Ukrainian Urban Awards
Архітектура
громадських об'єктів
Architecture of public objects
Готелі та курорти
Hotels and resorts

Ресторани та бари
Restaurants and Bars

Освітні заклади
Educational institutions

Державні та муніціпальні об'єкти
State and municipal objects

Нереалізований громадський об'єкт
Unbuilt public objects
№ 012 Beletage Design Group
Готелі та курорти / Hotels and resorts

Назва проекту:
Курортний готель MONCASTRO
Ведучий архітектор: Юрiй Белiков
Склад команди: Олександр Богомолов, Олена Юзiкова, Павло Мироненко
Назва компанії: Beletage Design Group
Контактні дані: beletage.com.ua, 048 728 1691, 048 237 83 69, office@beletage.com.ua
Короткий опис проекту: Комплексна реалiзацiя готелю - архiтектура, интер'eры, технологiя, авторський догляд. Втiлення энергоeффективних технологiй (використання сонячноi енергii).
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: ПГТ Затока, Одеська обл.

Project name: Resort hotel MONCASTRO
Lead Architect: Yuriy Belikov
List of Team Members: Bogomololov Oleksandr, Yuzikova Helena, Meronenko Pavel
Company name: "BELETAGE DESIGN GROUP"
Contact details: beletage.com.ua, office@beletage.com.ua, 048 728 1691, 048 237 83 69
Brief description of project: Comprehensive implementation of the resort hotel - architecture, interiors, technology, author's superintendence. Integration of energy-efficient technologies (solar energy use).
Project year: 2017
Project location: Zatoka, Odessa region, Ukraine
№ 015 Архітектурне бюро «Модус» / Modus Architectural Bureau
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object

Назва проекту: дитячий садок з ясельною групою
Ведучий архітектор: Павло Омельченко
Склад команди: Віктор Засипкін, Ілля Горбенко, Ольга Маріч
Назва компанії: Архітектурне бюро «Модус»
Контактні дані: 050 106 27 97
Короткий опис проекту: Дитячий садок з трьома групами садка, додатковою групою для 6-ти річних дітей та з ясельною групою, розташований на березі канала Дептфорд Крик у Лондоні. Його приміщення максимально трансформуються, та всюди мають ігрові простори – у групових кімнатах, у коридорах та на даху. Завдяки формі плану, який нагадує мальовничі фіорди, завдяки великої кількості скла, а також трансформованим зовнішнім стінам, внутрішній простір максимально перетікає у зовнішній. Таким чином природа оточує дітей навіть тоді, коли вони знаходяться у будівлі. Одноповерхова будівля має експлуатовану покрівлю покриту дерев'яними терасними дошками. Покрівля має кілька рівнів, які формують свій рельєф з додатковими ігровими зонами, а також має оглядовий майданчик, що нависає над каналом. Набережна зона запроектована у вигляді тераси і розширює площу ділянки садка.
Рік реалізації проекту: проектування 2015 рік
Місце реалізації проекту: Лондон, Великобританія

Project name: a kindergarten with a nursery group
Category: III Architecture of public facilities d) Unrealized public facilities
Lead architect: Pavlo Omelchenko
Team: Viktor Zasypkin, Ilya Gorbenko, Olga Marich
Company name: Architectural Bureau Modus
Contact details: 050 106 27 97
Brief description of the project: a kindergarten with three groups in it, an additional group for 6-year-old children and a nursery group, located on the banks of the canal Deptford Creek in London. Its rooms are designed to have maximum transformation, and they all have game space – in the group rooms, in the corridors and on the roof. Due to the plan, which resembles picturesque fjords, due to a large amount of glass and transformed external walls, the internal space turns into the external one. So the nature surrounds children even when they are inside the building. A one-storey building has the roof to be used, which is covered with wooden decking planks. The roof has multiple levels, which form a relief with additional game areas, and has an observation deck that hangs over the canal. The waterfront area is designed in the form of a terrace and extends the area of the kindergarten.
Year of project implementation: design in 2015
The project location: London, UK
№ 022 Аліна Гординська / Alina Hordynska
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object
Освітні заклади / Educational objects

Назва проекту: Освітнє середовище майбутнього
Ведучий архітектор: Аліна Гординська
Контактні дані: alina.gordinskaya@gmail.com, 067-777-6045
Короткий опис проекту: Школа сьогодні знаходиться в стані глобального експерименту. Незважаючи на те, що школа створювалася кілька століть тому для і заради учнів, тільки тепер з'явилося і зміцнилося поняття «орієнтована» школа. Ставка робиться на вільне мислення, творчість, ініціативність, самостійність учнів. В абсолютно новій ситуації народжуються нестандартні форми уроків. Зміни принципів освіти вимагають зміни шкільних просторів, в яких вони будуть здійснюватися. Стіни можуть стимулювати або обмежувати ті індивідуальності, які в них мешкають. Ці факти і стали основою проектної роботи по створенню школи нової моделі.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: м. Дніпро

Project name: Educational environment of the future
Nomination: Architecture of Public Objects - Educational Institutions
Lead Architect: Alina Hordynska
Contact details: alina.gordinskaya@gmail.com, 067-777-6045
Brief description of project: The school is global experiment today. Despite the fact that the school was created for students several centuries ago, only now has appeared and strengthened the concept of "oriented" school. The bet is done on free thinking, creativity, initiative, student autonomy. And the teachers, respectively. In an entirely new situation, non-standard forms of lessons are born. Changes in the principles of education require changing the school spaces in which they will be implemented. The walls can stimulate or restrict the individuality that they inhabit. Western experience of the past 10 years on the restructuring of a traditional school suggests that the effect is achieved with a deep and comprehensive study of school processes. These facts became the basis of the project work to create a new model school.
Project year: unrealized
Project location: Dnipro
№ 033 Марина Штефан / Maryna Shtefan
Нереалізований громадський об'єкт / Unbuilt public object
Освітні заклади / Educational objects

Назва проекту: Спеціалізована школа-інтернат для дітей з вадами слуху та мовлення у м. Дніпро
Архітектор: Марина Штефан
Контактні данні: maryna.shtefan@gmail.com, 093 013 83 21
Короткий опис проекту: Для проектування комфортного середовища для навчання та адаптації дітей з урахуванням особливостей сприйняття навколишнього середовища було обрано обласну школу-інтернат для дітей з вадами слуху в м. Дніпро.
Були запропоновані рішення основних проблем - проектування необхідних корпусів, згідно завданню та нормам: житловий корпус зі збільшеною кількістю місць, спортивний комплекс, реабілітаційний та адміністративний корпуси з функцією навчання сурдоперекладу для громадських працівників, а також була вирішена проблема пересування учнів між корпусами.
Рік реалізації проекту: нереалізований проект 2017-го року
Місце реалізації проекту: м. Дніпро

Project name: Specialized boarding school for children with hearing and speech impairments in Dnipro city
Architect: Maryna Shtefan
Contact details: maryna.shtefan@gmail.com, 093 013 83 21
Brief description of project: For designing of comfortable environment for education and adapting children, taking into account the peculiarities of environment perception Regional specialized boarding school for children with hearing and speech impairments in Dnipro was selected.
The result is propositions of the solutions to main problems - designing all necessary buildings, according the task: the school dormitory with an increase in the number of positions, the sport complex, the rehabilitation and administrative blocks with a training function for verbatim translation for state employers, also the problem of transitions among all functional blocks was solved.
Project year: unbuilt, 2017
Project location: Dnipro
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515