Ukrainian Urban Awards
Інновації в будівництві
Innovations in construction
Екологічні інновації
Environmental innovations

Технологічні інновації
Technological innovations

Зелена крівля
Green roof
№20018 Брама / Brama
Назва проекту: Брама.
Номінація: Інновації в будівництві (технологічні інновації).
Статус на поточний момент: У процесі реалізації.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Євгенія Петрич, Микита Макухін, Беценко Олександр, Олександр Петренко, Білинська Софія.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: Проект є частиною стратегії ревіталізації нефункціонуючих промислових зон у районі Підзамче міста Львова. На даний момент це територія із будівлями, частина з яких колись належали фабриці Бачевських, відомої своїми п'янкими напоями на території Австро-Угорської імперії. Ці будівлі мають історико-культурну цінність та будуть реконструйовані. Іншу частину споруд зведено в радянський період, вони мають утилітарне призначення та підлягають зносу.
Проектом передбачено умовний поділ ділянки на дві частини – громадську та житлову. Цей поділ заплановано виконати пішохідними алеями, котрі поєднають культурно-відпочинкові об'єкти. Одна із ключових інновацій – розміщення станції канатної дороги, яка відновить зв'язок між центром міста та районом Підзамче. Навколо станції канатної дороги заплановано сформувати новий центр старого міста, котрий стане місцем поєднанням ділової та туристичної активності.
Житлова частина – затишний замкнутий квартал гуманних масштабів із секціями низької поверховості, що забезпечує комфорт проживання мешканців. Архітектура комплексу із мансардними поверхами та даховими терасами буде доповнювати панораму Львова та вигляд із Високого замку.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 116.

Project name: Brama.
Nomination: Innovation in building (technological innovation).
Actual status: In the process of implementation.
Chief architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Petrych Yevheniia, Mykyta Makukhin, Oleksandr Petrenko, Sofiia Bilynska.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel. +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com
Description of project: The project is part of a revitalization strategy for non-functional industrial zones in the area of Pidzamche in Lviv. At the moment, it is a territory with buildings that once belonged to the Bachevsky factory, known for their strong drinks in the territory of the Austro-Hungarian Empire.
These buildings have historical and cultural value and will be reconstructed.
The other part of buildings were erected in the Soviet period, they have a utilitarian purpose and are subject to be demolished.
The project is split conditionally and devide into two parts – public and residential.
This division is planned to be performed by walkways, which will combine cultural and recreational facilities. One of the main innovations is the placement of a cable railway, that will restore the connection between the city center and the Pidzamche district.
Around the cable railway is planned to form a new center of the old city, which will become a place of combination of business and tourism activity.
Residential part - a cozy closed quarter of humane scales with buildings of low floor, providing the comfort of inhabitants living. The architecture of the complex with attic floors and roof terraces will fill up the panorama of Lviv and the view from the High Castle.
Project year: 2018-2019.
Project location: 116 Bohdan Khmelnytskyi Street, Lviv, Ukraine.
№20044 Динамічний фасад / The dynamic facade
Назва проекту: Динамічний фасад.
Номінація: Інновації в будівництві.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович.
Назва компанії: ТОВ «ЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ».
Контактні дані: адреса: індекс 58013, м. Чернівці, вул. Рівненська, буд. 5а, 2-й поверх, офіс №200; тел.: +38 095 458 35 94; +38 097 788 53 30; e-mail: tpproekt@ukr.net.
Опис проекту: Тісна забудова поглинає чи не всі міста, але при цьому хочеться легкості, більше простору і приємного сприйняття міста. Одна з технологій, яка може вирішити ці потреби, це змінний динамічий фасад. Модульна система - це збірна конструкція, яка являє собою полімерну підкладку, на яку приклеюються гнучкі дисплеї.
Всі дисплеї об'єднуються в загальну систему, яка керується за допомогою комп'ютерної програми. Особливістю цього дисплею є те, що зображення можна переглядати з усіх боків. Дисплеї працюватимуть на основі технології E-Ink. Гнучкі властивості будуть забезпечуватися за допомогою графену.
Концепції побудови сучасної архітектури базуються на:
- динамічному напрямку;
- освітлення;
- новому сприйнятті дійсності;
- економічності.
Динамічне освітлення може змінювати колір та створювати різні ефекти на фасадах. За допомогою сучасних систем управління відкриваються широкі можливості.
Основну ланку динамічного освітлення становлять медіа фасади – які складаються з великої кількості світлодіодних екранів на фасадах будинків, які несуть медіа інформацію, відео, зображення, рекламу і т.д.
Для цієї споруди характерна візуальна ускладненість, несподівані плавні форми, підкреслені агресивні вторгнення в міське середовище, легке впізнавання. Це все забезпечується модульною конструкцією динамічного фасаду. Модульна конструкція представляє собою окремі блоки, які прикріплюються до фасаду. Перевагою цієї системи є невеликий час монтажу та доступ до обладнання.
Цей будинок є незвичайним і креативним кроком, який прикрасить буденність життя. Він дає власникам не тільки приємне враження від зовнішніх форм, але й серйозний прибуток.
Рік проектування: Проект - 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Чернівці.

Project name: The dynamic facade.
Nomination: Innovation in building.
Lead Architect: Stasiuk M. V.
List of Team Members: Stasiuk M. V.
Сompany name: «CIVILPROMPROEKT» Ltd.
Contact details: 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office №200; tel.: +38 095 458 35 94; +38 097 788 53 30; e-mail: tpproekt@ukr.net.
Brief description of project: Not all cities absorb tight buildings, but want lightness, more space and a pleasant perception of the city. One of the technologies that can meet these needs is the variable dynamic facade. The modular system is a collective design, which is a polymer substrate on which flexible displays stick. All displays are integrated into a common system that is controlled by a computer program. The peculiarity of this display is that, the image can be viewed from all sides. Displays will work on the basis of E-Ink technology. Flexible properties will be provided with graphene.
Concepts for constructing modern architecture are based on:
- dynamic direction;
- lighting;
- a new perception of reality;
- cost efficiency.
Dynamic lighting can change the color and create different effects on the facades. With the help of modern control systems there are wide opportunities. The main link of dynamic lighting is the media facades - which consist of a large number of LED screens on the facades of buildings that carry media information, video, images, advertising, etc.
For this structure is characterized by visual difficulty, unexpected smooth forms, underscored aggressive intrusions in the urban environment, easy identification. All this is provided by the modular design of the dynamic facade. The modular structure is a separate unit that attaches to the facade. The advantage of this system is a small installation time and access to equipment.
This house is an unusual and creative step that will decorate the routine of life. It gives owners not only a pleasant impression from external forms, but also a profitable profit.
Project year: project – 2017 y.
Project location: Chernivtsi.
№20161 СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ з розміщенням фотомодулів на даху та фасадах офісної будівлі у Львові
Назва проекту: СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ з розміщенням фотомодулів на даху та фасадах офісної будівлі у Львові.
Номінація: Інновації в будівництві, екологічні інновації.
Ведучий архітектор: Гусак О.А.
Склад команди: Колектив відділу Комплексного проектування АТ «Концерн Галнафтогаз» (Кузовкін Віталій, Лаврик Олесь-Петро, Заяць Сергій). ПП «АртПростір» (Білик М.В., Гусак О.А., Рольська Н.І., Климус Т.П., Карп'як А.Є., Вовк В.О.).
Назва компанії: Замовник - АТ «Концерн Галнафтогаз». Генпроектувальник - ПП «АртПростір».
Контактні дані: АТ «Концерн Галнафтогаз», вул. Героїв УПА, 72, м. Львів, 79018, Україна. Тел.: +38 067 675 35 17 - Кузовкін Віталій, керівник відділу проектування.
ПП «АртПростір», м. Львів, 79053, Україна. Тел.: +38 097 347 71 53 – Білик Михайло, директор ПП «АртПростір».
Опис проекту: Ще 10 років тому компанія «Галнафтогаз» (мережа АЗК ОККО) почала керуватися принципами «зеленого офісу» у своїй діяльності. У травні 2019 року на фасадах та даху головного офісу компанії завершено монтаж найбільшої в Україні фасадної сонячної електростанції.
Екологічна ініціатива такого масштабу суттєво покращує імідж міста Львова, що активно виступає за впровадження екологічних та ресурсозбережних проектів. Таке якісне перевтілення будівлі в кращу сторону змінило візуальне сприйняття простору на розі вулиць Героїв УПА та Смаль-Стоцького. Квартал стає більш бажаним місцем для розташування офісів інноваційних компаній.
Будівля завершує квартал, сформований корпусами колишнього Заводу телеграфної апаратури, та донедавна залишалася єдиною з цього комплексу не реконструйованою зовні.
Вулиця Героїв УПА – одна з магістральних у Франківському районі Львова та знаходиться в історичній місцевості Новий Світ. В забудові вулиці присутні модерн, польський та радянський конструктивізм, та так звані «сталінки».
До комплексу електростанції входить майже 1000 панелей. Зокрема, 168 панелей розміщені на даху, 826 – на фасадах та терасі. Кожна панель за своєю структурою складається з 2х стекол, поміж яких розташовані «сели», що і відповідають за перетворення енергії сонця на електричну. Сонячна електростанція здатна продукувати до 200 тисяч кВт/год на рік. Цього достатньо, аби протягом місяця покривати потреби в електроенергії 10 стоквартирних будинків.
Даний проект унікальний тим, що у ньому поєднано складну інженерну споруду та вишукане архітектурне рішення. Вдалося не лише оновити зовнішній вигляд будівлі, а й вирішити проблему надмірного перегрівання приміщень через майже чітко південну орієнтацію фасадів. Цей об'єкт є першою, та поки єдиною фасадною станцією, реалізованою на території України, виконаною з панелей типу Double Glass. Відносно прості технічні рішення, давно відомі широкому загалу, було застосовано для вирішення чітких завдань – створити новий інноваційний вигляд будівлі, зменшити перегрівання приміщень, збільшити енергоефективність, бути корисними для екології та сприяти покращення якості життя людей.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. Героїв УПА, 72, м. Львів, 79018, Україна.
Площа проекту: Площа фасаду – 1 600 м2, площа даху – 1 200 м2.
№20165 Будівництво житлового будинку по вул. Амурській, 11 у Приморському районі м. Маріуполя / Construction of a residential building on the Amurska str., 11 in the Primorsky district of Mariupol
Назва проекту: Будівництво житлового будинку по вул. Амурській, 11 у Приморському районі м. Маріуполя.
Номінація: Інновації в будівництві. Технологічні інновації.
Статус: Нереалізований.
ГАП та склад команди: Яцевський О., Костін Є., Литвинов М., Ворончук М., Колмаков Є., Щепетнов Д.
Компанія: ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКТ».
Контактні дані: тел.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Опис проекту: Група компаній МЕТІНВЕСТ запустила інноваційний проект багатоквартирного житлового будинку в металевому каркасі. Мета пілотного проекту доступного житла – конкурентно-спроможна ціна реалізації та найменший термін строків будівництва. Проект передбачає металевий каркас, збірні з/б елементи фундаменту та перекриття. Об`єкт може відкрити нові можливості та змінити ринок житлової нерухомості.
Місце розташування: м. Маріуполь, Приморський район, по вул. Амурська, 11.
Площа проекту: 7 300 кв.м.

Project name: Construction of a residential building on the street. Amurskaya, 11 in the Primorsky district of Mariupol.
Nomination: Innovations in construction. Technological innovations.
Status: Not implemented.
GAP and team composition: Yatsevsky O., Kostin E., Litvinov M., Voronchuk M., Kolmakov E., Shchepetnov D.
Company: NEW VISION PROJECT LLC.
Contact details: tel .: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Project description: The METINVEST Group of Companies has launched an innovative project for an apartment building in a metal frame. The purpose of the affordable housing pilot project is a competitively-priced implementation price and a minimum construction timeframe. The project includes a metal frame, prefabricated concrete foundation elements and overlapping. The facility can open up new opportunities and change the residential real estate market.
Location: Mariupol, Primorsky district, on the street. Amur, 11.
Project area: 7,300 sq.m.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda