Ukrainian Urban Awards

Нереалізований проект міського

планування

Unbuilt urban planning project


Масштаб вулиць
The scale of the streets

Масштаб міста
The scale of the city
№20023 Forum Apartments

Назва проекту: Forum Apartments.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: У процесі реалізації.
Ведучий архітектор: Олександр Беценко, Володимир Йосипчук.
Склад команди: Назар Шклянка, Ірина Євочка, Олександр Козак.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: На проектне рішення вплинули три основні фактори: збереження панорами Львова в межах історичного ареалу міста, ув'язка історичної тканини фасадів вулиці та нівелювання негативного впливу залізничної колії, що проходить повз ділянку. Комплекс поділено на дві умовні частини: одна з них завершує історично-цінну забудову по вул. Під Дубом з висотним акцентом, який сідає на вісь вулиці Джерельної та замикає її перспективу; інша частина розташована в глибині ділянки, паралельно до залізничної колії, та виконує функцію захисту від шуму просторів двору та решти комплексу.
Рік реалізації проекту: 2016-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, Львів, вул. Під Дубом, буд. 26.

Project name: Forum Apartments.
Nomination: Residential architecture.
Actual status: In the process of implementation.
Chief architect: Alexander Betsenko, Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Nazar Shklianka, Iruha Yevochka, Alexander Kozak.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Description of project: Three major factors influenced the design decision: preserving the panorama of Lviv within the limits of the historical area of the city, linking the historical fabric of the street facades and lowering the negative impact of the railway track passing by the site. The complex is divided into two parts: one of them completes historically valuable buildings on the Pid Dubom street with a high-rise accent, which sits on the axis of Dzherelna Street and closes its perspective. The other part is located in the depth of the site, parallel to the railway track, it serves as a protection for the courtyard spaces and the rest of the complex from the outdoor noise
Project year: 2016-2019.
Project location: 26 Pid Dubom Street, Lviv, Ukraine.
№20028 Громадський простір з елементами інтерактивної взаємодії / Public space with elements of interactive interaction
Назва проекту: Громадський простір з елементами інтерактивної взаємодії.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Гавриш В.Я., Малеш О. Т.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.».
Контактні дані: +38 097 788 53 30.
Опис проекту: Ділянка площею 0,152 Га розташована в м.Чернівці, обмежена вул. Білоруська та пров. Узьбецький.
Тема сучасного розвитку благоустрою міста значною мірою лягла в основу містобудівних та об'ємно-просторових рішень цієї концепції.
Ділянка прилягає до житлових будинків з вбудованою бібліотекою, тому проектування цікавого та сучасного громадського простору, який зможе забезпечити потреби всіх категорій відвідувачів є доцільним та необхідним в даному районі.
В соціальному контексті концепція враховує вимоги мешканців щодо простору даної ділянки. Якісне мощення в поєднанні з інтерактивними елементами благоустрою дасть змогу активно проводити вільний час всім категоріям населення: ігрова площадка з музичними клавішами - дітям дошкільного та шкільного віку; елементи інтерактивної підсвітки шляхів пішоходів не залишать байдужими дорослих та слугуватимуть додатковими індикаторами для МГН.
Благоустрій виразно підкреслює міський простір та в перспективі може бути продовжений на сусідніх ділянках. Основним модулем цієї структури є ігрова зона, де втілені сучасні, та в той час, не складні технології у вигляді площадки з чутливим до тактильного впливу мощенням із підсвіткою та звуковими ефектами.
При проектуванні збережено деякі існуючі елементи озеленення і передбачено нові насадження, які забезпечать захист від зайвого шуму та пилу з проїзджої частини.
Відтак, передбачено демонтаж існуючих малих архітектурних форм (кіосків), влаштування мощення для незрячих людей, сучасні зупинки громадського транспорту, смітники, обмежувальні блокатори руху автомобілів тощо. Зупинки обладнано зарядними пристроями для гаджетів.
Передбачено підвищений пішохідний перехід, який слугуватиме обмежувачем швидкості автомобілів, та забезпечить безпечний перехід.
Рік реалізації проекту: Нереалізований.
Місце реалізації проекту: вул. Білоруська, буд. 24 в м. Чернівці.

Project name: Public space with elements of interactive interaction.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich.
List of Team Members: Havrysh V. Y., Malesh O. T.
Company name: NPE "Stasyuk M.V.".
Contact details: +38 097 788 53 30.
Brief description of project: The plot with an area of 0,152 hectares is located in Chernivtsi, a limited street. Bisloruska and Per. Uzbetskyi. The theme of the modern development of the city's improvement was to a large extent the basis of city-planning and space-spatial solutions of this concept. The plot is adjacent to residential buildings with a built-in library, so designing an interesting and contemporary public space that can meet the needs of all categories of visitors is feasible and necessary in the area. In the social context, the concept takes into account the requirements of the inhabitants regarding the space of the site. High-quality paving in combination with interactive elements of an accomplishment will allow to actively spend spare time for all categories of the population: a playground with musical keys - children of preschool and school age; Elements of interactive highlighting of pedestrian paths will not leave uninterested adults and serve as additional indicators for MHN. Improvement clearly emphasizes urban space and in the long run can be extended on neighboring sites. The main module of this structure is the gaming zone, where modern, and at the same time, non-complex technologies in the form of a site with sensitive to tactile influence with paving with backlighting and sound effects is embodied. During the design, some of the existing elements of greening are preserved and new plantations are provided, which will provide protection from excessive noise and dust from the outflow part. Therefore, it is foreseen to dismantle existing small architectural forms (kiosks), paving for blind people, modern public transport stops, garbage cans, restrictive blockers for motor vehicles, etc. The stops are equipped with gadget chargers. An upgraded pedestrian crossing, which will serve as a speed limiter, will provide a safe transition.
Project year: Unrealized.
Project location: street Bisloruska, 24 in the city of Chernivtsi.
№20031 Клубне містечко 12 / Сlub town "12"
Назва проекту: Клубне містечко 12.
Номінація: Нереалізований проект міського планування (масштаб вулиць – планування / реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища).
Статус на поточний момент: В стадії будівництва.
Ведучий архітектор: Гайдар Володимир.
Склад команди: Василів Христина, Водвуд Олег.
Назва компанії: "GAID•ART".
Контактні дані: тел.:+38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com.
Опис проекту: Клубне містечко 12 – житловий комплекс утворений 4-6 поверховими житловими секціями покращеного планування, які поєднані міжбудинковим комфортним простором. Особливістю комплексу є 3-рівневе зонування: виключно пішохідні загальна та локальна зони, приватний приквартирний простір помешкань 1-го поверху. Загальна зона включає спортивні, дитячі та відпочинкові майданчики інтегровані у гармонійний ландшафт. Помешкання 1-го поверху включають міні-дворики із зоною відпочинку та барбекю. Особливими є ландшафтні рішення внутрішньо-дворових просторів, велика увага приділена озелененню комплексу, його екологічності та інклюзивності.
Місце реалізації проекту: м. Івано-Франківськ.

Project name: Сlub town "12".
Nomination: Unbuilt Project of City Planning.
Category: Unimplemented.
Current status: Аt the stage of realization.
Architects team: Gaidar Volodymyr, Vasyliv Khrystyna, Vodvud Oleh.
Company name: "GAID•ART".
Contact information: tel.:+38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com.
Project Description: Club town "12" is a residential complex formed by 4-6 storey residential sections with high level comfortable planning, which are combined with inter-house comfortable space. Special feature of the complex is a 3-level zoning: pedestrian common and local areas, private apartment space of the flats situatedon the ground floor. The common area includes sport, kids and recreational areas harmoniously integrated into the existing landscape. The groung floor flats have mini-gardens with barbecue area. Special attention is focused on the landscaping solutions of the inner courtyard spaces, much attention is paid to the greening of the complex, its environmental friendliness and inclusivity.
Project location: town Ivano-Frankivsk.
№20038 Концептуальний проект пішохідного мосту / Conceptual design of a pedestrian bridge
Назва проекту: Концептуальний проект пішохідного мосту.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб вулиць.
Статус на поточний момент: Концепт.
Склад команди: Клейтман Ольга, Агафонова Катерина, Віхтинська Валерія, Міщенко Юлія, Федоренко Юлія, Ганжа Маріанна, Муха Христина, Ситник Анна, Косован Микита.
Назва компанії: SBM studio.
Контактні дані: +38 095 596 18 11.
Email: sbm_ua@yahoo.com.
Опис проекту: Основна мета проекта - поєднати різні зелені зони та створити нові видові точки в центральній частині міста. Сквери розташовані між собою поруч, але розділені дорогами, що знижує якість публічного простору.
Кожен сквер має свої особливості:
- Сквер "Тихонова" є частиною набережної;
- "Соборний" сквер має терасний рельєф та фонтани;
- Сквер "Вічний Вогонь" через великий перепад рельєфу є оглядовим майданчиком на Полтавський шлях, парк "Стрілка" та Свято-Благовіщенський кафедральний собор.
Саме тому поєднуємо їх пішохідним мостом, що примножить якість міського простору та створить нову пішохідну структуру, яка на сьогоднішній день не розвивається у місті.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків.

Project name: Conceptual design of a pedestrian bridge.
Nomination: Unrealized urban planning project. Scale of streets.
Actual Status: Unrealized project.
Chief Architect and Team Members: Kleitman Olga, Ganja Marіanna, Mishchenko Julia, Fedorenko Julia, Mukha Khrystyna, Sitnik Anna, Kosovan Mikita, Vіkhtinska Valeriya.
Company name: SBM studio.
Contact details: +38 095 596 18 11.
Email: sbm_ua@yahoo.com.
Description of the project: The main goal of the project is to connect different green areas and create new viewpoints in the central part of the city. The squares are located next to each other, but separated by roads, which reduces the quality of public space.
Each square has its own features:
- Tikhonov Square is part of the waterfront;
- Cathedral Square has terraced relief and fountains;
- The Eternal Flame Square, due to the large relief difference, is a viewing platform for Poltavskiy Schlyah street, Arrow Park and St. Annunciation Cathedral.
That is why we combine them with a pedestrian bridge, which will increase the quality of urban space and create a new pedestrian structure that is currently not developed in the city.
Project location: Ukraine, Kharkiv.
№20065 Схема розвитку мережі київського метрополітену з оптимізацією існуючих ліній на період до 2125 року / Development Scheme of the Kiev Underground Network with Optimization of Existing Lines for the Period up to 2125
Назва проекту: Схема розвитку мережі київського метрополітену з оптимізацією існуючих ліній на період до 2125 року.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Ведучий архітектор: Заварзін Олег Олександрович.
Склад команди: Заварзін Олег Олександрович.
Назва компанії: Кафедра дизайну середовища НАКККіМ.
Контактні дані: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Опис проекту: Пропонується стратегічний план розвитку мережі ліній метрополітену Києва з оптимізацією діючих ліній на період до 2125 року. Пропозиція передбачає подовження існуючих ліній та створення нових, загальною протяжністю до 530 км, що з'єднає міста-супутники столичної агломерації. Аналогом є вже існуюче, сучасне метро міста Шанхай, загальною протяжністю 678 км, 17 ліній, 413 станцій. Схемою прогнозується будівництво 13 ліній, зокрема 1 кільцевої навколо центральної частини Києва за аналогією до подібних ліній, які мають місце в метрополітенах міст Москва, Пекін, Шанхай тощо.
Рік реалізації проекту: Концепція 2014 року.
Місце реалізації проекту: м. Київ.
Площа проекту: Протяжність ліній проекту 530 км.

Project Name: Development Scheme of the Kiev Underground Network with Optimization of Existing Lines for the Period up to 2125.
Nomination: Unbuilt urban planning project.
Head Architect: Oleg Zavarzin.
List of Team Members: Oleg Zavarzin.
Company's Name: Cathedra of Environmental Design under NAKKKiM.
Contact Details: +38 095 589 01 58, e-mail: olegzavarzin@yahoo.com.
Short Description of the Project: A strategic plan for the development of Kyiv subway lines is proposed with the optimization of operating lines for the period up to 2125. The proposal provides for existing lines extension and new ones creation, totaling up to 530 km, connecting cities of the metropolitan area. An analogue is the already existing, modern metro of Shanghai city, with a total length of 678 km, 17 lines, 413 stations. The scheme predicts the construction of 13 lines, including one ring around central part of Kiev by analogy to similar lines that take place in the metros of cities of Moscow, Beijing, Shanghai, etc.
Project Year: 2014 concept.
Project Location: Kyiv.
Project area: The length of the project lines is 530 km.
№20070 Ревіталізація колишньої промислової зони між історичним центром Чернівців та річкою Прут / Revitalization of the former industrial zone between the historical center of Chernivtsi and the river Prut
Назва проекту: Ревіталізація колишньої промислової зони між історичним центром Чернівців та річкою Прут.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Конкурсний проект (1 місце), в процесі розробки детального плану території (ДПТ).
ГАП та склад команди: ГАП: Нестеров А.М. Команда: Тимофтій В.П., Семенцов Д.В., Максимчук Я.О., Остапчук М.Р.
Назва компанії: ФОП Тимофтій.
Контактні дані: e-mail: addlinegroup@gmail.com, website: addli.net, phone: +38 099 020 25 74.
Опис проекту: Територія проекту розташована між історичним центром міста Чернівці та берегом річки Прут, складає 168 га переважну частину якої складає колишня промислова зона. Природні активи представляють виняткову можливість дати майбутнім жителям прямий доступ до природи в 1 км доступності до центру міста. Територія має потенціал перетворитись в багатофункціональний центр з урбаністичними просторами вдовж річок Прут та Мольниця з усією необхідною інфраструктурою. Проектом передбачено ревіталізація промислових будівель в креативні хаби. Даний проект націлений вдихнути життя в занедбані території, роблячи їх популярними, і тим самим даючи поштовх до розвитку, як економічного, так і культурного життя міста.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: м. Чернівці, Україна.

Project name: Revitalization of the former industrial zone between the historical center of Chernivtsi and the river Prut.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Actual Status: Competition project (1 prize); now a day in the process of developing a detailed territory plan (DPT).
Chief Architect and Team Members: Chief Architect: Nesterov А. Team: Tymoftii V., Sementsov D., Maksymchuk Y., Ostapchuk М.
Company name: FOP Tymoftii.
Contact details: e-mail: addlinegroup@gmail.com, website: addli.net, phone: +38 099 020 25 74.
Rief description of project: The project area is located between the historical center of Chernivtsi and the banks of the Prut River. Natural assets represent an exceptional opportunity to give future residents direct access to nature within 1 km of city center. The area has the potential to become a multifunctional center with urban spaces along the rivers Prut and Molnytsya with all the necessary infrastructure. The project provides for the revitalization of industrial buildings into creative hubs. This project aims to breathe life into the neglected territories, making them popular, and thus giving impetus to the development of both economic and cultural life of the city.
Project year: 2018.
Project location: Chernivtsi, Ukraine.
№20086 Концепція комплексної забудови та благоустрою території, облаштування водно- ландшафтної зони і парку для суспільних потреб на території житлового масиву Позняки-Західні в м. Києві / INTEGRITY 2 residential area with landscaping of the territory, arrangement of a water-landscape zone and the park for public needs in Kyiv
Назва проекту: Концепція комплексної забудови та благоустрою території, облаштування водно- ландшафтної зони і парку для суспільних потреб на території житлового масиву Позняки-Західні в м. Києві.
Номінація: Нереалізовані проекти міського планування. Масштаб міста.
Статус на поточний момент: Концепт. В процесі розробки детального плану території (ДПТ).
Ведучий архітектор: Черкашин Антон Олександрович.
Склад команди: Дубенчук О., Ковальчук К., Марковська А., Москальова К., Осташевська А., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Стецюк І., Черкашин А.
Назва компанії: büro A24D.
Контактні дані: тел.: +38 067 209 45 45.
Опис проекту: Соціологічне дослідження, яке проводилося в 2018 році у Києві, показало, що дана територія відсутня у ментальній карті міста більшості киян. В основному люди відносять цю територію до сірої та невиразної, проте аналіз думки городян виявив декілька позитивних рис цієї території. Це вид на правий берег, річка, пляж і транспортна доступність, що вказує на елементи, які необхідно зберегти. Тому важливим завданням при проектуванні було підкреслити основні переваги території та, враховуючи негативне ставлення містян, максимально наситити та урізноманітнити середовище. А також продемонструвати поетапний розвиток потенціалу території всього півострова.
На 1-му етапі прокладено променад від озера Срібний кіл до затоки Берковщина крізь всю територію проектування таким чином максимально пов'язуючи існуючу структуру озеленення з комплексом в єдину систему. На цій осі запропоновано організовувати два головні осередки соціальної активності: спортивну та фестивальну площі.
2-ий етап передбачає активний розвиток інфраструктури набережної, пляжної зони, створення прогулянкової променади, що наближає людей до води та розкриває панораму на 360°.
На 3-ому етапі створено прогулянкове кільце, організовуються два пішохідних зв'язки через затоку, додається третій осередок соціальної активності – «зелена» площа, визначається найбільш вигідне місце для створення культурно-видовищного комплексу (в майбутньому «серця» усього півострова в оточенні паркової зони, визитівку усього лівого берега). Також, передбачено створення маршрут курсування водного громадського транспорту на базі відновлених та нових річних причалів. Додатковою принадою півострова стає мережа басейнів. На всіх 3-ох етапах підтримується розвиток аутентичної мережі пішохідних зв'язків цієї місцевості.
В концепції ми пропонуємо не тільки базові зручності, але й цілий ряд додаткових, нетипових, креативних переваг, таких як:
- різнобарвний, багаторівневий стилобат зі штучним рельєфом;
- спортивна і фестивальна площі, що діють цілорічно;
- мережа сучасних майданчиків як для дітей, так і дорослих і тварин;
- багаторівневий широкий вихід до води;
- набережна з консольним променадом, насичена різними функціями, а також, кілька відкритих басейнів цілорічного використання.
Місце реалізації проекту: Україна.
Площа проекту: 20,36 Га.

Project Name: INTEGRITY 2 residential area with landscaping of the territory, arrangement of a water-landscape zone and the park for public needs in Kyiv.
Nomination: Unrealized urban planning projects. City scale.
Head Architect: Cherkashin Anton Alexandrovich.
List of Team Members: Dubenchuk O., Kovalchuk K., Markovska A., Moskalova K., Ostashevskaya A., Pavlenko O., Parshikova M., Pleshinets V., Stetsiuk I., Cherkashin A.
Company's Name: büro A24D.
Contact Details: +38 067 209 45 45.
Short Description of the Project: A sociological research provided in 2018 in Kyiv shows that this territory is absent on the mental map of the city of most Kiev residents. Mostly people feel this territory as gray and dull. But the citizens' opinion analysis reveals several positive features of this territory. They are the view of the Kyiv right bank, river, beach and transport accessibility. All this features indicates the items to be preserved. Therefore, it was an important design task to emphasize the main advantages of the territory and according to the negative attitude of the locals to maximize the saturation and diversity of the environment.
At the fist stage the promenade from Lake Sribnyy kil to Berkovschyna bay is laid through the whole site territory linking the existing landscaping structure with the complex in a single system. On this axis it is proposed to organize two main centers of social activity: sport and festival squares.
The second stage involves the active development of the waterfront infrastructure, beach area, the creation of a promenade that brings people closer to the water and reveals a 360 ° panorama.
At the third stage the walking ring is created, two pedestrian connections through the bay are organized, a third center of social activity so called "green" area is added. The most favorable place for creating a cultural and entertainment complex surrounded by the park zones is determined. In the future it will be the "heart" of the whole peninsula. It will become a landmark of the left bank. It is planned to create a route of public water transport on the basis of created and renewed river quays. An additional attraction of the peninsula is the network of pools. All 3 stages support the development of an authentic pedestrian network of this area.
At INTEGRITY 2 we offer not only basic amenities, but also a number of additional, non-typical, creative benefits, such as:
- multi-colored and multi-level stylobate with artificial landscape;
- sports and festival squares, which is functional throughout the year;
- a modern playgrounds network for children, adults and animals;
- multilevel wide waterfront;
- waterfront with a cantilevered boardwalk, full of various functions, as well as several year-round outdoor pools.
All this gives us a rich palette of tools to create a harmonious living environment for the residents of the future complex.
That's why we applied 6 principles: 24/365, "green capillaries", "spirit of place", saturation, "high-tech", diversity.
Project location: Ukraine.
Project area: 20.36 hectares.
№20089 Історичний парк єврейської культури в м. Одеса / Jewish Culture Historical Park in Odessa
Назва проекту: Історичний парк єврейської культури в м. Одеса.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Концепція.
Склад команди: Архітектор: Ярошук Дар'я. Керівники: Савицька О. С., Глазирін В. Л., Кисельова Г. В.
Контактні дані: тел.: +38 066 710 91 19, e-mail: yaroshuk.daria96@gmail.com.
Опис проекту: Мета проектного рішення, розташованого в важливому для міста Одеси місці, збагатити урбаністичний пейзаж міста, не тільки архітектурно, а й культурно-естетично. Концепція проекту полягає в збереженні історичної спадщини єврейської громади. Проектом пропонується створення суспільного середовища, яке зберігає історичну пам'ять і ідентичність міста. Важливим компонентом проекту є зв'язок нових технологій і інновацій, об'єктів і простору з історією єврейської культури в Одесі.
Домогтися поставлених цілей нам допомагає стратегія розвитку території. Розглядаючи в великому масштабі питання зонування, зв'язків, ландшафту, а в дрібному масштабі щільності забудови, функції та громадські простору, ми отримуємо цілісну модель створення суспільного паркового простору.
У масштабі міста дуже важливо пов'язати територію парку з усіма культурного важливими об'єктами: культурними єврейськими центрами, меморіальними парками, морським узбережжям, центром міста ін. Створити необхідну інфраструктуру для поліпшення доступності, а також включити територію в зелений каркас м. Одеси. Людина в пріоритеті.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Одеса, р-н Малиновський.

Project name: Jewish Culture Historical Park in Odessa.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
Actual Status:
Concept.
Team composition: Architect: Daria Yaroshuk. Leaders: Savitskaya OS, Glazirin VL, Kiselyova GV.
Contact details: +38 066 710 91 19, e-mail: yaroshuk.daria96@gmail.com.
Brief description of project: The purpose of the design solution, located in an important place for the city of Odessa, is to enrich the urban landscape of the city, not only architecturally, but also culturally and aesthetically. The concept of the project is to preserve the historical heritage of the Jewish community. The project proposes the creation of a public environment that preserves the historical memory and identity of the city. An important component of the project is the connection of new technologies and innovations, objects and spaces to the history of Jewish culture in Odessa.
The goals of the project can effectively be implemented through territory development strategy.
In many cities, parks and gardens that were part of the original urban plan have become outdated or dilapidated as their surroundings have evolved. Fresh thinking is required to make these locations relevant to contemporary urban life. It's also important to connect on a scale of city the territory of the park with the other culture objects such as museums of Jewish culture, sea coast, etc. Improving these transition points from city to park could mean expansion of space and planting greenery. Modern trends in the development of Odessa as an European city require a new multifunctional complex, which will not only harmoniously fit into the architectural ensemble of the city, but also meet all the requirements of the 'green lungs'.
Within the scope of the dwelling microregion it is important to include the Jewish Culture Park into the city structure. Human is of priority.
Human is of priority.
Project year: 2018-2019.
Project location: Ukraine, Odessa, Malynovsky Raion.
№20093 Клубний житловий комплекс "LUXBERRY lakes & forest" / Residential complex «LUXBERRY lakes & forest»
Назва проекту: Клубний житловий комплекс "LUXBERRY lakes & forest".
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Категорія: Масштаб вулиці.
Статус на поточний момент: Запланована дата вводу в експлуатацію: весна 2022 року.
Ведучий архітектор: Дубенчук Олександр Сергійович.
Склад команди: Авраменко Д., Дубенчук О., Дюговська А., Ковальчук К., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Черкашин А., Чубаров О.
Назва компанії: büro A24D.
Контактні дані: тел.: +38 067 209 45 45.
Опис проекту: "LUXBERRY lakes&forest" – клубний житловий комплекс із збалансованою атмосферою усамітнення та згуртованої спільноти однодумців. Він розташований на південь від Києва у містечку Козин та поєднує в собі переваги і можливості міста з цінностями природи, що створює нову якість заміського життя.
Архітектурне рішення фасадів основане на контрасті. Ззовні комплекс складає враження неприступної цитаделі, а всередині забезпечує відчуття теплої «лампової» атмосфери внутрішнього подвір'я.
На території комплексу розташується громадський кластер з рестораном, SPA-центром, салоном краси та міні дитячим садочком. Комерційні приміщення з вільним планом створять зручний простір для коворкінгу чи персональних офісів.
Для організації гармонійного простору внутрішнього подвір'я створено штучний ландшафт, що об'єднує прогулянковим кільцем різні зони відпочинку. Це кільце представляє собою систему пандусів для пересування з колясками, катання на велосипедах та роликах.
Ділянка проектування оточена природними озерами, тому головною задачею проекту було органічно вписуватися в красу навколишнього середовища. Для того, щоб підтримати оточуючий ландшафт, було додано ще два нових штучних озера на територію комплексу, одне з яких – з декоративними рибками. А родзинкою внутрішнього подвір'я стане водойма з системою природної фільтрації, в якій можна плавати в чистій та прозорій воді.
Також розроблено концепцію із благоустрою озера на прилеглій ділянці, де пропонуються акупунктурні втручання в середовище з максимальним збереженням природного потенціалу території. В ході поетапного аналізу було виявлено дві різні за характером зони, тому саме ця бінарність лягла в основу концепції благоустрою. Перша зона - з активним рельєфом, стрімким берегом і лісистій рослинністю. Друга зона - має рівнинний характер, пологий вихід до води з заплавою. Дві зони додатково сполучено містком із оглядовим майданчиком. А навколо озера створено систему пішохідних доріжок з кільцевою біговою доріжкою.
Рік реалізації проекту: 2022 р.
Місце реалізації проекту: смт. Козин, Київська область, пров. Козацький, буд. 11.
Площа проекту: 32 250 м².

Project Name: Residential complex «LUXBERRY lakes & forest».
Head Architect: Dubenchuk Alexandr.
List of Team Members: Avramenko D., Dubenchuk А., Dyugovska A., Kovalchuk K., Pavlenko O., Parshikova M., Pleshinets V., Cherkashin A., Chubarov O.
Company's Name: büro A24D.
Contact Details: tel.: +38 067 209 45 45.
Short Description of the Project: «LUXBERRY lakes & forest» is a chamber residential complex where special attention was paid to comfortable developed infrastructure and division of the territory into active and peaceful zones.
The facades' architectural design is based on contrast. From the outside the complex gives the impression of an impregnable citadel. From the inside it provides a warm and cosy atmosphere of the courtyard. For this purpose the houses' exterior facades are made of materials of a dark, graphite shade, with small windows that resemble loopholes. Сontrariwise the courtyard facades are performed in warm light colors with panoramic glazing with sliding wooden sun visors.
A public cluster with a restaurant, SPA center, beauty salon and mini kindergarten is located on site. Commercial space with a free plan will create convenient space for coworking or personal offices.
For the harmonious courtyard space organization the artificial landscape was created that integrates different recreation zones by the walking ring. This ring is represented as a system of ramps for wheelchairs, bicycles and rollers.
The site is surrounded by natural lakes, so the main project task was to fit seamlessly into the beauty of the environment. In order to support the surrounding landscape two new artificial lakes were added to the complex including one with decorative fishes. And the highlight of the courtyard is a pool with a natural filtration system where one can swim in clear water.
A concept for the lake improvement in the surrounding area was also developed offering acupuncture interventions in the environment with the maximum preservation level of the natural territory potential. During the step-by-step analysis two distinct zones were identified. This binarity formed the landscaping concept basis. The first zone is one with active terrain, steep shore and forested vegetation. The second zone has a flat character, low-sloped access to the water with a bay. Two zones are additionally connected by a bridge with a viewing platform. Around the lake there is a system of hiking trails with a circular running track.
Project Year: 2022.
Project Location: Kozyn, Kyyivska oblast, prov. Kozatskyy, 11.
№20100 "Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи" у м. Львові / "Reconstruction of Hetmana Ivana Mazepy Street" in Lviv
Назва проекту: "Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи" у м. Львові.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб міста (планувальні рішення, транспортна інфраструктура, генплан поселення, ДПТ).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Фіалковський Сергій, Шмід Олег, Чайко Андрій, Могила Ігор.
Назва компанії: ЛКП «Інститут просторового розвитку».
Контактні дані: тел.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Вулиця Гетьмана Івана Мазепи є однією з найважливіших магістральних вулиць північної частини Львова. Вона має значно більше транспортне навантаження, ніж інші хордові магістралі Львова, оскільки це ділянка, де розривається кільце об'їзної дороги Львова. Є значна кількість вантажного транспорту міжміського та міжнародного сполучення. У той самий час вулиця є щільно забудована багатоповерховим житлом, будівництво якого продовжується. Район вважається одним з найдепресивніших у Львові, оскільки інфраструктура є сильно зношена і ґрунтовних оновлень тут не було протягом кількох десятиліть. Цей район насамперед відомий найбільшим в місті комплексом лікарень, в тому числі дитячих. На даний момент сильно ущільняється , на місці спортивного комплексу «Спартак» збудований торгово-розважальний центр, на території Львівського інструментального заводу будуються житлові квартали.
На даний час вул. Мазепи має дві смуги руху – по одній в кожен бік. Проектом планується, що після реконструкції вулиця розшириться до чотирьох смуг – по дві в кожен бік. При цьому крайні праві смуги будуть призначені для приватного транспорту, а посередині вулиці будуть облаштовані виділені смуги для громадського транспорту.
Ефективна транспортна система є одним з факторів, які роблять міста конкурентноспроможними, зручними, комфортними та в перспективі зменшує кількість приватного транспорту в містах. Відтак головними цілями проекту було створення гідних умов пересування для всіх учасників руху шляхом трансформації вулиці у привабливий, комфортний та безпечний простір для стійкої міської мобільності. Насамперед прагнули забезпечити доступність інфраструктури вулиці та громадського транспорту для маломобільних груп населення; розвинути можливості громадського транспорту та відокремити його від руху приватного, шляхом влаштування смуг громадського транспорту та відділенням останніх делініаторами; створити сучасну та безпечну велоінфраструктуру стимулюючи цим розвиток сталої мобільності.
Особливістю смуг громадського транспорту в даному проекті є те, що вони розташовані праворуч та ліворуч від осі вулиці. Таке рішення обумовлено значною кількістю правоповоротних потоків транспорту. Це буде сприяти зменшенню затримок громадського транспорту на перехрестях. Для реалізації лівоповоротних потоків передбачено влаштування окремих смуг, які розташовуються між смугами громадського транспорту та регулюються світлофорами. Зупинки громадського транспорту «острівного» типу шириною 3,0 м, розташовані між смугою громадського та приватного транспорту. Влаштування «острівних» зупинок громадського транспорту змусить приватний транспорту оминати зупинки справа, що зменшить швидкість руху приватних автомобілів та підвищить безпеку руху. Усі зупинки будуть обладнані пандусами, щоб люди без проблем могли на них потрапити. Зупинки будуть розташовані або одна навпроти одної, або трохи зміщені. До зупинок заплановано облаштування пішохідних переходів, які також слугуватимуть переходом через всю проїзну частину.
Необхідність смуг громадського транспорту обумовлена тим, що через вул. Мазепи пролягають 6 міських автобусних маршрутів, 1 тролейбусного (в перспективі розвитку електротранспорту планується продовження тролейбусного маршруту на вул. Хмельницького) та приміські автобусні маршрути.
Ширина смуги громадського транспорту становитиме 3,5 м, приватного – 3,0 м. По всій довжині вулиці будуть облаштовані велосипедні смуги шириною 1,85 м, які будуть розташовані між смугами руху приватного транспорту та тротуаром. На вулиці також передбачається влаштування місць для паркування.
На перехресті вул. Мазепи і вул. Замарстинівської передбачено влаштування кільцевої розв'язки з двома смугами руху на якому і буде відбуватися розділення потоків по смугах руху на приватний та громадський транспорт.
Реконструкція регульованих перехресть з координуванням режимів роботи світлофорів з можливістю адаптивного режиму регулювання (надання переваги в русі громадському транспорту при його під'їзді до перехресть). На перехресті вул. Мазепи – Орлика облаштують регульований пішохідний перехід з острівцем безпеки, а на перехресті з вул. Мазепи – Миколайчука планують облаштувати додаткові лівоповоротні смуги для приватного транспорту. Також проектом передбачено забезпечені умови для облаштування двох нових тролейбусних маршрутів.
Рік реалізації проекту: 2017 - 2018 рік.
Місце реалізації проекту: вул. Гетьмана І. Мазепи, м. Львів, Україна.

Project name: "Reconstruction of Hetmana Ivana Mazepy Street" in Lviv.
Nomination: Unbuilt urban planning project. The scale of the city (planning, transport infrastructure, general layout of the settlement).
Actual Status: Unrealized project.
Chief Engineer and Team Members: Serhiy Fialkovskyy, Oleh Shmid, Andriy Chayko, Ihor Mohyla.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, Smolskogo Str. 4, floor 2, phone number: (032) 260-05-16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Brief description of project: Hetmana Ivana Mazepy Street is one of the most important main streets of the northern part of Lviv. It has a much higher traffic load than other Lviv main streets, as it is the section where the ring of the Lviv bypass road breaks. There is a considerable amount of long-distance and international cargo traffic. At the same time, the street is densely built up with multi-storey buildings, the construction of which is ongoing. This area is considered to be one of the most depressive ones in Lviv, as the infrastructure is worn out and there have been no major upgrades for several decades. The area is primarily known for the city's largest complex of hospitals, including children's ones. At the moment, the construction is heavily compacted, a shopping and entertainment center has been built on the site of the "Spartak" sports complex, and residential quarters are being built on the territory of the Lviv Tool Factory.
Currently, the Mazepy Street has two lanes – one lane for each way. The project plans that after the reconstruction, the street will be expanded to four lanes – two lanes for each side. The extreme right lanes will be designated for private transport, and dedicated lanes for public transport will be provided in the middle of the street.
An efficient transportation system is one of the factors that make cities competitive, convenient, comfortable and, in the long run, reduces the amount of private transport in cities. Therefore, the main objectives of the project were to create decent conditions for all road users by transforming the street into an attractive, comfortable and safe space for sustainable urban mobility. First and foremost, the project aimed at making the street and public transport infrastructure accessible to low-mobility groups and developing the possibilities of public transport by separating it from the private traffic with the help of delineators. The project also presupposes to create a modern and secure bicycle infrastructure, thereby promoting sustainable mobility.
A peculiar feature of public transport lanes in this project is that they are located to the right and left of the street axis. This decision is due to the large number of the right-reversible traffic flows. This will help to reduce public transport delays at the intersections. For the implementation of left-back flows, it is planned to arrange separate lanes, which are located between the lanes of public transport and regulated by traffic lights. The 3.0 m wide "islands" of bus stops are located between the public and private traffic lanes. The arrangement of "island" public transport stops will make private transport bypass the stops on the right, which will reduce the speed of private cars and increase the safety of traffic. All stops will be equipped with ramps so that people can easily reach them. The stops will be either in front of each other or slightly offset. Pedestrian crossings are planned near the bus stops, which will also serve as a crossing over the entire roadway.
The demand for public transport lanes is due to the fact that 6 city bus routes, suburban bus routes and 1 trolleybus route go through its territory. In the perspective of electric transport development it is planned to continue the trolleybus route on Khmelnytsky Street.
The width of the public transport lane will be 3.5 m, private - 3.0 m. Bicycle lanes (each 1.85 m wide) will be fitted along the street, between the lanes of the private transport and the sidewalk. There will also be a parking space on the street.
At the intersection of Mazepy Street and Zamarstynivska Street there will be the arrangement of a ring exit, which will serve to divide the public and private traffic lanes.
Reconstruction of regulated intersections with coordination of traffic lights with the possibility of an adaptive mode of regulation (giving priority to the public transport traffic at its approach to the intersection). At the intersection of Mazepy Street and Orlyka Street there will be arranged a regulated pedestrian crossing with a security island. Similarly, at the intersection of Mazepy Street and Mykolaychuka Street it is planned to equip additional left-turn lanes for private transport. The project also provides the conditions for the arrangement of two new trolleybus routes.
Project year: 2017-2018.
Project location: Hetmana Ivana Mazepy Street, Lviv, Ukraine.
№20102 "Капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. Мечникова) – вул. Шімзерів" у м. Львові / "Rebuilding of Pekarska Street (from Tershakovtsev Street to Mechnikov Street) - Shimzeriv Street" in Lviv
Назва проекту: "Капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. Мечникова) – вул. Шімзерів" у м. Львові.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб вулиць (планування/реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я).
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Фіалковський Сергій, Шмід Олег, Чайко Андрій, Могила Ігор, Зварич Олена, Бурбела Роман.
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку".
Контактні дані: тел.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Вулиця Пекарська та вулиця Шімзерів знаходяться в центральній частині міста Львова. Вздовж вулиці переважає малоповерхова історична забудова, значна частина якої є архітектурними пам'ятками місцевого значення. Вулиці несуть важливу транспортну роль в місті та водночас є інтенсивними пішохідним простором, у зв'язку з розташуванням на них значної кількості медичних установ, корпусів навчальних закладів та Ботанічного саду. Також дана вулиця є частиною велосипедної мережі міста, яка з'єднує Личаківський район з центральною частиною міста Львова.
Однією з особливостей даної магістральної вулиці є те, що на ній відсутній рух громадського транспорту. У зв'язку з цим рух до всіх точок притягання розташованих на даних вулицях здійснюється приватним транспортом або пішки. Відсутність велосипедної інфраструктури та некомфортне покриття для руху велосипедистів, виключає велосипедний рух даними вулицями.
Однією з проблем даних вулиць є хаотичне паркування на тротуарах, що призводить до незручностей для пішоходів. Таким чином, з вищезгаданих проблем, можна дійти висновку, що на даних вулицях комфортно можна почувати себе лише на автомобілі.
Метою проекту є підвищення якості життєвого простору з облаштуванням зручної та безпечної інфраструктури в першу чергу для пішоходів та велосипедистів, а не лише для автомобілістів. Важливим завданням також було стилістично поєднати міський дизайн вулиці з оточуючим архітектурним середовищем, зберігаючи при цьому історичний контекст міста.
На ділянці вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. Шімзерів) та вул. Шімзерів напрямок руху транспорту зберігається існуючим – односторонній рух (в напрямку вулиці Мечникова). Кількість смуг руху – дві: смуга для автомобільного транспорту та велосипедна смуга. На ділянці вул. Пекарської (від вул. Шімзерів до вул. Мечникова) – 2 смуги руху для автомобільного транспорту.
Велосипедний рух – двосторонній: в напрямку до вул. Мечникова – велосипедна смуга, в напрямку від вул. Мечникова – велосипедна доріжка (в місцях звуження поперечного профілю – велосипедна контрсмуга з делініатором).
Для максимального збереження існуючого озеленення, місця для паркування розташовані в міждеревному просторі. Для забезпечення естетичного вигляду острівців, що розділяють місця для паркування, застосовано радіальні гранітні бордюри.
Для забезпечення безпеки руху та покращення інклюзивності даного об'єкту тротуари через бічні заїзди – безперервні, автомобілі на бічні заїзди заїжджатимуть через пандуси.
Проектом передбачено облаштування покриття вулиці з природних матеріалів, застосування гранітних радіальних бордюрів, дощоприймальних решіток вмонтованих в бортовий камінь, облаштування світлофорів для велосипедистів, облаштування вуличних меблів (лавок, урн для сміття, вуличних стільців, велопарковок та велостійок). Транзитні зони тротуару передбачено влаштовувати з гранітних плит, технічні зони (місця розташування опор освітлення, люків колодязів інженерних мереж, та ін.) – дрібною бруківкою з природнього каменю.
Для покращення якості середовища, підвищення стану благоустрою та комфортного перебування людей на даній вулиці передбачено збереження здорових існуючих зелених насаджень, а також насадження кущів в кількості 1 995 шт. та дерев в кількості 43 шт.
Важливим також є те, що поруч знаходиться Державний історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар», що є точкою притягання туристів, тому реалізація даного проекту покращить туристичну привабливість міста і відкриє можливості для мешканців та гостей міста на безпечній, зручній та комфортній вулиці милуватись архітектурою, яку раніше могли не помічати та яка доповнить туристичні маршрути міста Львова.
Рік реалізації проекту: 2020 - 2021 рік.
Місце реалізації проекту: вул. Пекарська, вул. Шімзерів, м. Львів, Україна.

Project name: "Rebuilding of Pekarska Street (from Tershakovtsev Street to Mechnikov Street) - Shimzeriv Street" in Lviv.
Nomination: Unrealized urban planning project. The scale of the streets.
Actual Status: Unrealized project.
Chief Engineer and Team Members: Serhiy Fialkovskyy, Oleh Shmid, Andriy Chayko, Ihor Mohyla, Olena Zvarych, Roman Burbela.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, vul.Smolskogo 4, 2 floor , tel.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Rief description of project: Pekarska street and Shimzeriv street are both located in the central are of Lviv. Alongside the street, there are mainly low-rise historic buildings, a great part of which are considered to be local architectural landmarks. Both streets carry important transport role in the city as well as remain intensive pedestrian space, as numerous healthcare and educational institutions and a Botanical garden are located there. These streets are also included into the concept of the city bicycle infrastructure, which is expected to unite the Lychakivskyi region with the central area of Lviv.
A peculiar feature of this street is the absence of public transport. As a result, the only way to get around is on foot or with a private vehicle. The absence of the bicycle infrastructure also means that the bicycle traffic is such does not exist.
One problem of the streets is a chaotic parking of cars on the pedestrian areas, which creates certain inconvenience for pedestrians. Consequently, it is possible to conclude that these streets are suitable primarily for the car traffic.
The goal of the project is to increase the quality of the urban space with the planning of convenient and safe infrastructure for pedestrians and bicyclists in the first turn, and not only cars. Another important task is the stylistic combination of the street design with the surrounding architectural environment, focusing on the preservation of the historical context of the city.
One-way traffic will be preserved on the territory of Pekarska street (from Tershakovtsiv street to Shimzeriv street) in the direction to Mechnykov street. There are two lanes, one of which is planned for the auto vehicles, and another one for bicycles. On the remaining territory of Pekarska street (from Shimzeriv street to Mechnykova street) there will be two lanes for the car traffic.
The bicycle traffic will be two-way. There will be a bicycle lane in the direction to Mechnykova street, and a bicycle path in the opposite direction. In places where the cross profile is narrowing, there will be a counter-lane with the traffic delineator.
For the maximal preservation of the green landscape, the parking slots will be located between trees. The radial granite curbs will be applied to increase the aesthetical value of the space.
For the sake of comfort and safety of movement and promotion of inclusion of the streets, the footpaths at sidewalks will be obstacle-free, equipped with the ramps.
The project foresees the use of natural materials for the design of the street. This includes the use granite radial curbs, rain grates mounted on the side stone, installation of traffic lights for cyclists and arrangement of street furniture (benches, litter bins, street chairs, bike parks and bicycle racks). Transit zones of the footpaths are intended to be arranged from granite slabs, while the technical zones (locations of lighting pillars, hatches of wells of engineering networks, etc.) will be arranged from the cobbles of natural stone.
To improve the quality of the environment and increase the level of well-being and comfortability it is planned to preserve all healthy green plantings. In addition, 1 995 bushes and 43 new trees will be planted.
It is also important that the State Historical and Cultural Museum-Reserve "Lychakiv Cemetery" is located nearby, which is an important landmark for tourists. Respectively, the implementation of this project will improve the tourist attractiveness of the city and create new opportunities for residents and visitors of the city to enjoy a safe, comfortable and convenient street architecture that might have remained unnoticed before and which might as well become a part of the touristic routes in Lviv.
Project year: 2020 - 2021.
Project location: Pekarska Street and Shimzeriv Street, Lviv, Ukraine.
№20118 Проект міського планування в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівської у м. Львів, Україна / Urban Planning Project within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets in Lviv, Ukraine
Назва проекту: Проект міського планування в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівської у м. Львів, Україна.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Склад команди: Тарас Бєляєв, Андрій Бєляєв, Дмитро Смалюк, Святослав Гоцко, Галина Стрипа, Оксана Бончик, Оксана Липська, Марічка Захарчишин- Стасюк, Остап Готь, Оксана Келеман.
Назва компанії: "Проектна Майстерня Бєляєвих".
Контактні дані: Е-mail: office@ato-bel.com.ua, тел.: +38 063 832 69 25.
Опис проекту: Проект є, фактично, «агломерацією» з трьох проектів, що розроблялися на суміжних ділянках.
При роботі над кожним із них було проаналізовано ширший контекст з точки зору того, як проектні рішення можуть впливати на перспективу подальшого розвитку, покращення та впорядкування міського середовища цієї дільниці Львова. Як наслідок, було сформовано комплексну візію регенерації міської тканини в межах проспекту Чорновола, вулиць Хімічної, Замарстинівської, Гайдамацької та Долинського.
Що ж стосується проектів на конкретних земельних ділянках: їх сутністю є одночасне забезпечення чималих комерційних «апетитів» Замовників та формування повноцінної міської забудови з людяним масштабом, розвинутою типологією і доречною ієрархією міських просторів, забезпеченням доцільних рівнів пов'язаності і проникності шляхів руху для усіх категорій міської мобільності, багатофункційністю, наповненими життям громадськими просторами.
В об'ємному вирішенні забудова реагує не лише на існуючий містобудівний контекст, але й на оптимістичне бачення того, який характер можуть мати вулиці і простори, де вона розташована, в майбутньому.
Рік проектування: 2018- 2019.
Місце реалізації проекту: дільниця м. Львова в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівсько.

Project name: Urban Planning Project within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets in Lviv, Ukraine.
Nomination: Unrealized Urban Planning Project.
List of Team Members: Taras Byelyayev, Andriy Byelyayev, Dmytro Smalyuk, Sviatoslav Gotsko, Galyna Strypa, Oksana Bonchyk, Oksana Lypska, Marichka Zakharchyshyn- Stasiuk, Ostap Hot, Oksana Keleman.
Company name: ATO-Bel architects.
Contact details: Е-mail: office@ato-bel.com.ua, tel.: +38 063 832 69 25.
Brief description of project: The project is, in fact, an "agglomeration" of three different projects being developed on adjacent plots.
Approximately each of them was analyzed in a broader context in terms of how the project decisions will influence on future development, improvement and urban space organization of this land plot of Lviv. As a consequence, a comprehensive vision of urban plot regeneration was created within Chornovola, Khimichna, Zamarstynivska, Haidamats'ka and Dolyns'koho streets.
As for projects on specific land plots: their essence is the simultaneous provision of considerable commercial "appetites" of the Customers and creation of a valuable urban development with a human scale, wide typology and relevant hierarchy of urban spaces. It was also important to provide these plots with pathways for all the types of urban mobility, multifunctionality and filled with life public spaces.
Volume- space project decisions react not only to existing urban conflict but also to an optimistic vision of what nature will streets and spaces have in the nearest future.
Project year: 2018- 2019.
Project location: the land plot of Lviv within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets.
№20121 Futu Life
Назва проекту: Futu Life.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Концепція.
Ведучий архітектор та склад команди: Проектна команда: Дмитро Аранчій, Богдан Гаджилов, Вікторія Кузьміна, Владлена Вольгушина, Євген Мартиненко, Анна Вишневецька.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: e-mail: info@aranchii.com, тел.: +38 068 199 18 93.
Опис проекту: Futu Life це проєкт міста майбутнього на березі Дніпра. Формотворчими образами міста стали різні етапи історії України та їх символіка. Концепція розроблена для суспільства сучасних людей, для самоорганізаційної моделі соціуму, як місце сталого розвитку, генерації і тестування інноваційних технологій, місто екологічного будівництва і всебічного розвитку особистості. В контексті останнього на території передбачена велика кількість музеїв, зокрема і тих які розповідають про історію Української землі. Адже, беручи щось у неї, людство має віддавати шану її пам'яті та поширювати знання про багатства її минулого. Якщо не знаєш свого минулого — квітуче майбутнє неможливе.
Рік реалізації проекту: 2024.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project name: Futu Life.
Nomination: Unimplemented urban planning project.
Actual Status: Concept.
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii, Bohdan Hadzhylov, Victoria Kuzmyna, Vladlena Volhushyna, Yevhen Martynenko, Anna Vyshnevetska.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: e-mail: info@aranchii.com, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: Futu Life is a project of the city of the future on the banks of the Dnipro river. Different stages of Ukrainian history and their symbolism have become images of the city. The concept is developed for the self-organizing model of society, as a place of sustainable development, generation and testing of innovative technologies, a city of ecological construction and comprehensive personality development. There is a large number of museums on the territory, including those that tell the history of Ukrainian land. After taking something from this land, humanity should pay homage to its memory and spread knowledge about the riches of it's past. If you do not know your past, a prosperous future is impossible.
Project year: 2024.
Project location: Ukraine.
№20137 Новий транспортно-пересадковий вузол у м. Одеса / New transport interchange in Odessa
Назва проекту: Новий транспортно-пересадковий вузол у м. Одеса.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Склад команди: Автори проекту: Аркадій Щупляков, Тетяна Румілець, Аліса Перпері, Анжеліка Черницька.
Опис проекту: При проектуванні нового транспортно-пересадкового вузла в місті Одеса нам вдалося знайти оптимальне вирішення регулювання руху перехрестя з врахуванням вимог інклюзівності і стійкого проектування, а також упорядкувати парк. Використовуючи комплексні методи вирішення проблем, за основу була узята піраміда транспортних пріоритетів. Метою даної роботи є підвищення мобільності населення шляхом впровадження екологічних видів транспорту, а також підвищення комфорту використання суспільного. Як приклад, розроблений вузол перехрестя вулиць Ольгіевської, Ніжинської і Новосельського. Дана територія поєднує в собі існуючі маршрути трамваїв, мартшруточного таксі, автомобілів і пішоходів, і зокрема транзитні дороги через парк. За допомогою кругового руху вирішується проблема завантаженого руху транспорту, і тим самим створюється зручний зв'язок з іншими районами. Благоустрій вулиць шляхом впровадження велосипедних доріжок і розширення пішохідних доріг, а також їх озеленення перетворить вулиці в приємний суспільний простір. Високий рівень забруднення повітря передбачається понизити за допомогою поширення екологічних видів транспорту (велосипедів, скутерів і так далі) шляхом розвитку необхідної інфраструктури. Пристрій багаторівневої парковки допоможе звільнити територію по периметру сквера і прилеглих до нього вулиць від хаотично і неправильно припаркованих автомобілів, а також ущільнення озеленення вулиць, де воно було загублене.
Місце реалізації проекту: м. Одеса.

Project name: New transport interchange in Odessa.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Team members: Authors of the project: Arkady Shchuplyakov, Tetyana Rumilets, Alisa Perperi, Anzhelika Chernytska.
Project description: Designing a new transportation hub in the city of Odessa, we succeed in finding the optimal solution to regulate the intersection, according to the requirements of inclusiveness and sustainable design, as well as to improve the park.
Using complex methods of solving problems, the pyramid of transport priorities was taken as the basis. The aim of this work is to increase the mobility of the population implementing environmental modes of transport, as well as increasing the comfort of using public transport. For example, an intersection of Olgievskaya, Nezhinskaya and Novoselsky streets was developed. This territory combines the routes of trams, buses, cyclists, cars and pedestrians with, in particular, transit routes through the park. Due to roundabouts, the problem of busy traffic is solved and the connection with other areas is convenient. Improving the streets by introducing bicycle paths and expanding pedestrian paths, as well as landscaping them, will turn the streets into a pleasant public space.
At present, the high level of air pollution is expected to be reduced through the spread of environmental modes of transport (bicycles, scooters, etc.) by developing the necessary infrastructure. Multi-level parking will help to free the territory around the perimeter of the square and the streets adjacent to it from randomly and improperly parked cars, as well as sealing the landscaping of the streets where it was lost.
Place of project implementation: Odessa.
№20144 Hive-city
Назва проекту: Hive-city.
Номінація: Нереалізований проект міського планування. Масштаб вулиць (планування в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я).
Ведучий архітектор: Богдан Костельний, Зоряна Тихончук, Ірина Карпенко.
Склад команди: Ярослав Ващенко, Олена Овчаренко.
Назва компанії: Project Group.
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-г, тел.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Опис проекту: Активний розвиток міст України вимагає освоєння окраїн та промислових зон. HIVE CITY це багатофункціональний комплекс в якому поєднується Бізнес , житло та відпочинок. Ці функції покривають всі потреби людини і створюють комфортне для ЖИТТЯ середовище.
Унікальністю цього проекту є розділення пішохідного та транспортного потоків на різні рівні. Завдяки чому на першому з них зберігається колосальна площа для пішохідних зон та рекреацій, а занурення основного транспортного потоку проходить на рівень нижче.
Дане рішення підказала сама ділянка, оскільки вона значно понижена відносно основних суміжних магістралей. Так ми відійшли від масштабних земляних робіт, а парковки, що знаходяться на нижньому рівні не потребують систем вентиляції, бо добре провітрюються.
Також в даному проекті важливо було розділити пішохідно-транспортні потоки бізнесу та дозвілля, що додає міні-місту затишних лабіринтів. Навколо вирує життя, але тут ви завжди зможете зупинити час.
Рік реалізації проекту: 2030.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків.

Project name: Hive-city.
Nomination: Unrealized urban planning project. Scale of streets (street planning, public spaces, urban improvements, greening of streets, yards).
Lead Architect: Bogdan Kostelnyi, Zoryana Tykhonchuk, Iryna Karpenko.
List of Team Members: Yaroslav Vashchenko, Olena Ovcharenko.
Company name: Project Group.
Contact info: 10-G, Starokievskaya, Kiev, Ukraine, tel.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Brief description of project: Active development of Ukrainian cities requires exploitation of the suburbs and industrial areas. HIVE CITY is a multifunctional complex that combines business, apartments and recreation. These functions meet the human needs and provide comfortable environment for life.
The uniqueness of this project is splitting of pedestrian and transport areas into two different levels, so that save a huge space for footpaths and recreations zone, but the main transport stream descends to the lower level.
This decision was hinted by the parcel, since it is well below main adjacent thoroughfares. This way we avoided earthwork operations. Parking that located at low level doesn't need ventilation system because it properly aired.
Also, it was important in this project to devide pedestrian and transport streams of business and recreation that adds cozy labyrinths to mini-city.
Life is raging around, but here you can always stop the time.
Project year: 2030.
Project location: Kharkiv, Ukraine.
№20158 Акупунктура трикутної площі
Назва проекту: Акупунктура трикутної площі.
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Склад команди: Romea Muryn, Jakub I. Gołębiewski, Євген Чернат, Ганна Чернат, Інна Добровольська, Анастасія Варваніна, Дмитро Шматенко.
Назва компанії: Space.Od, Romea Muryn Studio.
Контактні данні: тел.: +38 063 157 21 05, e-mail: space.od.design@gmail.com.
Опис проекту: Вул. Паризької Комуни поєднує два найважливіші для проєкту простори: трикутну площу та кишеньковий парк. Команда вирішила розділити ці просторі за настроєм.
Трикутна площа стає головним публічним простором з чітко "міським" характером. Вона підійде для організації open-air концертів, виставок, ярмарок. Мешканці дуже люблять цю площу і навіть проводять на її честь "День трикутника". Всередині площі є спуск та підйом, що формують подіум. В поглибленні пропонується проводити невеликі сценічні заходи, тоді як на пагорбі можна зробити трибуну для глядачів.
Проїжджу частину підіймають в рівень з площею та роблять її без бордюрів. Це дозволить зменшити швидкість руху машин та інтуїтивно змінити пріоритет руху в бік пішоходів.
З іншої сторони вулиці знаходитиметься парк. Зараз на його місці паркінг та невеликий ринок. За проєктом, тут буде торгівельний павільйон для підтримки наявних практик та зони для тихого відпочинку. А в середині парку захований ставок для утримання дощової води, яка потім може бути використана для поливу садів.
Вздовж кварталів розмістили пішохідну доріжку, що поєднує квартали та створює мережу добросусідства. Вона є зв'язком публічних просторів у дворах: дитячих майданчиків, спортивних залів на відкритому повітрі. Ідентичність кожного кварталу підкреслюють сади з різними плодовими деревами: один яблучний, іншій грушевий тощо. Натхненням для створення саду став історичний контекст: раніше поряд з вулицею був монастир з садами.
Сприятиме сусідським зустрічам у менших громадах і вулиця, збагачена в концепції озеленення широкими тротуарами.
Важливу роль у процесі активізації площі грає нова будівля, розташована в проміжку між житловими будинками. Там команда пропонує зробити культурний центр з майстернями, коворкінгом, квартирами та місцем для дозвілля літніх людей. На експлуатованому даху будівлі можна проводити публічні заходи та відпочивати в саду.
Рік реалізації проекту: 2020 р.
Місце знаходження проекту: Вроцлав, Польща.
Площа проекту: 19 205 кв.м.
№20170 Стратегія розвитку частини території по вул. Набережна Перемоги в м. Дніпро, Україна / Strategy for the development of part of the territory along Naberezhna Peremogi street in Dnipro, Ukraine
Назва проекту: Стратегія розвитку частини території по вул. Набережна Перемоги в м. Дніпро, Україна.
Номінація: Міське планування. Масштаб вулиць.
Ведучий архітектор: Рябоконь В. І.
Склад команди: Рябоконь В. І., Черткова О. Є.
Назва компанії: ТОВ "М.А.С. Групп".
Контактні дані: тел.: +38 095 797 26 34, e-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Опис проекту: Комплекс слугуватиме місцем відпочинку для туристів та всіх жителів міста. Проект передбачає збільшення відсотку озеленення, використання будівельних матеріалів, які були у вжитку, забезпечення аерації існуючого зливового колектору, створення штучної лагуни, розміщення відкритого басейну, літнього бару та альтанок.
Завдяки насадженням дерев вздовж лінії
автомобільної дороги забезпечується
шумоізоляція території всього комплексу та створення атмосфери заміського відпочинку.
Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого): Ескізний проект.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.
Площа проекту: 3 218,3 м.кв.

Project name: Strategy for the development of part of the territory along Naberezhna Peremogi street in Dnipro, Ukraine.
Nomination: Urban planning. Street scale.
Chief Architect: Ryabokon V. I.
Team Members: Ryabokon V. I., Chertkova O. E.
Company name: LLC "M.A.S. Group".
Contact details: tel.: +38 095 797 26 34, e-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Description of project: The complex will serve as a resting place for tourists and all residents of the city. The project envisages an increase in the percentage of landscaping, the use of used building materials, the aeration of the existing rain collector, the creation of an artificial lagoon, the placement of an outdoor pool, a summer bar and gazebos. Due to the planting of trees along the line of the highway, noise insulation of the territory of the whole complex is provided and the atmosphere of a country holiday is created.
Project year (or unrealized status): Sketch Project.
Project location: Dnipro, Ukraine.
Project area: 3 218,3 m2.
№20185 Житловий комплекс «Синергія» / Synergy residential complex
Назва проекту: Житловий комплекс «Синергія».
Номінація: Нереалізований проект міського планування.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Галатюк Ірина Юріївна.
Склад команди: Чучупалова Вікторія Олегівна.
Назва компанії: ТОВ "ГРУПА СМАРТ".
Контактні дані: м. Рівне, вул. Відінська, 41/1, тел.: +38 067 362 84 72, e-mail: info@grupasmart.com.ua.
Опис проекту: Житловий комплекс «Синергія» - це три комплекси різного класу, аби кожен зміг обрати для себе найбільш привабливий варіант.
«Синергія Glass» - шестиповерхова забудова комфорт-класу. ЇЇ перевагами є повністю закрита територія (три рівні захисту), 2-поверховий та 4-поверховий паркінги, унікальний дизайн фасаду «dichroic glass», підземні смітники, приквартирні ділянки на першому поверсі та власна інфраструктура. Унікальність та головна родзинка даного проекту – це фасад, а саме його неповторність. Декоративні панелі складаються із двох шарів скла та дихроїчної плівки між ними. Частина сонячних променів проходить крізь панель і залишає на фасаді «кольорову тінь» а частина заломлюється і відбивається. Залежно від пори дня і відповідно куту потрапляння сонячного проміння наш фасад буде забарвлений у найрізноманітніші відтінки палітри.
«Синергія Color» - 9-поверхова забудова економ класу.
Початком створення житлового комплексу «Синергія Light» було рішення нашої компанії добудувати скандальне незавершене будівництво у місті Рівне. Даний комплекс включає в себе 13-поверхову недобудову, 10-поверхові секції та 5-поверховий паркінг. Комплекс «Синергія» знаходиться в районі з розвиненою інфраструктурою, поблизу школа, садочок, поліклініка, торгові центри та живописний парк.
Рік реалізації проекту: 2020-2024.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, в межах вулиць Корольова та Соборна.
Площа проекту: 60 812 м2.

Project name: Synergy residential complex.
Nomination: Unrealized urban planning project.
Current status: Not implemented project.
Leading architect: Galatyuk Iryna Yuriyivna.
Team composition: Chuchupalova Victoria Olehivna.
Company name: SMART GROUP LLC.
Contact information: Rivne, street Vidinska, 41/1, tel .: +38 067 362 84 72, e-mail: info@grupasmart.com.ua.
Project description: The 'Synergy' residential complex consists of three complexes of different classes. So everyone can choose the most attractive apartment for themselves.
'Synergy Glass' is a six-storey comfort-class apartment building. Completely closed inner area (three levels of protection), 2-storey and 4-storey car parkings, a unique design of the facade using "dichroic glass", underground dumps, patio backyards on the ground floor and its own infrastructure are main advantages of the complex. The main unique feature of this project is its facade. Decorative panels consist of two layers of glass and dichroic thin film between them. Sunrays pass through the panel leaving a "colored shadow" on the facade. Also they are reflected and leaving colored light traces on the wall. Depending on the day time and the angle of sunlight facade will be painted in various palette colors.
'Synergy Color' is a 9-storey apartment economy class building. Decision to complete the scandalous unfinished construction in the city of Rivne made by our company was the beginning of the creation of the residential complex 'Synergy Light' . This complex includes a 13-storey unfinished building, 11-storey sections and a 5-storey car parking. The 'Synergy' complex is located in an area with well developed infrastructure. School, kindergarten, clinic, shopping centers and a picturesque park are located nearby.
Year of project implementation: 2020-2024.
Project location: Rivne, within Korolyova and Soborna streets.
Project area: 60,812 m2.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda