Ukrainian Urban Awards
Нереалізований проект реновації /реконструкції історичного об'єкту

Unbuilt project of renovation/reconstruction of historical object
№ 19020 WHISPER OF THE WOODS
Назва проекту: WHISPER OF THE WOODS
Ведучий архітектор: Шумелда Оксана Степанівна
Склад команди: Шумелда О.С., Цілінська І. С., Возняк В.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA
Місто: Львів, Україна
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Рік проекту: 2018
Місце проекту: Львів, Україна
Площа проекту: 281 м2
Стислий опис проекту: Нашою ціллю при створенні архітектури є досягнення максимальної функціональності для людини з пошуком національної ідентичності. Адже кожен регіон, місцевість чи народ загалом маніфестують себе у власній архітектурі.
Об'єкт "WHISPER OF THE WOODS" - це приклад пошуку втрачених символів, їхнє переосмислення та зрештою синтез нової архітектури із середовищем. Наше своєрідне трактування мотивів неоготики, де силуети фасадів і використані матеріали передають відображення пошуку етнічності та історії. Існуючу цеглу будівлі ми доповнили австрійською в індивідуальній кладці, додали фальц та скло, як елемент сучасності. Крім того максимально використали місцевість та розташування будівлі й інтегрували її із природою. Зв'язковим елементом, який стирає межі між архітектурою будинку та навколишнім середовищем, - є вода та її уособлення в матеріалах будинку , - скло. А для комфортного життя мешканців ми розробили своєрідний сценарій, відкривши територію на південь та облаштували панорамні вікна, відтак сонце знаходитиметься в основних приміщеннях протягом дня. Унікальність проекту не лише в гармонійній ''правильній'' архітектурі, а й те, що в рамках часу ми прагнемо зберегти, інтерпретувати та надати нове, більш глибше значення історичній цінності для подальшої архітектурної ідентифікації поколінь.

Project Name: WHISPER OF THE WOODS
Chief Architect: Shumelda Oksana Stepanivna
List of Team Members: Shumelda O.S., Tsilinska I.S., Voznyak V.V. Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA.
Location: Lviv, Ukraine
Contact Details: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Project Year: 2018
Project Location: Lviv, Ukraine
Area: 281 м2
Short description of the project : Our goal in designing of architecture is to achieve maximum functionality for human with an impetus for national identity. Because, each region, a district or people, in general, manifest themselves in their own architecture.
The project "WHISPER OF THE WOODS" is the example of searching for lost symbols, rethinking of their meanings and, however, synthesis with a "new" architecture and nature. Our original interpretation of the motifs of Neo-Gothic, where the silhouettes of the facades and used materials represent the reflection of the searching for ethnicity and history. The existing brick building was supplemented with an Austrian brick in individual treasures, added folding and glass as an element of modernity. Furthermore, we used the site and location of the building and integrated it with nature, as much as possible. Water is the connective element that erases the boundaries between the architecture of the building and the environment itself, and glass - is its personification in the materials of the house. And for the comfortable living of the inhabitants, we developed a peculiar scenario, opening the territory to the south and setting up panoramic windows, so the sun will be located in the main rooms during the day. The uniqueness of the project is not only in harmonious ''correct'' architecture but also within the time we are trying desperately to preserve, interpret and give a new, deeper meaning of the historical value for further architectural identification of generations.

№ 19028 Ширяюче склепіння / Soaring arch
Назва проекту: «Ширяюче склепіння»
Назва компанії: проектно-будівельна фірма «АРДІС»
Ведучий архітектор і склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Концепт ідеї вхідної групи та прилеглої до неї частини другого поверху головного корпусу Мистецького арсеналу, площею до 600 кв. Другий поверх Мистецького арсеналу активно використовується для виставок та мистецьких заходів. Відсутність ескалатору або ліфту створює бар'єр для певних груп людей, тому головною метою є подолання і вирішення цієї проблеми шляхом полегшення доступу. Створення та розробка ідей, які дозволять трансформувати простір; функціональне використання висоти приміщення(6,4 м); мінімізація внутрішніх стін, сходів та інших бар'єрів; вирішення проблеми транспортування маломобільних груп населення на другий поверх - задачі, що були втілені в проекті.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, Київ , вул. Лаврська, 10-12

Project name: «Soaring arch»
Nomination: Renovation / reconstruction of the historic object
Company name: design-construction company «ARDIS»
Chief Architect and Team: Holovatiuk Alina, Leshchenko Nellya
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: Concept of the idea of the entrance group and adjoining part of the first floor of the main building of the Mystetskyi Arsenal, covering up to 600 square meters. The first floor of the Mystetskyi Arsenal is actively used for exhibitions and artistic events. The lack of an escalator or elevator creates a barrier for certain groups of people, so the main goal is to overcome and solve this problem by facilitating access. Creating and developing ideas that will transform space; functional use of the height of the room (6.4 m); minimization of internal walls, stairs and other barriers; solving the problem of transportation of population groups with low mobility to the first floor - the tasks that were implemented in the project.
Project year: 2018
Project location: Ukraine, Kiev, Lavrskaya street, 10-12

№ 19034 Військовий музей Capo d`Orso / Military museum Capo d`Orso
Назва проекту: Військовий музей Capo d`Orso
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Андрій Лесьо, Антон Таюрський, Антон Вергун
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Головна ідея проекту – зберегти дух місця з військовим історичним минулим. Batteria di Capo d'Orso з її навколишньою територією вже є визначною пам'яткою, тому було важливо підкреслити це ще більше. Ми зрозуміли, що найдоцільніший шлях досягти цього – будувати якомога менше в межах фортифікаційної частини проекту. Ми зосередились на пішохідному маршруті та на тих емоціях, що відвідувачі зможуть отримати досліджуючи музей та його частини. Грубий, холодний метал та теплий природній камінь, містичні внутрішні простори музею та неймовірні види на бухти Сардинії створюють контраст та інтерес для відвідувачів. Думаючи на тим, як посилити цей контраст та якнайбільше залучити людей до цієї цікавої подорожі ми вирішили використовувати VR технології. Цей підхід дає широкий спектр можливостей як для туристів, так і для дослідників. Непотрібно багато будувати! Кращим шляхом є дати кожному можливість побачити, як все було насправді…відчути силу часу та природи.
Делікатна реконструкція є дуже важливою частиною нашої роботи. Ми намагалися залишити старі частини комплексу та додавати лише необхідні нові конструкції. Військовий музей – це неймовірний простір, що поєднав в собі готелі, ресторан, військовий меморіал, бібліотеку, місця для зустрічей, музей та чудові види на навколишні пейзажі.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Італія, Сардинія, Палау

Project name: Military museum Capo d`Orso
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Andrew Leso, Anton Taiurskii, Anton Verhun
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: The main idea of the project was to save the spirit of the place with military historical background. Batteria di Capo d'Orso with its surroundings is already a landmark, so the important point was to emphasize this even more. We understood that the best way to do this – to build as less as possible inside the fortification part of the project. We focused on the pedestrian route and on the emotions that people will get in the way of exploring the museum and its parts. Old materials, rough steel and warm stone, mysterious inner spaces and outstanding views on the bays of Sardinia create the contrast and the interest in the same time for visitors. Thinking on how to amplify this contrast and involve people as much as we can to this journey through the times we decided to use AR technologies. This approach gives a wide range of opportunities for tourists and for researches as well. You don't need to build a lot! The better way is to give for everyone the opportunity to see how it was looking on… to feel the power of time and nature. Almost untouchable reconstruction is an important issue of our work. Old parts we tried to keep and added only necessary ones. Different zones as hotels, info point, restaurant, military memorial, library, meeting spaces, museum and amazing viewpoints are linked together into the great space of Military museum.
Project year: 2018
Project location: Italy, Sardegna, Palau


№ 19041 Консерваційний дах Західного каземату Кам'янець-Подільської фортеці / Western Casemate Conservation Roof in Kamianets-Podilskyj Fortress
Назва проекту: Консерваційний дах Західного каземату Кам'янець-Подільської фортеці
Статус на поточний момент: проект
ГАП та склад команди: Микола Рибенчук - ГАП, Володимир Сіверс – ГІП, Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 097 24 77 497
Короткий опис проекту: Необхідність влаштування консерваційного даху визначена з технічних міркувань. Зважаючи на великі прольоти для забезпечення надійності та безпеки дерев`яні балки зібрані у ферми, що опираються на поздовжні стіни. Оскільки пам`ятка використовується під музейну функцію, дах при Західному мурі припіднятий на дерев`яних стовпцях для збереження можливості огляду довколишньої території та проведення досліджень. Разом з тим форма даху та матеріали підібрані відповідно до загального історичного характеру будівлі. В проекті застосовані традиційні для пам'ятки матеріали, а саме дерев`яні стійки, балки, крокви, ґонтове покриття.
Рік проектування: 2019
Місце реалізації проекту: м. Кам'янець-Подільський, Україна

Project name: Western Casemate Conservation Roof in Kamianets-Podilskyj Fortress
Actual Status: project
Chief Architect and Team Members: Mykola Rybenchuk - chief architect, Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 097 24 77 497
Brief description of project: The conservation roof should be arranged for technical reasons. The wooden beams that are connected with metal joints into wooden-metal structures rely on longitudinal walls to ensure reliability and safety. Since the monument is used for the museum function, the roof at the Western Wall is elevated to preserve the possibilities of environmental review and archeological research. The form of the roof and materials are selected according to the general historical nature of the building. In the project are used the traditional materials, like wooden racks, beams, rafters, gont coatings.
Project year: 2019
Project location: Kamianets-Podilskyj, Ukraine

№ 19054 Ревіталізація заводу Ріхерта / Renovation of Rikhert factory
Назва проекту: Ревіталізація заводу Ріхерта
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Інна Добровольська, Андрій Лесьо, Антон Вергун, Анна Васильєва
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Мета проекту - зберегти визначний об'єкт культурної спадщини від руйнації або знищення. Розкрити потенціал будівлі заводу Ріхерта та прилеглої території, вписати об'єкт в тканину міста. Знайти баланс між економічною та комерційною доцільністю, потребами мешканців прилеглих житлових масивів, майбутніх мешканців житлових комплексів, що зводяться на сусідніх ділянках та містян загалом. Зацікавити та залучити інвесторів до реалізації проекту.
Ідея - оживити ділову та культурну активність місцевості, покращити мікроклімат і підвищити цінність прилеглих територіій, шляхом перетворення нині занедбаного об'єкту на громадський, рекреаційний та культурний центр.
Якщо створити людям сприятливі умови - вони потягнуться на вулицю. По-перше - це добре позначиться на їхньому здоров'ї та емоційному стані, по-друге - зробить місцевість більш безпечною, по-третє - великий потік людей створить ідеальні умови для ведення бізнесу.
Підхід до реновації:
- Знести всі прибудови, що перешкоджають сприйняттю історичної споруди;
- Відновити головну будівлю комплексу, привести її до первозданного вигляду всередині й ззовні;
- Привнести необхідні технічні рішення, такі як ліфти та пандуси для маломобільних груп відвідувачів;
- Нові споруди не повинні прешкоджати сприйняттю головної будівлі.
Рік проектування: 2018-2019
Місце реалізації проекту: Україна, Київ

Project name: Renovation of Rikhert factory
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Inna Dobrovolska, Andrew Leso, Anton Verhun, Anna Vasilyeva
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: Project objective - to save an outstanding cultural heritage object from destruction. To reach the potential of the Rikhert factory and the associated areas, fit the object into a city structure. To find a balance between economic and commercial expediency, the needs of residents of nearby residential areas, future residents of residential complexes being built in neighboring areas, and citizens in general. To interest and attract investors to the project.
The main idea is to stimulate business and cultural activities of the area, improve the microclimate and increase the value of the surrounding territories, by transforming the currently abandoned object into a public, recreational and cultural center. People will stumble into the street when they will have favorable conditions to do that. First of all - it will have a good impact on their health and emotional state, secondly, make the area more secure, and thirdly, a large flow of people will create ideal conditions for doing business.
Approach to renovation:
- To demolish all the annexes that impede the perception of the historical building;
- Restore the main building of the complex, bring it to the original look inside and outside;
- Provide the necessary technical solutions, such as elevators and ramps for low-mobility groups of visitors;
- New buildings should not interfere with the perception of the main building.
Project year: 2018-2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 19066 Реконструкція СКЛАДУ №4 РЕАКТИВІВ І ПРИЛАДІВ / Reconstruction of the warehose # 4 of Reactives and Eqiupments of the Moscow State University (MSU)
Назва проекту: Реконструкція СКЛАДУ №4 РЕАКТИВІВ І ПРИЛАДІВ Московського Державного Університету (МДУ)
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Пашкова Євгенія, Макаров Василь
Назва компанії: Архітектурне бюро Євгенії Пашкової
Контактні дані: Україна, м Київ, вул. Іллінська 12, +38 (098) 629-30-01
Короткий опис проекту: Реконструкція існуючої будівлі складу №4 під Науково-Дослідний Комплекс «МІЖНАРОДНИЙ КВАНТОВИЙ ЦЕНТР КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МДУ». Об'єкт знаходиться в безпосередній близькості з основним корпусом МДУ. У проектованому комплексі передбачається розмістити: -на першому поверсі вестибюль з гардеробною, кафе, санвузли, технічні приміщення і склад; -на другому поверсі офісні приміщення для персоналу; -на третьому поверсі лабораторії та майстерні; -на четвертому поверсі лекційний зал, бібліотеку, кімнати для дискусій, кімнати для семінарів і кафе Площа забудови будинку - 830кв.м Загальна площа будівлі після реконструкції- 4080 кв.м Площа прибудови - 3320 кв.м.
Для даної будівлі було запропоновано два варіанти реконструкції: -Перший варіант припускав частково демонтувати стіни існуючої будівлі з боку двору, залишаючи фронтон існуючої будівлі і фасад з боку вулиці. -Другий варіант припускав повністю зберегти зовнішні стіни існуючої будівлі, які з двору проглядаються через скляну галерею. Підхід до реновації - Зберегти історичний вигляд будівлі. - Розробити генеральний план з благоустроєм і озелененням території з урахуванням існуючих споруд. -Улаштування парковки і зони вивантаження / завантаження матеріалів та обладнання в безпосередній близькості від складського приміщення в будівлі. -Використання необхідних технічних рішень такі як ліфти і пандуси для маломобільних груп (інклюзія)
Рік реалізації проекту - 2017
Місце реалізації проекту: м. Москва, вул. Академіка Хохлова, МГУ 1С17А

Project name: Reconstruction of the warehose # 4 of Reactives and Eqiupments of the Moscow State University (MSU).
Actual status: Unrealized
Team members: Pashkova Yevgeniya, Makarov Vasil
Company name: Architectural bureau of Eugenia Pashkova
Contact details: Ukraine, Kyiv, Illinskia 12, Tel. +38 (098) 629-30-01
Brief description of the project: Reconstruction of the existing building of the warehouse №4 under the Research and Development Complex "INTERNATIONAL QUANTUM CENTER FOR QUANTUM TECHNOLOGIES of the Moscow State University". The object is in close proximity to the main building of the Moscow State University. In the projected complex it is planned to place: - on the first floor lobby with wardrobe, cafe, bathrooms, technical premises and warehouse; -on the second floor - office space for staff; - on the third floor - the laboratory and workshops; - on the fourth floor - a lecture hall, a library, discussion rooms, seminar rooms and a cafe Building area of the house is 830 sq.m. The total area of the building after the reconstruction is 4080 sq.m. The area of the annex is 3320 sq.m.
There are two variants of reconstruction were offered for this building: -The first option supposed to partially dismantle the walls of the existing building from the yard, leaving the gable of the existing building and the facade of the street. -The second option was to preserve the exterior walls of the existing building, which are viewed through the glass gallery from the courtyard.
Approach to renovation - Preserve the historical appearance of the building. - Develop a master plan for landscaping and landscaping of the territory, taking into account existing structures. - Parking arrangement and loading / unloading area of materials and equipment in close proximity to the warehouse premises in the building. -Use the necessary technical solutions such as elevators and ramps for small-scale groups (inclusiveness)
Project year: 2017
Project location: Moscow, Academician Khokhlov st., MSU 1C17A
№ 19070 Відтворення Дзвіниці Кирилівського монастиря середини 18 ст. / Playing the Belfry of the Kirilov Monastery in the middle of the 18th century.
Назва проекту: Відтворення Дзвіниці Кирилівського монастиря середини 18 ст.
Ведучий архітектор: Юрій Лосицький
Склад команди:Юрій Лосицький, Олена Мірошниченко
Назва компанії: ТАМ Лосицький
Контактні дані: yra@ylos.kiev.ua
Короткий опис проекту: Проект передбачає відтворення дзвіниці Кирилівського монастиря, яка була важливою архітектурною домінантою Київського Подолу.
Рік реалізації проекту: проект 2016
Місце реалізації проекту: Київ

Title of the project: Playing the Belfry of the Kirilov Monastery in the middle of the 18th century.
Leading Architect: Yuriy Lositsky
Team members: Yuriy Lositsky, Olena Miroshnichenko
Company name: TAM Lositsky
Contact information: is@ylos.kiev.ua
Brief description of the project: The project involves the reconstruction of the bell tower of the Kirilovsky monastery, which was an important architectural dominant of the Kiev Podil.
Year of project realization: project 2016
Place of project implementation: Kyiv
№ 19102 Центр Сучасної Культури в Дніпрі / Dnipro Center for Contemporary Culture
Назва проекту Центр Сучасної Культури в Дніпрі
Ведучий архітектор (ПІБ) Тимченко Анастасія Олегівна
Склад командиАндрій Палаш, Катерина Русецька, Юлія Овчаренко,
Люція Ржегоржикова, Ірина Полікарчук, Юрій Базаренко, Микита Момот, Олександра Тесля, Наталя Погорелова, Денис Мещеряков.
Назва компанії Культура Медіальна
Місто Дніпро
Контактні дані +380986667235, info@kulturamedialna.org
Стислий опис проекту В основі проекту-пристосування пам'ятки архітектури, що датується кінцем 19-го ст., під Центр Сучасної Культури в Дніпрі. В процесі реновації об'єкта зберігається його планувальна структура, фасади та інтерьери окремих приміщень.
Проектований публічний простір - це спроба під одним дахом поєднати сучасне мистецтво та нові технології, інноваційну освітню програму та творчу лабораторію.
У грудні проект став одним із переможців програми Trans Europe Halles, розробленої для допомоги новим культурним просторам у Східній Європі.
Рік реалізації проекту 2020
Місце реалізації проекту Дніпро, Україна
Площа проекту 2800 м2

Project Name Dnipro Center for Contemporary Culture
Head Architect Tymchenko Anastasiia
List of Team Members Andrii Palash, Kate Rusetska, Julia Ovcharenko,
Lucie Řehoříková, Iryna Polikarchuk, Yuriy Bazarenko, Mykyta Momot, Oleksandra Teslia, Natalia Pohorielova, Denys Meshcheriakov
Company's Name Kultura Medialna
Contact Details +380986667235, info@kulturamedialna.org
Short Description of the Project The Dnipro Centre for Contemporary Culture is designed on the foundations of the historic complex built between the mid-19th and early 20th centuries. The complex has preserved its original layout, interior and facades, which provides the perfect setting for the DCCC's ambitious mission of merging art, science, technology and education under one roof. The venue will serve a range of public functions, and will include an exhibition hall, an event and performance space, workshop areas, a modern work and study environment with the library and media access, a cafe and boarding facilities, as well as offices for cultural management.
Project Year 2020
Project Location Dnipro, Ukraine
№ 19121 Клубний Будинок Struetinsky Residence / Club House Struetinsky Residence
Назва проекту Клубний Будинок Struetinsky Residence
Ведучий архітектор Голиш Вікторія Володимирівна
Склад команди Передня І.В.; Голиш В.В.; Федоренко О.Л.
Назва компанії КиївБудДевелопмент(KBD)
Місто м. Київ
Контактні дані kbd.estate; info@kbd.estate; 0930808084 (5,6)
Стислий опис проекту
Клубний будинок Struetinsky Residence – це новий проект бізнес-класу в центрі Києва на Печерську , від компанії KBD.
Будинок розташований поблизу Ботанічного саду, це продовження концепції нашої компанії - всі проекти KyivBudDevelopment розташовані в пішій доступності до Ботанічного саду ім. М.Н. Гришко. Struetinsky Residence знаходиться на вул. Болсунівська, 8А. Поруч з будинком – всі об'єкти соціальної та комерційної інфраструктури.
В будинку буде всього 32 квартири - це ідеальне рішення для тих, хто цінує приватність, тишу та комфорт.
Рік реалізації проекту 2020 рік
Місце реалізації проекту м. Київ, вулиця Болсуновська, 8А.
Площа проекту 2904,79

Project Name Club House Struetinsky Residence
Head Architect Golysh Viktoriia
List of Team Members Perednya I.V.; Golysh V.V .; Fedorenko A.L. Company's Name KyivBudDevelopment
Contact Details kbd.estate; info@kbd.estate; 0930808084 (5,6)
Short Description of the Project
Club House Struetinsky Residence is a new business class project in the center of Kiev, Pechersk, from KBD. The house is located near the Botanic Gardens, this is a continuation of the concept of our company - all KyivBudDevelopment projects are located in a pedestrian accessibility to the Botanical Garden of them. M.N. Grishko Struetinsky Residence is located on the street. Bolsunovskaya, 8A. Near the house - all objects of social and commercial infrastructure. There will be only 32 apartments in the house - this is the perfect solution for those who appreciate privacy, quietness and comfort.
Project Year 2020
Project Location Kyiv, Bolsunovskaya street, 8А.

№ 19125 Театр світла / Theatre of light
Назва проекту:Театр світла
Номінація: Нереалізований проект реновації /реконструкції історичного об'єкту
Команда: Філь Олександр, Вельган Олександр, Нікончук Денис
Назва компанії: А01
Контактні дані: alexandr.fil@gmail.com, +380954068172
Короткий опис проекту: Арт-трансформація промислової труби є одним з найважливіших аспектів формування нового прогресивного середовища парку «Unit city». Труба - це спадщина минулого, тому арт-інсталяція повинна бути діалогом або посередником між минулим і сьогоденням. Художня трансформація об'єкта повинна транслювати цінності, які проповідують сучасність. Ідея трансляції або просвітництва посилає нас на образ маяка як сталого архетипу, який забезпечує специфічні семантичні особливості, такі як орієнтир, вертикаль, світло та інші. Концепція полягає у використанні світла як головного інструменту трансформації. Заповнений світлом, об'єкт насичує його новим змістом і перестає бути індустріальною трубою і перетворюється на «Театр Світла».
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Київ, Дорогожицька, 3

Project name: Theatre of light
Nomination: Residental architecture
Team: Oleksandr Fil, Oleksandr Velgan, Denys Nikonchuk
Company name: A01
Contact details: alexandr.fil@gmail.com, +380954068172
Brief description of project: Art-transformation of the industrial pipe is one of the crucial aspects of the formation of a new progressive environment of the "Unit city" park. The pipe is the legacy of the past, so the art-installation should be a dialogue, or as a mediator between past and present. Artistic transformation of the object must broadcast the values that preach modernity. The idea of broadcasting or enlightenment is sent us to the image of the lighthouse as a stable archetype which provides specific semantic features such as a landmark, a vertical, a light, and others. The concept is to use light as the main instrument of transformation. Filled by light, our object saturate it with new content and it ceases to be an industrial pipe and transform into the "Theatre of Light".
Project year: 2017
Project location: Kyiv, str. Dorohozhytska, 3
№ 19132 Мобільна гідрологічна лабораторія / Mobile hydrological laboratory
Назва проекту: Мобільна гідрологічна лабораторія;
Статус на поточний момент: нереалізований проект;
ГАП та склад команди: Галина Кравчук, архітектор
Назва компанії: студентка Національного авіаційного університету
Контактні дані: моб.тел. +380978325612
e-mail – kravchuk770@ukr.net
Короткий опис проекту:
Техногенна революція ХХ-го століття не лише підвищила якість життя людини, а й спричинила істотний дисбаланс штучного і природного у навколишньому середовищі. Зважаючи на обмеженість резерву вільних територій суходолу порівняно з поверхнею акваторій, актуальним напрямком розвитку сучасної архітектури стає формування плавучих структур як своєрідних містобудівних утворень на воді.
Об'єкт проектування носить сезонний характер та відноситься до «мобільної» архітектури, тому не має чіткої прив'язки до території (передбачається, що основою виступить водна поверхня Чорного моря).
Архітектурна ідея об'єкту проектування – створення типізованого конструктивно-планувального модуля, який є одиничним уніфікованим елементом структури, яка розташовуватиметься на воді та матиме повне самозабезпечення (передбачається влаштування сонячних панелей та станції вітрогенераторів).
Несучою конструкцією для вирішення об'ємно-просторового рішення обрано об'ємно-просторову перехресно-стрижневу конструктивну систему. Створення проекту лише перший етап у розвитку мобільної архітектури, здатної до адаптації в епоху інформаційного суспільства.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ, Національний авіаційний університет

Project name: Mobile hydrological laboratory;
Actual Status: Unrealized project;
Chief Architect and Team Members:
Company name: Student of the National Aviation University
Contact details: mobile phone +380978325612
e-mail – kravchuk770@ukr.net
Brief description of project:
The technological revolution of the twentieth century not only increased the quality of human life, but also caused a significant imbalance of artificial and natural in the environment. In view of the limited availability of land reserves in comparison with the surface of water areas, the formation of floating structures as a kind of urban-type formations on the water becomes an actual trend in the development of modern architecture.
The design object is seasonal and refers to "mobile" architecture, therefore, it does not have a clear link to the territory (it is assumed that the basis will be the water surface of the Black Sea).
Architectural idea of the design object - the creation of a typed design and planning module, which is a unitary unified element of the structure, which will be located on the water and will have full self-provision (solar panels and wind turbine stations are assumed).
A bulky-spatial cross-core structural system has been selected as the bearing design for solving the bulk-spatial solution. Creating a project is only the first stage in the development of mobile architecture, capable of adapting in an era of information society.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, National Aviation University
№ 19134 Клубний будинок M31 / М31 Park House
Назва проекту: Клубний будинок M31 Park House
Ведучий архітектор: Голиш Вікторія Володимирівна
Склад команди: Передня І.В.; Голиш В.В.
Назва компанії: КиївБудДевелопмент(KBD)
Місто: м. Київ
Контактні дані: www.kbd.estate; info@kbd.estate; 0930808084 (5, 6)
Стислий опис проекту: Клубний будинок M31 Park House - це новий ультрасучасний будинок бізнес-класу на Печерських пагорбах з панорамами на Ботанічний сад ім. М.М. Гришка та монумент «Батьківщині-Матері» .
Ми створили концепцію клубного будинку, де кожна квартира – це унікальний простір для життя.
Уявіть собі будинок поблизу річки з видами на красу міста, який потопає у зелені. Швидше за все, у думках з'явиться картинка М31 Park House.
Рік реалізації проекту: 2022 рік
Місце реалізації проекту: м. Київ, провулок Мічуріна, 31.
Площа проекту: 5696,24

Project Name: М31 Park House
Head Architect: Golysh V.
List of Team Members:Perednya I.V.; Golysh V.V .
Company's Name: KyivBudDevelopment
Contact Details: www.kbd.estate; info@kbd.estate; 0930808084 (5, 6)
Short Description of the Project: Club House M31 Park House is a new ultramodern business class house on the Pechersk hills with panoramic views of the Botanical Garden. M.M. Grishka and the monument to the Motherland.
We created the concept of a club house, where each apartment is a unique space for life.
Imagine a house near the river with views of the beauty of the city, which is buried in the greenery. Most likely, in the minds of the picture M31 Park House will appear.
Project Year: 2022
Project Location: Kyiv, Michurin Lane, 31
№ 19138 Kyiv Residence
Назва проекту: Kyiv Residence
Ведучий архітектор: Федоренко Олександра Леонідівна
Склад команди: Передня І.В.; Голиш В.В.; Федоренко О.Л.
Назва компанії: КиївБудДевелопмент (KBD)
Місто: м. Київ
Контактні дані: www.kbd.estate; info@kbd.estate; 0930808084 (5,6)
Стислий опис проекту: Чи може міське життя одночасно захоплювати дух і давати душевний спокій? Та чи можна відпочивати від метушливості міста, знаходячись у самому його серці? Якщо вам здається це нереальним, то ви ще не знайомі з Клубним будинком «The Kyiv Residence», що знаходиться на Печерських пагорбах (вул. Пирятинська 6-Б). Панорамний вид з вікна відкриває красу скарбів міста: «Батьківщина-мати», Києво-Печерська Лавра, а також мальовничий Дніпро та цвіт Ботанічного саду. Унікальне розташування житлового комплексу дає змогу поєднати непоєднуване: залишатися у центрі міста і центрі подій, та мати змогу відпочивати «по-заміському». КиївБудДевелопмент (KBD) втілили «європейську мрію» у життя: центр міста може бути тихим і затишним для життя.
Рік реалізації проекту: 2022 рік
Місце реалізації проекту: м. Київ, вулиця Пирятинська, 6-Б.
Площа проекту: 14114,35

Project Name: Kyiv Residence
Head Architect: Fedorenko A.
List of Team Members: Perednya I.V.; Golysh V.V .; Fedorenko A.L.
Company's Name: KyivBudDevelopment
Contact Details: www.kbd.estate; info@kbd.estate; 0930808084 (5,6)
Short Description of the Project : Can city life simultaneously capture the spirit and give peace of mind? But is it possible to rest from the fussiness of the city, being in the very heart of it? If you think this is unreal, you are not yet familiar with the "The Kyiv Residence" Club House, located on the Pechersk hills (Pyriatynskaya street, 6-B). The panoramic view from the window opens the beauty of the treasures of the city: "motherland", the Kiev-Pechersk Lavra, as well as the picturesque Dnipro and the flower of the Botanical Garden. The unique location of the residential complex allows you to combine the unconnected: stay in the center of the city and the center of events, and have the opportunity to relax in the suburban. KyivBudDevelopment (KBD) has embodied a "European dream" in life: the city center can be quiet and cozy for life.
Project Year: 2022
Project Location: Kyiv, Pyriatynskaya street, 6-В.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515