Ukrainian Urban Awards
Інновації в будівництві
Innovations in construction
Екологічні інновації
Environmental innovations

Технологічні інновації
Technological innovations

Зелена крівля
Green roof
№20018 Брама / Brama
Назва проекту: Брама.
Номінація: Інновації в будівництві (технологічні інновації).
Статус на поточний момент: У процесі реалізації.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Євгенія Петрич, Микита Макухін, Беценко Олександр, Олександр Петренко, Білинська Софія.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: Проект є частиною стратегії ревіталізації нефункціонуючих промислових зон у районі Підзамче міста Львова. На даний момент це територія із будівлями, частина з яких колись належали фабриці Бачевських, відомої своїми п'янкими напоями на території Австро-Угорської імперії. Ці будівлі мають історико-культурну цінність та будуть реконструйовані. Іншу частину споруд зведено в радянський період, вони мають утилітарне призначення та підлягають зносу.
Проектом передбачено умовний поділ ділянки на дві частини – громадську та житлову. Цей поділ заплановано виконати пішохідними алеями, котрі поєднають культурно-відпочинкові об'єкти. Одна із ключових інновацій – розміщення станції канатної дороги, яка відновить зв'язок між центром міста та районом Підзамче. Навколо станції канатної дороги заплановано сформувати новий центр старого міста, котрий стане місцем поєднанням ділової та туристичної активності.
Житлова частина – затишний замкнутий квартал гуманних масштабів із секціями низької поверховості, що забезпечує комфорт проживання мешканців. Архітектура комплексу із мансардними поверхами та даховими терасами буде доповнювати панораму Львова та вигляд із Високого замку.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 116.

Project name: Brama.
Nomination: Innovation in building (technological innovation).
Actual status: In the process of implementation.
Chief architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Petrych Yevheniia, Mykyta Makukhin, Oleksandr Petrenko, Sofiia Bilynska.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel. +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com
Description of project: The project is part of a revitalization strategy for non-functional industrial zones in the area of Pidzamche in Lviv. At the moment, it is a territory with buildings that once belonged to the Bachevsky factory, known for their strong drinks in the territory of the Austro-Hungarian Empire.
These buildings have historical and cultural value and will be reconstructed.
The other part of buildings were erected in the Soviet period, they have a utilitarian purpose and are subject to be demolished.
The project is split conditionally and devide into two parts – public and residential.
This division is planned to be performed by walkways, which will combine cultural and recreational facilities. One of the main innovations is the placement of a cable railway, that will restore the connection between the city center and the Pidzamche district.
Around the cable railway is planned to form a new center of the old city, which will become a place of combination of business and tourism activity.
Residential part - a cozy closed quarter of humane scales with buildings of low floor, providing the comfort of inhabitants living. The architecture of the complex with attic floors and roof terraces will fill up the panorama of Lviv and the view from the High Castle.
Project year: 2018-2019.
Project location: 116 Bohdan Khmelnytskyi Street, Lviv, Ukraine.
№20044 Динамічний фасад / The dynamic facade
Назва проекту: Динамічний фасад.
Номінація: Інновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович.
Назва компанії: ТОВ «ЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ».
Контактні дані: адреса: індекс 58013, м. Чернівці, вул. Рівненська, буд. 5а, 2-й поверх, офіс №200; тел.: +38 095 458 35 94; +38 097 788 53 30; e-mail: tpproekt@ukr.net.
Опис проекту: Тісна забудова поглинає чи не всі міста, але при цьому хочеться легкості, більше простору і приємного сприйняття міста. Одна з технологій, яка може вирішити ці потреби, це змінний динамічий фасад. Модульна система - це збірна конструкція, яка являє собою полімерну підкладку, на яку приклеюються гнучкі дисплеї.
Всі дисплеї об'єднуються в загальну систему, яка керується за допомогою комп'ютерної програми. Особливістю цього дисплею є те, що зображення можна переглядати з усіх боків. Дисплеї працюватимуть на основі технології E-Ink. Гнучкі властивості будуть забезпечуватися за допомогою графену.
Концепції побудови сучасної архітектури базуються на:
- динамічному напрямку;
- освітлення;
- новому сприйнятті дійсності;
- економічності.
Динамічне освітлення може змінювати колір та створювати різні ефекти на фасадах. За допомогою сучасних систем управління відкриваються широкі можливості.
Основну ланку динамічного освітлення становлять медіа фасади – які складаються з великої кількості світлодіодних екранів на фасадах будинків, які несуть медіа інформацію, відео, зображення, рекламу і т.д.
Для цієї споруди характерна візуальна ускладненість, несподівані плавні форми, підкреслені агресивні вторгнення в міське середовище, легке впізнавання. Це все забезпечується модульною конструкцією динамічного фасаду. Модульна конструкція представляє собою окремі блоки, які прикріплюються до фасаду. Перевагою цієї системи є невеликий час монтажу та доступ до обладнання.
Цей будинок є незвичайним і креативним кроком, який прикрасить буденність життя. Він дає власникам не тільки приємне враження від зовнішніх форм, але й серйозний прибуток.
Рік проектування: Проект - 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Чернівці.

Project name: The dynamic facade.
Nomination: Innovation in building.
Lead Architect: Stasiuk M. V.
List of Team Members: Stasiuk M. V.
Сompany name: «CIVILPROMPROEKT» Ltd.
Contact details: 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office №200; tel.: +38 095 458 35 94; +38 097 788 53 30; e-mail: tpproekt@ukr.net.
Brief description of project: Not all cities absorb tight buildings, but want lightness, more space and a pleasant perception of the city. One of the technologies that can meet these needs is the variable dynamic facade. The modular system is a collective design, which is a polymer substrate on which flexible displays stick. All displays are integrated into a common system that is controlled by a computer program. The peculiarity of this display is that, the image can be viewed from all sides. Displays will work on the basis of E-Ink technology. Flexible properties will be provided with graphene.
Concepts for constructing modern architecture are based on:
- dynamic direction;
- lighting;
- a new perception of reality;
- cost efficiency.
Dynamic lighting can change the color and create different effects on the facades. With the help of modern control systems there are wide opportunities. The main link of dynamic lighting is the media facades - which consist of a large number of LED screens on the facades of buildings that carry media information, video, images, advertising, etc.
For this structure is characterized by visual difficulty, unexpected smooth forms, underscored aggressive intrusions in the urban environment, easy identification. All this is provided by the modular design of the dynamic facade. The modular structure is a separate unit that attaches to the facade. The advantage of this system is a small installation time and access to equipment.
This house is an unusual and creative step that will decorate the routine of life. It gives owners not only a pleasant impression from external forms, but also a profitable profit.
Project year: project – 2017 y.
Project location: Chernivtsi.
№20161 СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ з розміщенням фотомодулів на даху та фасадах офісної будівлі у Львові
Назва проекту: СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ з розміщенням фотомодулів на даху та фасадах офісної будівлі у Львові.
Номінація: Інновації в будівництві, екологічні інновації.
Ведучий архітектор: Гусак О.А.
Склад команди: Колектив відділу Комплексного проектування АТ «Концерн Галнафтогаз» (Кузовкін Віталій, Лаврик Олесь-Петро, Заяць Сергій). ПП «АртПростір» (Білик М.В., Гусак О.А., Рольська Н.І., Климус Т.П., Карп'як А.Є., Вовк В.О.).
Назва компанії: Замовник - АТ «Концерн Галнафтогаз». Генпроектувальник - ПП «АртПростір».
Контактні дані: АТ «Концерн Галнафтогаз», вул. Героїв УПА, 72, м. Львів, 79018, Україна. Тел.: +38 067 675 35 17 - Кузовкін Віталій, керівник відділу проектування.
ПП «АртПростір», м. Львів, 79053, Україна. Тел.: +38 097 347 71 53 – Білик Михайло, директор ПП «АртПростір».
Опис проекту: Ще 10 років тому компанія «Галнафтогаз» (мережа АЗК ОККО) почала керуватися принципами «зеленого офісу» у своїй діяльності. У травні 2019 року на фасадах та даху головного офісу компанії завершено монтаж найбільшої в Україні фасадної сонячної електростанції.
Екологічна ініціатива такого масштабу суттєво покращує імідж міста Львова, що активно виступає за впровадження екологічних та ресурсозбережних проектів. Таке якісне перевтілення будівлі в кращу сторону змінило візуальне сприйняття простору на розі вулиць Героїв УПА та Смаль-Стоцького. Квартал стає більш бажаним місцем для розташування офісів інноваційних компаній.
Будівля завершує квартал, сформований корпусами колишнього Заводу телеграфної апаратури, та донедавна залишалася єдиною з цього комплексу не реконструйованою зовні.
Вулиця Героїв УПА – одна з магістральних у Франківському районі Львова та знаходиться в історичній місцевості Новий Світ. В забудові вулиці присутні модерн, польський та радянський конструктивізм, та так звані «сталінки».
До комплексу електростанції входить майже 1000 панелей. Зокрема, 168 панелей розміщені на даху, 826 – на фасадах та терасі. Кожна панель за своєю структурою складається з 2х стекол, поміж яких розташовані «сели», що і відповідають за перетворення енергії сонця на електричну. Сонячна електростанція здатна продукувати до 200 тисяч кВт/год на рік. Цього достатньо, аби протягом місяця покривати потреби в електроенергії 10 стоквартирних будинків.
Даний проект унікальний тим, що у ньому поєднано складну інженерну споруду та вишукане архітектурне рішення. Вдалося не лише оновити зовнішній вигляд будівлі, а й вирішити проблему надмірного перегрівання приміщень через майже чітко південну орієнтацію фасадів. Цей об'єкт є першою, та поки єдиною фасадною станцією, реалізованою на території України, виконаною з панелей типу Double Glass. Відносно прості технічні рішення, давно відомі широкому загалу, було застосовано для вирішення чітких завдань – створити новий інноваційний вигляд будівлі, зменшити перегрівання приміщень, збільшити енергоефективність, бути корисними для екології та сприяти покращення якості життя людей.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. Героїв УПА, 72, м. Львів, 79018, Україна.
Площа проекту: Площа фасаду – 1 600 м2, площа даху – 1 200 м2.
№20165 Будівництво житлового будинку по вул. Амурській, 11 у Приморському районі м. Маріуполя / Construction of a residential building on the Amurska str., 11 in the Primorsky district of Mariupol
Назва проекту: Будівництво житлового будинку по вул. Амурській, 11 у Приморському районі м. Маріуполя.
Номінація: Інновації в будівництві. Технологічні інновації.
Статус: Нереалізований.
ГАП та склад команди: Яцевський О., Костін Є., Литвинов М., Ворончук М., Колмаков Є., Щепетнов Д.
Компанія: ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКТ».
Контактні дані: тел.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Опис проекту: Група компаній МЕТІНВЕСТ запустила інноваційний проект багатоквартирного житлового будинку в металевому каркасі. Мета пілотного проекту доступного житла – конкурентно-спроможна ціна реалізації та найменший термін строків будівництва. Проект передбачає металевий каркас, збірні з/б елементи фундаменту та перекриття. Об`єкт може відкрити нові можливості та змінити ринок житлової нерухомості.
Місце розташування: м. Маріуполь, Приморський район, по вул. Амурська, 11.
Площа проекту: 7 300 кв.м.

Project name: Construction of a residential building on the street. Amurskaya, 11 in the Primorsky district of Mariupol.
Nomination: Innovations in construction. Technological innovations.
Status: Not implemented.
GAP and team composition: Yatsevsky O., Kostin E., Litvinov M., Voronchuk M., Kolmakov E., Shchepetnov D.
Company: NEW VISION PROJECT LLC.
Contact details: tel .: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Project description: The METINVEST Group of Companies has launched an innovative project for an apartment building in a metal frame. The purpose of the affordable housing pilot project is a competitively-priced implementation price and a minimum construction timeframe. The project includes a metal frame, prefabricated concrete foundation elements and overlapping. The facility can open up new opportunities and change the residential real estate market.
Location: Mariupol, Primorsky district, on the street. Amur, 11.
Project area: 7,300 sq.m.
№20207 EL-CYTI Формування поселення нового типу / EL-CYTI Formation of a new type of settlement
Назва проекту: EL-CYTI Формування поселення нового типу.
Номінація: Інновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Антонюк Дмитро Іванович.
Склад команди: Бородич Марина, Антонюк Іван, Сандула Євген.
Назва компанії: ТОВ «А-ІІІ».
Місто: Київ.
Контактні дані: +38 068 201 83 25.
Стислий опис проекту: EL-CITY Концепція формування поселення нового типу
Проект виконано за ініціативою компанії, яка займається просуванням електрокарів на українському ринку. Було бажання не просто торгувати новітніми технологіями, але й самім жити в новому екологічному середовищі. Вся рішення та пропозиції проекту направлені на виявлення особливостей формування геліо-об'єктів: від містобудування до архітектури, дизайну та благоустрою, що у свою чергу формує новий стиль життя нового покоління людей.
Техніко-економічні показники: Загальна площа ділянки проектування – 14,4 га; Загальна площа – 76,5 тис. м кв. Площа геліоприймачів – 19 560 м кв. Поселення розраховано на 3 500 мешканців. Кількість пакувальних мість для багатоквартирної забудови – 1 100 авто.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Київ.
Площа проекту: 76,5 тис м.кв.

Project Name: EL-CYTI Formation of a new type of settlement.
Nomination: Innovations in construction.
Head Architect: Dmytro Antonyuk.
List of Team Members: Borodych Maryna, Ivan Antonyuk, Evgen Sandula.
Company's Name: A-III LLC.
Contact Details: +380 68 201 83 25.
Short Description of the Project: EL-CITY Concept. The project was initiated by a company that promotes electric cars on the Ukrainian market. There was a desire not only to sell the latest technologies, but also to live in a new ecological environment. All decisions and proposals of the project are aimed at identifying the peculiarities of the formation of helio-objects: from urban planning to architecture, design and landscaping, which, of course, forms a new lifestyle for a new generation of people.
Technical and economic indicators: The total area of the design site is 14.4 hectares; The total area is 76.5 thousand square meters. The area of solar receivers is 19,560 square meters. The settlement is designed for 3,500 inhabitants. Number of packing places for apartment buildings - 1,100 cars;
Project Year: 2019.
Project Location: Kyiv.
№20213 MUSHROOM HOUSE
Назва проекту: MUSHROOM HOUSE.
Номінація: Інноваційний проект/еко.
Статус на поточний момент: Нереалізований / в пошуках власника.
ГАП та склад команди: ГАП Бреус Олексій.
Назва компанії: Архітектурна майстерня Бреуса Олексія.
Контактні дані: www.as-breus.com, тел.: 067 240 97 02, 066 204 25 20, office.mail.asb@gmail.com.
Короткий опис проекту: 900 м над рівнем моря, 2500 м до найближчого населеного пункту, повна відсутність комунікацій роблять цей проект унікальним, складним і неймовірно мальовничим.
Одним з головних завдань було збереження природного ландшафту і заповідної флори даного регіону. Ми намагалися максимально акуратно відбити сучасні погляди клієнта, підпорядковуючи геометрію будинку природному оточенню.
Як вже сказано - повна відсутність інженерних мереж (електрики, газу, води і каналізації) створили необхідність їх заміни альтернативними джерелами енергозабезпечення:
- Воду зібрали в колектор з доочищенням з джерел по ділянці.
- Мінімізували споживання електроенергіідо 4,5 КВт. Основним джерелом прийняли сонячні полікристалічні панелі, дублюючим - дизельний генератор.
- Теплозабезпечення вирішено за рахунок твердопаливного котла. Велика площа скління компенсована природним утепленням з боку пагорба.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту: с.Синевір, Закарпатська обл.

Project name: MUSHROOM HOUSE.
Nomination: Innovative project/eco.
Actual Status: Not implemented / in search of the owner.
Chief Architect and Team Members: Chief arch. Breus Oleksii.
Company name: Architectural studio Breus Oleksii.
Contact details: www.as-breus.com, phone: 067 240 97 02, 066 204 25 20, office.mail.asb@gmail.com
Description of project: 900 m above sea level, 2500 m to the nearest village, the complete lack of communications make this project unique, complex and incredibly picturesque. One of the main tasks was to preserve the natural landscape and protected flora of this region. We tried to accurately reflect the modern views of the client, subordinating the geometry of the house to the natural environment. As already mentioned, the complete absence of engineering networks (electricity, gas, water and sewage) created the need to be replaced by alternative sources of energy supply:
- Water was collected in a collector with tertiary treatment from springs in the area.
- Minimized electricity consumption up to 4.5 kW. The main source was polycrystalline solar panels, the duplicating one was a diesel generator.
- The heat supply was decided by a solid fuel boiler. Large glazing area is compensated by natural warming from the side of the hill.
Project year: -
Project location: Synevir, Zakarpattia region.
№20236 Завод керамічних виробів під Чернівцями / Factory of ceramic products nearby Chernivtsi
Назва проекту: Завод керамічних виробів під Чернівцями.
Номінація: Інновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Юрій Серьогін.
Склад команди: Юрій Серьогін, Микола Лопатюк, Павел Коробко.
Назва компанії: ПП «С-Студіо».
Контактні дані: yuivser2013@gmail.com, con tel.: +380 50 331 14 56. Наша поштова адреса: м. Київ, Україна, 01054, вул. Павлівська,18, оф. 34.
Короткий опис проекту: Проектом пропонується організація сучасного простору, що формується навкруги головного заводського корпусу у вигляді цегляного моноблоку. Для організації ділянки на будівництво формується рельєф з терасованих схилів. села та дозволяє промислово розводити в ньому рибу. Для зменшення викидів вуглецю передбачені теплиці для вирощування овочів та квітів.Екологічна безпека та енергоефективне використання природних ресурсів забезпечені сучасною технологією, допоміжними супутніми виробництвами та використанням відновлюваних джерел енергії. Нові робочі місця та оновлена інфраструктура сприяють розвитку села та добробуту селян.
Рік реалізації проекту: Проект 2018 р.
Місце реалізації: с.Виноград Чернівецької ообласті.

Project name: Factory of ceramic products nearby Chernivtsi.
Nomination: Innovations in construction.
Lead Architect: Yurij Serjogin.
List of Team Members: Yurij Serjogin, MIkola Lopanuk, Pavel Korobko.
Company name: PP "S-Studio".
Contact details: yuivser2013@gmail.com, con tel.: +380 50 331 14 56. Our mailing address: Kiev, Ukraine, 01054, st. Pavlivs'ka, 18, оf. 34.
Brief description of project: The project proposes the organization of a modern space, which is formed around the main factory case in the form of a brick monoblock. For the organization of a plot for construction, a relief of terraced slopes is formed. village and allows the industrial production of fish in it. To reduce carbon dioxide greenhouses for growing vegetables and flowers are provided.Ecological safety and energy-efficient use of natural resources are provided with modern technology, auxiliary concomitant production and the use of renewable energy sources. New jobs and renewed infrastructure contribute to rural development and the well-being of peasants.
Project year: 2018.
Project location: Place of sale v.Vinograd, Chernivtsi region.
№20250 NoMad
Назва проекту: NoMad.
Номінація: Іновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій.
Склад команди: Дмитро Аранчій [Україна], Пол Барт [Німеччина], Юк'ю Цьян [Китай], Флавія Сантос [Бразилія], Мостафа Ель Саєд.
Назва компанії: AA DRL.
Контактні дані: info@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Короткий опис проекту: Робота базується на засадах модульної робототехніки та шукає її переосмислення в архітектурі. noMad – архітектурна система поведінкової збірки, наділена автономністю, мобільністю, здатністю до комунікації та автономного прийняття рішень. Це дослідження не про єдиний кінцевий результат, а про безліч варіацій, про те, як створити будь-який простір та адаптувати його під змінні умови без втручання зовні без необхідності управління ним людиною.
Project name: NoMad.
Nomination: Innovation in Construction.
Lead Architect: Dmytro Aranchii.
List of Team Members: Dmytro Aranchii [Ukraine], Paul Bart [Germany], Yuqiu Jiang [China], Flavia Santos[Brazil], Mostafa El Sayed.
Company name: AA DRL.
Contact details: info@aranchii.com, +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
Brief description of project: Work is based on modular robotic ideology and seeks for its appliance in architecture. noMad is the architectural behavioral assembly system that has attributes of autonomy, mobility, ability to communicate and make decisions. This research is not about one finite result but rather uncountable amount of variations, about approach how to create any space and adopt it to changing conditions without influence from outside and control by human.
№20253 Unit E
Назва проекту: Unit E.
Номінація: Інновації в будівництві.
ГАП та склад команди: Дмитро Аранчій, Альона Бондар, Ангеліна Гладушевська, Ігор Кішта, Єлизавета Тимощук, Евген Кравченко, Вадим Милостюк.
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93, e-mail: info@aranchii.com.
Короткий опис проекту: Об'єм/простір для людей має набувати ознак організму, живої системи, як то: змінюватись в часі підлаштовуючи форму під поточні потреби. Головні характеристики Unit E, що дозовляють йому стати ближчим до живого організму, а не до сталої "нерухомості", це модульність - універсальність та взаємозамінність системи еволюція - можливість зміна числа елементів системи (як збільшення, так і зменшення) реконфігурація - можливість перестановок трансформації існуючої системи мобільність - можливість перевезти модулі.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project name: Unit E.
Nomination: Іnnovation in construction
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii; Aliona Bondar, AnhelinaHladushevska, Ihor Kishta, Yevhen Kravchenko ,Yelyzaveta Tymoshchuk, Vadym Mylostyuk.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93, e-mail: info@aranchii.com.
Brief description of project: The living space for people should acquire the signs of an organism, a living system. It should vary in time adjusting the form for current needs. The main characteristics of Unit E, that allows it to become closer to a living organism are:
modularity - universality and interchangeability of the system's elements
evolution - possibility to change the number of elements of the system (both increase and decrease)
reconfiguration - the possibility of changing the shape and of the transformation of the existing system
mobility - ability to transport modules
Project year: 2018.
Project location: Kyiv.
№20265 Дубай Варф - житловий комплекс сталого розвитку / Dubai Wharf sustainable residence
Назва проекту: Дубай Варф - житловий комплекс сталого розвитку.
Номінація: Інновації в будівництві (Екологічні інновації).
Ведучий архітектор: Москалюк Марія.
Склад команди: Рибенчук Катерина, Москалюк Марія.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: www.symmetry.com.ua, 032 2378451, т/факс 032 2378451, symmetry@mail.lviv.ua.
Короткий опис проекту: Дубай Варф - транскультурний, динамічний квартал, який основано на принципах екологічного, соціального та економічного сталого розвитку. Традиційні методи охолодження та захист від перегріву переосмислено в сучасних матеріалах та дизайні. Клас енергоефективності споруди - А. Сонячні батареї забезпечять енергією район на 40%, що дозволяє зменшити витрати енергії в 3 рази порівняно з типовим житловим будинком в Дубаї.
Рік проектування: 2017.
Місце реалізації проекту: Аль-Джадаф, Дубай, ОАЕ.

Project name: Dubai Wharf sustainable residence
Nomination: Innovations in construction (Environmental innovations).
Lead Architect: Mariia Moskalyuk.
List of Team Members: Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk.
Company name: Architecture Studio 'SYMMETRY'.
Contact details: www.symmetry.com.ua, 032 2378451, tel. 032 2378451, symmetry@mail.lviv.ua.
Brief description of project: Dubai Warf is a transcultural, dynamic quarter based on the principles of ecological, social and economic sustainable development. Traditional cooling methods and overheating protection are redefined in modern materials and design. Energy efficiency class buildings - A. Solar panels provide energy by 40% which reduces energy consumption by 3 times compared to typical Dubai housing.
Project year: 2017.
Project location: Al Jaddaf, Dubai, UAE.
№20270 Віртуальна Арт галерея Володимира Глухоманюка / Virtual Art Gallery of Volodymyr Glukhomanyuk
Назва проекту: Віртуальна Арт галерея Володимира Глухоманюка.
Номінація: Іновації в архітектурі.
ГАП: Глухоманюк Володимир Анатолійович.
Склад команди: -
Назва компанії: ТОВ Володимир Глухоманюк архітектор, www.vg-arch.com.
Місто: Київ.
Контактні дані: +380 50 4113794, vg@vg-arch.com.
Стислий опис проекту: Основна ідея проекту - створення віртуальних просторів художніх галерей. Презентація персональної творчості художника в віртуальному просторі реально існуючої галереї, 3D модель якої є основою сценарного плану відео презентації.
Для будь-якого художника це прекрасна можливість ознайомити своїх шанувальників і клієнтів з новинками творчості, особливо в умовах можливої ізоляції, як у випадку з COVID-19.
Відео презентація проекту: https://youtu.be/7c0Oo9sZ_o4
Відео звернення з презентацією проекту: https://youtu.be/LBsqkC4w7o0
У відео використані мої картини, що написані в техніці живопис олією на полотні.
Рік реалізації проекту: - 2020.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project Name: Virtual Art Gallery of Volodymyr Glukhomanyuk.
Nomination: Innovative architecture.
Head Architect: Volodymyr Glukhomanyuk.
List of Team Members: -
Company's Name: Volodymyr Glukhomanyuk architect www.vg-arch.com.
Contact Details: +380 50 4113794, vg@vg-arch.com.
Short Description of the Project: The main idea of the project is to create virtual spaces of art galleries. Presentation of the artist's personal creativity in the virtual space of a real gallery. The 3D model of which is the basis of the screenshot of the video presentation. For any artist it is a perfect opportunity to acquaint their admirers and customers with the novelties of creativity, especially in conditions of possible isolation, as in the case of COVID-19.
The video uses my oil paintings on canvas.
Video presentation of the project: https://youtu.be/7c0Oo9sZ_o4
Video appeal with the presentation of the project: https://youtu.be/LBsqkC4w7o0
Project Year: 2020.
Project Location: city, Kyiv.
Project area: -
№20309 INFINITY
Назва проекту: INFINITY.
Номінація: Інновації в будівництві. Технологічні інновації.
Ведучий архітектор: Наталія Сирота.
Автори проекту (склад команди): Наталія Сирота, Олександр Поляков, Анастасія Козуб, Марина Мовчан, Максим Веретко.
Назва компанії (студії): SINATA.
Місто: Київ.
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 32 б, тел. +38 067 225-78-81, office@sinata.com.ua, n.syrota@sinata.com.ua, www.sinata.com.ua.
Короткий опис проекту: На замовлення українського виробника гнучкого клінкеру "InDemand" був розроблений комплекс адміністративних будівель заводу з виробництва гнучкого клінкеру в Полтавській області, м. Пирятин.
В основу концептуальної ідеї покладенені головні властивісті цього матеріалу – гнучкість та можливість його укладання на поверхні різної форми та складності.
Будівля з зоною ресепшн, головним офісом та зоною експозиції зразків матеріалу поєднується з будівлею для навчання ділерів, проведення мастер-класів критим переходом, який виконує як практичну, так і естетичну функції.
Форма та композиція архітектурного ансамблю у вигляді математичного знаку нескінечності, як складова архітетурної мови, говорить про гнучкість та безмежність варіантів використання гнучкого клінкеру. Задля прикладної демонстрації використання матеріалу, ми розробили схему укладання гнучкого клінкеру по діагоналі, монтаж якого оздобив фасади будівель комплексу. У випадку з гнучким клінкером процес такого оздоблення можливо реалізувати швидко та доволі легко.
При розробці інженерних систем життєзабезпечення будівель для завода з виробництва іноваційного матеріалу ми застосували комплекс іноваційних рішень, які дозволяють адміністративному архітектурному ансамблю бути максимально енергоефективним – TAB панелі, тепловий насос та природний накопичувач тепла, який буде забезпечувати автономну роботу теплового насосу за рахунок використання енергії води та енергії повітря.
Використання вищезазначених компонентів надає можливість власникам будівель отримати абсолютно енергонезалежну можливість життєзабезпечення споруд та, що не меньш важливо, побудувати екологічно «здорові» будівлі з правильним, комфортним для здоров'я людини внутрішнім кліматом.
Використання TAB систем (Termally Activated Building System - TABS) дозволяє власникам будівель отримати наступні переваги:
- збільшення швидкості будіництва,
- зниження вартості будівництва, якщо підсумувати всю сумарну вартість інтеграції інженерних мереж,
- зменьшення витрат на електроенергію,
- зменьшення витрат на обслуговування будівель,
- економія при монтажних роботах на 30%,
- економія в експлуатації в порівнянні з класичною системою кондиціонування до 33%,
- можливість вільного планування,
- можливість створення індивідуального мікроклімату в залежності від цільового використання приміщень,
- ліквідація «синдрому хворої будівлі» - відсутній шум, протяги та відчутні потоки повітря, пил.
Одним із елементів нашого архітектурного ансамблю є фонтан, який з одного боку виконує естетичну роль, в якому форма інсталіції відтворює ідею безмежності, з іншогу боку – це іноваційне джерело тепла для теплового насосу. Облаштування такого фонтану забезпечує не тільки низькопотенційне тепло для роботи теплового насосу , але дає можливість отримати систему пасивного охолодження за рахунок поєднання декілька технологій: енергії повітря, енергії води та льодяного баку.
Треба зазначити, що безкоштовна геотермальна енергія, яку ми використовуємо для забезпечення життєдіяльності нашого проекту, до тож є екологічно чистою! Ций показник, поряд з іншими позитивними показниками, є надзвичайно важливим в умовах сьогодення.
Іноваційність, енергоефективність та екологічність рішень – ключові параметри, які ми сформували для себе під час роботи над даним проектом. Він однозначно відповідає характеру продукту, що виробляється замовником та буде достойним відображенням можливостей, які можливо реалізовувати в Україні.
Рік реалізації проекту: Жовтень 2020 року.
Місце реалізації проекту: Україна, Полтавська область, м. Пирятин.
Площа проекту: 1 100 кв. м.

Project name:
INFINITY.
Nomination: Innovations in construction. Technological innovations.
Leading architect: Natalia Sirota.
Authors of design (team composition): Natalia Sirota, Alexander Polyakov, Anastasia Kozub, Marina Movchan, Maxim Veretko.
Company name (studio): SINATA.
City: Kyiv.
Contact information: Ukraine, Kyiv, street Hlibochytska, 32 b, tel. +38 067 225-78-81, office@sinata.com.ua, n.syrota@sinata.com.ua, www.sinata.com.ua.
Short description of the project: Replacement of the Ukrainian manufacturer and open clicker "InDemand" was developed by complex administrative construction with the help of buckwheat clinker in Poltava region, Pyriatyn.
The conceptual idea is based on the main properties of this material - flexibility and the possibility of laying it on the surface of different shapes and complexity.
The building with a reception area, a head office and an area of exposition of samples of material is combined with a building for training of dealers, carrying out of master classes by the covered transition which carries out both practical, and aesthetic functions.
The form and composition of the architectural ensemble in the form of a mathematical sign of infinity, as a component of architectural language, speaks of the flexibility and infinity of options for the use of flexible clinker. In order to demonstrate the use of the material, we have developed a scheme for laying flexible clinker diagonally, the installation of which decorated the facades of the buildings of the complex. In the case of flexible clinker, the process of such finishing can be implemented quickly and quite easily.
In developing engineering life support systems for the plant for the production of innovative material, we used a set of innovative solutions that allow the administrative architectural ensemble to be most energy efficient - TAB panels, heat pump and natural heat storage, which will ensure autonomous operation of the heat pump through water energy and air energy.
The use of the above components allows building owners to get a completely energy-efficient life support of buildings and, last but not least, to build environmentally healthy "buildings" with the right, comfortable for human health indoor climate.
The use of TAB systems (Termally Activated Building System - TABS) allows building owners to receive the following benefits:
- increase the speed of construction,
- reduction of construction cost, if to sum up all total cost of integration of engineering networks,
- reduction of electricity costs,
- reduction of building maintenance costs,
- savings in installation work by 30%
- savings in operation compared to the classic air conditioning system up to 33%,
- possibility of free planning,
- the possibility of creating an individual microclimate depending on the intended use of the premises,
- elimination of the "sick building syndrome" - no noise, drafts and significant air currents, dust.
One of the elements of our architectural ensemble is a fountain, which on the one hand plays an aesthetic role, in which the form of the installation reproduces the idea of infinity, on the other hand - is an innovative source of heat for the heat pump. The arrangement of such a fountain not only provides low-potential heat for the heat pump, but also makes it possible to obtain a passive cooling system through a combination of several technologies: air energy, water energy and ice tank.
It should be noted that the free geothermal energy that we use to ensure the viability of our project is therefore environmentally friendly! This indicator, along with other positive indicators, is extremely important in today's conditions.
Innovation, energy efficiency and environmental friendliness of solutions are key parameters that we have formed for ourselves while working on this project. It clearly corresponds to the nature of the product produced by the customer and will be a worthy reflection of the opportunities that can be realized in Ukraine.
Year of project implementation: October 2020.
Project location: Ukraine, Poltava region, Pyriatyn.
Project area: 1,100 square meters. m.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda