Ukrainian Urban Awards
Нереалізований комерційний об'єкт
Unbuilt commercial object
Бізнес-центр
Business Center

Торговий центр, молл
Shopping center, mall

Відкриті торгові вулиці
Open shopping streets

Готелі та курорти
Hotels and resorts
№ 19004 Офісна будівля на виробництві / Office building in production
Комерційна архітектура: нереалізований комерційний об'єкт/ Сommercial architecture: unrealized building

Назва проекту:
Офісна будівля на виробництві
Ведучий архітектор: Ганна Папуша
Склад команди:: Ганна Папуша, Юрий Нос
Назва компанії: ТОВ "Архітектурна майстерня "ПІН І К"
Контактні дані: Україна, м. Дніпро, вул. Д. Донцова, 7-38, +380 50 4513955; +380 50 1827295 e-mail: am.pinik@gmail.com
Короткий опис проекту: Сучасна офісна будівля на виробництві запроектована з урахуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Матеріали і кольори підбиралися з урахуванням вологого балтійського клімату і недостатньої кількості сонця (особливо в осінньо-зимовий період).
У будівлі передбачені робочі кабінети, конференц-зали, переговорні кімнати, кафе-їдальня, бар. Зелена покрівля і відкриті тераси на поверхах дозволять співробітникам виходити, подихати свіжим повітрям, не витрачаючи зайвого часу.
Рік проєктування: 2018
Місце реалізації проекту: Озерки

Project name: Office building in production
Lead Architect: Anna Papusha
Command structure: Anna Papusha, Yuriy Nos
Company name: PINIK. Architectural studio
Contact details: Ukraine, Dnipro, D. Doncova str., 7-38, +380 50 4513955; +380 50 1827295 e-mail: am.pinik@gmail.com
Brief description of project: A modern office building in production has been designed taking into account modern energy-saving technologies. Materials and colors were selected taking into account the wet Baltic climate and an insufficient amount of sun (especially during the autumn-winter period).
The building provides office rooms, conference rooms, meeting rooms. cafe-dining room, bar. Green roof and open terraces on the floors will allow employees to go out, get some fresh air, without wasting time.
Project year: 2018
Project location: Ozerki
№ 19010 Будівництво складу / Construction of warehouses
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Реконструкція існуючих нежитлових будівель, будівництво складу та дільниць з виготовлення виробів із спіненого поліетилену по вул. Ярослава Мудрого,78 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Чукля А.В.,
Бурдейна Є.О.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Комплекс виробничих будівель складається з 8 блоків різної поверховості.
Блок 1- одноповерхова виробнича будівля, функціональне призначення – виробнича база. Блок 2 – п'ятиповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – адміністративний будівля. Блок 3 – одноповерхова виробнича будівля , функціональне призначення – виробнича база. Блок 4 – двоповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – інженерний блок (ТП, насосна, холодильна станція та допоміжні приміщення). Блок 5 – одноповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення - котельня. Блок 6 – двоповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – адміністративний будівля. Блок 7 – одноповерхова допоміжна виробнича будівля, функціональне призначення – стабілізаційна, склад сировини. Блок 8 – одноповерхова допоміжна виробнича будівля, функціональне призначення – склад готової продукції. Виробництво організоване з метою забезпечення тепло-, звуко-, гідро-,та іншою ізоляційною продукцією будівництво та промисловість, в енергозберігаючих технологіях, забезпечення пакувальними матеріалами народне господарство та інші сфери застосовування, установлюючи сучасний рівень процесу. Спосіб виробництва – екструзія поліетиленової композиції з заповненням внутрішньої оболонки спінюючим агентом.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Ярослава Мудрого,78 в м.Чернівці


Project name: Reconstruction of existing non-residential buildings, construction of warehouses and sections for the manufacture of products made of foamed polyethylene on the street Yaroslava Mudroho, 78 in Chernivtsi city
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Chuklya A.V., Burdeina E.O.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The complex of industrial buildings consists of 8 blocks of different floors. Block 1- one-storey industrial building, functional purpose - production base. Block 2 - a five-storey auxiliary building in production, functional purpose - an administrative building. Block 3 - one-storey industrial building, functional purpose - production base. Block 4 - a two-storey auxiliary building in production, functional purpose - engineering block (TP, pump, refrigeration station and auxiliary premises). Block 5 - one-storey auxiliary building in production, functional purpose - boiler room. Block 6 - two-storey auxiliary building in production, functional destination is an administrative building. Block 7 - one-storey auxiliary industrial building, functional purpose - stabilization, composition of raw materials. Block 8 - one-storey auxiliary industrial building, functional destination - warehouse of finished products. The production is organized for the purpose of providing heat, sound, hydro, and other insulation products to construction and industry, energy saving technologies, provision of packaging materials to the national economy and other fields of application, setting the current level of the process. Production method - Extrusion of polyethylene composition with filling of the inner shell with a foaming agent.
Project year: Unrealized
Project location: street Yaroslava Mudroho, 78 in Chernivtsi city
№ 19011 Магазин з вбудованими приміщеннями громадського харчування та офісом / Shop with built-in public catering and office space
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Магазин з вбудованими приміщеннями громадського харчування та офісом по вул. Сторожинецька, 101-А в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-Лесь О.Д., Данилюк С.І.,
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», та іншими діючими нормами і правилами. Проектними рішеннями передбачено будівництво магазину з вбудованими приміщенями громадського харчування та офісом, загальна поверховість будівлі - 4 поверхів. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих архітектурних форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту приватного та комунального транспорту. Підходи і під'їзди до будівлі не перешкоджають під'їзду пожежних, санітарних машин. Основний вхід до громадської будівлі запроектовано з вулиці Сторожинецької (північно-західної сторони відповідно до генерального плану) та облаштовано зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів. Для маломобільних груп населення при вході влаштований пандус, який відповідає вимогами ДБН В 2.2-17, та забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу першого поверху.
Рік реалізації проекту: Нереалізований комерційний об'єкт
Місце реалізації проекту: вул. Сторожинецька, 101-А в м.Чернівці


Project name: Shop with built-in public catering and office space on the street Storozhynetska, 101-A in Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Mamut-Les O.D., Danyluk S.I.,
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project was executed in accordance with the main DBN V.2.2-9-2009 "Public buildings and facilities. Basic Provisions », DBN V.2.2-23: 2009« Enterprises of Trade », DBN, V.2.2-25: 2009« Catering enterprises (catering establishments) », DBN V.1.1.7-2016« Fire safety of construction projects ", And other applicable norms and rules. Design solutions include the construction of a store with built-in public catering and office space, a total floor space of the building - 4 floors. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of planting greenery, arrangement of small architectural forms, provides safe pedestrian movement, the possibility of movement and turning of private and communal transport. Approaches and entrances to the building do not hinder the entrance of fire and sanitary cars. The main entrance to the public building is projected from Storozhynets'ka Street (northwest side according to the master plan) and is equipped with convenient approaches and optimal sizes that take into account the needs of all calculated categories of visitors. For low-mobility groups at the entrance, a ramp is arranged, which meets the requirements of DBN V 2.2-17, and ensures the possibility of lifting the invalid to the level of the entrance to the first floor.
Project year: Unrealized commercial object
Project location: street Storozhynetska, 101-A in Chernivtsi
№ 19012 Реконструкція магазину м. Чернівці / Reconstruction of the store in the city of Chernivtsi
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Реконструкція магазину з офісними та підсобними приміщеннями під кафе по вул. Героїв Майдану 2-В, в м. Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я., Ткачук М.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектом передбачено реконструкцію з переплануванням внутрішнього простору, де розміщувався магазин з підсобними приміщеннями під кафе. Зміна функціонального призначення об'єкту буде досягатись за рахунок заміни внутрішніх не несучих стін та перегородок, утворюючи тим самим нові просторові об'єми (площі) необхідних габаритних розмірів, для забезпечення санітарних, пожежних та побутових норм. В загальному після реконструкції об'єкт буде мати - вхідну групу, основні зали, виробничі та допоміжні приміщення. Зміна планувальної структури передбачається на підвальному поверсі, на поверсі на відмітці -2.200, першому, другому, мансардному поверхах. За рахунок великого об'єму останнього поверху додається поверх на відмітці +10,650 та +14,025.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 2-В, в м. Чернівці


Project name: Reconstruction of the store with office and utility rooms under the café on the street Heroiv Maidanu 2-V, in the city of Chernivtsi
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilyevich
List of Team Members: Havrysh V.Y. Tkachuk M.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project envisages a reconstruction with redevelopment of the interior space, where the store was located with utility rooms under the cafe. Changing the functional purpose of the object will be achieved by replacing the internal non-bearing walls and partitions, thus creating new spatial volumes (areas) of the required overall dimensions, to ensure sanitary, fire and living standards. In general, after the reconstruction, the object will have - an entrance group, main halls, production and auxiliary premises. A change in the planning structure is expected in the basement floor, on the floor at the mark -2.200, on the first, second, attic floors. Due to the large volume of the last floor, the floor is added at the mark +10,650 and +14,025.
Project year: Unrealized
Project location: street Heroiv Maidanu 2-V, in the city of Chernivtsi
№ 19013 Громадська будівля в м.Снятин / Public building in the city of Snyatyn
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object


Назва проекту: Громадська будівля по вул. Шевченка, 30 А, в м.Снятин, Івано-Франківської області
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Малеш О.Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проект виконаний у відповідності з основними ДБН 360-92** «Градостроительство и планировка населеных мест», ДСТУ Б.А 2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних планів, ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення, ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі, ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва та іншими діючими нормами і правилами. Даними проектними рішеннями передбачено будівництво громадської будівлі. Запроектована будівля складається з одного об'єму. Загальний вхід до об'єкту запроектований з північно-східної сторони ділянки. При вході до будівлі передбачено тамбур-шлюз. Основні входи до будинку запроектовані зі зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів, для МГН при вході влаштований пандус, який відповідає вимогам ДБН 2.2-17 та забезпечує можливість підйому інвалідів на рівень входу першого поверху. Ділянка знаходиться в м. Снятин по вул. Шевченка, 30 А. Цільове призначення землі - для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови, для обслуговування викупленого нежитлового приміщення (насосної станції). Поруч об'єкта пам'яток архітектури не виявлено. Підходи і під'їзди до будівлі передбачені з північного-сходу (згідно із генеральним планом) та облаштовані таким чином, щоб не перешкоджати під'їзду пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб. Із північно-східної сторони будівлі, на земельній ділянці запроектовано проїзд відповідно до вимог ДБН 360-92** для забезпечення проїзду пожежних машин. Біля об єкту запроектовано парко-місця для тимчасового зберігання автомобілів для працівників, неподалік також знаходиться існуюча автостоянка. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту. Кількість працюючих: 35 осіб.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Шевченка, 30 А, в м.Снятин, Івано-Франківської області


Project name: Public building on the street Shevchenkа, 30 A, in the city of Snyatyn, Ivano-Frankivsk region Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Malesh O.T.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project was executed in accordance with the main DBN 360-92 ** "Urban planning and planning of settlements", DSTU B.A. 2.4-6: 2009 Rules for implementation of working documentation of master plans, DBN, V.2.2-9-2009 Public buildings and structures. Main provisions, DBN V.2.2-23: 2009 Trade enterprises, DBN V.1.1-7-2002 Fire safety of construction objects and other applicable norms and rules. These design decisions provide for the construction of a public building. The projected building consists of one volume. The general entrance to the object is designed from the north-eastern side of the plot. At the entrance to the building there is a tambour-gateway. The main entrances to the house are designed with convenient approaches and optimal dimensions, which take into account the needs of all calculated categories of visitors, for MHN at the entrance is equipped ram, which meets the requirements of DBN 2.2-17 and provides the possibility of lifting disabled at the level of the first floor entrance. The plot is located in Snyatyn on the street. Shevchenko, 30 A. The purpose of the land - for the construction and maintenance of other buildings of public construction, to serve the purchased non-residential premises (pumping station). No objects of architectural monuments were found. Approaches and entrances to the building are provided from the north-east (in accordance with the master plan) and are equipped in such a way as to prevent the entrance of fire, sanitary and mobile machinery utilities. From the north-eastern side of the building, on the land plot it was planned to travel in accordance with the requirements of DBN 360-92 ** to ensure the passage of fire engines. Near the site there were designed parking spaces for temporary storage of cars for workers, nearby is also an existing car park. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of landscaping, arrangement of small forms, ensures the safe movement of pedestrians, the possibility of movement and reversal of transport. Number of employees: 35 people. Project year: Unrealized
Project location: street Shevchenkа, 30 A, in the city of Snyatyn, Ivano-Frankivsk region
№ 19016 Готельний комплекс з торговельно-розважальними приміщеннями / Hotel complex with shopping and entertainment facilities
Комерційна архітектура / Commercial Architecture

Назва проекту: Готельний комплекс з торговельно-розважальними приміщеннями по вул. Головна, 114 в м.Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Бурдейна Є.О.,
Гавриш В.Я.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: До комплексу заходів по благоустрою території проектом передбачається облаштування прибудинкової території та відкритої парковки для відвідувачів громадської будівлі. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту. Відповідно до затвердженого рішення 60 сесії Чернівецької міської ради від 3.02.2015 р. №1489 (лист-рішення №03/01-12/1329 від 14.04.2016 р.) передбачити збирання побутових відходів на спеціально облаштованих майданчиках біля житлових та громадських будинків, відповідно до «Тимчасових правил благоустрою м.Чернівці». Крім того впровадити систему роздільного збору побутових відходів, який вимагає від користувачів сортування сміття . В проектній документації на ділянці під будівництво передбачено влаштування спеціально облаштованого сміттєзбірного майданчика (на відстані не менше 20 м від підприємства торгівлі та до вікон і дверей житлових будинків) , де розміщені контейнери для кожного типу побутових відходів. Основний вхід до громадської будівлі запроектовано з вулиці Головна (північно-східної сторони відповідно до генерального плану), який облаштовано зручними підходами та оптимальними розмірами, які враховують потреби всіх розрахункових категорій відвідувачів, рівень входу до цокольного поверху облаштований на рівні грунту під ухилом та слугує вхідним пандусом. Даними проектними рішеннями передбачено будівництво готельного комплексу з торгівельно-розважальними приміщеннями. Рівень комфорту готелю: категорія ** (дві зірки). При розміщенні будівлі враховано архітектурні рішення сусідньої забудови. За 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху. Основна будівля 8-ми поверхова. Будівля умовно поділена на три об'єми: 1-й об'єм ( цокольний поверх) – приміщення громадського призначення - конференц зал на 49 місць та вхідна група готелю; 2-й об'єм (1-й поверх) – заклад громадського харчування з переважним обслуговуванням проживаючих у готелі; 3-й об'єм ( 2-7 поверхи) – житловий фонд готелю; В цокольному поверсі запроектовано вхідні групи до приміщень громадського призначення. На поверсі облаштовано вестибюль з бюро прийому і реєстрації відвідувачів готелю, який є планувально відокремлений та ізольований від вестибюльної групи конфенец-залу. Громадські приміщення, які запроектовані для обслуговування відвідувачів готелю та гостей міста включають в себе зал для переговорів, конференц зал на 49 посадочних місць та приміщення допоміжного характеру. Технічні приміщення - насосна, інвентарна, електрощитова є ізольованіі та забезпечені самостійним входом.
Рік реалізації проекту: реалізовується
Місце реалізації проекту: вул. Головна, 114 в м.Чернівці


Project name: Hotel complex with shopping and entertainment facilities on the street Holovna, 114 in Chernivtsi.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Burdeina E.O., Havrysh V.Y.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The complex of measures for the improvement of the territory of the project provides for the construction of an adjoining territory and an open parking for public building visitors. Improvement of the adjoining territory (areas), including paving design, organization of landscaping, arrangement of small forms, ensures the safe movement of pedestrians, the possibility of movement and reversal of transport. According to the approved decision of the 60th session of the Chernivtsi City Council dated February 3, 2015, No. 1489 (letter-decision No. 03 / 01-12 / 1329 of 14.04.2016), to provide for the collection of household waste in specially equipped areas near residential and public buildings, in accordance with the "Temporary Rules of Improvement in Chernivtsi". In addition, introduce a system of separate collection of household waste, which requires users to sort the garbage. In the design documentation, a specially equipped garbage collecting platform (at least 20 m from the trading company and the windows and doors of residential houses) is located on the site for construction, where containers for each type of household waste are located. The main entrance to the public building is projected from the Holovna Street (north-eastern side in accordance with the master plan), which is equipped with convenient approaches and optimal sizes that take into account the needs of all calculated categories of visitors, the level of entrance to the ground floor is arranged at the level of the soil under the slope and serves as the input ramp These design solutions provide for the construction of a hotel complex with shopping and entertainment facilities. Hotel comfort level: category ** (two stars). The location of the building takes into account the architectural decisions of the neighboring building. For 0,000 floor level of the first floor. The main building is 8 floors. The building is conventionally divided into three volumes: 1st volume (ground floor) - public premises - a conference hall for 49 persons and an entrance group of the hotel; 2nd volume (1st floor) - a public catering establishment with prevailing service of the hotel guests; 3rd volume (2-7 floors) - hotel housing stock; In the ground floor, entrance groups were designed for public premises. On the floor there is a lobby from the reception and reception desk of the hotel's guests, which is planned detached and isolated from the lobby hall of the concourse hall. Public spaces designed to serve visitors to the hotel and city guests include a meeting room, a conference room for 49 people and auxiliary rooms. Technical premises - pumping, inventory, electric power are insulated and equipped with independent entrance.
Project year: unrealized
Project location: street Holovna, 114 in Chernivtsi
№ 19019 Житлово-офісний комплекс / Apartment building
Комерційна архітектура / Commercial Architecture
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Житлово-офісний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.
Ведучий архітектор: Олексій Шадиря,
Склад команди: Юра Король, Самір Худер.
Назва компанії: Capital Construction.
Контактні дані: http://capital-construction.com.ua/
https://www.facebook.com/cc.capital.construction/
Shadyrya@capital-construction.com.ua 044 426 10 60
Короткий опис проекту: Житлово-офісний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом знаходиться в одному із найпривабливіших районів Києва – Голосіївському.
Будівля поєднує в собі сучасні технології будівництва, унікальну архітектуру і вигідне розташування, що створює гармонію і комфорт житлового середовища. Площа будівлі - 41 116,86 м2. Площа ділянки 0,34 га. Поверховість – 31. Кількість квартир 318. З 1-го по 4-й поверхи запроектовано комерційні, офісні приміщення. Житлові приміщення починаються з п'ятого поверху. На покрівлі 33 поверхового будинку – лаундж-зона для відпочинку з басейном. Підземний паркінг складається з дворівневого гаражу на 144 маш.місць. Проектні рішення житлово-офісного комплексу забезпечують дивовижні панорамні види з вікон на прекрасне місто. Цей проект - зразок архітектури світового рівня, створений, щоб кожен день притягувати мільйони поглядів і служити ідеальним особистим простором для тих небагатьох, хто вибере його своїм будинком.
Рік проектування: 2017 – 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 136-138.


Project name: Apartment building with built-in non-residential premises and underground parking
Lead Architect: Oleksiy Shadyrya
List of Team Members: Yuriy Korol, Samir Huder
Company name: Capital Construction.
Contact details: http://capital-construction.com.ua/
https://www.facebook.com/cc.capital.construction/
Shadyrya@capital-construction.com.ua 044 426 10 60
Brief description of project: Apartment building with built-in non-residential premises and parking is located in one of the most attractive districts of Kyiv – called Goloseevsky. This building combines modern construction technology, unique architecture and convenient location, which creates harmony and comfortable living environment. Number of apartments – 41 116, 86 м2. Site area: 0.34 ga. Number of floors – 31. Number of apartments – 318 The commercial spaces were designed from the 1nd to the 4th floor. Residential part starts at the fifth floor. The lounge with a swimming pool is located on the roof of a 33 storey building.
Underground parking of the building consist of two-level garage for 144 cars. Design solutions for the аpartment building provide amazing panoramic views from the windows to the beautiful city. This project is an example of world-class architecture. Project was designed to attract millions views every day and serve as an ideal personal space for those who will own these apartments.
Project year: 2017 - 2019
Project location: Ukraine, Kyiv, Antonovicha Str., 136-138.

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515