,86 м2. Площа ділянки 0,34 га. Поверховість – 31. Кількість квартир 318. З 1-го по 4-й поверхи запроектовано комерційні, офісні приміщення. Житлові приміщення починаються з п'ятого поверху. На покрівлі 33 поверхового будинку – лаундж-зона для відпочинку з басейном. Підземний паркінг складається з дворівневого гаражу на 144 маш.місць. Проектні рішення житлово-офісного комплексу забезпечують дивовижні панорамні види з вікон на прекрасне місто. Цей проект - зразок архітектури світового рівня, створений, щоб кожен день притягувати мільйони поглядів і служити ідеальним особистим простором для тих небагатьох, хто вибере його своїм будинком.
Рік проектування: 2017 – 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 136-138.

Project name: Apartment building with built-in non-residential premises and underground parking
Lead Architect: Oleksiy Shadyrya
List of Team Members: Yuriy Korol, Samir Huder
Company name: Capital Construction.
Contact details: http://capital-construction.com.ua/
https://www.facebook.com/cc.capital.construction/
Shadyrya@capital-construction.com.ua 044 426 10 60
Brief description of project: Apartment building with built-in non-residential premises and parking is located in one of the most attractive districts of Kyiv – called Goloseevsky. This building combines modern construction technology, unique architecture and convenient location, which creates harmony and comfortable living environment. Number of apartments – 41 116, 86 м2. Site area: 0.34 ga. Number of floors – 31. Number of apartments – 318 The commercial spaces were designed from the 1nd to the 4th floor. Residential part starts at the fifth floor. The lounge with a swimming pool is located on the roof of a 33 storey building.
Underground parking of the building consist of two-level garage for 144 cars. Design solutions for the аpartment building provide amazing panoramic views from the windows to the beautiful city. This project is an example of world-class architecture. Project was designed to attract millions views every day and serve as an ideal personal space for those who will own these apartments.
Project year: 2017 - 2019
Project location: Ukraine, Kyiv, Antonovicha Str., 136-138.

№ 19024 Автосалон та логістичний центр / Car dealership and logistics center

Назва проекту: Автосалон та логістичний центр
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Антон Вергун, Андрій Лесьо
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08
Короткий опис проекту: Ділянка розташована на двадцятому кілометрі траси М03 (напрямок Харкова). На території розміщено логістичний центр, автосалон та станцію технічного обслуговування автомобілів, офісний центр, ресторан, рекреаційну зону, всі необхідні для експлуатації та обслуговування будівель допоміжні споруди, під'їзди та парковки. Головна мета проекту - покращити інфраструктуру місцевості, розкрити потенціал ділянки, ефективно використати її сильні сторони, такі як розташування на перетині стратегічних транспортних шляхів та близькість до аеропорту Бориспіль. Створити додатковий стимул для економічного розвитку місцевості. Спираючись на лаконічні архітектурні рішення, створити ефективну функціональну одиницю, не продукуючи візуального шуму. Забезпечити комфортне середовище для працівників та відвідувачів комплексу. Силует забудови доповнюється композицією озеленення, яке ізолює пішохідну та рекреаційну зону від проїжджої частини і створює затишну паркову атмосферу.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, м.Бориспіль

Project name: Car dealership and logistics center
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Anton Verhun, Andrew Leso
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08
Brief description of the project: The site is located on 20th kilometer of M03 route (in direction of Kharkiv). The following facilities are placed on the territory: a logistics center, a car dealership, and a car service station, an office center, a restaurant, recreational area, all auxiliary facilities necessary for operation and maintenance of buildings, entrances and parking. The main objective of the project is to improve the infrastructure of the area, to discover the potential of the site, to effectively use its strengths, such as the location at the intersection of strategic transport routes and proximity to Boryspil Airport. Thereby create an additional incentive for the economic development of the area. Using concise architectural solutions, create an efficient functional unit without producing visual noise. Provide a comfortable environment for employees and visitors of the complex. The silhouette of the building is complemented by a composition of landscaping, which isolates the pedestrian and recreational zone from the carriageway and creates a cozy parkland atmosphere.
Project year: 2018
Project location: Ukraine, Boryspil


№ 19026 Бізнес-центр «Грифон» / Business Center «Griffon»
Назва проекту: бізнес-центр «Грифон»
Назва компанії: проектно-будівельна фірма «АРДІС»
ГАП і склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Оригінальний характер реалістичної концепції БЦ класу B з виразною архітектурою. Враховано максимальне використання металевих конструкцій. Основна концепція архітектури БЦ пов'язана з напрямком діяльності компанії «Griffon» (сейфи, системи безпеки). Стратегії проекту полягають у підвищенні привабливості території, де буде розташований бізнес центр, для жителів Києва та гостей столиці. Буде створений мультифункціональний простір, де головною є людина; забезпечені показники довкілля, що відповідають нормам комфорту.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: Україна, Київ , вул. Новопирогівська, 8

Project name: Business Center «Griffon»
Nomination: Unbuilt commercial object
Company name: design-construction company «ARDIS»
Chief architect and Team: Holovatiuk Alina, Leshchenko Nellya
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: The original character of the realistic concept of business center class B with a distinct architecture. The maximum use of metal structures is taken into account. The main concept of the architecture of the business center is connected with the direction of the company "Griffon" (safes, security systems). The project's strategies are to increase the attractiveness of the area, where the business center will be situated, for the residents of Kiev and guests of the capital. A multifunctional space will be created, where the person is the main one; the environmental indicators, that meet the standards of comfort, will be provided.
Project year: 2016
Project location: Ukraine, Kiev, Novopirugovskaya street, 8


№ 19027 Кабінка медитації / Cabin of meditation
Назва проекту: Кабінка медитації
Ведучий архітектор :Милостюк Вадим
Склад команди: Милостюк Вадим
Назва компанії: ULUN architects
Місто: Дніпро
Контактні дані: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Стислий опис проекту : Кабінка для медитації це прекрасний вибір для миттєвої втечі, та одна з найкращих рис цього проекту — багатоманітність його розміщення. Завдяки певним характеристикам цього проекту, його можна розташувати будь-де або дублювати його. У цієї кабінки прямокутний план із заокругленими кутами, а сама кабіна витягнута догори. Головний фасад складається із панорамного вікна. Дерев'яний інтер'єр підтримує спокійну атмосферу. Дощова вода використовується для повсякденного застосування: вмонтований контейнер збирає воду, а пізніше її можна використати на кухні.
Будівля енергоефективна, бо застосовується 80% матеріалів що, можна переробити, вони еко-дружні та у кабіні застосовуються дощова вода та сонячне світло (як джерела енергії).
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації: проекту Відпочинок Озоліні знаходиться в 100 км від Риги, Латвія
Площа проекту: 2

Project Name: Cabin of meditation
Head Architect :Mylostiuk Vadym
List of Team Members: Mylostiuk Vadym
Company's Name: ULUN architects
Contact Details: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Short Description of the Project: The meditation cabin is a great choice for instant escape, and one of the best features of this project is the diversity of its placement. Thanks to the best features of this project, it can be located anywhere or duplicate it. These cubicles have a rectangular plan with rounded corners, and the cabin itself is extended upwards. The main facade consists of a panoramic window. The wooden interior maintains a calm atmosphere. Rainwater used for drug use: the built-in container is collecting water, and later it can be used in the kitchen. The building is energy-efficient, with 80% of the materials that can be recycled, they are environmentally friendly and students who receive water and sunshine (as energy sources).
Project Year: 2018
Project Location: Ozolini retreat is located 100 km from Riga, Latvia

№ 19040 Дерев'яний багатоповерховий готель / Timber High-rise Hotel
Назва проекту: Дерев'яний багатоповерховий готель
Статус на поточний момент: конкурс Open Source wood iniciative - 1 місце
ГАП та склад команди: Катерина Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Короткий опис проекту: Дерев'яна багатоповерхівка являє собою пористу висотну будівлю як поєднання вернакулярних структур з зеленими терасами в міському середовищі. Сьогодні важливість кожної ділянки землі завдяки швидкій урбанізації зумовлює популярність будівництва висотних будівель. Прогрес у будівництві з деревини дозволяє будувати багатоповерхівки з масивних дерев'яних колон до 12 поверхів. Комбінація 2-х модулів дозволяє створити пористу структуру висотних будівель з «отворами» - терасами для зелені
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: м. Гельсінкі, Фінляндія

Project name: Timber High-rise Hotel
Actual Status: Open Source wood iniciative competition - 1 prize
Chief Architect and Team Members: Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Brief description of project: Porous high-rise as a combination of vernacular structures with green terraces in the urban environment. Nowadays the importance of every plot of land due to high-speed urbanization prompts the popularity of the construction of high-rise buildings. Progress in timber construction allows building with massive wood columns up to 12 stories. Combination of 2 modules allows creating a porous structure of high-rise buildings with 'holes' - terraces for greenery.
Project year: 2018
Project location: Helsinki, Finland
№ 19061 На небі / Na nebi
Назва проекту: "На небі"
Ведучий архітектор : Шумелда Оксана Степанівна
Склад команди: Шумелда О.С., Цілінська І. С., Возняк В.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA
Місто: Львів, Україна
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Рік проекту: 2018
Місце проекту: Буковель, Україна
Площа проекту: 920 м2
Стислий опис проекту: Проект "НА НЕБІ"– місце внутрішнього діалогу з природою. Це втеча від зовнішнього світу та пошук емоційного відновлення людини.
Відпочинковий комплекс є доповненням та своєрідним продовженням ландшафту, де будівля не відволікає від змісту. Це і було одним з найголовніших завдань, які ми ставили перед собою на початку проектування.
Просторі обрії Карпат та складний рельєф, з можливістю зсувів, диктували свої умови. Фасад,– не просто завершення будівлі – завдяки дзеркальності , простим формам та панорамним вікнам наче розчиняється та інтегрується в середовище. І, незважаючи на велику площу (загальна площа–1400 м2, з яких 920 м2– це площа забудови, 495 м2 площа озеленення та 390 м2 мощення), нам вдалося домогтися асиміляції архітектури та природи, зберегти настрій спокою та рівноваги.
Паркінг, технічні та складські приміщення ми розмістили на підземному рівні. Номери та усі адміністративні зони– перший та другий поверхи. Крім того тут є ресторан, сауна та просторі тераси. Номери розраховані на сімох людей і включають спальне місце, санвузол, невелику кухню та лаунж-зону.
Загальну лінію будівлі формують чотири блоки, зміщені по горизонтальній осі, а білий колір підкреслює аскетичний дух місцевості. Людина тут як спостерігач.

Project Name: "Na nebi"
Chief Architect: Shumelda Oksana Stepanivna
List of Team Members: Shumelda O.S., Tsilinska I.S., Voznyak V.V.
Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA
Location: Lviv, Ukraine
Contact Details: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Project Year: 2018
Project Location: Bukovel', Ukraine
Area: 920 m2
Short Description of the Project: The project "NA NEBI" is a place of internal dialogue with nature. This is an escape from the outside world and the search for the emotional recovery of a person.
The recreation complex is a kind of continuation and complement of the landscape, where the building does not distract from the contents. This was one of the most important tasks that we set to ourselves at the beginning of designing.
The spacious horizons of the Carpathians and difficult terrain with possible landslide warnings establish conditions. The facade is not just the completion of the building, thanks to the mirror, simple shapes, and panoramic windows It seems like building dissolve and integrate into the environment. And, despite the large area (the total area–1400 m 2, where 920 m 2 is the area of development, 495 m 2 of greenery and 390 m 2 paving), we have achieved assimilation of architecture and nature in order to keep the mood of calm and balance.
Parking, technical and storage spaces were located on the underground level. Rooms and all administrative areas– the first and second floors. There are also a restaurant, a sauna, and spacious terraces. Rooms were designed for 7 people and include a sleeping area, a bathroom, a small kitchen, and a lounge area.
The general line of the building is formed by four blocks, shifted horizontally, and the white color pointed out the ascetic spirit of the place. Man is here as an observer.
№ 19107 Багатофункціональний паркінг з виставковими та офісними приміщеннями / Multifunctional parking with exhibit and office space
Назва проекту Багатофункціональний паркінг з виставковими та офісними приміщеннями
Ведучий архітектор Малинка Іван
Склад команди Абуєва Анастасія, Лазуренко Олександр
Назва компанії Craft&Concept
Контактні дані Україна, м. Харків, +380507312852
Стислий опис проекту Даний проект є сучасним багатофункціональнім комплексом. Де, основна функція це зберігання, та обслуговування рідкісних авто. Кожен бокс зберігання доповнюється кімнатами відпочинку власника авто. Також об'єкт має простір для організації офісних, виставкових, робочих та жилих приміщень. Завдяки тому що, гараж знаходиться у промисловій зоні- зовнішній облік достатньо простий та відповідає утилітарній функції об'єкта, при цьому враховані всі ергономічні, економічні та екологічні аспекти проектування. Так основним матеріалом стін є багатошарові панелі з відпрацьованих матеріалів, а на даху і фасадах розміщенні сонячні батареї.
Рік проектування проекту 2018
Місце проектування проекту Швейцарія, м. Єгль
Площа проекту 6780м2

Project Name Multifunctional parking with exhibit and office space
Head Architect Malynka Ivan
List of Team Members Abueva Anastasia, Lazurenko Alexander
Company's Name Craft&Concept
Contact Details Ukraine, Kharkiv +380507312852
Short Description of the Project This project is a modern multifunctional complex. Where, the main function of this is the storage, and maintenance of rare cars. Each boxing storage is complemented by the owner's rest rooms. Also, the object has space for office, exhibition, work and living space. Due to the fact that the garage is in the industrial zone, the external accounting is simple enough and corresponds to utilitarian function of the object, taking into account all ergonomic, economic and environmental aspects of designing. So the main material of the walls is a multilayer panel of spent materials, and on the roof and facades placed solar panels.
Project Year 2018
Project Location Switzerland, Aigle
№ 19149 Адміністративно-торговий комплекс / Mixed used building
Назва проекту: Адміністративно-торговий комплекс
Статус на поточний момент: Проект
Ведучий архітектор: Джула-Райфшнайдер Олена
Склад команди: Джула Олександр, Райфшнайдер Дмитро, Голубєв Віктор
Назва компанії: СМП НВФ «ОКО» і rd.archigroup
Місто: Тернопіль
Контактні дані тел.: +380964618912; email: oleg.dzhula@gmail.com
Рік проекту: 2018 р.
Місце проекту: м. Тернопіль, вул. Шашкевича 19
Площа проекту: 4223,0 м2
Стислий опис проекту: Територія об'єкту знаходиться на розі вулиць поруч із великим торгівельним центром, що розширюється, та міським парком. Також неподалік знаходиться головний ринок міста. Загалом територія довкола інтенсивно розбудовується, доповнюється об'єктами офісного, торгівельного, розважального, а також житлового призначення.
Зі сходу ділянка межує з існуючим житловим будинком, збудованим ще в часи Радянського Союзу. Із північної сторони розпочалось будівництво 11-ти поверхового багатоквартирного будинку із приміщеннями громадського призначення на нижніх поверхах.
Даний комплекс, за рахунок об'ємно-просторових, стилістичних рішень, покликаний якомога гармонійніше вписатися в існуючий контекст і водночас стати акцентом на осі вулиць Живова та Шашкевича. Згідно діючих будівельних норм комплекс має обмеження по висоті відносно існуючого житлового будинку (забезпечення природної вентиляції). І при цьому необхідно було знайти можливість стати гармонійним сусідом значно вищій споруді із зовсім іншим характером архітектури. Таким рішенням стала колонада на рівні відкритої тераси, яка візуально робить споруду вищою, але не впливає на якість вентиляції нижчого житлового будинку, а також конструкція із активним озелененням, яка оздоблює глуху стіну сусідньої вищої споруди.
За масштабом даний комплекс перегукується із торгівельно-офісним комплексом з іншої сторони вул. Живова. Прозорий фасад основного блоку споруди створює відчуття легкості та відкритості, не обтяжує простір, але водночас стає активним акцентом.
Відкритий простір перед спорудою запланований як громадський з інтенсивним пішохідним трафіком і з зоною для відпочинку на лавці у формі круга в затінку існуючих високих дерев. Стоянка для автомобілів розташована поруч на вільній території згідно із договором сервітуту.
Перші 2 поверхи запроектовані як торгівельні зали великих магазинів, верхні поверхи – відкриті офісні простори, які легко адаптувати під орендаря. Працівники офісів матимуть можливість провести обідню перерву на озеленених терасах верхніх поверхів. Також вище згадані тераси стануть хорошим місцем для проведення подій, адже мають чудовий вигляд на парк і місто із південної сторони.

Project Name: Mixed used building
Actual Status: Project
Chief Architect: Dzhula-Reifschneider Olena
List of Team Members: Dzhula Olexandr, Reifschneider Dmytro, Holubiev Viktor
Company's Name: SMP NVF "OKO" and rd.archigroup
Location: Ternopil, Ukraine
Contact Details: +380964618912; email: oleg.dzhula@gmail.com
Project Year: 2018
Project Location: Ternopil, Shashkevycha st., 19
Area: 4223.0 м2
Short description of the project:
The object is located on the street corner next to a mall, which is currently building up new facilities, and the city park. It's close to the biggest city market as well. The neighborhood is actively expanding with objects of office, trade, entertainment, and residential purposes.
On the East, the area neighbors upon a functioning apartment building, constructed back in the Soviet Union. On the Northern side, the construction of an 11-storey multi-apartment building with public premises on the lower floors has recently began.
The cinema complex, due to its spatial and stylistic characteristics, should stay in harmony with the local skyline, but at the same time create an accent on the corner of Zhyvova and Shashkevych Street. In compliance with the current building regulations, the complex doesn't break the restriction imposed by the functioning apartment building (thus upkeeping natural ventilation). The solution is a colonnade at the open terrace: visually it makes the building look higher, but does not affect the ventilation of the lower apartment building. It is also supported by the active vertical gardening design which adorns the blank wall of the adjacent higher building.
In its scale the cinema complex echoes with the shopping and office complex on the other side of the Zhivova Street. The transparent front of the main building block creates a sense of light and openness, does not overload the space, and at the same time creates an active accent.
The open space in front of the building is planned as a public space with busy pedestrian traffic and a recreation area on a circle-shaped bench in the shade of tall trees. The parking lot is located next to the free territory according to the servitude agreement.
The first two floors are designed as shopping malls for large stores, the upper floors are open office spaces that are easy to adjust to the leaseholders needs. The office staff will have the opportunity to have a lunch break on the green terrace of the upper floor. Also, the terrace will be a good place to host events, it has a magnificent view of the park and the city on the south side.
№ 19157 Офісна будівля з конференц - залом / Office building with a conference room
Назва проекту Офісна будівля з конференц - залом
Ведучий архітектор Омельченко Павло Миколайович
Склад команди Омельченко Павло , Новак Артем ,Герасимяк Вікторія ,Пасічник Єлизавета
Назва компанії АБ Модус
Місто Київ
Контактні дані сайт: moduscg.com пошта: info@moduscg.com адреса: пр. Лобановського, 150Д
Стислий опис проекту
Дана територія - закрита постпромислова зона. Проспект відділяє житлову та заводську території.
Нова офісна будівля відкрита для містян, у конференц-залі можуть проводитись лекції, форуми. Тобто цей район розвивається, покращується життя.
Існуючий офіс створений у псевдокласичному стилі. Аби вписати нову споруду, ми вирішили зіграти на контрасті. Створюємо пластичність фасаду, зміщенням поверхів з'являються тераси для відпочинку. На терасі конференц-зали глядачі можуть влаштувати нетворкінг з філіжанкою кави.
Цей проект - доповнення тканини міста, територія активізується, з'являється стимул розвивати її далі.
Рік реалізації проекту нереалізований
Місце реалізації проекту Київ, пр. Перемоги 53А
Площа проекту 4050 м2

Project name Office building with a conference room
Head Architect Omelchenko Pavlo Mykolaiovych
List of Team Members Omelchenko Pavlo, Novak Artem,Herasymiak Viktoriia ,Pasichnyk Yelyzaveta
Company's name АB Modus
Contact Details Website: moduscg.com E-mail: info@moduscg.com Address: 150d Lobanovskoho ave. Kyiv
Short Description of the Project
The territory is a closed post-industrial area. The avenue separates the residential and factory territories.
The new office building is open for the citizens; lectures, forums can be held in the conference room. That means that this area is being developed and life is getting improved.
The current office is created in a pseudo-classical style. In order to insert a new building, we decided to play with contrasts. We are creating the flexibility of the facade, the displacement of floors allows to build new terraces for rest. Viewers can do networking with a cup of coffee on the terrace of the conference rooms.
This project is a complement to the fabric of the city, the territory is activated giving an incentive to develop it further.
Project year unimplemented
Project location 53А Peremohy ave., Kyiv
№ 19171 Вежі Сонця / Towers of the Sun
Назва проекту: Вежі Сонця
Номінація:
Нереалізований комерційний об'єкт
Статус на поточний момент:
Конкурсний проект
ГАП та склад команди:
ГАП – Владимир Коновалов, Проект менеджер - Артем Купрiяненко. Команда – Андрiй Павлов, Веронiка Воловiк, Всеволод Беляев, Олексiй Федоренко, Павел Калинин, Сергiй Шелестюковiч
Назва компанії:
Fundamental Architects + Omega Render
Контактні дані:
Владимир Коновалов (fundamental architects): main@fundamental.archi +31 64 601 30 25
Артем Купрiяненко (omega render): 3d@omegarender.com +38 099 562 04 75
Короткий опис проекту:

