Ukrainian Urban Awards
Архітектура
громадських об'єктів
Architecture of public objects
Готелі та курорти
Hotels and resorts

Ресторани та бари
Restaurants and Bars

Освітні заклади
Educational institutions

Державні та муніципальні об'єкти
State and municipal objects

Нереалізований громадський об'єкт
Unbuilt public objects
№ 012 Beletage Design Group
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Готелі та курорти / Hotels and resorts

Назва проекту:
Курортний готель MONCASTRO
Ведучий архітектор: Юрiй Белiков
Склад команди: Олександр Богомолов, Олена Юзiкова, Павло Мироненко
Назва компанії: Beletage Design Group
Контактні дані: beletage.com.ua, 048 728 1691, 048 237 83 69, office@beletage.com.ua
Короткий опис проекту: Комплексна реалiзацiя готелю - архiтектура, интер'eры, технологiя, авторський догляд. Втiлення энергоeффективних технологiй (використання сонячноi енергii).
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: ПГТ Затока, Одеська обл.

Project name: Resort hotel MONCASTRO
Lead Architect: Yuriy Belikov
List of Team Members: Bogomololov Oleksandr, Yuzikova Helena, Meronenko Pavel
Company name: "BELETAGE DESIGN GROUP"
Contact details: beletage.com.ua, office@beletage.com.ua, 048 728 1691, 048 237 83 69
Brief description of project: Comprehensive implementation of the resort hotel - architecture, interiors, technology, author's superintendence. Integration of energy-efficient technologies (solar energy use).
Project year: 2017
Project location: Zatoka, Odessa region, Ukraine
№ 015 Архітектурне бюро «Модус» / Modus Architectural Bureau
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object

Назва проекту: дитячий садок з ясельною групою
Ведучий архітектор: Павло Омельченко
Склад команди: Віктор Засипкін, Ілля Горбенко, Ольга Маріч
Назва компанії: Архітектурне бюро «Модус»
Контактні дані: 050 106 27 97
Короткий опис проекту: Дитячий садок з трьома групами садка, додатковою групою для 6-ти річних дітей та з ясельною групою, розташований на березі канала Дептфорд Крик у Лондоні. Його приміщення максимально трансформуються, та всюди мають ігрові простори – у групових кімнатах, у коридорах та на даху. Завдяки формі плану, який нагадує мальовничі фіорди, завдяки великої кількості скла, а також трансформованим зовнішнім стінам, внутрішній простір максимально перетікає у зовнішній. Таким чином природа оточує дітей навіть тоді, коли вони знаходяться у будівлі. Одноповерхова будівля має експлуатовану покрівлю покриту дерев'яними терасними дошками. Покрівля має кілька рівнів, які формують свій рельєф з додатковими ігровими зонами, а також має оглядовий майданчик, що нависає над каналом. Набережна зона запроектована у вигляді тераси і розширює площу ділянки садка.
Рік реалізації проекту: проектування 2015 рік
Місце реалізації проекту: Лондон, Великобританія

Project name: a kindergarten with a nursery group
Category: III Architecture of public facilities d) Unrealized public facilities
Lead architect: Pavlo Omelchenko
Team: Viktor Zasypkin, Ilya Gorbenko, Olga Marich
Company name: Architectural Bureau Modus
Contact details: 050 106 27 97
Brief description of the project: a kindergarten with three groups in it, an additional group for 6-year-old children and a nursery group, located on the banks of the canal Deptford Creek in London. Its rooms are designed to have maximum transformation, and they all have game space – in the group rooms, in the corridors and on the roof. Due to the plan, which resembles picturesque fjords, due to a large amount of glass and transformed external walls, the internal space turns into the external one. So the nature surrounds children even when they are inside the building. A one-storey building has the roof to be used, which is covered with wooden decking planks. The roof has multiple levels, which form a relief with additional game areas, and has an observation deck that hangs over the canal. The waterfront area is designed in the form of a terrace and extends the area of the kindergarten.
Year of project implementation: design in 2015
The project location: London, UK
№ 022 Аліна Гординська / Alina Hordynska
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object

Назва проекту: Освітнє середовище майбутнього
Ведучий архітектор: Аліна Гординська
Контактні дані: alina.gordinskaya@gmail.com, 067-777-6045
Короткий опис проекту: Школа сьогодні знаходиться в стані глобального експерименту. Незважаючи на те, що школа створювалася кілька століть тому для і заради учнів, тільки тепер з'явилося і зміцнилося поняття «орієнтована» школа. Ставка робиться на вільне мислення, творчість, ініціативність, самостійність учнів. В абсолютно новій ситуації народжуються нестандартні форми уроків. Зміни принципів освіти вимагають зміни шкільних просторів, в яких вони будуть здійснюватися. Стіни можуть стимулювати або обмежувати ті індивідуальності, які в них мешкають. Ці факти і стали основою проектної роботи по створенню школи нової моделі.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: м. Дніпро

Project name: Educational environment of the future
Nomination: Architecture of Public Objects - Educational Institutions
Lead Architect: Alina Hordynska
Contact details: alina.gordinskaya@gmail.com, 067-777-6045
Brief description of project: The school is global experiment today. Despite the fact that the school was created for students several centuries ago, only now has appeared and strengthened the concept of "oriented" school. The bet is done on free thinking, creativity, initiative, student autonomy. And the teachers, respectively. In an entirely new situation, non-standard forms of lessons are born. Changes in the principles of education require changing the school spaces in which they will be implemented. The walls can stimulate or restrict the individuality that they inhabit. Western experience of the past 10 years on the restructuring of a traditional school suggests that the effect is achieved with a deep and comprehensive study of school processes. These facts became the basis of the project work to create a new model school.
Project year: unrealized
Project location: Dnipro
№ 033 Марина Штефан / Maryna Shtefan
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object

Назва проекту: Спеціалізована школа-інтернат для дітей з вадами слуху та мовлення у м. Дніпро
Архітектор: Марина Штефан
Контактні данні: maryna.shtefan@gmail.com, 093 013 83 21
Короткий опис проекту: Для проектування комфортного середовища для навчання та адаптації дітей з урахуванням особливостей сприйняття навколишнього середовища було обрано обласну школу-інтернат для дітей з вадами слуху в м. Дніпро.
Були запропоновані рішення основних проблем - проектування необхідних корпусів, згідно завданню та нормам: житловий корпус зі збільшеною кількістю місць, спортивний комплекс, реабілітаційний та адміністративний корпуси з функцією навчання сурдоперекладу для громадських працівників, а також була вирішена проблема пересування учнів між корпусами.
Рік реалізації проекту: нереалізований проект 2017-го року
Місце реалізації проекту: м. Дніпро

Project name: Specialized boarding school for children with hearing and speech impairments in Dnipro city
Architect: Maryna Shtefan
Contact details: maryna.shtefan@gmail.com, 093 013 83 21
Brief description of project: For designing of comfortable environment for education and adapting children, taking into account the peculiarities of environment perception Regional specialized boarding school for children with hearing and speech impairments in Dnipro was selected.
The result is propositions of the solutions to main problems - designing all necessary buildings, according the task: the school dormitory with an increase in the number of positions, the sport complex, the rehabilitation and administrative blocks with a training function for verbatim translation for state employers, also the problem of transitions among all functional blocks was solved.
Project year: unbuilt, 2017
Project location: Dnipro
№ 055 БІП ПМ / BIP PM
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Освітні заклади / Educational objects

Назва проекту: Дитячий садок LeapKids
Ведучий архітектор: Тетяна Григорова
Назва компанії: БІП ПМ
Девелопер: City One Development
Контактні дані: bip@bippm.com, 044 591 33 47, 044 591 33 46
Короткий опис проекту: Будівля дитячого садка розташована на терені житлового комплексу Новопечерські Липки. Образне архітектурне рішення базується на формах рослин, чим підкреслюється тема важливості захисту довкілля. Оригінальна архітектура будівлі не залишить байдужим ні дітей, ні дорослих.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Київ

Project Name: LeapKids Kindergarten
Leading Architect: Tatyana Grigorova
Company name: BIP PM
Developer: City One Development
Contact details: bip@bippm.com, 044 591 33 47, 044 591 33 46
Brief description of the project: The kindergarten building is located on the territory of the residential complex NOVOPECHERSKI LYPKI. The figurative architectural solution is based on the forms of plants, which emphasizes the importance of environmental protection. The original architecture of the building will not leave indifferent either children or adults.
Year of implementation: 2016
Place of project implementation: Kyiv
№ 059 ТАМ «Кудін» / KUDIN architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Готелі та курорти / Hotels and resorts

Назва проекту: Дачний готель «Глібівка»
Номінація: Архітектура громадських об'єктів – Готелі та курорти
Ведучий архітектор: Віктор Кудін
Склад команди: Віктор Кудін, Ольга Рябова, Михайло Карнаухов, Надія Бесараб
Назва компанії: ТАМ «Кудін»
Контактні дані: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Короткий опис проекту:
При розробці заміського готелю, нашою головною ідеєю було забезпечення відкритості його інтер'єру до Київського водосховища. Цінність території визначила вертикальну композицію гостьових будиночків, що також дозволило біля кожного з них влаштувати комфортні тераси.
У комплекс входить один окремий будиночок та будівля, що складається з чотирьох рівних блоків, кожен з яких є односімейним будиночком. Природа просочується в будиночки через тераси; доступ до однієї з яких здійснюється через спальню, а до іншої – через громадську частину кожного будиночка.
Рік реалізації проекту:
2016
Місце реалізації проекту:
Україна, Київська область, с. Глібівка,

Project name: Hlibivka Countryside Hotel
Nomination:
Architecture of public objects – Hotels and resorts
Lead Architect:
Victor Kudin
List of Team Members:
Victor Kudin, Olga Ryabova, Mykhailo Karnaukhov, Nadiya Besarab
Company name:
KUDIN architects
Contact details:
0503303097, kudin.arch@gmail.com
Brief description of project:
When working on the project of this countryside hotel, the main idea was to ensure the openness of its interior space to the Kyiv Reservoir. The value of the territory determined the vertical composition of the guest houses, which also made it possible to design comfortable terraces near each house.
The complex includes one detached house as well as a building that consists of four equal blocks, each of which is a one-family guest house. Nature infiltrates the houses through terraces – one accessible from the bedroom and the other from the public zone of each block.
Project year:
2016
Project location:
Hlibivka, Kyiv Oblast, Ukraine

№ 061 ТАМ «Кудін» / KUDIN architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Міський архів, Львів
Ведучий архітектор: Віктор Кудін
Склад команди: Віктор Кудін, Ольга Рябова, Михайло Карнаухов, Надія Бесараб, Людмила Косік
Назва компанії: ТАМ «Кудін»
Контактні дані: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Короткий опис проекту:
Трактування міського архіву як громадської будівлі було ключовою ідеєю нашої проектної пропозиції. Тому, окрім відкритого доступу до частини приміщень архіву (конференц-зала, виставкова зала, кафе, коворкінг), проектом передбачене використання зеленої покрівлі будівлі як кінотеатру, де екраном є стіна архіву. У нашому проекті частина будівлі занурюється під землю, розділяючи зону для відвідувачів від зони обслуговування архіву. Таке рішення створює можливість розробити навколо будівлі відкритий скейт-парк, що доповнює архів, як частково громадську зону.
Рік реалізації проекту:
Нереалізований (проектування: 2017)
Місце реалізації проекту:
Україна, м. Львів

Project name: Lviv City Archive
List of Team Members:
Victor Kudin, Olga Ryabova, Mykhailo Karnaukhov, Nadiya Besarab, Liudmyla Kosik
Company name:
KUDIN architects
Contact details: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Brief description of project: The interpretation of the city archive as a public building was the key idea of the design. In addition to the public access to the center's interior space (conference hall, exhibition hall, cafe, co-working), the project also intends its visitors to use the green roof as a cinema, having the repository wall as a screen. In our design proposal, part of the archive goes underground to split the visitor area and the archive maintenance zone. This solution provides a possibility to develop an outdoor skate park surrounding the building, which complements the archive as a partly public area.
Project year: Unbuilt (design: 2017)
Project location:
Lviv, Ukraine
№ 062 ТАМ «Кудін» / KUDIN architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Палац спорту в масиві Сихів, м. Львів
Ведучий архітектор: Віктор Кудін
Склад команди: Віктор Кудін, Ольга Рябова, Михайло Карнаухов, Надія Бесараб
Назва компанії: ТАМ «Кудін»
Контактні дані: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Короткий опис проекту:
Під-час роботи над проектом, ми розмістили необхідні зали на генплані та зрозуміли, що все працюватиме лише якщо ми розташуємо зали один над іншим. Через такий підхід будівля сформувалася як «схил», що може бути використаний для спуску на лижах. Зі спеціальним покриттям, дах будівлі може використовуватися спортсменами та місцевим населенням для катання на лижах навіть влітку. Ми спроеткували окремі комплекси приміщень для спортсменів та відвідувачів. Спорткомплекс складається з чотирьох залів для гри у: волейбол, баскетбол, гандбол, регбі; а також басейну розміром 34х50 м.
Рік реалізації проекту:
Нереалізований (проектування: 2017)
Місце реалізації проекту:
Україна, м. Львів

Project name: Sports Palace in Sykhiv, Lviv
Lead Architect: Victor Kudin
List of Team Members:
Victor Kudin, Olga Ryabova, Mykhailo Karnaukhov, Nadiya Besarab
Company name:
KUDIN architects
Contact details: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Brief description of project: While working on this project, we arranged the required halls together on the site plan, and realized that everything would work properly only if we stacked the halls on top of each other. Because of this approach the building shaped out to be a slope that could be used for skiing. With special coating, the roof can be used by athletes and local residents for skiing even in summer.
We have designed separate areas for athletes and spectators. The sports complex consists of four halls intended for: volleyball, basketball, handball, and rugby; as well as a 34x50 m swimming pool.
Project year: Unbuilt (design: 2017)
Project location:
Lviv, Ukraine

№ 063 ТАМ «Кудін» / KUDIN architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Меморіал Героїв Небесної Сотні у м. Львів
Ведучий архітектор: Віктор Кудін
Склад команди: Віктор Кудін, Ольга Рябова
Назва компанії: ТАМ «Кудін»
Контактні дані: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Короткий опис проекту: У проекті ми пропонуємо з'єднати два розташованих поруч парки дугою, в центрі якої сам монумент. Дуга переходить у дзеркальну підпірну стіну, на якій вигравірувані постаті Героїв. Дивлячись на них, бачимо там своє відображення і відчуваємо, що вони поруч.
Основний елемент меморіалу – голова юнака висотою 3,6 м, що лежить на піщаній площині. Спокійне й оповите смутком обличчя, прикриті очі, гірка, ледь вловима посмішка. І невідомо, чи він заплющить очі та засне, чи встане з землі… Ця скульптура є символом страшної втрати, втрати героїв, які поклали свої голови заради вільної України.
Рік реалізації проекту:
Нереалізований (проектування: 2017)
Місце реалізації проекту:
Україна, м. Львів

Project name: Heavenly Hundred Memorial in Lviv
Lead Architect:
Victor Kudin
List of Team Members:
Victor Kudin, Olga Ryabova
Company name:
KUDIN architects
Contact details: 0503303097, kudin.arch@gmail.com
Brief description of project: In the proposal we connect two nearby parks with a horizontal arch, in the center of which is the memorial itself. This bridge turns into a reflective retaining wall, on which the portraits of the Heavenly Hundred are engraved. We see our reflections among them, and feel their presence.
The main element of the memorial is a 3.6 m tall sculpture of a young boy's head, which lies on a plane of sand; a calm and solemn face, eyes half-closed, a bitter smile that is barely there. And we don't know if he will close his eyes and come to rest, or rise from the ground... It is a symbol of terrible loss, the loss of Heroes, who laid down their lives for a free Ukraine.
Project year: Unbuilt (design: 2017)
Project location:
Lviv, Ukraine

№ 067 Urban Sustain Architecture
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Центр дитячого розвитку
Ведучий архітектор: Роман Помазан
Склад команди: Роман Помазан, Максим Яровий
Назва компанії: проектна група Урбан Састейн Архітектура
Контактні дані: office@us-a.com.ua, 0687044482, http://us-a.com.ua/
Короткий опис проекту: Центр дитячого розвитку для денного перебування дітей розраховано на 2 вікових групи зі 120 дітей. Центр включає інклюзивні групи дітей з особливими потребами та необхідну медичну інфраструктуру. Кульові форми будівлі найраціональніше використовують енергію, дозволяють контролювати освітлення та тінь, й розташувати зелені покрівлі та дахи. Оболонка будівель – збірна металева з модулями утеплення з технічної коноплі, зеленими стінами та фотовольтаїчними панелями. Окрім фотовольтаїки комлекс живиться від пьєзобатарей в коридорах та смартгрід електромобілей.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: місто Лод, Ізраїль

Project name:
Children's day care center
Lead Architect: Roman Pomazan
List of Team Members: : Roman Pomazan, Maxim Yaroviy
Company name: Urban Sustain Architecture design group
Contact details: office@us-a.com.ua, 0687044482, http://us-a.com.ua/
Brief description of project: Children's day care center intended for 2 age groups of 120 children. The center includes inclusive groups of children with special needs and necessary medical infrastructure. Spherical building envelope is the most energy efficient, gives opportunity to control lighting and shading easy, and hosts green roofs and walls. Metal structure of the envelope covered with wall modules of insulation made from technical hemp, green walls and photovoltaic panels. Photovoltaics is supplemented by piezoelectric cells in the corridors and smart grid supply from electric vehicles.
Project year: 2017
Project location: Lod, Israel
№ 078 Architectural bureau Gorn Group
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Музей історії м. Київ на Поштовій площі.
Ведучий архітектор: Ігор Редкін
Склад команди: Андрій Ломакін, Віталій Липко
Назва компанії: Архітектурне бюро Gorn Group
Контактні дані: gorngrouparch@gmail.com, +380445315242, +380674019191
Короткий опис проекту: Завданням проекту було знайти розумний компроміс між історичною складовою - музеєм історії Києва та комерційною складовою - торговим центром. Наземна частина комплексу розкриває складний діалог між простором і часом, складні вигини і складки якого, одночасно і ефемерні і матеріальні. Засклена структура наземної частини і уособлює цей діалог, який не однозначний і має різні смисли в залежності від освітлення, часу доби або пори року. Так, це ніяк не арки й куполи, ніякі інші символи, які можна пов'язати з історією і традицією, це сучасне висловлювання, динамічно відображає сьогоденну епоху, яке контрастує але не применшує значення історичного навколишнього. Версію наземної частини можна реалізувати у вигляді світлодинамічної архітектури - створити ті ж форми за допомогою системи прямих і відбитих лазерних променів. При цьому лазерна світлодинамічна конструкція може виникати в темний час доби. У денний же час замість складної, динамічної лазерної графіки ми побачимо необхідну кількість тонких стійок різної висоти з системою лазерів і відбивачів. Разом з цим стійки є джерелом зовнішнього освітлення Поштовій площі.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: м. Київ. Україна

Project name: Museum of the History of Kyiv, Pochtova Square
Lead Architect: Igor Redkin
List of Team Members: Andrey Lomakin, Vitaliy Lipko
Company name: Architectural bureau Gorn Group
Contact details: : gorngrouparch@gmail.com, +380445315242, +380674019191
Brief description of project: The terrestrial part of the project reveals a complex dialogue between space and time, the complex curves and folds of which are both ephemeral and material. The glazed structure of the ground part and personifies this dialogue, which is not unambiguous and has different meanings depending on the lighting, time of day or season. Yeah, it's not like arches and domes, no other symbols that can be associated with history and tradition, it's a modern saying, dynamically reflecting today's era, which contrasts but does not detract from the significance of the historical surrounding. The version of the ground part can be realized in the form of a light-dynamic architecture - to create the same forms with the help of a system of direct and reflected laser beams. In this case, the laser light-dynamic design can occur in the dark. In the daytime, instead of complex, dynamic laser graphics, we see the required number of thin racks of different heights with a system of lasers and reflectors.
At the same time, the racks are the source of outdoor lighting in the Postal Square.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 080 PINIK Architectural studio
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: СПА-центр Осокори
Ведучий архітектор: Ганна Папуша
Склад команди: Ганна Папуша, Юрий Нос
Назва компанії: Архітектурна майстерня "ПІН І К"
Контактні дані: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Короткий опис проекту: Будівля СПА-комплексу - це стилізований корабель. Морська і корабельна тематика продовжується і в інтер'єрах. Концепцію даного інтер'єру можна описати так: «дерево», латунь, луска. Спільний простір з басейном і душовими оформлено «палубної дошкою», завдяки чому у відвідувачів створюється відчуття присутності на круїзному лайнері. В процесі реалізації.

Project name: SPA center OSOKORY
Lead Architect: Anna Papusha
List of Team Members:
Anna Papusha, Yuriy Nos
Company name: PINIK Architectural studio
Contact details: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Brief description of project:
The building of the SPA complex is a stylized ship. Marine and ship-related topics continue in the interiors. The concept of this interior can be described as follows: "tree", brass, scales. A common space with a pool and showers is decorated with a "deck board", which makes the visitors feel the presence on the cruise liner. In the process of realization.
№ 102 AMMI architectural workshop
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Посольство Королівства Саудівської Аравії в Україні
Ведучий архітектор: Міщенко В'ячеслав
Склад команди: Міщенко В'ячеслав, Жихарев Роман, Міщенко Валерій, Жихарева Катерина
Назва компанії: ПТАМ «АММІ» архітектора Міщенка В.В.
Контактні дані: 063 227 08 77, 093 911 09 22 www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com
Короткий опис проекту: Для роботи над проектом були використані матеріали, що розповідають про історію розвитку Королівства, стрімкого зростання економіки, промисловості та різних галузей країни. Вивчено географічні та кліматичні особливості регіону. Проаналізовано особливості давньої і сучасної архітектури, технічні прийоми та будівельні матеріали які використовуються. А також враховані характерні форми, кольори, використання технологій і течій в сучасній стилістиці. У пропонованому проекті для розташування нової будівлі максимально враховані розміри, форма, висоти і ландшафтні особливості ділянки. Будівля максимально раціонально вписана в межі ділянки, архітектура будівлі створює відчуття легкості, лаконічності та елегантності. Будівля складається з чотирьох основних поверхів, підземного та технічного поверху, та експлуатованої покрівлі. Загальна площа будівлі: 1720 м² У проекті використаний принцип вільного планування монолітно-каркасного будинку. Це дає можливість мати у своєму розпорядженні робочі місця за побажанням замовника, використовуючи як постійні перегородки між приміщеннями, так і полегшені, наприклад скляні.
Рік реалізації проекту: 2018 р.
Місце реалізації проекту: вул. Краснодонська, 1в, м Київ, Україна

Project name: The embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Ukraine
Lead Architect: Viacheslav Mishchenko
List of Team Members: Viacheslav Mishchenko, Roman Zhikharev, Valerii Mishchenko, Kateryna Zhikhareva
Company name: AMMI architectural workshop
Contact details: 063 227 08 77, 093 911 09 22 www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com
Brief description of project: For working on the project, materials that tell the story of the Kingdom's development, the rapid growth of the economy, industry and various industries of the country were used. The geographical and climatic features of the region were studied. Features of ancient and modern architecture, used building materials and techniques were analyzed. And also the characteristic forms, colors with the help of modern technologies and currents in modern stylistics are considered. The proposed design for the location of the new building takes into account the dimensions, shape, heights and landscape features of the site. The building is maximally rationally fit in the site boundaries, the architecture of the building creates a sense of lightness, laconicism and elegance. The building consists of four main floors, an underground and a technical floor and an exploited roof. Total area of the building: 1720 m² The project used the principle of free planning of a monolithic frame building. This makes it possible to locate workstations at the request of the customer, using both permanent partitions between rooms and lightweight ones, for example, made of glass.
Project year: 2018
Project location: 1v Krasnodonskaya St., Kyiv, Ukraine
№ 103 Savytskyy Design
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Ресторани та бари / Restaurants and bars

Назва проекту: ресторан «PARK. Art of Rest»
Ведучий архітектор: Марко Савицький
Склад команди: Іван Миронюк, Софія Зелінська, Наталя Марич
Назва компанії: Savytskyy Design
Контактні дані: markolviv@gmail.com, www.facebook.com/SavytskyyDesign
Короткий опис проекту: Реконструкція будівлі колишнього кінотеатру в парковій зоні м. Львова, під функцію ресторанно-розважального комплексу . Згідно проекту в будівлі створено два просторих зали для обслуговування культурних подій: кінопокази, музичні фестивалі, виставки, урочисті події, імпрези! В інтер'єрі ми свідомо уникали надлишку декорів, щоб сфокусувати увагу на просторі, оточенню зеленого антуражу парку, який прекрасно проглядається через величезні зашклені вітрини. Прості та лаконічні лінії підсилено використанням натуральних матеріалів – сланцю, дерева та скла, озеленення підкреслюють перевагу змісту над формою та шанобливу інтеграцію будівлі в природнє середовище парку.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Львів

Project name:
restaurant «PARK. Art of Rest»
Lead Architect: Marko Savytskyy
List of Team Members: Ivan Myronyuk, Sophia Zelinska, Natalia Marych
Company name: interior design studio "Savytskyy Design"
Contact details: markolviv@gmail.com, www.facebook.com/SavytskyyDesign
Brief description of project: Reconstruction of the building of the former cinema house in the park area of Lviv, renovated into the restaurant and entertainment complex. According to the project the building has two spacious halls for the maintenance of cultural events: film screenings, musical festivals, art exhibitions, solemn occasions, and special happenings! In the interior, we deliberately avoided unnecessary decor in order to focus solely on the architectural space and fine surroundings of the green park, perfectly visible through huge glass vitrines. Simple and concise lines of forms are strengthened using natural materials, such as slate, wood and glass. Gardening accentuate the dominance of substance over the form and highlight respectful integration of the building in park's natural ecosystem.
Project year: 2017
Project location: Lviv
№ 104 Трач Роман / Trach Roman
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Еко-Резорт «Урочище Ділок»
Ведучий архітектор: Трач Роман
Склад команди: Данилишин Ростислав, Лапінський Олександер, Буток Юрій, Павлов Сергій, Підсаднюк Петро, Черниш Олександр
Контактні дані: http://www.a3.biz.ua a3groupr@gmail.com +380975008450
Короткий опис проекту: Комплекс складається із готелю та окремих котеджів для відпочинку. Концепція комплексу – поєднання 5-ти зіркового сервісу з високотехнологічними інженерними рішеннями та стилістики народної дерев'яної архітектури Карпат. Екологічні будівельні матеріали місцевого походження поєднуються з сучасними матеріалами. Еко-резорт орієнтований на активний відпочинок. Розташування та характер рельєфу зумовлюють композицію комплексу та функціональне зонування. Проектні рішення розроблені із мінімальним впливом на довкілля.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту: Україна, Івано-Франківська область, Яремчанська міська рада, с. Микуличин, Урочище Ділок.

Project name: Eco-resort «Locality Dilok»
Lead Architect: Trach Roman
List of Team Members: Danylyshyn Rostyslav, Lapinskiy Oleksandr, Butok Yuriy, Pavlov Serhiy, Pidsadniuk Petro, Chernysh Oleksandr
Contact details: http://www.a3.biz.ua a3groupr@gmail.com +380975008450
Brief description of project: This complex consists of hotel and individual cottages. The concept of the complex – combination of 5-star service with high-tech engineering solutions and stylistics of the folk wooden architecture of the Carpathians. Ecological building materials of local origin are combined with modern materials. Eco-resort is focused on active recreation. The location and nature of the relief determine the composition of the complex and functional zoning. Project solutions are designed with minimal impact on the environment.
Project year: -
Project location: Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Yaremche district, v. Mykulychyn, Locality Dilok.
№ 105 Трач Роман / Trach Roman
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Яхт-клуб «Рів'єра Золоче»
Ведучий архітектор: Трач Роман
Склад команди: Лапінський Олександер, Загребний Микола, Страутманус Роман, Луцко Катерина
Контактні дані: http://www.a3.biz.ua a3groupr@gmail.com +380975008450
Короткий опис проекту: Готельно-ресторанний комплекс розташований на березі р. Дніпро за 17 км від Києва. В склад комплексу входить готель, ресторан, спа зона, фітнес зона та салон краси. Також, в комплексі передбачено 20 котеджів для відпочинку на воді (плавучих будинків). Всі споруди розташовані в спортивно–парковій зоні з біговими доріжками, відкритим басейном та парком на березі Дніпра. Головним завданням перед архітектором було створення простору для відпочинку та оздоровлення мешканців котеджного містечка «Золоче» та жителів міста Києва.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту: Україна, Київская область, Бориспільский район, с. Вишеньки, вул. Європейська 1 , котеджне містечко «Рів'єра Золоче»

Project name: Yacht club «Riviera Zoloche»
Lead Architect: Trach Roman
List of Team Members: Lapinskiy Oleksandr, Zahrebnyy Mykola, Strautmanus Roman, Lucko Kateryna
Contact details: http://www.a3.biz.ua a3groupr@gmail.com +380975008450
Brief description of project: Hotel and restaurant complex is located on the bank of the Dnipro River (17 km from Kiev). This complex includes hotel, restaurant, spa area, fitness area and beauty salon. Also, complex includes 20 cottages for rest on the water (floating houses). All buildings are located in a sports-park area with path for running, outdoor pool and park on the banks of the Dnipro. The main task for the architect was the creation of a space for rest and improving health residents of the cottage town «Zoloche» and residents of the city of Kiev.
Project year: -
Project location: Ukraine, Kyiv region, Boryspil district, v.Vyshenki, st. European 1, cottage town "Riviera Zoloche
№ 130 Архітектурний Дім – Україна / Architectural House - Ukraine
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: Курортний комплекс "Лотос" в м. Нячанг, В'єтнам.
Ведучий архітектор: Ігор Писарець
Склад команди: Летов В., Томбак В. (Литва), Черниш Р.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурний Дім – Україна»
Контактні дані: pisarets@arhidom.kiev.ua +38 050 410 96 28
Короткий опис проекту: Майданчик розташований на березі Південно-Китайського моря біля підніжжя гір. З огляду на дорожнечу землі інвестор видав завдання на проектування комплексу 1 000 000 кв. м висотних готелів 30-40 поверхів. Спочатку ми запропонували біонічну архітектуру спіралеподібних будівель, але замовник сказав, що В'єтнам - не Емірати. Далі ми запропонували уніфіковані будівлі з балконами, зеленими терасами і перехідною галереєю на останньому поверсі. Замовник сказав, що Нячанг - не Сінгапур. Ми переходи прибрали, але басейни на дахах залишили.

Project name: Lotos Resort Complex in Nha Trang, Vietnam.
Lead Architect: Igor Pysarets
List of Team Members: Letov V., Tombak V. (Lithuania), Chernysh R.
Company name: Architectural House - Ukraine
Contact details: pisarets@arhidom.kiev.ua +38 050 410 96 28
Brief description of project: The site is located on the shore of the South China Sea at the foot of the mountains. Given the high cost of land, the investor set the task of designing a complex of 1,000,000 square meters. m high-rise hotels 30-40 floors. At first, we proposed a bionic architecture for spiral buildings, but the customer said that Vietnam is not Emirates. Next we offered unified buildings with balconies, green terraces and a transitional gallery on the ground floor. The customer said that Nha Trang is not Singapore. We removed the transitions, but the pools on the roofs were left.
№ 132 FILIMONOV & KASHIRINA architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС «FORREST»
Ведучий архітектор: Филимонов Сергій Леонідович
Склад команди: Филимонов Сергій Леонідович, Каширіна Наталія Валеріївна, Переяслов Артем Олександрович, Басанська Ірина Іванівна
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Контактні дані: http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com +380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Короткий опис проекту: Будівля має два різновисоких об'єми, які врізаються один в одного. Високий 4-поверховий об'єм орієнтований на головну паркову вісь. Вхід в нього акцентований консоллю. Менший двоповерховий об'єм розташований перпендикулярно до другорядної пішохідної алеї. Таке розташування об'ємів і величезні вітражі і тераси, що розкриваються в різні сторони дозволяють об'єкту тісно взаємодіяти з навколишнім середовищем і розчинятися в ньому. Будівля є поліфункціональною. На першому поверсі передбачено ресторан на 100 місць з завантажувального, приміщеннями персоналу і приміщеннями первинної обробки продуктів, дитяча кімната, СПА-зона. На другому поверсі розташований тренажерний зал, зал ресторану з двома бенкетними залами загальною місткістю 120 чол., основною частиною кухні. На третьому і четвертому поверхах - готельні номери. Автостоянка на 32 машиномісця розміщується в південній частині парку. Формотворча концепція будівлі - здерті «шкури», чорна і біла зовні, з внутрішньою дерев'яною структурою, взятої як лейтмотив з навколишньої природи.
Рік реалізації проекту: 2018-2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Олександрія, вул.. Шевченко, 58а

Project name: HOTEL AND RESTAURANT COMPLEX "FORREST"
Lead Architect: Fylymonov Serhii
List of Team Members: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia, Pereiaslov Artem, Basanska Iryna
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Contact details: : http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com +380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Brief description of project: Building has two volumes of different height, embedded in each other. High 4-storey volume is oriented to the main pedestrian axis. Console indicates entrance to it. Smaller two-story volume is located perpendicularly to the secondary pedestrian walkway. Such arrangement of volumes, as well as stained-glass windows and terraces opening in all directions, allow the object interact closely with environment and dissolve in it. Designed object is a multifunctional building. There is 100-seat restaurant with loading premise, staff premises and premises of products primary treatment, children's room, SPA-zone on the ground floor. There is a gym, a restaurant hall with two banquet halls with total capacity of 120 people, the kitchen main part on the first floor. There are hotel rooms on the second and third floors. Parking for 32 cars is located in the southern part of the park. Building's form making concept is scraped "skin", black and white outside, with internal wooden structure taken as a leitmotif from the surrounding nature.
Project term: 2018-2019
Location of project implementation: Ukraine, Oleksandriia, vul. Shevchenko, 58a.
№ 133 FILIMONOV & KASHIRINA architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public objects

Назва проекту: БАЗА ВІДПОЧИНКУ «SOSNOVKA» в Дніпропетровській області
Номінація: Нереалізований громадський об'єкт
Ведучий архітектор: Филимонов Сергій Леонідович
Склад команди: Филимонов Сергій Леонідович, Каширіна Наталія Валеріївна, Басанська Ірина Іванівна
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Контактні дані: http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com +380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Короткий опис проекту: Концепція планувальної організації - жилкування листа. Жилки - система провідних пучків в листової пластини, через які здійснюється транспорт речовин. За такою ж схемою організуються транспортно-пішохідні шляхи: є основні транспортні осі, до яких примикають другорядні прогулянкові стежки. В першій до річки лінії розташовуються житлові котеджі, до північного кордону ділянки примикають побутові корпуси, спорт майданчики і парковки. Чим ближче до води, тим більше будівель, функціонально взаємодіючих з оточенням - житло, ресторан, пляж, басейн. Основна ідея формоутворення котеджів - шишка, що відкривається. Об'єм будинку, реагуючи на природні домінанти (річку, пішохідні шляхи, орієнтацію), відкривається до них. Оболонка здирається оголюючи деревну серцевину.
Рік реалізації проекту: Нереалізований громадський об'єкт
Місце реалізації проекту: Україна, с. Сосновка Новомосковського району Дніпропетровської області.

Project name: RECREATION CENTER "SOSNOVKA" IN DNIPROPETROVSK OBLAST
Lead Architect: Fylymonov Serhii
List of Team Members: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia, Basanska Iryna
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects
Contact details: : http://filimonovkashirina.com/ +380664457960 filimonov@arhstudio-f.com +380957381677 kashirina.architect@gmail.com
Brief description of project: Concept of planning organization is leaf venation. Veins are a system of vascular bundles in lamina, they carry out transport of substances. Transport and pedestrian routes are organized after the same pattern: there are main transport axes, secondary walking paths adjoin to them. Residential cottages are located in the coastal area; household buildings, sports grounds and parkings are in the northern plot line. The closer to water, the more buildings, functionally interacting with environment – accommodation, restaurant, beach, pool. The basic idea of cottages form making is opening pine cone. Building volume, responding to natural dominants (river, walking path, orientation), opens to them. The shell is torn off, exposing wooden core.
Project term: Unbuilt public facility
Location of project implementation: Ukraine, s. Sosnovka of Novomoskovsk raion of Dnipropetrovsk oblast
№ 148 TSEH Architectural Group
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Ресторани та бари / Restaurants and Bars

Назва проекту: Кафе UNIT
Ведучий архітектор: Задніпровський Д.В., Капля А.О.
Склад команди: Задніпровський Д.В., Капля А.О., Ларіонов Ю.О.
Назва компанії: Архітектурна група ЦЕХ
Контактні дані: antonina@tseh.com.ua; 80442270545; 80683845294; 380956025694
Короткий опис проекту: Одним з об'єктів, над яким працювала наша команда в проекті ревіталізації частини заводу в Києві, стало Кафе Unit. Це кафе для студентів, які навчаються в It-школі Unit Factory. При реалізації проекту Юніт Кафе було використано 14 морських контейнерів. Один з яких, навіть розміщений вертикально, в ньому знаходяться сходи. На другому поверсі, який нависає консольно над першим, є відкрита тераса. Консоль другого поверху становить 7,5 метрів. З неї відкривається вид на школу і офісні будівлі. З одного боку кафе оточує вода, через яку можна пройти до входу по містку. Екстер'єр і інтер'єр перелінаються. Салатовий контейнер (другий поверх), так само, і всередині частково пофарбовано в цей же колір. І на першому, і на другому поверсі є м'які зручні дивани, є столики зі стільцями і горщики із зеленню. Кухня, санвузол і комори розміщені на першому поверсі. Всього площа кафе складає 275 м.кв.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: вулиця Дорогожицька, 3, Київ

Project name: UNIT cafe
Lead Architect: Denys Zadniprovsky, Antonina Kaplya
List of Team Members: Denys Zadniprovskyi, Antonina Kaplia, Yurii Larionov
Company name: TSEH Architectural Group
Contact details: : antonina@tseh.com.ua; 80442270545; 80683845294; 380956025694.
Brief description of project: UNIT cafe became one of the objects of the revitalization project of the part of the plant in Kiev and our team was working on it. This cafe is for students who study at IT-school 'Unit Factory'. Fourteen sea containers were used in the implementation of the Unit Cafe project. One of them is vertical and there is a staircase in it. On the first floor there is an open terrace that is located in the console way above the ground floor. The console of the first floor is 7,5 metres. It has a great school and business centers views. There is water from the one side and it leads to the bridge entrance. Exterior and interior have something in common. A bright green container (the first floor) is partly painted in this colour, too. There are comfortable sofas, tables with chairs and plants on the ground and on the first floors . There is a kitchen, a lavatory and pantries on the ground floor. The total area of the cafe is 275 m2.
Project year: 2016
Project location: Dorogozhytska St. 3, Kyiv
№ 150 TSEH Architectural Group
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Освітні заклади / Educational Institutions

Назва проекту: It-школа UNIT Factory (Ukrainian National IT Factory)
Ведучий архітектор: Задніпровський Д.В., Капля А.О.
Склад команди: Задніпровський Д.В., Капля А.О., Ларіонов Ю.О.
Назва компанії: Архітектурна група ЦЕХ
Контактні дані: antonina@tseh.com.ua; 80442270545; 80683845294; 380956025694
Короткий опис проекту: UNIT Factory (Ukrainian National IT Factory) - проект єдиного в Україні закладу, в якому навчають за стандартами інноваційної французької Школи 42. Тут вчать програмувати, працювати в команді і вирішувати неординарні завдання. Під час реконструкції, будівлю довелося адаптувати під нову функцію. Стіни були залишені, а вікна змінені частково. У першому блоці замість одного великого простору з'явився вхідний хол з атріумом на три поверхи. У другому блоці на першому поверсі розмістили побутові та адміністративні приміщення, а на другому – зал з другим світлом. Інтер'єр першого робочого блоку виконаний в досить аскетичному дусі - чорно-білі тони, бетонні сірі підлоги, багато чорного металу і сіток на колонах і перилах; стелю перебачено було зробити темною з відкритими комунікаціями.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: вулиця Дорогожицька, 3, Київ

Project name: : It-school UNIT Factory (Ukrainian National IT Factory)
Lead Architect: Zadniprovsky DV, Kaplya A.O.
List of Team Members: Denys Zadniprovskyi, Antonina Kaplia, Yurii Larionov
Company name: TSEH Architectural Group
Contact details: : antonina@tseh.com.ua; 80442270545; 80683845294; 380956025694.
Brief description of project: UNIT Factory (Ukrainian National IT Factory) is the only institution in Ukraine that teaches the standards of the innovative French School 42. It is taught to program, work in a team and solve extraordinary tasks. During the reconstruction, the building had to be adapted for a new function. Walls have been left, and windows have been partially changed. In the first block, instead of one large space, an entrance hall with an atrium appeared on three floors. In the second block, the first placed household and administrative premises, and the second - a room with a second light. The interior of the first working unit is executed in a rather ascetic spirit - black and white tones, concrete gray floors, a lot of black metal and nets on columns and railing, the ceiling was redirected to dark with open communications.
Project year: 2016
Project location: Dorogozhytska St. 3, Kyiv
№ 155 JK Lab Architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object

Назва проекту: Центр Медитацii
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди: Сергiй Байерсдорф
Назва компанії: JK Lab Architects
Контактні дані: http://jklabarchitects.com ,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Короткий опис проекту: Основним завданням, поставленим перед нами замовником, було створення будівлі максимально інтегрованої в середу і максимально перебуваючої в гармонії з природою. Центр буде розміщуватися в околицях курорту Драгобрат у затишній мальовничій долині площею 2 гектара. Долина з усіх боків оточена лісом, по території центру протікає невелика річка. Основною ідеєю розміщення будівлі на майданчику було збереження всіх існуючих дерев, вписаність в ландшафт і забезпечення максимального простору для медитації, прогулянок і просто знаходження поза приміщенням. Основним будівлею є сам центр, в якому розміщуються зали для медитації, ресторан, загальні приміщення, приміщення для персоналу і частина житлових номерів. Простір навколо центру обладнано як водоймами, так і численними виростаючими з рельєфу лавками , що дають можливість для усамітнення і споглядання.
Рік реалізації проекту: В процесi
Місце реалізації проекту: Украiнськi Карпати

Project name: Meditation center
Lead Architect: Janna Kiseleva
List of Team Members: Sergei Baierzdorf
Company name: JK Lab Architects
Contact details: jklabarchitects.com,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Brief description of project: The main task set for us by the customer was to create a building that is maximally integrated in the environment and maximally in harmony with nature. The center will be located in the vicinity of the Dragobrat resort in a cozy picturesque valley of 2 hectares. The valley is surrounded on all sides by a forest, along the territory of the center there is a small river. The main idea of placing the building on the site was to preserve all existing trees, fit into the landscape and provide the maximum space for meditation, walks and simply finding out. The main building is the center itself, which houses meditation halls, a restaurant, common areas, staff rooms and some of the rooms. The space around the center is equipped with both water reservoirs and numerous benches rising from the relief, giving an opportunity for solitude and contemplation.
Project year: in process
Project location: Carpathian
№ 158 JK Lab Architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object

Назва проекту: M1 Club Hotel
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди: Iрина Бойченко, Евген Чернат, Олександра Руденко, Надiя Смiрнова, Володимир Дерiзнiченко
Назва компанії: JK Lab Architects
Контактні дані: jklabarchitects.com ,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Короткий опис проекту: На сьогоднішній день готель M1 Club Hotel навряд чи потребує представлення. Це чорна будівля, оброблена деревом і зеленню знайоме і одеситам, і гостям міста. Чому М1? Тому що перший від порту і, тому що надає своїм гостям не просто чудовий вид на море, але ще і з індустріальної романтикою - портовими кранами, контейнерами і прямуючими до порту суднами. Саме ця романтика і відображена в дизайні як інтер'єрів, так і екстер'єру. Чорні поверхні, дерево, метал, травлені дзеркала, шкіряні дивани.
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: Україна, Одесса

Project name: M1 Club Hotel
Lead Architect: Janna Kiseleva
List of Team Members: Irina Boychenko, Evgeniy Chernat, Aleksandra Rudenko, Nadezhda Smirnova, Vladimir Deriznichenko
Company name: JK Lab Architects
Contact details: jklabarchitects.com,+38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Brief description of project: To date, the hotel M1 Club Hotel is unlikely to need a presentation. This black building, trimmed with wood and greens, is familiar to both Odessa citizens and guests of the city. Why M1? Because the first from the port and, therefore, provides its guests with not just a magnificent view of the sea, but also with industrial romance - port cranes, containers and ships entering the port. It is this romance that is reflected in the design of both the interiors and the exterior. Black surfaces, wood, metal, etched mirrors, leather sofas.
Project year: 2015
Project location: Ukraine, Odessa
№ 167 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Готелі та курорти / Hotels and resorts

Назва проекту: COSMOS Spacecraft
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв
Склад команди: Святослав Гоцко
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Модель відпочинкового будинку розроблено спільно з командою COSMOS Prefab. Основне завдання полягало у тому, щоб зробити будинок посередником між людиною та природою навколо. Ціль досягнуто завдяки відкритим зонам з широкою проглядністю та кухні-студії, яка трансформуючись в терасу стирає межу між внутрішнім та зовнішнім простором. Особливістю є те, що 80% будівництва відбулося на заводі, після чого будинок було транспортовано на ділянку. Виготовлений у Львівській обл. у 2018 році.
Рік реалізації: 2018
Місце реалізації проекту: Львівська область

Project name: COSMOS Spacecraft
Lead Architect: Andriy Byelyayev
ListofTeamMembers: Sviatoslav Gotsko
Companyname: ATO-Bel architects
Contactdetails: office@ato-bel.com.ua, +38 063-832-69-25
Brief description of project: The model of the recreational house is developed mutually with the COSMOS Prefab. The main task was to make the house a mediator between a man and nature. The goal is achieved with wide viewing open areas and kitchen-studio that transforms into the terrace, erasing the border between the interior and exterior. 80% of building was prefabricated on the factory, after which the house was transported to the site. Made in Lviv region in 2018.
Project realization: 2018
Project location: Lviv region
№ 179 LLC GRAZHDA
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Готелі та курорти / Hotels and resorts

Назва проекту: Спальний корпус санаторно-оздоровчого комплексу «Прикарпаття» в м.Яремче
Ведучий архітектор: Марченко Віктор Степанович
Склад команди: Назва компанії: ТзОВ «ГРАЖДА»
Короткий опис проекту: Індивідуальний проект будинку змінної поверховості від 2х до 4-х поверхів з підвалом і технічним горищем на скельному укосі з кутом ухилу 35-40 град. і перепадом висоти - 11м. Композиційна схема спального корпусу ділить будинок на два функціональних блоки, які відповідають міжнародній класифікації готелів *****. В правій частині корпусу знаходиться готельний номер "Aпартамент-Президент" на одну сім'ю, в лівій - 5 готельних номерів "Люкс" в двох рівнях кожний. Ліва і права частини будинку запроектовані як два окремих об'єкти, з'єднані між собою критим переходом, що перпендикулярно головному фасаду перерізає об'єм спального корпусу. Головний фасад спального корпусу - запроектований в два поверхи, розташований на верхній терасі каскаду гірської ріки і по масштабу відповідає забудові прилеглого з цієї сторони кварталу індивідуальної забудови. Задній, чотирьохповерховий фасад спадає терасами в гірське урочище річки Жонка з південної сторони спального корпусу. Спальні номери виходять на панораму кам'яної кручі гірського схилу, у підніжжя якого тече закута в габіонні системи непокірна ріка.
Рік реалізації проекту: Будівництво закінчено в 2012
Місце реалізації проекту: м. Моршин Львівська

Project: Bedroom building of sanatorium-and-spa resort Prykarpattya in Yaremche
Leading architect: Marchenko Viktor Stepanovych
Company name: LLC GRAZHDA
Brief description of the project: This is a custom-designed building with the varying number of storeys in the building from 2 to 4 storeys, with the cellar and a penthouse on the rocky slope with the gradient of 35-40 degrees and elevation difference – 11 meters. Composite design of the building divides the building into two functional blocks in line with the international classification of hotels *****. In the right part of the building there is a hotel suite "Apartment-President" for one family, in the left part – 5 duplex hotel suites "de Luxe". The left and the right parts of the building are designed as two separate facilities connected with each other by a covered passage perpendicular to the main façade and transsecting the bulk of the bedroom building. The main façade of the bedroom building is designed as two storeys, it is located un the upper terrace of the mountain river cascade and its scale in tune with the buildings of the adjacent individual dwellings zone on that side. The rear four-storeys façade shelves in terraces down to the mountain river Zhonka valley on the southern side of the bedroom building. Windows of the bedrooms open onto the panorama of the rocky steep slope of the mountain, at whose bottom the disobedient river flows bound by gabions.
Project implementation year: 2012
Location:Town of Yaremche, Ivano-Frankivsk region
№ 180 Фоменко Дмитро / Dmytro Fomenko
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Державні та муніціпальні об'єкти / State and municipal objects

Назва проекту: Регіональний центр надання адміністративних послуг в Харкові
Ведучий архітектор: Фоменко Дмитро
Склад команди: Фоменко Дмитро (ГАП), Тимофєєва Євгенія; Шмуклер Валерій (ГІП), Терехов Ігор, Бабаєв Володимир, Кроленко Юрій, Петрова Олена , Махмутов Борис.
Назва компанії: генеральний проектувальник – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, генеральний підрядник – ТДВ «Житлобуд-2».
Контактні дані: bk@kname.edu.ua
Короткий опис проекту: Проектом реконструкції передбачено трансформацію збірного залізобетонного каркасу типової серії II-04 в збірно-монолітну споруду з відповідним складом основних та допоміжних приміщень з метою пристосування її для функціонування центру адміністративних послуг на 2000 відвідувань в день. Складний стан будівлі до реконструкції, технологічні вимоги та об'ємно-планувальні обмеження майбутнього Центру, зокрема влаштування двосвітного простору залу прийому громадян, розташування архівів на поверхах та котельного обладнання на покрівлі, послугували причиною для впровадження численних інноваційних конструкторських розробок та новітніх інженерних систем.
Рік реалізації проекту: вересень 2017
Місце реалізації проекту: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 144

Project name: Regional center for administrative services in Kharkiv
Lead Architect: Dmytro Fomenko
List of Team Members: Dmytro Fomenko, Yevgeniya Tymofeeeva; Valeriy Shmukler (lead engineer), Igor Terekhov, Volodymyr Babayev, Yuriy Krolenko, Olena Petrova, Boris Makhmutov.
Company name: General Designer - O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, General Contractor - «Zhilstroj-2» Subsidiary Company.
Contact details: bk@kname.edu.ua
Brief description of project: The reconstruction project envisaged the transformation of the prefabricated reinforced concrete frame of the typical II-04 series into a monolithic structure with the appropriate composition of the main and auxiliary premises in order to adapt it for the operation of the center of administrative services for 2000 visits per day. The complex state of the building before reconstruction, the technological requirements and the volume and planning limitations of the future Center, in particular the placement of the open space of the reception room, the location of archives on each floor and boiler equipment on the roof, served as the reason for the introduction of numerous innovative design developments and advanced engineering systems.
Project year: sept. 2017
Project location: Kharkiv, 144 Traktorobudivnykiv ave.
№ 188 Dmytro Aranchii Architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Транспортно-пересадковий комплекс у Києві на станції метро Сирець
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Марія Аранчій, Дмитро Аранчій
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Транспортно-пересадковий комплекс у Києві на станції метро Сирець покликаний розвантажити центральний міський вокзал та ствоорити зручне сполучення для пасажирів між різними видами транспорту в різних рівнях. Транспортний вузол інтегрований в київський рельєф та об'єднує природні острівці довкілля в зелену магістраль вздовж течії струмка Сирець.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: Transport hub in Kyiv
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Mariia Aranchii, Dmytro Aranchii
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: Transport hub in Kyiv, Syrets metro station is designed to unload central city railway station and create convenient connection for passengers of different transport kinds on diverse levels. The transport hub (node) is integrated into Kyiv landscape combining natural 'plants islands' in green artery along the flow of Syrets stream.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 191 САІН / SAIN
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Ресторани та бари / Restaurants and Bars

Назва проекту: Ресторан
Ведучий архітектор: Назар Ігнатюк
Назва компанії: САІН (Студія Архітектури Ігнатюка Назара)
Контактні дані: sainwork.13@gmail.com 097 504-22-34
Короткий опис проекту: Будівля ресторану розташована при в'їзді в м. Івано-Франківськ. За своїм архітектурним образом є сучасною стилізацією «колиби». В оздобленні, як інтер'єрів так і зовнішнього вигляду використано дерево, камінь і скло.
Рік реалізації проекту: 2013
Місце реалізації проекту: с. Підпечери, Тисменецький р-н, Івано-Франківська обл.

Project name: restaurant
Lead Architect: Nazar Ignatyuk
Company name: SAIN (Studio of Architecture Ignatyuk Nazar)
Contact details: sainwork.13@gmail.com
Brief description of project: The building of the restaurant is located at the entrance to the city of Ivano-Frankivsk. In its architectural way, it is a modern style of "Kolyba". In decoration, both interior and exterior used wood, stone and glass.
Project year: 2013
Project location: Podpeсeri, Tysmenetsky district, Ivano-Frankivsk region
№ 193 Бюро Раден / Bureau Raden
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Проект філіалу сервісного центру надання адміністративних послуг «Готово»
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден»
Контактні дані: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Короткий опис проекту: Проектом передбачено будівництво філіалу сервісного центру надання адміністративних послуг «Готово» в місті Біла церква. Це проект сучасної адміністративної будівлі, функція якої спростити взаємодію між громадянами та державою.
Місце реалізації проекту: місто Біла церква

Project name: Project of the service center for the provision of administrative services "Gotovo" in the city of Bila Tserkva
Lead Architect: Sergiy Kazarianc
Company name: LLС Bureau Raden
Contact details: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Brief description of project: The project provides for the construction of administrative services "Gotovo" in the city of Bila Tserkva. This is a project of a modern administrative building, whose function is to facilitate interaction between citizens and the state
Project location: city Bila Tserkva
№ 194 Бюро Раден / Bureau Raden
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Ескізна пропозиція Спортивно-оздоровчого комплексу
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц
Склад команди: Сергій Казарянц, Оганесян Р
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден»
Контактні дані: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Короткий опис проекту: Проектом передбачено Спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Вітаутаса, 32, м. Біржай, Литва. Проект, який поєднує у собі спортивно-оздоровчу функцію, виконаний у сучасній архітектурі та забезпечить сімейне дозвілля вихідного дня, підвищить рівень захоплення дітей та дорослих фізкультурою та спортом, формуватиме навички якісно нового дозвілля.
Місце реалізації проекту: Литва, м. Біржай

Project name: a project of the Sports and Recreation Complex
Lead Architect: Sergiy Kazarianc
List of Team Members: Sergiy Kazarianc, Oganesyan R.
Company name: LLС Bureau Raden
Contact details: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Brief description of project: The project includes a Sports and Recreation Complex on the street. Vytautas, 32, Birzai, Lithuania. The project, which combines sports and recreational function, is executed in modern architecture and will provide a family leisure of the day off. Increase the level of capture of children and adults by physical education and sports. Will shape the skills of quality new leisure.
Project location: st. Vytautas, 32, Birzai, Lithuania
№ 195 Бюро Раден / Bureau Raden
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Адміністративна будівля по вул. Кутузова
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден»
Контактні дані: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Короткий опис проекту: Адміністративна будівля запроектована по вул. Кутузова, у Печерському р-ні м. Києва. Це проект сучасної адміністративної забудови, функція якої спросити взаємодію між громадянами та державою.
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Administrative building on the street Kutuzov
Lead Architect: Sergiy Kazarianc
Company name: LLС Bureau Raden
Contact details: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Brief description of project: The administrative building is designed on the street. Kutuzov, in the Pechersk district of Kyiv. This is a project of modern administrative building. The function is to facilitate interaction between citizens and the state.
Project location: Kyiv
№ 197 Бюро Раден / Bureau Raden
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Проект Готельно-офісного комплексу
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц
Склад команди: Сергій Казарянц, Максимов Віктор
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден»
Контактні дані: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Короткий опис проекту: Проектом передбачено будівництво готельно-офісного комплексу по бульвару Дружби Народів, 44-46 у Печерському районі м. Києва. Проект виконаний у сучасній архітектурі, має динамічну форму.
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Project of the Hotel and office complex
Lead Architect: Sergiy Kazarianc
List of Team Members: Sergiy Kazarianc, Maksimov Victor
Company name: LLС Bureau Raden
Contact details: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Brief description of project: The project envisages the construction of a hotel-office complex on the Boulevard of Druzbi Narodov, 44-46 in the Pechersk district of Kiev. The project is executed in modern architecture, has a dynamic form.
Project location: Kyiv
№ 198 Бюро Раден / Bureau Raden
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Проект комплексу будинків та споруд посольства Республіки Індія
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден»
Контактні дані: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Короткий опис проекту: Проектом передбачено будівництво комплексу будинків та споруд посольства Республіки Індія в Україні по вул. В. Забіли, Голосіївського району, м. Київ.. Проект виконаний у сучасній архітектурі, гармонійно вписується в оточуюче середовище.
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: The project of a complex of buildings and structures of the embassy of the Republic of India
Lead Architect: Sergiy Kazarianc
Company name: LLС Bureau Raden
Contact details: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Brief description of project: The project envisages the construction of a complex of buildings and structures of the embassy of the Republic of India in Ukraine on the street. V. Zabily, Goloseevsky district, Kyiv .. The project is executed in modern architecture, harmoniously fits into the environment.
Project location: Kyiv
№ 202 JK Lab Architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Кондитерська
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди: Сергiй Байерсдорф, Володимир Дерезнiченко, Олександра Руденко
Назва компанії: JK Lab Architects
Контактні дані: jklabarchitects.com, +38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Короткий опис проекту: Ця будівля має стати новим, третім об'єктом оновленого дизайну в одній з мереж кондитерських Одеси. Ці кондитерські славляться на всю Одесу як якістю своєї випічки, так і виробами з шоколаду. І саме шоколад надихнув нашу студію на створення будівлі такої форми. ЇЇ ламані межі повторюють межі цілісного, монолітного шматка колотого ножем шоколаду. Фасад чорного кольору виконаний з сучасного екстер'єрного матеріалу. Для підсвічування в фасаді, як пори в шоколаді, зроблені отвори, значно змінюють зовнішній вигляд будівлі в нічний час. На першому поверсі будівлі буде розміщуватися кондитерська з чудовими круасанами, тістечками і шоколадом ручної роботи. На другому поверсі планується розмістити музей сучасного кондитерського мистецтва, який стане додатковою точкою тяжіння і для одеситів, і для численних гостей Одеси.
Рік реалізації проекту: У процессi
Місце реалізації проекту: Украiна, Одесса

Project name: Chocolaterie
Lead Architect: Janna Kiseleva
List of Team Members: Sergei Baierzdorf, Vladimir Dereznichenko, Alexandra Rudenko
Company name: JK Lab Architects
Contact details: jklabarchitects.com, +38 067 518 86 64, favelyukis@gmail.com
Brief description of project: This building should become the new, third object of the renewed design in one of the chains of confectioneries in Odessa. These confectioneries are famous throughout Odessa as the quality of their baked goods, as well as products made of chocolate. And it was chocolate that inspired our studio to create a building of this form. Its broken edges repeat the edges of a solid, monolithic piece of chopped chocolate. The facade of black color is made of modern exterior material. Holes were made in the facede for lighting purposes, as pores in chocolate, significantly changing the appearance of the building at night. On the first floor of the building there will be a confectionery with magnificent croissants, cakes and handmade chocolates. On the second floor it is planned to place a museum of modern confectionery art, which will become an additional point of attraction for both Odessa citizens and numerous guests of Odessa.
Project year: In process
Project location: Ukraine, Odessa
№ 207 Architectural design studio of Breus Oleksii
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Реконструкції загальноосвітньої школи.
Ведучий архітектор: Бреус Олексій
Склад команди: Бреус Олексій, Мороз Ілля, Кучинський Олексій, Шумейко Володимир
Назва компанії: Архітектурно-дизайнерська майстерня Бреуса Олексія
Контактні дані: office.mail.asb@gmail.com oleksii.breus@gmail.com www.as-breus.com
Короткий опис проекту: Даний проект реконструкції загальноосвітньої школи в першу чергу орієнтований на зменшення енергозатрат будівлі та створення комфортних умов для навчання. Поліпшено та осучаснено існуючі фасади, передбачено якісне утеплення огороджуючих конструкцій, влаштування скатного даху. З інженерних рішень передбачено: систему припливної вентиляції в тілі огороджуючих конструкцій, використання геотермального теплового насосу, влаштування сонячних колекторів, тощо.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Вишневе

Project name: Reconstruction of a secondary school
Lead Architect: Breus Oleksii
List of Team Members: Breus Oleksii, Moroz Illya, Kuchinsky Oleksii, Shumeiko Volodymyr
Company name: Architectural design studio of Breus Oleksii
Contact details: office.mail.asb@gmail.com oleksii.breus@gmail.com www.as-breus.com
Brief description of project: This project for the reconstruction of a comprehensive school is aimed at reducing the energy costs of the building and creating comfortable conditions for training. We improved and modernized existing facades, provided qualitative insulation of fencing structures, made a pitched roof. The engineering solutions include: the system of inflow ventilation in the body of the enclosing structures, the use of a geothermal heat pump, the arrangement of solar collectors, and so on.
Project year: 2017
Project location: Ukraine, Vishneve
№ 213 Architecture studio SYMMETRY
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Музей визвольних змагань з апарт-готелем
Ведучий архітектор: Москалюк Марія
Склад команди: Катерина Рибенчук, Микола Рибенчук
Назва компанії: Москалюк Марія, Рибенчук Микола
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Короткий опис проекту: Даний об'єкт поєднує в собі дві функції, які продиктовані контекстом та економічною співпрацею. Лінію житлової забудови продовжено функцією апарт-готелю, а пам'ятник Степану Бандері доповнено Музеєм Визвольних змагань. Форма продиктована рисами українського народу. Даний об'єм зменшує площу тепловтрат, а похила стіна на південь запобігає перегріву. В генплані прочитується пластика об'єкту та підтримується зв'язок із площею. Температурні режими в приміщеннях підвищуються з висотою (конвекція).
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: вул. Митрополита Ангеловича, м. Львів, Україна

Project name: Museum of Liberation Struggle
Lead Architect: Mariia Moskalyuk
List of Team Members: Mariia Moskalyuk, Mykola Rybenchuk
Company name: Architecture studio SYMMETRY
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Brief description of project: The museum combines two functions, which are dictated by context and economic profit. The line of the existing residential buildings has been extended by the function of the aparthotel. The monument of Stepan Bandera is complemented by the Museum of Liberation. The form is dictated by the features of the Ukrainian folk. This volume reduces the surface of heat loss and the south sloping wall prevents overheating. reads out from The plastic of the object reads out in the master plan and maintains the connection with the area.
№ 217 Dekart Studio
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Центр екстреної медичної допомоги
Ведучий архітектор: Єксарев Анатолій
Склад команди: Гаєнко Ігор, Бочарова Анастасія, Мельник Віталій
Назва компанії: Dekart Studio
Контактні дані: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Короткий опис проекту: Вперше в Україні будується центр надання екстреної медичної допомоги з сучасним підходом в плануванні внутрішнього робочого простору.Архітектурні рішення будівлі являють собою розділення об'єму на окремі динамічні форми. Для створення легкості фасадів використовується панорамне скління. Застосовані фасадні матеріали підкреслюють лаконічні форми, тим самим архітектура даного об'єкта стримана.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Черкаси, Україна

Project name: Center for Emergency Medical Aid
Lead Architect: Yeksarev Anatoliy
List of Team Members: Gaenko Igor, Bocharova Anastasiia, Melnik Vitaliy
Company name: Dekart Studio
Contact details: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Brief description of project: For the first time in Ukraine, the center for providing emergency medical care is constructed with a modern approach in planning the internal working space. Architectural building solutions represent the division of the volume into separate dynamic forms. Panoramic glazing is used to create lightweight facades. The applied facade materials emphasize concise forms, thus the architecture of this object is restrained.
Project year: 2018
Project location: Cherkasy, Ukraine
№ 218 Dekart Studio
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Центр надання адміністративних послуг
Ведучий архітектор: Єксарев Анатолій
Склад команди: Бабаджанян Олена, Бочарова Анастасія, Фоміних Олексій
Назва компанії: Dekart Studio
Контактні дані: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Короткий опис проекту: Складна деконструктивна форма центру надання адміністративних послуг символізує нове обличчя державних сервісних центрів і принципово нового підходу в діалозі влади і людей. Гострі форми декоративної конструкції підкреслюють унікальність і неповторність об'єкту. Статична трансформація будівлі досягається використанням підсвічування металевої декоративної конструкції. Зовнішній вигляд і багатогранність образу диктує настрій нашого часу.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Полтава, Україна

Project name: Center of Administrative Services
Lead Architect: Yeksarev Anatoliy
List of Team Members: Babadzhanian Olena, Bocharova Anastasiia, Fominykh Oleksii
Company name: Dekart Studio
Contact details: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Brief description of project: The complex deconstructive form of the center for the provision of administrative services symbolizes the new face of state service centers and a fundamentally new approach in the dialogue of power and people. Sharp forms of decorative design emphasize the uniqueness and uniqueness of the object. Static transformation of the building is achieved using the lighting of a metal decorative structure. The appearance and versatility of the image dictates the mood of our time.
Project year: 2018
Project location: Poltava, Ukraine
№ 221 Architectural design studio of Breus Oleksii
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: CRYSTAL ARENA Багатофункціональний фізкультурно-оздоровчий комплекс
Ведучий архітектор: Бреус Олексій
Склад команди: Бреус Олексій, Мороз Ілля, Кучинський Олексій, Шумейко Володимир
Назва компанії: Архітектурно-дизайнерська майстерня Бреуса Олексія
Контактні дані: +38 067 240 97 02 +38 066 204 25 20 /office.mail.asb@gmail.com / www.as-breus.com
Короткий опис проекту: Цей проект - це можливість для м.Вишневого культивувати спортивний спосіб життя на новому рівні. Зручна та перспективна локація, 20 напрямків спорту, льодова арена зроблять цей комплекс привабливим не лише для мешканців міста, а також для киян. Містка арена розрахована на 4500 глядачів матиме можливість трансформації для проведення змагань міжнародного рівня з різноманітних видів спорту, а також культурних заходів, враховуючи той факт, що це найбільша зала міста. За для зручності вболівальників передбачено паркінги для автобусів та легкових автомобілів на 620 парко-місць.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Вишневе, вул. Європейська

Project name: CRYSTAL ARENA Multifunctional sports complex
Lead Architect: Breus Oleksii
List of Team Members: Moroz Illya, Kuchinsky Oleksii, Shumeiko Volodymyr
Company name: Architectural design studio of Breus Oleksii
Contact details: +38 067 240 97 02 +38 066 204 25 20 /office.mail.asb@gmail.com / www.as-breus.com
Brief description of project: This project is an opportunity for the city of Vyshnevy to cultivate a sporting lifestyle on a new level. Convenient and promising location, 20 sports areas, ice arena will make this complex attractive not only for the residents of the city, but also for the citizens of Kiev. The Mast Arena is designed for 4500 spectators to have the opportunity to transform into international competitions for a variety of sports, as well as cultural events, given the fact that it is the largest hall in the city. For the convenience of fans, parking for buses and cars for 620 parking spaces is provided.
Project year: 2017
Project location: Ukraine, Vishneve, European str.
№ 223 Dekart Studio
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Park Hotel
Ведучий архітектор: Єксарев Анатолій
Склад команди: ТкачоваКсенія, Ткаченко Іван, Михайлова Катерина, Фоміних Олексій
Назва компанії: Dekart Studio
Контактні дані: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Короткий опис проекту: Під час роботи над проектом "ParkHotel" головним завданням було інтегрувати сучасну будівлю в оточуюче середовище парку, зробити форму легкою і максимально розчинити її у просторі парку. Цю задачу вирішено за допомогою сучасного фасадного скління, а гості готелю отримали можливість насолодитися видами з панорамного бару на даху, ресторану та номерів готелю.
Рікреалізації проекту: 2018
Місцереалізації проекту: м. Полтава, Україна

Project name: Park Hotel
Lead Architect: Yeksarev Anatoliy
List of Team Members: Tkacheva Ksenia, Tkachenko Ivan, Mikhailova Katerina, Fominykh Oleksii
Company name: Dekart Studio
Contact details: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Brief description of project: The main idea while creating the project "Park Hotel" was to integrate the modern building into the environment, to make the shape easy and maximally dissolve in the park space. This task was solved by modern facade glazing, and further on guests of the hotel were able to enjoy the view from the panoramic bar on the roof, restaurant and hotel rooms.
Project year: 2018
Project location: Poltava, Ukraine
№ 238 Archmaster
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Lake Plaza
Ведучий архітектор: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін
Склад команди: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін
Назва компанії: Archmaster
Контактні дані: www.arh.com.ua ,+380632342391, alexandr.gobikus@gmail.com
Короткий опис проекту: Апарт-готель «Lake Plaza» »розташований в селі Вишеньки і являє собою сембіоз природи, і сучасної архітектури. Будівля апарт-готелю органічно вписано в існуючий ландшафт і розташоване в середині просторого садово-паркового ансабля. Прилегла до апарт-готелю територія знаходиться на березі природних утворень і систем прісноводних озер, що створює неповторний мікроклімат. Проектним рішенням було передбачено зони активного та пасивного відпочинку, що включають басейн, міні парк, паркові велодоріжки, пішохідну набережну.
Рік реалізації проекту: В процесі
Місце реалізації проекту: Україна, с. Вишеньки

Project name: Lake Plaza
Lead Architect: Alexander Gorbachev, Igor Chursin
List of Team Members: Alexander Gorbachev, Igor Chursin
Company name: Archmaster
Contact details: www.arh.com.ua ,+380632342391, alexandr.gobikus@gmail.com
Brief description of project: Apart-hotel «Lake Plaza» is located in the village of Vishenky and is a sembiosis of nature, and modern architecture. The building of the apart-hotel is organically integrated into the existing landscape and is located in the middle of a spacious garden and park ensemble. The adjacent territory is located on the shore of natural formations and systems of freshwater lakes, which creates a unique microclimate. The design solution included zones for active and passive recreation, including a swimming pool, a mini park, park bicycle paths, a pedestrian embankment
Project year: in developing
Project location: Ukraine, the village of Vyshenky
№ 248 BABYCH ART ARCHITECTURAL WORKSHOP
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Туристично-інформаційний центр «Буки»
Ведучий архітектор:
Юрій Бабич
Склад команди: Юрій Бабич, Вероніка Федяніна
Назва компанії: Приватне підприємство «ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «БАБИЧ»
Контактні дані: brama.abf@gmail.com 067-754-95-87
Короткий опис проекту: Туристично-інформаційний центр «Буки» розташований на високому скелястому березі р. Роставиця в с. Буки Сквирського району Київської області. Споруда центру функціонально доповнює планувальну структуру Храмового комплексу з ландшафтним парком в с. Буки, який являється відомим туристичним обє'ктом. Обємно-просторова композиція будівлі передбачає максимальне збереження існуючого архітектурного і природного середовища. Споруда вмонтована в штучно-сформовану кам'яну скелю і тільки через велике панорамне вікно контактує з навколишнім простором. В той же час у вітражі, як у великій картині, буде відображуватись р. Роставиця з її живописними берегами.
Рік реалізації проекту: не реалізований
Місце реалізації проекту: с. Буки Сквирського району Київської області.

Project name: Buky tourist-information center
Leading architect: Yuriy Babych
Team composition: Yuriy Babych, Veronika Fedyanina
Company name: BABYCH ART ARCHITECTURAL WORKSHOP
Contact details: brama.abf@gmail.com; 067-754-95-87
Project brief description: The "Buky" tourist-information center is located on a high rocky bank of the Rostavytsya River in the village of Buky, Skvyrskyi district, Kyiv oblast. A building of the center functionally adds to the planning pattern of the Temple complex with a landscape park in the village of Buky, which is the renowned tourist facility. Volumetric and spatial composition of the building assumes maximum preservation of the existing architectural and natural environment. The structure is built into artificially formed stone cliff and contacts the external environment just through a large panoramic window. At the same time, the stained glass window - a big paining - will mirror the Rostavytsya River with its picturesque banks.
Project implementation year: unimplemented.
Project implementation place: village of Buky, Skvyrsky District, Kyiv Oblast.
№ 252 Sulyk Architects
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Адміністративно-культурний комплекс
Ведучий архітектор: Тарас Сулик
Склад команди: Роман Сулик, Тарас Сулик, Олена Артемчук, Іван Маркович, Катерина Калетинець.
Назва компанії: Sulyk Architects
Контактні дані: sulykarchitects@gmail.com , 097 098 0002
Короткий опис проекту: Завданням проектованої будівлі є створити образ сучасного, відкритого комплексу, який поєднує в собі адміністративні та дозвільні функції і формує нове обличчя територіальної громади. Адміністративний блок запроектовано як домінуючу форму комплексу. Зал для виступів разом з навчальними класами та допоміжними приміщеннями формують окремий архітектурний об'єм. Адміністративний та сценічний блоки об'єднані холом-рецепцією, який може використовуватись як зона очікування, кафе, експозиції, тощо.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: с. Ямниця, Івано-Франківської обл.

Project name: Yamnytsya Community center
Lead Architect: Taras Sulyk
List of Team Members: Roman Sulyk, Taras Sulyk, Olena Artemchuk, Ivan Markovych, Kateryna Kaletynets
Company name: Sulyk Architects
Contact details: sulykarchitects@gmail.com , 097 098 0002
Brief description of project: The building was conceived with a focus on housing administrative and public function under one roof. It was crucial for us to make a strong link between administration, concert hall and classes. This has been achieved by fitting three independent volumes around a common hall with waiting area and a cafe.
Project year: 2018
Project location: Yamnytsya, Ukraine
№ 256 DP-INVEST
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Дошкільний навчальний заклад з ясельними групами
Ведучий архітектор: Мілько Катерина
Склад команди: Борчук Вікторія, Горяний В'ячеслав, Лесова Альона, Костіна Лілія, Бондар Тетяна, Сухова Олена
Назва компанії: DP-INVEST
Контактні дані: dpi.project.mail@gmail.com, 066 745 58 96, 093 561 09 79
Короткий опис проекту: Дитячий садок розрахований на 115 дітей. Блок-схема будівлі складається з 6 модулів-блоків шестикутної форми – 4 блоки двоповерхові (групові осередки, спортивний і музичний зал) і 2 одноповерхових блоки (вхідна зона, адміністрація, медпункт, та харчоблок). Блоки з'єднані між собою коридором-галереєю на кожному поверсі з виходом у відкритий внутрішній дворик. Модулі мають форму сот, яка має природне походження, що дає змогу блокування різних схем і можливість збільшення місткості дитячого садку.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Дніпроp

Project name:
Preschool educational institution with junior groups
Nomination: Unbuilt public objects
Lead Architect:
Milko Katerina
List of Team Members:
Borchuk Victoria, Goryany Vyacheslav, Lesova Alena, Kostina Lilia, Bondar Tetiana, Suhova Elena
Company name: DP-INVEST
Contact details:
dpi.project.mail@gmail.com, 066 745 58 96, 093 561 09 79
Brief description of project:
The preschool allows to keep up to 115 children. The block diagram of the building consists of 6 hexagonal block-modules: 4 two-storey blocks (group cells, a gym, and a music hall) and 2 single-storey units (an entrance zone, an administration, a first-aid room, and a catering unit). The blocks are interconnected with a gallery hall on each floor with access to an open courtyard. Modules have cells-like form copying the one of a natural origin, which allows blocking different schemes and an option to increase the capacity of the preschool.
Project year: 2018
Project location:
Dnipro
№ 257 DP-INVEST
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва проекту: Реабілітаційний центр
Ведучий архітектор: Мілько Катерина
Склад команди: Зозуля Аліна, Лесова Альона, Горяний В'ячеслав, Бондар Тетяна, Сухова Олена
Назва компанії: DP-INVEST
Контактні дані: dpi.project.mail@gmail.com, 066 745 58 96, 093 561 09 79
Короткий опис проекту: Реабілітаційний центр розташований в мальовничій зоні села Сурсько-Литовське, який розрахований на 3 відділення по 20 койко-місць. Будівля і прилегла територія забезпечують комфортне перебування та відновлення людей після отриманих травм. Будівля центру в плані має складну конфігурацію сегментної форми та перемінної поверховості. В центрі передбачаються великі засклені прорізи, які візуально об'єднують природний ландшафт з внутрішнім простором, що позитивно впливає на психологічний стан пацієнта.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: с. Сурсько-Литовське, Дніпропетровська область

Project name: Rehabilitation center
Lead Architect:
Milko Katerina
List of Team Members:
Zozulya Alina, Lesova Alena, Goryany Vyacheslav, Bondar Tetiana, Suhova Elena
Company name: DP-INVEST
Contact details:
dpi.project.mail@gmail.com, 066 745 58 96, 093 561 09 79
Brief description of project:
The rehabilitation center is located in the picturesque area of the village Sursko-Litovskoye and designed to maintain 3 units, with 20 beds each. The building and its adjoining area provide a comfortable stay and restoration for people with injuries. The building has a complex configuration of a segmental shape and different surfaces. In the center, there are large glazed openings which visually combine the natural landscape with the building's internal space: it affects the psychological state of the patients in a positive way.
Project year: 2020
Project location:
Sursko-Litovsk, Dnipropetrovsk region
№ 258 Anna Kyrii Architectural and Design Group
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object


Назва об'єкту: Будівництвозагальноосвітньої школи І ступеню
Ведучий архітектор: Віталій Нечай ГАП: Володимир Волошин
Авторський колектив: Станіслав Багрій, Володимир Волошин, Аліна Григорян, Анна Кирій, Олег Петруха.
Контактні дані: Анна Кирій, +38 050 351 52 77
Короткий опис проекту: Школа розрахована на навчання 960 учнів. В проект ми закладали наступні принципи: Нова школа має бути новою і за суттю, і за формою. Саме тому ми переосмислити навчальний простір, зробили його відкритим та дружнім для дітей, батьків, вчителів. Об'єми будівель розташовані так, щоб створити затишні та безпечні подвір'я для можливості активного відпочинку і навчання на відкритому повітрі, якого так потребують діти. Територія школи має цікаві рішення благоустрою, який кожною своєю ділянкою сприяє навчальному процесу та постійному пізнанню навколишнього світу. Архітектура сучасна та максимально відкрита до зовнішнього простору, як наші діти мають бути відкриті до цілого світу. Школа запроектована інклюзивного типу з можливістю навчання і, відповідно, доступу до всіх приміщень дітей і дорослих з особливими потребами.
Рік реалізації проекту: 2017-2018
Місце реалізації проекту: м. Бровари, вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області

Project name: Building of a secondary school of I degree
Lead Architect: Vitaly Nechay
List of Team Members: VitalyNechay, Darya Iurkevych, Anna Kyrii, Vitaly Nechay, Stanidlav Bagrii, Oleksandr Burchak, Ivan Skidan
Company name: Anna Kyrii Architectural and Design Group LLC
Contact details: Anna Kyrii +38 050 351 52 77
Brief description of project: Building of a secondary school of I degree on the street Petliura Simona (Chernyakhovskogo), 17-B in the city of Brovary, Kyiv region
Project year: 2017-2018
Project location: Petliura Simona street (Chernyakhovskogo), 17B in the city of Brovary, Kyiv region