Ukrainian Urban Awards
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Unbuilt cultural and social object
Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers

Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls

Релігійні споруди
Religious buildings

Вокзали та аеропорти
Stations and airports

№ 19009 Будівництво автостанції в м. Чернівці / Construction of the bus station in Chernivtsi
Назва проекту: Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.,
Шипілов О.П.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Територія об'єкту проектування знаходиться в північно-західній частині міста. Площа ділянки, на якій пропонується розмістити майбутню автостанцію, становить 1,4869 га. З Північно-східної сторони ділянка граничить з вулицею Галицький Шлях, що є одним з головних напрямків виїзду з міста. Ухил ділянки помірний, з перепадом висот в 1 метр в північно-східному напрямку. Проте ділянка знаходиться в межах підтоплюваних територій, що зумовлює виконання додаткових вишукувань, на предмет необхідності проведення заходів по відводу води з ділянки, та захисту фундаментів будівлі від ґрунтових вод. Проектом передбачено умовне розділення ділянки на зони за функційним призначенням, а саме: Зона парковок для відвідувачів, перони для посадки та висадки пасажирів, зона відстою автобусів та зона технічного обслуговування рухомого складу (СТО).
Опис об'ємно-просторових рішень. Пропонована будівля одноповерхова, каркасного типу, прямокутної форми в плані. Орієнтована основним входом на північний-схід, та на північний-захід, південний-схід і південний-захід рештою сторін відповідно. Будівля характерна обширним склінням площини фасадів з деякою кількістю різнорівневих поверхонь, що виступають з загального об'єму скла, та змінюють просторове сприйняття, проте споруда залишається лаконічною в цілому. Загальна висота будівлі становить 9 метрів, , рівень підлоги першого поверху піднятий над планувальною відміткою землі, через загрозу підтоплення будівлі прилеглою рікою Прут (річка періодично підтоплює лівий берег, що вже неодноразово відбувалося за останні роки) на випадок, якщо система відведення води не впорається.
Оздоблення будівлі виконано в сучасному стилі з використанням новітніх матеріалів та систем. В оздобленні використано велику кількість скла, металу, та декоративних фасадних панелей. На одній з стін будівлі передбачено інтерактивне табло в формі карти чернівецької області, з світловим позначенням маршрутів, на які відбувається посадка в даний момент, що полегшує орієнтування для пасажирів, та в той же час слугує чудовим доповненням до загальної сучасної концепції та цілісності будівлі.
З головного та другорядного входів до будівлі через тамбури, пасажири потрапляють в хол, що умовно поділений на загальний простір, касову зону, та зону камер схову. В загальному просторі зони передбачені проходи до залу очікування, буфету, кімнати матері та дитини, та санвузлів. Також в холі передбачено вхід в адміністративно-господарську частину будівлі з повним набором необхідних приміщень для нормального функціонування автостанції. Каси передбачені як в середині будівлі, так і з зовні, що дозволить скоротити час на придбання квитків, та посадку на потрібний автобус.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Галицький Шлях, 5 в м.Чернівці

Lead Architect: Project name: Construction of the bus station at the street. Galitsky Shlyah, 5 in Chernivtsi. Stasiuk Marіan Vasilovych
List of Team Members: Malesh O.T., Shypilov O.P.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The territory of the project is located in the north-western part of the city. The area of the site where the proposed bus station is proposed is 1.4869 hectares. From the north-eastern side the site borders on the Halytskyi Shliakh street, which is one of the main directions of departure from the city. The slope of the site is moderate, with a height difference of 1 meter in the north-easterly direction. However, the plot is within the flooded territories, which leads to the completion of additional surveys, the need for measures to remove water from the site, and the protection of the foundations of the building from groundwater. The project foresees the conditional division of the site into the zone by function, namely: the area of parking for visitors, pedestrians for landing and disembarkation of passengers, a zone of buses and a zone of technical maintenance of rolling stock (STO).
Description of three-dimensional solutions. Proposed building is a one-story, frame type, rectangular in shape. Focused on the main entrance to the north-east, and to the north-west, south-east and south-west to the rest of the parties respectively. The building is characterized by extensive glazing of the plane of the facades with a number of multi-level surfaces acting on the total volume of glass, and change the spatial perception, but the structure remains concise in general. The total height of the building is 9 meters, the floor level of the ground floor is raised above the planning mark of the land, due to the threat of flooding the building adjacent to the river Prut (the river periodically floods the left bank, which has been repeatedly occurred in recent years) in the event that the water withdrawal system can not cope. The decoration of the building is executed in a modern style using the latest materials and systems. The decoration uses a large number of glass, metal, and decorative facade panels. On one of the walls of the building an interactive map in the form of a map of the Chernivtsi region is provided, with the light marking of the routes, which are currently landing, which facilitates orientation for passengers, and at the same time serves as an excellent addition to the overall modern concept and integrity of the building. From the main and secondary entrances to the building through the turbine, passengers fall into the hall, which is conventionally divided into common space, cash zone, and the area of storage cells. In the general area of the zone there are passages to the waiting room, a buffet, mother and child rooms, and bathrooms. Also in the lobby there is an entrance to the administrative and economic part of the building with a full set of necessary premises for the normal functioning of the bus station. Cash registers are provided both in the middle of the building and on the outside, which will shorten the time for purchasing tickets, and landing on the right bus.
Project year: Unrealized
Project location: street Halytskyi Shliakh, 5 in Chernivtsi
№ 19017 Будівництво автостанції в м. Чернівці / Construction of the bus station in Chernivtsi
Назва проекту: Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я.,Ткачук М.В
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Територія об'єкту проектування знаходиться за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці. Площа ділянки 1,4869га. Ділянка обмежується з Півдня та Сходу зеленими насадженнями та р.Прут, Заходу – автомайстернею, Півночі – дорогою обласного значення Галицький шлях. Оскільки земельна ділянка знаходиться в межах підтоплення. Влаштовується залізобетонне плато по контуру території, для можливості підняття території до рівня вулиці Галицький шлях, що також забезпечує зручну інфраструктуру автостанції. Перед початком початку розробки території автостанції - було розширено вулицю Галицький шлях згідно з ДПТ м.Чернівці. Подальше розпланування витікало з розбивки ділянки на три зони:
•Споруда автостанції з перонами, вхідною та рекреаційною зонами;
•Пости посадки та висадки (19шт.);
•Майданчик міжрейсового відстою автобусів;Ядром композиції є споруда автостанції з перонами та зоною для відпочинку, облаштованою лавками та смітниками. З Північної сторони, перед спорудою передбачено дорогу для маршрутного таксі з влаштуванням зупинки, з якої відвідувачі через вхідну зону потрапляють до приміщень автостанції. Пости посадки та висадки розміщені вздовж основної дороги. Вхідна зона умовно відділяється від рекреаційної смугою озеленення. Згідно норм для обслуговування автобусів влаштовано пост технічного обслуговування та майданчик міжрейсового відстою (х35 автобусів). Також передбачена тимчасова стоянка на 10 машиномісць. Потоки автобусів, маршруток та автомобілів зображено на схемі руху транспорту. В основному рух на автостанції – односторонній, в межах майданчика відстою – двосторонній. Для забезпечення комфортнішої доступності для пішоходів запропоновано за межами ділянки влаштувати діагональні містки відносно вул.Галицький шлях. Покриття доріг – асфальт, майданчиків – мощення. Генеральний план вирішений у відповідності з діючими нормами та правилами. Входи в споруду орієнтовані на Північний-схід (зі сторони вхідної зони), Південний – схід (зі сторони відпочинкових майданчиків) Південний-захід (зі сторони перону) що в свою чергу утворює зручний зв'язок між усіма функціональними зонами. Споруда проста в плані – два квадрата, в першому – блок приміщень для відвідувачів - вхідна група з касами, зона очікування, буфет, камера схову, жіночі, чоловічі санвузли та кімната матері та дитини; в другому – блок приміщень для персоналу – адміністрація, кімната персоналу, кімната для відпочинку водіїв, допоміжні приміщення та санвузли для персоналу. Частою проблемою автостанцій є недостатня кількість кас, тому влаштовано 3 внутрішні каси при вході та 5 вуличних, які виходять на перон. В загальному структура проста та лаконічна. Об'ємно-просторове рішення відповідає функції споруди – прямолінійні форми, для влаштування навісів над перонами та майданчиком відстою, а також для забезпечення вимого щодо обмежень по висоті. Динаміка досягається шляхом пресічення в плані навісів над перонами. Ряди пілонів є конструктивним елементом і водночас надають монументальності, підкреслють вхід і є його орієнтиром для відвідувачів. Таким чином благоустрій території та об'ємно-просторове рішення споруди гармонійно вписується в навколишнє середовище, та утворюють зручний, сучасний та привабливий для відвідувачів вузол транспортної інфраструктури міста.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Галицький Шлях, 5 в м.Чернівці

Project name: Construction of the bus station at the street. Galitsky Shliakh, 5 in Chernivtsi.
Nomination: Unrealized cultural and social object
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Havrysh V.Y., Tkachuk M.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The territory of the design object is located at the street. Halytskyi Shliakh, 5 in the city of Chernivtsi. The plot area is 1.4869g. The plot is confined to the south and east by green plantations and the Prut River, the West is a car workshop, the North is the highway of the regional significance Halytskyi Shliakh. Since the land is within the floodplain. A ferro-concrete plateau is arranged along the contour of the territory, for the possibility of raising the territory to the level of the street Halytskyi Shliakh, which also provides a convenient infrastructure of the bus. Before the start of the development of the territory of the bus station - the Galitsky street was expanded according to the Chernivtsi DPT. Further lay-out resulted from the division of the site into three zones:
• Construction of a bus station with feathers, entrance and recreation zones; • Landing and landing places (19pcs);
• Place of intercity bus depot; The core of the composition is the construction of a bus station with feathers and a seating area, equipped with benches and garbage cans. On the North side, before the construction, there is a road for a stop taxi, from which visitors enter the bus station through the entrance zone. Landing and landing positions are located along the main road. The entrance zone is conditionally separated from the recreational strip of landscaping. According to the rules for servicing buses, a post of technical service and an intercity bunker (x35 buses) was arranged. There is also a temporary parking for 10 cars. The streams of buses, minibuses and cars are depicted in the traffic flow scheme. In the main traffic on the bus - one-way, within the platform of the site - two-way. In order to provide more comfortable accessibility for pedestrians, it is suggested outside the section to arrange diagonal bridges in relation to Galitskyi street. Coverage of roads - asphalt, sites - paving. The master plan is decided in accordance with the applicable rules and regulations. The entrances to the building are oriented towards the North-East (from the side of the entrance zone), the South-East (from the side of the recreational areas), the South-West (from the side of the platform), which in turn forms a convenient connection between all functional zones. The structure is simple in terms of two squares, in the first one - a block of premises for visitors - an entrance group with a ticket office, a waiting area, a buffet, a luggage room, women's, men's bathrooms and a room for mother and child; in the second - a block of premises for the staff - administration, a staff room, a lounge for drivers, auxiliary rooms and bathrooms for staff. The frequent problem of bus stations is the lack of cashiers, so 3 internal cash desks at the entrance and 5 street streets facing the perron are arranged. The general structure is simple and concise. The three-dimensional spatial solution corresponds to the function of the structure - rectilinear forms, for the arrangement of canopies over the platforms and the site of the dwelling, as well as to meet the requirement for restrictions on height. The dynamics is achieved by means of a suspension in the plan of sheds over the perons. The series of pylons is a constructive element and at the same time they provide monumentality, emphasize the entrance and is its reference point for visitors. Thus, the accomplishment of the territory and the three-dimensional spatial solution of the building harmoniously fit into the environment, and create a convenient, modern and attractive for the visitors node of the transport infrastructure of the city.
Project year: Unrealized
Project location: street Halytskyi Shliakh, 5 in Chernivtsi
№ 19032 Меморіальний музей пам'яті жертв Бабиного Яру / Memorial Museum of the Babi Yar victims
Назва проекту: Меморіальний музей пам'яті жертв Бабиного Яру
Ведучий архітектор : Казарянц Сергій Вальдемарович
Склад команди: Казарянц Сергій Вальдемарович, Антонець Олександр Петрович, Юрченко Сергій Борисович, Скорук Леонід Миколайович
Назва компанії: «Компанія «Раден»
Місто: Київ
Контактні дані тел.: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Стислий опис проекту : Рельєф характеризується абсолютними позначками 175,69 – 173,88. Біля воріт будинку майданчик для сміттєзбірників з розворотним майданчиком. Покриття двору - гранітна шашка. Територія озеленена багаторічними деревами декоративних порід, вічнозеленими чагарниками та газоном. Біля сходів та входів до будинку – урни та лави.
Стоянка автобусів знаходиться поза межами ділянки. На першому поверсі знаходиться вхідна група, ліфт, експозиційні зали. На другому поверсі – в лівій частині службові приміщення для працівників, в правій – експозиційні зали, на мансарді – конференц-зал та експозиційні приміщення.В цокольному поверсі – технічні приміщення, гардероб та санвузли для відвідувачів, виставкові зали. Під лівою частиною влаштовується підвал з фондосховищем.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Мельникова, 44
Площа проекту: 438 м2

Project Name:Memorial Museum of the Babi Yar victims
Head Architect:Kazariants Sergii
List of Team Members:Kazariants Sergii, Antonets Alexander, Yurchenko Sergii, Skoruk Leonid
Company's Name:«Company «Raden»
Contact Details phone: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Short Description of the Project : The relief is characterized by absolute marks of 175.69 - 173.88. At the gates of the house there is a place for garbage collectors with a turntable. Covering the courtyard is a granite saber. The territory is landscaped with perennial trees of decorative breeds, evergreen shrubs and lawns. Near stairs and entrances to the house - urns and benchs. Bus parking is outside the side. On the ground floor there is an entrance group, an elevator, exhibition halls. On the second floor - on the left part for workers, on the right - the exhibition halls, on the attic - a conference room and exhibition premises. In the basement there are technical premises, coat check and water closets for visitors, exhibition halls. Under the left part is arranged basement with a fund storage.
Project Year:2019
Project Location: Kiev, st. Melnikova, 44

№ 19033 Медіатека в м.Одеса / Media library in Odessa
Назва проекту: Медіатека в м.Одеса
Статус на поточний момент: Нереалізований
Архітектор: Трембовецька Олена
Контактні дані: Україна, м. Одеса, тел.+380636421650 e-mail: olenatrembovetska@gmail.com
Короткий опис проекту: Проектований об`єкт знаходиться в районі зосередження учбових закладів (4 ВУЗи та 2 школи), що відповідає доцільності його розташування. Об`єкт розроблено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018, а також з урахуванням кліматичних особливостей району будівництва, вимог енергозбереження та теплозахисту. У проекті було прийнято рішення про використання сонячних енергосистем, улаштування зелених фасадів. На запроектованій території передбачені багатофункціональні лавки на сонячних батареях, дерева на сонячних батареях, розумні зелені лавки (з фільтром, очищуючим повітря) та вітрові дерева (генератор енергії). Головною метою проекту є реновація існуючого міського простору для збільшення оновлених озеленених територій міста з улаштуванням новітнього обладнання для можливості всесезонного користування та з метою залучення нових відвідувачів, не тільки жителів міста, а й гостей.
Місце реалізації проекту: м.Одеса

Name of the project: Media library in Odessa
Current status: Unrealized
Architect: Trembovetska Elena
Contact details: Ukraine, Odessa, tel. + 380636421650 e-mail: olenatrembovetska@gmail.com
Brief description of the project: The projected facility is located in the concentration area of educational institutions (4 universities and 2 schools), which corresponds to the expediency of its location. The object was developed in accordance with the requirements of DBN B.2.2-12: 2018, as well as taking into account the climatic features of the construction area, energy conservation and thermal protection requirements. The project decided to use solar energy systems and the arrangement of green facades.
On the projected area there are multifunctional benches on solar panels, trees on solar panels, smart green benches (with filter, clearing air) and wind trees (energy generator). The main objective of the project is to renovate the existing urban space to increase the updated greenery of the city with the installation of the latest equipment for the possibility of all-season use and in order to attract new visitors, not only residents of the city, but also guests.
Place of project implementation: Odessa

№ 19035 Громадський центр в місті Комо / Como community center
Назва проекту: Громадський центр в місті Комо, Італія
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Антон Вергун, Анастасія Григор'єва
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Концепція громадського центру базується на поєднанні різних типів діяльності, гнучкості та адаптивності просторів. На даний момент, єдина функція об'єкту - проведення спортивних змагань і це спричиняє ряд проблем: - Переважну частину часу об'єкт не функціонує; - Утримання об'єкту є економічно недоцільним; - Запустіння та знелюднення прилеглих територій.
Задля розв'язання цих проблем, після аналізу ділянки та прилеглих територій, спираючись на потреби й запити мешканців міста Комо та туристів, було прийнято рішення наповнити об'єкт наступними функціями:
- Проведення виставок та ярмарків; - Навчальні класи, студії, спортивні секції; - Кав'ярні, бари, вулична торгівля; - Проведення спортивних змагань, концертів, інших масових заходів; - Велодрому.
Концепція передбачає максимальну безперешкодність для відвідувачів з велосипедами, дитячими візочками та для маломобільних груп населення.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: Італія, м. Комо

Project name: Como community center
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Anton Verhun, Anastasia Grygorieva
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: The concept of a public center is based on a combination of different types of functions. At the moment, the only function of the object is the conduct of sports events and this causes a number of problems: - Most of the time the object does not function; - Object maintenance is economically inappropriate; - Desertion of the surrounding areas.
In order to solve these problems, after analyzing the site and adjoining territories, based on the needs and requests of the inhabitants of Como and tourists, we decided to fill the object with the following functions:
- Exhibitions; - Educational classes, studios, sports facilities; - Cafes, bars, street trade; - Sports competitions, concerts, other events; - Velodrome. The concept provides comfortable access for visitors with bikes, baby carriages and for low-mobility groups.
Project year: 2016
Project location: Italy, Como№ 19038 Реставрація та пристосування підземель Львова для потреб
підземного туристичного маршруту / Restoration and adaptation of Lviv undergrounds for the needs of the underground tourism route
Назва проекту: Реставрація та пристосування підземель Львова для потреб підземного туристичного маршруту
Статус на поточний момент: в процесі реалізації
ГАП та склад команди: Микола Рибенчук - ГАП, Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Короткий опис проекту: Проект розроблений за підтримки Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна Європейського союзу. Метою проекту є підвищення конкурентоздатності міст-партнерів в галузі туризму, розвиток співпраці між муніципалітетами, розвиток туристичної інфраструктури та активізація туристичного руху на прикордонних теренах. Загальна протяжність основного маршруту складає 800 м. Траса проходить підземними просторами історичних комунікаційних елементів міста та підземеллями будівель, які часто живуть своїм життям, автономним від надземної частини і є несправедливо закинутими, деколи занедбаними. Включення їх до траси підземного туристичного маршруту дозволить продовжити їхнє життя, забезпечити гідну старість, наситити свіжим повітрям і емоціями.
Рік проектування: І черга - 2017 р.
Початок реалізації: 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Львів, підземелля центральної частини міста

Project name: Restoration and adaptation of Lviv undergrounds for the needs of the underground tourism route
Actual Status: In progress
Chief Architect and Team Members: Mykola Rybenchuk - chief architect, Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Brief description of project: The Underground City project is developed and promoted with the support of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine of the European Union. The project aims to increase the competitiveness of partner cities in the field of tourism, the development of cooperation between municipalities, the development of tourism infrastructure and the promotion of tourism in the border areas. The total length of the main route is 800 m. The route passes underground spaces of the historical communication elements of the city and undergrounds of the buildings, which live their lives, autonomous from the above-ground part and often abandoned. Inclusion of them into the route of the underground tourist route will allow them to continue their lives, provide a decent old age, saturate with fresh air and emotions.
Project year: І phase - 2017
Beginning of realization: 2018
Project location: Lviv Center undergrounds


№ 19042 Свято-Михайлівський храм в смт. Нова Ушиця Хмельницької обл / Sviato-Mykhailivskyi temple in smt. Nova Ushytsia Khmelnytskyi oblast
Назва проекту: Свято-Михайлівський храм в смт. Нова Ушиця Хмельницької обл.
Ведучий архітектор: Танасійчук Олександр Михайлович
Склад команди: архітектор Соколовська О.А. (за участю), інженер-конструктор Ядвижин О.Б., настоятель – о. Петро (Зощенко П.О.)
Назва компанії: ПП «Творча Архітектурна Майстерня «Преслава-проект»
Місто: Вінниця
Контактні дані: +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Стислий опис проекту: Храм запроектовано на честь Архістратига Михаїла. Цей образ незримо відображений в архітектурі собору.
Одноглав'я центрального купола відображає силу і могутність масштабом, як головного, якому підпорядковані менші куполки, екседри і екседрики, які утворюють єдину монументальну композицію величі храму. Вузькі прорізи вікон, карнизи, округлені форми завершень підкреслюють образність надійності храму. Внутрішній простір наповнюють світлом, повітрям, об'ємно-розкритим небом, що ніби опустилось на землю. Земне і небесне, внутрішнє і зовнішнє поєднані в одному цілому.
Рік реалізації проекту 2013
Місце реалізації проекту смт. Нова Ушиця
Площа проекту: «Загальна площа храму» - 752,70м2

Project Name: Sviato-Mykhailivskyi temple in smt. Nova Ushytsia Khmelnytskyi oblast
Head Architect: Tanasiichuk Oleksandr Mykhailovych
List of Team Members: architect Sokolovska O.A. (by participation) design engineer Yadvyzhyn O.B., prior - o. Petro (Zoshchenko P.O.)
Company's Name: PP «Tvorcha Arkhitekturna Maysternya «Preslava-proekt» (Private Enterprise) Vinnytsia.
Contact Details +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Short Description of the Project : The temple is designed on honor Arkhistratyha Mykhaila. This image is invisible reflected in the architecture of the cathedral. The one-headed of the central dome reflects the power and mighty of scale, as the main one, which one subordinate small domes, exedra, which by constitute the only one monumental composition of the greatness of the temple. The Narrow window armholls, cornices, rounded forms of completion highlight the imagery of the temple's reliability. The internal space is filled with light, air, volumetric-open sky, as if falling to the ground. Earthly and heavenly, internal and external are combined in one whole.
Project Year 2013
Project Location smt. Nova Ushytsia

№ 19045 Храм Преображення Господнього Свято - Успенської Почаївської лаври / STemple transfiguration of the Lords Sviato-Uspenskoi Pochaivskoi lavry
Назва проекту: Храм Преображення Господнього Свято - Успенської Почаївської лаври м. Почаїв Тернопільська обл.
Ведучий архітектор: Танасійчук Олександр Михайлович
Склад команди: архітектор Соколовська О.А. (за участю), інженер-конструктор Ядвижин О.Б.
Назва компанії: ПП «Творча Архітектурна Майстерня «Преслава-проект»
Місто: Вінниця
Контактні дані: +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Стислий опис проекту : Зовні – аскетизм, багатство – внутрішнє!
Православний храм запроектовано на природній геотектонічній плиті «Почаївської гори» в комплексі Св. Почаївської лаври згідно канонів православ'я в «неовізантійському стилі». Об'єкт формує дальні перспективи з північного напрямку.
Композиція – центрична, утворена навколо головного куполу (D= 31,33 м), динамічно підтримана 4-ма великими і 4-ма меншими екседрами – напівкуполами.
Дзвіниця – окремо стояча вертикаль, що задає можливість визначень в сприйняті співмасштабу об'єму храму. Основна увага надана інтер'єру – грі світла в інтер'єрі, яке проникає через безліч вузьких вікон-прорізів і «піднімає центральний купол «до неба», а точніше – надає йому невагомість – «ніби небо повисло над землею».
Підлога центрального нефу – ввігнута в вигляді «чаші спасіння», що підсилює сприйняття величі підкупольного простору. Вмісткість – до 3 тис. чол.
Рік реалізації проекту 2010
Місце реалізації проекту м. Почаїв
Площа проекту: «Загальна площа храму» - 2700 м2

Project Name: Temple transfiguration of the Lords Sviato-Uspenskoi Pochaivskoi lavry m. Pochaiv Ternopil oblast
Head Architect: Tanasiichuk Oleksandr Mykhailovych
List of Team Members: architect Sokolovska O.A. (by participation), design engineer Yadvyzhyn O.B.
Company's Name: PP «Tvorcha Arkhitekturna Maysternya «Preslava-proekt» (Private Enterprise) Vinnytsia.
Contact Details +380 96 695 29 72 mail: oleg11architect@gmail.com
Short Description of the Project: Externally - asceticism, wealth - inner!
The Orthodox temple was designed on the natural geotectonic plate "Pochaivskoi mountain" in the complex of St. Pochaivskoi lavry according to the canons of Orthodoxy in "Neo-Byzantine style". The object forms distant perspectives from the northern direction.
The composition is - central, formed around the main dome (D = 31.33 m), is dynamically supported by 4 large and 4 smaller exedra - half-domes.
Bell Tower - separately standing vertical, what assigne the possibility of definition in perception scale volum of the temple. The main attention is given to the interior - a game of light in the interior, which penetrates through the set of narrow window-slots and "raises the central dome" to the sky ", more precisely - gives him weightlessness -" as if the sky hunging above the earth. "
The floor of the central nave - is concaved in the form of a "the cup of salvation", which enhances the perception of the grandeur of the dome space. Capacity - up to 3 thousand people.
Project Year 2010
Project Location m. Pochaiv

№ 19043 Оглядова вежа / Observation Tower
Назва проекту Оглядова вежа
Ведучий архітектор (ПІБ) Милостюк Вадим
Склад команди Милостюк Вадим
Назва компанії ULUN architects
Місто Дніпро
Контактні дані https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Стислий опис проекту
На ділянці крім болота, трави та кущів нічого не було, подекуди були невеличкі дерева. За образ хотілось взяти дерева і намагатись створити образ чагарника, в якому можна непомітно спостерігати за птахами.
Таким чином було створено оглядові майданчики, крім основного в найвищій точці. Також ці майданчики слугували розворотним майданчиком, щоб було змога піднятись до гори і на інвалідному кріслі, оглядову вежу хотілось зробити повністю інклюзивною, таким чином наші оглядові майданчики з'єднувались завдяки пандусам з ухилом 8%. Намагаючись інтегруватись в природу, копіюючи дерева, з колон які імітували стволи дерев, розходились радіально і перетинались таким чином створювалася структура яка слугувала перекриттям для підлоги й даху. Матеріал для довшої служби використано картен, нержавійка і просічна-витяжна сітка для пандусів, та тоноване скло на огорожі.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту Національний Парк Кемері, Латвія
Площа проекту 273м2

Project Name Observation Tower
Head Architect Mylostiuk Vadym
List of Team Members Mylostiuk Vadym
Company's Name ULUN architects
Contact Details https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Short Description of the Project
In the area, besides the swamps, grass and bushes, there was nothing, sometimes small trees. For the image I wanted to take the trees and try to create a shrub's image in which it is possible to observe the bird invisibly.
Thus, observation platforms were created, except for the main at the highest point. Also, these platforms served as a turntable, so that it was possible to climb to the mountain and on a wheelchair, it would be desirable to make the viewing tower completely inclusive, thus our observation decks were connected with ramps with a slope of 8%.
Trying to integrate into nature, copying trees, from columns that imitated trunks of trees, diverged radially and intersect thus creating a structure that served as a ceiling for the floor and roof.
The material for longer service was used as a carton, stainless steel and rake-ram, and tinted glass fence.
Project Year 2018
Project Location Kemeri National Park, Latvia

№ 19047 Візитний центр / Visitor center
Назва проекту: Візитний центр
Ведучий архітектор : Милостюк Вадим
Склад команди: Милостюк Вадим
Назва компанії: ULUN architects
Місто: Дніпро
Контактні дані: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Стислий опис проекту:
При розробці проекту, ми намагались зробити інтеграцію в природу. Проект ділиться на каси, візитний центр і стоянка. Каси й візитний центр розділені окремими блоками й об'єднані суцільним зеленим дахом який також є місцем для прогулянок. Стоянка розміщена за візитним центром є відкрита, замість асфальту дорога використовує відсів який засипаний в геодезичну решітку, на парко місцях легкових автомобілів, в геодезичну сітку засіяний газон.
Блок каси має в собі: каси, кафе для водіїв автобусів, кухня, туалети, душ, інклюзивно обладнаний туалет, місце для сповивання дітей, місце вирушення відвідувачів на автобусі.
Блок візитного центру містить: інфоцентр, кафе для відвідувачів, кухня, відкрита зона для барбекю, туалет, інклюзивно обладнаний туалет, душ, місце для пелеханя дітей, місце для відпочинку, дитячий майданчик, також поруч розташоване наметове містечко.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Національний Парк Кемері, Латвія
Площа проекту: 4478м2

NameVisitor: center
Head Architect: Mylostiuk Vadym
List of Team Members: Mylostiuk Vadym
Company's Name: ULUN architects
Contact Details: https://www.facebook.com/ulunarchitects, ulunarchitects@gmail.com
Short Description of the Project:
When developing the project, we tried to integrate into nature. The project is divided into cash desks, a business center and a parking lot. Cash registers and business center are separated by separate units and combined by a solid green roof which is also a place for walks. The parking is located at the visiting center is open, instead of asphalt the road uses the shuttles which are covered in a geodetic grid, in the parking places of cars, in the geodetic grid is planted a lawn.
The box office includes: cash registers, cafes for bus drivers, kitchens, toilets, showers, inclusive equipped toilet, a place for children to swaddle, and a place for visitors to take a bus.
The center of the visiting center includes: an information center, a cafe for visitors, a kitchen, an open area for a barbecue, a toilet, an inclusive equipped toilet, a shower, a place for children's playground, a place for rest, a children's playground, and also a tent camp is nearby.
Project Year: 2018
Project Location: Kemeri National Park, Latvia№ 19071 Вінчальна каплиця / Wedding Chapel
Назва проекту: Вінчальна каплиця на честь свв. блгв. кн. Петра і кнг. Февронії Муромскіх чудотворців
Ведучий архітектор: Ігор Саєнко
Назва компанії: АРХІТЕКТУРНА ГРУПА АПРЕЛЬ
Контактні дані: +38050 3427920, sayenkoim@gmail.com

Короткий опис проекту: На лівому березі р. Дніпро, поруч з ж/м Сонячний, неподалік від центрального мосту, є мальовнича галявина яку уподобали весільні процесії як обов'язкове місце для фотосесій. Православні священики не раз робили спроби поставити на цьому місці храм або каплицю. Тільки у мене це третій підхід до вирішення цієї задачі. Вважаю його найбільш вдалим, тому що цього разу мова йшла саме про невелику вінчальну каплицю без функцій парафіяльної церкви. Для мене інтерес представляло наступне завдання - необхідність поєднати таїнство обряду з відкритістю весільної церемонії, коли молодятам хочеться ділитися своєю радістю з усім світом. Результат був досягнутий поєднанням глухих частин із заскленими поверхнями хрестоподібної в плані будівлі. Вітражі зі східного боку влітку відкриваються, збільшуючи кількість учасників весільного обряду, залучаючи в церемонію навколишню природу. Скляні барабани бань додають образу каплиці додаткову ошатність і святковість. А забарвлені частини вітражів - теплоту і гру світла в інтер'єрі, залучаючи «золоте» світло до участі в обряді.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна

Project name: Wedding Chapel in honor of Sts. Peter and Fevronia Murom's
Lead Architect: Igor Sayenko
Company name: ARCHITECTURAL GROUP APRIL
Contact details: +38050 3427920, sayenkoim@gmail.com
Brief description of project: On the left bank of the Dnieper, near the residential complex Sunny, near the central bridge, there is a picturesque meadow, which was chosen by wedding processions as an obligatory place for photo sessions. Orthodox priests repeatedly tried to place a temple or chapel on this place. I personally made three approaches to solving this problem. I consider the last decision the most successful, because this time it was a question of a small wedding chapel without the functions of the parish church. For me, the main task was to unite the mystery of the ceremony with the openness of the wedding ceremony, when the newlyweds want to share their joy with the whole world. The result was achieved by a combination of deaf parts with glazed surfaces of a cruciform in the building plan. Stained-glass windows from the east side open in summer, increasing the number of participants in the wedding rite, attracting into the ceremony the surrounding nature. The glass drums of the domes give the chapel additional elegance and festivity. And the painted parts of the stained-glass windows - the warmth and play of light in the interior, attracting the "golden" light to participate in the rite.
Project year: 2016
Project location: Dnipro, Ukraine
№19074 Соціальний центр для біженців в місті Комо / Como refugee social center
Назва проекту: Соціальний центр для біженців в місті Комо
Статус на поточний момент: Нереалізований
Склад команди: Руслан Литвиненко, Ігор Наконечний, Андрій Лесьо
Назва компанії: SHOVK
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул Антоновича 14-Б, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Короткий опис проекту: Проаналізувавши існуючі табори для біженців, ми визначили потреби біженців та впорядкували ці потреби в залежності від часу та приорітетності. Відтак ми змоделювали майбутні перспективи й можливості праці та соціального життя біженців і розглянули питання їх інтеграції у нове суспільство. Інтегрованість, зв'язок з містом та вплив архітектурних просторів соціального центру сприятимуть встановленню вигідних взаємовідносин між місцевими жителями та біженцями. Це матиме позитивний вплив на проблему соціалізації біженців в довгостроковій перспективі.
З багатьох причин територія центру не може бути повністю відкритою для містян. Однак доступність просторів для місцевих жителів та біженців, їх концептуальне значення є потужним інструментом, що допоможе організувати навчання, перше працевлаштування, проведення спортивних заходів тощо. Щоб уникнути використання високих парканів, було обрано ділянку, яка має природні "кордони", такі як ландшафт, перепад рівнів та залізничні шляхи, що пролягають поруч.
Інтеграція та захист — наші принципи, між якими ми балансуємо, створюючи архітектурне середовище.
Соціальний центр складається з двох основних частин: житлової та громадської. Вгорі знаходиться житлова частина — місце, де біженці завжди почуватимуться захищеними. У стилобатній частині знаходяться концептуальні, виставкові та музейні зали, лекторії та інші громадські простори. Ця частина належить місту і містянам. Це місце, де імігранти та місцеві жителі зустрічаються, взаємодіють і звикають одне до одного.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Італія, місто Комо

Project name: Como refugee social center
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Ruslan Lytvynenko, Igor Nakonechnyi, Andrew Leso
Company name: SHOVK
Contact details: Ukraine, Kyiv, Antonovycha st., 14-B, +38 (093)198-33-19, +38 (093) 750-73-70, +38 (063) 357-90-08, shovk.com
Brief description of the project: Starting from analyzing existing refugee camps we identified the needs of refugees and ranged these needs by necessity and time when they are important. Then we modeled future perspectives and possibilities of work and social life of refugees and took the issue of integration of refugees into the new society as a crucial point of our investigation. Urban context, relation to the city and influence of the architectural spaces of refugee center may help to establish new beneficial connections between locals and refugees, thus have the positive impact on the problem in a long-term perspective.
For many reasons, the refugee center cannot have full free access. The accessibility of spaces by locals and refugees and their conceptual meaning is a powerful tool that helps to organize education, first working activities, sports activities, etc. Natural borders inside the city, such as landscape, the difference in levels and railway paths in case of Como allow creating refugee center without using high metal fences.
Integration and protection – these two words describe our guidelines, between which we are balancing using architectural spaces as an environment that can connect people.
The social center consists of two main parts: residential and public. At the top is a residential area - a place where refugees will always feel protected. In the stylobate area, there are conceptual spaces, exhibition and museum halls, lectures and other public spaces. This part belongs to the city and citizens. This is a place where immigrants and locals meet, interact and get used to each other.
Project year: 2017
Project location: Italy, Como
№19103 Музей Сучасного мистецтва в місті Одеса / Museum of Contemporary Art in the city of Odessa
Назва проекту: Музей Сучасного мистецтва в місті Одеса
Статус на поточний момент: Нереалiзовано
ГАП та склад команди: Дерезнiченко Володимир Володимирович
Контактні дані: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=1000104223...
Короткий опис проекту:
Музеї сучасного мистецтва стали популярним видом відпочинку та просвіти. Прикладом, в даному випадку, є архітектурний проект Музею сучасного мистецтва в Одесі, Україна. Його пропонується розмістити в історичній частині центру міста на місці, що називається Митною площею. Проект музею став пропозицією, яка передбачала вирішення максимальної кількості проблем, пов'язаних з цією частиною міста та яка сприятливо впливала на формування сучасного і стійкого міського середовища.
Рік реалізації проекту: 2012 (концепт)
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: Museum of Contemporary Art in the city of Odessa
Actual Status: unbuilt
Chief Architect and Team Members: Dereznichenko Volodymyr Volodymyrovych
Contact details: vladimir.dereznichenko@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=1000104223...
Brief description of project:
Museums of modern art have become a popular kind of entertainment and education. In this case, it is the architectural project of Museum of Modern Art in Odessa, Ukraine. It is proposed to place in the historical part of the city centre on the site called Customs Square. The project of a museum became the proposal which provided solutions to the maximum number of the problems connected with this part of the city and which has a favorable effect on the formation of modern and sustainable urban environment .
Project year: 2012 (concept)
Project location: Odesa city, Ukraine
№19126 KOLIBEI
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'екти та об'екти транспорту
Назва проекту: KOLIBEI
Ведучий архітектор : Мартін Ігор.
Склад команди: Мартін І.А., Моспанюк А.С.,Мартинкевич С.А., МусіЕнко R.O, Бабіч А.А. Романова А.Е.
Назва компанії : Martin's.
Місто: Київ
Контактні дані:+38(097)708 1047
Стислий опис проекту : Концепція благоустрою території під громадський парк з розміщенням тимчасового павільйону для проведення виставок, концертів, лекцій на острові у центрі м.Київ. Концепція: Це духовний, фізичний, освітній і розважальний кокон, затишно огортаЕ і створюЕ умови для чарівного перетворення кожної клітини матерії ... Через цей проект ми трансформуЕмо себе, простір і наших гостей. flpocnip об'ЕднуЕ в собі різні види дозвілля. Тут можна побути наодинці з природою прогулюючись по верхній відкритій nepaci, зайнятися духовними приктиками або активно провести час з друзями на концерті чи граючи в настільні ігри. У цьому просторі об'Еднались бібліотека, музична кімната, приміщення для духовних практик, кафе, зони відпочинку, маркет.
Місце реалізації проекту: Київ, о. Долобецький.
Площа забудови: 1464 м2
Площа ділянки: 7,34 га

Project Name : KOLIBEL
Head Architect: Igor Martin.
List of Team Members: Martin I.A., Mospanyuk A.C., Martinkevich C.A., Musienko B.O., Babich A.A. Romanov A.E.
Company's Name: Martin's
Contact Details: +38(097)708 1047
Short Description of the Project: The concept of territorial improvement for a public park with temporary pavilion for holding exhibitions, concerts and lectures is situated on the Dolobetsky island in Kyiv.
Concept: It is a spiritual, physical, educational and entertaining cocoon, it coherently envelops and creates conditions for the magic transformation of each cell of matter ... Through this project we transform ourselves, the space and our guests. Space combines various types of leisure This area includes different types of leisure activities. Walking on the upper outdoor terrace you can be alone with nature. In addition, you can actively spend free time with friends doing yoga or playing table games. Library, music room, cafes, market, rooms for spiritual practices and recreation area are all combined in this place.
Project Year : 2018
Project Location: Kyiv
№19131 Залізнична станція Одеса-Східна / Railway station Odessa-East
Назва проекту: Залізнична станція Одеса-Східна
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Залевська Анастасія Русланівна
Контактні дані: +380663573436, zal2nastya@gmail.com
Короткий опис проекту:
Залізнична станція є важливим транспортним вузлом міста. Даний проект включає в себе також автобусний термінал. Тобто крім основної функції - залізничне сполучення станції Одеса-Східна з обласними центрами України, передбачено автобусне сполучення всередині області з містами та курортами, які недоступні для залізничного транспорту. Проектом передбачається розташування на ділянці основної будівлі станції Одеса-Східна, автобусного терміналу, зупинок міського транспорту, залізничних платформ і паркінгів.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса, Україна

Project name: Railway station Odessa-East
Actual Status: Unbuilt
Chief Architect and Team Members: Zalevska Anastasiia
Contact details: +380663573436, zal2nastya@gmail.com
Brief description of project:
The railway station is an important transportation hub of the city. This project also includes a bus terminal. That is, in addition to the main function - the railway communication Odessa-East station with the regional centers of Ukraine, a bus service is provided inside the region with cities and resorts that are not accessible to railway transport. The project provides for the location on the site of the main building of the Odessa-East station, bus terminal, city transport stops, railway platforms and parking lots.
Project year: 2018
Project location: Odessa, Ukraine
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515