Ukrainian Urban Awards
Комерційна архітектура
Commercial architecture
Бізнес-центр
Business Center

Торговий центр
Shopping center

Нереалізований комерційний об'єкт
Unbuilt commercial object
№ 008 Sivak+Partners
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту:
Майстерня скульптури в Хорватії
Ведучий архітектор: Дмитро Шматенко
Назва компанії: Sivak+Partners
Контактні дані: sivak-partners.com, mail@sivak-partners.com
Короткий опис проекту: Будівнича ділянка розташована на жвавій вулиці посеред офісних та промислових будівель. Головне побажання клієнта – розробити зручний для праці простір. На головний фасад будівлі були виведені усі технічні проміщення, щоб ізолювати майстерню від вуличного шучу та зробити тихе спокійне подвір^я з заднього фасаду майстерні. Там організований простір для відпочинку та проведення занять на відкритому повітрі.
Місце реалізації проекту: Хорватія


Project name: Sculpture workshop in Croatia
Nomination: Нереалізований комерційний об'єкт
Lead Architect: Dmitry Shmatenko
List of Team Members: Dmitry Shmatenko
Company name: Sivak+Partners
Contact details: sivak-partners.com, mail@sivak-partners.com
Brief description of project: The plot is located on a busy street in a dense building. The main desire of the client was to create a comfortable space for work and training. Technical rooms are located closer to the street and isolate the workshops from the noise of passing cars. Part of the territory is reserved for a patio with a rest area, which is also used for demonstration of sculptures in the open air.
Project year: 2017
Project location: Croatia
№ 009 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Мультифункційна будівля з багаторівневим паркінгом
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв
Склад команди: Андрій Бєляєв, Дмитро Смалюк. .
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Основна ідея проектної пропозиції полягає у виборі максимально ефективного типу багаторівневого паркінгу, який залишає достатньо об'єму ділянки для інших функцій. Об'єм ділянки над паркінгом використано для влаштування конгрес-холу, а геометрія рамп паркінгу сприяла влаштуванню глядацького залу у формі амфітеатру з балконом. Передбачено можливість заїзду авто / завантаження великогабаритних об'єктів у конгрес-хол безпосередньо з останнього рівня паркінгу.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: вул. Федьковича 55, Львів

Project name: Multifunctional building with multi-level parking
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Dmytro Smalyuk
Company name: ATO-Bel architects.
Contact details: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25.
Brief description of project: The main idea of the project proposal is to choose the most efficient type of multi-level parking that leaves enough space for other functions. The volume of the area above the parking is used to accommodate the congress hall, and the geometry of the parking ramp contributes to the arrangement of the auditorium in the form of an amphitheater with a balcony. The possibility of an automobile entrance / loading of large objects in the congress hall directly from the last level of parking is also provided.
Project year: 2016
Project location: Fedkovicha str. 55, Lviv№ 028 Domum Group Architectural and Design Studio
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту:
Торгово – розважальний комплекс в м. Рівне, по вул. Льонокомбінатівська
Ведучий архітектор: Юлія Рогожина
Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну Domum Group
Короткий опис проекту: Ескізний проект торгово-розважального комплексу для Забудовника UBC. Оскільки Рівненщина славиться багатcтвом на таку корисну копалину як бурштин, пілотна назва комплексу була «Amber Hall». Ідеєю комплексу послужив корабель, який ніби височіє над хвилями. Також разом з архітектурною частиною комплексу розроблявся зовнішній вигляд мосту через дорожнє кільце. Така будівля конструкція розроблялась як візитна картка м. Рівне.
Рік реалізації: Прогнозований рік реалізації був 2017
Місце реалізації проекту: м. Рівне, Рівненської області

Project name: Shopping and entertainment complex in the city of Rivne, on Lionokombinativska st.
Lead Architect: Julia Rogozhina
List of team members: Julia Rogozhina, Nazar Knysh
Company name: Domum Group Architectural and Design Studio
Brief description of the project: A sketchy project of shopping and entertainment complex has been made for UBC Builder. As Rivne region is famous for its wealth on such precious stones as amber, the pilot name of the complex was "Amber Hall". The idea of the complex was a form of a ship, which seemed to rise above the waves. Also the appearance of the bridge through the road ring was constructed with the architectural part of the complex. Such a building is designed to be a visit card of the city of Rivne.
Project year: projected year of realization was 2017
Project location: Rivne, Rivne region


№ 047 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Офісна будівля у Львові, Україна
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Проектом передбачено спорудження офісної будівлі на місці існуючого будинку, виконаного у стилістиці рядової австрійської забудови. Рішення про демонтаж є цілком виправданим у даному випадку, оскільки це - єдиний будинок у такій стилістиці на усій ділянці вулиці, оточений будинками з модерністичним характером архітектури, що були збудовані значно пізніше. В такому контексті рядова австрійська забудова не розкриває своєї цінності і є, радше, дисонуючим елементом. Очевидно, що і планування, зумовлені конструктивною схемою будинку, та його енергоефективність не відповідають потребам сучасної офісної будівлі.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: вул Федьковича, 40, Львів

Project name: Office building in Lviv, Ukraine
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk
Company name: ATO-Bel architects
Contact details: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Brief description of project: The project provides the construction of an office building instead of the existing linear Austrian building. The dismantling solution is entirely defensible in this case, because it is the only building in such style on the entire street, surrounded by houses with modernistic architecture, which were built later. In this context, linear Austrian construction does not reveal its value and is, rather, a dissonant element. Due to the design scheme of the house, planning and energy efficiency, obviously, do not respond the needs of the modern office building.
Project year: 2017
Project location: Fedkovicha str. 40, Lviv
№ 079 PINIK Architectural studio
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: ТЦ БОБРОВКА
Ведучий архітектор: Ганна Папуша
Склад команди: Ганна Папуша, Юрий Нос
Назва компанії: Архітектурна майстерня "ПІН І К"
Контактні дані: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Короткий опис проекту: Будівля торгівельного центру включає в себе приміщення: торгового призначення (орендні площі) розміщуються на 1-му і 2-му поверхах, технічні - на покрівлі і на 1-му поверсі, адміністративні -на 2-му поверсі. Вертикальне переміщення відвідувачів і товарів з торговельних залів до автостоянки - за допомогою сходів, що виходять назовні. Для доступності маломобільним відвідувачам виконаний пандус на головному фасаді. Зовнішній вигляд висловлює монументальність і відкритість, що підкреслюється масивністю другого поверху, і прозорістю, за рахунок вітражної системи на 1-му поверсі.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту:
м. Дніпро

Project name: BOBROVKA store
Lead Architect: Anna Papusha
List of Team Members:
Anna Papusha, Yuriy Nos
Company name: PINIK Architectural studio
Contact details: 0504513955 0501827295 am.pinik@gmail.com
Brief description of project:
The building of the shopping center includes premises: commercial premises (lease areas) are located on the 1st and 2nd floors, technical ones - on the roof and on the first floor, on the administrative floor - on the 2nd floor. Vertical movement of visitors and goods from the sales halls to the parking lot - with the help of stairs that go outside. For access to low-mobility visitors a ramp on the main facade is performed. Appearance is expressed by the monumentality and openness emphasized by the massiveness of the second floor, and by the transparency of the stained glass system on the 1st floor.
Project year: -
Project location:
Dnipro
№ 082 Рабан Тарас / Raban Taras
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Будівництво торгово-офісного центру по вул. Кривий Вал,37 в м. Луцьку
Ведучий архітектор: Рабан Тарас
Склад команди: Рабан Тарас, Лисюк Мар'яна
Контактні дані: 0631425867, 0503781058, 0630565217, 0501259481
Короткий опис проекту: Вулиця Лесі Українки, Кривий Вал (перетин вулиць) є одними із основних істрочних, центральних вулиць міста Луцька. Тут збережено чимало будинків різних епох та стилів. Розташовані пам'ятки архітектури ХІХ-ХХст., будівелі у стилі модерн, конструктивізм, еклектичні будівлі з ознаками класицизму, так званий цегляний стиль. Характер простору та формосприйняття даної території формують бачення проектної будівлі.
Рік реалізації проекту: 2018-2020рр
Місце реалізації проекту: Волинська область, м. Луцьк, вул. Кривий Вал,37

Progect name: Construction of a shopping and office center on the street. Krivoy Val, 37 in Lutsk
Nomination: Commercial architecture, unrealized commercial object
Lead Architect: Raban Taras
List of Team Members: Raban Taras, Lysyuk Maryana
Contact details: 0631425867, 0503781058, 0630565217, 0501259481
Brief description of the project: Lesi Ukrainki Street, Kryviy Val (crossing the streets) are among the main interstate, central streets of the city of Lutsk. Many houses of different eras and styles are preserved here. There are architectural monuments of the 19th-20th centuries, modernist buildings, constructivism, eclectic buildings with signs of classicism, the so-called brick style. The nature of the space and form of the acceptance of this territory form the vision of the design building.
Projekt year: 2018-2020g
Project location: Volyn region, Lutsk, street Krivoy Val, 37
№ 129 Domevo.architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Дом Franke
Ведучий архітектор: Богдан Костельний, Зоряна Тихончук
Склад команди: Ярослав Ващенко, Олена Овчаренко
Назва компанії: Domevo.architects
Контактні дані: +380673244695, +380686827176
Короткий опис проекту: Сучасне місто-мегаполіс, столиця з потужною архітектурною спадщиною – ось наш основний замовник в даному проекті. Виправдати його високі стандарти, внести новий силует, який достойно впишеться в образ нашого міста, такою є наша мета.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, проспект Дружби Народів 13б

Project name: Dom FRANKE
Lead Architect: Bogdan Kostelnyi, Zoryana Tykhonchuk
List of Team Members: Yaroslav Vashchenko, Olena Ovcharenko
Company name: Domevo.architects
Contact details: +380673244695, +380686827176
Brief description of project: Modern city, the magapolis, the capital with powerfull architectural heritage is our main customer in this draft. Our objective is to live up to it`s standarts, to make a new skyline, that will fill into the image of the city with dignity.
Project year: 2018
Project location: 13-B, Prospect Druzhby Narodiv, Kiev, Ukraine
№ 168 Comfortbud Design Institute
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Офісний комплекс IT HUB
Ведучий архітектор: Віталій Козлов
Склад команди: Віталій Козлов, Тарас Стахів, Богдан Круцько, Назар Баб'як
Назва компанії: ТзОВ «Інститут проектування «Комфортбуд»
Контактні дані: www.comfortbud.ua, +38 (032) 235-08-70
Короткий опис проекту: Для організації офісної роботи пропонується комбінований підхід в плануванні. Загальний, відкритий офісний простір поєднано з індивідуальними кімнатами. Приміщення відокремлюватимуться один від одного і від зон, призначених для спільного користування, прозорими перегородками. Остаточне планування визначатиметься за конкретними потребами ІТ компаній. Архітектура будівлі, в нашому випадку, формується від інтер'єру до екстер'єру. Великі блоки-консолі з терасами виходять назовні будівлі, хаотично, копіюючи природну різноманітність гігантських скель – це неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження виступів-каменів. Завдяки цим консолям якісно збільшується площа офісного комплексу, досягається об'ємно-просторова виразність та підсилюється ефект інтеграції з довкіллям.
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. П.Мирного, 24

Project name: IT HUB
Nomination: Unbuilt commercial object
Lead Architect: Vitaliy Kozlov
List of Team Members: Vitaliy Kozlov, Taras Stakhiv, Bogdan Krutsko, Nazar Babiak
Company name: Comfortbud Design Institute
Contact details: www.comfortbud.ua, +38 (032) 235-08-70
Brief description of project: For the office work organization a combined approach in planning is offered. General, open office space is combined with individual rooms. The premises will be separated from each other and from zones intended for joint use, by transparent bulkheads. The final planning will be tailored to the specific needs of IT companies.The architecture of the building, in our case, is formed from the interior to the exterior. Large console blocks with terraces go outside the building, in chaotic way, copying the natural diversity of giant rocks. That is unique in its forms and location, an accumulation of stones. Thanks to these consoles, the area of the office complex increases qualitatively, the spatial and volume resolution is achieved and the effect of integration with the environment intensifies.
Project year: 2015
Project location: LVIV, P. Myrnogo/24 str
№ 170 Interim Architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Меблевий шоурум в Одесі
Ведучий архітектор: Максим Бадьорный
Склад команди: Артем Занєгін, Кирило Майхопар
Назва компанії: Interim Architects
Контактні дані: max.badyornij@gmail.com +380674851691
Короткий опис проекту: Проект розташований в індустріальному малоповерховому районі Одеси в межах меблевої фабрики, яка виробляє об'єкти, виставлені в шоурумі.
Щоб досягти візуального взаємодії між просторами, частина кожного перекриття була видалена. Жорсткість конструкції досягається за допомогою бетонного ядра, яке вертикально пронизує будівлю. Також в ядрі сконцентровані всі комунікації і санвузли. Сходи, що утворюють єдиний шлях, розташовані уздовж зовнішньої стіни, щоб відвідувачі могли оглянути простір цілком. Фасад будівлі, виконаний з білих листів ПВЛ, днем виглядає цілісним, а ввечері здається прозорим. Крім цього, оболонка будівлі виступає в ролі затіняючого елемента.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: Furniture showroom in Odessa
Lead Architect: Maxim Badyornij
Least of Team Members: Artem Zanegin, Kirill Maikhopar
Company name: Interim Architects
Contact details: max.badyornij@gmail.com +380674851691
Brief description of project: The project is situated in an industrial area in low-rise part of Odessa, Ukraine, in the premise of a furniture factory that produces furniture exhibited in the showroom. To achieve visual relationship between spaces, part of each floor has been removed. Additional structural integrity is provided by a concrete core that pierces the building vertically, it also houses all services and bathrooms. To give visitors a way to experience the whole building, staircases are placed along the outer walls, forming a single path. White expanded metal mesh makes the facades seem solid in day and transparent at night. The mesh is not only used to create a unique lighting situation, it also serves as a shading element helping to keep the building cooler.
Project year: 2017
Project location: Odessa, Ukraine
№ 177 Володимир Пірог / Vladimir Piroh
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Бізнес-центр / Business Center


Назва проекту: Офіс компанії PET technologies
Ведучий архітектор: Володимир Пірог
Склад команди: Володимир Пірог, Дмитро Пірог
Контактні дані: 0684558225, 0676714408 vova4994pirog@gmail.com
Короткий опис проекту: У цьому проекті архітектура, функціональність і технічне забезпечення становлять єдине ціле. Саме ця цілісність стала невід'ємною частиною сприйняття об'єкта як зовні, так і зсередини. Характерні об'єми будівлі відображають логіку внутрішнього простору. До головного корпусу офісу під кутом примикає ще один адміністративний блок, з'єднаний безпосередньо з виробничою будівлею. Вінчає головний корпус двосхилий скляний дах, який зсередини сприймається як концептуальна основа ідеї проекту. Висота атріуму перевищує десять метрів. Загальна площа офісу становить 1500 м2. Конструкція являє собою монолітний каркас. Для даху та центральних сходів використані алюмінієві металоконструкції. Огородження сходів і сходового отвору виконано із загартованого графітового триплекса. В інтер'єрі використана наливна підлога, бетонні вставки, шпон натуральної деревини.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Чернигів

Project name: Office of the company PET technologies"
Lead Architect: Vladimir Piroh
List of Team Members: Vladimir Piroh, Dmitry Piroh
Contactdetails: 0684558225, 0676714408 vova4994pirog@gmail.com
Brief description of project: In this project, architecture, functionality and technical support form a single whole. It is this integrity that has become an integral part of the perception of the object both externally and internally. The typical volumes of the building reflect the logic of the interior space. The headquarters of the office is adjacent to an angle with another administrative block connected directly to the production building. Crowns the main building a double-skinned glass roof, which is internally perceived as the conceptual basis of the idea of the project. The height of the atrium exceeds ten meters. The total area of the office is 1500 m2. The construction is a monolithic frame. For roof and central stairs, aluminum metal structures are used. The enclosure of the ladder and the staircase is made of tempered graphite triplex. In the interior, the fill floor, concrete inserts, and veneer of natural wood are used.
Project year: 2017
Project location: Chernigiv city
№ 186 Dmytro Aranchii Architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Стала континуальність
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Ігор Кішта, Альона Бондар, Євген Кравченко
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Проект офісу продажів житлового кварталу Poetica. Будівля демонструє засади сталого проектування використовуючи ресайклінгові матеріали концепції «з колиски в колиску» (cradle-to-cradle), забезпечуючи параметри модульності та мобільності завдяки фундаменту з геопаль та розбірному транспортовуваному каркасу; та пропонуючи зелений дах, що захищає від перегріву влітку, зменшує рівень CO2 й навантаження на міську систему водовідведення та сприяє природності оточення відвідувачів та перехожих. Відтак, об'єкт сповідує справжні цінності, що їх поділяє девелоперська компанія.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: Sustainable Continuity
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Ihor Kishta, Aliona Bondar, Yevhen Kravchenko
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: Sales office of Poetica residential block. The building demonstrates sustainable design approaches using cradle-to-cradle concept's materials lifecycle and providing modularity and mobile parameters due to geo-pile basements and reassemble transportable frame, green roof, that protects from overheating in summer, decreases CO2 level and city canalization load and makes natural surroundings for visitors and pedestrians. Thus, project brings real values that matter to developer as well.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 187 Dmytro Aranchii Architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Enso
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Ангеліна Гладушевська, Вадим Милостюк, Євген Кравченко
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Проект офісу продажів житлового кварталу Poetica. Будівля демонструє засади сталого проектування використовуючи ресайклінгові матеріали концепції «з колиски в колиску» (cradle-to-cradle), забезпечуючи параметри модульності та мобільності завдяки фундаменту з геопаль та розбірному транспортовуваному каркасу; та пропонуючи зелений дах, що захищає від перегріву влітку, зменшує рівень CO2 й навантаження на міську систему водовідведення та сприяє природності оточення відвідувачів та перехожих. Відтак, об'єкт сповідує справжні цінності, що їх поділяє девелоперська компанія.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: Enso
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Anhelina Hladushevska, Vadym Mylostuk, Yevhen Kravchenko
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: Sales office of Poetica residential block. The building demonstrates sustainable design approaches using cradle-to-cradle concept's materials lifecycle and providing modularity and mobile parameters due to geo-pile basements and reassemble transportable frame, green roof, that protects from overheating in summer, decreases CO2 level and city canalization load and makes natural surroundings for visitors and pedestrians. Thus, project brings real values that matter to developer as well.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 196 Бюро Раден / Bureau Raden
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Проект торгівельного центру по вул. Вербицького
Ведучий архітектор: Сергій Казарянц
Назва компанії: ТОВ «Бюро Раден»
Контактні дані: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Короткий опис проекту: Проектом передбачено будівництво торгівельного центру по вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі, м. Київ. Проект, виконаний у сучасній архітектурі, гармонійно вписується у існуючу містобудівну ситуацію.
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: The project of the shopping center on the Verbitsky street.
Lead Architect: Sergiy Kazarianc
Company name: LLС Bureau Raden
Contact details: raden_2005@ukr.net +380 67 238 32 27
Brief description of project: The project provides for the construction of a shopping center on the street. Architect Verbitsky in Darnytskyi district, Kyiv. The project, executed in modern architecture, harmoniously fits into the existing urban development situation.
Project location: Kyiv
№ 219 Dekart Studio
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Офісна будівля
Ведучий архітектор: Єксарев Анатолій
Склад команди: Гаєнко Ігор, Бочарова Анастасія, Мельник Віталій
Назва компанії: Dekart Studio
Контактні дані: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Короткий опис проекту: Нова офісна будівля мінімалістична та стримана за побажанням Замовника. Загальний об'єм будівлі створює статичний та монументальний образ. Різний крок вікон і фасадних матеріалів створюють легку динаміку. Наша мета полягала в створенні комфортних планувальних рішень для відвідувачів, працівників та керівництва офісу.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Черкаси, Україна

Project name: Office building
Lead Architect: Yeksarev Anatoliy
List of Team Members: Gaenko Igor, Bocharova Anastasiia, Melnik Vitaliy
Company name: Dekart Studio
Contact details: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Brief description of project: The new office building is minimalistic and restrained according to technical task of the owner. The whole view of the building creates a static and monumental image. Different steps of windows and facade materials create an easy dynamic. Our goal was to create comfortable planning solutions for visitors, employees and office management.
Project year: 2018
Project location: Cherkasy, Ukraine
№ 222 Dekart Studio
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Бізнес центр
Ведучий архітектор: Єксарев Анатолій
Склад команди: Кузьмішен Костянтин, Шмагло Максим.
Назва компанії: Dekart Studio
Контактні дані: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Короткий опис проекту: Бізнес центр у місті Одеса спроектований за міжнародними стандартами і вимогами. Представляє собою 20-ти поверхову будівлю. Гострі грані фасаду поєднуються з геометрично правильним об'ємом об'єкта і виконані з світлопрозорих віконних систем. Головна мета - не виходити за межі устояних уявлень і створити те, що буде перевершувати всі аналоги.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Одеса, Україна

Project name: Business center
Lead Architect: Yeksarev Anatoliy
List of Team Members: Kuzmishen Konstantin, Shmaglo Maksim.
Company name: Dekart Studio
Contact details: dekart-studio.com, +38 (096) 765 13 07, dekartstudio2000@gmail.com
Brief description of project: The business center in the city of Odessa is designed according to international standards and requirements. It is a 20 storey building. The sharp edges of the facade are combined with the geometrically correct volume of the object and are made of translucent window systems. The main goal is not to go beyond the framework of established ideas and create what will surpass all analogues.
Project year: 2018
Project location: Odessa, Ukraine
№ 225 АРДІС / ARDIS
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: бізнес-центр «Грифон»
Назва компанії: проектно-будівельна фірма «АРДІС»
Ведучий архітектор: Головатюк Аліна
Склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Оригінальний характер реалістичної концепції БЦ класу B з виразною архітектурою. Враховано максимальне використання металевих конструкцій. Основна концепція архітектури БЦ пов'язана з напрямком діяльності компанії «Griffon» (сейфи, системи безпеки). Стратегії проекту полягають у підвищенні привабливості території, де буде розташований бізнес центр, для жителів Києва та гостей столиці. Буде створений мультифункціональний простір, де головною є людина; забезпечені показники довкілля, що відповідають нормам комфорту.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: Україна, Київ , вул. Новопирогівська, 8

Project name: Business Center «Griffon»
Company name: design-construction company «ARDIS»
Lead Architect: Holovatiuk Alina
List of team members: Holovatiuk Alina, Leshchenko Nellya
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: The original character of the realistic concept of business center class B with a distinct architecture. The maximum use of metal structures is taken into account. The main concept of the architecture of the business center is connected with the direction of the company "Griffon" (safes, security systems). The project's strategies are to increase the attractiveness of the area, where the business center will be situated, for the residents of Kiev and guests of the capital. A multifunctional space will be created, where the person is the main one; the environmental indicators, that meet the standards of comfort, will be provided.
Project year: 2016
Project location: Ukraine, Kiev, Novopirugovskaya street, 8
№ 253 Sulyk Architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Офіс С3
Ведучий архітектор: Тарас Сулик
Склад команди: Тарас Сулик, Олена Артемчук,Іван Маркович, Катерина Калетинець
Назва компанії: Sulyk Architects
Контактні дані: sulykarchitects@gmail.com , 097 098 0002
Короткий опис проекту: Об'єкт знаходиться в центральній частині Івано-Франківська на межі адміністративної та житлової забудови. Метою реконструкції було переоблаштування закинутої будівлі під офіси зі збільшенням площі та дотриманням навколишньої поверховості. План реконструкції передбачає розвиток споруди в двох напрямках: розширення об'єму першого поверху для влаштування рецепції, конференц-залу та тераси загального користування і добудови нового офісного об'єму.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Івано-Франківськ

Project name: Office S3
Lead Architect: Taras Sulyk
List of Team Members: Taras Sulyk, Olena Artemchuk, Ivan Markovych, Kateryna Kaletynets
Company name: Sulyk Architects
Contact details: sulykarchitects@gmail.com , 097 098 0002
Brief description of project: The brief began with a requirement to accommodate offices/studios in the abandoned building in the center of the city. The reconstruction process is divided into three parts: main block rearrangement, first floor extension (conference block) and new upper volume on top.
Project year: 2018
Project location: Ivano-Frankivsk city, Ukraine
№ 264 Design Evolution
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: OFFROAD & DRIFT
Ведучий архітектор: Ронжин Дмитро
Назва компанії: Design Evolution
Контактні дані: 044 209 09 13
Короткий опис проекту: Головна фішка проекту - це використання металевих контейнерів при проектуванні екстер'єру комплексу. Перша будівля - майстерня з кімнатами очікування і кабінетом керівника, які оформлені з яскравих помаранчевих контейнерів. Друга будівля, зроблене з контейнерів графітового кольору під офіс і склад. Екстер'єр будівлі - каркас із залізобетонних і двотаврових балок, яка стоїть на свайно-стрічковому фундаменті. OFFROAD & DRIFT - нестандартний зовнішній вигляд з крутим дизайном. Здоровенні джипи, гарчання потужних двигунів, високий кліренс і жорстка підвіска - ось атмосфера майбутнього СТО.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: передмістя Києва

Project name: OFFROAD & DRIFT
Lead Architect: Ronzhin Dmytro
Company name: Design Evolution
Contact details: 044 209 09 13
Brief description of project: The basis for the design was the industrial style. The main materials we have used in the facing are concrete and metal. The main colors are graphite, orange and white. The ventilation and air conditioning system of open type was designed for all buildings. All the décor elements emphasize the purpose of the room. But the unique light in the work area is run out of course. It is made of a Minicooper's body, painted in white color. A stand for the keys, which marked "Men's cosmetic", is another non-standard element. The decor and the furniture turned out to be not dull and bright.
Project year: 2017
Project location: suburb of Kiev
№ 278 АРХІМАТИКА / ARCHIMATIKA
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: ТРЦ "Бурундуки"
Ведучий архітектор: Олександр Попов
Склад команди: В. Бебешко, А. Додонов
Назва компанії: АРХІМАТИКА
Контактні дані: +38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Короткий опис проекту: Різноманітний набір громадських функцій від об'єктів харчування до концертного залу, що виходять в центральний атріум. Можливість проведення виставок в зимовому саду на 4-му рівні, створюють аналог багаторівневого міського громадського простору, призначеного для цілорічного використання, що важливо в умовах суворого Новосибірського клімату.
Загальна площа: 130 000 м2.
Рік реалізації проекту: 2014
Місце реалізації проекту: Россія, м. Новосибірськ

Project name: Shopping Mall "Burunduki"
Lead Architect: Aleksander Popov
List of Team Members: V. Bebeshko, A. Dodonov
Company name: ARCHIMATIKA
Contact details:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Brief description of project: Diversity of public functions from food to concert halls opening into the central atrium, gives the possibility of holding exhibitions in the winter garden on the 4th level. This creates an analogue of the multi-level urban public space intended for year-round use, which is important in the severe Novosibirsk climate.
Total area: 130 000 m2.
Project year: 2014
Project location: Russia, Novosibirsk
№ 282 АРХІМАТИКА/ ARCHIMATIKA, One M2 Architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Бізнес-центр / Business Center


Назва проекту: Бізнес-центр Оптима Плаза
Ведучий архітектор: Дмитро Васильєв, Катерина Оначук
Склад команди: О. Столовий, О. Походенко
Назва компанії: АРХІМАТИКА, One M2 Architects
Контактні дані: +38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Короткий опис проекту: Перший у Львові бізнес-центр з «зеленим» сертифікатом BREEAM. Естетика будівлі пов'язана з його енергоефективністю, що дозволяє скоротити його споживання енергії майже на 40%. Основним завданням було створити якісне та функціональне середовище для вибагливих IT-компаній. Таким чином в місті з'явився великий IT-Hub, в якому створені всі умови для комфортного розвитку малого та середнього бізнесу.
Загальна площа: 19 300 м2.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Наукова, 7Д

Project name: Business Center Optima Plaza
Lead Architect: Dmitry Vasyliev, Aleksander Popov, Kateryna Onachuk
List of Team Members: O.Stolovyi, O. Pokhodenko
Company name: ARCHIMATIKA, One M2 Architects
Contact details:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Brief description of project: The first business center with a "green" BREEAM certificate in Lviv. The aesthetics of the building is associated with its energy efficiency, which reduces its energy consumption by almost 40%. The main task was to create a quality and functional environment for demanding IT companies. Thus, a large IT-Hub appeared in the city, which created all the conditions for the comfortable development of small and medium-sized businesses.
Total area: 19 300 m2.
Project year: 2016
Project location: Kyiv, 7D Naukova Str.
№ 304 KAN DEVELOPMENT
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Бізнес-центр / Business Center


Назва проекту:
101 Tower
Ведучий архітектор:
Проектне бюро - Архітектурне бюро А. Коваль, Архіматика
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані:
Тел.+38 (044) 247 57 48 office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
Цей бізнес-центр примітний у всьому: неповторний вигляд, досконала інженерія, зручні планування, сервіс найвищого рівня, вигідна локація. Головний вхід в офісну частину комплексу і в'їзд в автоматизований паркінг на 300 машино-місць орієнтований на вул. Л.Толстого. Розташувавшись на вул. Толстого, 57, біля перетину з вул. Жилянською, 101 Tower став новою бізнес-домінантою не лише Центрального ділового району, але й всього міста. Безпеку і зручність експлуатації забезпечила концепція «інтелектуальної будівлі». Повна диспетчеризація усіх систем життєзабезпечення і функціонування будівлі здійснюється з єдиного пульта. 2 конференц-зали, оснащені новітнім технічним обладнанням, розташовані на 7-му поверсі, можуть вмістити до 210 чоловік. Тут же розташоване еко-кафе «GreenCity», гостинне місце, де відвідувачі і гості бізнесу-центру можуть відпочити у невимушеній атмосфері.101 Tower відкрив новий етап розвитку ринку офісних центрів, вміщаючи в поняття бізнес-центру щось більше, аніж просто місце роботи, але й невід'ємний комплекс послуг, які роблять цю роботу більш легкою і приємною.
Рік реалізації проекту: I квартал 2012 р..
Місце реалізації проекту:
м. Київ. вул. Л. Толстого, 57

Project name: 101 Tower
Lead Architect:
Design – A. Koval Architectural Bureau, Arhimatika
Company name: KAN DEVELOPMENT
Contact details:
Tel.+38 (044) 247 57 48 office@kandevelopment.com
Brief description of project:
This shimmering glass building rises 27 stories above Lva Tolstoho Street and the Business District of Kyiv, offering breathtaking views of the city. Its combination of robust solidity and strength, high degree of finish and fine materials, unusual form and superb amenities make it a subtle, sophisticated modern landmark of urbanity.
Inside, its design allows about than 60 thousandsquare-meters of interior space, including a modern swim and fitness club, a beauty salon, elegant conference halls, cafes and restaurants, and nearly 260 indoor parking spaces. From the 8th to the 27th floors, the building is comprised of premium flexible office space ranging from oversized lots to variably expandable areas. The increasingly popular "smart building" concept is at the core of 101 Tower design, providing not just the many conveniences and comforts, but also connecting the various pieces in an integrated, dynamic and functional way. The result of this vision is a sophisticated urban structure that seamlessly fulfills its mission while enhancing efficient performance, supporting a robust electric grid and allowing for highly accommodating working space, among its many amenities.
Project year: Q1 2012
Project location:
57 L. Tolstoho Street, Kyiv
№ 306 KAN DEVELOPMENT
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Бізнес-центр / Business Center


Назва проекту:
IQ BUSINESS CENTER
Ведучий архітектор:
Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT Контактні дані: Тел.+38 (044) 247 57 48 office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
ПЕРШИЙ У КИЄВІ БІЗНЕС-ЦЕНТР КЛАСУ «А+» Бізнес-Центр розташований у центрі міста на перетині бульвару Дружби Народів і вул. Сергія Струтинського — у місці, до якого однаково зручно добратися з будь-якої точки міста, як власним автомобілем, так і громадським транспортом. Така локація дозволяє максимально швидко і комфортно добиратися від бізнес-центру до аеропорту, а також основними магістралям міста, — бульвару Лесі Українки, Набережному і Столичному шосе, шосе на Конча Заспу та ін. «Розумний» бізнес-центр поєднує у собі статус та інноваційні технології. В IQ Business Center вперше будуть використані унікальні рішення у сфері інженерних мереж і фасадних систем. ВЛАСНА ІНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ: фітнес-центр Sport Life; басейн (20 метрів); конференц-центр; ресторан; їдальня для співробітників і кафе; відділення банку; підземний паркінг на 229 автомобілів Рік реалізації проекту: IV квартал 2013 р.
Місце реалізації проекту:
м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15

Project name: IQ BUSINESS CENTER
Lead Architect: Design Office – Pashenko Architectural Bureau
Company name: KAN DEVELOPMENT
Contact details:
Tel.+38 (044) 247 57 48 Email: office@kandevelopment.com
Brief description of project:
FIRST IN KIEV BUSINESS CENTER CLASS "A +" IQ Business Center is the newest benchmark of luxury office space for the top management and CEO's, gracing the Kyiv skyline with its ultra-modern design and unparalleled sophistication. Located in one of Kiev's most desirable neighborhoods, Pechersk, it is one of the city's few A+ business class developments. The exterior of the building is a breathtaking architectural masterpiece. The 19-story tower offers a wide variety of well-appointed units, which includes office space able to satisfy any need and preference. The building showcases numerous luxurious amenities including exclusive office lofts, an oversized swimming pool and fitness center, services desk, upscale boutiques, a helicopter landing pad, a state-of-the-art conference hall, VIP elevators, round-the-clock security guards on premises, and more.Superb panoramic views of the city and its lush green river banks can be seen from each of the units, and from the multiple terraces located throughout the building. Steps from the capital's sophisticated shops and nightlife, and minutes from the financial and government district, IQ Business Center is the ideal location. From exquisite restaurants and cafes to concierge service, from VIP parking and separate entrance, IQ Business Center tenants have everything they may desire and more at this brand new property, located short distance away from the city's highways, airports, main streets and many other important locations.
Project year: Q4 2013
Project location:
13-15 Bolsunovskaya Street, Kyiv
№ 307 KAN DEVELOPMENT
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Торговий центр / Shopping center


Назва проекту:
Торгово-розважальний центр Ocean Plaza
Ведучий архітектор: Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані:
Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
Либідська площа, на якій розташований торгово-розважальний центр, знаходиться у безпосередній близькості від історичної частини міста на перетині вулиць Велика Васильківська, Горького і бульвару Дружби Народів. Вулиця Велика Васильківська - найдовша історична торговельна вулиця Києва і є продовженням Хрещатика - центральної магістралі міста. Яскрава сучасна архітектура із застосуванням новітніх фасадних медіа-технологій, благоустрій громадської площі перед торгово-розважальним центром, ультрасучасний дизайн інтер'єру, створений міжнародною компанією Chapman Taylor, велика розважальна складова, серед якої перший в Україні, унікальний парк розваг для дітей всесвітньо відомої мережі HAPPYLON і ретельний підбір кращих світових торговельних марок, дозволять створити у центрі Києва унікальне місце для покупок, відпочинку і розваг.
Рік реалізації проекту:
2012 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Горького, 176

Project name:
Shopping entertainment center Ocean Plaza
Lead Architect: Design - Pashenko Architectural Bureau
Company name: KAN DEVELOPMENT
Contact details:
Tel.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Brief description of project: The stunning Ocean Plaza delivers the «wow» factor. No other shopping mall in Ukraine boasts such an appeal, with a daily visitor flow of nearly 65 thousand. Ocean Plaza is a true marvel, another impressive example of innovative design and the highest quality possible that we are accustomed to deliver. Its grandest attraction by far is a thrilling 350-ton aquarium tank, the largest in Eastern Europe. It is built as a unique closed aquatic ecosystem, and houses thousands of Pacific Ocean inhabitants, including several species of sharks and rays, a multitude of variously shaped corrals, and countless bright tropical fish. Crowned by a centerpiece sculpture we commissioned from the world-renowned artist Frank Meisler, it is our statement of professional excellence and high-tech urban sophistication.With its ultra-modern interior design, an outdoor beach club, a carting center, a cinema complex, and a stunning multitude of unique cafes and restaurants; one-of-the-kind child amusement park set up by the world-famous Happylon;
Project year:
2012
Project location:
176 Antonovicha Street, Kyiv
№ 328 Urban Experts
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Друга черга ТРЦ Apollo у Дніпрі
Головний архітектор: Наталія Воліна
Склад команди: Казимірська О., Карімов Є., Пономаренко А., Пузько С., Слажнєв Б., Соловйов А., Фурман В.
Назва компанії: Urban Experts
Контактні дані: 044 33 77 6 77, alex_pr@urbanexperts.co
Короткий опис проекту: Розбудова сучасного торгово-розважального центру у місті Дніпро. Архітектори створили концепцію, базуючись на попередньому дослідженні ринку торговельної нерухомості та споживацьких вподобань жителів міста До складу другої черги ТРЦ увійшли кінотеатри з новітнітніми технологіями, ритейл-галереями та великою зоною фудкорту та літня тераса для відпочинку відвідувачів ТРЦ. Наразі Urban Experts здійснює повностадійне проектування ТРЦ.
Рік реалізації проекту: наразі у процесі будівництва
Місце реалізації проекту: Чечеловський район міста Дніпро

Project name: Second phase of SEC Apollo in Dnipro
Lead Architect: Natalia Volina
List of Team Members: Kazimirska O, Karimov Є, Ponomarenko A, Puzko S, Slazhnev B, Solovyov A, Furman V
Company name: Urban Experts
Contact details: 044 33 77 6 77, alex_pr@urbanexperts.co
Brief description of project: Second phase of the shopping and entertainment center in Dnipro. The architects created the concept based on a commercial real estate market research and consumer preferences of the city's residents. The second phase of the shopping center includes cinema with unique advanced technologies, as well as retail galleries, spacious FnB area and a summer terrace. Urban Experts are currently carrying out a full-stage design of the shopping center.
Project year: currently under construction
Project location: Dnipro City
№ 348 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Бізнес-центр по вул. Московська
Ведучий архітектор: Максімов О.
Склад команди: Максімов О., Столяров Д, Молєв Ю., Гомон Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Розташування спроектованої будівлі бізнес центру дозволяє що найдовше людям працювати при денному сонячному світлі без допомоги штучних джерел світла. Масивні стіни обмежують його скляні поверхні. Різні відстані між зовнішніми колонами різних поверхів створюють гру протилежних фасадів.
Рік реалізації проекту: --
Місце реалізації проекту: м.Київ, вул.Московська

Project name: Business center on the Moskovska str.
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Maksimov O., Stolyarov D., Molev Y., Gomon D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The right location of the building lets the people work effectively at the natural sunlight without the artificial sources of light. The massive walls limit the glass surface. The different distances between the columns create impressive play of the different materials of the façade.
Project year:--
Project location: Kyiv, Moskovska str.
№ 349 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Бізнес-центр "Success"
Ведучий архітектор: Максімов О.
Склад команди: Максімов О., Столяров Д, Молєв Ю., Гомон Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Розташування спроектованої будівлі бізнес центру дозволяє що найдовше людям працювати при денному сонячному світлі без допомоги штучних джерел світла. Масивні стіни обмежують його скляні поверхні. Різні відстані між зовнішніми колонами різних поверхів створюють гру протилежних фасадів.
Рік реалізації проекту: --
Місце реалізації проекту: м.Київ, вул.Московська

Project name: "Success" Business center .
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Maksimov O., Stolyarov D., Molev Y., Gomon D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The right location of the building lets the people work effectively at the natural sunlight without the artificial sources of light. The massive walls limit the glass surface. The different distances between the columns create impressive play of the different materials of the façade.
Project year:--
Project location: Kyiv, Moskovska str.
№ 350 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Бізнес-центр «Ярославський»
Ведучий архітектор: Максімов О.
Склад команди: Роман Амельченко, Володимир Мухін, Андрій Ярина, Гомон Данило
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Центральна арка проходу в існуючий сквер крізь бізнес центр обумовлена лінією метрополітену, що проходить безпосередньо під будівлею на глибині трьох метрів. Оточуюче історичне середовище продиктувало рішення фасадів, які були розроблені у стилізованій манері нанесення принту зображення графічно викреслених архітектурних деталей на темному дзеркальному склі. Унікальна особливість – вперше в Україні було запроектовано використання керамічних фарб.
Рік реалізації проекту: --
Місце реалізації проекту: м.Київ,

Project name: Business-center "Yaroslavskiy"
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Roman Amelchenko, Vladimir Mukhin, Andrey Yarina, Danilo Gomon
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The central arch of the passage to the existing square through the business center is due to the metro line, which runs directly under the building at a depth of three meters. The surrounding historical environment dictated the decision of the facades, which were designed in a stylized manner to apply a print image of graphically outlined architectural details on a dark mirror glass. The unique feature of the project is ceramic paint which was first used in the Ukraine.
Project year:--
Project location: Kyiv, Moskovska str.
№ 367 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Dnipro Hills
Ведучий архітектор: Бацунов С.
Склад команди: Бацунов С. Молєв Ю. Мирончук І. Гомон Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Унікальна локація об'єкту (оглядовий майданчик в історичному центрі міста) вплинула на концепцію та особливість ресторану – «приватні тераси» для відвідувачів розроблені з врахуванням місцевості та дозволяють насолоджуватися краєвидом на річку Дніпро маючи унікальну точку огляду для кожної тераси, що не перетинається із полем зору інших відвідувачів.
Рік реалізації проекту: --
Місце реалізації проекту: м.Київ

Project name: Dnipro Hills
Lead Architect: Batsunov S.
List of Team Members: Batsunov S.
Molev Y. Myronchuk I. Gomon D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The unique location of the object (the observation deck in the historical center of the city) has influenced the concept and key feature of the restaurant - "private terraces" for the visitors were designed to give visitors the possibility to enjoy the splendid view of the Dnipro without intersection with the field of view of other visitors.
Project year:--
Project location: Kyiv
№ 372 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: ТРЦ Е40
Ведучий архітектор: Васянович С.
Склад команди: Васянович С. Гомон Д. Міан М. Молєв Ю. Мирончук І. Ярина А.
Кишта І
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Будівля торгівельне-розважального центру включає торгівельні зали, дитячі майданчики, фудкорти, кінотеатри, фітнес центр. Був обраний проект, розташований паралельно вектору головного автомобільного руху. Низькоповерхова будівля гармонійно виглядає поряд з існуючими будовами. Різноманітні фасадні поверхні створюють яскраве декоративне рішення.
Рік реалізації проекту: --
Місце реалізації проекту: пр-т Перемоги, Київ

Project name:
ТРЦ Е40
Lead Architect: Vasyanovych S.
List of Team Members: Vasyanovych S. Gomon D. Mian M. Molev Y. Myronchuk I. Yaryana A. Kyshta I.
Molev Y. Myronchuk I. Gomon D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The shopping and entertainment center building includes shopping halls, playgrounds, foodcourses, cinemas, and a fitness center. A project was selected, located parallel to the vector of the main automobile movement. Low-rise building looks harmoniously with existing structures. Various facade surfaces create a vivid decorative solution.
Project year:--
Project location: Peremogy ave., Kyiv
№ 378 ТОВ «Дольнік і К» / LLC Dolnik
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Торговий центр / Shopping cente

Назва проекту: «Торговельний комплекс ПАСАЖ»
Ведучий архітектор: Дольнік О. Т.
Склад команди: Дольнік О. Т., Подушкіна О. О., Свірежева Т. О.
Назва компанії: ТОВ «Дольнік і К»
Контактні дані: +38(056)374 33 43, +38(067)565 67 19, +38(067)5625648 e-m: tsvirezheva@gmail.com www.dolnik-ua.com
Короткий опис проекту: Торговельний молл "Пасаж" розташований на одному з головних міських перехресть - проспекту Д. Яворницького і Європейського бульвару. Він разом з ЦУМом позначає вихід бульвару на майдан Незалежності, працюючи як театральні лаштунки. Вентильовані фасади будівлі виконані з сірого граніту тієї ж породи, що і сусідній історичний ЦУМ (архит. А. Л. Красносельський). Його мерехтлива поверхня маніфестує торгово-розважальну функцію: невеликі віконні прорізи використовуються для динамічного підсвічування, а великі - для реклами. Найбільший проріз передбачений для багатофункціонального екрану, зверненого в бік Майдану.Будівля обладнана паркінгом в цокольному поверсі і зоною фаст-фудів - в Аттіковому поверсі. Поздовжній обсяг комплексу розділений заскленим пасажем-атріумом 9-метрової ширини. Сформовані таким чином північний і південний блоки, з'єднані перехресними ескалаторами з дзеркально полірованої сталі, що збагачує громадський інтер'єр.
Рік реалізації проекту: 2013
Місце реалізації проекту: просп. Д. Яворницького,50 м. Дніпро, Україна

Project name: «Shopping complex PASSAGE» Nomination: ІІ. Commercial Architecture
Lead Architect: Alexander Dolnik
List of Team Members: Alexander Dolnik, Olha Podushkina, Tatyana Svirezheva,
Company name: LLC "Dolnik"
Contact details: +38(056)374 33 43, +38(067)565 67 19, +38(067)5625648 e-m: tsvirezheva@gmail.com
www.dolnik-ua.com
Brief description of project: The shopping mall "Passage" is located on one of the main city crossroads - Prospect D. Yavornitsky and European Boulevard. It, together with The Central Department Store, flanks the boulevard exit to Independence Square, working as theatrical curtains. Ventilated facades of the building are made of gray granite of the same rock that the neighbouring historical CDS (architect A. L. Krasnoselsky). Its glimmering surface manifests a shopping and entertainment function: small windows are used for dynamic illumination, and large ones - for advertisement. The largest slot is provided for a multifunctional screen facing the Independence Square. The building is equipped with parking in the ground floor and the fast food area - on the attic floor. The longitudinal spase of the complex is divided by a glazed passage-atrium 9-meters wide. The northern and southern blocks thus formed are connected by cross-eye escalators made of mirror polished steel enriching the public interior.
Project year: 2013
Project location: Prospect D. Yavornitsky,50, city Dnepr, Ukraine
№ 404 architectural design studio Olha Podushkina
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Реконструкція будинку громадського призначення під бізнес-центр
Ведучий архітектор: Подушкіна Ольга
Склад команди: Пронін Д.Д
Назва компанії: Архітектурна майстерня Ольги Подушкіної
Контактні дані: e-mail: arhteatr@ua.fm +38067-562-56-48 +38066-725-0-735
Короткий опис проекту: Інноваційні сучасні рішення архітектури при реконструкція існуючого 4- ріповерхового будинку з надбудовою двох поверхів та прибудовою 14- типоверхового будинку для розміщення бізнес-комплексу з сучасними рішеннями офісних приміщень, з механізованою роторною парковкою, конференц-залом та панорамним рестораном в ущільненних умовах центральної частини міста.
Рік реалізації проекту: 2018 початок- іде процесс реалізації
Місце реалізації проекту: 49 000, м.Дніпро, вул..Липинського,4

Project name: Reconstruction of a public building for a business center at 4, Lipinsky St., in the city of Dnipro
Lead Architect: Olha Podushkina
List of Team Members: Pronin Dmitro
Company name: architectural design studio Olha Podushkina
Contact details: e-mail: arhteatr@ua.fm +38067-562-56-48 +38066-725-0-735
Brief description of project: Innovative modern architecture solutions for the reconstruction of an existing 4- storey building with a superstructure of two floors and an annex of a 14-storey building to accommodate a business complex with modern office solutions, with a mechanized rotary car park, a conference room and a panoramic restaurant in a densely populated city center.
Project year: 2018 in the process of construction implementation
Project location: 49 000, Dnipro ul. Lipinskogo, 4
№ 425 YoDezeen architects
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Затишне місце
Ведучий архітектор: Артур Шарф, Артем Звєрєв
Склад команди: Артур Шарф, Артем Звєрєв, Максим Сидорчук, Кристина Галюта, Антон Бійцев
Назва компанії: YoDezeen architects
Контактні дані: www.yodezeen.com info@yodezeen.com
Короткий опис проекту: Замовник поставив перед архітекторами завдання – створити сучасний модерністський об'єкт з елементами італійської архітектури. Масивна нижня частина будівлі у поєднанні з візуально легкою перголою створюють відчуття легості архітектурі. Особливість проекту – поєднання роторних дверей з дверима-гармошкою, завдяки чому у відвідувачів з'являється відчуття відкритого простору
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м.Одесса

Project title: Cozy place
Leading Architect: Artur Sharf, Artem Zverev
Team members: Artur Sharf, Artem Zverev, Maxym Sydorchuk, Kristina Galiuta, Anton Biitsev
Company name: YoDezeen architects
Contact details: www.yodezeen.com info@yodezeen.com
Brief project description: The architects have been entrusted with the Customer's task to create a contemporary modernist facility with elements of Italian architecture. The massive lower part of the building, combined with visually plain pergola, creates a feeling of simple architecture. The project is peculiar by the fact that it combines the rotor doors with folding doors, so that the visitors get a sense of open space.
Project implementation year: 2018
Project implementation place: Odessa
№ 430 Design Hub International
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Апартаменти на Троїцькій площі
Ведучий архітектор: Андрій Яцентюк
Склад команди: Андрій Яцентюк, Марина Савко, Наталя Лукасюк, В'ячеслав Товстуха, Віталій Нечай, Віктор Білоус
Назва компанії: Design Hub International
Контактні дані: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Короткий опис проекту : 27-поверхова будівля на Троїцькій площі включає в себе апартаменти, а також торговельний центр, офісні приміщення та спорткомплекс у стилобаті. Будівля з'єднується з уже існуючим підземним паркінгом. Зовнішній вигляд перекликається із навколишніми будівлями стадіону «Олімпійський» та готелю «ParkINN» для створення цілісного візуального комплексу площі. Тераси повинні забезпечити найкращий вид з апартаментів, а також візуально зробити об'єм будівлі легшим та витонченішим.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53-55

Project name: Apartments on Trinity Square
Lead architect: Andrey Yatsentuk
List of team members: Andrey Yatsentuk, Maryna Savko, Natalia Lukasiuk, Vyacheslav Tovstuha, Vitaly Nechay, Victor Bilous
Company name: Design Hub International
Contact details: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Brief description of project: The 27-storey building on Trinity square in the very heart of Kyiv facing the Olympic stadium will include apartments and shopping center, offices and sports complex in its podium. The building is connected to the existing underground parking. Façade looks similar to the surrounding built environment of "Olimpiysky" stadium and "ParkINN" hotel to create a holistic urban complex of the square. Terraces provide the best views from apartments as well as make façade lighter and more refined.
Project year: 2017
Project location: Kyiv, 53-55 Velyka Vasylkivska St
№ 432 Design Hub International
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: 2га черга торговельно-розважального комплексу "SkyMall"
Ведучий архітектор: Андрій Яцентюк
Склад команди: Андрій Яцентюк, Марина Савко, В'ячеслав Товстуха, Наталя Лукасюк, Вероніка Замілюхіна
Назва компанії: Design Hub International
Контактні дані: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Короткий опис проекту: 2га черга торговельно-розважального комплексу "SkyMall" включає в себе торгову частину, дитячий розважальний центр та зв'язок з парком "SkyFamily Park" через простору площу та групу терас, які спускаються вниз до парку, що водночас є і частиною будівлі, і частиною ландшафту. На терасі розміщено фонтани, а також відкривається чудовий вид на Дніпро.
Рік проектування: 2016-2018
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Генерала Ватутіна 1В

Project name: "Sky Mall" shopping mall 2nd phase
Lead architect: Andrey Yatsentuk
List of team members: Andrey Yatsentuk, Vyacheslav Tovstuha, Natalia Lukasiuk, Veronika Zamiliukhina
Company name: Design Hub International
Contact details: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Brief description of project: The new extension of SkyMall shopping centre which incorporates retail malls, Family Entertainment Centre, cafes and restaurants and connection between the centre and SkyFamily Park with the vast open air plaza and series of terraces going down to the park, which both are parts of the building and the landscape and will become a beautiful public destination.
Project year: 2016-2018
Project location: Kyiv
№ 433 Design Hub International
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: ТРЦ «Retroville»
Ведучий архітектор: Андрій Яцентюк
Склад команди: Андрій Яцентюк, Анатолій Биков, Святослав Саїк
Назва компанії: Design Hub International
Контактні дані: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Короткий опис проекту: Реконструкція та розробка нової концепції будівлі торговельного центру площею 120 тис. м2. Було повністю змінено концепцію фасадів та інтер'єрів з урахуванням вже існуючих конструкцій. Основною концепцією дизайну як фасадів, так інтер'єрів є розвиток міста від епохи класицизму до наших часів. Центральна частина імітує площу античного міста, а чим далі від центру - тим сучаснішими та футуристичнішими стають фасади та інтер'єри.
Рік проектування: 2016-2018
Місце реалізації проекту: м. Київ, пр. Правди

Project name: "Retroville" shopping mall
Lead architect: Andrey Yatsentuk
List of team members: Andrey Yatsentuk, Anatoliy Bykov, Svyatoslav Sayik
Company name: Design Hub International
Contact details: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Brief description of project: Renovation and new concept development of a 120K shopping centre with most of the structural elements which has already been built. We have developed completely new look of the malls and tenants arrangement, facades and interiors taking into consideration existing structural elements. The core design idea of both exterior and interior is the story of a city development from the historical Age of Enlightenment to present time with the vast old town plaza in the central part of the complex as a reference to the classic city planning means and contemporary and some futuristic design of the remote malls.
Project year: 2016-2018
Project location: Kyiv
№ 435 Design Hub International
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Бізнес парк "Greenfinity Park" на території заводу «КиївГума»
Ведучий архітектор: Андрій Яцентюк
Склад команди: Андрій Яцентюк, Марина Савко, Наталя Лукасюк, Юрій Молєв, Ірина Мірончук
Назва компанії: Design Hub International
Контактні дані: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Короткий опис проекту: Бізнес-парк на території колишнього заводу «КиївГума» включає в себе офісні будівлі, готель та медіа арену. Також по зовнішньому периметру комплексу розташовані заклади громадського харчування, магазини. Ландшафт території виконано як парк, з водоймами та великою кількістю зелених насаджень.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: м. Київ

Project name: Business park "Greenfinity Park"
Lead architect: Andrey Yatsentuk
List of team members: Andrey Yatsentuk, Maryna Savko, Natalia Lukasiuk, Yurii Molev, Iryna Mironchuk
Company name: Design Hub International
Contact details: +38 097 9082678, info@dhi-architecture.com
Brief description of project: The business park on the territory of the former "KyivGum" factory includes office buildings, hotel and media arena. Also on the outer perimeter of the complex there designed infrastructure premises. The inner complex territory landscape is formed as an enclosed recreation park with ponds and lots of greenery.
Project year: 2017
Project location: Kyiv
№ 448 Проект Плюс Три / Project Plus Three
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Торговий центр / Shopping cente

Назва проекту: торговий центр "Cloud"
Ведучий архітектор: Олександр Коротких
Склад команди: Максим Крамар, Тетяна Волошина
Назва компанії: Проект Плюс Три
Контактні дані: 093 965 94 87
Короткий опис проекту: Ділянка знаходиться на центральній вулиці міста перед гігантською спорудою «Укртелекому» між костелом та спорудою «Укрпошти». Об'ємно споруда розбита на дві частини по 2-поверхи. Верхній блок намагається відповідати створу костелу, а нижній блок - створу сусідньої з іншого блоку споруди "Укрпошти", відповідаючи основним створам забудови вулиці. Об'ємні блоки візуально намагаються утворити на фасадах максимальні цілісні площини, щоб їх масштаб не програвав масштабу споруд «Укрпошти» та «Укртелекому».
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Вінниця

Project name: Shopping center "Cloud"
Lead Architect: Oleksandr Korotkykh
List of Team Members: Maksym Kramar, Tetjana Voloshyna
Company name: Project Plus Three LLC
Contact details: 093 965 94 87
Brief description of project: The site is located on the central street of the city in front of the huge "Ukrtelekom" building between the church and the "Ukrposhta". The volume of the building is divided into two parts by the 2 floors each. The upper unit is trying to meet the alignment of the Church, and the lower unit meets the alignment of "Ukrposhta", thus correctly responding on the street construction planes. Volumetric blocks visually trying to create on the facades the maximum solid planes, so that their scale does not lose to the scale of the buildings of "Ukrposhta" and "Ukrtelecom".
Project year: 2017
Project location: Vinnytsia city
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda