Ukrainian Urban Awards
Архітектурне освітлення
Architectural lighting
№ 244 УСПА ЛЕД, ТЕХНОІНТЕР ГРУП
Архітектурне освітлення / Architectural lighting

Назва проекту: Архітектурне освітлення будинок Трібеля
Ведучий архітектор: Олександр Магдич
Склад команди: Оксана Магдич, Олександр Магдич, Олег Ампілогов.
Назва компанії: ТОВ «УСПА ЛЕД» ТОВ «ТЕХНОІНТЕР ГРУП»
Контактні дані: www.uspaled.com
Короткий опис проекту: Архітектурне освітлення пам'ятки архітектури. Розробка проекту, виготовлення обладнання , монтаж обладнання. На фасаді встановлено 126 освітлювальні прилади. Система освітлення захищена від перепадів напруги, що забезпечує довгу надійну роботу. Обладнання змонтоване на фасаді за допомогою хімічних анкерів, що захищає фасад від розтріскування в місцях кріплення. Кабельні лінії виконані з матеріалів стійких до ультрафіолету, та перепадів температи. Обладнання має малі габарити, що робить їх мало помітними в день на фасаді.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Житомир. вул. Михайлівська.

Leading Architect: Alexander Magdych
List of the team: Oksana Magdych, Alexander Magdych, Oleg Ampilogov.
Company name: LLC "USPA LED" LLC "TECHNOONTER GROUP"
Contact details: www.uspaled.com
Brief description of the project: Architectural lighting architectural monuments. Project development, manufacturing of equipment, installation of equipment. There are 126 lighting fixtures installed on the facade. The lighting system is protected from voltage fluctuations, which ensures long reliable work. The equipment is mounted on the facade with the help of chemical anchors, which protects the facade from cracking in the mounting areas. Cable lines are made of materials resistant to UV, and temperature fluctuations. The equipment has small dimensions, which makes them noticeable on the day on the facade.
Year of implementation: 2018
Place of project implementation: Zhytomyr. street Mikhailovskaya
№ 249 УСПА ЛЕД / USPA LED
Архітектурне освітлення / Architectural lighting

Назва проекту: Архітектурне освітлення ЖК BUSOV HILL
Номінація: Архітектурне освітлення
Ведучий архітектор: Олександр Магдич
Склад команди: Оксана Магдич, Олександр Магдич, Ампілогов Олег
Назва компанії: ТОВ «УСПА ЛЕД»
Контактні дані: www.uspaled.com
Короткий опис проекту: Архітектурне освітлення Житлового комплексу. Розробка проекту, виготовлення обладнання , монтаж обладнання. Система освітлення побудована таким чином, щоб не задавати світлового забруднення мешканцям будинку. Світильники світлодіодні USPA LED мають металевий корпус, що забезпечує надійне охолодження світлодіодів. Корпус світильника має колір фасаду, та малу прямолінійну форму, що забезпечує відсутність візуального конфлікту з фасадом будівлі в день. Світлові ефекти підкреслюють архітектурну форму будинку.
Рік реалізації проекту: 2017-2018
Місце реалізації проекту: м. Київ, Печерськ, вул. Буслівська, 12

Title of the project:
Architectural lighting of BUSOV HILL
Leading Architect: Alexander Magdych
Team members: Oksana Magdych, Alexander Magdych, Ampilogolov Oleg
Company name: LLC "USPA LED"
Contact details: www.uspaled.com
Brief description of the project: Architectural illumination. Project development, manufacturing of equipment, installation of equipment. The lighting system is constructed in such a way as not to set light pollution to the inhabitants of the house. USPA LED LED lights have a metal case that ensures the reliable cooling of LEDs. The luminaire body has a façade color, and a small rectilinear shape, which ensures that there is no visual conflict with the facade of the building per day. Light effects emphasize the architectural form of the house.
Year of implementation: 2017-2018
Place of project implementation: Kyiv, Pechersk, st. Buslivska, 12
№ 460 Expolight
Архітектурне освітлення / Architectural lighting

Назва проекту: Освітлення торгівельно-розважального комплексу Passage
Ведучий архітектор: Микола Каблука, lighting designer
Склад команди: архітектор Олександр Дольник, lighting designer Микола Каблука
Назва компанії: Expolight
Контактні дані: (067) 5651003 Каблука Олена Володимирівна (СЕО)
Короткий опис проекту: Завдання: зробити будівлю незвичайною і привабливою у вечірній час, що уособлює настрій городян, що підсилює настрій свята і подій, функціональною в експлуатації, а також зменшити витрати споживаної енергії до класу А +.З огляду на конструктивні особливість будівлі - наявність «другого світла» та ніш, що імітують вікна, було прийнято рішення використовувати їх для створення медійних екранів. У нішах були розміщені матові вікна заввишки близько 4 метрів, за якими знаходиться екран, нахилений до скла під кутом - для рівномірної освітленості по всій висоті засвічення. Джерелом світла служить спеціально розроблений вузькопроменевий модуль, який розміщений в нижній частині ніші. Для повного засвічення площі ніші в верхній частині розміщені дзеркала для розсіювання світла. Світло і його колірні відтінки в кожній ніші індивідуально керовані. Був розроблений концепт з'єднання медіаекранів, розміщених по фасаду будівлі в одну панель, яка створювала аналогію з еквалайзером. Таким чином фасад перетворився в повноцінний медіа-екран.
Рік реалізації проекту: 2015
Місто реалізації: Дніпро

Project name: Lighting of the shopping and entertainment complex Passage
Lead Architect: Nikolai Kabluka, lighting designer
Command structure: Architect Alexander Dolnik, lighting designer Nikolai Kabluka
Company name: Expolight
Contact details: (067) 5651003 Kabluka Elena Vladimirovna (CEO)
Brief description of the project: A task: make the building unusual and attractive in the evening, embodying the mood of the citizens, enhancing the mood of the holiday and events, functional in operation, and also reduce the consumption of energy consumed to class A +.Given the constructive features of the building - the presence of "second light" and niches that mimic windows, it was decided to use them to create media screens. In the niches were placed frosted windows about 4 meters in height, behind which there is a screen tilted to the glass at an angle - for uniform illumination throughout the altitude of the illumination. The source of light is a specially designed narrow-beam module, which is located in the lower part of the niche. For full illumination of the niche area, in the upper part are placed mirrors, for the dispersion of light. Light and its color shades in each niche are individually controlled. The concept of connecting media screens placed on the facade of the building into one panel was developed, which creates an analogy with the equalizer. Thus, the facade has turned into a full-fledged media screen.
Year of project implementation: 2015
City of implementation: Dnepr
№ 461 Expolight
Архітектурне освітлення / Architectural lighting

Назва проекту: Освітлення Багатофункціонального комплексу Cascade Plaza
Ведучий архітектор: Микола Каблука, lighting designer
Склад команди: архітектор Олександр Дольник, lighting designer Микола Каблука
Назва компанії: Expolight
Контактні дані: (067) 5651003 Каблука Олена Володимирівна (СЕО)
Короткий опис проекту: Комплекс включає в себе торгові площі, житловий комплекс, ресторан і спа. В реалізації проекту були поставлені цілі - зробити комплекс помітним на відстані, зберігаючи при цьому комфортне освітлення на бульварі. Для цього проекту в лабораторії Expolight LAb було розроблено світлодіодне освітлення Pixel, яке поєднує в собі спрямоване та розсіяне світло. Лінза фокусує 90% світла і концентрує його в центрі джерела світла, що дає можливість бачити будівлю на відстані більше 5 км. При підсвічуванні вхідної групи використовували відбите світло, якого домоглися, встановивши спрямовані в склепіння стелі світильники і посиливши їх спрямованим вниз прямим світлом. Запрошуємо Вас до Дніпра оцінити проект, прогулятися ввечері Катерининським бульваром.
Рік реалізації проекту: 2014
Місто реалізації: Дніпро

Project name: Lighting of the shopping and entertainment complex Passage
Lead Architect: Nikolai Kabluka, lighting designer
Command structure: Architect Alexander Dolnik, lighting designer Nikolai Kabluka
Company name: Expolight
Contact details: (067) 5651003 Kabluka Elena Vladimirovna (CEO)
Brief description of the project: The complex includes retail space, a residential complex, a restaurant and a spa. In the implementation of the project, the goals were set to make the complex noticeable at a distance while maintaining comfortable lighting on the boulevard. For this project, the Pixel LED lighting was developed in the Expolight LAb laboratory, which combines in itself directed and diffused light. The collected lens focuses 90% of the light and concentrates it in the center of the light source, which makes it possible to see the building at distances greater than 5 km. When the input group was illuminated, the reflected light was used, which was achieved by fixing the luminaires directed to the roofs of the ceiling and reinforcing them with direct light directed downwards. We invite you to the Dnieper to evaluate the project by strolling in the evening along Catherine Boulevard.
Year of project implementation: 2014
City of implementation: Dnepr
№ 462 Expolight
Архітектурне освітлення / Architectural lighting

Назва проекту: Зовнішнє освітлення житлового комплексу NEW YORK Concept House
Ведучий архітектор: Микола Каблука, lighting designer
Замовник: SAGA Development
Архітекторно бюро: Buro-O
Назва компанії: Expolight
Контактні дані: (067) 5651003 Каблука Олена Володимирівна (СЕО)
Короткий опис проекту: Архітектура будівлі збігається з забудовою Манхеттена. Різноманітність оздоблювальних матеріалів, перепади рівнів поверхів і архітектурна унікальність проекту вимагали розробки і реалізації концептуального освітлення. Освітлення, яке підкреслить всі конструктивні рішення і буде гармонійно взаємодіяти з навколишнім простором. Завдяки вузькоспрямованій асиметричній оптиці та індивідуально розробленим вузлам немає засвітів у вікна мешканців. Корона, обрамлена мультимедійним підсвічуванням вінчає хмарочос, що прагне вгору.
Рік реалізації проекту: 2018
Місто реалізації: Київ

Project name: Exterior lighting of the NEW YORK Concept House
Lead Architect: Nikolai Kabluka, lighting designer
Customer: SAGA Development
Architect bureau: buro-o
Company name: Expolight
Contact details: (067) 5651003 Kabluka Elena Vladimirovna (CEO)
Brief description of the project: The architecture of the building resonates with the development of Manhattan. A variety of finishing materials, differences in the levels of floors and architectural uniqueness of the project - required the development and implementation of conceptual lighting. Lighting, which will emphasize all the constructive decisions and will harmoniously interact with the surrounding space. Thanks to the narrowly-directed asymmetric optics and individually designed nodes - there are no lights in the windows of the tenants. The crown, framed by a multimedia backlight, is crowned by a sky-scraping aspiring skyward.
Year of project implementation: 2018
City of implementation: Kyiv
№ 463 Expolight
Архітектурне освітлення / Architectural lighting

Назва проекту: Мультимедійне освітлення житлового комплексу Tetris Hall
Ведучий архітектор: Микола Каблука, lighting designer
Замовник: KAN development
Архітекторно бюро: Сергій Пашенько
Назва компанії: Expolight
Контактні дані: (067) 5651003 Каблука Олена Володимирівна (СЕО)
Короткий опис проекту: Екстер'єр комплексу «Tetris Hall», спроектованого архітектурною майстернею Пашенько, обігрує графіку відомої гри. Щоб створити відчуття реального грального процесу, фасад за допомогою мультимедійного обладнання Qualivision був перетворений в динамічний екран. Світлодіодна медійна система автоматично регулює інтенсивність освітлення і споживання енергії в залежності від зовнішніх умов. Це дозволило досягти бажаного результату - будівля не просто одночасно змінює колір, а створюється динамічний світловий ефект гри в тетріс. Також, вдалим рішенням було використовувати медіа оконтурювання ніш і завершити будівлю яскравим елементом - короною, що світиться.
Рік реалізації проекту: 2016
Місто реалізації: Київ

Project name: Multimedia lighting of Tetris Hall residential complex
Lead Architect: Nikolai Kabluka, lighting designer
Customer: KAN development
Architect bureau: Sergey Pashenko
Company name: Expolight
Contact details: (067) 5651003 Kabluka Elena Vladimirovna (CEO)
Brief description of the project: The exterior of the complex "Tetris Hall", designed by the architectural studio Pashenko, beats the graphics of the famous game. To create a sense of real gameplay, the facade with the help of multimedia equipment Qualivision has been turned into a dynamic screen. The LED media system automatically regulates the intensity of lighting and energy consumption depending on external conditions. This allowed to achieve the desired result - the building does not just change the color at the same time, but creates a dynamic light effect of the game in Tetris. Also, it was a good decision to use media outlining niches and complete the building with a bright element - crowning a glowing crown.
Year of project implementation: 2016
City of implementation: Kyiv
№ 471 Expolight
Архітектурне освітлення / Architectural lighting

Назва проекту: Архітектурно-декоративне освітлення фасадів культурно-ділового центру «Менора»
Ведучий архітектор: Микола Каблука, lighting designer
Склад команди: архітектор Олександр Сорін , lighting designer Микола Каблука
Назва компанії: Expolight
Контактні дані: (067) 5651003 Каблука Олена Володимирівна (СЕО)
Короткий опис проекту: На площі близько 50 000 кв.м. в центрі м.Дніпро розмістилися різні по концептуальному формату і формату використання приміщення: бізнес-центр, майданчик для проведення бізнес-заходів і концертів, торгові галереї, готелі, Музей і Центральна синагога «Золота Роза». Задачі: створити підсвічування, що підкреслює архітектоніку будівлі і враховує зорове сприйняття відвідувачів. Особдивістю проекту є спроектовані в лабораторії Expolight Lаb світильники-куполи, розташовані на вершинах кожної з семи веж та імітують вогонь свічок справжньої менори -акцент на цьому символізмі важливо було посилити. Можна з впевненістю сказати, що «Менора» - центр життя і головна визначна пам'ятка міста, чим по праву може пишатися кожен мешканець Дніпра.
Рік реалізації проекту: 2015
Місто реалізації: Дніпро

Project name: Architectural and decorative lighting of the facades of the cultural and business center Menora
Lead Architect: Nikolai Kabluka, lighting designer
Command structure: Architect Alexander Sorin , lighting designer Nikolai Kabluka
Company name: Expolight
Contact details: (067) 5651003 Kabluka Elena Vladimirovna (CEO)
Brief description of the project: The area is about 50 000 sq.m. in the center of Dnipro were placed different in terms of the conceptual format and format of use of the premises: a business center, a venue for business events and concerts, shopping galleries, hotels, the Museum and the Central Synagogue Golden Rose. Objective: to create a highlight that emphasizes the architectonics of the building and taking into account the visual perception of visitors. A particular feature of the project are the lamps designed in the Expolight LAb laboratory, located on the tops of each of the seven towers and imitating the fire of the candles of this menorah-the human so at this symbolism it was important usilit.Mozhno say with certainty that the "Menorah" - the center of life and the main attraction of the city than can be proud of every resident of the Dnieper.
Year of project implementation: 2015
City of implementation: Dnepr
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda