Ukrainian Urban Awards

Міське планування

City planning


Масштаб вулиць
The scale of the streets


Масштаб міста
The scale of the city
№20052 Липові роси / Lypovi Rosy
Назва проекту: Липові роси.
Номінація: Міське планування.
Ведучий архітектор: Зінчук Наталя Богданівна.
Склад команди: Наталя Зінчук, Ігор Гладун, Володимир Палій, Мирослава Мазепа, Наталя Машевська, Адріана Криворучко, Мар'ян Дільний.
Назва компанії: Архітектурний офіс "Зелемінь".
Контактні дані: e-mail: zelemin-art@ukr.net, тел.: +38 032 232 87 15.
Опис проекту: Ділянка проектування знаходиться в селі Липники, в оточенні лісу, за 7 км від Львова. На жаль, багато таких приміських селищ відіграють роль умовного "спального району", коли все активне громадське життя проходить в межах міста. Мета – при проектуванні цієї дільниці - утворити в заміських межах агломерацію з міським типом життя, наповнену всіма супутніми ознаками та інфраструктурою, що включає дитячий садочок, заклади харчування, магазини, місця для дозвілля дорослих і дітей. Завдання – заохотити та надати майбутнім мешканцям, засобами проектування, можливість для розвитку приватного бізнесу, що унеможливить так зване "вимирання" в момент "добових міграцій".
Блокована забудова забезпечує достатню щільність на насиченість вулиці. Геометрія вулиць з численними поворотами уповільнює швидкість руху в межах кварталу. Малоповерхова забудова дозволяє робити проїзди вузькими і забезпечує візуальний і звуковий контакт з вулицею та іншими мешканцями.
Село Липники, насичене дачними ділянками, що розбудувались в однородинні будинки, наразі виконує роль віддаленого спального району Львова. Із розбудовою комплексу «Липові роси», з усіма ознаками міського життя, Липники отримали поштовх до розвитку, додаткові робочі місця для мешканців села.
Рік реалізації проекту: 2018 - р. (1 черга), решта черг в процесі реалізації.
Місце реалізації проекту: м. Львів, с. Липники.
Площа проекту: площа всієї ділянки – 9,5 га; прогнозована загальна площа на всій ділянці – 31 830; площа ділянки 1-ї черги – 1,9 га; загальна площа 1-ї черги – 5 500 м2.

Project Name: Lypovi Rosy.
Nomination: Urban planning.
Head Architect: Nataliya Zinchuk.
List of Team Members: Nataliya Zinchuk, Igor Gladun, Volodymyr Paliy, Myroslava Mazepa, Nataliya Mashevska, Adriana Kryvoruchko, Marian Dilnyy.
Company's Name: Architectural office "Zelemin".
Contact Details: e-mail: zelemin-art@ukr.net, tel.: +38 032 232 87 15.
Short Description of the Project: The project site is located in the Lypnyky village, surrounded by forests, 7 km to Lviv. Unfortunately, many of these suburbs play the role of a conditional "sleeping area", when all active public life is focused on the city. The aim - at designing this area - to create a city-style agglomeration with the suburb, filled with all accompanying facilities and infrastructure, including kindergarten, catering establishments, shops, and recreational areas for adults and children. The task is to encourage and provide future residents, using means of design, with a venue for the private business development, to eliminate the so-called "depopulation" at the moment of "daily migration".
Multi-dwelling development provides sufficient street density and saturation. The streets geometry with numerous turns slows down the traffic within the block. The low-rise development allows narrow passage and provides visual and sound contact with the street and other residents.
The Lypnyky village, rich in country single-family houses, is currently playing the role of a remote Lviv suburb. After the Lypovi Rosy complex is developed, with all the attributes of urban life, Lypnyky would get an impetus for development, additional workplaces for the villagers.
Project Year: 2018 (1 stage), the remaining stages in the process of construction.
Project Location: Lypnyky village, Lviv.
Project area: the site area is 9.5 hectares; the forecasted total area on the whole site is 31 830 sq.m; area of the 1st stage site - 1.9 hectares; the total area of the 1st stage - 5 500 sq.m.
№20098 "Реконструкція площі Двірцевої" у м.Львові / "Reconstruction of Dvirtseva square" in Lviv
Назва проекту: "Реконструкція площі Двірцевої" у м.Львові.
Номінація: Реалізований проект міського планування. Масштаб міста (планувальні рішення, транспортна інфраструктура, генплан поселення, ДПТ).
Статус на поточний момент: У процесі реалізації. Реалізовано першу чергу реконструкції.
Ведучий архітектор та склад команди: Сергій Фіалковський, Олег Шмід, Ростислав Білинський, Олександра Сладкова, Ігор Могила, Христина Чорноус, Олена Зварич, Олександр Шутюк, Юрій Послєдніченко, за активної участі головного архітектора Львова Юліана Чаплінського.
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку".
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул. Смольського, буд. 4, 2 поверх, тел.: +38 032 260 05 16,
e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Головний залізничний вокзал м. Львова є найважливішим транспортним вузлом міста, а площею перед ним щодня користуються близько 24 000 пасажирів. Для значної кількості людей саме ця площа формує перше враження та імідж міста.
Найважливішим завданням було створити зручні умови для пересування пішоходів, підвищити пріоритет громадського транспорту та заохотити приїжджих до його активного використання. Унікальність проекту полягає також у складному планувально-просторовому вирішенні простору в дуже стиснутих умовах забудови площі та різних землеволодінь, адже необхідно було найефективніше поєднати не лише рух трамваїв, громадського транспорту, автобусів міжміського сполучення, таксі та приватного транспорту, пішоходів та велосипедистів, враховувати всі вимоги та відстані під час заміни усіх підземних комунікацій, а й дотримуватися масштабності та підкреслити історичний ансамбль площі та вокзалу.
Проектом реконструкції площі Двірцевої передбачено значну зміну її планувальної структури та організації, яка перетворює її з деградованого автомобілеорієнтованого середовища на місце з рівними можливостями та комфортом для всіх, незалежно від способу добирання до вокзалу. Розширено транспортні можливості площі, усунуто конфлікти з авто, облаштовано комфортні місця очікування на транспорт.
Перед центральним входом утворюється велика пішохідна площа, а права та ліва частини площі відводяться відповідно громадському та приватному транспорту. Щоб дістатися пішки з вокзалу до центру міста, більше не потрібно переходити жодної проїзної частини, для цього слугуватиме просторий бульвар, що простягається по центральній осі вул. Чернівецької. Пішохідна зона вздовж фасаду головного вокзалу розширилась, облаштовано місця для відпочинку та зелені зони. В рамках озеленення території було висаджено 86 повнорозмірних дерев та близько 500 кущів, планується облаштування змішаної посадки з використанням багаторічників та декоративних трав. Новий фонтан матиме вигляд струмка-річки, якої бракує звичному львівському міському ландшафту.
Для покращення доступності до громадського транспорту та підвищення його привабливості запропоновано: максимально наблизити до будівлі вокзалу трамвайні колії, що зробить екологічний транспорт головним та найпривабливішим для пасажирів; автобусні маршрути з влаштуванням зупинних пунктів на близькій відстані від центрального його входу; облаштувати зупинні пункти для висадки-посадки пасажирів з приміських, міжміських, приватних та туристичних маршрутних автобусів і визначено місця для їх відстою.
Крім цього на даній частині вул. Чернівецької та пл. Двірцевої запропоновано влаштувати велоінфраструктуру суміщену з смугам громадського транспорту.
Для того, щоб впорядкувати рух індивідуального транспорту на пл. Двірцевій запропоновано три відокремлені смуги руху: для висадки-посадки пасажирів приватного транспорту, для висадки-посадки пасажирів таксі, для транзитного проїзду. Також визначено місця для стоянки таксі. Концепцією передбачено влаштування підземного паркінгу.
Рік реалізації проекту: 2018 – 2021.
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна.

Project name: "Reconstruction of Dvirtseva square" in Lviv.
Nomination: Urban planning. The scale of the city (planning, transport infrastructure, general layout of the settlement).
Actual Status: In the process of implementation. The first stage of reconstruction was implemented.
Chief Engineer and Team Members: Serhiy Fialkovskyy, Oleh Shmid, Rostyslav Bilynskyy, Oleksandra Sladkova, Ihor Mohyla, Khrystyna Chornous, Olena Zvarych, Oleksandr Shutyuk, Yuriy Poslyednichenko, with active engagement of Lviv chief architect Julian Chaplinskyy.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, Smolskogo Str. 4, floor 2, phone number: (032) 260-05-16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Brief description of project: The main railway station of Lviv is the most important transport hub of the city, and about 24,000 passengers visit the the area in front on a daily basis. For a large number of people, this area forms the first impression and image of the city.
The most important tasks were to create a comfortable environment for pedestrians, to increase the visibility of public transport and to encourage visitors to use it actively. The uniqueness of the project also lies in the complex planning of space under rather tight conditions of construction of the area and presence of different landholdings on its premises. The goal of the project was also to combine efficiently different types of transport, including trams, public transport, intercity buses, taxis and private transport, pedestrians and cyclists. It was vital to consider and apply all requirements on distancing, while replacing all underground communications, but also to and emphasize the historic ensemble of the area and the train station.
The project for the reconstruction of Dvirtseva Square presupposes a significant change in its planning structure and organization, which transforms it from a degraded car-oriented environment into a place with equal opportunities and comfort for all, regardless of the way of commuting to the station. The area's transport capabilities have been expanded, car conflicts have been eliminated, and comfortable waiting places for transport have been provided.
A large pedestrian area is formed in front of the central entrance, while the right and left parts of the square are allocated to public and private transport respectively. To reach the city center on foot, one does not have to cross any carriageway any more, for this will be a spacious boulevard extending along the central axis of the Chernivetska street. The pedestrian area along the facade of the main station has expanded, equipped with the rest areas and green areas. As part of the green landscaping, 86 full-sized trees and about 500 bushes have been planted, and a mixed planting with perennials and ornamental grasses is planned. The new fountain will look like a stream-river, which is missing from the usual Lviv urban landscape.
In order to improve accessibility to public transport and increase its attractivenessthe following ideas have been suggested: 1) to make the tram tracks as close as possible to the railway station building in order to make ecological transport the most important and attractive for passengers; 2) to place bus stops at close distance to its central entrance; 3) to equip bus stops for boarding passengers on suburban, and long distance routes, as well as for both private and tourist shuttle buses and identify places for their departure.
In addition, it was suggested to arrange bicycle infrastructure combined with public transport lanes on this part of the Chernivetska street and Dvirtseva Square.
In order to arrange the movement of individual transport on the Dvirtseva square, three separate lanes are designed: for on and off-boarding of passengers of private transport, of taxis and for transit passage. Taxi parking is also available. The concept also foresees the arrangement of underground parking.
Project year: 2018 - 2021.
Project location: Lviv, Ukraine.
№20168 Смарт вулиця Салютна / Salyutna Smart Street
Назва проекту: Смарт вулиця Салютна.
Номінація: Міське планування.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор: Олександр Попов, Дмитро Васильєв.
Склад команди: М. Морозов, А. Кульвановська, М. Кузьмінова, І. Абраменко, Ю. Бойко.
Назва компанії: Аrchimatika - архітектурне проектування, генплан Cullmann Workshop - концепція.
Контактні дані: ООО АРХІМАТИКА, 01054 м. Київ, Украіна, вул. Тургенєвська, буд. 38, 5 пов., тел.: +38 044 228 77 28, факс: +38 044 486 90 04, e-mail: info@archimatika.com. http://archimatika.com.

Опис проекту: На вулиці Салютній вздовж житлового комплексу Файна Таун ми створили умови для одночасного комфортного перебування та пересування людей як з обмеженими можливостями так і для активних людей, які віддають перевагу велосипедам та водіям авто. ЇЇ територію оснащено безліччю девайсів. Тривожна кнопка, доступна з інвалідного візка, уможливить миттєвий зв'язок із поліцією через термінал з камерою, LED ліхтарі забезпечують економічне та рівномірне освітлення, а цілодобове відеоспостереження доглядатиме порядок. Також, тут можна знайти такі «плюшки», як лавки з портами для зарядки, що живляться від сонячних батарей, 2 станції зарядки електромобілів, роздільні вбудовані сміттєві баки, паркінг для велосипедів та велосмуга. На Салютній встановлена перша стаціонарна система моніторингу якості повітря в Києві. В рамках подальшої трансформації планується облаштувати смарт-зупинку громадського транспорту.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Салютна.
Площа проекту: Ділянка вулиці протяжністю близько 500 м.

Project Name: Salyutna Smart Street.
Nomination: Landscape and Planning - realized project.
Head Architect: Aleksander Popov, Dmytro Vasyliev.
List of Team Members: M. Morozov, A. Kulvanovska, M. Kuzminova, I. Abramenko, Y. Boyko.
Company's Name: Аrchimatika - architectural design, master plan Cullmann Workshop - conception.
Contact Details: LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St., p.:+38 044 228 77 28, р.: +38 044 486 90 04, e-mail: info@archimatika.com, http://archimatika.com.
Short Description of the Project: On Salyutna Street, along with the residential complex of Fine Town, we have created conditions for the simultaneous comfortable stay and movement of people with disabilities and for active people who prefer bicycles and car drivers. Its territory is equipped with many devices. An alarm button, accessible from a wheelchair, will allow instant communication with the police through the camera terminal, LED lights to provide economically lighting, and round-the-clock video surveillance will maintain order. Also, you can find benches with charging ports powered by solar panels, two charging stations for electric cars, separate built-in garbage cans, parking for bicycles, and a bicycle lane. The first stationary air quality monitoring system in Kyiv has been installed on Salyutna. As part of the further transformation, it is planned to equip a smart public transport stop.
Project Year: 2019.
Project Location: Kyiv, Salutna St.
Project area: A section of the street circa 500 m length.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda