Ukrainian Urban Awards
Ландшафтна
архітектура та планування
Landscape and Planning
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Парковий дизайн
Park design

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)

Нереалізований ландшафтний проект
Unbuilt landscape project
№ 013 Володимир Дербеньов / Volodymyr Derbenov
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту:
Парк «Совки»
Ведучий архітектор: Володимир Дербеньов
Назва компанії: Derbenov Studio
Контактні дані: 044 561 73 86, 067 249 05 67, artdesign@derbenovstudio.com, info@derbenovstudio.com
Короткий опис проекту: Реконструкція старого зеленого масиву із створенням спортивних та культурних просторів.
Рік реалізації: 2017-2018
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Sovky Park
Lead Architect: Volodymyr Derbenov
Company name: Derbenov Studio
Contact details: 044 561 73 86, 067 249 05 67, artdesign@derbenovstudio.com, info@derbenovstudio.com
Brief description of project: Reconstruction of old greenery with creation of sport and cultural areas.
Project year: 2017-2018
Project location: Kyiv
№ 023 Globarch group
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Сквер імені Андрія Кузьменка
Ведучий архітектор: Юрій Глобчак, Євген Лучик
Назва компанії: Globarch group
Контактні дані: www.globarch.com.ua, (099) 98 47 911, globarch.info@gmail.com
Короткий опис проекту: Ми знайшли старий фонтан серед парку та вирішили його усучаснити, вписавши в громадський простір з розважальною функцією та можливість проектування на воді кліпів співака в темну пору доби. Концепція створення скверу передбачає встановлення геометричної паркової інфраструктури, елементів благоустрою, озелененої території. Тут передбачені зони для активного та сімейного відпочинку, але особлива увага приділена комфортному відпочинку в гармонії з природою, відведені місця для усамітнення та роздумів.
Рік реалізації: 2019
Місце реалізації: м.Новояворівськ

Project name: Park named after Andrey Kuzmenko
Lead Architect:: Yuriy Hlobchak, Eugene Luchik
Company name: Globarch group
Contact details: www.globarch.com.ua, (099) 98 47 911, globarch.info@gmail.com
Brief description of the project: We found an old fountain in the park and decided to modernize it, entering into the public space with an entertainment function and the ability to design the singer's water videos in the dark at the time of the day. The concept of creating a park involves the establishment of geometric park infrastructure, elements of landscaping, landscaped territory. There are areas for active and family holidays, but special attention is paid to comfortable rest in harmony with nature, reserved places for solitude and reflection.
Project year: 2019
Project location: Novoiavorovsk
№ 024 Альтіс-Проект / Altis-Project
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Благоустрій парку "Сирецький" у Шевченківському районі м. Київ
Ведучий архітектор: Роман Васильченко
Склад команди: Шабалін Борис, Волохова Людмила, Випирайленко Ганна, Панасюк Олена, Авраменко Денис
Назва компанії: Альтіс-Проект, ТОВ
Контактні дані: 0675969078, 0509959921 altis.project.kiev@gmail.com
Короткий опис проекту:
В основу концепції покладена ідея створення загальнодоступного багатофункціонального рекреаційного простору і насичення його досуговими «центрами тяжіння» як для місцевого населення, так і для гостей міста, з максимальним збереженням природного середовища.
Рік реалізації проекту: Другий квартал 2018
Місце реалізації проекту: м. Київ, вулиця Парково-Сирецька

Project name: Syretsky park renovation
Lead Architect: Roman Vasylchenko
List of Team Members:
Boris Shabalin, Lyudmila Volokhova, Anna Vypiraylenko, Olena Panasyuk, Denis Avramenko
Company name:
Altis-Project LLC
Contact details:
0675969078, 0509959921 altis.project.kiev@gmail.com
Brief description of project: The concept of the project is creating multifunctional recreation area with leisure centers and points of attraction accessible for both local community and city visitors, with maximum preservation of the natural environment.
Project year: second quarter of 2018
Project location: Parkovo-Syretska str., Kyiv
№ 026 Domum Group Architectural and Design Studio
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Ландшафтний дизайн набережної Стиру в м. Луцьк
Ведучий архітектор: Юлія Рогожина
Склад команди: Олександр Нищий, Юлія Рогожина
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group»
Короткий опис проекту: Ландшафтний проект розроблявся в складі перед проектної пропозиції щодо забудови території заплави р. Стир в м. Луцьк, по вул. Ковельській 17. територія складалась із 3-х основних частин: житловий комплекс, рекреаційна зона та острів. Рекреаційна зона складається з малих архітектурних форм, зелених насаджень, фонтанів, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, міні-лунапарку, пляжної зони, зони барбекю і т.д.
Рік реалізаії проекту: Прогнозований рік реалізації був 2016
Місце реалізації проекту: Луцьк, Волинської області

Project name: Landscape design of the River Styr embankment in Lutsk
Lead Architect: Julia Rogozhina
List of team members: Julia Rogozhina, Alexandr Nyschy
Company name: Domum Group Architectural and Design Studio
Brief description of the project: The landscape project was developed in the framework of the project proposal for the development of the flood plain of Styr River in Lutsk, on Kovelska 17 street. This territory consisted of 3 main parts: residential complex, recreation area and the island. Recreation zone consists of small architectural forms, green plantations, fountains, sports grounds, playgrounds, mini-lunar park, beach zone, barbecue area, etc.
Project year: projected year of realization was 2016
Project location: Lutsk, Volyn region
№ 040 Dmytro Aranchii Architects
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Знаковий Гай
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Дмитро Аранчій, Ігор Кішта, Альона Бондар
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: 0633269231, dmytro@aranchii.com
Короткий опис: Знаковий Гай (Signature Garden) на Мечникова – це простір на даху ТЦ поміж башт житлового комплексу Signature. Двір площею 6 тис кв. м. є водночас зеленим дахом і надає розмаїті функції для мешканців, як то: літній ставок; зона інтелектуальних фонтанів з "режимом бога" (у якому води перед людиною плавно розступаються); бесідка, що дивиться у бік БЦ Вітрило (Парус), зона інтерактиву з проекціями, що взаємодіють з людьми; дитячий майданчик; пересувні лави та кадки з деревами для створення індивідуальної тіні; печера, де відбуватимуться вистави, які також можна споглядати з ресторану.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Мєчнікова

Name of the project: Signature Garden
Leading Architect: Dmitry Aranchii
Team members: Dmitry Aranchii, Ihor Kishta, Alyona Bondar
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact information: 0633269231, dmytro@aranchii.com
Brief Description: Signature Garden on Mechnikov - this is the space on the roof of the shopping center between the towers of the residential complex Signature
The courtyard is 6 thousand square meters. m. is at the same time a green roof and provides a variety of functions for the inhabitants, such as: summer bet zone of intellectual fountains with "mode of god" (in which water in front of a man smoothly disassociate); a stethoscope that looks toward BC Sail (Parus), a zone of interactive projection that interact with people; playground; mobile lava and mace with trees to create individual shadow; a cave where performances will be performed, which can also be seen from the restaurant.
Project realization year: 2018
Site: Kyiv, Mechnikova str.
№ 050 Licenciarch LLC
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Парк Ноосфери
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег
Склад команди: Слєпцов Олег Семенович
Назва компанії: ТОВ НПАБ «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: (44) 225-46-44, (44) 710-02-65, licencearch.com.ua, info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Проект має на меті створення сучасного архітектурно-просторового середовища, реконструкцію бульвара Вернадського та забудови, що оточує його, а також створення дворівневого рекреаційного простору для мешканців району та гостей міста.
Рік реалізації проекту: 2014
Місце реалізації проекту: Київ

Project Name: Noosphere Park
Leading Architect:
Slyptsov Oleg
Team members: Slyptsov Oleg
Company name: LLC Licenciarch
Contact details: (44) 225-46-44, (44) 710-02-65, licencearch.com.ua, info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The project is aimed at creating a modern architectural and spatial environment, reconstructing Vernadsky Boulevard and surrounding buildings, as well as creating a two-level recreational space for the residents of the district and the guests of the city.
Year of project implementation: 2014
Place of project implementation: Kyiv
№ 076 33bY Architecture
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Реконструкція фонтана в м. Львів
Ведучий архітектор: Іван Юнаков
Склад команди: Іван Юнаков, Ярослав Катріч
Назва компанії: 33bY Architecture
Контактні дані: www.33by.pro 38(067)231-11-94 info@33by.pro
Короткий опис проекту: При проектуванні площі навколо оперного театру ми поставили перед собою 3 основні задачі:
1) Зробити площу самобутньою і сучасною, в контексті навколишньої забудови. Площа повинна бути витончена, цікава і підкреслювати архітектуру головного фасаду оперного театру, який є головним акцентом площі.
2) Зробити реактулізацію фонтана. Ми повністю змінили філософію фонтана, зробивши його сухим, тобто без видимої чаші. Таким чином фонтан перестає бути візуальною перепоною при огляді театру с іншою сторони площі. Взимку фонтан консервують, а на його місті встановлюється новорічна ялинка або сцена.
3) Створити новий імідж площі, шляхом «запрошення» творчої та технічної еліти міста. Заради цього ми звільняємо площу від атракціонів, прокату тварин, МАФів ітд,. Замість цього створюємо зручний, цікавий простір з лавочками вбудованими в парапети зелених зон.
Рік: 2015
Місце реалізації проекту: Україна, м. Лвів

Project name: FOUNTAIN RECONSTRUCTION
Lead Architect: Ivan Yunakov
List of Team Members: Ivan Yunakov, Yaroslav Katrich
Company name:
33bY Architecture
Contact details:
www.33by.pro 38(067)231-11-94 info@33by.pro
Brief description of project: When developing the area on against Opera Theater, we set 3 main objectives for ourselves:
I) To make the area original and modern, in the context of surrounding building. The area has to be delicate, interesting and emphasize architecture of the main facade of opera theater which is faultless accent of the area.
II) To make a fountain reactivation. We completely changed fountain philosophy, having made it dry, which is without visible bowl. Thus the fountain stops being a visual obstacle at a review of theater on the other side of the area. Also the fountain in cold time will be just switched off, and on the dry fountain people can go quietly, on the place of the fountain it is possible to put a New Year tree or a scene.
III) To create new image of the area, by invitation to it of creative and technical elite. For this purpose we completely exempt the area from attractions, electric machines, and little tables with metal ballerinas, etc. Instead we do the convenient, interesting area with the shops which are built in parapets of green zones.
Project year: 2015
Project location: Ukraine, Lviv city
№ 077 33bY Architecture
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Реконструкція площі фабрики Roshen
Ведучий архітектор: Іван Юнаков
Склад команди: Іван Юнаков, Ярослав Катріч
Назва компанії: 33bY Architecture
Контактні дані: www.33by.pro 38(067)231-11-94 info@33by.pro
Короткий опис проекту: Короткий опис проекту: Проект реконструкції площі фабрики "Roshen" розташований за адресою м. Київ, пр. Науки 1. Нашим завданням було створити площу в межах існуючої будівлі фабрики та функціонуючих і транспортних вузлів. При розробці концепції наша майстерня керувалась такими принципами, як унікальність, новаторство, багатофункціональність та практичність.
Проект умовно поділений на 3 головні зони:
- Головна мультизональна площа
- Внутрішній двір для співробітників фабрики "Roshen"
- Парковка для працівників, гостей так екскурсійних автобусів
Рік: 2016
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ

Project name: FOUNTAIN RECONSTRUCTION
Lead Architect: Ivan Yunakov
List of Team Members: Ivan Yunakov, Yaroslav Katrich
Company name:
33bY Architecture
Contact details:
www.33by.pro 38(067)231-11-94 info@33by.pro
Brief description of project: We present to your attention the project of reconstruction of the area of the factory Roshen, located at the address: Kiev, Science prospectus 1. Before us was the task of creating an area within the existing factory building and functioning transport and pedestrian nodes. In developing this concept, our workshop was guided by such principles as uniqueness, innovation, multifunctionality and practicality.
The project is conditionally divided into 3 main zones:
- the main multizone area
- a patio for employees of the Roshen factory and for their leisure
- parking for employees of Roshe factory, guests and excursion buses
Project year: 2016
Project location: Ukraine, Kyiv city
№ 091 ТОВ "В Поле Дизайн" / LLC V POLE DESIGN
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Ландшафтный дизайн / Landscape design

Назва проекту: QDRO
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко
Назва компанії: ТОВ "В Поле Дизайн"
Контактні дані: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Наприкінці 2015 р, було розпочато проектування 16 присадибних ділянок у котеджному містечку QDRO, поблизу м.Київ. Згідно побажанням замовника, девелоперської компанії ZV Development, кожниймайбутній власник будинку та саду повинен отримати зону відпочинку зшезлонгами, ділянку з газоном, місце для дитячих розваг, невеликийдекоративний город, новорічну ялинку. Основою концепції стала дитяча гра Мікадо. Пешохідні зв'язки між різними зонами та контури ділянок нагадують обмальовані контури розсипаних паличок. Кожен сад наповнен різноманітними масивами зелених насаджень, що створює відчуття затишку та комфорту.
Рік реалізації проекту: 2016-2017
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: QDRO
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko
Company name: LLC V POLE DESIGN
Contact details: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: At the end of 2015, the design of 16 private plots in the cottage town of QDRO, near Kiev, has been launched. According to the customer's, the ZV Development, wishes every future homeowner and his garden should receive a recreation area with sun loungers, a plot with a lawn, a place for children's entertainment, a small decorative vegetable garden, a Christmas tree. The basis of the concept was the children's play Mikado. The pedestrian connections between different zones and contours of the sites resemble the painted contours of the scattered sticks, each garden filled with various massifs of greenery, creating a feeling of comfort.
Project year: 2016-2017
Project location: Kyiv
№ 095 ТОВ "В Поле Дизайн" / LLC V POLE DESIGN
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Ландшафтный дизайн / Landscape design

Назва проекту: Український Версаль
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко, Ірина Захарченко
Назва компанії: ТОВ "В Поле Дизайн"
Контактні дані: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Головну ідею створення цього саду запропонував замовник. Цитуючи велич Версальського шато, ми змішали французські і англійські принципи створення пейзажу. Така українська еклектика дозволила розмежувати різні зони, серед яких є партерний сад кнот з арабесками, квітуче коло з гортензіями, тіньова алея, город та сад фруктових дерев, ділянка з альтанкою. Рослинні композиціі доповнбть фонтан та скульптурні витвори.
Рік реалізації проекту: 2016-2017
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: Ukrainian Versailles
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko, Irina Zakharchenko
Company name: LLC V POLE DESIGN
Contact details: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The main idea of this garden was proposed by the customer. Quoting the greatness of Versailles Chateau, we mixed French and English principles of the creation of the landscape. Such Ukrainian eclecticism made it possible to separate the various zones, among which there are a parterre garden knot with arabesques, a flowering circle with hydrangeas, a shadow alley, a vegetable garden and a garden of fruit trees, a site with a gazebo. The plant compositions will be completed with fountains and sculptures.
Project year: 2016-2017
Project location: Kyiv region

№ 096 ТОВ "В Поле Дизайн" / LLC V POLE DESIGN
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Рослинні хвилі
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко
Назва компанії: ТОВ "В Поле Дизайн"
Контактні дані: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Ділянка для майбутнього саду не має натурального рельєфу, але замовник мріяв про пейзажні схили. З точки функціонального розподілу ділянка повинна бути розділена на зону для гостей та господарів. Ці частини мають бути візуально відокремленні, щоб кожна з цих групп мала можливітсть відпочивати та розважатись незалежно одна від одної. Проаналізував всі ці вихідні данні у проекті запропоновані куртини сформованних кущів, які нагадують перекати хвиль, чи схили піщаних дюн.Це э естетичним та функціональним рішенням потреб замовника.
Рік реалізації проекту: у стані проектування
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: Plants waves
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko
Company name: LLC V POLE DESIGN
Contact details: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The plot for the future garden does not have a natural relief, but the customer dreams about the landscape slopes. From the point of functional distribution, the site should be divided into a zone for guests and hosts. These parts should be visually separated, so that each of these groups has the opportunity to relax and have fun independently of each other. Having analyzed all these initial inputs of the project it has been proposed curtains formed shrubs that resemble the rewinds of waves, or slopes of sand dunes. This is an aesthetic and functional solution to the needs of the customer. Year of project realization: in process
Project year: design
Project location: Kyiv region
№ 097 ТОВ "В Поле Дизайн" / LLC V POLE DESIGN
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Контраст
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко, Наталія Ковальова
Назва компанії: ТОВ "В Поле Дизайн"
Контактні дані: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Зонування саду організоване пешохідними шляхами строгої геометрії. Сформовано три загальних площини в якості принципів формування простору: ділянки мощення, газону та ділянки активних рослинних форм. Всі композиціі сформовані за принципом котрасту – вистріженні геометричні фігури кущів та дерев поряд з ліричними лініями квітів, або багатостовбурні дерева посеред рівного плато з дерену.Сад інтегрован у перспективу існуючого ландшафту. Лісовий масив, схили за межами ділянки, композиційно стають дальним планом.
Рік реалізації проекту: у стані реалізації
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: Contrast
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko, Natalia Kovalova
Company name: LLC V POLE DESIGN
Contact details: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The zoning of the garden is organized by pedestrian paths of strict geometry. Three common planes are formed according to the principles of formation of space: areas of paving, lawns and areas of active plant forms. All the compositions are formed according to the principle of contrast - the distribution of geometric shapes of shrubs and trees, along with lyrical lines of flowers, or multi-strand trees in the middle of an even plateau of turf. The garden is integrated into the perspective of the existing landscape. The forest massif and the slopes are compositionally becoming a distant plan.
Project year: in progress
Project location: Kyiv region
№ 098 ТОВ "В Поле Дизайн" / LLC V POLE DESIGN
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Лісова фантазія
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко
Назва компанії: ТОВ "В Поле Дизайн"
Контактні дані: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Архитектура будинку – це сучасне трактування лісового шато, тому вимоги до ландшафту від архітекторів будівлі та замовників були створити сад, який би створював ілюзію природи без втручання. Зона в'їзду, паркування та центрального входу більш стриманна, сад який розташован з іншого боку будинку наповнен кольорами квітів. Внутрішній сад має вихід до річки, терасу для барбекю, вуличну кухню та місце солярію.
Рік реалізації проекту: у стані реалізації
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: Forest fantasy
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko
Company name: LLC V POLE DESIGN
Contact details: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The architecture of the building is a modern interpretation of the forest chest, therefore, the requirements of the landscape from the architects of the building and the customers were to create a garden that would create the illusion of nature without interference. The entrance, parking and central entrance are more restrained, the garden which is located on the other side of the house is filled with colors of flowers. The inner garden has access to the river, a barbecue terrace, street cuisine and a tanning place.
Project year: in progress
Project location: Kyiv region
№ 099 ТОВ "В Поле Дизайн" / LLC V POLE DESIGN
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Yavornitsky garden
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Юлія Полєвая, Альона Івашко, Володимир Полікарпов
Назва компанії: ТОВ "В Поле Дизайн"
Контактні дані: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: При створенні урбан простору на головному проспекті м.Дніпро, ми намагалися зробити затишний сад, який запрошує відвідувачів у свої зелені обійми. За допомогою піднятих чаш для рослинних композицій ми розмежували простір та створили місця для сидіння. Існуючі великі дерева були включені в новий пейзаж.Невелика водойма з водоспадом нададуть відчуття прохолоди в спекотні дні літа. Композицїі кущів та багаторічників сформовані таким чином, що будуть мати декоративний вигляд впродовж всього року.
Рік реалізації проекту: у стані проектування
Місце реалізації проекту: Дніпро


Project name: Forest fantasy
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Iuliia Polievaia, Alona Ivashko, Vladimyr Polykarpov
Company name: LLC V POLE DESIGN
Contact details: www.poledesign.com.ua ; info@poledesign.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: When creating the urban space on the main avenue of the Dniepr, we tried to make a cozy garden, which invites visitors to their green hugs. With the raised bowls for plant compositions, we separated the space and created seats for seating. Existing large trees were included in the new landscape. A small waterfall will give a cool feeling on hot summer days. Compositions of bushes and perennials are shaped in such a way that they will have a decorative look throughout the year. Year of project realization: in process.
Project year: in progress
Project location: Dnipro
№ 111 Babych Art Architectural Workshop
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Рекреаційна зона вздовж р. Рось з пішохідним мостом по вул. Новоселівська в м. Біла Церква Київської області
Ведучий архітектор: Юрій Бабич
Склад команди: Юрій Бабич, Тетяна Мусієнко, Юлія Цуп
Назва компанії: Приватне підприємство «ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «БАБИЧ»
Контактні дані: brama.abf@gmail.com 067-754-95-87
Короткий опис проекту: Проектні рішення передбачають розвиток рекреаційної зони м. Біла Церква вздовж р. Рось. Пропонується сформувати набережну, яка зв'яже, центральну частину міста з дендропарком «Олександрія». Паралельно з пішохідною дорожкою запроектована двохстороння велодоріжка. Правий берег р. Рось («Заріччя») відносно нова територія, яка освоюється під рекреаційну зону, але наявність пішохідного мосту, та перспектива будівництва нового пішохідного мосту, дозволяє включити цю територію в загальноміську схему рекреаційних зон. При формуванні архітектурного образу пішохідного мосту через р. Рось ставилася задача отримати інженерну споруду, яка б цікавим архітектурним обєктом старовинного міста, доповнила туристичну мапу міста ще однією з фото зон. Центром композиції мосту є металева арка, на якій розташований оглядовий майданчик.
Рік реалізації проекту: не реалізований
Місце реалізації проекту: м. Біла Церква вздовж р. Рось р-н вул. Новоселівська

Project name: Recreation area along the Ross River, with pedestrian bridge in Novoselivska Street in the town of Bila Tserkva, Kyiv oblast
Lead Architect: Yuriy Babych
List of Team Members: Yuriy Babych, Tetyana Musiyenko, Yuliya Tsup
Company name: BABYCH ART ARCHITECTURAL WORKSHOP
Contact details: 050 342 79 20, sayenkoim@gmail.com
Brief description of project: Design decisions suggest the development of Bila Tserkva's recreation area along the Ross River. It is suggested to form an embankment to connect the central part of the town with "Oleksandriya" arboretum. In parallel with the pedestrian footpath, a bidirectional bikeway is planned to be designed. The right bank of the Ross River ("Zarichchya" – other side of the river) is a relatively new territory, being digested for a recreation area, but the prospect of building a new pedestrian bridge will permit to include this territory in the town-wide system of recreation areas. When forming an architectural image of the pedestrian bridge across the Ross River the task was set to obtain an engineering structure, which would be an interesting architectural facility of the ancient town to add one more photo zone to the town tourist map. The bridge's composition center is the metal arch, whereon a scenic viewpoint is located.
Project year: unimplemented
Project location: town of Bila Tserkva, along the Ross River, in and around Novoselivska St.
№ 121 PINIK Architectural studio
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Затишний дворик
Ведучий архітектор: Ганна Папуша
Склад команди: Ганна Папуша, Юрий Нос
Назва компанії: Архітектурна майстерня "ПІН І К"
Контактні дані: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Короткий опис проекту: Враховуючи вік мешканців і їх побажання розроблена концепція "старого" двору. Щоб зробити двір просторіше, вирішено було повернути вхід в галерею вздовж будівлі. Обрано цегляна мощення різних фактур, шви з часом заростають мохом, це візуально "постарить" покриття. Основа дворової композиції - ротонда, місце спілкування. Також є більш ізольовані альтанки, повиті диким виноградом. Основне озеленення - дикий виноград. а також сосна, туї, самшит та інші чагарники. Особливий затишок і настрій створюють підвісні світильники.

Project name: Cozy Patio
Lead Architect: Anna Papusha
List of Team Members:
Anna Papusha, Yuriy Nos
Company name: PINIK Architectural studio
Contact details: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Brief description of project:
Considering the age of the tenants and their wishes, the concept of the "old" courtyard has been developed. To make the yard more spacious, it was decided to turn the entrance to the gallery along the building. Selected brick paving of different textures, the seams will overgrown with moss, this will visually "age" the coating. The basis of the courtyard composition is the rotunda, the place of communication. Also there are more isolated pavilions, covered with wild grapes. The main gardening is wild grapes. as well as pine, boxwood and other shrubs. Pendant lamps create a special comfort and mood.
№ 122 PINIK Architectural studio
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Двір житлового будинку м. Львів
Ведучий архітектор: Ганна Папуша
Склад команди: Ганна Папуша, Юрий Нос
Назва компанії: Архітектурна майстерня "ПІН І К"
Контактні дані: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Короткий опис проекту: Основна ідея проекту - створення дружного двору, де є місце і дорослим і дітям. Для батьків (бабусь-дідусів) передбачена затишна альтанка, а у дітей є можливість виплеснути енергію на облаштованому майданчику, з гірками, канатами, пісочницею для самих маленьких і та спортивним майданчиком для підлітків на другому ярусі.
Як озеленення використані рослини у вазонах і вічнозелена стінка з туй.

Project name: Courtyard in Lviv
Lead Architect: Anna Papusha
List of Team Members:
Anna Papusha, Yuriy Nos
Company name: PINIK Architectural studio
Contact details: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Brief description of project:
The main idea of the project is the creation of a friendly courtyard, where there is room for adults and children. For parents (grandparents) a cozy gazebo is provided, and children have the opportunity to splash energy on a furnished site, with slides, ropes, a sandbox for the smallest and a sports ground for teens on the second tier. As a gardening plant used in flowerpots and evergreen wall.
№ 125 Project research group Оther Way
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: «Зелена мережа Харкова»
Ведучий архітектор: Марина Крячко
Склад команди: Вероніка Бондаревська, Лариса Гурнак, Вероніка Касьяненко, Наталія Козуб, Володимир Крячко, Світлана Цигичко, Анастасія Чірва.
Назва компанії: ПДГ" Інший Шлях"
Контактні дані: oterwaykharkov@gmail.com 0501643988
Короткий опис проекту: Зелена мережа - це стратегія розвитку природних зон Харкова та зон, що озеленені. В її основі є новий тип міського життя: міський стиль і близькість до природи. У такому місті пішохід, велосипедист і громадський транспорт стають пріоритетом.
Зелена мережа - це суспільний простір Харкова, який об'єднує все місто і забезпечує альтернативні шляхи пересування для пішохода і велосипедиста, що не збігаються з автомагістралям.
Зелена мережа об'єднує роздроблені природні комплекси міста в єдину систему, сприяє збереженню річкової системи міста та збільшенню біорізноманіття.
Рік реалізації проекту: концепція
Місце реалізації проекту: м.Харків

Project name: Kharkiv Greenways Network
Lead Architect: Marina Kryachko.
List of Team Members: Veronika Bondarevska, Anastasia Сhirva , Larisa Hurnak, Veronika Kasyanenko, Nataliya Kozub, Vladimir Kryachko, Svitlana Tsygychko.
Company name: project research group "Оther Way"
Contact details:oterwaykharkov@gmail.com tеl.0501643988
Brief description of project: The Greenways Network is a strategy to develop the natural and planted green areas of Kharkiv. It is based on a new type of urban life: combining urban lifestyle with closeness to nature. In such a city, pedestrians, cyclists and public transport become the priority.
The Greenways Network is the public space of Kharkiv, which unites the whole city and provides alternative routes for pedestrians and cyclists that do not coincide with highways.
The Greenways Network unites the fragmented natural complexes of the city into a single system. It contributes to the preservation of the river system of the city and the increase of the biodiversity.
Project year: concept
Project location: Kharkiv
№ 131 FILIMONOV & KASHIRINA architects
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: ПІШОХІДНИЙ БУЛЬВАР «КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ 2» ПО ВУЛ.. ПІВДЕННІЙ В М. ДНІПРО
Ведучий архітектор: Филимонов Сергій Леонідович
Склад команди: Филимонов Сергій Леонідович, Каширіна Наталія Валеріївна, Переяслов Артем Олександрович
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Контактні дані: http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com
+380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Короткий опис проекту: Габарити вулиці: ширина - близько 21м, довжина - близько 200м; площа - 0,46 га. Вулиця сформована забудовою, яка за останнє десятиліття істотно перевлаштована. Проектований пішохідний бульвар стане продовженням вже сформованого Катеринославського бульвару. І створить ланцюг пішохідних вулиць, що зв'язують пр. Д.Яворницького і балки Жандармської, яка в свою чергу в перспективі буде освоюватися для житлових і громадських функцій. Бульвар поздовжньо ділиться на три зони: уздовж лінії забудови - транзитні зони, в центрі - функціонально різноманітна зона. В центральній частині бульвару передбачається влаштування струмка криволінійної форми, глибиною 150 мм. У центральній частині висаджені два ряди дерев. Ліхтарі встановлені по центральній осі. Модульна сітка - (4,8x4,8м), типи мощення взяті з уже реалізованого Катеринославського бульвару для максимальної спорідненості сприйняття існуючого і проектованого бульварів.
Рік реалізації проекту: 2019-2020
Місце реалізації проекту: Україна, м. Дніпро, вул.. Південна

Project name: PEDESTRIAN BOULEVARD "KATERYNOSLAVSKYI 2" ALONG VULYTSIA PIVDENNA IN DNIPRO
Lead Architect: Fylymonov Serhii Leonidovych
List of Team Members: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia, Pereiaslov Artem
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Contact details: : http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com
+380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Brief description of project: Dimensions of the street are as follows: width - about 21 m, length - about 200 m; area – 0.46 hectares. The street is formed by buildings, which have been significantly rebuilt for the last decade. Projected pedestrian boulevard will be continuation of already formed Katerynoslavskyi Boulevard. And it will create a chain of pedestrian streets, connecting pr. D. Yavornytskoho and Zhandarmska ravines, which will be developed as residential and public complex in future. Boulevard is divided into three zones longitudinally: along building line - transit zones, in the centre - functionally diverse zone. There will be a stream of curvilinear shape with 150 mm depth. Two rows of trees are planted in the central part. Lanterns are installed along the central axis. Modular grid is (4.8x4.8m), types of paving were taken from already realized Katerynoslavskyi Boulevard for maximum connection of existing and projected boulevards.
Project term: 2019-2020
Location of project implementation: Ukraine, Dnipro, vul. Pivdenna.
№ 135 Шуберт Анна, Бичек Надія / Shubert Anna, Bycheck Nadiуa
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Сад на даху приватного одноквартирного будинку
Ведучий архітектор: Шуберт Анна, Бичек Надія
Склад команди: Шуберт Анна, Бичек Надія, Каминін Максим
Контактні дані: 0637519880, 0935715120
Короткий опис проекту: Даний об'єкт має низку певних факторів, що впливають на появу саду на даху. По-перше, рішення обумовлено задумом замовників оселитися в лісі при мінімальному втручанні у самобутню природу місцевості. По-друге, вибором самої архітектури будівлі, що схожа за своєю футуристичною формою на інопланетного птаха, який дивним чином приземлився серед лісу. Будинок складається з трьох поверхів, частина другого поверху опирається на колони - ноги. Ця конструктивна особливість утворила коридор для вільного пересування по території, де будинок не перешкода. А сам простір для саду утворився безпосередньо на даху другого поверху, умовних двох крилах прибульця. Транзит між двома частинами саду передбачено через вітальню та кухню. Наскрізний отвір прямокутної форми в покрівлі пропускає сонячні промені на балкон другого поверху. тому не змінюючи функцію ми запропонували облаштувати в ньому сітку-гамак, у такий спосіб розширили можливості саду. Загальну об'ємну структуру саду вирішили створити за рахунок легких металевих пергол, кількох кущів та тіньовитривалих багаторічників та декоративних злаків.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: с. Колодищі, Мінської обл. Білорусь

Project name: Private garden on the roof
Lead Architect: Shubert Anna, Bycheck Nadiуa
List of Team Members: Shubert Anna, Bycheck Nadiуa, Kamynin Maksim
Contact details: 0637519880 ,0935715120
Brief description of project: This object has a number of certain factors that have influenced for the appearance of the garden on the roof. Firstly, the decision is due to the plan of customers to settle in the woods with minimal interference to the original nature of the area. Secondly, the choice of architecture, which is similar to its futuristic form on an alien bird that landed in the forest. This building consists of three floors, one part of the second floor leans on the columns. So this constructive feature has formed a corridor for free movement in areas where the house is not obstacle. And the space for garden was formed directly on the second floor roof, two wings of an alien. Transit between two parts of the garden is provided through the living room and kitchen. A hole in the roof was to skip the sun rays on balcony on the second floor. Therefore, without changing its function we propose to equip it with a grid-hammock. In this way expanded the possibilities the garden. The overall volume structure of the garden was created at the expense of light metal pergolas, several shrubs and shaded perennials, and ornamental grasses.
The idea of the garden was arose at the beginning of the design of the house, so all requirements for the roof and its loads were calculated. The project provides for an inversion roof.
Project year: 2017
Project location: Belarus. village Kolodistchi
№ 136 Шуберт Анна, Бичек Надія / Shubert Anna, Bycheck Nadiуa
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Ландшафтный дизайн / Landscape design

Назва проекту: Приватний сад
Ведучий архітектор: Шуберт Анна, Бичек Надія
Склад команди: Шуберт Анна, Бичек Надія
Контактні дані: 0637519880, 0935715120
Короткий опис проекту: Потрібно було розробити загальне планувальне рішення, що допомогло б з'єднати обжиту та неосвоєну ділянки. Щоб віднестися з повагою до історії створення колишнього саду, ми утримались від кардинального розчищення території, а пішли шляхом трансформації. Конфігурацію підпірної стінки, що проходила вздовж паркану та утримувала ґрунт з насадженнями зі сторони старої ділянки вирішили змінити та замкнути її з обох сторін ділянок. Це дало можливість відкрити простір на газон перед вікнами заскленої веранди будинку, до якої раніше майже впритул підходив паркан. Далі, в результаті прокладання важливих маршрутів, які мали перетинати підпірну стінку, утворилися проходи — умовні містки з минулого в сьогодення. Їх зробили з терасної дошки врівень з основним мощенням. Обабіч проходів передбачили лавки. Підхід до однієї стіни запланували зі сторони тераси, а до іншої — по газону. Але на ряду з новими перевагами запропонована конфігурація підпірної стінки потребувала зміни існуючих технічних умов, а саме: виведення одного рівня для комфортного пересування, бо ділянки знаходились на різних рівнях. Також треба було змінити рівень залягання водостічної труби зливової каналізації, що розташовувалась саме посередині підвищення.
Рік реалізації проекту: 2016-2017
Місце реалізації проекту: с. Безрадичі Обухівського р-ну Київська обл.

Project name: Private garden
Lead Architect: Shubert Anna, Bycheck Nadiуa
List of Team Members: Shubert Anna, Bycheck Nadiуa
Contact details: 0637519880 ,0935715120
Brief description of project: We needed to develop a general planning solution that would help to connect the habitable and undeveloped area. Configuration of the retaining wall was decided to change and lock it on both sides of the plots. This made a possibility to open space on the lawn in front of the windows of the glazed veranda of the house. Further, as a result of laying important routes that had crossing the retaining walls, passages were formed - conditional bridges from the past to the present. Benches were provided on both sides of the passage. But along with the new benefits the proposed configuration of the retaining wall needed to change the existing technical conditions: the output of one level for comfortable movement. Also, it was necessary to change the level of occurrence of drainage pipe, located just in the middle of the elevation. Drainage system was constructed during the accomplishment of the territory on the new site.
Project year: 2016-2017
Project location: Ukraine. village Bezradichi
№ 143 Platforma Buro
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Благоустрій парку "Аскольдова могила" у Печерському районі м. Київ
Ведучий архітектор: Бейгул Олександра
Склад команди: Бейгул Олександра, Олена Цой, Клименко Станіслав, Сеітасанов Едем
Назва компанії: Platforma Buro
Контактні дані: 0669141281, silentina93@gmail.com
Короткий опис проекту: Основа ідеї концепції – створення особливого простору, що підкреслював би історію місцевості та його гармонійне поєднання з сучасними реаліями міста. Головними елементами втілення задуму є ліхтарі, як символи людських душ та видовищна алея, чи не єдина у місті за своєю конструкцією. Своєрідний меморіал «Парк світла і тіні».
Рік: 2017
Місце реалізації проекту: м. Київ, Паркова дорога

Project name: Improvement of the Askoldova Grave park in the Pechersk district of Kyiv
Lead Architect: Beihul Oleksandra
List of Team Members:
Beihul Oleksandra, Olena Tsoi, Klymenko Stanislav, Seitasanov Edem
Company name:
Platforma Buro
Contact details:
0669141281, silentina93@gmail.com
Brief description of project: The basis of the concept is the creation of the special space which consists of historical landscape and modern reality of the city. The main elements of the vision are street lamps, that symbolize human souls and view alley which has unique construction. All of these form peculiar park of shadow and light.
Project year: 2017
Project location: Kyiv, Parkova doroga
№ 147 Platforma Buro
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: площа Майдан Незалежності в м. Хмельницькому
Ведучий архітектор: Олена Андрусенко
Склад команди: Олена Андрусенко, Олена Цой, Олена Дядікова, Станіслав Клименко, Косухін Кирило
Назва компанії: Platforma buro
Контактні дані: 063 991 98 85, elenaandsom@gmail.com
Короткий опис проекту: Концепція розроблена за технічним завданням всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на оновлення громадського простору Майдану Незалежності у місті Хмельницькому. Запропонована нами концепція - це прагнення створити користувацький досвід вільний від бар'єрів та стереотипів. Доступний, гнучкий, мультифункціональний простір забезпечує можливість для рівної участі усіх соціальних груп незалежно від статі, віку та статусу. Сторено такі зони: сухий фонтан, літній кінотеатр, вільна зона для відпочинку та зібрань, комерційна, скейтпарк та меморіальна зона.
Рік реалізації: 2017
Місце реалізації: м. Хмельницький

Project name: Maidan Nezalezhnosti Square in Khmelnitsky city
Lead Architect: Elena Andrusenko
List of team members: Elena Andrusenko, Elena Tsoi, Elena Dyadikova, Stanislav Klymenko, Kosukhin Kyrylo
Company name: Platforma buro
Contact details: 063 991 98 85, elenaandsom@gmail.com
Brief description of the project: The concept was created for ukrainian open architectural competition for renovation of public space on Maidan Nezalezhnosty square in Khmelnitsky,Ukraine. The main aim of the concept that we propose was creation of accessible, multifunctional space that is safe to use for all of the social groups of the people. The proposal includes following zones : dry fountain, summer theatre, free zone for rest and gatherings, commercial zone, skatepark and memorial zone.
Project year: 2017
Project location: Khmelnitsky city

№ 159 Lyubava-line
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Міський дизайн (малі архітектурні форми) / Urban design (small architectural forms)
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту:
Мала архітектурна форма «Політ» для скверу на перетині вулиці Кузнечна і площі Покровська у м. Суми
Ведучий архітектор: Любава Обуховська
Назва компанії: Lyubava-line
Контактні дані: 38 (097) 597 57 98, lyubavaline@i.ua
Короткий опис проекту: Проект має на меті створення малої архітектурної форми для даного скверу як поліфункціонального та інтерактивного об'єкта, що поєднує кілька функціоналів / складових, а саме: пергола, каскадний подіум, каскадний фонтан із мозаїчним панно, декоративні ліхтарики. У своєму симбіозі ці елементи уособлюють такі життєствердні поняття, як «щастя», «радість», «натхнення», «мрія», «гра». Центр скверу з його існуючим радіальним розплануванням має стати імпровізованою сценою для виступів вуличних музикантів, живих скульптур, різноманітних видовищ, дитячих забав. Дерев'яна пергола «Метелик» – алегорія мрії, що летить у небо. Фонтан «Сонце» дарує прохолоду води і тепло кольорів, що навертає до щасливого стану. Кульки садових ліхтариків на сонячних батареях, круглі форми подіумів і фонтану імітують грайливих "сонячних зайчиків". Висаджені ліани дають кольорові вкраплення і завершують естетику даного осередку.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Україна, м. Суми

Project name: Small architectural form «Flight» for the public garden on crossing of Kuznechna street and Pokrovska area in Sumy
Lead Architect: Lyubava Obukhovska
Company name: Lyubava-line
Contact details: 38 (097) 597 57 98, lyubavaline@i.ua
Brief description of project: Project has a purpose to create the small architectural form for the being public garden as a polifunctional and interactive object that combines a few functionals / components, namely: pergola, factorable podium, factorable fountain with a mosaic panel, decorative flashlights. In the symbiosis these elements personify such life-asserting concepts, as "happiness", "gladness", "inspiration", "dream", "game". Center of the public garden with his existent radial planning must become the impromptu stage for the performances of street musicians, living sculptures, various spectacles, child's funs. Wooden pergola "Butterfly" is an allegory of dream that flies in sky. Fountain "Sun" gives coolness of water and warm of colors, that turns to the happy state. Marbles of garden flashlights on sunny batteries, the round forms of podiums and fountain imitate playful "sunny young hare". The landed lianas give the coloured disseminations and complete aesthetics of this environment.
Project year: 2017
Project location: Ukraine, Sumy city
№ 164 Beloded Landscaping
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Ландшафтный дизайн / Landscape design

Назва проекту: Новосілки
Ведучий архітектор: Білодід Людмила
Склад команди: Білодід Л., Чередник К., Берещук О.
Назва компанії: Beloded Landscaping
Контактні дані: +38-050-303-63-36 iryna@belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту: Проект створювався з врахуванням особистості господарів. Сад дуже стриманий у кольоровій гамі. Весняний вибух квітіння поступається привабливості м'яких обрисів пагорбів та масивам ретельно дібраних вічнозелених рослин. Основна ідея саду – зелена м'якість та біла вибагливість. Тому спокійна вишукана геометрія водойм та формованих дерев логічно поєднується з мальовничими масивами рослин та затишних пагорбів. В композиції саду органічно приймає участь ландшафтний камінь, своїми формами продовжуючи тему природності. Геометричний перфекціонізм та емоційна невимушеність протягом сезону ведуть захоплюючий діалог, вражаючи кольоровими акцентами і ефектними формами
Рік реалізації проекту: 2016-2018
Місце реалізації проекту с. Новосілки, Вишгородський р-н, Київська обл.

Project name: Novosilky
Lead Architect: Bilodid Lyudmyla
List of Team Members: Bilodid L., Cherednyk K., Bereschuk O.
Contact details: +38-050-303-63-36 iryna@belodedlandscaping.com
Brief description of project: The project was created with thinking about the identity of the owners. The garden is very restrained in the color scheme. The spring explosion of flowers let have to the attractiveness of the soft outlines of the hills and massif of carefully selected evergreen plants. The main idea of the garden - green softness and white strictness. Therefore, the calm elegant geometry of reservoirs and molded trees is logically combined with the picturesque massifs of plants and cozy hills. In the composition of the garden organically participates in the landscape stone, by its forms continuing the theme of naturalness. Geometric perfectionism and emotional ease during the season lead an exciting dialogue, striking color accents, and spectacular forms.
Project year: 2016-2018
Project location: Kyiv reg., Vyshgorod district, v. Novosilky
№ 173 Lyubava-line
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Planning
Парковий дизайн / Park design

Назва проекту:
Сквер «Молодіжний» по вулиці Димитрія Ростовського, 35а у смт Макарів Київської областіПокровська у м. Суми
Ведучий архітектор: Любава Обуховська
Назва компанії: Lyubava-line
Контактні дані: 38 (097) 597 57 98, lyubavaline@i.ua
Короткий опис проекту: Проект мав на меті запропонувати сучасні елементи благоустрою та встановлення малих архітектурних форм у межах існуючого бюджету. Рівнинний, відкритий і видовжений за характером простору даний громадський сквер композиційно вирішено двома головними алеями, на яких розташовані основні зелені осередки, а саме: два овальні квітники, квітники-острови, круглий газон з ялиною для новорічних забав і авансцена-газон, а також архітектурні домінанти – такі, як вхід-бельведер, пергола-колонада, ар'єрсцена-колонада, котрі переймають легкий класичний відтінок, у якому вирішено Центр творчості, що головним фасадом виходить у сквер. Сквер передбачався як тиха релакс-зона для людей різних вікових груп та зона активного відпочинку для дітей і молоді, а також для проведення урочистостей з нагоди різних свят, концертів і фестивалів у зоні імпровізованої сцени.
Рік реалізації проекту: 2016-2017
Місце реалізації проекту: Україна, смт Макарів, Київська область

Project name: Square "Youthful" on Dimitri Rostovsky Street 35а in Makariv village of Kyiv region
Lead Architect: Lyubava Obukhovska
Company name: Lyubava-line
Contact details: 38 (097) 597 57 98, lyubavaline@i.ua
Brief description of project: Project had a purpose to offer the modern elements of landscaping and establishment of small architectural forms within the limits of existent budget. Flat, open and elongated by the nature of the space, this public square was compositionly decided by two main alleys on that are located main green objects, namely: two oval flower-gardens, flower-islands, round lawn with a fir-tree for new-year funs and proscenium-lawn, and also architectural dominants - such, as an entrance-belvedere, pergola-colonnade, arsessen-colonnade, which adopt an easy classic features in that has done the Center of art, the main facade of which goes out in square. A square was planning as a quiet relaxation zone for the people of the different age-related groups and active zone for children and young people, and also for realization of solemnities on occasion of different holidays, concerts and festivals in the zone of the impromptu stage.
Project year: 2016-2017
Project location: Ukraine, Makariv village of Kyiv region
№ 192 Бюро Раден / Bureau Raden
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Розвиток прилеглої території Совських ставків та створення дендропарку.
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц
Склад команди: Сергій Казарянц, Олексій Поліщук
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден»
Контактні дані: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Короткий опис проекту: Дендропарк запроектований по вул. Кіровоградській у місті Києві. Проектом передбачено розвиток прилеглої території Совських ставків. Проектні рішення гармонійно вписуються в оточуюче середовище.
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Development of the neighboring territory of the Sovski ponds and the creation of an arboretum
Lead Architect: Sergiy Kazarianc
List of Team Members: Sergiy Kazarianc, Alex Polischyk
Company name: LLС Bureau Raden
Contact details: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Brief description of project: Dendropark is designed on the street. Kirovograd in Kiev. The project envisages the development of the adjoining territory of the Sovski ponds. Design solutions harmoniously fit into the environment.
Project location: Kiev
№ 220 Dekart Studio
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Міський дизайн (малі архітектурні форми) / Urban design (small architectural forms)


Назва проекту: Оглядовий майданчик
Ведучий архітектор: Єксарев Анатолій
Склад команди: Бочарова Анастасія, Яковенко Володимир, Мельник Віталій.
Назва компанії: Dekart Studio
Контактні дані: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Короткий опис проекту: Новою візитною карткою, а також місцем відвідування городян і гостей міста, став оглядовий майданчик, розташований на дамбі у селі Панське. Головною домінантою виступає арка виконана в сучасному стилі з фальцевого металу за спеціальним кольором , з якої відкривається гарний вид на Дніпро.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Черкаси, Україна

Project name: Observation deck
Urban design (small architectural forms)
Lead Architect: Yeksarev Anatoliy
List of Team Members: Bocharova Anastasiia, Yakovenko Vladimir, Melnik Vitaliy.
Company name: Dekart Studio
Contact details: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Brief description of project: A new visiting card of the city, as well as a point of attraction of citizens and guests of the city, became the observation deck, located on the dam. The main dominant feature of the arch is performed in a modern style, with a beautiful view of the Dnipro.
Project year: 2018
Project location: Cherkasy, Ukraine
№ 226 Dekart Studio
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Естакада
Ведучий архітектор: Єксарев Анатолій
Склад команди: Гаєнко Ігор, Поліщук Денис, Мельник Віталій
Назва компанії: Dekart Studio
Контактні дані: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Короткий опис проекту: Проектом передбачено возз'єднання траси здоров'я над пляжем «Чайка» з благоустроєм існуючого спуску і влаштуванням сезонних торговельних приміщень в підпірних стінах. Архітектурне рішення навісних панелей перетворює естакаду в візитну картку пляжу. Вбудовані торгові приміщення дозволяють вирішити проблему стихійної торгівлі. Це робить пляж унікальним і комфортним для відпочинку. Естакада - це арт-об'єкт, який створює образ нової, сучасної Одеси.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Одеса, Україна

Project name: Trestle
Lead Architect: Yeksarev Anatoliy
List of Team Members: Gaenko Igor, Polishchuk Denis, Melnik Vitaliy
Company name: Dekart Studio
Contact details: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Brief description of project: The project envisages the reunification of the health track over the Seagull Beach with the improvement of the existing descent and the arrangement of seasonal shopping areas in the retaining walls. The architectural design of the hinged panels transforms the trestle into a beach card. Built-in retail space allows you to solve the problem of spontaneous trade. This makes the beach unique and comfortable for relaxation. The trestle is an art object that creates the image of a new, modern Odessa.
Project year: 2018
Project location: Odessa, Ukraine
№ 240 JK Lab Architects
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Греческий парк
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди: Сергiй Байерсдорф, Надiя Котiшевська, Володимир Дерезнiченко, Олександр Марчук, Iрина Вареник, Катерина Орлова, Олександра Руденко
Назва компанії: JK Lab Architects
Контактні дані: http://jklabarchitects.com/ ,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Короткий опис проекту: Над проектом реконструкції парку, що знаходиться біля Потьомкінських сходів в Одесі, працює велика команда, що складається з інвестора, будівельної компанії Гефест, скульптора Михайла Реви, урбаністів Urban Inst, ландшафтників Greenhouse, аналітиків Архітектура Одеси і нашої студії.
Було вирішено залишити загальну структуру парку, але наситити його сучасними елементами. Парк би поділений на три частини, різних за духом і несучих різне функціональне наповнення. Одна частина - регулярна, ортогональна. Друга частина - яскрава, дитяча, призначена для прогулянок. Третя - найбільш спокійна, ландшафтна і загадкова. У першій частині розміщується зруйновану будівлю ресторану "Риба", яке буде відновлено в своїх кордонах. Також в цій частині розміститься фонтан, розроблений скульптором Михайлом Ревою. На території парку з'явиться музей грецької історії та скульптури, надані міністерством культури Греції. Всі дерева будуть збережені, крім цього будуть висаджені нові дерева і чагарники.
Рік реалізації проекту: В процесi
Місце реалізації проекту: Украiна, Одесса

Project name: Greek park
Lead Architect: Janna Kiseleva
List of Team Members: Sergei Baierzdorf, Nadejda Kotishevskaya, Vladimir Dereznichenko, Alexander Marchuk, Irina Varenik, Ekaterina Orlova, Aleksandra Rudenko
Company name: JK Lab Architects
Contact details: http://jklabarchitects.com/ ,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Brief description of project:
A large team consisting of an investor, the construction company Gefest, sculptor Mikhail Reva, urbanists of the Urban Inst, landscape architects Greenhouse, analysts of the Architecture of Odessa and our studio is working on a project for the reconstruction of the park near the Potemkin Stairs in Odessa. It was decided to leave the general structure of the park, but saturate with modern elements. The park would be divided into three parts, different in spirit and carrying a different functional content. One part is regular, orthogonal. The second part is bright, childish, designed for walking. The third is the most tranquil, landscape and mysterious. In the first part will be rebuilt the destroyed building of the restaurant "Fish", which will be restored within its borders. Also in this part will be a fountain designed by sculptor Mikhail Reva. On the territory of the park there will be a museum of Greek history and sculpture provided by the Greek Ministry of Culture. All trees will be preserved, in addition, new trees and shrubs will be planted.
Project year: in process
Project location:
Ukraine, Odessa
№ 243 replus design bureau
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Ландшафтный дизайн / Landscape design


Назва проекту: rebbix office landscape
Ведучий архітектор: Сорокевич Дмитро
Склад команди: Бадзян Христина, Сорокевич Дмитро, Чижовський Михайло
Назва компанії: replus design bureau
Контактні дані: www.replus.com.ua mail.replus@gmail.com
Короткий опис проекту: Прогресивна IT компанія знайшла занедбаний будинок з закритим двориком у центрі міста, в якому вони вирішили зробити свій офіс на 100 осіб. Серце офісу - це внутрішній дворик з його унікальним розташуванням, який використовується по максимуму як для робочого, так і для неробочого часу. У тихому районі є спеціальні місця для роботи і відпочинку, там навіть є місце для барбекю та розкладного басейну! Ніяка вечірка не пройде повз цього двору.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Львів

Project name: rebbix office landscape
Lead Architect: Dmytro Sorokevych
List of Team Members: Khrystyna Badzyan, Dmytro Sorokevych, Mykhaylo Chyzhovskyy
Company name: replus design bureau
Contact details: www.replus.com.ua mail.replus@gmail.com
Brief description of project: Progressive IT company found a thrown house in which they decided to make their office for 100 people. To do this, they invited specialists in the field of reconstruction in lviv, young architects from replus design bureau. The office was created with great respect for space. The decoration uses a minimum of texture and material colors. The heart of the office is the courtyard, with its unique location, which is used to a maximum of both working hours and non-working hours. There are special places for work and relax in the quiet areas, there is even a place for barbecues and a folding pool! No party will sweep past this courtyard.
Project year: 2017
Project location: Lviv, Ukraine
№ 247 Beloded Landscaping
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Ландшафтный дизайн / Landscape design


Назва проекту: Альпійка
Ведучий архітектор: Білодід Людмила
Склад команди: Білодід Л. Чередник К. Дєжкін С.
Назва компанії: Beloded Landscaping
Контактні дані: +38-050-303-63-36 iryna@belodedlandscaping.com belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту: Створення атмосфери і естетики розкішного відпочинку в абсолютно природному зеленому просторі. М'які контури рельєфу і вражаючихвалунів надають саду динаміку і насичують гармонією і спокоєм.Особливі форми рослин підкреслюють чіткість і виразність ліній
будівель.Ми врахували велику кількість скла і застосували ефекти відображень.Головна тераса має чудову панораму озера, тому ми лишь додали їй виразності та зробили акцент на природності образу. Використання для тераси дерев'яного покриття і унікальних матеріалів з природного каменю в поєднанні з свіжою зеленню з теплими, привабливими відтінками також забезпечує природний зовнішній ефект. С помощью сходинок в газоні, декорованіх кортенівською сталлю, яка чудово пасуєдо кольору фасаду, було підкреслено рельєф территории та реорганізовано спуск до води.Вуличні меблі, освітлення, декорування саду ... Для розслаблення в гармонії з навколишнім середовищем.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Київська обл., котеджне містечко «Альпійка»

Project name: rebbix office landscape
Lead Architect: Bilodid Lyudmyla
List of Team Members: Bilodid L. Cherednyk K. Diezhkin S.
Company name: Beloded Landscaping
Contact details: +38-050-303-63-36 iryna@belodedlandscaping.com belodedlandscaping.com
Brief description of project: Creating an atmosphere and aesthetics of a luxurious holiday in a completely
natural green space. The soft contours of the relief and impressive boulders give the garden dynamics and saturate harmony and calm. Special forms of plants emphasize the clarity and expressiveness of the lines of buildings. We took into account a large amount of glass and applied reflection effects. The main terrace has a magnificent panorama of the lake, so we just addedto it the expressiveness and emphasized the naturalness of the image. The use of a wooden terracotta and unique natural stone materials combined with fresh greenery with warm, attractive shades also provides a natural external effect. Using steps in the lawn, decorated with corten steel, which perfectly matches the color of the facade, the relief of the territory was emphasized and the descent to the water was reorganized.
Project year: 2017
Project location: Kyiv reg., cottage town "Alpiyka'
№ 251 Sulyk Architects
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Центральна площа села Ямниця
Ведучий архітектор: Тарас Сулик
Склад команди: Роман Сулик, Тарас Сулик, Олена Артемчук, Іван Маркович, Катерина Калетинець.
Назва компанії: Sulyk Architects
Контактні дані: sulykarchitects@gmail.com , 097 098 0002
Короткий опис проекту: Проект облаштування центральної площі села Ямниця - один з перших кроків до відновлення та реорганізації громадських проектів в невеликих містечках та селах України. Ділянка знаходиться в центральній частині села, поруч зі шкільним подвір'ям та автомобільною дорогою. Площа має стати початком формування нової пішохідної алеї, вздовж дороги, котра з'єднуватиме центр села з береговою лінією річки. Тим самим формуючи новий рекреаційний простір.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: с. Ямниця, Івано-Франківської обл.

Project name:
Central Public Square in Yamnytsya
Lead Architect: Taras Sulyk
List of Team Members: Roman Sulyk, Taras Sulyk, Olena Artemchuk, Ivan Markovych,
Kateryna Kaletynets
Company name: Sulyk Architects
Contact details: sulykarchitects@gmail.com , 097 098 0002
Brief description of project: The rehabilitation of a central plot in Yamnytsya, is the opportunity to activate a process of restoring public spaces in small local communities and villages. The project is a part of a new pedestrian route, connecting the village center and a riverfront.
Project year: 2018
Project location: Yamnytsya, Ukraine
№ 262 Anna Kyrii Architectural and Design Group
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва об'єкту: Благоустрій території, прилеглої до будівлі річкового вокзалу
Ведучий архітектор: Віталій Нечай
Склад команди: Віталій Нечай, Анна Кирій
Контактні дані: Анна Кирій, +38 050 351 52 77
Короткий опис проекту: Проектом передбачено переосмислення площі перед будівлею річкового порту в новий громадський публічний простір. Після фактичної втрати головної функції річкового порту, прилегла до нього територія перетворилася на зону відпочинку містян та гостей Миколаєва. Головний фокус зонування публічного простору - можливість споглядання прекрасного виду на Південний Буг і створення для цього всіх сприятливих умов. Саме тому площа вирішена в декілька рівнів з організацією амфітеатру з чудовим виглядом на воду.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: вул. Варварівський спуск, 5-а в місті Миколаїв.

Project name: Improvement of the territory adjacent to the building of the river station
Lead Architect: Vitaly Nechay
List of Team Members: Vitaly Nechay, Anna Kyrii
Company name: "Anna Kyrii Architectural and Design Group" LLC
Contact details: Anna Kyrii +38 050 351 52 77
Brief description of project: The project envisages redefining the area in front of the river port building in a new public space. After the actual loss of the main function of the river port, the territory adjacent to it turned into a recreation area of the villages and guests of Mykolaiv. The main focus of the zoning of the public space is the possibility of contemplating the beautiful view of the Southern Bug and creating all the favorable conditions for it. That is why the square is solved in several levels with the organization of an amphitheater with a beautiful view of the water.
Project year: 2017
Project location: Varvarivskiy descent, 5th in the city of Mykolaiv
№ 303 project research group Artgeo
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Ландшафтный дизайн / Landscape design


Назва проекту: Блакитні піраміди
Ведучий архітектор: Марина Крячко
Склад команди: Володимир Крячко, Лариса Гурнак
Назва компанії: Ландшафтна фірма " АРТГЕО"
Контактні дані: ел. адреса : sad.artgeo@gmail.com 067 256 52 83
Короткий опис проекту : Ділянка 2000 м2 знаходиться на місці старого звалища. Всі частини саду навмисно виконані без певного призначення. Господарі саду можуть використовувати iх по різному, в залежності від настрою і моменту. Контраст - у хиткісті садових елементів , а стійкість - у посадках нових багаторічників. Опори для перголи біля тераси зроблені у вигляді пірамід нестійкої форми. В ставок вклинюються посадки смуг міскантусу, змінюючи його обриси. Рослини залучають на ділянку комах і птахів. По всій ділянці зроблені доріжки з гравію, по ним можна бродити серед рослин, незмінно потрапляючи на центральний газон, який перетинає всю ділянку по діагоналі. У пірамідах передбачено місце для садового інвентарю, а діти використовують їх як будиночки для ігор.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: м.Харків

Project name: Вlue pyramids
Lead Architect: Marina Kryachko.
List of Team Members: Vladimir Kryachko ,Larisa Hurnak,
Company name: project research group "Artgeo"
Contact details: e-mail sad.artgeo@gmail.com 067 256 52 83
Brief description of project: The plot of 2000 m2 is located on the site of the old dump All parts of the garden have no strict destination and this was made intentionally. The owners of the garden can use them in different ways, depending on the mood and the moment. Our goal was to create a contrast of fuzziness of garden elements and stability of plantings of new perennials. Supports for the pergola near the terrace are made in the form of pyramids of unstable shape, the outlines of the pond are changed by the stripes of miscanthus plantings. Plants attract insects and birds to the site. Throughout the plot, the gravel paths are made, one can wander through the plantings, invariably getting to the central lawn that crosses the entire site diagonally. Inside the pyramids there is a storage for garden tools, and сhildren can use them as play houses.
Project year: 2016
Project location: Kharkiv
№ 314 Аssociation of architects of Odessa
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту
: Гуманізація пострадянського простору
Склад команди: Сергій Єньков, Артур Петросян, Микола Чепелєв
Назва компанії: Асоціація архітекторів Одеси
Контактні дані: 0954308444 chepelev.niko@gmail.com, 0674846323 senkov73@gmail.com, 067 5599669 arenderteam@gmail.com
Короткий опис проекту: Концепція реновації площі біля міської адміністрації. В рамках умов конкурсу запропоновано рішення, що з'єднує головну пішохідну вулицю Миколаєва та бульвар вздовж річки. Площа в соціалістичних традиціях планування отримує кілька функціональних зон, які будуть активно використані городянами. Частина бульвару також змінюється. Архітектурні рішення включають репліки і алюзії, які пов'язують вузол проектування з навколишньою міською структурою. Виправлені недоліки прилеглих вулиць.
Місце реалізації проекту: Миколаїв, Соборна площа

Project name: Нumanization of the post-Soviet space
List of Team Members: Serhii Enkov, Artur Petrosyan, Nick Chepelev
Company name: Аssociation of architects of Odessa
Contact details: 0954308444 chepelev.niko@gmail.com, 0674846323 senkov73@gmail.com, 067 5599669 arenderteam@gmail.com
Brief description of project: The concept of renovating the area near the city administration. Within the terms of the competition, a solution is proposed that connects the main pedestrian street of Nikolaev and the boulevard along the river. Area in the socialist traditions of planning receives several functional areas that will be actively used by citizens. The part of the boulevard is also changing. Architectural solutions include replicas and allusions that connect the design with the surrounding urban structure. Fixed shortcomings of adjacent streets.
Project location: Mykolaiv, Sobornaya square
№ 316 Platforma Buro
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Концепт благоустрою набережної озера "Йорданське" у Оболонському районі м. Київ
Ведучий архітектор: Олена Андрусенко
Склад команди: Олена Андрусенко, Станіслав Клименко, Олена Цой
Назва компанії: Platforma Buro
Контактні дані: 0999710708, stanislavraich@gmail.com , https://www.facebook.com/platforma.buro/
Короткий опис проекту: Концепція розроблена в складі предпроектної пропозиції на замовлення Arricano, як один із можливих варіантів, з урахуванням наявних та прогнозованих активностей . Територія умовно поділена на верхню та нижню тераси, станцію прокату човнів, та елінг з експлуатованим «зеленим дахом» що вміщує фудкорти та туалети. Також розроблені інфраструктурні рішення – автомобільна екопарковка, велосипедні доріжки та велопарковки, місця для сидіння та відпочинку. Концепція проектного рішення враховує геопластику, берегоукріплення та організацію зелених насаджень.
Рік реалізації проекту: 2018-2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вулиця Йорданська

Project name: Concept of improvement of the embankment of the lake "Jordan" in Obolonsky district, Kyiv
Lead Architect: Elena Andrusenko
List of Team Members: Elena Andrusenko, Stanislav Klymenko, Оlena Tsoy
Company name: Platforma Buro
Contact details: 0999710708, stanislavraich@gmail.com , https://www.facebook.com/platforma.buro/
Brief description of project: A conception is worked out as part of a pre-project offer for Arricano, as one of the possible options, taking into account existing and projected activities. Territory is conditionally divided into upper and lower terraces, the boat rental station and boat repair station (also called as Elling) with a green roof that contains foodcourt and restrooms. Also the infrastructure facilities, such as automobile eco-parking, cycle path and parking place for bicycles, and places for rest and sitting are developed.The conception of design solution includes geoplastic, bank protection and the organisation of green plantings.
Project year: 2018-2019
Project location: Ukraine, Kyiv city, street Yordanskaya
№ 317 Private Architectural Bureau Para-Diz
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Міський дизайн (малі архітектурні форми) / Urban design (small architectural forms)


Назва проекту: ФАНТОМ
Ведучий архітектор: Дрюкова Тетяна Германівна
Назва компанії: приватне Архітектурне бюро "Пара-Диз"
Контактні дані: dryudesign@gmail.com, +380958276996
Короткий опис проекту: Фантомна алегорія «Щоб пам'ятали…» Втрачаючи когось важливого в нашому житті ми намагаємось залишити хоча б деякі речі, які нагадуватимуть про існування. Так, втративши, без змоги відновлення, знаковий екологічний елемент міського середовища – дерево, залишимо на згадку його графічно-скульптурний фантом.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 11

Project name: Phantom
Lead Architect: Dryukova Tatyana Germanovna
Company name: Private Architectural Bureau "Para-Diz"
Contacts: dryudesign@gmail.com, +380958276996
Brief description of project: Phantom allegory "To remember ..." Losing someone important in our lives, we try to leave at least some things that resemble life. So, having lost, without restoration, a sign of the ecological element of the urban environment - a tree, let's remind him of his graphic-sculptural phantom.
Project year: 2018
Project location: Kharkov, street. Poltava Way, 11
№ 320 Platforma Buro
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Сквер по вулиці Михайла Бойчука
Ведучий архітектор: Дарія Богурська
Склад команди: Олена Цой, Дарія Богурська
Назва компанії: Platforma Buro
Контактні дані: 0979191771, chala_design@ukr.net
Короткий опис проекту: Концепцією створення скверу було влаштування зони для прогулянок та відпочинку жителів району міста. Розташування ділянки є транзитом для великих мас людей. Тому основною задачею було створення простору для тимчасового та постійного відпочинку людей з влаштуванням фонтанів та великих лав для сидіння. Особлива увага була приділена деревним породам скверу – максимально зберегти та доповнити їх.
Рік реалізації: 2016
Місце реалізації: м. Київ
№ 325 Landscape architecture studio KOTSIUBA
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Парковий дизайн / Park design

Назва проекту: Інноваційний парк UNIT.City
Ведучий архітектор: Максим Коцюба
Склад команди: Максим Коцюба, Влодко Зотов (GA), Маріанна Криворучко, Марія Андрієнко, Тавіфа Пономаренко
Назва компанії: Студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA
Контактні дані: +38 0971080008, office@kotsiuba.com
Короткий опис проекту: UNIT.City — інноваційний парк на території колишнього мотозаводу з повноцінною соціальною інфраструктурою, загальною площею 24 га. Першим кроком реалізації стало будівництво бізнес-кампусу з IT-школою UNIT Factory, площа якого складає 1,3 га. Метою нашого проекту було створення умов, за яких кожна людина в кампусі буде почуватися вільно, а простір провокуватиме до саморозвитку і вдосконалення, спілкування з колегами та друзями. На території все облаштовано для зручної роботи не лише в офісі, а й на свіжому повітрі. Місця відпочинку плавно інтегровані в природні зони. Планувальна структура кампусу організована у вигляді перетікаючого громадського простору, в центрі якого знаходиться велика площа.
Роки реалізації проекту: 2016-2017
Місце реалізації проекту: вулиця Дорогожицька, 3, Київ

Project name: Innovative park UNIT.City
Lead Architects: Maksym Kotsiuba
List of Team Members: Maksym Kotsiuba, Vlodco Zotov (GA), Marianna Kryvoruchko, Mariia Andriienko, Tavifa Ponomarenko
Company name: Landscape architecture studio KOTSIUBA
Contact details: +38 0971080008, office@kotsiuba.com
Brief description of project: UNIT.City is an innovative park on the territory of the former motor factory with a full social infrastructure, a total area of 24 hectares. The first step was the construction of a business campus with the IT-school UNIT Factory (area 1,3 ha). The purpose of our project was to create the conditions under which everyone on the campus would feel free, and the space would provoke self-development and improvement, communication with colleagues and friends. On the territory everything is arranged for convenient work not only in the office, but also in the open air. The planned structure of the campus is arranged in the form of a flowing public space, in the centre of which there is a large square.
Implementation. Project years: 2016-2017
Project location: Dorogozhitska str., 3, Kyiv
№ 326 architectural design studio Olha Podushkina
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Парковий дизайн / Park design

Назва проекту: Концепція реконструкції парку Зеленый Гай
Ведучий архітектор: Подушкіна Ольга
Склад команди: Пронін Д.Д
Назва компанії: Архітектурна майстерня Ольги Подушкіної
Контактні дані: e-mail: arhteatr@ua.fm +38067-562-56-48 +38066-725-0-735
Короткий опис проекту: Ідея сформована на базовій основі існуючої парку «Зелений гай» (ім. Ленінського комсомолу) та сучасних світових тенденцій розвитку паркової культури, інфраструктури та економічної доцільності. Учитывая сложный рельеф и оползоеопасные зоны деяких ділянок території, було вироблено зонирование паркової структури. Зона, розташована в безпосередній близькості до спортивного комплексу «МЕТЕОР», сформувала і визначила призначення спортивно-ігрової з екстремальними видами: скейтпарк, велотрек, альпінізм, веревочний парк, екстрим- атракціони. Наступний центральний блок в зниженій частині парку визначив водну каскадну артерію, яка виконує роль магніту, аератора в жаркий період року, візуальних ландшафтних красивих видів та водних атракціонів.
Рік реалізації проекту: проект,не реалізований
Місце реалізації проекту: м.Дніпро, вул. Макарова, 27а

Project name: Concept of the reconstruction of the Green Gay park
Lead Architect: Olha Podushkina
List of Team Members: Pronin Dmitro
Company name: architectural design studio Olha Podushkina
Contact details: e-mail: arhteatr@ua.fm +38067-562-56-48 +38066-725-0-735
Brief description of project: The idea is formed on the basis of the existing park "GREEN GAY" and the modern world trends in the development of park culture, infrastructure and economic expediency. Given the complex relief and landslide hazardous areas of some parts of the territory, zoning of the park structure was made. The zone located in close proximity to the METEOR sports complex has formed and defined the purpose of the sports game with extreme views: skatepark, cycling track, climbing, rope park, extreme attractions. The next central block in the lower part of the park (bay) defined the water cascade artery, which acts as a magnet, an aerator in the hot season, visual landscapes, beautiful waterways and water attractions.
Project year: Project
Project location: Dnipro ul. Мakarova, 27а
№ 358 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Концепція відділу продажів
Ведучий архітектор: Бацунов С.
Склад команди: Бацунов С., Молєв Ю., Мирончук І., Амельченко К.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Несиметричні об'єкти завжди привертають увагу. Саме тому було обране рішення для двох варіантів розгорнути два об'єми відносно один одного на декілька градусів, що додає динаміку образу будівлі та робить її помітною з будь-якого куту огляду. Третій варіант - надсміливе та нестандартне рішення для української архітектури – формування простору офісу продажів відбудвається не шляхом домінування будівлі «над ландшафтом», а шляхом «поглиблення» в нього. Eco-friendly архітектура не лише дозволяє значно підвищити площі зелених зон, а й сприяє привертанню уваги до об'єкта.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Киїів, Столичне Шосе

Project name: Sales office concept
Lead Architect: Batsunov S
List of Team Members: Batsunov S., Molev Y., Myronchuk I., Amelchenko K.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: Option 1-2: Asymmetric objects always attract attention. That's why we have decided to turn two volumes relative to each other for a few degrees, which adds dynamic to the building and making it noticeable from any angle. Option 3: An overwhelming and non-standard solution for Ukrainian architecture - sales office space is creating not by dominating "over the landscape", but by "deepening" into it. Eco-friendly architecture not only allows to significantly increase the area of green zones, but also helps to attract attention to the object
Project year:
Project location: Kyiv, Stolychne highway
№ 359 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: відділ продажів «Метрополіо»
Склад команди: Мирончук І, Молєв Ю
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Головне завдання будь-якого офісу продажів – привертати увагу потенційних клієнтів. Завдяки нестандартним фасадним рішенням (світові панелі та спеціальні ламелі, завдяки яким візуально об'єкт займає набагато більше площі) будівля відразу потрапляє в центр уваги громадян та інтригує їх своїм виглядом.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Киїів

Project name: Metropolio Sales office
List of Team Members: Myronchuk I., Molev Y.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The main task of any sales office is to attract the attention of potential customers. Thanks to the non-standard facade solutions (light-panels and special lamellae, through which the object visually takes up a lot more space), the building immediately gets to the attention of the citizens and intrigues them.
Project year:
Project location: Kyiv
№ 364 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Концепція відділу продажів
Ведучий архітектор: Amelchenko R
Склад команди: Амельченко Р., Амельченко К., Якубовська А., Борисенко М., Столяров Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Проект паркової зони включає стадіон, зону розваг для дітей, підземний паркінг, зону відпочинку та ландшафтний парк. Усі конструкції відображають руху та створюють динаміку. Вони нагадують сучасні скульптури.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Киїів

Project name: Sales office concept
Lead Architect: Amelchenko R
List of Team Members: Amelchenko R., Amelchenko K., Yakubovska A., Borysenko M, Stolyarov D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The park zone project includes a stadium; entertain zone, underground parking, the relaxing part and the landscape park. All constructions reflects the idea of movement and crates the dynamic atmosphere. They resemble the contemporary pieces of art.
Project year:
Project location: Kyiv
№ 365 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Cottage town
Ведучий архітектор: Максімов О.
Склад команди: Максімов О. Мазіар М. Дроботун Д. Заболоцьких О. Десятничук Б. Ярина А.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Життя у сучасних урбаністичних просторах переконує людину понад усе цінувати свій час, спокій та екологічне середовище. Саме для забезпечення максимального комфорту мешканців було розроблено проект комплексного розвитку території котеджного містечка на березі річки – із пляжною зоною, набережною, пристанню для човнів, фонтанами та тенісними кортами, дитячими ігровими зонами та зручними автомобільними шляхами.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Киїівська область

Project name: Cottage town
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Maksimov O. Maziar M. Drobotun D. Zabolotskykh O. Desyatnychuk B. Yaryna A.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: Because of the high speed of life in the contemporary urban space people begin to appreciate their time, harmony and eco-friendly conditions of living. Concept of cottage town on the river bank - with a beach zone, embankment, boat stop, fountains and tennis courts, children's play areas and convenient motorways was designed to satisfy their needs.
Project year:
Project location: Kyiv region
№ 368 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Sky Family Park
Ведучий архітектор: Амельченко Р.
Склад команди: Амельченко Р. Амельченко К. Якубовська А. Дроботун Д. Борисенко М.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: : Парк розваг та дозвілля розташовано біля води. Це дозволило у архітектурі втілити стихію води. Конструкція парку нагадує водні хвилі. Біоморфні конструкції повторюють берегову лінію.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Киїів

Project name: Sky Family Park
Lead Architect: Amelchenko R.
List of Team Members: Amelchenko R. Amelchenko K. Yakubovska A. Drobotun D. Borysenko M.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The park is located near the water. Due to it the architectural decision reflects the image of water. The construction of the park resembles the water waves. Biomorphic construction repeats the coast line.
Project year:
Project location: Kyiv
№ 390 SBM Studio
Ландшафтна архітектура та планування / Landscape and Plannin
Міський дизайн (малі архітектурні форми) / Urban design (small architectural forms)


Назва проекту: Рибний павільйон
Ведучий архітектор: Ольга Клейтман
Склад команди: Ольга Клейтман, Катерина Агафонова
Назва компанії: SBM Studio, 050 615 28 86
Контактні дані: sbm_ua@yahoo.com
Короткий опис проекту: Концепцією павільйону стало створення місця, де могло б відбуватися спілкування різних вікових груп між собою, де вся сім'я від найстарших до наймолодших могли відчувати себе комфортно. Ми оживили існуюче раніше озеро, помістивши в нього нову функцію: риболовлю. У павільйоні ви можете взяти вудки в прокат і вчити своїх дітей ловлі справжньої форелі, після забравши весь ваш улов з собою до дому. І усе це відбувається у самому серці бетонних джунглів нашого міста.
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків

Project name: Fish pavilion
Lead Architect: Olga Kleitman
List of Team Members: Olga Kleitman, Kateryna Agafonova
Company name: SBM Studio, 050 615 28 86
Contact details: sbm_ua@yahoo.com
Brief description of project: The concept of the pavilion was the creation of a place where different age groups could communicate among themselves, where the whole family, from the oldest to the youngest, could feel comfortable. We animate the existing lake, by placing a new function in it: fishing. In the pavilion you can take the fishing rods and learn your children how to catching real trout, after taking all your catch with you. And all this happens in the heart of the concrete jungles of our city.
Project year: 2015
Project location: Ukraine, Kharkiv
№ 398 GRAZHDA
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Реконструкція парку-курорту Моршин
Ведучий архітектор: Віктор Марченко
Склад команди: Віктор Марченко, Дмитро Марченко
Назва компанії: ТЗОВ ГРАЖДА
Контактні дані: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com
Короткий опис проекту: Парк закладено в 1878 році разом із заснуванням курорту. В 30-ті роки ХХ сторіччя споруджено бювет для водолікування та Мармуровий палац. В ході реконструкції природнє та історичне середовище парку було доповнене сучасними елементами мощення та малої архітектури.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Моршин, Львівської обл.

Project name: Reconstruction Morshyn Park
Lead Architect: Viktor Marchenko
List of Team Members: Viktor Marchenko, Dmytro Marchenko
Company name: GRAZHDA
Contact details: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com
Brief description of project: The park was founded in 1878 with the establishment of the resort. In the 30s of the 20th century a pump room for hydropathics and a marble palace were built. During the reconstruction, the natural and historical environment of the park was supplemented with modern elements of paving and small architecture.
Project year:2016
Project location: Morshyn in Lviv Region
№ 420 Igor Yurchak's Creative Studio
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Проект реконструкції пішохідної вулиці та Набережної у м. Скадовськ
Ведучий архітектор: Ігор Юрчак
Склад команди: Ігор Юрчак, Наталя Юрчак
Назва компанії: Творча Майстерня Ігоря Юрчака
Контактні дані: e-mail: yurchak.studio@gmail.com +380977697078, +380956088101
Короткий опис проекту: Проектом передбачено впорядкування функціонального зонування з виявленням найяскравіших акцентів кожної з 8 зон: Початок - Соборна Площа, на якій передбачено встановлення перенесеного Маяка Гюстава Ейфеля з о. Джарилач, як одного символів Скадовська. Завершення - Площа Фестивалів на Набережній, на якій малюнком мощення зображено символічну таврійську зірку.
Рік реалізації проекту: 2017-2018 рр.
Місце виконання проекту: м. Скадовськ, Херсонська обл.
Project name: Project for the reconstruction of the pedestrian street and the embankment in Skadovsk

Lead Architect: Igor Yurchak
List of Team Members: Igor Yurchak, Natalie Yurchak
Company name: Igor Yurchak's Creative Studio
Contact details: yurchak.studio@gmail.com +380977697078, +380956088101
Brief description of project: The project envisages the ordering of functional zoning with the discovery of the brightest accents of each of the 8 zones: Beginning - Cathedral Square. Here it is foreseen the installation of the transferred Lighthouse of Gustave Eiffel from the Dzharilgach island , as one of the symbols of Skadovsk. Completion - the Festival Square on the Quay, on which the picture of the paving is depicted a symbolic Tauride star.
Project year: 2017-2018
Project location: Skadovsk, Kherson Region
№ 429 BERKOV TREID
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Реконструкція скверу в м. Васильків. Нереалізований ландшафтний проект
Ведучий архітектор: Золотова Наталія
Склад команди:
Золотова Наталія, Ковтун Юрій, Сердюк Дарья.
Назва компанії: ТОВ «БЕРКОВ ТРЕЙД»
Контактні дані: 097-744-03-68, 097-901-44-31, ai4002ve@gmail.com
Короткий опис проекту: Основна ідея реконструкції скверу в наданні території нового функціонального змісту, створенні комфортного середовища для перебування відвідувачів, сучасних принципів планування з використанням модернових елементів благоустрою та освітлення, урахування ідеї стійкого розвитку при формуванні зелених насаджень. Велика пішохідна зона, сухий фонтан, значна кількість різнотипних малих архітектурних форм та параметрична альтанка перетворить цю територію на улюблене місце відпочинку городян.
Рік реалізації проекту
: 2018р
Місце реалізації проекту: м.Васильків

Project name: Reconstruction of the park in Vasylkiv city.
Lead Architect: Zolotova Nataliia
List of Team Members: Zolotova Nataliia, Kovtun Iurii, Serduk Darija.
Company name: BERKOV TREID
Contact details: 097-744-03-68, 097-901-44-31, ai4002ve@gmail.com
Brief description of project: The main ideas for the reconstruction of the park are: Providing the territory of the new functional content, Creation of the comfortable environment for visitors, Using modern planning principles with the modern elements of landscaping and lighting, including the idea of sustainable development in the formation of green plantations.A large pedestrian zone, a dry fountain, a lot different types of small architectural forms and a parametric gazebo will turn this area into a favorite place of the rest.
Project year: 2018
Project location: Vasilkiv, Ukraine.
№ 446 Privalovdesign
Ландшафтна архітектура та планування / LandscapeandPlannin
Нереалізований ландшафтний проект / Unbuilt landscape project


Назва проекту: Дитячий майданчик
Ведучий архітектор: Андрій Привалов
Склад команди: Андрій Привалов, Наталія Пешкова,Ольга Подгорна
Назва компанії: Privalovdesign
Контактні дані: http://privalovdesign.com.ua/ , privalovdesign@gmail.com
Короткий опис проекту: Проект ігрового майданчика для 16-ї міської дитячої лікарні у м. Харкові. Мета проекту - подарувати дітям майданчик. При невеликих грошових вливаннях досягти максимального результату. При цьому дотриматися всіх норм проектування, враховуючи особливий стан дітей з обмеженими можливостями. Йдеться про онкохворих дітей, які перебувають на стадії реабілітації. Майданчик повинен викликати у них бажання рухатися і радіти життю. Основним матеріалом обраний дерев'яний брус, який покривається фарбою на водній основі.
На даний момент йде процес реалізації, який здійснюється за рахунок коштів Харків'ян та жителів України.
Рік реалізації проекту: на стадії будівництва
Місце реалізації проекту : м. Харків

Project name: Playground
Lead Architect:
Andriy Privalov
List of Team Members:
Andriy Privalov, Natalia Peshkova, Olga Podgorna,
Company name:
Privalovdesign
Contact details: http://privalovdesign.com.ua/ , privalovdesign@gmail.com
Brief description of project: Project of the playground for the 16th City Children's Hospital in Kharkiv. The purpose of the project is give to children a playground. With a small amount of budget to achieve maximum results. At the same time, to comply with all design rules, taking into account the special status of children with disabilities. It due to cancer patients who are in the stage of rehab. The playground should cause their desire to move and rejoice in life. The main material is wooden beams, which are covered with water-based paint.
At present, the process of implementation, which is carried out by the expense of Kharkiv citizens and residents of Ukraine, is underway.
Project year: in the process of implementation
Project location:
Kharkiv