Ukrainian Urban Awards
Ландшафтна
архітектура та планування
Landscape and Planning
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Парковий дизайн
Park design

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)

Нереалізований ландшафтний проект
Unbuilt landscape project
№ 013 Володимир Дербеньов / Volodymyr Derbenov
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту:
Парк «Совки»
Ведучий архітектор: Володимир Дербеньов
Назва компанії: Derbenov Studio
Контактні дані: 044 561 73 86, 067 249 05 67, artdesign@derbenovstudio.com, info@derbenovstudio.com
Короткий опис проекту: Реконструкція старого зеленого масиву із створенням спортивних та культурних просторів.
Рік реалізації: 2017-2018
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Sovky Park
Lead Architect: Volodymyr Derbenov
Company name: Derbenov Studio
Contact details: 044 561 73 86, 067 249 05 67, artdesign@derbenovstudio.com, info@derbenovstudio.com
Brief description of project: Reconstruction of old greenery with creation of sport and cultural areas.
Project year: 2017-2018
Project location: Kyiv
№ 023 Globarch group
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Сквер імені Андрія Кузьменка
Ведучий архітектор: Юрій Глобчак, Євген Лучик
Назва компанії: Globarch group
Контактні дані: www.globarch.com.ua, (099) 98 47 911, globarch.info@gmail.com
Короткий опис проекту: Ми знайшли старий фонтан серед парку та вирішили його усучаснити, вписавши в громадський простір з розважальною функцією та можливість проектування на воді кліпів співака в темну пору доби. Концепція створення скверу передбачає встановлення геометричної паркової інфраструктури, елементів благоустрою, озелененої території. Тут передбачені зони для активного та сімейного відпочинку, але особлива увага приділена комфортному відпочинку в гармонії з природою, відведені місця для усамітнення та роздумів.
Рік реалізації: 2019
Місце реалізації: м.Новояворівськ

Project name: Park named after Andrey Kuzmenko
Lead Architect:: Yuriy Hlobchak, Eugene Luchik
Company name: Globarch group
Contact details: www.globarch.com.ua, (099) 98 47 911, globarch.info@gmail.com
Brief description of the project: We found an old fountain in the park and decided to modernize it, entering into the public space with an entertainment function and the ability to design the singer's water videos in the dark at the time of the day. The concept of creating a park involves the establishment of geometric park infrastructure, elements of landscaping, landscaped territory. There are areas for active and family holidays, but special attention is paid to comfortable rest in harmony with nature, reserved places for solitude and reflection.
Project year: 2019
Project location: Novoiavorovsk
№ 024 Альтіс-Проект / Altis-Project
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Благоустрій парку "Сирецький" у Шевченківському районі м. Київ
Ведучий архітектор: Роман Васильченко
Склад команди: Шабалін Борис, Волохова Людмила, Випирайленко Ганна, Панасюк Олена, Авраменко Денис
Назва компанії: Альтіс-Проект, ТОВ
Контактні дані: 0675969078, 0509959921 altis.project.kiev@gmail.com
Короткий опис проекту:
В основу концепції покладена ідея створення загальнодоступного багатофункціонального рекреаційного простору і насичення його досуговими «центрами тяжіння» як для місцевого населення, так і для гостей міста, з максимальним збереженням природного середовища.
Рік реалізації проекту: Другий квартал 2018
Місце реалізації проекту: м. Київ, вулиця Парково-Сирецька

Project name: Syretsky park renovation
Lead Architect: Roman Vasylchenko
List of Team Members:
Boris Shabalin, Lyudmila Volokhova, Anna Vypiraylenko, Olena Panasyuk, Denis Avramenko
Company name:
Altis-Project LLC
Contact details:
0675969078, 0509959921 altis.project.kiev@gmail.com
Brief description of project: The concept of the project is creating multifunctional recreation area with leisure centers and points of attraction accessible for both local community and city visitors, with maximum preservation of the natural environment.
Project year: second quarter of 2018
Project location: Parkovo-Syretska str., Kyiv
№ 026 Domum Group Architectural and Design Studio
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Ландшафтний дизайн набережної Стиру в м. Луцьк
Ведучий архітектор: Юлія Рогожина
Склад команди: Олександр Нищий, Юлія Рогожина
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group»
Короткий опис проекту: Ландшафтний проект розроблявся в складі перед проектної пропозиції щодо забудови території заплави р. Стир в м. Луцьк, по вул. Ковельській 17. територія складалась із 3-х основних частин: житловий комплекс, рекреаційна зона та острів. Рекреаційна зона складається з малих архітектурних форм, зелених насаджень, фонтанів, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, міні-лунапарку, пляжної зони, зони барбекю і т.д.
Рік реалізаії проекту: Прогнозований рік реалізації був 2016
Місце реалізації проекту: Луцьк, Волинської області

Project name: Landscape design of the River Styr embankment in Lutsk
Lead Architect: Julia Rogozhina
List of team members: Julia Rogozhina, Alexandr Nyschy
Company name: Domum Group Architectural and Design Studio
Brief description of the project: The landscape project was developed in the framework of the project proposal for the development of the flood plain of Styr River in Lutsk, on Kovelska 17 street. This territory consisted of 3 main parts: residential complex, recreation area and the island. Recreation zone consists of small architectural forms, green plantations, fountains, sports grounds, playgrounds, mini-lunar park, beach zone, barbecue area, etc.
Project year: projected year of realization was 2016
Project location: Lutsk, Volyn region
№ 040 Dmytro Aranchii Architects
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Знаковий Гай
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Дмитро Аранчій, Ігор Кішта, Альона Бондар
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: 0633269231, dmytro@aranchii.com
Короткий опис: Знаковий Гай (Signature Garden) на Мечникова – це простір на даху ТЦ поміж башт житлового комплексу Signature. Двір площею 6 тис кв. м. є водночас зеленим дахом і надає розмаїті функції для мешканців, як то: літній ставок; зона інтелектуальних фонтанів з "режимом бога" (у якому води перед людиною плавно розступаються); бесідка, що дивиться у бік БЦ Вітрило (Парус), зона інтерактиву з проекціями, що взаємодіють з людьми; дитячий майданчик; пересувні лави та кадки з деревами для створення індивідуальної тіні; печера, де відбуватимуться вистави, які також можна споглядати з ресторану.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Мєчнікова

Name of the project: Signature Garden
Leading Architect: Dmitry Aranchii
Team members: Dmitry Aranchii, Ihor Kishta, Alyona Bondar
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact information: 0633269231, dmytro@aranchii.com
Brief Description: Signature Garden on Mechnikov - this is the space on the roof of the shopping center between the towers of the residential complex Signature
The courtyard is 6 thousand square meters. m. is at the same time a green roof and provides a variety of functions for the inhabitants, such as: summer bet zone of intellectual fountains with "mode of god" (in which water in front of a man smoothly disassociate); a stethoscope that looks toward BC Sail (Parus), a zone of interactive projection that interact with people; playground; mobile lava and mace with trees to create individual shadow; a cave where performances will be performed, which can also be seen from the restaurant.
Project realization year: 2018
Site: Kyiv, Mechnikova str.
№ 050 Licenciarch LLC
Нереалізовий ландшафтний проект / Unbuilt landscape project

Назва проекту: Парк Ноосфери
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег
Склад команди: Слєпцов Олег Семенович
Назва компанії: ТОВ НПАБ «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: (44) 225-46-44, (44) 710-02-65, licencearch.com.ua, info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Проект має на меті створення сучасного архітектурно-просторового середовища, реконструкцію бульвара Вернадського та забудови, що оточує його, а також створення дворівневого рекреаційного простору для мешканців району та гостей міста.
Рік реалізації проекту: 2014
Місце реалізації проекту: Київ

Project Name: Noosphere Park
Leading Architect:
Slyptsov Oleg
Team members: Slyptsov Oleg
Company name: LLC Licenciarch
Contact details: (44) 225-46-44, (44) 710-02-65, licencearch.com.ua, info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The project is aimed at creating a modern architectural and spatial environment, reconstructing Vernadsky Boulevard and surrounding buildings, as well as creating a two-level recreational space for the residents of the district and the guests of the city.
Year of project implementation: 2014
Place of project implementation: Kyiv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515