Вежі Сонця - багатоповерхова будівля площею 75.000 м2 у центрі Астани, Казахстан. Підносячись на висоту у 121 м над річкою Ішим, будівля має стати новим домом для житлових, офісних, готельних і комерційних цілей, а також новим пішохідним і велосипедним з'єднанням різних берегів річки.
Ідеї та символіка казахської культури та традицій глибоко переплетені в концепції проекту на кожному з рівнів, починаючи від кругового отвору в центрі будівлі, що символізує Сонце, Мир і Єдність - ключовий символ в казахській культурі, до трикутних елементів у структурі і інтер'єрах, які являють собою потужний особистісний талісман, який зазвичай можна знайти в традиційних прикрасах і одязі.
У проекта майже нульові енергетичні вимоги, завдяки використанню сили потоку води в річці. Він створює нові зручні сполучення на рівні вулиць між ключовими частинами міста і стає новою опорною точкою для бізнесу, життя і відпочинку та подальшого вдосконалення життя у місті вітрів.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту:
Астана, Казахстан

Project name: Towers of the Sun
Nomination: Architecture of public objects - Unbuilt project
Actual Status: Competition phase
Chief Architect and Team Members: Chief Architect – Vladimir Konovalov, Project Manager – Artem Kupriianenko, Team – Andrii Pavlov, Oleksii Fedorenko, Pavel Kalinin, Sergey Shelestyukovich, Veronika Volovik, Vsevolod Belyaev
Company name: Fundamental Architects + Omega Render
Contact details: Vladimir Konovalov (fundamental architects): main@fundamental.archi +31 64 601 30 25
Artem Kupriianenko (omega render): 3d@omegarender.com +38 099 562 04 75
Brief description of project:
Towers of the Sun – is a 75.000m2 mixed-use high-rise building in the heart of Astana, Kazakhstan. Reaching the height of 121m over the river Ishim, the building is set to become a new home for residential, office, hotel and commercial functions, as well as a new pedestrian and bicycle connection of different river banks.
The ideas and symbolism of Kazakh culture and traditions are deeply intertwined in the concept of the project on every level, starting from the circular opening in the centre of the building symbolizing the Sun, Peace and Unity – a symbol of core importance in Kazakh culture, to the triangular elements in the structure and interiors, which represent a powerful personal mascot that can be usually found in the traditional jewellery and clothing.
The project celebrates near net-zero energy requirements by using the power of water stream in the river underneath. It creates new user-friendly connections on the street level between key parts of the city and becomes a new anchor point for business, life and recreation, further improving the life in the city of winds.
Project year: 2019
Project location: Astana, Kazakhstan
№ 19179 БІЗНЕС -ЦЕНТР В М. ПОЛТАВА / BUSINESS CENTER IN POLTAVA
Назва проекту: БІЗНЕС -ЦЕНТР В М. ПОЛТАВА
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Каширіна Наталія Валеріївна, Филимонов Сергій Леонідович, Розум Алла Ігорівна, Ткаченко Анна, Жиліна Олександра Сергіївна, Переяслов Артем Олександрович, Непийвода Володимир Петрович.
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects, YOD Design Lab
Контактні дані: http://filimonovkashirina.com/
+380664457960 filimonov@arhstudio-f.com
+380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Короткий опис проекту: Ділянка знаходиться в центральній частині міста Полтави, в його історичному ареалі. Оточена низкою пам'яток архітектури.
Проектований бізнес-центр покликаний вирішити потребу у якісному робочому просторі, створить перший у місті бізнес-центр класу «А» (задовольняє 15 пунктам міжнародних вимог) і посилить інвестиційну привабливість міста для закордонних компаній.
Основна ідея - створення відкритого двору, в який відвідувачі потрапляють з червоної лінії. Він покращує інсоляцію робочих просторів і робить будівлю відмінною від більшості бізнес-центрів.
Основним принципом формотворення є метод прихованої реконструкції. Перші три поверхи, що виходять на червону лінію, максимально ув'язані з опорною історичною забудовою. Наступні поверхи відступають від червоної лінії на 6, 12 м. Вони дематеріалізуються за допомогою скла.
На першому поверсі знаходяться вестибюль, кафе, магазини, дитяча кімната, побутовий блок. На другому поверсі розміщується конференц-зона і адміністративний блок. Наступні поверхи - офісні приміщення різної планувальної структури - open space, сo-working, а також відокремлені офіси. Паркінг розміщений в підземному поверсі.
Рік проектування: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Полтава

Project name: BUSINESS CENTER IN POLTAVA
Actual Status: Unrealised
Chief Architect and Team Members: Kashyrina Nataliia, Fylymonov Serhii, Rozum Alla, Tkatchenko Anna, Julina Alexandra, Pereiaslov Artem h, Nepuivoda Volodumur
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects, YOD Design Lab
Contact details: : http://filimonovkashirina.com/
+380664457960 filimonov@arhstudio-f.com
+380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Brief description of project: The area is located in the central part of Poltava, in its historic range. It is surrounded by a number of architectural monuments.
Projected business center designed to solve the need for high-quality workspace, will create the city's first "A class" business center (satisfying 15 international requirements) and will increase the investment attractiveness of the city for foreign companies.
The main idea is to create an open courtyard in which visitors come from the red line. It improves the insolation of work spaces and makes the building different from most business centers.
The main principle of forming is the method of latent reconstruction. The first three floors overlooking the red line are maximally tied to the main historical building. The next floors depart from the red line at 6, 12 m. They are dematerialized with glass.
On the ground floor there is a lobby, cafes, shops, a children's room, a household block. On the second floor there is a conference area, an administrative block. Rest of the floors - office spaces of different planning structures - open space, co-working, as well as separate offices.
Parking is located in the underground floor.
Project year: 2019
Project Location: Ukraine, Poltava.
№ 19200 Багатофункціональний офісний центр по вул. Січових Стрільців / Multifunctional Office Center on Sichovykh Striltsiv Str.
Назва проекту: Багатофункціональний офісний центр по вул. Січових Стрільців
Ведучий архітектор Фейдаш А.
Склад команди: Фейдаш А., Усиченко О.
Назва компанії: ТОВ «АБ Ательєр»
Місто: Київ
Контактні дані: www.ab-atelier.com, inform@ab-atelier.com.ua, (044) 483 46 86
Стислий опис проекту:
Ділянка проектування, площею 0,052 га, розташована на перетині вулиць Січових Стрільців та Тургенєвська, в історичній місцевості Києва, Лук'янівка. Район, в якому у пішій доступності до центру міста, поряд з історичними будівлями, знаходяться сучасні торгові та офісні центри, а також розважальні та культурні об'єкти, характеризується добре розвиненою дорожньо-транспортною інфраструктурою, а в архітектурному плані являє собою яскраву суміш модерну, конструктивізму, класицизму, еклектики та соцреалізму з елементами мінімалізму та рішеннями у стилі хай-тек.
Будівля офісного центру має форму прямокутної трапеції, яка визначає напрямки розходження двох вулиць, роблячи будинок архітектурною домінантою. Будівля має 8 поверхів та підземний паркінг. Офісні приміщення, розміщені з 4-го по 8-й поверхи, мають вільне планування у форматі open space, що забезпечує велику кількість світла, відчуття свободи і простору у приміщеннях, а також можливість легко адаптувати їх під потреби орендаря, сприяючи, тим самим, підвищенню рівня комфортності робочих зон. Проектом передбачається розміщення закладу громадського харчування (на 1-му та 2-му поверхах) та спортивного клубу (на 3-му поверсі), послугами яких, окрім користувачів офісного центру, зможуть скористатися також жителі та гості Києва. На покрівлі запроектовано терасу із зеленою зоною відпочинку, яка може бути також використана в якості оглядового майданчика. Завдяки розташуванню вхідної групи в один рівень з тротуаром, будівля є пристосованою до потреб маломобільних груп населення. Елементами зовнішнього благоустрою стануть клумби і лавочки для відпочинку, а також оновлене тротуарне покриття.
Рік розробки проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Multifunctional Office Center on Sichovykh Striltsiv Str.
Chief Architect Feydash A.
Team Members: Feydash A., Usychenko O.
Company name: TOV "AB Atelier"
City: Kyiv
Contact details: www.ab-atelier.com, inform@ab-atelier.com.ua, (044) 483 46 86
Brief description of project: A development plot, with an area of 0.052 ha, is located at the intersection of the Sichovykh Striltsiv and Turgenevska streets, in the Kyiv`s historical district, Lukyanivka. The district, where within walking distance of the city center, besides historical buildings, there are modern shopping and office centers, as well as entertainment and cultural facilities, is characterized by well-developed road and transport infrastructure, architecturally represents bright mixture of modern, constructivism, classicism, eclecticism and socialist realism with elements of minimalism and high-tech solutions. The office center building has a rectangular trapezoid shape, which determines the direction of the two streets divergence, making the building an architectural dominant. The building has 8 stories and underground parking. The offices, located from the 3rd to 7th floors, have free planning in open space format, which provides plenty of light, a sense of freedom and space in the premises, as well as the ability to easily adapt them to the tenant`s needs, increasing, thereby, the comfort level of working areas. The project includes the placement of a catering facility (on the ground and 1st floors) and a sports club (on the 2nd floor), the services of which, besides users of the office center, will be available to residents and guests of Kyiv. A rooftop terrace with a green rest area can also be used as an observation deck. Due to the location of the entrance group at one level with the sidewalk, the building is adapted to the needs of persons with reduced mobility. Elements of the exterior improvement are flowerbeds and benches to rest, as well as renovated sidewalk coating.
Project year: 2018
Project location: Kyiv t-family:"Roboto","serif";mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'> 2018
Місце реалізації проекту: Київ
№ 19203 «ВУДМАН» / "WUDMAN"
Назва проекту: «ВУДМАН»
Статус на поточний момент: Не реалізовано
ГАП та склад команди: Іванов-Костецький Сергій та Іванова-Костецька Галина, Лісоцький Роман, Гурінович Юлія, Янчук Катерина, Семків Ольга, Хопта Ірина
Назва компанії: ТОВ "Архітектерно-Інвестиційна Компанія "КРЕАТИВ"
Контактні дані: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Короткий опис проекту:
Деревообробне підприємство запроектовано та обладнано для дрібносерійного виробництва з виготовлення клеєних меблевих щитів та меблів за індивідуальними замовленнями. Вироби випускаються невеликими партіями, номенклатура виробів на протязі року змінюється по мірі вивчення попиту. Деревообробне підприємство – це двоповерхова споруда, яка складається з двох блоків: виробничого і адміністративно – побутового блоку.
Виробництво зосереджено тільки на екологічно чистій продукції. Перші продукти, які були виготовлені в WoodMan – це дитячі ліжка – найбільш вимогливий до екологічності продукт. Будівництво об'єкту створить додаткові робочі місця, складе конкуренцію вже існуючим меблевим підприємствам.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: с. Крехів, Жовківський р-н, Львівської області.

Name of the project: "WUDMAN"
Current status: Not implemented
GAP and team: Ivanov-Kosteckiy Sergey and Ivanova-Kostetskaya Galina, Lisotsky Roman, Julian Gurinovich, Yantchuk Yekaterina, Semkiv Olga, Khopta Iryna
Company name: LLC "Architectural-Investment Company" KREATIV "
Contact details: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Brief description of the project:
The woodworking enterprise is designed and equipped for small-scale production for the production of glued furniture panels and furniture for individual orders. The products are manufactured in small batches, the range of products throughout the year varies with the study of demand. Woodworking enterprise is a two-storey building, which consists of two blocks: the industrial and administrative-household block.
Production is concentrated only on environmentally friendly products. The first products that were made in WoodMan are baby beds - the most demanding product for eco-friendliness. Construction of the facility will create additional jobs, it will compete with existing furniture enterprises.
№ 19204 Багатофункціональна будівля / The multifunctional building
Назва проекту: Багатофункціональна будівля
Ведучий архітектор: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін
Склад команди: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін
Назва компанії: Archmaster
Контактні дані: arh.com.ua ,+380632342391, Alexandr.gobikus@gmail.com
Короткий опис проекту: Багатофункціональна будівля розташована в історичному ареалі міста Одеса по вулиці Торгова. Протягом багатьох років ця будівля була не експлуатована. Після технічного обстеження було виявлено, що більша частина несучих конструкцій знаходяться в аварійному стані. У слідстві чого прийнято проектне рішення про реконструкцію в межах існуючих фундаментів. Будівля складається з п'яти поверхів з умовною висотою 18.6 м. І шостий технічний поверх з відміткою 21.3 м. Передбачено два рівня підземного паркінгу, супермаркет на першому поверсі, кафе і фітнес-центр на другому поверсі, на наступних поверхах розташовані офісні приміщення. Рік реалізації проекту: В процесі
Місце реалізації проекту: Україна, м. Одеса

Project name: The multifunctional building
Lead Architect: Alexander Gorbachev, Igor Chursin
List of Team Members: Alexander Gorbachev, Igor Chursin
Company name: Archmaster
Contact details: arh.com.ua ,+380632342391, Alexandr.gobikus@gmail.com
Brief description of project The multifunctional building is located in the historical area of Odessa on Torgovaya Street. For many years this building was not exploitable. After a technical survey, it was revealed that most of the supporting structures are in an emergency condition. As a result, a design decision was made on the reconstruction within the existing foundations. The building consists of five floors with a conditional height of 18.6 meters and the sixth technical floor with a boundary mark of 21.3 meters. There are two levels of underground parking, a supermarket on the first floor, a cafe and a fitness center on the second floor, and there are office rooms on subsequent floors. In the development of the architectural appearance of the facades, a neoclassical and minimalistic co-creation was created in order to preserve the overall architecture of the historical center of Odessa
Project year: in developing
Project location: Ukraine, Odessa
№ 19205 Салат-Завод «Green-Food» / Salad Factory
Назва проекту: Салат-Завод «Green-Food»
Статус на поточний момент: Не реалізовано
ГАП та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина
Назва компанії: ТОВ "Архітектерно-Інвестиційна Компанія "КРЕАТИВ"
Контактні дані: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Короткий опис проекту:
Споруда запроектована так, щоб забезпечити якомога менший вплив на навколишнє середовище. Надихнувшись індустріальною естетикою, всіма технологічними процесами, автономними роботами, які протікають в просторах промислової архітектури, ми старались створити не просто корпус, а своєрідний образ, який би передавав суть виробництва. Оскільки завод спеціалізується на виробництві харчових продуктів, в архітектурі переважать жовто-зелені відтінки.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: м. Львів

Title of the project: Salad Factory
Current status: Not implemented
GAP and team: Ivanov-Kosteckiy Sergey, Ivanova-Kostetskaya Galina
Company name: LLC "Architectural-Investment Company" CREATIV "
Contact details: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Brief description of the project:
The structure is designed to ensure the least possible impact on the environment. Inspired by the industrial aesthetics, all the technological processes, autonomous work that takes place in the spaces of industrial architecture, we tried to create not just a case, but a peculiar image that would convey the essence of production. As the plant specializes in the production of food products, the architecture will dominate the yellow-green shades.
Year of design: 2017
Place of project implementation: Lviv
№ 19206 ЭНДОМ / EJENDOM
Название проекта: ЭНДОМ
Статус на текущий момент: в процессе реализации
ГАП и состав команды: Иванов-Костецкий Сергей и Иванова-Костецкая Галина, Купинський Назар
Название компании : ООО "Архитектерно Инвестиционная Компания" КРЕАТИВ "
Контактные данные: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Краткое описание проекта :
Датское предприятие специализируется на производстве кресельной продукции широкого ассортимента с использованием древесного отдельных комплектующих и металлических комплектующих. на промплощадке работает замкнутый цикл производства офисных кресел и стульев.
Корпус является одноэтажным зданием, которая состоит из двух бы оки: производственного и административно - бытового блока.
Год проектирования: 2018
Год реализации проекта: 2018-2019
Мысля реалізації проекта: м. Броди

Название проекта: EJENDOM
Текущий статус: Не реализовано
GAP и команда: Иванов-Костецкий Сергей, Иванова-Костецкая Галина, Купинский Назар
Название компании: ООО "Архитектурно-Инвестиционная Компания" CREATIV "
Контактные данные : sivanov.kreativ@ukr.net , 067-576-21-62
Краткое описание проекта:
Предприятие специализируется на выпуске широкого ассортимента продукции для стульев с использованием отдельных компонентов из дерева и металлических компонентов. В стране существует замкнутый цикл производства офисных стульев и стульев. Промышленная зона.
Здание представляет собой одноэтажное здание, которое состоит из двух блоков: производственного и административно-бытового блока.
Год проектирования : 2018
Год реализации: 2019
Место реализации проекта : Броды
№ 19207 LOG Trans
Назва проекту: LOG Trans
Статус на поточний момент: В процесі реалізації
ГАП та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина
Назва компанії: ТОВ "Архітектерно-Інвестиційна Компанія "КРЕАТИВ"
Контактні дані: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Короткий опис проекту:
Будівництво логістичного центру посприяє забезпеченню робочими місцями людей (близько 300 осіб), розвитку мережі логістичних коридорів, покращення надання логістичних послуг. Також зупинить важковантажну прохідність в центральні частини міста, а це в свою чергу зменшить забруднення повітря викидами та забруднення шумом.
Рік проектування: 2018
Рік реалізації проекту:2018-2021
Місце реалізації проекту: м. Львів

Project name: LOG Trans
Current status: Not implemented
GAP and team: Ivanov-Kosteckiy Sergey, Ivanova-Kostetskaya Galina
Company name: LLC "Architectural-Investment Company" KREATIV "
Contact details: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Brief description of the project:
Buildings of the logistics center will contribute to the provision of jobs for people, the development of a network of logistics corridors, and the improvement of logistics services. It will also stop heavy traffic in the central part of the city, which in turn will reduce air pollution by emissions and noise pollution.
Year of design: 2018
Place of project implementation: Lviv
№ 19213 Курортний готель на 54 номери «Монкастро» / The Resort Hotel of 54 rooms "Moncastro"
Назва проекту: Курортний готель на 54 номери «Монкастро»
Головний архітектор: Бєліков Юрій
Ведучий архітектор: Богомолов Олександр
Склад команди: Юзiкова Олена, Мироненко Павло, Букрєєв Максим, Войтановська Iрина, Свєтлов Володимир.
Назва команди: Архітектурна студія «Бєльетаж Дизайн Груп»
Контактні дані: office@beletage.com.ua, +380 (48) 728 1691, +380 (482) 37 8369, 34 6915
Рiк реалiзацiï: 2017
Короткий опис проекту: Авторський колектив виконав комплексну реалізацію проекту - архітектурна концепція, проектна документація, інтер'єри, авторський нагляд, комплектація. При розробці проекту були враховані всі норми вимоги щодо проектування та будівництва сучасних курортних готелів в безпосередній близькості від моря і побажання замовника отримати кращий курортний готель в приміській зоні Одеси.
Маленька площа ділянки і його близькість до моря продиктувала необхідність в компактному плануванні та використаннi всіх прийомів організації простору за умов обмежених площ. Авторським колективом було взято за основу корабельну архітектуру круїзних лайнерів. Дане рішення дозволяє зонувати і комбінувати різні за призначенням приміщення в невеликому обсязі і забезпечувати максимальний комфорт для відвідувачів. Як на сучасному круїзному лайнері, в готелі особлива увага приділяється зонам відпочинку і розваг, а також комфортного перебування гостей.
Для цього 7мі рівневий готель розділений на громадські і житлові поверхи, громадські приміщення розташовані як в нижніх, так і на самому верхньому рiвнях. Таке рішення дозволяє використовувати всі переваги дахів, а саме - панорамні види і віддаленість від галасу. На першому рівні, розташовується рецепція готелю, паркінг і пляжний ресторан. Ресторан розміщено уздовж морського фасаду будівлі, що робить його частиною інфраструктури набережноï.
На другому рівні розташовуються Ресторан з терасою і басейнами, гральна кімната для дітей. Для створення максимального огляду, всі зали ресторану мають панорамне скління. Басейн не має видимих меж, що створює ефект нескінченності - водна гладь басейну візуально зливається з морем. З 3 по 6 рiвнi розміщено номерний фонд готелю. Всі номери готелю, незалежно від класу, мають панорамний вид на море з індивідуальною терасою.
Для найбільш вигідноï орієнтації вікон номерів готелю булo застосованo так званy «пиловидну» схему розташування номерів, де приміщення повернені під кутом в бік моря, а несучий каркас будівлі залишається ортогональним. Фішкою готелю є його тераси з басейнами «INFINITY" на даху (7 рівень). Звідки відкривається панорама на море і околиці. Також тут розташований бар під тентовим накриттям і зона для дітей. Всі рівні готелю з'єднані комфортними сходами і ліфтом. Передбачені всі заходи для осіб з інвалідністю.
Концепція круїзного лайнера знайшла своє продовження в архітектурному образі всієї будівлі. Ступінчастий морський фасад дозволяє максимально ефективно використовувати зону пляжу, тому що будівля не затінює сам пляж і великі тераси люкс номерів створюють неповторне комфортне середовище для гостей. Велика біла поверхня стіни з різнорозмірними вузькими вікнами захищає всю будівлю від перегріву. Всі номери мають панорамні вікна і індивідуальні тераси, що виходять на протилежну від стіни сторону. Ажурні платформи сонячних колекторів для підігріву води навмисно підкреслюють концепцію турботи про екологію і є характерним завершенням будівлі.
Місце реалізації : вулиця Приморська, 65, Затока, Одеська область, 67772. www.moncastro.com

Project Name: The Resort Hotel of 54 rooms "Moncastro"
Chief Architect: Yuriy Belikov
Leading Architect: Bogomolov Oleksandr
Team content: Yuzikova Olena, Myronenko Pavlo, Svetlov Volodymyr, Voytanovska Irina, Bukreyev Maksym
Contacts: office@beletage.com.ua, +380 (48) 728 1691, +380 (482) 37 8369, 34 6915
Year of realization: 2017
Project: The team of authors carried out a comprehensive implementation of the project. During the development of the project, all norms of the requirements for the design and construction of modern resort hotels in close proximity to the sea and the customer's wishes to get the best resort hotel in the suburban area of Odessa were taken into account.
The small area and its proximity to the sea created the need for a compact layout and the use of all the methods of organizing space with limited areas. The main conceptual idea is the architecture of cruise liners. This solution allows zoning and combining rooms of different purposes in a small amount and at the same time providing maximum comfort for visitors. Like on a modern cruise ship, the hotel pays special attention to recreation and entertainment areas, as well as to the comfortable stay of guests.
For this purpose the 7-level hotel was divided into the public and residential floors, with public areas located both at the bottom and at the top levels. This solution takes the full advantage of the roofs, panoramic views and distance from the hustle and bustle. On the first level, there are the hotel reception, parking and a beach restaurant. The restaurant is located along the sea facade of the building, which makes it a part of the embankment infrastructure.
On the second level there are the restaurant with a terrace and swimming pools, the playroom for children. To create the best view, all the halls of the restaurant have panoramic windows. The pool has no visible borders, which creates an effect of infinity as the water surface of the pool visually merges with the sea. From levels 3 to 6 there is a hotel room capacity. This solution allowed to get hotel rooms at the most comfortable height. All rooms of the hotel, regardless of the class, have a panoramic sea view from the private terrace.
For the most advantageous orientation of the windows of the hotel rooms, a so-called "sawtooth" room layout was used, where the rooms are turned at an angle towards the sea, and the supporting frame of the building remains orthogonal. The unique place of the hotel is created by its terraces with swimming pools "INFINITY" on the roof (level 7). There is also a bar under an awning canopy and a children's area. All levels of the hotel are connected by comfortable stairs and the elevator. All activities needed are provided for persons with disabilities.
The concept of a cruise liner has found its continuation in the architectural image of the entire building. A stepped sea façade allows maximum use of the beach area, since the building does not obscure the beach itself, and at the same time, large terraces of deluxe rooms create a unique comfortable environment for guests. The larger white plane of the wall with variously sized narrow windows protects the galleries and the whole building from overheating. All rooms have panoramic windows and individual terraces. The openwork solar collector platforms for water heating purposely underline the concept of caring for the environment and implement the characteristic completion of the building.
№ 19214 Рекреаційно-спортивний комплекс. Львівська область / Recreational Sports Complex. Lviv region
Назва проекту: Рекреаційно-спортивний комплекс. Львівська область.
Розробник об'ємно-просторового рішення та архітектурної концепції: «АрхОбраз».
Генеральний проектувальник: «Дизайн-студія YOD».
Архітектри: О. Образцов, В. Непийвода, Д. Мамзелева, А. Коновалова, В. Файзулін, Л. Потоцкая. Розробник концепції спортивних споруд: А. Ігнатюк.
Рік проєктування: 2018 р.
Загальна площа земельної ділянки: 17 га. Загальна площа будівель: 40000 м2.
Короткий опис: Ескізний проект являє собою авторське бачення об'єкта і не призначений для реалізації.
Українська курортна інфраструктура є швидко зростаючою галуззю, оскільки багато об'єктів застаріли, не відповідають потребам сучасного суспільства. У відповідь на цю ситуацію ми розробили попередній проект рекреаційного комплексу в безпосередній близькості від великого міста для цілорічного відпочинку і занять спортом.
Публічні простору і різні функціональні об'єкти комплексу були вписані в вузький берег озера за яким починається старий листяний ліс. Терасне рішення будівель органічно поєднується з існуючим рельєфом, дає відчуття більшого простору оскільки не блокується вид на мальовничі околиці. М'яке візуальне з'єднання зелених зон комплексу з лісом пом'якшує людський дотик до ландшафту.

Project Name: Recreational Sports Complex. Lviv region.
Creator of space-spatial solution and architectural concept: «ArhObraz»
General designer: «Design Studio YOD Design Lab»
Architects: O. Obraztsov, V. Nepiyvoda, D. Mamzelieva, A. Konovalova, V, Phayzulin, L Pototskaya. Concept of sports facilities: A. Ignatyuk.
Project year: 2018 The total area of land: 17 hectares. Total building area: 40,000 m2.
Project: Preliminary design represents author's vision of the object and not intended for implementation.
Ukrainian resort infrastructure is rapidly growing field because many old facilities are outdated, do not meet the needs of modern society, and their accessibility is difficult. In response to this situation, we developed a preliminary design of a recreational complex in close vicinity of a large city for year-round recreation and sport activities.
The public area and different functional objects of the complex were fit into a narrow lakeshore begirt with an old forest. Terraced facades give feeling of larger space and do not block view on scenic surroundings. Soft visual junction of green zones of the complex with the forest mellows human touch to the landscape.
№ 19238 Паблік Центр
Назва проекту: Паблік Центр
Номінація: Нереалізований комерційний об'єкт
Ведучий архітектор: Проектне бюро — Архіматика Склад команди:
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані: Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту: Місце, де все загальне стає власним і все особисте - для кожного. Сусіди і гості, батьки і діти, друзі і приятелі ... Місце, яке об'єднує не залежно від віку, погоди або часу доби ... Випити кави, купити багет, послухати музику або обговорити останні новини, все це – ПАБЛIК ЦЕНТР.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ. вул. Кільцева дорога, 1
№ 19251 CitySPACE
Назва проекту: CitySPACE
Статус на поточний момент: концепція
Склад команди: Юрець Сергій, Явтушенко Галина
Назва компанії: Да Вінчі Групп
Контактні дані: 03151, м.Київ, вул. Ушинського,40, офіс 226, тел 067 414 22 33, https://davinchi.com.ua/
Короткий опис проекту: Багатофункціональний комплекс для роботи та відпочинку, який об'єднаний єдиним громадським простором, що дає можливість людям з різним типом зайнятості об'єднуватись у єдиному середовищі. На рівні землі по периметру будівлі знаходяться входи в приміщення та громадські заклади.В внутрішньому контурі будівель – двір, громадський та рекреаційний простір для працівників та гостей, піднятий на другий рівень.По зовнішньому контуру будівлі пожежний об'їзд, з паркомісцями, а з внутрішнього двору є виходи до озера через літню терасу та канатний парк. На 1 рівні знаходяться кафе, ресторани та коворкінги і вони мають виходи в спільний внутрішній двір, де проходитимуть масові заходи та зустрічі на відкритому повітрі.На 2-11 рівнях у всіх секціях, окрім найменшої, знаходяться офісні приміщення з панорамними видами на місто та прилеглий лісопарк з озером.В найменшій секції передбачені апартаменти різного рівня комфорту.Верхня багаторівнева частина будівлі формує уступчастий рельєф експлуатованих покрівель.Комплекс матиме клас енергоефективності А+.В комплексі передбачено енергозберігаючі заходи: мультифункціональні склопакети, теплові насоси і вентиляція з рекуперацією тепла. Передбачається використання автоматизованих інтелектуальних систем управління інженерними системами будівель для підвищення енергоефективності використання енергії в приміщеннях.
Рік проектування: 2019
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: CitySPACE
Actual Status: concept
Team Members: Sergii Iurets, Halyna Yavtushenko
Company name: Da Vinchi Group
Contact details: 03151, Kyiv, Ushynskogo street, 40, office 226, 067 414 22 33, https://davinchi.com.ua/en/
rief description of project: Multifunctional complex for work and relaxation. All the components are connected by public transport, which gives the people with different business type an opportunity to unite in the one working space. There are entrances in the building and public places on the ground level by the perimeter. The public and recreational space for workers and visitors is in the internal courtyard, raised to the second level. The fire engine way goes around the building contour as well as additional parking places. There are exits to the lake from the internal courtyard through the summer terrace and rope park. There are cafes, restaurants and co-working on the first level and all of them have exits to the common internal courtyard, where the large open-air events and meetings will take place. There are offices on the upper levels (2-11) of all blocks, except the smallest. All of them have a panoramic view of the city and the neighboring park with a lake. The different comfort level apartments are in the smallest block. The upper multilevel part of the building forms the inferior landscape of green roof. The complex will have an A+ class of sustainability. There are planned steps for efficiency: multifunctional glazing, heat pumps and ventilation with the recuperation of the heat. Also, there are planned usage of automatic intellectual control of building engineering systems for a higher level of efficiency of the usage of the energy in the rooms.
Project year: 2019
Project location: Kyiv№ 19255 Торговий центр у Дрогобичі Львівська обл./Shopping center in Drohobych Lviv region.
Назва проекту: Торговий центр у Дрогобичі Львівська обл.
Статус на поточний момент: Не реалізований
ГАП: Губарь Сергій
Склад команди: Губарь Сергій, Андрущак Назарій
Назва компанії: GAB ARCHITECTS
Контактні дані: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Короткий опис проекту: Торговий центр запроектована в центральній частині міста Дрогобич. Будівля гармонійно вписується і сформоване середовище, а арки на фасаді підкреслюють історичність місця. Такий торговий центр урізноманітнює функціональне наповнення центру міста, та повинен стати місцем тажіння місцевих мешканців.
Поверховість – 4 пов.
Загальна площа - 5 000 .
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Дрогобич. Львівська обл.

Project name: Shopping center in Drohobych Lviv region.
Nomination: Unrealized commercial object, Shopping center.
Actual Status: Unrealized
Chief Architect : Gubar Sergii
Team Members: Gubar Sergii, Andrushchak Nazarii
Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
«rief description of project: The shopping center is designed in the central part of the city of Drohobych. The building harmoniously fits and the formed environment, and the arches on the facade emphasize the historicity of the place. Such a shopping center will diversify the functional content of the city center, and should become a place for local residents to cajole.
Superficiality : 4.
Тotal area: 5 000 .
Project year: 2018
Project location: Drohobych Lviv region.

№ 19258 Артзавод
Назва проекту: Артзавод
Номінація: Нереалізований комерційний об'єкт
Статус на поточний момент: Проектна пропозиція
ГАП та склад команди: ГАП – Бацунов Сергій. Склад команди: Грищенко Роман, Гарнага Вікторія, Скіф Олексій.
Назва компанії: Terra Project
Контактні дані: Токар Катерина k.tokar@terra-project.com.ua
Короткий опис проекту: Площа - 100 000 м2
Декларація архітектурного стилю:
Іронічність та парадоксальність. Театральність та складні образні асоціації.
Особливості архітектурного рішення:
Він (проект) незвичайний тим, що у старому місті, з його жорсткою структурою (квартальною), створюється новий публічний простір, який буде приєднаний до міського парку безпосередньо, а не через вулицю. Ми пропонуємо створення потужного магніту для розвитку та оживлення
туристичного, рекреаційного пішохідного вектору: Потьомкінські сходи - Шахсьский палац - Одеський художній музей - Площа Товстого Сонця.
Усі споруди, з точки зору архітектурної пластики абсолютно різні. Це як звучання окремих інструментів у складі оркестру. У кожної споруди (функції) своє звучання.
Особливості функціонального зонування:
Горизонтальна парцеляція - основний пластичний прийом просторової організації. Перед усім, він обумовлений рел'єфом. Перепад між Маринеско і Приморською досягає 20-25 метрів. Візуально та функціонально, комплекс поділений по вертикалі на 3 простори. Пеший, нижній - публічний простір площа - місце загальноміської комунікації. Другий, середній - напівприватний (змішаний) простір, що належить , залежно від функції, споживачу. Третій, верхній - приватний простір, яке може комунікувати з іншими просторами лише по бажанню.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса, вул. Приморська, 47
№ 19254 Sonic Hotel and Business Center
Назва проекту:Sonic Hotel and Business Center
Статус на поточний момент: Концепт
ГАП та склад команди:Максим Шульга – Головний архітектор проекту, Дмитро Гвоздиковський, Дмитро Столяров, Олексій Алєксєєв, Дмитро Дроботун. Дар'я Зав'ялова, Євген Бараненко, Олексій Петраш
Назва компанії: група компаній AVG
Контактні дані: Київ, пр.Соборності 15, +38 044 227 34 94, email: office@avg.ua; www.avg.ua
Короткий опис проекту:
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗВУКУ
Ви на борту літака, готові до подорожі, вмикаються турбіни, літак злітає... Звукові потоки створюють на землі пластичні форми багатофункціонального комплексу. Пам'ятаєте експеримент зі звуком та пластиною з піском? Саме ці форми ми реалізували у своєму проекті.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Україна

Project name: Sonic Hotel and Business Center
Actual Status: Concept
Chief Architect and Team Members: Maksym Shulha – Chief Architect, Dmytro Gvozdikovsky, Dmytro Stolyarov, Oleksiy Alexeev, Dmytro Drobotun, Darya Zavyalova, Yevhen Baranenko, Oleksiy Petrash
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: Kyiv, Sobornosti ave. 15, +38 044 227 34 94, email: office@avg.ua; www.avg.ua
Brief description of project: You are on board of an airplane, ready to travel, the turbines are launched, the plane is taking off... Sound streams create on the ground plastic forms of a multifunctional complex. Remember the experiment with the sound waves and the plate with sand? These forms we implemented in our project.
Project year: 2019
Project location: Ukraine
№ 19279 Відпочинковий комплекс "Мармуровий палац" / The rest complex "Marble Palace"
Назва проекту: Відпочинковий комплекс "Мармуровий палац"
Номінація: готелі та курорти.
Статус на поточний момент: В процесі реалізації
ГАП: Губарь Сергій
Склад Команди: Губарь Сергій, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS
Контактні дані: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Короткий опис проекту: Проектна пропозиція будівництва об'єкту в м. Моршин, Стрийського району, Львівської області передбачає:
- Будівництво нового одноповерхового відпочинкового комплексу;
- Облагородження існуючої території – замощення, улаштування газонів.
Проектована будівля складається з адміністративно-побутових приміщень та приміщення басейну . У даній будівлі розміщено відпочинкові приміщення та зал з басейном. Площа забудови становить – 1 185 м2.
Місце реалізації проекту: м.Моршин, Стрийський р-н, Львівської області.

Project name: The rest complex "Marble Palace"
Actual Status: In the process of implementation Chief Architect and Team Members: Gubar Sergii, Andrushchak Nazarii, Rybak Yuliya. Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Brief description of project: The project proposal for the construction of the facility in Morshyn, Stryi district, Lviv oblast provides: - Construction of a new one-storey recreation complex; - Regeneration of the existing territory - forging, arrangement of lawns. The project building consists of administrative-living facilities and pool facilities. This building has an interest rate and a hall with a swimming pool. Building area is 1 185 m2.
№ 19297 Underline. Shopping center
Назва проекту: Underline. Shopping center
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Людмила Громик, Владислав Янок
Назва компанії: ТОВ "А-2"
Контактні дані: 068 568 36 81, zhurbik.a.2@gmail.com
Короткий опис проекту: Торговий центр знаходиться на одній з магістральних вулиць промислового району м.Рівне. Довкола нього розміщується кафетерій, автомийка та недобудований офісний центр, навпроти - багатоквартирні житлові будинки. Ситуацію погіршує відсутність транзитного руху і занедбаність території. Даний район постійно розвивається і забудовується різними типами будівель, що потребують розвитку інфраструктури.
Важливо врахувати потреби майбутніх відвідувачів та мешканців міста. На території передбачаються місця для паркування автомобілів, велопарковка, озеленення території, безбар'єрний доступ до торгового центру та місця для відпочинку. Архітектура торгового центру лаконічна та виразна. Великі вікна - портали підтримують зоровий зв'язок між вулицею і внутрішнім середовищем.
Рік проектування: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м.Рівне

Project name: Underline. Shopping Center
Actual status: Project
Lead architect and team members: Liudmyla Hromyk, Vladyslav Yanok
Company name: A-2, Ltd
Contact details: tel. +38 068 568 36 81, e-mail zhurbik.a.2@gmail.com
Brief description of project: The shopping center is situated on the main thoroughfare of the industrial district in Rivne. There is cafeteria, carwash and unfinished business center around it and apartment blocks right opposite to it. A transit traffic lack and a poor state of territory make the situation even worse. However this district is being developed and lined with different types of buildings which require infrastructure.
It is also important to take into account needs of future visitors and citizens. A parking lot both for cars and bicycles, landscaping, unrestricted access to the shopping center and leisure area are expected on its territory. The shopping center architecture is concise and expressive. Big windows as portals keep visual connection between the street and inner space.
Project year: 2019
Project location: Rivne, Ukraine
№ 19311 Офісна будівля на вулиці Федьковича у Львові / Office building on Fedkovycha str., Lviv, UA
Назва проекту: Офісна будівля на вулиці Федьковича у Львові
Номінація: Нереалізований комерційний об'єкт
Провідний архітектор: Андрій Бєляєв
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих (ATO-Bel Architects)
Контактні дані: +380939476755
Короткий опис проекту: Проект розробляється для ділянки в одному з ділових центрів Львова. Будівля проектується на місці житлового будинку, зведеного у Австро-Угорський період, що в останні роки використовувався як офіс. Аналіз виявив недоцільність збереження цього будинку, зважаючи на містобудівну ситуацію та неможливість приведення до вимог сучасної офісної будівлі.
Проектом передбачено максимально ефективне загосподарювання ділянки зі збереженням великої кількості вуличного простору для потреб рекреації працівників та відвідувачів. Для цього на останніх поверхах передбачено просторі, інтенсивно озеленені дахові тераси а відкритий паркінг на 9 автомобілів розміщено під частиною будівлі на колонах.
Будівлю запроектовано таким чином, що вона водночас продовжує блакитну (карнизну лінію) історичної забудови і забезпечує плавний перехід до значно більшої за масштабом і вищої будівлі, що має бути зведена західніше ділянки опрацювання.
Щоб візуально понизити поверховість будівлі зі сторони вул. Федьковича влаштовано ступінчасті консольні нависання 2-4 поверхів над хідником вулиці. Вони ефективно ховають 5 та 6 поверх при огляді з вулиці. Завдяки цим нависанням будівля уцікавлює перспективу вулиці і "рекламує" себе, оскільки без них вона б ховалася за сусідніми будівлями. Нависання надають західному фасадові активного, динамічного характеру.
Між історичною будівлею міжвоєнного періоду і основним об'ємом нової будівлі передбачено виразний розрив, що чітко ідентифікує межу старого і нового.
Планувальне рішення покликане мінімізувати площу комунікаційних просторів з тим, що усі добре освітлені зони будівлі можуть використовуватися як офісні приміщення
В партері будівлі передбачено заклад громадського харчування, з вікон якого забезпечується неформальний соціальний контроль не лише за вулицею, але й за внутрішнім подвір'ям. У підвалі передбачено душові для працівників офісу, насамперед - для велосипедистів.
На останньому поверсі передбачено пентхаус з кабінетом директора, що має дві тераси: формальну, при кабінеті та приватну, інтимну, при спальні.
Для захисту від перегріву передбачено влаштування пергол над терасами останнього поверху, інтенсивне озеленення тераси 5-го поверху та влаштування моторизованих зовнішніх ролет чи раф-штор на вікнах південного та західного фасадів.
Радіальна форма південного фасаду наслідує історично-сформований характер благоустрою і проїздів до відкритих наземних паркінгів при сусідніх будинках. Щоб уникнути неестетичної сегментації кола на лінійні фрагменти засклення, вікна влаштовано у "зіркоподібний" спосіб, що також забезпечує цікаві віддзеркалення оточуючих будівель і озеленення у дворі.

Два верхні поверхи та віконні профілі інших поверхів запроектовано у анодованому алюмінії з використанням безрамного скління балюстрад огороджень. Завдяки цьому поверхи, влаштовані вище історично-сформованої блакитної (карнизної) лінії є максимально візуально легкими і "розчиняються" віддзеркалюючи небо. У композиції фасадів верхніх поверхів домінують вертикалі, зокрема, завдяки винесенню каркасу будівлі назовні кліматизованого периметру.
Горизонтальність композиції фасадів 1-4 поверхів підкреслюють масивні міжповерхові "тяжі", що їх передбачено оздобити тиньком з дрібним зерном, в той час, як простінки між вікнами запроектовано оздобленими фактурним, виразно рельєфним тиньком, що особливо проявлятиметься при боковому освітленні.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: Львів, вул. Федьковича

Project name:
Office building on Fedkovycha str., Lviv, UA
Category: Unbuilt
Lead Architect: Andriy Byelyayev
Company name: ATO-Bel Architects
Contact details: +380939476755
Brief description: Proposed building is designed for a plot in one of the rapidly developing business districts of the city. It should replace the existing residential building of the Austro-Hungarian period, now used as an office. Careful analysis showed that it is unreasonable to preserve this building from both urban and functional points of view.
Proposed design aims at the maximum efficiency of land use, while preserving maximum space for outdoor recreation for its users. To do so we located large roof terraces on the two upper floors of the building and placed car parking under its part by raising it on pillars.
Facades are designed so that building both continues the historical cornice line of the street and provides smooth transition in scale to the much higher building that is to be erected to the West of the plot.
In order to visually lower the perception of building's height we added console overhangs of 1st-3rd stories over the sidewalk of Fedkovych street. These effectively hide the 4th and 5th stories when viewed from the street. These overhangs enrich the street view and "promote" the building, which would be otherwise hidden behind the neighboring structures. Overhangs also add highly dynamic, active character to the western facade of the building.
A distinct separator part was designed between the neighboring Mid-War building and the main body of the new one, so that "Old" and "New" is easily identified.
As for the layout, it's main idea was to minimize the circulation areas and make sure that all the well-lit spaces inside the building can be used as offices.
Place for cafe / bar was provided on the ground floor of the building. It is designed so that informal surveillance would be provided through it's windows not only for the street but for the inner courtyard as well.

Showers for office workers, including cyclists are located in basement. they have convenient access from the bicycle parking.
Last floor was reserved for the penthouse + director's office combination. It has two separate terraces: a public one, accessible from office and private, intimate one, accessible from bedroom.
Measures to avoid overheating include: pergolas over the over mentioned terraces of the last floor, intensely green roof terrace on the 5th floor and outdoor motorized rollers or shutters on windows exposed to southern or western Sun.
Radial shape of the southern facade was driven by the historical shape of the landscaping on and around the plot, including the shape of driveways to the parking lots of adjoining buildings. To avoid unaesthetic (IMHO) view of segmented radial glazing we designed windows in the "star-shaped" manner. This also gave us very interesting reflections of the courtyard.
Two last floors and window frames on the other floors were designed in anodised aluminium, which, together with the usage of balustrades in frameless glazing makes these floors as visually subtle and lightweight as possible. By doing so we make sure that main building mass stays in scale with the historic character of the street. Verticals dominate in the composition of the facades of upper floors. In order to do so we exposed the structural frame, pushing it outside of the climatized perimeter of curtain walls.
Contrary, horizontal composition of the first four stories is emphasized by massive cornices between floors. These are foreseen in fine grained plaster, while walls between windows are seen to be finished with rough texture, that should be most effective when lit by lights from sharp angles of the passing by cars.
Project Year: Unbuilt
Project Location: Fedkovycha str., Lviv, UA
№ 19321 Сучасний офісний центр на рельєфі / Modern office center on the relief
Назва проекту: Сучасний офісний центр на рельєфі
Статус на поточний момент: нереалізований проект
ГАП та склад команди: Удальцов Юрій, Кайгородцев Юрій Ігоревич, Цуман Кирило, Гонтар Євген, Тітаренко Любов, Чудінов Андрій Олександрович, Бойчук Таісія, Рош Дар'я, Білоус Павел.
Назва компанії: in.Lab architects+BAUST architects
Контактні дані:
Тел: +38(067) 460 49 43, +38(098) 639 86 86, +38(067) 460 49 43
Веб-сайт:
http://www.inlab-architects.com/
https://baust.com.ua/
Електронна пошта: inlabarchitects@gmail.com
Короткий опис проекту:
Сучасний офісний центр на рельєфі в м.Києві представляє собою будівлю, що максимально адаптована до навколишнього середовища. Одним з основних вимог від замовника було збереження зелених насаджень. В ході проектування були створені алгоритми, які оприділяли оптимальну орієнтацію будівель в залежності від інсоляції. Фасадні системи з ламелей та повороти вікон також були запроектовані, спираючись на кількість сонячної радіації. Окремо варто виділити вертикальну композицію будівель, що забезпечує мінімальну площу забудови і, відповідно, мінімальне втручання в природній ландшафт.
Таким чином, все об'ємно-просторове рішення являє собою інтерактивну модель, яка формує різноманітні варіанти тіла будівлі і фасаду. Це забезпечує не лише комфортне перебування, а і винятковий зовнішний вигляд і гармонійний симбіоз з навколишнім середовищем!
Рік розробки проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Київ

Title of the project: Modern office center on the relief
Current status: unrealized project
GAP and team: Udaltsov Iurii, Kaygorodtsev Iurii, Tsuman Kirill, Gontar Yevgeny, Titarenko Lyubov, Chudinov Andrey, Boychuk Taisa, Rosh Daria, Bilous Pavel.
Company name: in.Lab architects + BAUST architects
Contacts:
Tel: +38 (067) 460 49 43, +38 (098) 639 86 86, +38 (067) 460 49 43
Website:
http://www.inlab-architects.com/
https://baust.com.ua/
E-mail: inlabarchitects@gmail.com
Brief description of the project:
The modern office center on the relief in the city of Kiev is a building that is maximally adapted to the environment. One of the main requirements of the customer was to save natural landscape. During project development algorithms were created that emphasize the optimal orientation of buildings depending on insolation. The facade systems of slats and window turns also were designed based on the amount of solar radiation. Separately it is necessary to allocate vertical composition of buildings which provides a minimum area of development and accordingly minimal interference in the natural landscape.
Thus the whole spatial solution is an interactive model which forms various options of the buildings body and the facade. It provides not only a comfortable stay but also an exceptional appearance and a harmonious symbiosis with the environment!
Year of development: 2017
Place of project implementation: Kyiv
№ 19333 ТОРГОВИЙ ЦЕНТР НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛ. ОЛЕНІВСЬКОЇ ТА МЕЖИГІРСЬКОЇ / Trade Center On The Corner Of Olenivska street And Mezhyhirska street
Назва проекту: ТОРГОВИЙ ЦЕНТР НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛ. ОЛЕНІВСЬКОЇ ТА МЕЖИГІРСЬКОЇ, У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА,
Ведучий архітектор (ПІБ) Олександрс Бабушкінс
Склад команди: Петро Герез, Микола Мальований, Олексій Бабушкін, Єлизавета Мядзель
Назва компанії: ТОВ «Арч Юніон» (ArchUnion)
Місто: Київ
Контактні дані: вул. Воздвиженська 41, оф. 140
- Що проект дає місту/кварталу
Відкритий громадський простір на розі двох вулиць (з перспективою створення ландшафтного проекту), незначна висотність та компактність забудови, зручний пішохідний та транспортний доступ, в тому числі безпосередня близькість станції метро Тараса Шевченка, спонукають перехожих до комунікації та відвідування торгового центру.
- Який природній та середовищний контекст (відсутній за межами населеного пункту)
Торговий центр «Межигірський» - приклад вдалого сучасного проектування в контексті цінної історичної забудови Подолу. Концепція об'єму торгового центру відповідає промисловій стилістиці існуючої будівлі заводу «Київмлин» по вул. Межигірська, 83.
- Енергоефективність – опис матеріалів, інженерних систем
Енергоефективність забезпечена використанням алюмінієвих композитних панелей, що здатні затримувати негативне випромінювання, а також системою алюмінієвих ламелей (південний фасад).
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Унікальним обємно-просторовим рішенням стала засклена розсувна фасадна система, яка дає можливість трансформувати внутрішній простір закладів харчування на другому поверсі на літню терасу з виглядом на площу.
Рік реалізації проекту: проектна стадія П
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Межигірська, 83
Площа ділянки:
Загальна площа центру: 2000 м2

Project Name:Trade Center On The Corner Of Olenivska street And Mezhyhirska street, Podil District, Kyiv.
Head Architect : Babushkins Alex
List of Team Members : Gerez Petro, Malovanyi Mykola, Miadzel Elizaveta
Company's Name: ArchUnion
Contact Details: Kyiv, Vozdvizhensca street, 41
Short Description of the Project Open public space at the corner of two streets formed by facades of small trade center. Architecture volumes made with insignificant altitude and compactness of the building, convenient pedestrian and transport access, including the immediate proximity of Taras Shevchenko metro station, prompt passers-by to the communication and visit the shopping center. The shopping center "Mezhygirsky" is an example of a efficient modern design in the context of the valuable historical development of Podil. The concept of the volume of the shopping center corresponds to the industrial stylistics of the existing building of the Kievmlyn plant on the street. Mezhygirskaya, 83.
Energy efficiency is ensured by the use of aluminum composite panels that can hold off the negative radiation, as well as the system of aluminum lamellae (southern facade).
The unique space-spatial solution has become a glazed sliding façade system, which makes it possible to transform the interior space of food establishments on the second floor on a summer terrace with a view to the square.
Project Year: 2019
Project Location : Corner Of Olenivska street And Mezhyhirska street, Podil District, Kyiv
Total Area: 2000 м2
№ 19334 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО ТА ДЕМІЇВСЬКОЇ / Multifunctional complex between the streets . М. Grushevskogho and Demivsky
Назва проекту БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО ТА ДЕМІЇВСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
Ведучий архітектор (ПІБ) Герез Петро Валерійович
Склад команди: _Бабушкінс Олександрс, Болонєва Тетяна, Мальований Микола,
Назва компанії: ТОВ «Арч Юніон» (ArchUnion)
Місто: Київ
Контактні дані: Київ, вул. Воздвиженська 41 оф. 140.
Стислий опис проекту
- Що проект дає місту/кварталу
Багатофункціональний комплекс проектується в рамках реновації території промислових зон заводу Арсенал, що знаходяться в історичному центрі м Києва, і фактично не використовуються належним чином. Проектування здійснювалось в межах фундаментів колишнього виробничого цеху, що виявилось не аби яким викликом для архітекторів. Об'єкт знаходиться в історичному ареалі міста та межує з існуючою пам'яткою архітектури, дореволюційним корпусом заводу Арсенал. Нова споруда тактовно інтегрована в існуюче середовище, пластично та колористично стримана, не перевищує висоту існуючої пам'ятки по вул. Грушевського і каскадно підвищується вглиб ділянки. Закруглений фасад запрошує перехожих до новоствореного громадського простору , що утворюється між існуючим корпусом Арсеналу та новою спорудою. Це прекрасний затишний паблік, що надасть нового змісту і якості суспільного життя району.
Видовжена вглиб будівля поділена на 4 об'єми меншого масштабу, що робить її сприйняття більш камерним та співмасштабним існуючій історичній забудові Печерська. Каскадність обємів з консольними карнизними завершеннями в поєднанні з ритмічністю вертикальних цегляних простінків формують індивідуальний архітектурний образ комплексу.
Покрівлі споруди експлуатуються, що являється компенсацією обмеженої прибудинкової території.
Використання дахового простору формування озеленених терас загального користування доповнює різноманітність рекреаційних зон для працівників та відвідувачів комлексу.
В складі комплексу зформовано декілька функціональних зон:
- 2 рівні підземного паркінгу,
- 2 поверхи торговельний центру
- 3 блоки офісних приміщень висотою від 4 до 6 поверхів
- 1 блок апартаментів висотою 6 поверхів, розташований вглибині ділянки
Енергоефективність – опис матеріалів, інженерних систем
В проекті передбачено використання сучасних технологій енергозабезпечення споруд. Опалення житлових приміщень здійснюється за допомогою дахових газових котелень з сучасними конденсаційними котлами. В громадських та торгових приміщеннях запроектована припливно витяжна вентиляція з рекуперацією тепла. В оздобленні фасадів використовуються навісні вентилюємі фасади з утепленням згідно діючих стандартів енергоєфективності, В обєкті передбачаються сучасні системи скління прорізів з «теплими» профілями та двокамерними енергоєфективними склопакетами
Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Реновація нефункціонуючої промислової зони в історичному центрі міста зі створенням якісного сучасного простору для життя, роботи та відпочинку за принципами сталого розвитку міста,
Утворення нових пабліків що підвищують привабливість міського середовища. Впізнаваність архітектурного образу, висока комерційна ефективність обєкту нерухомості.
Рік реалізації проекту: 2019 - проектування стадія ПП
Місце реалізації проекту: вул Грушевського та Деміївська, в Печерському р-ні м. Києва
Площа ділянки: орієнтовно 1,2 Га
Загальна площа комплексу: 51 200 м2, в.т.ч.
Площа апартаментів : 4 800 м2
Площа торгова : 9 000 м2
Паркінги : 6 000 м2
Офісні приміщення : 17 000 м2

Project name Multifunctional complex between the streets . М. Grushevskogho and Demivsky, Pechersk district, Kyiv
Head architect Petro Gerez
List of team members: Alex Babushkins, Tatiana Bolonieva, Mykola Malovanyi,
Project Location : Kyiv
Contact Details: Kyiv, Vozdvizhenskaya street 41
Short Description of the Project
- Main task of the project concerning city environment
The multifunctional complex is projected in the framework of the renovation of the territory of industrial zones of the "Arsenal" factory, located in the historic center of Kyiv, and are in fact not used properly. The design was carried out within the foundations of the former production workshop, which turned out to be a challenge for architects. The object is located in the historical area of the city and borders on the existing monument of architecture, the pre-revolutionary building of the Arsenal plant. The new structure is integrated into the existing environment, plastically and colourwise, does not exceed the height of the existing monument on Hrushevsky street and cascade rises deep into the plot. The rounded facade invites passersby to the newly created public space formed between the existing Arsenal Corps and the new building. This is a wonderful cozy space, which will provide new content and quality of public life in the area.
The building extends deep into the site and is divided into 4 smaller scale forms, which makes its perception more chamber and more integrated in existing historical area of Pechersk.
The use of the roof space for the formation of green terraces of general use complements a variety of recreational areas for workers and visitors to the complex.
The complex consists ofin several functional zones:
- 2 underground parking levels,
- 2 shopping area levels,
- 3 blocks of office space from 4 to 6 floors
- 1 apartment block(6 floors), located in the depth of the site
Project Year: 2019 Stage: Conceptual design
Project Location: Hrushevsky and Demiivska Street, Pechersk district,Kyiv
Site area : approx. 1,2 ha
Total area: 51 200 м2, incuding
Apartment area : 4 800 м2
Trade area : 9 000 м2
Parking : 6 000 м2
Office premises : 17 000 м2
№ 19335 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ХАРЧУВАННЯ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДЗЕМНОГО ПАРКІНГУ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. ПАРКОВА ДОРОГА / RECONSTRUCTION OF THE RESTAURANT WITH PARKING SPACE AND ADMINISTRATIVE PREMISES,PARKOVA STREET
Назва проекту_ РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ХАРЧУВАННЯ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДЗЕМНОГО ПАРКІНГУ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. ПАРКОВА ДОРОГА, 20 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
Ведучий архітектор (ПІБ) Костянтин Хорошавін
Склад команди: _Олександрс Бабушкіні, Петро Герез, Тетяна Болонєва, Микола Мальований, Анна Кутепова
Назва компанії: ТОВ «Арч Юніон» (ArchUnion)
Місто: Київ
Контактні дані: Київ, Воздвиженська, 41, оф. 140
Стислий опис проекту
- Що проект дає місту/кварталу
Будiвля реконструкції закладу харчування запроектована по вул. Паркова,20. Ще з 30-х років XXст. це місце було уподобано для світських заходів та званих вечорів.
- Який природній та середовищний контекст (відсутній за межами населеного пункту)
Ресторанний клуб на дніпровському схилі завжди користувався популярністю завдяки привабливому розташуванню та прекрасних панорамних видів на лівий берег Києва. За останні роки будівля припинила функціонування, та перед архітекторами з'явилася задача удосконалити концепцію, врахувати легендарне значення місцевості для міста, делікатно вписати об'єм в природний ландшафт, та при цьому, зберігти контекст статусності та ексклюзивності об'єкта
- Енергоефективність – опис матеріалів, інженерних систем
Пластика фасадів об'єднала поверхи і таким чином було досягнено візуального нівелювання висотності. Для гармонiйного впровадження будівлі в природний контекст був застосований ряд архітектурних прийомів, таких як: використання нахилених скляних конструкцій, джамбо склопакетів, опорядження стін вертикальними плитами із природнього каменю.
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Командою була проведена ретельна робота над формоутворенням:
Загальний об'єм будівлі був поділений на зміщені по горизонталі три головних частини.
Враховуючи особливості рельєфу два перші поверхи будівлі є цокольними. За функціональним насиченням на двох нижнiх поверхах передбачений підземний паркінг і збережена функція ресторану, вище – адміністративні приміщення з концепцiєю вiльного планування, зонами відпочинку і видовими терасами. Усі приміщення відрізняються наділені якісними видовими характеристиками.
Рік реалізації проекту: 2019 - 2020
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Паркова, 20
Площа ділянки: 0,12 га
Загальна площа закладу: 6500 м2

Project name _ RECONSTRUCTION OF THE RESTAURANT WITH PARKING SPACE AND ADMINISTRATIVE PREMISES,PARKOVA STREET 20 ,KYIV.
Head architect - Konstantin Khoroshavin
List of team members _ Alex Babushkins,Petro Gerez, Tatiana Bolonieva, Mykola Malovanyi ,Anna Kutepova;
Company name: «ArchUnion»
Project Location : Kyiv
Contact Details: Kyiv, Vozdvizhenskaya street 41
Short Description of the Project
- Main task of the project concerning city environment
The buildings of the reconstruction are designed on Parkova street. 20. Since the 1930s this place was known for its secular events and fashionable parties.
The restaurant club on the Dnieper hill has always been popular due to its attractive location and beautiful panoramic views on the left bank of Kyiv. Recently, the building has stopped functioning. The task for the architects was to improve the concept, to take into account the legendary value of the area for the city, to delicately enter the volume into the natural landscape, while retaining the context of status and exclusivity of the object.
The team carried out a thorough work on shaping:
The total building volume was divided into three horizontally shifted head parts.
Taking into account the features of the relief, the first two floors of the building are basement. Functional saturation on the two lower floors provides underground parking and preserved function of the restaurant, above - administrative rooms with the concept of free planning, recreation areas and spectacular terraces. All rooms are distinguished by high-quality characteristics.
Project Year: 2019 Stage: Conceptual design
Project Location : Kyiv,
Site area: 0,12 ha
Total area: 6500 м2
№ 19348 Misiats Moon Station
Назва проекту: Misiats Moon Station
Номінація: Комерційна архітектура
Статус на поточний момент: концепція / нереалізований проект
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій: Євген Мартиненко, Ангеліна Гладушевська, Ірина Гребеньева
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Короткий опис проекту: Модульна космічна станція "Misiats" є результатом дослідження умов перебування на Місяці, проблем та необхідностей з якими зіштовхнуться люди на поверхні супутника Землі. В основі формотворчих модулей зрізані восьмигранники, фігури, що при суміщенні повністю замощують простір. Можлива зміна конфігурації станції. Стіни модуля вза'ємо поєднувані та замінні, що дає можливість легко ремонтувати станцію за простою сталою схемою. Енергозабезпечення станції відбувається за рахунок видобуку Гелію 3 та застосування його у реакції контрольованого ядерного синтезу
Рік: 2019
Місце реалізації проекту: поверхня місяця

Project name: lunar vision
Nomination: Commercial architecture
Actual Status: conception / unbuilt object
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii, Yevhen Martynenko, Anhelina Hladushevska, Iryna Hrebenieva
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: T +380 44 360 45 53
C +380 68 199 189 3
email: info@aranchii.com
Brief description of project:
The modular space station "Misiats" is the result of a deep study of the conditions of functioning on the Moon, the problems and needs that people will face on the surface of the Earth's satellite. Modules have the shape of Truncated octahedron , shapes, which, when combined, completely fill the space. The configuration of the station can be easily changed. The walls of the module are interconnected and replaceable, which makes possible to easily repair the station with minimum efforts. The station is powered by the hellium 3 production and the use of fusion power.
year: 2019
Project location: Moon
№ 19363 Roshen Wing
Назва проекту: Roshen Wing
Назва компанії: maass
Команда проекту: Кирило Матяш, Сергій Власов, Уляна Буожите, Юлія Мельничук
Контактні дані: www.maass.design; hello@maass.ua; +38 050 22 10 537
Короткий опис проекту:
Крило — втілення турботи про відвідувачів площі. Мета проекту — створити якісний публічний простір, місце-магніт, місце знайомства з компанією та її цінностями.
Територія проектування хоча формально називається площею, проте зовсім нею не є. Ділянка межує з головним автовокзалом та ринком і оточена перевантаженою транспортною розв'язкою. Неподалік розташоване радянське багатоквартирне житло та наукова бібліотека, спадок модерністичної архітектури тієї епохи.
З-за хаотичних прибудов і надбудов кондитерської фабрики виглядають цехи цукрового заводу ХІХ сторіччя. Наразі відбувається масштабна реконструкція, в результаті якої промислова територія стає відкритою для людей, а історичні будівлі повертають собі автентичну естетику.
Проект складається з флагманського магазину кондитерської корпорації та експозиційних модулів, що зібрані під одним дахом-крилом. Експозиція демонструє діючу лінію виробництва шоколаду, відкриту глядачам в будь-яку пору року 24/7. Крило виконане з матового склопластику і спирається на колони з нержавіючої сталі. Утворючи навіс над площею, забезпечує комфорт для людей, даючи укриття від сонця і дощу, а також захищає вітрину та виробничу лінію від перегріву.
Безрамні хвилеподібні скляні конструкції магазину і виставкових модулів нагадують міраж, привертають увагу і запрошують до себе, створюють безбар'єрний простір для комунікації: фабрики і міста, промислової класики та сучасної архітектури.
Майже невидимі вертикальні елементи та потужне динамічне крило утворюють цілісну композицію. Яскравий об'єкт виділяється в міському контексті, залишаючись делікатним до історичних будівель фабрики.
Проектування: 2016
Локація: Київ, Україна

Project name: Roshen Wing
Company name: maass
Project team: Cyril Matiash, Sergii Vlasov, Uliana Buozhyte, Julia Melnychuk
Contact details: www.maass.design; hello@maass.ua; +38 050 22 10 537
Brief description of the project:
The wing is a picture of care of the square visitors. The project purpose is to create a high-quality public space, a magnet-place, a place for people to meet the company and its values.
Despite the design site is formally called square, it is not a square at all. The site is surrounded by overloaded traffic junction and adjacent to the central bus station and local market. Nearby there also are Soviet multifamily dwellings and the scientific library, the legacy of modernist architecture of that era.
From behind the chaotic extensions of the confectionery factory, the nineteenth-century buildings of the sugar factory are seen. A large-scale reconstruction is taking place at the moment, in a result of which the industrial area becomes open to people, and historic buildings get back their authentic aesthetics.
The project consists of confectionery corporation flagship store and exposition modules, assembled under one roof. The exposition shows an operating line of chocolate production and is available for observation 24/7 any time of the year. The wing is made of matte fiberglass and rests on columns made of stainless steel. Being a canopy over the area, it affords comfort for people, providing shelter from the sun and rain, and also protects the showcase and production line from overheating.
The frameless glass structures of the store and exhibition modules look like the mirage, they draw people's attention and invite them to the newly created public space. This provides a barrier-free space for communication: for the factory and the city, industrial classics and modern architecture.
Almost invisible vertical elements and powerful dynamic wing make the complete composition. The bright object stands out in the city context, remaining delicate to the historic buildings of the factory.
Design: 2016
Location: Kyiv, Ukraine