Ukrainian Urban Awards

Архітектура
змішаного типу використання
Mixed-use architecture№ 002 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту:
Концепція генерального плану забудови земельної ділянки у м. Чернівці
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Райфшнайдер, Олена Джула-Райфшнайдер
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих, RD architectural group
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Ділянка опрацювання розташована на межі міста Чернівці, за 3,6 км на Південь від центру, в безпосередній близькості до Жовтневого парку та передбачених генпланом міста рекреаційних зон довкола водойм, розташованих трохи південніше. Зі сходу ділянка межує з житловим комплексом "Парк Авеню", що зараз активно будується. З метою формування комплексного містобудівного рішення разом із ділянкою проектування опрацьовано також територію передбачену на Південь від неї, що потенційно стане рекреаційною зоною.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: вул. Рівненська, м. Чернівці

Project name: Masterplan concept of land plot development in Chernivtsi city
Lead Architect: Andriy Byelyayev
List of Team Members: Andriy Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Reifschneider, Olena Dzhula-Reifschneider
Company name: ATO-Bel architects, RD architectural group
Contact details: office@ato-bel.com.ua, +38 063-832-69-25
Brief description of project: The processing area is located on the border of Chernivtsi, 3.6 km southern from the center near the October Park. It is also situated in a close proximity to the provided city's masterplan of recreation zones around the pounds, which are located a little southern. From the east the site borders on the residential complex Park Avenue, which is under construction now. In order to form an integrated city-planning solution with the design area, the territory which is situated southern and can potencially become a recreational zone was adapted.
Project year: 2017
Project location: Rivnenska str., Chernivtsi

№ 003 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Концепція генерального плану забудови земельної ділянки в с. Сокільники
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв Андрій
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Райфшнайдер, Олена Джула-Райфшнайдер, Остап Іванів
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих, RD architectural group
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Ділянка площею 11,3 га. розташована на адміністративній межі села та Львова, і у випадку комплексної забудови фактично стане продовженням міста, буде залежною від його транспортної інфраструктури. В основу концепції покладено ідею щільної компактної міської тканини, намір сформувати на ділянці опрацювання і закласти передумови для формування на прилеглих до неї територіях "повноцінного" фрагменту міста, подібного за своїми якостями до улюблених львів'янами та гостями міста історичних районів: Нового Світу, Кастелівки, Підзамче, тощо.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області

Project name: Concept of development master plan of land plot in Sokilnyky village
Lead Architect: Andriy Byelyayev
List of Team Members: Andriy Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Reifschneider, Olena Dzhula-Reifschneider, Ostap Ivaniv
Company name: ATO-Bel architects, RD architectural group
Contact details: office@ato-bel.com.ua, +38 063-832-69-25
Brief description of project: The land plot with the area of 11,3 ha is directly on the administrative border of the village and Lviv city and in case of the complex construction it actually will be the continuation of the city dependent from the city transport infrastructure. The main idea of the concept is a dense compact urban tissue; the intention to form and lay down the conditions for the formation of "complete" fragment of the city on the adjacent territories on the processing area; by its quality similar to the loved by citizens and guests of Lviv historic districts: Novyi Svit, Kastelivka, Pidzamche, etc.
Project year: 2016
Project location: Sokilnyky village, Pustomyty district of Lviv region

№ 027 Domum Group Architectural and Design Studio
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Торгово – розважальний об'єкт з готельним комплексом та офісними приміщеннями в м. Луцьк, по вул. Набережній
Ведучий архітектор: Юлія Рогожина
Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group»
Короткий опис проекту: Ескізний проект торгово-розважального об'єкту із готельним комплексом і офісними приміщеннями в м. Луцьк було розроблено для Забудовника UBC. Головною ідеєю комплексу стала в'їздна вежа Замку Любарта. Архітектура комплексу поєднала історичні мури і сучасне скло. Композиція старих і новітніх елементів мала підкреслити величне минуле міста та здатність підлаштовуватись під тенденції.
Рік реалізаії проекту: Прогнозований рік реалізації був 2017
Місце реалізації проекту: м. Ковель, Волинської області

Project name: Shopping and entertainment center with a hotel complex and office premises in Lutsk, on Naberezhna st.
Lead Architect: Julia Rogozhina
List of team members: Julia Rogozhina, Nazar Knysh
Company name: Domum Group Architectural and Design Studio
Brief description of the project: A sketchy project of a shopping and entertainment center with a hotel complex and office premises in Lutsk was developed for the UBC Builder. The main idea of the complex is the appearance of entrance tower of the Castle of Lyubart. The architecture of the complex combines historic walls and modern glass. The composition of the old and the newest elements was to emphasize the great past of the city and the ability to adjust to the trend.
Project year: projected year of realization was 2017
Project location: Kovel, Volyn region
№ 029 Leod'uk design
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Нереалізований житловий об'єкт / Unbuilt residential object
Назва проекту: Конюшні
Ведучий архітектор: Левко Давидюк
Склад команди: Левко Давидюк, Святослав Ракочий, Ярослав Ракочий
Назва компанії: Leod'uk design
Контактні дані: 0682021758
Короткий опис проекту: Комплекс споруд, в якому розміщені конюшні змішаного використання (приватного та комерційного), будинок для обслуговуючого персоналу з відпочиноковою зоною на першому поверсі для відвідувачів конюшні, а також господарськими приміщення для обслуговування конюшень. проект включає реконструкцію старої існуючої будівлі конюшні (центрально споруда комплексу)
Рік реалізації проекту: будівла в процесі реалізації. Плановий термін здачі в експлуатацію - серпень 2019
Місце реалізації проекту: Волинська обл., Ківерцівський район

Project name: stables
Nomination: commercial architecture
Lead Architect: Levko Davydiuk
List of Team Members: Levko Davydiuk, Sviatoslav Rakochyi, Rostyslav Rakochyi
Company name: leod'uk design
Contact details: 0682021758
Brief description of project: The complex of buildings, which includes stables for different uses (private and commercial), a house for maintenance staff with a recreation area on the ground floor for guests and the utility rooms for serving balconies. The project includes the reconstruction of old existing stables building (the central building of the complex).
Project year: planned term of putting into operation - August 2019
Project location: Volyn region, Kivertsi district
№ 038 Архітектурне бюро «Модус» / Modus Architectural Bureau
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Житловий комплекс з будівлею-«вставкою» на вул.Городоцькій у м.Львові
Ведучий архітектор: Омельченко Павло
Склад команди: Пєстов Данило, Бараненко Євген, Новак Артем, Маріч Ольга
Назва компанії: Архітектурне бюро «Модус»
Контактні дані: 050 106 27 97, moduscg.com
Короткий опис проекту: Проект забудови у історичній частині міста Львова з будівлею-«вставкою» по вул.Городоцькій, та житловою забудовою у дворовій частині ділянки, та вздовж вул.Голубовича. Громадська будівля, розташована на Городоцькій вулиці має подвійний фасад – скляні стіни та винесена назовні сонцезахисна напівпрозора цегляна оболонка. Таким чином фасад максимально делікатно вбудований у містобудівну ситуацію, але залишається сучасним. Також зберігається фасад існуючого на ділянці будинку початку 20-го сторіччя, який реставрується, а на його даху створюється експлуатована тераса. Житлові будинки з ломаними дахами утворюють затишні дворові простори та пішохідний променад на вул.Голубовича
Рік реалізації проекту: проектування 2017 рік, конкурсний проект
Місце реалізації проекту: м.Львів

Name of the project: Residential complex with an "inset" building on Gorodotska St. in Lviv
Leading Architect: Omelchenko Pavlo
Team members: Pestov Danilo, Baranenko Yevgeny, Novak Artem, Marich Olga
Company name: Modus Architectural Bureau
Contact details: 050 106 27 97, moduscg.com
Brief description of the project: A development project in the historic part of the city of Lviv with an "inset" building on the street Gorododsky, and residential building in the yard section, and along the Golubovicha St.. The public building, located on the Gorodok Street, has a double facade - glass walls and a sunny semi-transparent bricks outside the outside. Thus, the facade is most delicately embedded in the urban development situation, but remains modern. There is also a façade of the existing 20th-century building in the 20th century building, which is being restored, and an exploited terrace is created on its roof. Residential buildings with broken roofs form cozy courtyard spaces and a pedestrian promenade on Golubovicha St.
Year of project realization: designing 2017, competitive project
Place of project implementation: Lviv

№ 056 ЮГМА / YUGMA
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture

Назва проекту: Рекреаційний комплекс "Selfish club"
Ведучий архітектор: Юрій Гарбар
Склад команди: Юрій Гарбар, Марина Гарбар, Володимир Бука, Ольга Бескупська, Володимир Гнатієнко
Назва компанії: Архітектурно-будівельна компанія "ЮГМА"
Контактні дані: gap@yugma.kiev.ua, (067)-466-86-79
Короткий опис проекту: Пріоритетним завданням замовника було запроектувати оригінальний для цієї місцевості рекреаційний комплекс|, розташований в живописному районі Київської області на березі Дніпра. Це тихе місце знаходиться вдалині від шумного мегаполісу, дає можливість відпочити на свіжому повітрі та отримати насолоду від спілкування з природою. Головним призначенням рекреаційного комплексу є риболовля цілий рік, з наданням різноманітних послуг: від проживання та харчування, до можливості постійного зберігання плавзасобів на території.
Рік проектування: 2014-2018рр.
Місце розташування: с. Кийлів, Бориспільський район, Київська область

Project name: Recreational complex Selfish club
Lead Architect: Yuriy Harbar
List of Team Members: Yuriy Harbar, Maryna Harbar, Volodymyr Buka, Olha Beskupska, Volodymyr Hnatiienko
Company name: Architectural and construction company YUGMA
Contact details: gap@yugma.kiev.ua, (067)-466-86-79
Brief description of project: Customers priority task was to make a unique recreational complex, located in a picturesque place of Kyiv region on Dnipro riverside. This quiet place, which is situated far from noisy city, offers you a possibility to take some rest or to enjoy spending time outdoors. The main purpose of the recreational complex is an all-year sportfishing with a full service complex: from living and feeding to a possibility of the permanent storage of swimming fitting on the territory.
Project year: 2014-2018
Project location: Kyiliv village, Boryspil district, Kyiv Region
№ 060 ТАМ «Кудін» / KUDIN architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Адміністративно-побутовий корпус заводу «Інтерпайп Сталь»
Ведучий архітектор: Віктор Кудін
Склад команди: Віктор Кудін, Ольга Рябова, Михайло Карнаухов, Надія Бесараб, Людмила Косік
Назва компанії: ТАМ «Кудін»
Контактні дані: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Короткий опис проекту:
Ця будівля є частиною сталеливарного заводу «Інтерпайп Сталь» в місті Дніпро.
Там «Кудін» отримала замовлення на реконструкцію недобудованого АПК заводу «Інтерпайп-сталь», вигравши І місце в закритому конкурсі. Була розроблена планувальна структура будівлі, дизайн внутрішніх приміщень (адміністрація заводу, побутові приміщення робітників, їдальня) та зовсім по-новому переосмислений фасад.
Ми уважно віднеслися до зони для робітників заводу: гардеробних, вбиралень та душових – приміщень, необхідних їм, щоб позбутися стресу після тяжкого робочого дня на заводі.
Рік реалізації проекту:
2013
Місце реалізації проекту:
Україна, м. Дніпро

Project name: Interpipe Steel Factory Headquarters
Lead Architect:
Victor Kudin
List of Team Members:
Victor Kudin, Olga Ryabova, Mykhailo Karnaukhov, Nadiya Besarab, Liudmyla Kosik
Company name:
KUDIN architects
Contact details:
0503303097, kudin.arch@gmail.com
Brief description of project:
The building is a part of the Interpipe Steel electro-melting factory, located in Dnipro city.
KUDIN architects were commissioned to reconstruct the unfinished building, winning 1st place in a closed competition. We developed a new planning structure, designed the interior spaces (administration premises, domestic spaces for laborers, canteen) and completely redesigned the facade.
Great attention was paid to the domestic spaces for the laborers: wardrobes, toilets and shower rooms – spaces necessary for them to relieve stress after a day of hard work in the steel-melting house.
Project year: 2013
Project location:
Dnipro, Ukraine

№ 081 PINIK Architectural studio
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Котеджне містечко "Дніпровська лагуна"
Ведучий архітектор: Ганна Папуша
Склад команди: Ганна Папуша, Юрий Нос
Назва компанії: Архітектурна майстерня "ПІН І К"
Контактні дані: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Короткий опис проекту: Архітектурна композиція заміських будинків розроблена з тонким добірністю геометричних форм і бездоганною чіткістю пропорцій. При єдності стилістики таунхаусів є можливість вибрати різні варіанти планувань і фасадів. У вигляді таунхаусів знайшли відображення передові тенденції мінімалізму, для якого характерні відсутність химерності, простота форм, переважання природних матеріалів, домінування м'яких кольорів біло-коричневої гами в обробці.

Project name:
Cottage settlement Dnepr lagoon
Lead Architect: Anna Papusha
List of Team Members:
Anna Papusha, Yuriy Nos
Company name: PINIK Architectural studio
Contact details: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Brief description of project:
The architectural composition of country houses is designed with a delicate elegance of geometric shapes and impeccable clarity of proportions. With the unity of the style of townhouses, it is possible to choose different layouts and facades. In the guise of townhouses are reflected the advanced tendencies of minimalism, which is characterized by the lack of pretentiousness, simplicity of forms, the predominance of natural materials, the dominance of soft colors of the white-brown range in decoration.
№ 107 Да Вінчі Групп» / Da Vinchi Group
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Концепція молодіжного містечка «Campus»
Ведучий архітектор: Юрець Сергій
Склад команди: Юрець Сергій, Романюк Роман, Бірюков Павел
Назва компанії: ТОВ «Да Вінчі Групп»
Контактні дані: 067 414 22 33, info@davinchi.com.ua
Короткий опис проекту: Молодіжне містечко з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, паркінгом та інститутом кіберспорту. Комплекс складається з чотирьох секцій різної поверховості та форми. У всіх корпусах передбачені кімнати на будь-який смак, від одномісних квартир з індивідуальним санвузлом та кухнею до тримісних кімнат зі зручностями на блок.
Рік реалізації проекту: проектування в 2017
Місце реалізації проекту: м. Київ

Project name: The concept of a youth town «Campus»
Lead Architect: Yurets Serhii
List of Team Members: Yurets Serhii, Romaniuk Roman, Biriukov Pavel
Company name: LLC «Da Vinchi Group»
Contact details: 067 414 22 33, info@davinchi.com.ua
Brief project description: Youth town with built-in non-residential premises, parking and the institute of cybersports. The complex consists of four sections of different floors and forms. In all buildings there are rooms for every taste, from single apartments with private bathroom and kitchen to triple rooms with amenities on the block.
Project year: designing in 2017
Project location: city Kyiv
№ 134 FILIMONOV & KASHIRINA architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «APRIORI» в м. Дніпро
Ведучий архітектор: Филимонов Сергій Леонідович
Склад команди: Филимонов Сергій Леонідович, Каширіна Наталія Валеріївна
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Контактні дані: http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com +380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Короткий опис проекту: Об'єкт є завершальним кутовим елементом перехрестя вулиць Старокозацька та Короленка і врівноважує висотну композицію вулиць. Проектований об'єкт є поліфункціональною будівлею. На першому поверсі - ресторан на 70 посадкових місць, на другому поверсі - нічний клуб, на третьому поверсі - банкетний зал / караоке, на четвертому поверсі передбачені готельні номери. На п'ятому поверсі - бар ресторану з виходом на літню терасу. Кухня ресторану розташована в підвалі. Проектований об'єкт має кілька ярусів. Нижній ярус взаємодіє з прилеглими будівлями, перебуваючи в створі з ними і пов'язуючись членінням фасаду. Верхній ярус по вул. Cтарокозацька - 3,4 поверхи, планомірно відсуваються від лінії забудови по мірі віддалення від перехрестя. По вул. Короленка другий ярус утворюється на рівні 4-го поверху, також відступаючи від фасадної лінії на 1,5 м.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 20.

Project name: ENTERTAINMENT CENTER «APRIORI» in Dnipro
Lead Architect: Fylymonov Serhii
List of Team Members: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Contact details: : http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com +380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Brief description of project: The object is the final corner element of vul. Starokozatska and vul. Korolenka junction and balances high-rise street composition. Designed object is a multifunctional building. There is 70-seat restaurant on the ground floor, there is a nightclub on the first floor, there is a banquet hall / karaoke on the second floor, there are hotel rooms on the third floor. There is a restaurant bar with opening onto summer terrace on the fourth floor. Restaurant kitchen is located in the basement. Designed object has several levels. Lower level interacts with adjoining buildings, it is in alignment with hem and connected with facade partitionings. Upper level along vul. Starokozatska (the 2th, 3rd floors) gradually moves away from building line with increasing of distance from junction. The second level along vul. Korolenka is formed at the 3rd floor and also backs out of the facade line by 1.5 m.
Project term: 2019
Location of project implementation: Ukraine, Dnipro, vul. Starokozatska, 20.
№ 144 LLC Grazhda
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху будинків №3 на просп. Шевченка та №15 на пл. Галицькій у м. Львові та їх розширення під торговельно-розважальний центр
Ведучий архітектор: Віктор Марченко
Головний архітектор проекту: Юрій Джигіль
Склад команди: Віктор Марченко, Юрій Джигіль, Михайло Попадюк
Назва компанїї: ТзОВ «Гражда», м. Льв!в
Контактні дані: +380 (67)374 80 03 +380 (67)676 72 98
Короткий опис проекту: Запроектований об'ект - реконструкція колишнього кінотеатру "Україна". Він
розташований у кварталі, що межує з центральною історичною частиною міста. Проектований об'єкт є складовою частиною единого майнового комплексу, розташованого в перших поверхах різних будівель. Новий об'єкт був розроблений на місці колишнього кінозалу, який був розібраний в 2007 році внаслідок аварійного стану. Шестиповерховий багатофункціональний торгово-розважальний комплекс складається з наступних частин: - Комерційної - торговий центр на 1-му, антресольному, 2-му та 3-му поверхах;
- Громадської - ресторан в підвалі та бар на 4-му і 5-му поверхах;
- Культурно-соціальної- к!кінотеатр на 135 місць на 4-5-му поверхах.
Рік проектування: 2005-2014
Місце реалізації проекту: Квартал в межах: пр. Шевченка - пл. Галицька - вул. Нижанківського
м. Львів, України

Project name: Reconstruction of non-residential apartments located on the first floors of buildings №3 on Shevchenka Av. and №15 on the Halytska Sq. in Lviv and adaptation to the multifunctional shopping and entertainment center
Lead Architect: Viktor Marchenko
Chief Architect of the project: Yuriy Dzhyhil
List of Team Members: Viktor Marchenko, Yuriy Dzhyhil, Mykhailo Popadiuk,
Сompany name: LLC Grazhda, city of Lviv Contact details:
+380 (67) 374 80 03 +380 (67) 676 72 98
Brief description of project: The projected object is reconstruction of the former cinema "Ukraine". It is located in a block that borders on central historical part of the city. The projected object is a component of a single property complex located on the first floors of different buildings. The new facility was designed on the site of the former cinema hall, which was disassembled in 2007 due to an emergency condition. The six-story multifunctional shopping and entertainment complex consists of the following parts:
- Commercial - shopping center on the 1st, mezzanine, 2nd and 3rd floors;
- Public - a restaurant in the basement and a bar on the 4th and 5th floors;
- Cultural-social - cinema for 135 places on the 4-5№ floors.
Project year: 2005-2014
Project location: Quarter within: Shevchenka Av. - Halytska Sq. - Nyzhankivs'koho St.
Lviv, Ukraine

№ 166 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Житловий комплекс на острові Рибальський у м. Києві
Ведучий архітектор: Гоцко Святослав
Склад команди: Дмитро Смалюк, Ірина Курило
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих, RD architectural group
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Концепцією передбачено забудова кварталу з влаштуванням функцій комерції, житла та культурного центру, який пропонується віддати для здачі в оренду великому якісному оператору книгарні. Запроектовано не лише якірну функцію, а й містобудівну домінанту, яка завершує вул. Електриків та якісно ознаковує весь Рибальський острів. Домінанта дозволяє утворити повноцінні проколи та понизити поверховість кварталу. Ідея полягає у тому, що життєвий простір не ділиться категорично на публічний та приватний, а високий рівень комфорту мешканців досягається завдяки плавному перетіканні просторів від приватного до публічного із додаванням напівприватного та напівпублічного.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Рибальський острів, м. Київ

Project name: Residential complex on the Rybalsky Island in Kyiv
Lead Architect: Sviatoslav Gotsko
List of Team Members: Dmytro Smalyuk, Iryna Kurylo
Company name: ATO-Bel architects, RD architectural group
Contact details: office@ato-bel.com.ua, +38 063-832-69-25
Brief description of project: The concept provides the development of the quarter with the implanting of a commerce function, housing and cultural center, which is proposed to give to a large bookstore operator for renting. Among an anchor function, it is also proposed to create a town-planning dominant that completes the Elektrykiv str and highlights the whole Rybalsky island. Dominant allows you to create high-quality punctures and to lower the floor area of the block. The idea consists in a believement that the living space is not categorically divided into public and private and a high level of comfort for the inhabitants is achieved through the smooth "flow" of spaces from private to public, with adding of semi-private and semi-public spaces.
Project year: 2017
Project location: Rybalsky Island, Kyiv

№ 182 Dmytro Aranchii Architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Реновація вагонного депо Київ Пасажирський
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: В'ячеслав Кирпач, Марія Аранчій
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Вагонне депо Київ Пасажирський – це величезна територія, яку можна і потрібно використовувати сьогодні з користю для киян. Окрім перетворення простору, що нині нераціонально використовується, на улюблене місце проведеня часу міських мешканців, проект переслідує другу вкрай важливу мету – сполучення відрізаних один від одного мікрорайонів Чоколівки та Політехнічного Інституту.Що ж стосується рівня мостів, то у їх проектуванні були застосовані мультиагентні системи (МАС), а також логіка ройового інтелекту.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: Kyiv Passenger train depot rennovation
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Viacheslav Kyrpach, Mariia Aranchii
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: Kyiv Passenger Train depot is a huge area that can and should be used today for the Kiev benefit. In addition to converting the space that is now used inefficiently, into the favorite leisure place for urban residents, the project pursues a second very important purpose – to connect Chokolivka and Polytechnic Institute neighborhoods. Regarding the bridges level, multi-agent systems (MAS) and logic swarm intelligence were applied in it`s design.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 189 Arhidiza
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture

Назва проекту: Новий стандарт АЗС
Ведучий архітектор: Брагіна Оксана
Склад команди: Брагіна Оксана, Хлопова Майя, Ященко Наталія
Назва компанії: Архідіза
Контактні дані: +380503431220, www.oksanabragina.com www.arhidiza.com
Короткий опис проекту: Концепція заправкі- імітація технологічного процесу видобутку нафти. Трубопровід, запірні крани, яскраві кольори-це все кошти реалізації концепції. Залучаючи водія в складний процес добичі- переробки нафти в бензин, ми вирішуємо поставлену замовником завдання: бути оригінальними, пропонуючи споживачеві першокласний продукт.
Рік реалізації: 2016
Місце реализації: м.Харків

Project name: New standard of gas station
Leading Architect: Braginа Oksana
Composition of the team: Braginа Oksana, Khlopova Maya, Yaschenko Natalia
Company name: Arhidiza
Contact information: +380503431220, www.oksanabragina.com www.arhidiza.com
Brief description of the project: The concept of gas stations - an imitation of the process of oil production. The pipeline, shut-off valves, bright colors- it's a means of implementing the concept. Involving the driver in the complex process of refining crude oil into gasoline, we will solve the customer problem: be original, offering the consumer a top-notch product.
Year of implementation: 2016
Place of sale: Kharkiv
№ 209 Zelemin architectural office
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Проект будівлі колегіуму Українського католицького університету
Ведучий архітектор: Наталя Зінчук
Склад команди: Наталя Зінчук, Катерина Зінчук, Марія Павловська-Лісогорська, Юрій Максимюк, Назар Павлеса
Назва компанії: Архітектурний офіс «Зелемінь»
Контактні дані: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, www.zelemin-art.com/architecture
Короткий опис проекту: Даний проект є одним з двох переможців у закритому конкурсі на проект будівлі колегіуму УКУ. Пропонований об'єкт є першою спорудою зі східної і найбільш відвідуваної сторони університетського містечка. Проектована багатофункційна будівля замикає периметр колегіуму, утворюючи камерний приватний простір для студентів. Опитування серед студентів виявило ряд проблем, які доформували конкурсне завдання: замала кількість спільних і публічних просторів; розділення функцій: хостел, гуртожиток, академічні аудиторії, публічні простори; спортзал та велопарковка достатнього розміру.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: Львів, Україна

Project name: Ukrainian Catholic University Campus
Lead Architect: Nataliya Zinchuk
List of Team Members: Nataliya Zinchuk, Kateryna Zinchuk, Maria Pavlovska-Lisohorska, Yurii Maksymiuk, Nazar Pavlesa
Company name: Zelemin architectural office
Contact details: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, www.zelemin-art.com/architecture
Brief description of project: This project is one of two winning projects of non-open competition of project for UCU campus. Proposed building is first from East and the most visited side of university campus. Designed multifunctional building closes perimeter of campus and creates cosy private space for students. The poll of students showed lots of problems, which completed competition task: lack of common and public spaces; separated functions: hostel, dormitory, auditoriums, public spaces, gym and bicycle parking.
Project year: Unbuilt
Project location: Lviv, Ukraine
№ 216 JK Lab Architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Рiчковий порт
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди: Олександра Руденко, Володимир Дерезнiченко
Назва компанії: JK Lab Architects
Контактні дані: jklabarchitects.com ,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Короткий опис проекту:
Багато років на набережній Миколаєва стояв занедбаний будинок річкового порту. Потреба в річковому порту відпал, а розмістити інші об'єкти в цій будівлі не вдавалось. Но, в той же час, ця набережна - місце прогулянок жителів Миколаєва, поряд відкрився готельний комплекс і ось з'явився інвестор, готовий взяти на себе реконструкцію. Перед нами була поставлено завдання по перетворенню покинутої будівлі в мультіфункціональний комплекс. До його складу входять: концертний зал, коворкінг і ресторан з літньою терасою. Другою чергою має стати благоустрій території та прилеглого з боку річки парку. Нами було прийнято рішення максимально зберегти архітектуру річкового вокзалу, але застосувати сучасні оздоблювальні матеріали: картен, камінь, скло та габеони.
Рік реалізації проекту: У процессi
Місце реалізації проекту: Украина, Миколаiв

Project name: River port
Lead Architect: Janna Kiseleva
List of Team Members: Alexandra Rudenko, Vladimir Dereznichenko
Company name: JK Lab Architects
Contact details: jklabarchitects.com ,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Brief description of project:
Many years on the embankment of Nikolaev stood an abandoned river port building. The need for a river port has disappeared and other objects have not been located in this building. But, at the same time, this embankment is a place for walking the inhabitants of Nikolaev, a hotel complex opened nearby and an investor appeared, ready to undertake the reconstruction. Before us was set the task of transforming the abandoned building into a multifunctional complex. It includes: a concert hall, coworking and a restaurant with a summer terrace. The second line should be the improvement of the territory and the park adjacent to the river. We decided to preserve the architecture of the river port as much as possible, but to apply modern finishing materials: karten, stone, glass and gabions.
Project year: In process
Project location: Ukraine, Nikolaev
№ 227 Карiна Животовська / Karina Zhyvotovska
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: RE-FORM: ВIД ДЕФЕКТУ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСЛОКАЛЬНЕ ГОРОДСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Ведучий архітектор: Карiна Животовська
Склад команди: Карiна Животовська пiд наглядом Профессора Антонеллы Контин
Контактні дані: Karinazhyvotovska@gmail.com +393283578210
Короткий опис проекту: Розроблений гібрид - проект високої щільності, мета якого полягає не тільки в тому щоб стати фізично мостом з'єднуєщiм місто розділене важкою інфраструктурою але також почати масивний процес трансформації в експериментальний район де взаємодія економіки, освіти і корпорацій, створюють новi структурнi колаборації якi гарантують нові синергії і процес інновацій. Перезарядка індустріального простору і його переформування в цифрове, виникаючіi центри трансформують порожнечу в відкриту, гомогенну, активно функціонуючу частину міста.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Одеса

Project name: RE-FORM: FROM INTERSTITIAL INFRASTRUCTURE'S SITE TO TRANS-LOCAL URBAN SPACE
Lead Architect: Karina Zhyvotovska
List of team members: Karina Zhyvotovska under supervision of Professor Antonella Maria Eugenia Contin.
Company name: Karinazhyvotovska@gmail.com +393283578210
Brief project description: Developed hybrid building, creates high density intervention. Project role is not only to be a physical bridge which connects segregated city over existing barriers but also to become a start for the massive redevelopment of test-bed district, bridging together economy, education and enterprise creates new type of collaborative structures which can insure new synergies and innovation. Recharging industrial landscapes and turning them into digital, emerging centralities will turn a void into the inclusive, continuous active part of the city.
Project year: 2017
Project location: Odessa, Ukraine
№ 270 Drozdov&Partners
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Sagaydachnogo
Ведучий архітектор: Олег Дроздов
Склад команди: Анна Бекетова, Андрій Ізбаш, В'ячеслав Жемір, Олег Дроздов, Сергій Костяний, Євгеній Невмивака, Віталій Правик.
Замовник: SAGA Development
Назва компанії: Drozdov&Partners
Контактні дані: +380977125933
Короткий опис проекту: Вулиця Петра Сагайдачного найближчим часом стане повністю пішохідною, а це пропонує зовсім інший формат відносин громадського простору і прилеглої до нього забудови. Передбачаючи демократизацію всіх функцій і програм існуючих на цій вулиці будинків, ми пропонуємо прототип майбутнього, місце соціальних активностей і кооперацій, де всі функції комплементарні один до одного.
Рік реалізації проекту: концепція (2017)
Місце реалізації проекту: Київ, Україна

Project name:
Sagaydachnogo
Lead Architect: Oleg Drozdov
List of Team Members: Anna Beketova, Andrii Izbash, Vyacheslav Zhemir, Oleg Drozdov, Serhii Kostianyi, Yevhenii Nevmyvaka, Vitalii Pravyk
Client: SAGA Development
Company name: Drozdov&Partners
Contact details: +380977125933
Brief description of project: Petra Sagaydachnogo street in Kyiv is going to become a traffic-free zone in the near future, which calls for a totally different nature of interaction between the public space and the adjacent buildings. As we expect all the current functions and programmes in the existing buildings to become increasingly democratic and accessible, we suggest a project which is a prototype of the future, a hub for social activities and cooperation, where all functions complement each other.
Project year: concept (2017)
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 276 АРХІМАТИКА / ARCHIMATIKA
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Багатофункціональний житловий комплекс Славутич 2.0
Ведучий архітектор: Дмитро Васильєв, Олександр Попов, Катерина Оначук
Склад команди: Р. Горпенюк, М. Морозов, Є. Науменко, К, Малійова, В. Фалч, Р.Лисенко, Ю. Блонна, М.Михальченко, А. Бєлов, Т. Брова, О. Ахтирський, З. Бова, Д. Несчотний
Назва компанії: АРХІМАТИКА
Контактні дані: тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 0 info@archimatika.com http://archimatika.com
Короткий опис проекту: Успіх ЖК Славутич надихнув девелоперську компанію на продовження забудови ділянки. Щоб забезпечити хорошу інсоляцію комплексу малоповерхові будівлі розміщені ближче до проспекту, а висотні будівлі в глибині ділянки розгорнуті з певною ритмікою.Таким чином вийшла різновисотна композиція комплексу, яка гармонійно продовжує стилістику ЖК Славутич. Повноцінна інфраструктура комплексу включає не тільки дитячі установи, магазини, кафе, але навіть ТРЦ та поліклініку.
Загальна площа: 103 760 м2.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Бажана 151Б

Project name: Multifunctional complex Slavutich 2.0
Lead Architect: Dmytro Vasyliev, Aleksander Popov, Kateryna Onachuk
List of Team Members: R. Horpenyuk, M. Morozov, Y. Naumenko, K. Maliyova, V. Falch, R.Lysenko, Y. Blonna, M.Mykhalchenko, A. Belov, T. Brova, O. Akhtyrskyi, Z. Bova, D. Neschotnyi
Company name: ARCHIMATIKA
Contact details:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04 info@archimatika.com http://archimatika.com
Brief description of project: The success of RC Slavutich inspired the development company to continue building the site. To ensure a good insolation of the complex, low-rise buildings are located closer to the avenue, and high-rise buildings in the depth of the site are deployed with a certain rhythm. Thus, the composition of the complex harmoniously continues the RC Slavutich style. The full infrastructure of the complex includes not only children's institutions, shops, cafes, but also mall and polyclinic.
Total area: 103 760 m2.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, 151B Bazhana Str.
№ 295 Zadoya&Ar.Co.group
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Багатофункціональний комплекс «DOMINO»
Ведучий архітектор: Ігор Задоя
Склад команди: Ігор Задоя, Олександр Шевчук, Артем Бородін.
Назва компанії: Zadoya&Ar.Co.group
Контактні дані: т.+380676344727 ; igor.zadoia@gmail.com; info@zadoya.com.ua
Короткий опис проекту: відсутність системного аналізу містобудівництва та стратегічного розвитку– загальна негативна тенденція майже всіх крупних населених міст України. Тому основною метою на самому початку проектування багатофункціонального комплексу «ДОМІНО» загальною площею 180 000 м2 , розташованого на земельній ділянці площею 3.2 га у центральній зоні м. Харків, ми вважали за необхідним створення прецеденту для розвитку інноваційної реконструкції навколишнього середовища, що складалося із споруд 4-х та 5-ти поверхових житлових будинків середини 20-го століття та випадково збудованої, з візуальної точки зору, 25-ти поверхової домінанти житлового комплексу «Піонер», за подобою якого останні 20 років хаотично відбудовувалися центральні та периферійні зони міста.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: м.Харків, вул.Тринклера .

Project name: Multifunctional complex «DOMINO»
Lead Architect: Igor Zadoia
List of team members: Igor Zadoia, Aleks Shevchuk, Аrtem Borodin.
Company name: Zadoya&Ar.Co.group
Contact details: т.+380676344727 ; igor.zadoia@gmail.com; info@zadoya.com.ua
Brief description of project: Lack of a systems analysis in urban planning and strategic development is a general negative trend in almost all big cities of Ukraine. Therefore, at the very beginning of designing a multifunctional complex "DOMINO" with a total area of 180,000 m2, located on a 3.2 hectare land plot in the central area of Kharkov, we set a goal to create a precedent for developing an innovative reconstruction of the environment consisting of 4- and 5-storey residential buildings of the mid-20th century and a randomly constructed, from a visual point of view, 25-storey dominant residential complex "Pioneer" on the model of which central and peripheral areas of the city have been chaotically developed for the last 20 years.
Project year: 2017
Project location: Ukraine , Kharkov, Trinklera str.
№ 298 Altis-Holding
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: METROPOLE. Архітектура нового життя.
Ведучий архітектор: Thomas Schinko
Склад команди: Thomas Schinko, Олександр Глимбовський, Олена Ясін, Віктор Перевалов.
Назва компанії: Altis-Holding
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 91-93, тел. +380442201133
Рік реалізації проекту: 2018-2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ

Project name: METROPOLE. New life level architecture
Lead Architect: Thomas Schinko
List of Team Members: Thomas Schinko, Aleksandr Glimbovskiy, Elena Yasin, Viktor Perevalov.
Company name: Altis-Holding
Contact details: 91-93, Velyka Vasylkivsaka str., Kiev, Ukraine, tel. +380442201133
Brief description of project: The METROPOLE Residences are a unique multi use complex integrating high end residences with wide millennium styled office spaces, luxury retail, a city supermarket, Kinder garden, Spa and Gym-facilities, Cafés and Restaurants. To live in the city of opportunities. Across the road from the main events of the capital. Within walking distance to the key cultural sights. The style of living in Metropole could be described in three words: Live, work, play! METROPOLE unique 2x2 windows, in combination with high ceilings, ideally fit into any type of interior choices, ranging from classic to modern. It is a multi-functional complex, where innovation meets "Art de Vivre" in a modern and relaxing ambiance offering the best conditions for success.
Project year: 2018-2019
Project location: Kiev, Ukraine
№ 321 Architectural workshop Liubov Ryabchuk
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Проект реконструкції аеропорту в Івано-Франківську
Ведучий архітектор: Любов Рябчук
Склад команди: Антон Сивашенко, Каріна Шмаркова
Назва компанії: Архітектурна майстерня Любов Рябчук
Контактні данні: 0501691016
Короткий опис проекту: Проект реконструкції аеропорту в Івано-Франківську - це поєднання сучасного мінімалізму із традиціями минулого. Використання сміливих рішень,як в екстер'єрі так і в інтер'єрі, дало можливість чітко підкреслити функціональне зонування будівлі, розв'язати основні завдання по спрямуванні потоків людей та зробити максимально доступною інформацію для відвідувачів. Розробляючи проект ми намагались зробити час очікування максимально комфортним для вас.
Рік реалізації проекту: 2018,нереалізовано
Місце реалізації: місто Івано-Франківськ

Project name: The project of reconstruction of the airport in Ivano-Frankivsk
Nomination: Mixed use architecture
Lead Architect: Liubov Ryabchuk
List of Team Members: Anton Syvashenko, Carina Shmarkova
Company name: Architectural workshop Liubov Ryabchuk
Contact details: 0501691016
Brief description of project: The project of reconstruction of the airport in Ivano-Frankivsk is a combination of modern minimalism with traditions from the past.Using of bold decisions both in the exterior and in the interior has made it possible to clearly emphasize the functional zoning of the building, solve the main tasks of streaming people and make the information as accessible to visitors as possible.While working out the project,we tried to make the waiting time in the airport more comfortable and enjoyable.
Project year: 2018,unrealized
Project location: city of Ivano-Frankivsk
№ 357 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: ЖК «Ла-Манш»
Ведучий архітектор: Амельченко Р.
Склад команди: Амельченко К., Чайка І., Забой В., Міан М, Десятничук Б., Павлюков А., Василенко,Б., Заболоцький О., Столяров Д. Дроботун Д, Якубовська А.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Завданням було спроектувати комплекс, якій би гармонійно інтегрувався в оточуюче історичне середовище Подолу. Стилістика зовнішнього образу будинка була задана еклектичними напрямами неокласицизму з елементами модерну і романтизму. Проте з іншого боку будинок являє собою сучасний житловий комплекс з необхідним набором функціональних зон і просторів. Схема будинку та організація внутрішнього дворового простору була продиктована складною конфігурацією ділянки проектування. Прийняті проектні рішення дозволили використати ділянку найбільш оптимально.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Киїів, вул. Щекавицька, 46

Project name: La Manche
Lead Architect: Amelchenko R.
List of Team Members: Amelchenko K., Chayka I., Zaboy V., Mian M., Desyatnychuk B., Pavlyukov A., Vasilenko B., Zabolotsky A., Stolyarov D., Drobotun D., Yakubovska A.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The task of the customer was to design a complex that would integrate harmoniously in the surrounding historical environment of the Podil. The eclectic directions of neoclassicism with elements of modernism and romanticism gave stylistics of the external image of the building. However, on the other hand, the building is a modern residential complex with the necessary set of functional zones and spaces. The scheme of the house and the organization of the inner courtyard space was dictated by the complex configuration of the design area. The accepted design decisions allowed using the site most optimally way.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, st. Shchekavytska, 46
№ 360 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Khmelnitskiy Plaza
Ведучий архітектор: Максімов О
Склад команди: Максімов О, Молєв Ю., Мирончук І., Десятничук Б., Дроботун Д., Столяров Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Одне з основних завдань проекту - реконцепция існуючої будівлі з включенням суспільної функції і біопозитивних технологій. Зелені зони на дахах, створення фітомансардних поверхів - максимальна інтеграція живої природи в нерухомості - це архітектурний тренд, який мы відобразили у проекті. Концепцією передбачено створення окремої зеленої зони для відпочинку на даху.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Киїів,

Project name: Khmelnitskiy Plaza
Lead Architect: Maksimov O
List of Team Members: Maksimov O., Molev Y., Myronchuk I., Desyatnychuk B., Drobotun D., Stolyarov D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: One of the main objectives of the project is to reconstruct the existing building with the inclusion of social function and biopositive technologies. Green areas on the roofs, phytomassard floors - the maximum integration of wildlife in real estate - is the architectural trend that we reflected in the project. Special green area for the rest was also planned on the roof.
Project year:
Project location: Kyiv
№ 361 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Vinnytsia Plaza
Ведучий архітектор: Бацунов С
Склад команди: Бацунов С. Гомон Д., Шульга М., Столяров Д., Макаров М.. Голомах С.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Основним завданням проекту було створення пошарової променади з торгово-розважальною та житловою функцією з конгрес-холом, спортивним клубом, офісним блоком та міським сквером. Для комплекса був обраний мінімалістичний стиль. Головним принципом цього архітектурного стилю є максимальний комфорт та мінімальної кількості декору. Для нього характерні прості та геометрично вивірені форми Були обрані чіткі прямі лінії і природні, натуральні, неяскраві кольори. Як і у будівель конструктивного стилю багато уваги надають освітленню приміщень, тому були викорастані великі панорамні вікна
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: вул.Соборна, м.Вінниця

Project name: Vinnytsia Plaza
Lead Architect: Batsunov S.
List of Team Members: Batsunov S. , Gomon D., Shulga M., Stolyarov D., Makarov M., Golomakh S.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The main task was to create multilayed construction with commercial, entertaining dwelling zones with congress hall, gym, offices and a small green park. The minimalistic style was suggested. The main architectural principle was to combine the maximum of comfort with the minimum decorations. We suggested simple, clear lines and forms, natural not bright colors. The big windows which help to use as much natural light as possible were installed in the building.
Project year:
Project location: Soborna str., Vinnytsia
№ 362 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Arsenal Center
Ведучий архітектор: Максімов О
Склад команди: Максімов О., Мирончук І, Десятинчук Б, Міан М.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Багатофункціональний комплекс складається з офісних приміщень, торговельно-розважального комплексу, вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом. Скляні поверхні фасадів символізують відкритість та прозорість. Завдяки такому інженерному рішенню в кожне приміщення потрапляє максимум денного світла, а отже, можна відмовитися від штучного освітлення та зайвих витрат енергії. Ціль проекту – розширення функціональності об'єкту шляхом реконструкції адміністративно-виробничої будівлі.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Arsenal Center
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Maksimov O., Myronchuk I., Desyatnychuk B., Mian M.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: Multifunctional complex consists of the offices, commercial and entertain complex, internal parking. The glazed surfaces symbolizes the openness and clearness. Due to this decision, every space is lighted by the maximum of natural sun light. So, it helps not to use artificial light and for the economy of electricity.
Project year:
Project location: Kyiv
№ 363 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Loft House
Ведучий архітектор: Максімов О
Склад команди: Максімов О., Мирончук І, Десятинчук Б, Міан М.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Багатофункціональний комплекс складається з офісних приміщень, торговельно-розважального комплексу, вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом. Скляні поверхні фасадів символізують відкритість та прозорість. Завдяки такому інженерному рішенню в кожне приміщення потрапляє максимум денного світла, а отже, можна відмовитися від штучного освітлення та зайвих витрат енергії. Ціль проекту – розширення функціональності об'єкту шляхом реконструкції адміністративно-виробничої будівлі.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Loft House
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Maksimov O., Myronchuk I., Desyatnychuk B., Mian M.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: Multifunctional complex consists of the offices, commercial and entertain complex, internal parking. The glazed surfaces symbolizes the openness and clearness. Due to this decision, every space is lighted by the maximum of natural sun light. So, it helps not to use artificial light and for the economy of electricity.
Project year:
Project location: Kyiv
№ 369 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture

Назва проекту: Smart Plaza Polytech
Ведучий архітектор: Бацунов С.
Склад команди: Бацунов С. Гомон Д. Шульга М. Гвоздиковський Д. Алєксєєв А. Дроботун Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Завдання було створити декоративне рішення, яке демонструє значення комплексу, як центрального простору цього району. Перфоровані фасади були оздобленні освітлюванням, щоб підкреслити комерційну частину комплексу.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: пр-т Перемоги 26, м.Київ

Project name: Smart Plaza Polytech
Lead Architect: Batsunov S.
List of Team Members: Batsunov S. Gomon D. Shulga M. Gvozdikovskiy D. Alekseev A. Drobotun D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The concept was formed about the decorative decision which underlines the importance of the building from the social and commercial point of view for this region. The perforated lightened façade attracts the attention to the commercial part of the building which is especially important in this region where supermarkets and shops are rather rare.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, 26 Peremogy ave.
№ 370 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Smart Plaza Goloseevo
Ведучий архітектор: Максімов О.
Склад команди: Максімов О. Молєв Ю Мирончук І Десятничук Б Гомон Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Перфоровані фасади створюють впливове декоративне рішення. Вертикальні стрічки будують враження руху та динаміки.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Васильківська

Project name: Smart Plaza Goloseevo
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Maksimov O. Molev Y. Myronchuk I. Desyatnychuk B. Gomon D
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: Perforated façade creates the impressive decorated impression. The vertical lines builds the feeling of movement and dynamic.
Project year:
Project location: Vasylkivska str., Kyiv
№ 376 Arsenal-LTD
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: П Р О Е К Т малого садівничого поселення СТ «Сонячний берег» (з фізкультурно-оздоровчими спорудами для відпочинку на воді)
Ведучий архітектор: Ярослав Пригода
Склад команди: Микола Демченко, Любов Батова, Олена Гнаток, Олександр Лемза, Ярослав Пригода
Назва компанії: ТОВ «Арсенал-ЛТД»
Контактні дані: ia.zodchiy@gmail.com
Короткий опис проекту: Генеральний план забудови формує композиційне ядро, яким є набережна і бухта для яхт, і човнів. Набережна і бухта - це центр громадської території, всередині якого протікає активне життя населення селища. Бухта в плані нагадує форму трапеції, яка обрамлена берегоукріплюючими спорудами з трьох сторін, створеними за типом набережній з пірсом. Будинки на набережній забезпечують кілька функцій, розрізняючи за розміром і призначенням (житлові і комерційні). Невеликі магазини, кафе, пекарні, соціальні об'єкти -першого поверху змішуються з житлом і офісами на верхньому поверсі. Берегозахисна смуга р. Десна (100м водо-охоронна зона) з обов'язковим зміцненням берега річки, що дозволить запобігти існуючий розмив території, перетворюється в паркову зону. Територія парку передбачає ділянки для масового відпочинку, спорту, розваг, ігор дітей і людей старшого покоління. Спортивні майданчики доповнюють систему зелених насаджень.
Рік реалізації проекту: нереалізований проект
Місце реалізації проекту: біля с.Хотяновка, Вишгородського району, Київської області

Project name: Small gardening settlement ST "Sunny Beach" (with physical culture and recreational facilities for recreation on the water)
Lead Architect: Iaroslav Prygoda
List of Team Members: Nikolay Demchenko, Lubov Batova, Elena Hnatok, Alexander Lemza, Iaroslav Prygoda
Company name: Arsenal-LTD
Contact details: ia.zodchiy@gmail.com
Brief description of project: The general layout of the building forms a composite core, which is the quay and bay for yachts, and boats. The quay and the bay are the center of the public territory, within which the active life of the population of the village proceeds. The bay in the plan resembles the shape of a trapezoid, which is framed by bank protection structures on three sides, created as a quay with a pier. Buildings on the quay provide several functions, differing in size and purpose (residential and commercial). Small shops, cafes, bakeries, social facilities-the first floor are mixed with housing and offices on the top floor. Bank of the river Desna (100m water protection zone) with mandatory embankment, which will prevent the existing erosion of the territory, turns into a park area. The territory of the park is zoned there are areas for mass recreation, sports, entertainment, games for children and people of the older generation. Sports grounds complement the system of green spaces.
Project year: Unbuilt object
Project location: near Khotyanovka village, Vyshgorod dist, Kyiv region
№ 379 Kutsevych and partners, RUMOZ
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Багатофункціональний комплекс у місті Ер-Ріяд, Саудівськая Аравія
Ведучий архітектор: Куцевич Богдан
Склад команди: Куцевич Богдан, Іван Горчаков, Яссер Алхабані, Дармо Дізон
Назва компанії: Kutsevych and partners, RUMOZ
Контактні дані: bkutsevych@yahoo.com, www. kutsevych.com
Короткий опис проекту: Багатофункціональний комплекс у місті Ер-Ріяд, Саудівськая Аравія включає в себе комерційні та громадські функції. До складу об'єкта входять: торгівельні приміщення, приміщення громадського харчування, багатозальний кінотеатр та офісні приміщення. Він складається з чотирьох будинків об'єднаних поміж собою містками та ландшафтним дизайном. Концепція об'єкта - це нібито невеличке торговельно-розважально-офісне селище (Village), котре заохочує різні активності та перебування на свіжому повітрі.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Project name: Mixed-use complex in Riyadh, Saudi Arabia
Lead Architect: Bogdan Kutsevych
List of Team Members: Bogdan Kutsevych, Ivan Gorchakov, Yasser Alhkbani, Darmo Dizon
Company name: Kutsevych and partners, RUMOZ
Contact details: bkutsevych@yahoo.com www. kutsevych.com
Brief description of project: Mixed-use complex in the city of Riyadh, Saudi Arabia includes different commercial and public functions. The facility includes: commercial premises, F and B stores, multi-cinema and office space. It consists of four buildings combined with bridges and landscaped design. The concept of the facility is retail-entertainment and office village, which encourages diverse outdoor activities.
Project year: 2018
Project location: Riyadh, Saudi Arabia
№ 383 architectural design studio Olha Podushkina
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Водно-розважальний комплекс ЛАЙНЕР з апартаментами по вул. Яружній, 15 в м. Дніпро
Ведучий архітектор: Подушкіна Ольга
Склад команди: Пронін Д.Д
Назва компанії: Архітектурна майстерня Ольги Подушкіної
Контактні дані: e-mail: arhteatr@ua.fm +38067-562-56-48 +38066-725-0-735
Рік реалізації проекту: 2018 початок- іде процесс реалізації
Місце реалізації проекту: 49 000 м. Дніпро, вул. Яружна, 15

Project name: Water-entertaining complex LINER with apartments on the street. Yaruzhnaya, 15 in the city of the Dnipro
Lead Architect: Olha Podushkina
List of Team Members: Pronin Dmitro
Company name: architectural design studio Olha Podushkina
Contact details: e-mail: arhteatr@ua.fm +38067-562-56-48 +38066-725-0-735
Project year: 2018 in the process of construction implementation
Project location: 49 000 Dnipro Ul. Yarugna, 15
№ 385 Baust Architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Європарк
Головний архітектор: Удальцов Юрій
Назва компанії: Baust Architects
Контактні дані: info@baust.com.ua / 044 224 43 25
Опис проекту: Основна ідея - створити комфортне середовище прибудинкової території. Двори будинків закриті для руху автомобілів (відкриті лише для проїзду пожежної техніки). В дворах знаходиться зелена зона, з дитячим та спортивними майданчиками. Кожен під'їзд має 2 входи - зовнішній та внутрішній, паркінг зі сторони доріг. Таким чином, ми розділяємо основні потоки автомобілів та пішоходів. Єдина пішохідна зона дозволить створити враження "зеленого" міста та закритої території.
Рік реалізації проекту: 2017-2019
Місце реалізації проекту: Крюківщина, Київська область, Україна

Project name: Residential complex Europark
Lead Architect: Udaltsov Yuriy
Company name: Baust Architects
Contact details: info@baust.com.ua / 044 224 43 25
Brief description of project: The basic idea is to create a comfortable environment of houses territory. The yards are closed for the car traffic (open only for the passage of fire technics). In the yard there is a green area with children's and sports grounds. Each building entry has 2 entrances - external and internal. Parking is located on the road side. Thus, the main streams of cars and pedestrians were separated. United pedestrian zone will create an impression of the "green" town and closed area.
Project year: 2017-2019
Project location: Krukivschina, Kyiv region, Ukraine
№ 394 ТОВ «Дольнік і К» / LLC "Dolnik"
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: «Багатофункціональний комплекс КАСКАД-ПЛАЗА»
Ведучий архітектор: Дольнік О. Т.
Склад команди: Дольнік О. Т., Свірежева Т. О., Подушкіна О. А.
Назва компанії: ТОВ «Дольнік і К»
Контактні дані: +38(056)374 33 43, +38(067)565 67 19, +38(067)5625648 e-m: tsvirezheva@gmail.com www.dolnik-ua.com
Короткий опис проекту: "Каскад-Плаза" — ключова споруда Катеринославского бульвару. Разом з комплексом "Босфор" вони утворюють площу-пасаж, примыкаючи до головного проспекту міста. Фасад будівлі побудований в пропорціях «золотого перетину», вихідним модулем для якого послужила сусідня історична будівля. Послідовний пошук привів до геометрично «простого» шахового рішення фасадів. Подіум з паркінгом та торговельно-розважальними функціями служить стілобатом для трьох житлових будівель. На даху стилобату розташовуються зелені житлові двори.
Рік реалізації проекту: 2013
Місце реалізації проекту: бул. Катеринославський, м. Дніпро, Україна

Project name: «Multifunctional Complex CASCADE-PLAZA»
Lead Architect: Alexander Dolnik
List of Team Members: Alexander Dolnik, Tatyana Svirezheva, Olha Podushkina
Company name: LLC "Dolnik"
Contact details: +38(056)374 33 43, +38(067)565 67 19, +38(067)5625648 e-m: tsvirezheva@gmail.com
www.dolnik-ua.com
Brief description of project: The Cascade-Plaza is a key structure of the Ekaterinoslavsky Boulevard. Together with the Bosphorus complex, they form a square-passage which adjoins the main city avenue. The fasade is built in the golden ratios, for which the former neighboring historic building served as primary module. The successive search of in abstracto "clear" composition has led to geometrically "simple" chess solution. Podium with parking and shopping and entertainment functions serves basement for three residential buildings. On the roof of basement are green residential yards.
Project year: 2013
Project location: Ekaterinoslavsky Boulevard,1, city Dnepr, Ukraine
№ 412 Проектні системи ЛТД / Project Systems Ltd
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture

Назва проекту: Фасади конгресно-виставкового центру «Парковий» .
Головний архітектор: Миргородський А.С.
Команда: Миргородський А.С., Горбань О.О.
Назва компанії: ТОВ Проектні системи ЛТД
Контактні дані: +38 050 469 69 21
Короткий опис проекту: Ідея підказана природою цього унікального куточка Києва, красою урочищ і кожного дерева. Ритм та геометрія всієї композиції фасадів підкреслює красу та ритми природи, а структурні елементи сонцезахисних фасадів стали ніби застиглими кутками живих зелених паркових схилів Києва. Неонове підсвічування контурів структур, що імітують стовбури дерев, виконано LED стрічкою. Влітку – теплого жовтого кольору, зимою – ніжно-блакитного, що підкреслює «екологічну» архітектуру фасадів в темний час доби.
Рік реалізації проекту: 2013.
Місце реалізації проекту: Київ.

Project name: Facades of the Parkovoy congress and exhibition center.
Lead Architect: Andriy Myrgorodskyy
List of Team Members: Andriy Myrgorodskyy, Olexandr Gorban
Company name: Project Systems Ltd
Contact details: +38 050 469 69 21;
Brief description of project: The idea is suggested by the nature of this unique corner of Kiev, the beauty of the tracts and every tree. The rhythm and geometry of the entire composition of the facades emphasizes the beauty and rhythms of nature, and the structural elements of the sunshine facades became like frozen corners of the living green park slopes of Kyiv. Neon illumination of contours of structures simulating tree trunks is executed by LED tape. In summer, it is warm yellow in color, and in winter it is light blue, which emphasizes the "ecological" architecture of the facades in the dark.
Project year: 2013
Project location: Kyiv.
№ 445 ARIVA ARCHITECT GROUP
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture

Назва проекту: Соціальний проект «СІТІ ПАРК»
Номінація: Архітектура змішаного типу використання
Ведучий архітектор: Роман Литвин
Склад команди: Роман Литвин (архітектор), Олег Демчук (дизайнер), Василь Стеблевець (архітектор), Богдан Касянчук (конструктор), Олександр Кирилюк (конструктор), Петро Рогатин (конструктор), Віктор Семенюк (архітектор), Сергій Синюк (інженер-електрик), Антон Олещук (архітектор), Віктор Ковбасюк (візуалізатор), Марина Моісєєнко (ландшафтний архітектор), Олександр Струк (3д-моделлер)
Назва компанії: АРІВА АРХІТЕКТ ГРУП
Контактні дані: +380950508038, info@arivagroup.net
Короткий опис проекту: Проектом передбачено створення культурно-оздоровчого комплексу площею 2500м.кв та якісного мультифункціонального публічного простору в прибережній зоні річка Сапалаївска в м.Луцьк. Архітектура комплексу є співзвучною з динамікою ріки, на березі якої вона розміщена, має характерний мінімалістичний дизайн
з елементами футуризму. Об'єкт збудований на крутому рельєфі з перепадом до 9м та зі складними інженерно-геологічними умовами. Проектом також передбачено підпірну стіну унікальної конструкції та ряд інженерних заходів по зміцненню рельєфу.
Рік реалізації проекту: 2014-2018
Місце реалізації проекту: Україна, м. Луцьк, проспект Волі 49а.

Project name: Social project "CITY PARK"
Nomination: Mixed-use architecture
Lead Architect: Roman Lytvyn
List of Team Members: Roman Lytvyn (architect), Oleg Demchuk (designer), Vasyl Steblevets (architect), Bogdan Kasyanchuk (designer), Alexander Kirilyuk (designer), Peter Rogatin (designer), Victor Semenyuk (architect), Sergei Sinyuk (electrical engineer), Anton Oleschuk (architect), Victor Kovbasyuk (visualizer), Marina Moisienko (landscape architect), Alexander Struk (3d-modeler)
Company name: ARIVA ARCHITECT GROUP
Contact details: Lutsk, st. Glushets 49, 380950508038, info@arivagroup.net
Brief description of project: The project envisages the creation of a 2500-square-meter living and recreation complex and a high-quality multifunctional public space in the coastal area of the Sapalaevskaya River in Lutsk. The architecture of the complex is in harmony with the dynamics of the river, on the shore of which it is located, has a characteristic minimalist design with elements of futurism. The object is built on a steep relief with a drop of up to 9 meters and with complex engineering-geological conditions. The project also provides a retaining wall of unique design and a number of engineering measures to strengthen the relief.
Project year: 2014-2018
Project location: Ukraine, Lutsk, Volia avenue 49a.
№ 458 Свистун І.В. / Svystun I.V.
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Бізнес центр з житловим комплексом в Києві.
Архітектор Свистун Ігор Володимирович
Назва компанії: ФОП Свистун І.В.
Контактні дані: +38-050-351-13-83, igor.siv52@gmail.com
Короткий опис проекту: Комплекс призначений для розвитку бізнесу на Лівому березі Києва. Передбачає створення умов для роботи і комфортного проживання. Це нова модель самостійної міської одиниці, використовує останні передові технології в області містобудування, побудована на використанні архітектурних форм на основі складної геометрії.
Пропозиція була подана головному архітектору Києва в 2011 р.
Рік реалізації проекту: Нереалізований проект
Місце реалізації проекту: місто Київ

Name of the project: Business center with a residential complex in Kiev.
Architect Svystun Ihor
Company name: FOP Svystun I.V.
Contact details: + 38-050-351-13-83, igor.siv52@gmail.com
Brief description of the project: The complex is designed for business development on the Left Bank of Kiev. Provides conditions for work and comfortable living. This is a new model of an independent city unit, using the latest advanced technologies in urban planning, built on the use of architectural forms based on complex geometry.
The proposal was submitted to the chief architect of Kiev in 2011.
Year of project realization: Unrealized project
Place of project implementation: the city of Kyiv
№ 466 ODDA
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Формування мережі громадських просторів в історичному місті Львів
Ведучий архітектор: Святослав Гоцко.
Склад команди: Святослав Гоцко, Андрій Хір.
Назва компанії: ODDA
Контактні дані: Е-mail: sviat.gotsko@gmail.com.ua Мобільний телефон: 093-931-05-85
Короткий опис проекту: Даний проект представляє комплексне дослідження потенціалу формування та функціонування мережі громадських просторів у історично сформованому місті Львові. Дослідження міської тканини велося на макро та мікро рівні. Як результат, була сформована програма для утворення єдиного живого організму громадського простору. Особлива увага приділялася функціональним зв'язкам різних міських патернів та якості переміщення людей у місті. Проектні рішення спрямовані на утворенні живого, сталого міста із покращенням простору для пішоходів та велосипедистів, корінних мешканців та туристів. Також проект пропонує підсилити ідентичність міста та його конкурентоздатність завдяки активному використанню історичного сформованого потенціалу. Безперечно, архітектори виступають у даному проекті лише модераторами позитивних змін, ключову роль у обговоренні приймає громадськість.
Рік проектування: 2015
Місце проектування: Львів.

Project name: Formation of a network of public spaces in the historical city Lviv.
Lead Architect: Sviatoslav Gotsko.
List of Team Members: Sviatoslav Gotsko, Andriy Hir.
Company name: ODDA
Contact details: Е-mail: sviat.gotsko@gmail.com.ua +38-093-931-05-85
Brief description of project: This project represents a complex research of the potential of the formation and functioning of a network of public spaces in the historically formed city of Lviv. The research of urban cloth was carried out on the macro and micro levels. As a result, a program for the formation of a single vital organism of the public space was created.
Particular attention was paid to the functional connections of various urban patterns and the quality of movement of people in the city. The design decisions are aimed at the creation of a vibrant, sustainable city with the improvement of the space for pedestrians and cyclists, native residents and tourists. The project also proposes to emphasize the identity of the city and its competitiveness through the active use of the historically formed potential. Undoubtedly, architects are only moderators of positive changes in the city, the public takes the key role in the discussion.
Project year: 2015
Project location: Lviv.
№ 496 Віктор Білоус / Bilous Victor
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Коцепція забудови ділянки в с. Осещина Київської обл.
Ведучий архітектор:
Віктор Білоус
Склад команди:
Віктор Білоус, Світлана Гулімова
Контактні дані:
svetlanagulimova7@gmail.com, +38 063 812 12 23,
bilous.victor@gmail.com, +38 095 607 70 51
Короткий опис проекту: Територія житлового комплексу розташована в межах широкої заплавної тераси Дніпра, яка відіграє роль розвантаження повеневих вод. Виходячи з наявності мальовничого сформованого природного ландшафту, який має високий екологічний та рекреаційний потенціал, нашою метою є максимальне збереження існуючого ландшафту та створення таким чином унікального комфортного середовища. Комплекс складається з багатоквартирних житлових будинків різної поверховості та торгівельного центру. Житлові будинки взаємодіють з ландшафтом, включаючи різноманітні майданчики для проведення соціальних зустрічей та відпочинку.
Рік реалізації проекту: 2020-22 рр.
Місце реалізації проекту: с. Осещина Київської обл.

Project name: The concept of area construction in Oseshchyna village, Kyiv region.
Lead Architect:
Bilous Victor
List of Team Members:
Bilous Victor, Svitlana Hulimova
Contact details:
: svetlanagulimova7@gmail.com, +38 063 812 12 23,
bilous.victor@gmail.com, +38 095 607 70 51
Brief description of project: The territory of the residential complex is located within the wide floodplain of the Dnipro, which unload its floodwaters. There is a picturesque natural landscape with high ecological and recreational potential, and our goal is to preserve this existing landscape in project as much as possible thereby creating the unique and comfortable environment for living. Complex consists of multi-apartment houses with different superficiality and one mall. Residential buildings are interacting with the landscape applying various grounds for social meetings and recreation.
Project year: 2020-2022
Project location:
Oseshchyna village, Kyiv region.

№ 503 PP S-Studio
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: ДПТ розвитку приморської смуги м.Южного Одеської області.
Ведучий архітектор: Юрій Серьогін
Склад команди: Юрій Серьогін за участю: Ксенія Ковальчук, Микола Лопатюк, Павел Коробко, Юлія Коробко, Ніна Масленнікова, Ганна Сівенок, Тімофей Кірдін
Назва компанії: ПП «С-Студіо»
Контактні дані: yuivser2013@gmail.com +380 50 331 14 56
Короткий опис проекту: Основні концептуальні положення ДПТ:
1.Запропонувати шлях розвитку міста в умовах відсутності резервних територій, при цьому не змінюючи основні положення чинного генерального плану в частині селітебної і комунально-складської зон;
2.Якісно змінити зміст існуючих міських громадських просторів в напрямку раніше побудованих об'єктів за проектами бюро і нереалізованих проектів архітектурного бюро «Ю.Серьогін»;
3. Розширити громадські простори за рахунок малопристосованих для будівництва та благоустрою територій;
4.Створити сприятливі умови для успішного розвитку в місті функцій в сфері відпочинку, туризму, культури, науки, бізнесу і сервісу;
5. Розробити заходи для збереження комфортного екологічного середовища;
6. У разі позитивної оцінки громадськістю, внести ці зміни в генеральний план шляхом розробки детальних планів територій.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: DPT development of the coastal zone of the city of Yuzhne Odesa region
Lead Architect: Yurij Serjogin
List of Team Members: Yurij Serjogin with: Ksenja Kovalcuk, MIkola Lopanuk, Pavel Korobko, Julja Korobrо, Nina Maslenikova, Hanna Sivenok, Timofej Kirdin
Company name: PP S-Studio
Contact details: yuivser2013@gmail.com +380 50 331 14 56
Brief description of project: Basic c ptual provisions of the DPT:
1. Propose the development of the city in the absence of reserve territories, while not changing the main provisions of the current master plan in the residential and communal-warehouse areas;
2. It is good to change the content of existing urban public spaces in the direction of previously built objects under the bureau projects and unrealized projects of the architectural bureau "Y.Serogin";
3. Expand public spaces due to poorly adapted for construction and improvement of territories;
4. To create favorable conditions for successful development in the city functions in the field of leisure, tourism, culture, science, business and service;
5. Develop measures to maintain a comfortable environmental environment;
6. In the case of a positive assessment by the public, make these changes to the master plan by developing detailed plans of the territories.
Project year: 2018
Project location: Kyiv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda