Ukrainian Urban Awards
Архітектура
змішаного типу використання
Mixed-use architecture
№ 002 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture

Назва проекту:
Концепція генерального плану забудови земельної ділянки у м. Чернівці
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Райфшнайдер, Олена Джула-Райфшнайдер
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих, RD architectural group
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Ділянка опрацювання розташована на межі міста Чернівці, за 3,6 км на Південь від центру, в безпосередній близькості до Жовтневого парку та передбачених генпланом міста рекреаційних зон довкола водойм, розташованих трохи південніше. Зі сходу ділянка межує з житловим комплексом "Парк Авеню", що зараз активно будується. З метою формування комплексного містобудівного рішення разом із ділянкою проектування опрацьовано також територію передбачену на Південь від неї, що потенційно стане рекреаційною зоною.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: вул. Рівненська, м. Чернівці

Project name: Masterplan concept of land plot development in Chernivtsi city
Lead Architect: Andriy Byelyayev
List of Team Members: Andriy Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Reifschneider, Olena Dzhula-Reifschneider
Company name: ATO-Bel architects, RD architectural group
Contact details: office@ato-bel.com.ua, +38 063-832-69-25
Brief description of project: The processing area is located on the border of Chernivtsi, 3.6 km southern from the center near the October Park. It is also situated in a close proximity to the provided city's masterplan of recreation zones around the pounds, which are located a little southern. From the east the site borders on the residential complex Park Avenue, which is under construction now. In order to form an integrated city-planning solution with the design area, the territory which is situated southern and can potencially become a recreational zone was adapted.
Project year: 2017
Project location: Rivnenska str., Chernivtsi

№ 003 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture

Назва проекту: Концепція генерального плану забудови земельної ділянки в с. Сокільники
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв Андрій
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Райфшнайдер, Олена Джула-Райфшнайдер, Остап Іванів
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих, RD architectural group
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Ділянка площею 11,3 га. розташована на адміністративній межі села та Львова, і у випадку комплексної забудови фактично стане продовженням міста, буде залежною від його транспортної інфраструктури. В основу концепції покладено ідею щільної компактної міської тканини, намір сформувати на ділянці опрацювання і закласти передумови для формування на прилеглих до неї територіях "повноцінного" фрагменту міста, подібного за своїми якостями до улюблених львів'янами та гостями міста історичних районів: Нового Світу, Кастелівки, Підзамче, тощо.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області

Project name: Concept of development master plan of land plot in Sokilnyky village
Lead Architect: Andriy Byelyayev
List of Team Members: Andriy Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Reifschneider, Olena Dzhula-Reifschneider, Ostap Ivaniv
Company name: ATO-Bel architects, RD architectural group
Contact details: office@ato-bel.com.ua, +38 063-832-69-25
Brief description of project: The land plot with the area of 11,3 ha is directly on the administrative border of the village and Lviv city and in case of the complex construction it actually will be the continuation of the city dependent from the city transport infrastructure. The main idea of the concept is a dense compact urban tissue; the intention to form and lay down the conditions for the formation of "complete" fragment of the city on the adjacent territories on the processing area; by its quality similar to the loved by citizens and guests of Lviv historic districts: Novyi Svit, Kastelivka, Pidzamche, etc.
Project year: 2016
Project location: Sokilnyky village, Pustomyty district of Lviv region

№ 027 Domum Group Architectural and Design Studio
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Назва проекту: Торгово – розважальний об'єкт з готельним комплексом та офісними приміщеннями в м. Луцьк, по вул. Набережній
Ведучий архітектор: Юлія Рогожина
Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group»
Короткий опис проекту: Ескізний проект торгово-розважального об'єкту із готельним комплексом і офісними приміщеннями в м. Луцьк було розроблено для Забудовника UBC. Головною ідеєю комплексу стала в'їздна вежа Замку Любарта. Архітектура комплексу поєднала історичні мури і сучасне скло. Композиція старих і новітніх елементів мала підкреслити величне минуле міста та здатність підлаштовуватись під тенденції.
Рік реалізаії проекту: Прогнозований рік реалізації був 2017
Місце реалізації проекту: м. Ковель, Волинської області

Project name: Shopping and entertainment center with a hotel complex and office premises in Lutsk, on Naberezhna st.
Lead Architect: Julia Rogozhina
List of team members: Julia Rogozhina, Nazar Knysh
Company name: Domum Group Architectural and Design Studio
Brief description of the project: A sketchy project of a shopping and entertainment center with a hotel complex and office premises in Lutsk was developed for the UBC Builder. The main idea of the complex is the appearance of entrance tower of the Castle of Lyubart. The architecture of the complex combines historic walls and modern glass. The composition of the old and the newest elements was to emphasize the great past of the city and the ability to adjust to the trend.
Project year: projected year of realization was 2017
Project location: Kovel, Volyn region
№ 029 Leod'uk design
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project


Нереалізований житловий об'єкт / Unbuilt residential object
Назва проекту: Конюшні
Ведучий архітектор: Левко Давидюк
Склад команди: Левко Давидюк, Святослав Ракочий, Ярослав Ракочий
Назва компанії: Leod'uk design
Контактні дані: 0682021758
Короткий опис проекту: Комплекс споруд, в якому розміщені конюшні змішаного використання (приватного та комерційного), будинок для обслуговуючого персоналу з відпочиноковою зоною на першому поверсі для відвідувачів конюшні, а також господарськими приміщення для обслуговування конюшень. проект включає реконструкцію старої існуючої будівлі конюшні (центрально споруда комплексу)
Рік реалізації проекту: будівла в процесі реалізації. Плановий термін здачі в експлуатацію - серпень 2019
Місце реалізації проекту: Волинська обл., Ківерцівський район

Project name: stables
Nomination: commercial architecture
Lead Architect: Levko Davydiuk
List of Team Members: Levko Davydiuk, Sviatoslav Rakochyi, Rostyslav Rakochyi
Company name: leod'uk design
Contact details: 0682021758
Brief description of project: The complex of buildings, which includes stables for different uses (private and commercial), a house for maintenance staff with a recreation area on the ground floor for guests and the utility rooms for serving balconies. The project includes the reconstruction of old existing stables building (the central building of the complex).
Project year: planned term of putting into operation - August 2019
Project location: Volyn region, Kivertsi district
№ 038 Архітектурне бюро «Модус» / Modus Architectural Bureau
Архітектура змішаного типу використання / Mixed use architecture
Нереалізовий об'єкт / Unbuilt project

Назва проекту: Житловий комплекс з будівлею-«вставкою» на вул.Городоцькій у м.Львові
Ведучий архітектор: Омельченко Павло
Склад команди: Пєстов Данило, Бараненко Євген, Новак Артем, Маріч Ольга
Назва компанії: Архітектурне бюро «Модус»
Контактні дані: 050 106 27 97, moduscg.com
Короткий опис проекту: Проект забудови у історичній частині міста Львова з будівлею-«вставкою» по вул.Городоцькій, та житловою забудовою у дворовій частині ділянки, та вздовж вул.Голубовича. Громадська будівля, розташована на Городоцькій вулиці має подвійний фасад – скляні стіни та винесена назовні сонцезахисна напівпрозора цегляна оболонка. Таким чином фасад максимально делікатно вбудований у містобудівну ситуацію, але залишається сучасним. Також зберігається фасад існуючого на ділянці будинку початку 20-го сторіччя, який реставрується, а на його даху створюється експлуатована тераса. Житлові будинки з ломаними дахами утворюють затишні дворові простори та пішохідний променад на вул.Голубовича
Рік реалізації проекту: проектування 2017 рік, конкурсний проект
Місце реалізації проекту: м.Львів

Name of the project: Residential complex with an "inset" building on Gorodotska St. in Lviv
Leading Architect: Omelchenko Pavlo
Team members: Pestov Danilo, Baranenko Yevgeny, Novak Artem, Marich Olga
Company name: Modus Architectural Bureau
Contact details: 050 106 27 97, moduscg.com
Brief description of the project: A development project in the historic part of the city of Lviv with an "inset" building on the street Gorododsky, and residential building in the yard section, and along the Golubovicha St.. The public building, located on the Gorodok Street, has a double facade - glass walls and a sunny semi-transparent bricks outside the outside. Thus, the facade is most delicately embedded in the urban development situation, but remains modern. There is also a façade of the existing 20th-century building in the 20th century building, which is being restored, and an exploited terrace is created on its roof. Residential buildings with broken roofs form cozy courtyard spaces and a pedestrian promenade on Golubovicha St.
Year of project realization: designing 2017, competitive project
Place of project implementation: Lviv

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515