Ukrainian Urban Awards
Архітектура державних, муніципальних та соціальних об'єктів

Architecture of public, social and state buildings
Школи
Schools

Дитячі садки
Kindergartens

Лікарні,клініки
Hospitals, clinics

Суди
Courts

№ 19025 Дитячий садок LeapKids / LeapKids Kindergarten
Назва проекту: Дитячий садок LeapKids
Номінація: громадські будівлі
Ведучий архітектор: Тетяна Григорова
Назва компанії: БІП ПМ Контактні дані: bip@bippm.com con tel +380 44 591 33 47 con fax +380 44 591 33 46 Наш почтовый адрес: а/я 115 Киев Украина 03151
Короткий опис проекту: Будівля дитячого садка розташована на терені житлового комплексу НОВОПЕЧЕРСЬКІ ЛИПКИ. Образне архітектурне рішення базується на формах рослин, чим підкреслюється тема важливості захисту довкілля. Оригінальна архітектура будівлі не залишить байдужим ні дітей, ні дорослих.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Київ

Project Name: LeapKids Kindergarten
Nomination: public buildings
Leading Architect: Tatyana Grigorova
Company name: BIP PM Contact details: bip@bippm.com con tel +380 44 591 33 47 con fax +380 44 591 33 46 Our mailing address: box 115 Kiev Ukraine 03151
Brief description of the project: The kindergarten building is located on the territory of the residential complex NOVOPECHERSKI LYPKI. The figurative architectural solution is based on the forms of plants, which emphasizes the importance of environmental protection. The original architecture of the building will not leave indifferent either children or adults.
Year of implementation: 2016
Place of project implementation: Kyiv
№19078 Дитячий сад смт. Обухівка / Kindergarten Obuhivka
Назва проекту: Дитячий сад смт. Обухівка
Статус на поточний момент: введений в експлуатацію
ГАП та склад команди: Олексій Валентіров, Катерина Криськова, Сергій Готв'янський
Назва компанії: архітектурне бюро VALENTIROV&PARTNERS
Контактні дані: вул. Шнеєрсона, 3, м. Дніпро, Україна, +38 066 591 10 82 www.valentirov.com
Короткий опис проекту: Сучасний дитячий садок на 115 місць.
Будівля має лінійну планувальну структуру, що досить нетипово для споруд даної типології.
Але саме це дозволило розмістити приміщення усіх 6 дитячих осередків вздовж головного фасаду, оріентованого на південь.
Головний задум у створенні простору, заповненому сонячним світлом та одночасно забезпечити максимальний зв'язок інтер'єру з навколишнім ландшафтом.
Тектоніка фасаду являє собою елементи солнцезахисту, захищаючи приміщення від перегріву у літній час.
Завдяки південній орієнтації забезпечується використання сонячної енергії для донагріву приміщень у осіннє-зимовий час, коли сонце нижче до горизонту.
Дизайн внутрішніх приміщень простий та функціональний. Головна мета - створити невибагливий фон для кольорово та емоційно яскравого дитячого світу. На наше глибоке переконання, саме діти слугують головними композиційними акцентами в такому середовищі.
Дитячий сад збудований з використанням сучасних енергоощадних технологій: в приміщеннях функціонує припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією, на даху – сонячні панелі.
Рік реалізації проекту: 2017-2018
Місце реалізації проекту: смт. Обухівка, Дніпропетровська обл., Україна
Фото: Андрій Авдєєнко

Project name: Kindergarten Obuhivka
Actual Status: done
Chief Architect and Team Members: Oleksii Valentirov, Kateryna Kriskova, S. Hotvianskyi
Company name: VALENTIROV&PARTNERS
Contact details: M. M. Shneiersona str. 3, Dnipro, Ukraine, 49101 +38 066 591 10 82 www.valentirov.com
Brief description of project: The modern kindergarten for 115 places.
The building has a linear planning structure that is rather unusual for the buildings of this typology.
But this allowed to accommodate all 6 children's cells along the main facade facing the south.
The main idea is to create space, filled with sunlight and at the same time provide the maximum connection of the interior with the surrounding landscape.
The tectonics of the facade are elements of sun protection, protecting the room from overheating in the summer.
Due to the southern orientation, solar energy is used to heat up the premises during autumn-winter, when the sun is lower to the horizon.
Interior design is simple and functional. The main goal is to create an unpretentious background for the colorful and emotionally bright children's world. It is our deep conviction that the children are the main compositional accents in this environment.
The kindergarten is built with the use of modern energy-saving technologies: in the premises there is a ventilation system with recuperation, on the roof - solar panels.
Project year: 2017-2018
Project location: Obukhivka, Ukraine
Photo: Andrey Avdeenko Photographer
№19109 Фельдшерський пункт із службовим житлом / Paramedic station
Назва проекту: Фельдшерський пункт із службовим житлом в с. Боденьки Вишгородського району Київської області.
ГАП : Глухоманюк Володимир Анатолійович
Склад команди: Жан-Лу Сален, Васянович Емілія Вікторівна, Васянович Віктор Сергійович
Назва компанії: ТОВ «АРХ-МОЕ» www.apx-moe.com
Місто: Київ
Контактні дані: +380 50 4113794 vg@vg-arch.com
Стислий опис проекту: Будівля фельдшерського пункту запроектована з двох різновеликих об'ємів, які мають різне призначення: службова частина і службове житло, але поєднаних в єдину композицію. У проекті закладено стандарт «пасивний будинок», що дозволяє вирішувати питання скорочення витрат на енергоспоживання і використовувати альтернативні джерела енергопостачання. Відкрито Президентом України 15 травня 2018 року.
Рік реалізації проекту: - 2018
Місце реалізації проекту: с. Боденьки Вишгородського району Київської області
Площа проекту: 142 м2

Project Name: Paramedic station
Head Architect: Volodymyr Glukhomanyuk
List of Team Members: Jean-Loup Salaun, Emilia Vasianovych, Victor Vasianovych
Company's Name: APX-MOE www.apx-moe.com
Contact Details: +380 50 4113794 vg@vg-arch.com
Short Description of the Project (up to 500 symbols): The building of the paramedic station was designed from two different sizes, which have a different purpose: the service part and service housing, but are united in a single composition. The project contains the standard "passive house", which allows to solve issues of reducing energy costs and use alternative sources of energy supply. Opened by the President of Ukraine on May 15, 2018.
Project Year: 2018
Project Location: Bodenki village Vyshgorodsky district of the Kiev region
№19140 Гімназія А+ / Gymnasium A+
Назва проекту: Гімназія А+
Ведучий архітектор : Олександр Попов, Ольга Чернова
Склад команди: А. Каменець, С. Кравченко, М. Рябоконь, Р. Таранущенко
Назва компанії: archimatika - архітектурне проектування Svoya Studio - дизайн інтер'єрів
Місто: Київ
Контактні дані:
ООО АРХІМАТИКА, 01054 Київ, Украіна, вул.Тургенєвська, 38, 5 пов.
тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Стислий опис проекту
Гімназія А + продовжує комплекс навчальних закладів на території Комфорт Тауна. Будівля школи виконано в ахроматичних кольорах на контрасті з оточуючими житловими будинками. Будівля школи не навантажує міські мережі і отримує енергію, не викидаючи в атмосферу парникові гази і не забруднюючи довкілля. Автономна система опалювання і кондиціонування дозволяє адміністрації школи заощадити кошти в процесі експлуатації будівлі.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту м. Київ, вул. Березнева, 12
Площа проекту: 8 330 м2

Project Name Gymnasium A+
Head Architect Aleksander Popov, Olga Chernova
List of Team Members A. Kamenets, S. Kravchenko, M. Ryabokon, R. Taranushchenko
Company's Name archimatika - architectural design Svoya Studio - interior design
Contact Details
LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St.
p.:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Short Description of the Project
Gymnasium A + continues the complex of educational institutions on the territory of Comfort Town. The building of the school is made in achromatic colors in contrast to the surrounding buildings. The school building does not place a burden on the city's grid and receives energy without emitting greenhouse gases or contaminating the environment. An autonomous heating and air conditioning system helps save money on the school building's maintenance.
Project Year 2018
Project Location Kyiv, 12 Berezneva Str
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515