Ukrainian Urban Awards
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Unbuilt cultural and social object
Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers

Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls

Релігійні споруди
Religious buildings

Вокзали та аеропорти
Stations and airports

№20007 Культурний центр єврейськoї общини / Jewish Community Cultural Center
Назва проекту: Культурний центр єврейськoї общини.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт.
Статус на поточний момент: Проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Катерина Зозуля.
Контактні дані: вул. Волинська, буд. 11/14, к.103, м. Київ, індекс 03151, тел.: +38 093 599 71 05.
Опис проекту: Головна концепція полягає у створені гнучкого, функціонального та комфортного простору. У даному проекті досягнуто це було за допомогою поєднання в одному модулі багатьох різноманітних процесів: відпочинок, дозвілля, спілкування, молитва. Замість поширеного раніше прийому організації громадського простору у вигляді системи ізольованих приміщень все частіше застосовуються підходи, які дають можливість поєднувати функції освіти, відпочинку, спілкування і розваги в безперервному, перетікаючому просторі.
Місце реалізаціі проекту: Черкаська обл., м. Умань.

Project name: Jewish Community Cultural Center.
Nomination: Unbuilt cultural and social object.
Actual Status: project.
Chief Architect and Team Members: Кateryna Яozulia.
Contact details:11/14 Volynska str., 103 apt., Kyiv, 03151, tel.: +38 093 599 71 05.
Description of project:The main concept is to create a flexible, functional and comfortable space. This was achieved through the combination of many different processes in one module: rest, leisure, communication, orison. Instead of the widespread adoption of public space organization in the form of a system of isolated premises, approaches are increasingly being used to combine the functions of education, recreation, communication and entertainment in a continuous flowing space.
Project location: Cherkasy reg., Uman.
№20010 Дитячий будинок "Children of light" / Orphanage "Children of light"
Назва проекту: Дитячий будинок "Children of light".
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти транспорту.
Статус на поточний момент: Ескізний проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Гриневич Дмитро, Тетяна Личко.
Назва компанії: Архітектурно-будівельне бюро "Grynevich Architects".
Контактні дані: сайт: http://www.grynevich.com/, адреса: м. Київ, вул. Оксамитова, буд. 10, тел.: +38 096 782 79 95, e-mail: hello@grynevich.com.
Опис проекту: Благодійний проект будівництва будинку для дітей сиріт.
Ініціатива виникла у зв'язку з відсутністю в Україні культури будівництва таких закладів, які є цивілізованою домівкою для дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав, дітей, у яких батьки не позбавлені цих прав, але ведуть маргінальний спосіб життя.
Будинок буде розташований неподалік Києва, в селі, в якому є велика загальноосвітня школа, поліклініка та інша інфраструктура для життя. Зручне розташування біля Житомирської траси Е40. Зручно для відвідування будинку людьми, які можуть заїхати по дорозі і провести час з дітьми, а також для організації і проведення освітніх заходів.
Проект покликаний бути прикладом для того, щоб таких будинків було достатньо в нашій країні.
Рік реалізації проекту: 2020-2025.
Місце реалізації проекту: Україна, Київська обл., Макарівський р-н.

Project name: Orphanage "Children of light".
Nomination: Unrealized cultural and social objects and objects of transport.
Actual Status: Conceptual design.
Chief Architect and Team Members: Grynevich Dmitriy, Tatiana Lychko.
Company name: "Grynevich Architects" Architectural and Construction Bureau.
Contact details: http://www.grynevich.com/, Kyiv, str. Oksamitova, 10, phone: 096 782 7995, e-mail: hello@grynevich.com.
«rief description of project: Charity project for the construction of an orphanage.
The initiative came about in the absence of a culture of building in Ukraine such institutions that are a civilized home for orphans, children whose parents are deprived of parental rights, children whose parents are not deprived of these rights but lead a marginal lifestyle.
The house will be located near Kiev, in a village that has a large secondary school, clinic and other infrastructure for life. Convenient location near Zhytomyr highway E40. Convenient for visiting people at home who can stop by and spend time with their children, as well as organize and conduct educational events.
The project is intended to be an example to ensure that such homes are sufficient in our country.
Project year: 2020-2025.
Project location: Ukraine, Kyiv region, Makariv district.
№20012 Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці / Construction of the bus station at the street. Galitsky Shlyah, 5 in Chernivtsi
Назва проекту: Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Малеш О. Т., Шипілов О. П.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.».
Контактні дані: +38 097 788 53 30.
Опис проекту: Територія об'єкту проектування знаходиться в північно-західній частині міста. Площа ділянки, на якій пропонується розмістити майбутню автостанцію, становить 1,4869 га. З Північно-східної сторони ділянка граничить з вулицею Галицький Шлях, що є одним з головних напрямків виїзду з міста.
Ухил ділянки помірний, з перепадом висот в 1 метр в північно-східному напрямку. Проте ділянка знаходиться в межах підтоплюваних територій, що зумовлює виконання додаткових вишукувань, на предмет необхідності проведення заходів по відводу води з ділянки, та захисту фундаментів будівлі від ґрунтових вод.
Проектом передбачено умовне розділення ділянки на зони за функційним призначенням, а саме: Зона парковок для відвідувачів, перони для посадки та висадки пасажирів, зона відстою автобусів та зона технічного обслуговування рухомого складу (СТО).
Опис об'ємно-просторових рішень.
Пропонована будівля одноповерхова, каркасного типу, прямокутної форми в плані. Орієнтована основним входом на північний-схід, та на північний-захід, південний-схід і південний-захід рештою сторін відповідно.
Будівля характерна обширним склінням площини фасадів з деякою кількістю різнорівневих поверхонь, що виступають з загального об'єму скла, та змінюють просторове сприйняття, проте споруда залишається лаконічною в цілому.
Загальна висота будівлі становить 9 метрів, , рівень підлоги першого поверху піднятий над планувальною відміткою землі, через загрозу підтоплення будівлі прилеглою рікою Прут (річка періодично підтоплює лівий берег, що вже неодноразово відбувалося за останні роки) на випадок, якщо система відведення води не впорається.
Оздоблення будівлі виконано в сучасному стилі з використанням новітніх матеріалів та систем. В оздобленні використано велику кількість скла, металу, та декоративних фасадних панелей.
На одній з стін будівлі передбачено інтерактивне табло в формі карти чернівецької області, з світловим позначенням маршрутів, на які відбувається посадка в даний момент, що полегшує орієнтування для пасажирів, та в той же час слугує чудовим доповненням до загальної сучасної концепції та цілісності будівлі.
З головного та другорядного входів до будівлі через тамбури, пасажири потрапляють в хол, що умовно поділений на загальний простір, касову зону, та зону камер схову. В загальному просторі зони передбачені проходи до залу очікування, буфету, кімнати матері та дитини, та санвузлів. Також в холі передбачено вхід в адміністративно-господарську частину будівлі з повним набором необхідних приміщень для нормального функціонування автостанції.
Каси передбачені як в середині будівлі, так і з зовні, що дозволить скоротити час на придбання квитків, та посадку на потрібний автобус.
Рік реалізації проекту: Нереалізований.
Місце реалізації проекту: вул. Галицький Шлях, буд. 5 в м.Чернівці.

Project name: Construction of the bus station at the street. Galitsky Shlyah, 5 in Chernivtsi.
Nomination: Unrealized cultural and social object
Lead Architect: Stasiuk Marіan Vasilovych
List of Team Members: Malesh O.T., Shypilov O.P.
Company name: NPE "Stasiuk M.V.".
Contact details: +38 097 788 53 30.
Brief description of project: The territory of the project is located in the north-western part of the city. The area of the site where the proposed bus station is proposed is 1.4869 hectares. From the north-eastern side the site borders on the Halytskyi Shliakh street, which is one of the main directions of departure from the city. The slope of the site is moderate, with a height difference of 1 meter in the north-easterly direction. However, the plot is within the flooded territories, which leads to the completion of additional surveys, the need for measures to remove water from the site, and the protection of the foundations of the building from groundwater. The project foresees the conditional division of the site into the zone by function, namely: the area of parking for visitors, pedestrians for landing and disembarkation of passengers, a zone of buses and a zone of technical maintenance of rolling stock (STO). Description of three-dimensional solutions. Proposed building is a one-story, frame type, rectangular in shape. Focused on the main entrance to the north-east, and to the north-west, south-east and south-west to the rest of the parties respectively. The building is characterized by extensive glazing of the plane of the facades with a number of multi-level surfaces acting on the total volume of glass, and change the spatial perception, but the structure remains concise in general. The total height of the building is 9 meters, the floor level of the ground floor is raised above the planning mark of the land, due to the threat of flooding the building adjacent to the river Prut (the river periodically floods the left bank, which has been repeatedly occurred in recent years) in the event that the water withdrawal system can not cope. The decoration of the building is executed in a modern style using the latest materials and systems. The decoration uses a large number of glass, metal, and decorative facade panels. On one of the walls of the building an interactive map in the form of a map of the Chernivtsi region is provided, with the light marking of the routes, which are currently landing, which facilitates orientation for passengers, and at the same time serves as an excellent addition to the overall modern concept and integrity of the building. From the main and secondary entrances to the building through the turbine, passengers fall into the hall, which is conventionally divided into common space, cash zone, and the area of storage cells. In the general area of the zone there are passages to the waiting room, a buffet, mother and child rooms, and bathrooms. Also in the lobby there is an entrance to the administrative and economic part of the building with a full set of necessary premises for the normal functioning of the bus station. Cash registers are provided both in the middle of the building and on the outside, which will shorten the time for purchasing tickets, and landing on the right bus.
Project year: Unrealized.
Project location: street Halytskyi Shliakh, 5 in Chernivtsi.
№20029 Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці / Construction of the bus station at the street. Galitsky Shliakh, 5 in Chernivtsi
Назва проекту: Будівництво автостанції за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Гавриш В. Я., Ткачук М. В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.».
Контактні дані: +38 097 788 53 30.
Опис проекту: Територія об'єкту проектування знаходиться за адресою вул. Галицький Шлях, 5 в м. Чернівці. Площа ділянки 1,4869га. Ділянка обмежується з Півдня та Сходу зеленими насадженнями та р.Прут, Заходу – автомайстернею, Півночі – дорогою обласного значення Галицький шлях.
Оскільки земельна ділянка знаходиться в межах підтоплення. Влаштовується залізобетонне плато по контуру території, для можливості підняття території до рівня вулиці Галицький шлях, що також забезпечує зручну інфраструктуру автостанції.
Перед початком початку розробки території автостанції - було розширено вулицю Галицький шлях згідно з ДПТ м.Чернівці. Подальше розпланування витікало з розбивки ділянки на три зони:
- Споруда автостанції з перонами, вхідною та рекреаційною зонами;
- Пости посадки та висадки (19шт.);
- Майданчик міжрейсового відстою автобусів.
Ядром композиції є споруда автостанції з перонами та зоною для відпочинку, облаштованою лавками та смітниками. З Північної сторони, перед спорудою передбачено дорогу для маршрутного таксі з влаштуванням зупинки, з якої відвідувачі через вхідну зону потрапляють до приміщень автостанції. Пости посадки та висадки розміщені вздовж основної дороги. Вхідна зона умовно відділяється від рекреаційної смугою озеленення.
Згідно норм для обслуговування автобусів влаштовано пост технічного обслуговування та майданчик міжрейсового відстою (х35 автобусів). Також передбачена тимчасова стоянка на 10 машиномісць. Потоки автобусів, маршруток та автомобілів зображено на схемі руху транспорту. В основному рух на автостанції – односторонній, в межах майданчика відстою – двосторонній. Для забезпечення комфортнішої доступності для пішоходів запропоновано за межами ділянки влаштувати діагональні містки відносно вул.Галицький шлях. Покриття доріг – асфальт, майданчиків – мощення. Генеральний план вирішений у відповідності з діючими нормами та правилами. Входи в споруду орієнтовані на Північний-схід (зі сторони вхідної зони), Південний – схід (зі сторони відпочинкових майданчиків) Південний-захід (зі сторони перону) що в свою чергу утворює зручний зв'язок між усіма функціональними зонами. Споруда проста в плані – два квадрата, в першому – блок приміщень для відвідувачів - вхідна група з касами, зона очікування, буфет, камера схову, жіночі, чоловічі санвузли та кімната матері та дитини; в другому – блок приміщень для персоналу – адміністрація, кімната персоналу, кімната для відпочинку водіїв, допоміжні приміщення та санвузли для персоналу. Частою проблемою автостанцій є недостатня кількість кас, тому влаштовано 3 внутрішні каси при вході та 5 вуличних, які виходять на перон. В загальному структура проста та лаконічна. Об'ємно-просторове рішення відповідає функції споруди – прямолінійні форми, для влаштування навісів над перонами та майданчиком відстою, а також для забезпечення вимого щодо обмежень по висоті. Динаміка досягається шляхом пресічення в плані навісів над перонами. Ряди пілонів є конструктивним елементом і водночас надають монументальності, підкреслють вхід і є його орієнтиром для відвідувачів. Таким чином благоустрій території та об'ємно-просторове рішення споруди гармонійно вписується в навколишнє середовище, та утворюють зручний, сучасний та привабливий для відвідувачів вузол транспортної інфраструктури міста.
Рік реалізації проекту: Нереалізований.
Місце реалізації проекту: вул. Галицький Шлях, буд. 5 в м.Чернівці.

Project name: Construction of the bus station at the street. Galitsky Shliakh, 5 in Chernivtsi.
Nomination: Unrealized cultural and social object.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich.
List of Team Members: Havrysh V. Y., Tkachuk M. V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V.".
Contact details: +38 097 788 53 30.
Brief description of project: The territory of the design object is located at the street. Halytskyi Shliakh, 5 in the city of Chernivtsi. The plot area is 1.4869g. The plot is confined to the south and east by green plantations and the Prut River, the West is a car workshop, the North is the highway of the regional significance Halytskyi Shliakh. Since the land is within the floodplain. A ferro-concrete plateau is arranged along the contour of the territory, for the possibility of raising the territory to the level of the street Halytskyi Shliakh, which also provides a convenient infrastructure of the bus. Before the start of the development of the territory of the bus station - the Galitsky street was expanded according to the Chernivtsi DPT. Further lay-out resulted from the division of the site into three zones:
- Construction of a bus station with feathers, entrance and recreation zones;
- Landing and landing places (19pcs);
- Place of intercity bus depot.
The core of the composition is the construction of a bus station with feathers and a seating area, equipped with benches and garbage cans. On the North side, before the construction, there is a road for a stop taxi, from which visitors enter the bus station through the entrance zone. Landing and landing positions are located along the main road. The entrance zone is conditionally separated from the recreational strip of landscaping. According to the rules for servicing buses, a post of technical service and an intercity bunker (x35 buses) was arranged. There is also a temporary parking for 10 cars. The streams of buses, minibuses and cars are depicted in the traffic flow scheme. In the main traffic on the bus - one-way, within the platform of the site - two-way. In order to provide more comfortable accessibility for pedestrians, it is suggested outside the section to arrange diagonal bridges in relation to Galitskyi street. Coverage of roads - asphalt, sites - paving. The master plan is decided in accordance with the applicable rules and regulations. The entrances to the building are oriented towards the North-East (from the side of the entrance zone), the South-East (from the side of the recreational areas), the South-West (from the side of the platform), which in turn forms a convenient connection between all functional zones. The structure is simple in terms of two squares, in the first one - a block of premises for visitors - an entrance group with a ticket office, a waiting area, a buffet, a luggage room, women's, men's bathrooms and a room for mother and child; in the second - a block of premises for the staff - administration, a staff room, a lounge for drivers, auxiliary rooms and bathrooms for staff. The frequent problem of bus stations is the lack of cashiers, so 3 internal cash desks at the entrance and 5 street streets facing the perron are arranged. The general structure is simple and concise. The three-dimensional spatial solution corresponds to the function of the structure - rectilinear forms, for the arrangement of canopies over the platforms and the site of the dwelling, as well as to meet the requirement for restrictions on height. The dynamics is achieved by means of a suspension in the plan of sheds over the perons. The series of pylons is a constructive element and at the same time they provide monumentality, emphasize the entrance and is its reference point for visitors. Thus, the accomplishment of the territory and the three-dimensional spatial solution of the building harmoniously fit into the environment, and create a convenient, modern and attractive for the visitors node of the transport infrastructure of the city.
Project year: Unrealized.
Project location: street Halytskyi Shliakh, 5 in Chernivtsi.
№20045 Реконструкція Київського зоопарку / «Reconstruction of Kyiv zoological»
Назва проекту: «Реконструкція Київського зоопарку».
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт.
Ведучий архітектор: Ковальчук Андрій Павлович; Фрич Лариса Вікторівна.
Склад команди: Корнілова (Омшанська) Анна Георгіївна, Мирошнікова Надія Богданівна, Фалін Сергій Сергійович, Кисельова Анастасія Наілівна, Вишинська Ірина Олександрівна, Пашкіна Марина Володимирівна, Давидова Надія Олегівна.
Назва компанії: "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ".
Контактні дані: Адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 21/16, офіс №4. Телефон, факс: +38 044 593 31 32; +38 098 492 95 26. Електронна адреса: info@ma-arch.com.ua, 9526@ukr.net.
Опис проекту: Проект передбачає осучаснення Київського зоопарку відповідно світовим стандартам WAZA, EAZA, EARAZ: формування 15 експозиційних зон за «зоогеографічним» та «екологічним» принципом (реконструкція існуючих павільйонів і вольєрів для тварин, формування нових вольєрів з багатовидовими експозиціями тварин зі спільним середовищем проживання у природі); 7 озеленених зон відпочинку; 2 вхідних груп з об'єктами обслуговування та паркінгом; 2 сучасних господарських зон; навчально-інформаційного центру
Рік реалізації проекту: 2016-2019 роки (проектування).
Місце реалізації проекту: м. Київ, просп. Перемоги, 32.

