Ukrainian Urban Awards
Позаконкурсні роботи

№19046 М О Р Г – 2 0 1 9 / M O R G U E - 2 0 1 9
Назва проекту: М О Р Г – 2 0 1 9
Номінація: «Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту»
Статусна поточний момент: проектування
ГАП: Kate Ro
Команда: Ігор Романенко (директор), Ірина Кравченко (інженер), Олександр Романенко (конструктор), Ксенія Китаєва (архітектор)
Рік реалізації: передбачено з травня 2019 року
Адреса проекту: Україна, м. Київ, Вознесенський узвіз, 22-Б
Опис проекту : Перший у Києві, за останні десятиріччя, унікальний дизайн-проект «МОРГ-2019» виконувався у межах проекту «Реконструкція хірургічного корпусу Центру Інноваційних Медичних Технологій НАН України». Об'єкт знаходиться у підвальному приміщенні хірургічного корпусу на розвиненій видовій ділянці лікарні вчених НАН України, яка складається з трьох будівель та має багато функцій і процесів, які відбуваються безпосередньо на всій території лікарні. Виконуючи це завдання, нам вдалося запропонувати дуже лаконічний варіант, який не заважає головним процесам, що пов'язані з життям та не має негативного морального тиску на відвідувачів, які можуть побачити цей об'єкт випадково, а також на відвідувачів, які мають ціль потрапити на об'єкт. Дизайн-проект «МОРГ-2019» виконаний у існуючій будівлі, що підлягає ремонту за проектом, що має позитивний висновок Державної Експертизи України та виконаним згідно Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», та не впливає на зміну коефіцієнтів теплопостачання та тепловитрат в цілому.
Мета цього проекту – відповісти на питання: Яким може бути ритуальний процес, враховуючи емоції людей у зв'язку з втратою близької людини?
Сакральним і спокійним!
Саме такий настрій ми хочемо передати в проекті та реалізації цього простого і прекрасного простору. Простору, який для когось стане останньою локацією, щоб зібрати родичів, друзів, колег з такого, нехай і сумного приводу, але в такому приємному і затишному контексті.
Основна мета архітектурного рішення націлена на дуже глибоке почуття поваги до смерті і до життя!

Title of the project:
M O R G U E - 2 0 1 9
Nomination: "Architecture of cultural and social objects and objects of transport"
Status current moment: design
Lead architect: Kate Ro
Team: Igor Romanenko (director), Irina Kravchenko (engineer), Alexander Romanenko (design engineer), Ksenia Kitaeva (architect)
Year of implementation: envisaged from May 2019
Address of the project: Ukraine, Kiev, Voznesensky Uzviz, 22-B
Description: The unique design project "MORGUE-2019", the first in Kyiv over the past decade, was carried out within the framework of the project "Reconstruction of the surgical building of the Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine". The object is located in the basement of the surgical building on the developed section of the NAS`s Hospital, which consists of three buildings and has many functions and processes that take place directly throughout the hospital. By fulfilling this task, we were able to offer a very concise variant that does not interfere with the main processes that are related to life and have no negative moral pressure on visitors who can see this object by accident, as well as to visitors who have a purpose to get into to the object. The design project "MORGUE-2019" is executed in an existing building to be repaired by the project, which has a positive conclusion of the State Examination of Ukraine and executed in accordance with the Law of Ukraine "On Energy Efficiency of Buildings", and does not affect the change in the coefficients of heat supply and heat consumption in general.
The purpose of this project is to answer the question: What may be the ritual process, taking into account the emotions of people in connection with the loss of a close person?
Sacred and calm!
It is such a mood we want to convey in the project and the realization of this simple and beautiful space. The space that will become the last location for someone to collect relatives, friends, colleagues from this, albeit sad occasion, but in such a pleasant and cozy context.
The main purpose of the architectural decision is aimed at a very deep sense of respect for death and life!

№19080 Індивідуальний житловий будинок / Individual dwelling house
Назва проекту: Індивідуальний житловий будинок по вул. Квіткова, 21, с. Коровія, Глибоцького району, Чернівецької області
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Данилюк С.І., Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Запроектований житловий будинок двохповерховий з підвалом, складається з одного об'єму та має одну загальну вхідну групу. В підвальному поверсі розміщений гараж, декілька підсобних приміщень для зберігання приватних речей, технічне приміщення басейну та паливна. На першому поверсі запроектовано кухню-вітальню, пральню, басейн з прилеглими до нього приміщеннями, гостьова кімната, спальня, санвузли та гардероб. На другому поверсі - коридор, житлові кімнати, з прилеглими до них санвузлами та загальний гардероб.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: по вул. Квіткова, 21, с. Коровія, Глибоцького району, Чернівецької області

Project name: Individual dwelling house on the street Kvitkova, 21, p. Korovia, Glybotsky district, Chernivtsi region
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Danyluk S.I. Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: A projected two-storeyed dwelling-house with a cellar consists of one volume and has one common entrance group. There is a garage in the basement, several utility rooms for private storage, a pool technical and fuel. On the ground floor there is a kitchen-living room, a laundry room, a swimming pool with adjoining rooms, a guest room, a bedroom, a bathroom and a wardrobe. On the second floor there is a corridor, living rooms, adjoining bathrooms and a common wardrobe.
Project year: Unrealized
Project location: on the street Kvitkova, 21, p. Korovia, Glybotsky district, Chernivtsi region
№19081 Багатоквартирний житловий будинок з паркінгом / Apartment building with parking
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок з паркінгом по вул. Героїв Майдану 186-В, в м. Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я.,Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН В.2.2-15-2016 Будинки і споруди. Житлові будинки, ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва та іншими діючими нормами і правилами, ДБН 360-92** Планировка и застройка городских и сельских поселений. Проектними рішеннями передбачено будівництво шести багатоквартирних житлових будинків (Блок 1,2,3,4,5,6) різної поверховості, з підземним паркінгом на 60 машино-місць, які мають автономну конструктивну систему, інженерне забезпечення та відокремлені деформаційно-температурними, антисейсмічними швами. Ділянка на якій планується нове будівництво розташована в південній частині м. Чернівці та знаходиться в системі житлової вулиці (Героїв Майдану) з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до неї. Ділянку планується забудувати новими будівлями . Рельєф ділянки із помірним ухилом, загальний перепад висот вздовж ділянки складає 1,5м. Цільове призначення землі - для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що відповідає проектним рішенням. Поруч об'єкта пам'ятки архітектури не виявлені.
Рік реалізації проекту: Реалізовується
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 186-В, в м. Чернівці

Project name: Apartment building with parking on the street Heroiv Maidanu 186-V, in the city of Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilоvich
List of Team Members: Havrysh V.Y., Chuklya A.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project is executed in accordance with the main DBN V.2.2-15-2016 Buildings and structures. Residential buildings, DBN V.1.1-7-2016 Fire safety of construction objects and other applicable norms and regulations, DBN 360-92 ** Planning and development of urban and rural settlements. The design decisions envisage the construction of six multi-dwelling residential buildings (Block 1,2,3,4,5,6) of different floors, with underground parking for 60 seats, which have an autonomous structural system, engineering support and are separated by deformation-temperature, anti-seismic seams . The plot on which the new construction is planned is located in the southern part of the city of Chernivtsi and is located in the system of the residential street (Heroiv Maidanu) with the automobile movement, which provides a convenient access to it. The plot is planned to be built with new buildings. The relief of the site with a moderate slope, the total height difference along the plot is 1.5 m. The purpose of the land - for the construction and maintenance of a multi-apartment residential building, which corresponds to the design decision. No objects of architectural monuments were found.
Project year: Unrealized
Project location: street Heroiv Maidanu 186-V, in the city of Chernivtsi
№19082 1+1: Зв'язок між поколіннями / 1+1: Connection between the generations
Назва проекту: 1+1: Зв'язок між поколіннями
Назва компанії: АРДІС
Ведучий архітектор: Головатюк Аліна
Склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля, Головатюк Костянтин
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Проект реновації застарілих, не комфортних для життя будівель та міської території. Результат – перетворення економічно невигідних будівель в енергоефективні класу А+ (річний попит на теплову енергію: 8,8 kWгод/(м2рік); річний попит на охолодження: 13,47 kWгод/(м2рік); частота перегріву: 0,00%);використання відновлювальних джерел енергії; підвищення привабливості району для нових молодих сімей. На етапах будівництва мешканці (60-70% люди похилого віку) продовжать жити у будівлях. Було враховано термальні, акустичні, інсоляційні, протипожежні вимоги та вимоги повітрообміну для досягнення критеріїв мультикомфортного будинку.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Іспанія, район Гран Сан-Блас в Мадриді - за адресою Калле Нуеве, номери: 6,8,10 і 3,5,7

Project name: 1+1: Connection between the generations
Company name: ARDIS
Lead Architect: Holovatiuk Alina
List of team members: Holovatiuk Alina, Leshchenko Nellya, Holovatiuk Konstyantyn
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: A renovation project for outdated, non-comfortable buildings and urban areas. The result is to turn economically unprofitable buildings into energy-efficient Class A + (specific annual heat demand: 8,8 kWh/(m2a); specific annual cooling demand: 13,47 kWh/(m2a); overheating frequency: 0,00%); use of renewable energy sources; increasing the attractiveness of the area for new young families. During the construction stages, residents (60-70% elderly people) will continue to live in buildings. The thermal, acoustic, insolation, fire requirements and air exchange requirements were taken into account in order to meet the criteria of a multi-comfort house.
Project year: 2017
Project location: Spain, Gran San Blas Area of Madrid – Calle Nueve, numbers: 6,8,10 and 3,5,7

№19083 Багатоквартирний 7-ми поверховий житловий будинок / 7-storey duplex dwelling house
Назва проекту: Багатоквартирний 7-ми поверховий житловий будинок з вбудованим підземним паркінгом та приміщеннями громадського призначення по вул. Малинова, 10, в м. Львів
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Данилюк С.І. ,Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Житловий будинок 7-ти поверховий з мансардою. В цокольному поверсі запроектовано паркінг на 13 машино-місць. На першому та другому поверсі запроектовані торговельні зали магазинів з продажу не продовольчих товарів в яких перебуває працюючий персонал. З третього по дев'ятий поверхи передбачено одно та двох кімнатні квартири. Детальний набір приміщень див. комплект креслень архітектурних рішень.
Висота поверхів становить - цокольного поверху (від підлоги до підлоги) - 3,0 м. З першого по другий поверхи- 3,6 м. З третього по восьмий поверхи- 3,0 м. Висота житлових приміщень внутрішньо квартирних коридорів, санвузлів та інших підсобних приміщень від підлоги до стелі – 2,7 м. Ширина коридорів між торцем коридору і сходами - 1,65 м.
Виконання санітарно-гігієнічних вимог при проектуванні житла здійснено до умов фізико-географічного районування території України і включає в себе вимоги до інсоляції, природнього освітлення, провітрювання приміщення, захисту від шуму, вібрації згідно СанПин 2605 та інших нормативних документів.
При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище. На території ділянки всі об'єкти, що знаходяться в межах червоної лінії підлягають демонтажу. На ділянці запроектовано майданчики для відпочинку дитячого та дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям і сучасними малими архітектурними формами.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Малинова, 10, в м. Львів

Project name: 7-storey duplex dwelling house with built-in underground parking and public areas on the street Malinova, 10, in the city of Lviv
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Danyluk S.I., Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: Dwelling house 7 storey with attic. In the ground floor, parking for 13 cars was designed. On the first and second floor are designed shops for sales of non-food items in which there are working staff. From the third to the ninth floors one and two bedroom apartments are provided. For a detailed set of rooms, see set of drawings architectural solutions.
The height of the floors is - the ground floor (from floor to floor) - 3.0 m. From the first to the second floor - 3.6 m. From the third to the eighth floor - 3.0 m. The height of residential premises inside the apartment corridors, bathrooms and other auxiliary premises from floor to ceiling - 2.7 m. The width of corridors between the end of the corridor and the stairs is 1.65 m.
The fulfillment of sanitary and hygienic requirements in the design of housing is carried out to the conditions of physical and geographical zoning of the territory of Ukraine and includes requirements for insolation, natural light, ventilation of premises, protection against noise, vibration according to SanPin 2605 and other regulatory documents.
In the design of a residential building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment. On the territory of the site, all objects that are within the red line are subject to dismantling. The site has designed playgrounds for recreation of children and adults, sports with traumatic coating and modern small architectural forms.
Project year: Unrealized
Project location: street Malinova, 10, in the city of Lviv

№19084 Літній будинок / Summer house
Назва проекту: Літній будинок
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Дмитро Шматенко
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: На ділянці клієнта крім основного будинку стояв старий 2-поверховий котедж, який ніяк не використовувався і виглядав дуже сумно на тлі красивого саду. На його місці було вирішено побудувати невеликий літній будинок з терасою і навісом для паркування автомобілів. Фундамент старої будівлі можна було використовувати, тому наш проект організований в рамках плями попереднього котеджу
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ, Україна

Project name: Summer house
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Dmitry Shmatenko
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: On the customer site, apart from the main house, there was an old 2-storey cottage that was not used and looked very sad against the backdrop of a beautiful garden. It was decided to build a small summer house with a terrace and a carport for parking cars in its place. The foundation of the old building could be used, so our project is organized within the spot of the previous cottage.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Ukraine
№19085 House W1
Назва проекту: House W1
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Дмитро Шматенко
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: Будинок для молодої сім'ї, яка хоче жити в сучасному світі, повертаючись ввечері не в замок середньовіччя, а високотехнологічний і при цьому спокійний зовні будинок.
У простоті не тільки краса, а й свобода від усього зайвого.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: House W1.
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Dmitry Shmatenko
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: A home for a young family who wants to live in the modern world, returning in the evening not to the castle of the Middle Ages, but a high-tech and at the same time calm house.
The simplicity is not only beauty, but also the freedom of all superfluous.
Project year: 2018
Project location: Odessa, Ukraine
№19086 Готель на пляжі в Грибовці / Beach hotel in Gribovka
Назва проекту: Готель на пляжі в Грибовці.
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Стефан Гуртовой
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: Композиція комплексу імітує традиційну для Одеси схему літнього відпочинку - легкі сезонні індивідуальні споруди на 1 сім'ю - але збирає їх на загальній платформі, в якій розміщуються кафе і адміністрація. «Колиби» зібрані з металоконструкцій з навісними перфорованими віконницями.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Грибовка, Україна

Project name: Beach hotel in Gribovka
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Stefan Gurtovoy
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: The composition of the complex imitates the traditional for Odessa summer vacation scheme – light seasonal individual buildings for 1 family – but collects them on a common platform in which the café and administration are located. "Huts" are assembled from metal structures with hinged perforated shutters.
Project year: 2018
Project location: Gribovka, Ukraine
№19087 Будинок на Фонтані / House on the Fountain st
Назва проекту: Будинок на Фонтані
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Дмитро Сівак, Стефан Гуртовой
Назва компанії: Sivak + Partners
Контактні дані: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Короткий опис проекту: Проект приватного житлового будинку в Одесі. Архітекторів України часто звинувачують, що немає прив'язки до місця, що архітектура занадто інтернаціональна. Тому ми використовували матеріал, який поширений в нашому регіоні, з якого збудована половина Одеських пам'яток і відомих будівель - піщаник.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: House on the Fountain st
Actual Status: Project
Chief Architect and Team Members: Dmitriy Sivak, Stefan Gurtovoy
Company name: Sivak + Partners
Contact details: +38 093 526 86 36 mail@dmitriysivak.com
Brief description of project: The project of a private house in Odessa. Architects of Ukraine are often accused that in their projects there is no clear binding to the place, because of which the architecture becomes too international. Therefore, we used sandstone, from which half of Odessa sights and famous buildings were built.
Project year: 2018
Project location: Odesa, Ukraine
№19088 Багатоповерховий житловий будинок / Multi-storey residential building
Назва проекту: Багатоповерховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом по вул. Маршала Павла Рибалка, 17 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Даними проектними рішеннями передбачено нове будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгу. Ділянка під будівництво розташована за адресою вул. Маршала Павла Рибалка, в м. Чернівці, що відноситься до Шевченківського району та знаходиться у системі вулиць з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до об'єкта. Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями та паркінгом.
Вхід до житлової частини будинку зорієнтовано на південний схід, вхід до громадської частини будинку зорієнтовано на північ.
За 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці: +241,5.
Житловий будинок трьохповерховий з горищем та цокольним поверхом. Висота цокольного поверху 3,3 м (від підлоги до підлоги). Висота 1-го поверху становить 3,3 м (від підлоги до підлоги). Висота з 2-го - 3-ий поверхи становить 3,0 м (від підлоги до стелі). На 1-ому поверсі запроектовано приміщення громадського призначення. З другого по третій одно-, двох- трьохкімнатні житлові квартири. При всіх зовнішніх входах до житлового будинку передбачено тамбури, розмір яких відповідає вимогам п.6.13 ДБН В2.2-17:2006.
Основні входи до будівлі запроектовані з зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують можливість доступу в будинок всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для інвалідів та інших маломобільних груп населення входи обладнані пандусами згідно з вимогами ДБН В 2.2-17, що забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу до першого поверху будинку.
Підходи та під'їзди до будинку передбачені з прилеглих вулиць і внутрішнього двору та облаштовані таким чином, щоб не перешкоджати під'їзду пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб.
Огороджувальні конструкції житлового будинку запроектовано із застосуванням матеріалів, що задовольняють вимоги енергозбереження і пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.-7. Дахи запроектовано з організованим водостоком згідно з ДБН В 2.6-14. Евакуація людей здійснюється згідно з нормами передбаченими ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Маршала Павла Рибалка, 17 в м.Чернівці

Project name: Multi-storey residential building with built-in public spaces and parking on the street Marshala Pavla Rybalka, 17 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Malesh O.T.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: These design solutions provide for new construction of a residential building with built-in public spaces and parking. The plot for construction is located at the street. Marshal Pavlo Rybalka, in the city of Chernivtsi, belonging to the Shevchenko district and is located in the system of streets with automobile traffic, which provides a convenient approach to the object. The purpose of land - for the construction and maintenance of a multi-apartment house with built-in public spaces and parking.
The entrance to the residential part of the building is oriented to the south-east, the entrance to the public part of the house is oriented to the north.
For 0,000 adopted floor level of the first floor, which corresponds to the absolute mark: +241,5.
Three-storey dwelling house with a loft and a basement. The height of the ground floor is 3.3 m (from floor to floor). The height of the first floor is 3.3 m (from floor to floor). The height from the 2nd to the 3rd floors is 3.0 m (from floor to ceiling). Public premises were designed on the first floor. From the second to the third one-, two- or three-room apartment apartments. At all external entrances to a residential building there are tambours, the size of which meets the requirements of paragraph 6.13 of the DBN V.2.2-17: 2006.
The main entrances to the building are designed with convenient approaches and optimum sizes, which take into account the possibility of access to the house of all calculated categories of visitors. Invalids and other low-mobility groups of the population are equipped with ramps in accordance with the requirements of DBN V 2.2-17, which provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor of the house.
Approaches and entrances to the house are provided from the adjacent streets and courtyards and are equipped in such a way as not to hinder the entrance of fire, sanitary cars and mobile machinery of communal services.
The enclosing structures of a residential building are designed with the use of materials that meet the requirements of energy saving and fire safety in accordance with DBN B.1.-7. Roofs are designed with an organized drainage according to DBN V 2.6-14. Evacuation of people is carried out in accordance with the norms provided by DBN V.1.1.7-2016 "Fire safety of construction objects".
Project year: Unrealized
Project location: street Marshala Pavla Rybalka, 17 in Chernivtsi
№19089 Багатоквартирний житловий будинок / Dwelling house
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок по вул. Кобринської Наталії, 7-Б в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектними рішеннями передбачено будівництво п'ятиповерхового житлового будинку. Ділянка на якій планується нове будівництво житлового будинку, знаходиться в південній частині м. Чернівці, яка належить до Шевченківського району, знаходиться у системі вулиць з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до об'єкта. Вхід до житлової частини будинку зорієнтовано на південний-схід. За 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці: +234,3. Запроектований житловий будинок складається з одного об'єму та має одну загальну вхідну групу. Будівля п'ятиповерхова з підвалом. В підвальному поверсі запроектовано паркінг на 9 машино-місць для мешканців будинку , електрощитова та водомірний вузол. На першому поверсі передбачено хол, ігрова та приміщення для самоорганізації жильців будинку. З 2-го по 5-й поверхи запроектовано одно-,дво- та трьохкімнатні квартири. Детальний набір приміщень див. комплект креслень архітектурних рішень.
Основні входи до житлового будинку запроектовано із зручним підходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. При основному вході влаштований тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. Підходи та під'їзди до будинків передбачені (північно-східна сторона згідно генплану) та облаштовані таким чином, щоб не перешкоджати під'їзду пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб. Проектні відводи по дорогах та проїздам прийняті від 0,005% до 0,03%. Забезпечення транспортних зв'язків між будівлями і спорудами здійснюється автотранспортом. Ширина основних проїздів прийнята згідно ДБН 360-92** табл. 7.1. Огороджувальні конструкції будівель запроектовано із застосуванням матеріалів, що задовольняють вимоги енергозбереження і пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.-7. Дахи запроектовано з організованим водостоком згідно з ДБН В 2.6-14. Евакуація людей здійснюється згідно з нормами передбаченими ДБН В.1.1.7 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Кобринської Наталії, 7-Б в м.Чернівці

Project name: Dwelling house
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasiovich
List of Team Members: Chuklya A.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The design decisions provide for the construction of a five-storey residential building. The plot on which the new housing estate is planned is located in the southern part of the city of Chernivtsi, which belongs to the Shevchenkivskyi district, is located in the system of streets with automobile traffic, which provides a convenient approach to the object. The entrance to the residential part of the building is oriented to the south-east. For 0,000 adopted floor level of the first floor, which corresponds to the absolute mark: +234,3. The projected dwelling house consists of one volume and has one general entrance group. Five-story building with basement. In the basement a parking lot for 9 cars for the inhabitants of the house, a power and a water measuring unit was designed. On the first floor there is a lounge, a game room and a room for self-organizing tenants of the house. From the 2nd to the 5th floors, one-, two- and three-room apartments were designed. For a detailed set of rooms, see set of drawings architectural solutions. The main entrances to the dwelling house are designed with a convenient approach and optimal dimensions, which take into account the needs of all estimated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance to a residential building a ram is arranged that meets the requirements of DBN V 2.2-17, and provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. At the main entrance, an embankment with overall dimensions is arranged in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. Approaches and entrances to the buildings are foreseen (north-eastern side according to the general plan) and are equipped in such a way as to prevent the entrance of fire, sanitary cars and mobile machinery of communal services. Project drafts on roads and passes taken from 0,005% to 0,03%. Maintenance of transport links between buildings and structures is carried out by motor transport. The width of the main passes is taken according to DBN 360-92 ** Table. 7.1. Enclosing structures of buildings are designed with the use of materials that meet the requirements of energy conservation and fire safety in accordance with DBN B.1.-7. Roofs are designed with an organized drainage according to DBN V 2.6-14. Evacuation of people is carried out in accordance with the norms provided by DBN V.1.1.7 "Fire safety of construction objects".
Project year: unrealized
Project location: street Kobrynskaya Natalia, 7-B in Chernivtsi
№19090 Житловий комплекс по вул. М.Ткача 15 / Residential complex on the street M. Tkacha 15
Назва проекту: Житловий комплекс по вул. М.Ткача 15 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки, ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва та іншими діючими нормами і правилами. Ділянка на якій планується нове будівництво житлового будинку знаходиться в південно-західні частині м. Чернівці за адресою М.Ткача, 15, та належить до Шевченківського району міста. Ділянка знаходиться в системі житлової вулиці (М.Ткача) з автомобільним рухом, що забезпечує зручний під'їзд до неї. Рельєф ділянки із помірним ухилом, загальний перепад висот вздовж ділянки складає 2 м. Основні планувальні рішення, обумовлені наступними факторами: - розташуванням основної будівлі у відповідності з врахуванням рози вітрів; - виконанням санітарних і протипожежних вимог; - ув'язкою проектних рішень з існуючою забудовою. Проектними рішеннями передбачено будівництво житлового будинку та підземного паркінгу на 17 машиномісць. Запроектований житловий будинок складається з одного житлового блоку, який має тільки один під'їзд. Будівля трьохповерхова з цоколем. В цокольному поверсі розташовано паркінг на 17 машиномісць. У внутрішньому дворі передбачений благоустрій прибудинкової території. Основний вхід до житлового будинку запроектовано з південного сходу, облаштований зручним підходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при входах до житлового будинку влаштовані пандуси, які відповідають вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечують можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. Також при основних входах передбачено тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку. На ділянці передбачається встановлення тротуару, заїздів-пандусів для МГН на територію, влаштування майданчиків для відпочинку дитячого, дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям та сучасними малими архітектурними формами, також передбачено відведення частини території для вліштування майданчику під сміттєзбірні контейнери. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних, санітарних машин. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих архітектурних форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. М.Ткача 15 в м.Чернівці

Project name: Residential complex on the street M. Tkacha 15 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Malesh O.T.
Company name: FPC "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project was executed in accordance with the main DBN V.2.2-15-2005. Buildings and structures. Residential buildings, DBN V.1.1-7-2016 Fire safety of construction objects and other applicable norms and regulations. The plot on which the new residential building is planned is located in the southwestern part of the city of Chernivtsi at the address 15, M. Tkacha, and belongs to the Shevchenkivsky district of the city. The plot is located in the system of the residential street (M.Tkacha) with the automobile movement, which provides a convenient access to it. The relief of the site with a moderate slope, the total height difference along the plot is 2 m. The main planning decisions, due to the following factors: - location of the main building in accordance with the wind rose; - fulfillment of sanitary and fire safety requirements; - linking design solutions with existing buildings. The project solutions include the construction of a residential building and underground parking for 17 car places. A projected dwelling house consists of one housing block, which has only one entrance. Three-story building with a socle. In the ground floor there is a parking lot for 17 car places. In the courtyard is provided an accomplishment of the adjoining territory. The main entrance to the dwelling house is designed from the south east, equipped with a convenient approach and optimal size, which takes into account the needs of all estimated categories of visitors. For low-mobility groups of people at the entrances to the residential building ramparts that meet the requirements of DBN V 2.2-17, and provide the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. Also at the main entrances is a vestibule with overall dimensions in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. In the design of a residential building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house. The site provides for the installation of a sidewalk, ramps races for MHN on the territory, placement of playgrounds for children, adults, sports with traumatic coating and modern small architectural forms, and also provides for the removal of part of the territory for landing under garbage cans. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. Improvement of the adjacent territory (areas), including the paving design, organization of planting greenery, the location of small architectural forms, provides safe pedestrian movement, the possibility of traffic and reversal of transport.
Project year: Unrealized
Project location: street M. Tkacha 15 in Chernivtsi
№19091 Малоповерхові багатоквартирні житлові будинки / Low-rise multi-family residential buildings
Назва проекту: Малоповерхові багатоквартирні житлові будинки
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Чукля Ф.В.,Бурдейна Є.О.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектними рішеннями передбачено будівництво зблокованих малоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Ділянка на якій планується нове будівництво багатоквартирних житлових будинків, знаходиться в південно-західній частині м. Чернівці по вулиці Горіхівська, що належить до Шевченківського району міста, у кварталі обмеженому вулицями Горіхівська, Шишківська, Глибоцька та Вашківська. Ділянка під забудову відповідно до затвердженої схеми зонування території м.Чернівці 2018 року розташована в зоні Ж 1 – садибна забудова, проектні рішення не суперечать переважним видам забудови,згідно пояснювальної записки до Зонінгу. З північного-сходу ділянка межує із землями міської ради, а саме вул. Горіхівська, з південного-сходу - землями міської ради вул.Шишківською, з південного-заходу внутрішньо квартальним проїздом, північного-заходу - землекористування №27 на вул. Горіхівська.
Ділянка під будівництво перебуває у системі вулиць з автомобільним рухом,що забезпечує зручний під'їзд до об'єкту. Під'їзд до ділянки здійснюється з вулиці Горіхівська та вул. Шишківська.
З метою формування повноцінної квартальної забудови проектом передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків та будівлі громадського призначення, яка є врізана в рельєф, завдяки прийнятим проектним рішенням при формуванні забудови влаштовано центрально видову вісь - алея, яка відкриває пам'ятку місцевого значення - Михайлівську церкву. Основні входи до житлових будинків запроектовано з внутрішнього двору (північно-східної та південно-східної сторони відповідно до генерального плану),вхід до будівлі громадського призначення зорієнтовано на схід, із зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. При основному вході влаштований тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних,санітарних машин. При проектуванні забудови була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище. На ділянці передбачено влаштування зон для відпочинку дитячого, дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям і сучасними малими архітектурними формами. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих архітектурних форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту приватного та комунального транспорту.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Горіхівська, 25, в м.Чернівці

Project name: Low-rise multi-family residential buildings
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Chuklya A.V., Burdeina E.O.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project solutions foresee the construction of semi-detached low-rise multi-apartment houses. The plot on which the new construction of multi-apartment residential buildings is planned is located in the southwestern part of Chernivtsi on the street Horikhivska, which belongs to the Shevchenkivskyi district of the city, in the quarter limited by the streets of Horikhivska, Shishkivska, Glybotska and Vashkivska. The plot of land in accordance with the approved zoning scheme of the Chernivtsi city in 2018 is located in the zone Z1 - manor development, project decisions do not contradict the prevailing types of development, according to the explanatory note to Zoning. From the north-east the land borders with the land of the city council, namely the street. Horikhivska, from the south-east - the lands of the city council, Shishkivska str., From the south-west, by the quarterly traffic, north-west - land use number 27 on the street. Horikhivska The area under construction is in the system of streets with automobile traffic, which provides a convenient approach to the object. The access to the plot is from Horykhivska street and street. Shishkovskaya In order to form a full-fledged quarterly development project provides for the construction of multi-apartment buildings and public buildings, which is cut into the relief, thanks to the project design decision, the central axis of the alley, which opens a monument of local significance - the St. Michael's Church, is constructed. The main entrances to residential buildings are designed from the inner courtyard (north-east and southeastern side in accordance with the master plan), the entrance to the public building is orientated toward the east, with convenient approaches and optimum sizes that take into account the needs of all estimated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance to a residential building a ram is arranged that meets the requirements of DBN V 2.2-17, and provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. At the main entrance, an embankment with overall dimensions is arranged in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. When designing the building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment. The site includes the arrangement of recreation areas for children, adults, sports with traumatic coverage and modern small architectural forms. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of planting greenery, arrangement of small architectural forms, provides safe pedestrian movement, the possibility of movement and turning of private and communal transport.
Project year: unrealized
Project location: street Horikhivska, 25, in Chernivtsi
№19092 Багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв Майдану / Apartment dwelling house on the street Heroiv of Maidanu
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення по вул. Героїв Майдану 118, 120 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-ЛесьО.Д.,Мамут В.Д., Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Житловий будинок 9-ти поверховий з мансардою. В цокольному поверсі запроектовано паркінг на 13 машино-місць. На першому та другому поверсі запроектовані торговельні зали магазинів з продажу не продовольчих товарів в яких перебуває працюючий персонал. З третього по дев'ятий поверхи передбачено одно та двох кімнатні квартири. Детальний набір приміщень див. комплект креслень архітектурних рішень. Висота поверхів становить - цокольного поверху (від підлоги до підлоги) - 3,0 м. З першого по другий поверхи- 3,6 м. З третього по восьмий поверхи- 3,0 м. Висота житлових приміщень внутрішньо квартирних коридорів, санвузлів та інших підсобних приміщень від підлоги до стелі – 2,7 м. Ширина коридорів між торцем коридору і сходами - 1,65 м. Виконання санітарно-гігієнічних вимог при проектуванні житла здійснено до умов фізико-географічного районування території України і включає в себе вимоги до інсоляції, природнього освітлення, провітрювання приміщення, захисту від шуму, вібрації згідно СанПин 2605 та інших нормативних документів. При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище. На території ділянки всі об'єкти, що знаходяться в межах червоної лінії підлягають демонтажу. На ділянці запроектовано майданчики для відпочинку дитячого та дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям і сучасними малими архітектурними формами.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 118, 120 в м.Чернівці

Project name: Apartment dwelling house with public premises on the street Heroiv of Maidanu 118, 120 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Mamut-Les O.D., Mamut V.D., Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: Residential building 9 storey with attic. In the ground floor, parking for 13 cars was designed. On the first and second floor are designed shops for sales of non-food items in which there are working staff. From the third to the ninth floors one and two bedroom apartments are provided. For a detailed set of rooms, see set of drawings architectural solutions. The height of the floors is - the ground floor (from floor to floor) - 3.0 m. From the first to the second floor - 3.6 m. From the third to the eighth floor - 3.0 m. The height of residential premises inside the apartment corridors, bathrooms and other auxiliary premises from floor to ceiling - 2.7 m. The width of corridors between the end of the corridor and the stairs is 1.65 m. The fulfillment of sanitary-hygienic requirements in the design of housing is carried out to the conditions of physical and geographical zoning of the territory of Ukraine and includes requirements for insolation, natural lighting, ventilation room I, protection against noise, vibration according SanPin 2605 and other regulations. In the design of a residential building, the adjoining territory was planned with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment. On the territory of the site, all objects that are within the red line are subject to dismantling. The site has designed playgrounds for recreation of children and adults, sports with traumatic coating and modern small architectural forms.
Project year: unrealized
Project location: street Heroiv of Maidanu 118, 120 in Chernivtsi
№19093 Багатоквартирні житлові будинки / Residential multi-apartment buildings
Назва проекту: Багатоквартирні житлові будинки з будівлями та приміщеннями громадського призначення по вул. Гагаріна, 21 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-Лесь О.Д., Гавриш В.Я,
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектними рішеннями передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків з будівлями та приміщеннями громадського призначення. Ділянка на якій планується будівництво, знаходиться в приватній власності. Ділянка розташована в північній частині м. Чернівці по вул. Гагаріна, 21. Обмежена вулицею Гагаріна та вулицею Нікітіна. Неподалік вул. Ділянка знаходиться за межами історичного ареалу. Поруч об'єкта виявлені пам'ятки архітектури місцевого значення. Рельєф ділянки досить стрімкий, загальний перепад через всю ділянку становить 9,5м. Загальна площа ділянки становить 0,2894 Га. З ділянки є безпосередній проїзд на вулицю Нікітіна. Блок 1, 2, 3, 6 – 4-х поверхові житлові будинки з цоколем , Блок 4 – 3-х поверховий житловий будинок з цоколем з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, Блок 5 – 5-ти поверхова житлова будівля, Блок 7, 8 - 5-ти поверхові будівлі громадського призначення. Під ділянкою запроектований підземний паркінг, який розрахований на 57 машино-місць. Блок 2 та 6 є перспективною забудовою в межах розвитку кварталу. Основні входи до житлової частини будинків плануються з внутрішнього двору, із зручним підходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху. При основному вході влаштований тамбур з габаритними розмірами відповідно до вимог ДБН В2.2-17. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних, санітарних машин. При проектуванні житлового комплексу пропонується розплановати прибудинкову територію із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Гагаріна, 21 в м.Чернівці

Project name: Residential multi-apartment buildings with buildings and public premises on the street Haharina, 21 in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Mamut-Les O.D., Havrysh V.Y.,
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: Project decisions provide for the construction of multi-apartment houses with buildings and public premises. The plot on which the construction is planned, is privately owned. The plot is located in the northern part of the city of Chernivtsi on the street. Gagarin 21. Restricted by Gagarin Street and Nikitin Street. Not far from the street. The plot is outside the historic area. Local-level architectural monuments are found near the object. The relief of the site is rather rapid, the overall difference across the whole plot is 9.5 m. The total area of the site is 0.2894 hectares. From the area there is a direct drive to Nikitin street. Block 1, 2, 3, 6 - 4-storey residential buildings with a plinth, Block 4 - 3-storey residential building with a socle with built-in public utilities, Block 5 - 5-storey residential building, Block 7, 8 - 5-storey public buildings. Under the plot is designed underground parking, which is designed for 57 car places. Block 2 and 6 are promising buildings within the development of the quarter. The main entrances to the residential part of the house are planned from the courtyard, with a convenient approach and optimal size, which takes into account the needs of all calculated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance to a residential building a ram is arranged that meets the requirements of DBN V 2.2-17, and provides the possibility of lifting the invalid to the level of entrance to the first floor. At the main entrance, an embankment with overall dimensions is arranged in accordance with the requirements of DBN B2.2-17. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. When designing a residential complex it is proposed to plan the adjoining territory with maximum consideration of the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment.
Project year: unrealized
Project location: street Haharina, 21 in Chernivtsi
№19094 Багатоквартирний житловий будинок / Multi-apartment residential building
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом вул. Вітовського, 35-А, в м. Львів
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Бурдейна Є.О.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Зпроектований житловий будинок складається з одного об'єму, має три вхідні групи, та декілька допоміжних входів. Будівля п'ятиповерхова з мансардою та підвальним поверхом. Впідвальному поверсі розміщеній паркінг на 35 машино-місць, та нежитлові приміщення. На першому поверсі запроектовано приміщення громадського призначення.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Вітовського, 35-А, в м. Львів

Project name: Multi-apartment residential building with built-in public spaces and parking street Vitovskoho, 35-A, in the city of Lviv
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Burdeina E.O.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: A projected dwelling house consists of one volume, has three entrance groups, and several auxiliary entrances. Five-storey building with attic and basement floor. Ground floor parking for 35 cars and non-residential premises. Public premises were designed on the ground floor.
Project year: Unrealized
Project location: street Vitovskoho, 35-A, in the city of Lviv
№19095 Будівництво багатоквартирного житлового будинку / Construction of a residential building
Назва проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Буковинська, 53 в м. Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Данилюк С.І.,Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектним рішенням передбачено будівництво житлового будинку, з підземним паркінгом, який має автономну конструктивну систему, інженерне забезпечення та відокремлені феформаційно-температурними, антисейсмічними швами. Ділянка на якій планується нове будівництво розташована на південній частині м. Чернівці та знаходиться в системі житлової вулиці (Буковинська) з автономним рухов, що забезпечує зручний під'їзд до неї. Ділянку планується забудувати новими будівлями. Рельєф ділянки із помірним ухилом, загальний перепад висот вздовж ділянки складає 1м. Цільове призначення землі - бля будівництва та обслуговування житлового будинку, що відповідає проектним рішенням. Входи до житлової частини будинку запроектовано з внутрішнього двору, із зручним пішоходом та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході до житлового будинку влаштований пандус. При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимально врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природнє середовище.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Буковинська, 53, в м.Чернівці

Project name: Construction of a residential building on the street.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Danyliuk S.I., Chuklya A.V.
Company name: NPE"Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project solution provides for the construction of a residential building with underground parking, which has an autonomous structural system, engineering support and separated by fret-temperature, anti-seismic seams. The site where the new construction is planned is located in the southern part of the city of Chernivtsi and is located in the system of the residential street (Bukovinskaya ) with autonomous movements, which provides a convenient approach to it. The plot is planned to be built with new buildings. The relief of the site with a moderate slope, the total height difference along the plot is 1 m. The purpose of the land - the construction and maintenance of a residential building, which corresponds to the design decision. The entrance to the residential part of the house was designed from the courtyard, with a comfortable pedestrian and optimal dimensions, which take into account the needs of all calculated categories of visitors. For low-mobility groups of the population at the entrance to a residential building a ram was arranged. "When designing a residential building, the adjoining territory was planned with maximum taking into account the features of the land plot and the needs of the inhabitants of the house while preserving the natural environment.
Project year: Unrealized
Project location: street Bukovinskaya, 53, in Chernivtsi
№19096 Будинок для молодої сім'ї / House for a young family
Назва проекту: Будинок для молодої сім'ї
Номінація: Житлова архітектура- Приватний будинок
Статус на поточний момент: У стані реалізації
ГАП та склад команди: Олена Кісенко, Сергій Сьомкін
Назва компанії: Dezest
Контактні дані: https://dezest.com/, hello@dezest.com, +38 097 299 33 66
Короткий опис проекту: Будинок для життя молодої сім'ї. Головний вхід на ділянку розташовані з північного боку. На першому поверсі на північ орієнтовані технічні приміщення, вбиральня і гостьовий санвузол. Головне приміщення має сприятливу орієнтацію на 3 сторони світу - схід, південний схід і південний захід. Від зенітного сонця і перегріву котедж захищений терасою з перголой і деревом, яке ми вирішили залишити на ділянці і прорубали для нього «вікно» в перекритті, яке, разом з водною гладдю басейну, також створює мікроклімат з південного боку.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Київська область.

Project name: House for a young family
Nomination: Residential architecture- Private house
Actual Status: Implementation
Chief Architect and Team Members: Elena Kisenko, Sergey Somkin
Company name: Dezest
Contact details: https://dezest.com/, hello@dezest.com, +38 097 299 33 66
Brief description of project: House for a young family's living. The main entrance to the site is located on the north side. On the ground floor to the north are technical facilities, a toilet and a guest bathroom. The main building has a favorable orientation on 3 sides of the world - east, southeast and southwest. From the zenith sun and overheating, the cottage is protected by a terrace with pergola and a tree, which we decided to leave on the site and cut for it a "window" in the overlap, which, along with the water pool of the river, also creates a microclimate on the south side.
Project year: 2019
Project location: Kyiv region.

№19097 Мінімалістична скульптура / Minimalistic sculpturе
Назва проекту: Мінімалістична скульптура
Ведучій архітектор: Михайло Ільченко
ГАП та склад команди: Архітектор Михайло Ільченко, дизайнер Альона Прядко
Назва компанії:Архітектурне бюро Materia 174
Контактні дані: Україна, Київ , вул. Драгомирова, 2а/423 +380675761516, +380502270347 info@materia174.com www.materia174.com
Короткий опис проекту: Приватні будинки ізраїльтян на вигляд виглядають як дуже прості будівлі, вони не хизуються один перед одним фасадами і парканами. Тож не дивно, що було обрано лаконічну стилістику, котра не акцентує увагу об'єкта на собі. Білий колір фасаду — перше, що формує образ. Відкрита книга, вітрила, символізм білої чайки – асоціацій безліч, вони народжуються завдяки скульптурній формі фасаду - дві глухі площини, які його утворюють, розміщено під кутом. Цей архітектурний засіб використано також із практичними цілями - як для забезпечення конфіденційності, так і для мінімізації нагріву будинку, тому що фасад дивиться на південний схід. Патіо — тихий внутрішній дворик - підсилює захищеність місця та демонструє всі переваги відпочинку на відкритому повітрі. Пропорції, колір, форма, матеріал перетворили фасад в мінімалістичную скульптуру. Проходить повз стіни фасаду, людина стає живим «фризом», ілюструє свою історію як герої на давньогрецькому Парфеноне.
Рік реалізації проекту: Проектування лютий - квітень 2017. На стадії реалізації.
Місце реалізації проекту: Ізраїль

Project name: Minimalistic sculpturе
Lead Architect: Mykhailo Ilchenko
Chief Architect and Team Members: architect – Mykhailo Ilchenko, designer – Aleona Pryadko
Company name: Bureau of Architecture Materia 174
Contact details: Ukraine, Kyiv str. Dragomirova, 2а/423 +380675761516, +380502270347 info@materia174.com www.materia174.com
Brief description of project: Private houses in Israel seem to look like very simple buildings, they do not flaunt facades and fences in front of each other. Not surprisingly, a laconic style was chosen that does not accentuate the object's attention on itself. The white color of the facade is the first thing that forms the image. Open book, sails, symbolism of the white gull - many associations, they are born thanks to the sculptural form of the facade - the two deaf planes forming it are located at an angle. This architectural reception is also used for practical purposes - both to ensure confidentiality and to minimize the heating of the house, as the facade looks to the southeast. Patio - a quiet inner courtyard - enhances the security of the place and demonstrates all the charms of relaxing in the open air. The proportions, color, shape, material have turned the facade into a minimalistic sculpture. Passing by the wall of the facade a person becomes a living "frieze", illustrates his story as heroes in the ancient Greek Parthenon.
Project year: Designing february – april 2017. At the stage of implementation.
Project location: Israel
№19098 Житловий комплекс «ART House» з громадськими приміщеннями / Residential complex «ART House» with public premises
Назва проекту: житловий комплекс «ART House» з громадськими приміщеннями.
Ведучий архітектор: Ігор Задоя
Склад команди: Ігор Задоя, Олександр Шевчук, Артем Бородін.
Назва компанії: Zadoya&Ar.Co.group
Контактні дані: т.+380676344727 ; igor.zadoia@gmail.com; info@zadoya.com.ua
Короткий опис проекту: З проектом житлового комплексу «ART House» починається координальна реконструкція одного з центральних кварталів міста Дніпро. У складі проекту існує памятка архітектури місцевого значення будинок №17, який підлягає структурній реконструкції та реставрації фасадів, а також заплановано будівництво двох нових житлових будинків та реставрація з надбудовою 2-х поверхового будинку по вул. Виконкомівська. Таким чином складається композиція 4-х споруд обєднаних єдиним призначенням та внутрішнім двором, але ж кожна з них, стосовно нашого авторського задуму, не повинна була б втратити свою індивідуальність. Використовуючи існуючий перепад рельєфу у 8 метрів, в підземні й частині розміщуються театр «Кабаре» з центральним входом реставрованого фасаду памятки архітектури та 2-х рівневий паркінг комплексу. У складі проекту також існує невеличке театральне кафе та салон-магазин на першому поверсі. Вважаючи, що комплекс розташований впритул до Червоноповстанської балки, яка в подальшому планується як ландшафтний парк з річкою, майже кожна квартира комплексу має свою терасу.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Україна , м.Дніпро, вул.Виконкомівська, 17

Project name: Residential complex «ART House» with public premises.
Lead Architect: Igor Zadoia
List of team members: Igor Zadoia, Aleks Shevchuk, Аrtem Borodin.
Company name: Zadoya&Ar.Co.group
Contact details: т.+380676344727 ; igor.zadoia@gmail.com; info@zadoya.com.ua
Brief description of project: The project of "ART House" residential complex will launch the beginning of a cardinal reconstruction of one of the central districts of the Dnipro City. The project includes structural reconstruction and restoration of facades of a locally listed heritage asset, building No. 17, construction of two new residential buildings and reconstruction of a two-storey building in Vykonkomivska Street with adding an overstorey to the old structure. Thus we create a composition of 4 buildings which are united by a common purpose and courtyard but each of which, according to the authors' design, should not lose its real style and individuality. Taking full advantage of the existing 8 m difference in the relief of the area, the project provides for the location of Cabaret Theatre with the central entrance from the restored facade of locally listed building No. 17 and a 2-level parking area of the complex in its underground part. The project also includes a small theatre café and a shop on the ground floor. Considering that the complex is located close to the Chervonopovstanska ravine, which is further planned as a landscape park with a river, almost every apartment in the complex has its own terrace.
Project year: 2017
Project location: Ukraine , Dnepr, Vykonkomivska str. 17

№19099 Компактний житловий будинок H.1 / Compact private house H.1
Назва проекту: Компактний житловий будинок H.1
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Антон Вергун, Андрій Лесьо
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Будинок H.1 - це якісне, комфортне та затишне, але, в той же час, доступне та енергоощадне житло у передмісті. Розробляючи проект, ми керувались десятьма принципами якісного дизайну, які сформулював Дітер Рамс:
- Інноваційність. Проект передбачає застосування передових енергоощадних технологій, таких як система опалення тепловим насосом, системи сонячних батарей та колекторів.
- Хороший дизайн робить продукт зручним. Будинок H.1 абсолютно позбавлений зайвих елементів та надлишкових квадратних метрів. Це робить його ергономічним та простим у користуванні.
- Естетичність. Будинок спроектовано таким чином, щоб не порушувати естетику місцевості. Природній ландшафт є основним елементом екстер'єу, а вигляд за вікном - інтер'еру.
- Зрозумілість. Планування будинку просте та логічне - всі компоненти знаходяться на своїх місцях.
- Ненав'язливість. Житло має бути комфортним простором для життя, а не його змістом.
- Чесність. Внутрішне і зовнішне оздоблення цілком позбавлене імітацій та матеріалів "під щось".
- Хороший дизайн не застаріває. Всередині й ззовні H.1 виглядає досить нейтрально та лаконічно, оскільки модні тенденції приходять і йдуть, а оселя супроводжує своїх мешканців протягом років та десятиліть.
- Увага до деталей. Всі складові проекту продумані з точністю і турботою про мешканців.
- Екологічність. Проект передбачає використання екологічно чистих та відновлюваних матеріалів, таких як костробетон та деревина.
- Хороший дизайн - це якомога менше дизайну.
Рік проектування: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м.Київ

Project name: Compact private house H.1
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Anton Verhun, Andrew Leso
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: H.1 house is a high-quality, comfortable and cozy, but at the same time affordable and energy-efficient accommodation in the suburbs. While developing the project, we were guided by the ten principles of quality design that Dieter Rams formulated:
- Innovation. The project involves the use of advanced energy-saving technologies such as heat pump heating system, solar panels and collectors.
- Good design makes the product useful. H.1 house is completely devoid of unnecessary elements and surplus square meters. This makes it ergonomic and easy to use.
- Doog design is aesthetic. The house is designed to avoid disturbing the aesthetics of the area. The natural landscape is the main element of the exterior, and the view behind the window is the main feature of the interior.
- Understanding. Home planning is simple and logical - all components are in the right places.
- Unobtrusiveness. Home should be a comfortable living space, but not the sense of life.
- Honesty. Interior and exterior decoration are completely deprived of imitations.
- Good design is long-lasting. Inside and outside H.1 looks rather neutral and laconic, as trendy. Because trends come and go, and the home has been accompanying its inhabitants for years and decades.
- Attention to details. All components of the project are thought out with precision and care about the inhabitants.
- Good design is environmentally friendly. The project involves the use of eco-friendly and renewable materials such as bark concrete and wood.
- Good design is as little as possible.
Project year: 2019
Project location: Ukraine, Kyiv
№19114 Rusya
Назва проекту: Rusya
Статус на поточний момент: Нереалізований житловий об'єкт
ГАП:
Шемшур О.В
Cклад команди: Шемшур О.В, Зарубін В.В.
Назва компанії:
VA Group
Контактні дані: +380637160282, +380933577170
Короткий опис проекту: Будинок який поєднує в собі сучасну архітектуру та природу, знаходиться в живописному місці, на березі озера Русанівське, м. Київ, та гармонійно вписується в навколишню забудову.
Цей будинок запроектован як Активний будинок (Active House), який враховує вимоги до екологічних будівель майбутнього і фокусується на здоров'ї і комфорті людей. Стіни будинку запроектовані з дерев`яного каркасу та соломи. В якості опалювального пристрою прийнятий тепловий насос в поєднанні з сонячним коллектором та сонячними модулями.
Рік реалізації проекту: 2019р.
Місце реалізації проекту:
м Київ

Project name: Rusya
Actual Status: Unbuilt residential project
Lead architect: Shamshur O.V.
List of Team Members: Shamshur O.V., Zarubin V.V.
Company Name: VA Group
Contact details: +380637160282, +380933577170
Brief description of project: The house which combines modern architecture and nature, is located in a picturesque place, on the shore of Lake Rusanivske., in the city of Kiev, and harmoniously fits into the surrounding building. This house is designed as an Active House (Active House) that takes into account the requirements for the future of environmental buildings and focuses on the health and comfort of people.
The walls of the house are designed from a wooden frame and straw.
A heat pump in combination with a solar collector and solar modules is adopted as a heating device.
Project year: 2019
Project location: Kyiv

№19121 Амурська 5 / Amurska 5
Назва проекту: Амурська 5
Команда: Філь Олександр, Вельган Олександр, Нікончук Денис
Назва компанії: А01 Контактні дані: alexandr.fil@gmail.com, +380954068172
Короткий опис проекту: Ділянка розташована на вулиці Амурська , Маріуполь, Україна, у віддаленому районі від центру міста. Проект є контрастним рішенням типового будівництва житлових районів у більшості пострадянських міст. Але, тим не менш, уніфікуючий компонент стандартного багатоповерхового будинку зберігається шляхом вирішення типового ядра, що складається з внутрішніх модулів, що формують плановальні рішення квартир. Комбінаторика набору модулів має різну типологію для кожного поверху, залишаючи при цьому типовий незмінний план приміщення квартири. Фактично "ядро" множиться певну кількість разів, як наслідок виникає проблема монотонності фасаду. Рішенням є створення "Динамічного фасаду" шляхом установки рухомих штор балкони та вікна. Таким чином, майбутні власники стануть двигуном постійної зміни зовнішнього вигляду фасаду.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Маріуполь, Амурська 5

Project name: Amurska 5
Nomination: Residental architecture
Team: Oleksandr Fil, Oleksandr Velgan, Denys Nikonchuk
Company name: A01
Contact details: alexandr.fil@gmail.com, +380954068172
Brief description of project: The site is located on the street Amurska , Mariupol Ukraine, in the remote from the center of the city. The project is a contrasting solution of typical construction of residential areas in most of the post-Soviet cities. But, nevertheless, the unifying component of a standart high-rise building is preserved by solving a typical core, which consists of internal modules which forming planning solutions of the apartament. The combinatorics of the modules set have a completely different typology for each floor, while leaving the typical unchangeable layout of the apartment space. In fact the "core" will be multiplied by a certain number of times, so arises the problem of monotony of the facade. The solution is to create"Dynamic facade" by installing movable shutters on balconies and windows. Thus, future owners will become the engine of constant change of the facade's appearance.
Project year: 2018
Project location: Mariupol, 5 Amurska st.
№19141 The Snail Apartments
Назва проекту: The Snail Apartments
Ведучий архітектор: Олександр Попов
Склад команди: Ольга Чернова, Олександр Сімонов, Крістіна Малійова, Рустам Горпенюк, Вова Іванов
Назва компанії: archimatika
Місто: Нью Йорк
Контактні дані:
ООО АРХІМАТИКА, 01054 Київ, Украіна, вул.Тургенєвська, 38, 5 пов.
тел.:+38(044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Стислий опис проекту
The Snail Apartments - це 10-поверхова будівля на 30 квартир, розташована в Челсі, в декількох кроках від Хай Лайн, Хадсон Ярдс, ресторанів і театрів. Проект об'єднує архітектурні компоненти з двох кварталів. Старі нью-йоркські житлові будинки і сучасні скляні хмарочоси, створюючи комплекс, який адаптується до навколишнього середовища і вносить свій внесок, додаючи нову унікальну архітектуру.
Рік реалізації проекту 2019
Місце реалізації проекту 438 W 38th St, Нью-Йорк, США
Площа проекту: 2 950 м2

Project Name The Snail Apartments
Head Architect Aleksandr Popov
List of Team Members Olha Chernova, Alexander Simonov, Kristina Maliiova, Rustam Gorpeniuk, Vova Ivanov
Company's Name archimatika
Contact Details
LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St.
p.:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Short Description of the Project
The Snail Apartments is a 10-storey building with 30 apartments, located in Chelsey and steps to The High Line, Hudson Yards, restaurants and theaters. The project combines the architectural components from the two neighborhoods. Old New York housing and contemporary glass skyscrapers, creating a complex that both adapts to its surroundings and contributes by adding new distinctive architecture.
Project Year 2019
Project Location 438 W 38th St, New York, USA
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515