Ukrainian Urban Awards

Міське планування

City planning


Масштаб вулиць
The scale of the streets


Масштаб міста
The scale of the city
№19111 Площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт / Mytna square in Lviv. Capital repair
Назва проекту: площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт
Статус на поточний момент: реалізований
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко, Валентин Шароватов, Юрій Мозіль, Роберт Митричко, Вадим Турчин, Юрій Криворучко, Ігор Антонишин, Анатолій Штанько, Тарас Баран, Тарас Романус, Микола Шевчик, Гель Володимир, Галина Лукащук, ін.
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Короткий опис проекту: Проектування і ремонт площі тривали майже два роки, на площі замінили всі мережі комунікацій, відремонтували вхід у підземний перехід, замінили старе і дуже знищене покриття із залізобетонних плит, реконструювали старий фонтан, який постав тепер у вигляді пішохідного фонтану з 25 форсунками, що в різному ритмі і на різну висоту викидають воду ніби прямо із мощення, хоч насправді під покриттям із гранітних плит розташовується резервуар для води, на місці чаші старого фонтану. Оновили озеленення, висадили більше 15 нових видів рослин, дерев і кущів, серед них: кулясті клени, райські яблуні, груші каллеріана, мигдаль трилопатевий, самшит, лаванду, троянди, японську айву, спіреї та барбариси. Велика кількість фруктових дерев з'явилася на площі як символ колишніх монастирських садів, що росли біля монастиря кларисок та у його дворі у довоєнні часи, як і біля багатьох інших монастирів Львова.
Також на площі залишилася бронзова скульптура хлопчика, що плюскається водою, як символ епохи, що минула, і як спогад з дитинства й молодості для багатьох львів'ян. Скульптуру почистили, оновили і встановили назад на площі. Зараз хлопчик ловить руками воду, як і було задумано (проте тоді не реалізовано!) у давньому проекті фонтану із 1960-х рр.
На площі Митній замонтовано біля ста одноватних світильників у мощенні, що сконцентровуються до входу у Музей Пінзеля – до основної домінанти площі, таким чином наголошуючи присутність цієї визначної будівлі колишнього костелу, а сьогодні музею із унікальною збіркою дерев'яної скульптури барокового майстра. Під час ремонту площі оновилося і її довкілля – також відремонтували фасади основних будівель, що її оточують: поліклініки, коледжу (розташовується в приміщеннях давнього монастиря) і самого музею Пінзеля (розташовується в приміщенні давнього костелу). Проект був виконаний на основі воркшопу із залученням локальних мешканців та стейкхолдерів площі, який відбувався у рамках Майстерні міста.
Замовник: Управління охорони історичного середовища, Личаківська районна адміністрації ЛМР
Виконавець робіт: «Арка-Пік»

Project name: Mytna square in Lviv. Capital repair
Nomination: City planning.
Actual Status: Built
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Yuriy Mozil, Robert Mytrychko, Vadym Turchyn, Yuriy Kryvoruchko, Ihor Antonyshyn, Anatoliy Shtanko, Taras Baran, Taras Romanus, Mykola Shevshyk, Gel Volodymyr, Halyna Lukaschuk, oth.
Company name: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net +380987487869
Short description of project: The design and repair of the square occur for almost two years, all communications networks on the square was replaced, repaired the entrance to the underground passage, replaced the old and very destroyed cover from reinforced concrete slabs, redesigned the old fountain, which was now put in the form of a pedestrian fountain with 25 nozzles, which in various ways of rhythm and at different heights emit water as if directly from the paving, although in fact, under the cover of granite plates is a water tank, in place of the previous fountain bowl.
Renewed landscaping, landed more than 15 new species of plants, trees and shrubs, among them: spherical maples, paradise apple trees, pear cahererian, trifoliate almonds, boxwood, lavender, rose, Japanese quince, spirea and barberry. A large number of fruit trees appeared on the square as a symbol of the former monastery gardens that grew up near the Monastery of Clariscus and in its courtyard in pre-war times, as well as many other monasteries in Lviv. Also there is a bronze sculpture of a boy fluttering with water on the fountain, as a symbol of the past, and as a reminiscence from childhood and youth for many Lviv citizens. The sculpture was cleaned, refurbished and set back on the square. Now the boy catches water, as it was conceived (but then not realized!) In an old project of the fountain since the 1960's. In the Mytna Square, about one hundred monolithic luminaries was installed in the paving, which is concentrates to the entrance to the Pinzel Museum - the main dominant area, which emphasizing the presence of this remarkable building of the former church, and today the museum with a unique collection of wooden sculptures of the Baroque master. During the repairs of the square was renovated its environment as well - repaired the facades of the main buildings surrounding it: polyclinics, college (located in the premises of the ancient monastery) and the museum of Pinzel (located in the premises of the ancient church). The project was implemented on the results of a workshop involving local residents and stakeholders of the square, which took place in the Urban Workshop
Customer: Department for the Protection of the Historical Environment, Lychakiv District Administration of LMR
Performer of works: "Arka-Peak"

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515