Name of project: «Reconstruction of Kyiv zoological».
Nomination: Unrealized cultural and social object.
Lead Architect: Kovalchuk Andrey; Frich Larysa.
List of Team Members: Kornilova (Omshanska) Anna, Myroshnikova Nadia,Falin Serhiy, Kyseliova Nastya, Vishinska Irina, Pashkina Marina, Davydova Nadya.
Company name: "KIEV INSTITUTE of URBAN CIVIL DESIGNING".
Contact details: Official correspondence: 04070, Kyiv, Hr.Skovorody str., 21/16, office #4. Tel./fax: +38 044 593 31 32; +38 098 492 95 26. E-mail: info@ma-arch.com.ua, 9526@ukr.net.
Brief description of project: The main project goal is Kiev Zoo modernization in accordance with the international standards of WAZA, EAZA, EARAZ: 15 exhibition areas formation using "zoogeographical" and "ecological" principles (reconstruction of existing pavilions and enclosures for animals, construction of new enclosures with few animals kind with a common habitat in nature); 7 greened rest areas used for recreation; 2 entry groups with service and parking facilities; 2 service areas; educational and information center
Project year: 2016-2019 years (designing).
Project location: Kyiv, Peremohy prosp., 32.
№20053 Мультифункціональна арена до Євробаскет 2015 / Multifunctional arena to the Eurobasket 2015
Назва проекту: Мультифункціональна арена до Євробаскет 2015.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт та об'єкт транспорту (стадіони та спортивні споруди).
Ведучий архітектор: Черкашин Антон Олександрович.
Склад команди: Антон Черкашин, Андріан Соколовський, Марія Харута, Ганна Абдураімова, Денис Авраменко, Сергій Медін, Максим Поляков.
Назва компанії: büro A24D.
Контактні дані: +38 067 209 45 45.
Опис проекту: Арена знаходиться в 6,2 км від центру міста. Відстань до аеропорту - 1,4 км, до автовокзалу - 4 км. Вдале розташування арени Львова дозволить уникнути транспортного колапсу під час проведення масових заходів.
Місткість: 6900 місць для баскетболу, 6 600 - концерти.
Поверховість: 5 рівнів
Паркінг: 600+ паркомісць
Інфраструктура: зони громадського харчування і торгівлі, інформаційно-діловий центр, офісні приміщення, бізнес-ложі для проведення ділових зустрічей.
За рік арена зможе прийняти 150 різних заходів - від спортивних подій до бізнес зустрічей.
Рік реалізації проекту: 2013-2014.
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226Г.
Площа проекту: 24, 489 м2

Project Name: Multifunctional arena to the Eurobasket 2015.
Head Architect: Cherkashin Anton Alexandrovich.
List of Team Members: Anton Cherkashin, Andrei Sokolovsky, Maria Harout, Anna Abduraimova, Denis Avramenko, Sergei Medin, Maxim Polyakov.
Company's Name: büro A24D.
Contact Details: +38 067 209 45 45.
Short Description of the Project: The Arena is located 6.2 km from the city center. The airport is 1.4 km away, and the bus station is 4 km away. The successful location of the Lviv arena will avoid a transport collapse during mass events.
Capacity: 6900 places for basketball, 6,600 - concerts.
Floors: 5 levels.
Parking: 600+ parking lots.
Infrastructure: catering and trade zones, information and business center, office spaces, business lounges zones for meetings.
For the year the arena will be able to take 150 different events - from sports events to business meetings.
Project Year: 2013-2014.
Project Location: Lviv, st. Kulparkovskaya, 226G.
Project area: 24, 489 m2.
№20057 Центр розвитку дітей та юнацтва в м. Києві / Center for Development of Children and Youth in Kyiv
Назва проекту: Центр розвитку дітей та юнацтва в м. Києві.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт та об'єкт транспорту.
Ведучий архітектор: Орленко Дарина Володимирівна.
Склад команди: Архітектор, інженер проектувальник Запетляєв Сергій.
Назва компанії: Приватний архітектор.
Контактні дані: +38 095 721 21 59.
Опис проекту: Основна ідея даного проекту полягає у створенні відкритого і незаангажованого простору для дитини в творчості і науці на базі сучасної філософії «Сталого розвитку». Майбутні дорослі свідомі люди мають виховуватися із шкільного віку у відкритому і доступному для розуміння оточенні, де дитину не ділять на гуманітарія чи техніка, де будь яка дитина розуміє що базою для творчості є наука яка закладає початок для творіння чогось прекрасного і піднесеного, будь то фотографія, мелодія, скульптура чи картина, де оточуюче середовище запроектоване так що дитина зі шкільної парти розуміє що таке відповідальне використання різноманітних предметів для продовження їх життєвого циклу після виконання первинних функцій. Дитина підліткового віку дуже вразлива до зовнішніх чинників саме тому давши підлітку можливість реалізації в різних галузях на базі однієї платформи ми гарантуємо свободу спроб, яка в той же час буде ненав'язливо регулюватися під наглядом менторів.
Центр розвитку дітей та юнацтва розташований в м. Києві за адресою вулиця Богатирська Оболонський район. Поруч знаходиться рекреаційна зона озера Міністерка та новий житловий район «Італійський квартал». Місце для розташування даного об'єкту підібрано виходячи зі зручності потрапляння, потенціалу реконструкції дорожньої розв'язки та розширення житлових забудов. Таким чином центруючи забудову відповідно ділянки ми отримуємо близькість до зручного розміщення транспорту та мальовничу рекреаційну зелену зону з водоймами. Виходячи з ідеї форма також була підібрана в зовнішній динаміці але зберігає внутрішній логічний спокій де зовні ми бачимо різнорівневі фасади, динамічні перголи, зелений дах з сонячними панелями, а в середині всі класи зацентровано відповідно лекторію першого поверху що знаходиться в заглибленні відносно рівня підлоги і ніби заохочує отримувати різнобічні знання. Фасад Центру дітей та юнацтва виконаний із скляних панелей з відображенням відео матеріалів у вечірній час та доступності отримання сонячного освітлення в денний. На другому поверсі розташоване кафе із зеленим садом захованим за панорамним заскленням з виходом на літні тераси.
Поверхи поділені на два сектори де перший поверх відповідає за науку і техніку а другий за мистецтва, таким чином дитина пробуючи себе в різних галузях математики, комп'ютерних технологій, хімії, фізиці, ботаніці і отримуючи ази формування світу змінюючи інтерес на сферу мистецтва ніби підіймається далі де отримавши необхідне ґрунтовне знання оточуючого світу зможе творити розгорнуте та вже зріле мистецтво. А виходячи за межі Центру зрілий підліток приносить в сім'ю і в оточення принципи правильного споживання і правильного ставлення до оточуючого середовища, де ресурси економляться і матеріли використовуються згідно принципів філософії «Сталого розвитку».
Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого): Нереалізований.
Місце реалізації проекту: м. Київ.
Площа проекту: 3 990,44 м.кв.

Project Name: Center for Development of Children and Youth in Kyiv.
Nomination: Тhe best innovative project in Housing Architecture.
Head Architect: Orlenko Darina.
List of Team Members: Аrchitect, engineer designer Sergey Zapetlyaev.
Company's Name: Рrivate architect.
Contact Details: +38 095 721 21 59.
Short Description of the Project: The basic idea of this project is to create an open and open space for the child in creativity and science based on the modern philosophy of "Sustainable Development". Future adult conscious people have seen that they join the skin team in an open and accessible environment for the modern world, somewhere not to share in the humanities or technology, where anyone will find that the creativity is the science that is needed to start their own a creative way to be beautiful and emphasize anything with a photo, tune, sculpture or painting surrounding the environment to ask for them to put together a school party that needs to use different items to extend their cycle time after checking out and f nktsiy primary. The child is subject to a great deal of their latest factors, and then they come under different branches on the basis of which can be guaranteed by a free attempt, which at the same time will be unreliable, regulating by joining under the smallest mentors.
The Center for Development of Children and Youth was located in Kyiv at Bogatyrska Obolonskyi Street. Nearby is the recreational area of Lake Ministerica and the new living area of the Italian Quarter. The location for this other enterprise has proved to be convenient to use, the potential for reconstruction of road development and the expansion of residential buildings. Thus, we use the built-in portion of the plots, and we get great speed to quickly increase the size of the transport and the beautiful recreation of the green water area. Detecting with perfect shape has also been found in new dynamics, but it retains an internal logical calm. Somewhere we see the favorites of the facades, the dynamic pergolas, the green roof of the solar panels, and in general, everything is classified, and the lecturer believes that there is in-depth accordingly. period. encourages a variety of knowledge. The facade of the Center for Children and Youth is made of glass panels with video playback in eternal time and the availability of sunshine in the daytime. On the other turn, you have found a cafe with a green garden, hidden behind a panoramic glazing with access to summer terraces.
Surfaces are divided into two sectors, which are the first to trust science and technology and the other for the arts, thus trying to try themselves in different mathematics, computer technology, chemistry, individuals, botany, and the use of science-related aversion. field of art. more where they received the necessary thorough knowledge of the secluded world, they were able to create a comprehensive and mature art of art. We, on the Internet, mentioned that the Mature Unit Center brings in the family and is surrounded by the principles of the right location and the right location to an environment that remains economical, and that resources are saved and used in the policy of the Sustainable Development philosophy.
Project Year ( or unrealized status): Unrealized status.
Project Location: Kyiv.
№20078 Церква Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці / Church of the Icon of the Most Holy Theotokos
Назва проекту: Церква Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці.
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти транспорту.
Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.
Склад команди: Милостюк Вадим Вадимович.
Назва компанії: ULUN architects.
Контактні дані: тел.: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Опис проекту: Храмовий комплекс складається з церкви, дзвіниці та недільною школою в цокольному поверсі, оглядовою терасою для відпочинку
над недільною школою та оглядовий майданчик на даху церкви.
Церква Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці розрахована
на 150 парафіян. Основний об'єм церкви виконаний з піщаного каменю. Стіни зі сходу і півночі пласкі й мають отвори для
освітлення внутрішнього простору храму. Західна і Південна стіна мають викривлення і формують пікселизований здвиг, створюючи цікавий візерунок, який буле створювати гарну гру тіні на фасаді.
Також ці пікселі розтягують майже на весь дах цокольного поверху. І таким чином, зі сторони Південного фасаду в коридор цокольного поверху через терасовані сходи (пікселі), ми надаємо природне
світло. Також в кутах, де влаштовані гвинтові сходи для облегшення
об'єму храму, ми робимо просвічувані блоки, які крім освітлення
природним світлом, допомагають побачити, які сходи зайняті
спусканням людей з даху, щоб була змога піднятись вільними сходами, або дочекатись доки сходи не звільняться.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові, Україна.
Площа проекту: 1 500 м2.

Project Name: Church of the Icon of the Most Holy Theotokos.
Nomination: Unrealized cultural and social objects and transport objects.
Head Architect: Mylostiuk Vadym.
List of Team Members: Mylostiuk Vadym.
Company's Name: ULUN architects.
Contact Details: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Short Description of the Project: The temple complex consists of a church, a bell tower and a Sunday school in the basement, a viewing terrace for a rest over the Sunday school and a viewing deck on the roof of the church. The Church of the Icon of the Blessed Virgin Mary The Apostle is designed for 150 parishioners. The bulk of the church is made of sandstone. The walls from the east and north are flat and have openings to illuminate the interior space of the temple. The west and south walls have a curvature and form a pixelated shift, creating an interesting pattern that will create a nice shadow play on the facade. Also, these pixels are stretched on almost the entire roof of the basement floor. And so, from the side of the Southern facade into the corridor of the basement, through the terraced stairs (pixels), we provide natural light. Also, in the corners where the spiral staircases are arranged to facilitate the volume of the temple, we make translucent blocks that, in addition to natural light, help to see which stairs are occupied lowering people from the roof to be able to rise free stairs, or wait until the stairs are clear.
Project Year: 2019.
Project Location: st. K. Levitskogo - st. Bakery in Lviv, Ukraine.
Project area: 1,500 m2.
№20080 Театрально-концертний павільйон "Пелюстка" / Petal
Назва проекту: Театрально-концертний павільйон "Пелюстка".
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти транспорту.
Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.
Склад команди: Милостюк Вадим Вадимович.
Назва компанії: ULUN architects.
Контактні дані: тел.: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Опис проекту: Для всього світу Нідерланди являються найголовнішим експортером тюльпанів. Також враховуючи, що у 2019 році, буде проходити вп'яте фестиваль тюльпанів в Амстердамі, я взяв за основу тюльпан, точніше одну з його пелюсток.
Павільйон розмістився біля розгалуження доріжки для більш зручного доступу людей, що відпочивають, і також для гарного краєвиду, павільйон розмістили ближче до води. В разі необхідності павільйон може бути розміщений в будь-якій рівній поверхні парку.
Конструкція павільйону складається зі збірного дерев'яного, каркасу. Де всі елементи хоч і є індивідуальними, але є збірними, що дозволяє їх виготовити на виробництві й провести збірку в будь-якому місці.
Пелюстка в собі містить місце для культурного відпочинку містян і вигляді сцени для невеликого проведення концерту або виступу театральної трупи. Під консольною частиною трибуни ми також передбачили місце невеликого канатного лісу для відпочинку дітлахів. А під консольною частиною зони відпочинку ми передбачили місце для велопарковки й також місце, де ми можемо зберігати крісла-мішки та кінотеатр для вечірніх показів.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Парк Вондела, Амстердам, Нідерланди.
Площа проекту: 198 м2.

Project Name: Petal.
Nomination: Unrealized cultural and social objects and transport objects.
Head Architect: Mylostiuk Vadym.
List of Team Members: Mylostiuk Vadym.
Company's Name: ULUN architects.
Contact Details: +38 097 815 39 63, e-mail: ulunarchitects@gmail.com.
Short Description of the Project: The Netherlands is the world's leading exporter of tulips worldwide. Also considering that 2019 will be the fifth tulip festival in Amsterdam, I took the base of a tulip, or rather one of its petals.
The pavilion is located near the ramifications of the walkway for easier access for the resting people, and also for the beautiful landscape the pavilion is placed closer to the water. If necessary, the pavilion can be placed on any level surface of the park.
The design of the pavilion consists of a prefabricated wooden frame. Where all the elements are individual, but they are prefabricated, which allows them to be manufactured in production and to be assembled anywhere.
The petal itself contains a place for cultural rest of the locals and a stage for a small concert or performance by a theater troupe. Under the console section of the grandstand, we also provided a place for a small rope forest for children to relax. And under the cantilevered part of the seating area, we have provided a place for bicycle parking and also a place where we can store armchairs and a movie theater for evening shows.
Project Year: 2019.
Project Location: Vondelpark, Amsterdam, Netherlands.
Project area: 198 m2.
№20105 Фундація "Карін Дом" / Karin Dom Foundation
Назва проекту: Фундація "Карін Дом".
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт.
Ведучий архітектор: Марія Москалюк.
Склад команди: Марія Москалюк, Катерина Рибенчук.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, тел.: +38 073 034 82 29.
Опис проекту: Фундація "Карін Дом" розроблена як комфортний та безпечний простір для навчання, відпочинку та оздоровлення дітей та їх батьків.
Будівля розроблена відповідно до необхідної функціональної програми, зазначеної у конкурсному завданні. Основними цілями було збереження максимальної кількості існуючих дерев, підпорядкування нової будівлі людському масштабу, створення енергоефективного будинку з логічним розподілом простору, що потребуватиме мінімального бюджету та змусить відвідувачів відчувати себе комфортно та привітно.
Всі необхідні приміщення згідно конкурсного завдання запроектовані в конкурсній пропозиції. Основна мета полягала в тому, щоб зробити найбільш раціональне та логічне планування з усіма необхідними сполученнями, щоб забезпечити хорошу циркуляцію відвідувачів у будівлі.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Варна, Болгарія.
Площа проекту: 1 672 м2.

Project Name: Karin Dom Foundation.
Nomination: Unbuilt social cultural object.
Head Architect: Mariia Moskalyuk.
List of Team Members: Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk.
Company's Name: Architecture studio "SYMMETRY".
Contact Details: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, tel.: +38 073 034 82 29.
Short Description of the Project: New building for Karin Dom Fondation is designed as a comfortable and safe space for education, recreation and health services for children and their parents.
The building is designed according to the required functional program mentioned in the competition brief. Main challenges were to preserve the maximum amount of the existing trees, to subordinate to human scale, to make a sustainable building with a logical distribution of units that will require minimum budget and will make its visitors feel comfortable and welcome.
All the required premises in the competition brief with the appropriate areas are designed in the competition proposal. Main aim was to make the most rational and logical planning with minimal required area but with all necessary connections to provide good circulation of the visitors in the building.
Project Year: 2020.
Project Location: Varna, Bulgaria.
№20106 Церква на вул. Пекарській-Левицького у Львові / Church on Pekarska-Levytskoho Streets in Lviv
Назва проекту: Церква на вул. Пекарській-Левицького у Львові.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт.
Ведучий архітектор: Марія Москалюк.
Склад команди: Марія Москалюк, Олена Рибенчук.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, тел.: +38 073 034 82 29.
Опис проекту: За основу прийнятий візантійський тип храму з найважливішими і найбільш пластично виразними частинами православного храму – куполом і апсидою.
Враховуючи, що ділянка проектування розташована в межах зони озеленених
територій загального користування, будівля храму запроектована в характері паркової, павільйонної архітектури з великими площинами вітражів, надбрамною вхідною галереєю, які забезпечують доступ і оглядову функцію для всіх мешканців міста, незалежно від їх релігійного світогляду.
Застосування натуральних кольорів клінкерної цегли в дизайні фасадів обґрунтоване розміщенням будівель в природному середовищі, трактуванням
проектованих об`ємів як взаємопов'язаних природніх утворень. Цегла, фігурна
кладка - характерний матеріал для візантійської архітектури.
Благоустроєм території передбачено влаштування дитячого майданчика, майданчика для занять фізкультурою, озеленення території, влаштування пішохідних та вело- доріжок, гостьова автостоянка. Входи в будівлю і на територію передбачені безперешкодними для користування маломобільними групами населення.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна.
Площа проекту: 594 м2.

Project Name: Church on Pekarska-Levytskoho Streets in Lviv.
Nomination: Unbuilt social cultural object.
Head Architect: Mariia Moskalyuk.
List of Team Members: Mariia Moskalyuk, Olena Rybenchuk
Company's Name: Architecture studio "SYMMETRY".
Contact Details: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, tel.: +38 073 034 82 29.
Short Description of the Project: The Byzantine type of the temple with the most important and most plastic parts of the Orthodox church - the dome and the apse - was taken as a basis of the project.
The design site is located within the area of green public areas, the church is designed in the nature of park, pavilion architecture with the large windows, overhead entrance gallery, which provide access and viewing function for all residents of the city, regardless of their religious outlook.
The use of natural colors of clinker brick in the design of the facades is justified by the placement of buildings in the natural environment, interpretation projected volumes as interconnected natural entities. Brick, curly masonry is a characteristic material for Byzantine architecture.
Improvement of the territory includes the arrangement of a children's playground, playground for physical education, landscaping of the territory, arrangement of pedestrians and bicycle paths, guest parking. Entrances to the building and the territory are provided for unimpeded use by low-mobility groups.
Project Year: 2019.
Project Location: Lviv, Ukraine.
№20107 Центр дитячої творчості та юнацтва / Children's Creativity and Youth Center
Назва проекту: Центр дитячої творчості та юнацтва.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт та об'єкт траспорту.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина.
Назва компанії: ТОВ "Архітектурно- Інвестиційна Компанія "КРЕАТИВ".
Контактні дані: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, тел.: +38 067 576 21 62.
Опис проекту: У початковому вигляді споруда 1938р. являла собою старовинну віллу. Більше 15 років будівля стояла пусткою і нищилася часом.
На ділянці проектується Реконструкція будівлі, що буде являти собою творчий центр дитини та юнацтва з розширенням за рахунок надбудови 3-го та мансардного поверху з прибудовою залу універсального використання, що знаходиться на вул. Мельника А.,21 м.Львів
Вільна орієнтація під кутом на південь. Головний фасад об'єкта реконструкції виходить на південно-західну сторону ділянки.
Призначенням даного об'єкту є короткочасне перебування дітей дошкільного та шкільного віку, зосереджених секційно педагогічно та творчо за напрямками центру розвитку, а також підземного паркінгу на 61 м/м площею 2 153 м2.
Проектом передбачено кафе загального типу на 60 посадочних місць в цокольному поверсі. Універсальні зали та бібліотека запроектовані для тимчасового перебування та навчання дітей та персоналу.
Універсальні зали та бібліотека запроектовані для тимчасового перебування та навчання дітей та персоналу. Проектований новий корпус включає в себе кафе загального типу для відвідувачів, конференц зал, адміністративні приміщення
Основним завданням на проектування було вписати нову прибудову до існуючої історичної будівлі. Вілла була виконана в стилі функціоналізм, тож було прийнято рішення підтримати будівництво в цьому стилі з додаванням інноваційних рішень аби гармонійно вписати будівлю в архітектурне середовище.
Рік реалізації: 2021,2022,2023.
Місце реалізації: м. Львів вул. Мельника, буд. 21.

Project name: Children's Creativity and Youth Center.
Nomination: Unrealized cultural and social object and transport object.
Actual Status: Unrealized.
Chief Architect and team members: Ivanov-Kostetsky Sergiy, Ivanova-Kostetska Galina.
Company name: LLC "Architectural and Investment Company" KREATIV".
Contacts details: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, tel.: +38 067 576 21 62.
Description of project: The building was originally constructed in 1938. was an old villa. For more than 15 years, the building stood vacant and destroyed at times.
The reconstruction of the building will be planned on the site, which will be a creative center for the child and youth with the extension due to the superstructure of the 3rd and attic floor with an extension of the universal use hall, located on ul. Melnika A., 21 Lviv.
Free orientation at an angle to the south. The main facade of the reconstruction project faces the southwest side of the site.
The purpose of this facility is the short-term stay of preschool and school-age children, focused pedagogically and creatively in the directions of the development center, as well as underground parking at 61 m / m with an area of 2 153 m2.
The project provides for a cafe of general type with 60 seats in the basement. The Universal Halls and Library are designed to house children and staff on a temporary basis.
The Universal Halls and Library are designed to house children and staff on a temporary basis. Designed new building includes general-purpose cafes, meeting rooms, office space
The main task for the design was to make a new extension to the existing historic building. The villa was built in the style of functionalism, so it was decided to support the construction in this style with the addition of innovative solutions in order to harmoniously integrate the building in the architectural environment.
Project year: 2021, 2022, 2023.
Project location: Lviv, str. Millers 21.
№20119 Реновація історично-дослідницької лабораторії «Алкоа», її
території та кампусів під АРТ комплекс / Renovation of the Alcoa Historical and Research Laboratory, territory and campuses for the ART complex
Назва проекту: Реновація історично-дослідницької лабораторії «Алкоа», її
території та кампусів під АРТ комплекс.
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт.
Статус на поточний момент: Проект.
Ведучий архітектор: Шквира Євгеній.
Склад команди: Провідний архітектор-дизайнер: Ілля Снісар; архітектор: Баленко Олександра; архітектор-дизайнер: Черкай Жанна.
Назва компанії: Partner Сonstruction.
Контактні дані: м. Київ, вул. Миколая Василенка, буд. 7, тел.: +38 050 388 18 77; e-mail: office@partner-construction.ua; сайт: partner-construction.ua.
Опис проекту: Проект реновації історично-дослідницької лабораторії «Алкоа» та його території в сучасний арт-комплекс для митців та художників. Головні цілі проекту - залучити молодь та жителів прилеглих районів до проведення дозвілля в Art Hub, водночас із ознайомленням з сучасним мистецтвом.
Визначивши потенційні транзитні потоки, ми створили головні функціональні осередки території. Ці точки – місця розведення шатрів для міжнародних культурних заходів, або місця під різні види виставок, фестивалів, маркетів і т.д. Art Hub стане найсучаснішим простором для творчості і розвитку.
Рік реалізації проекту: Нереалізований.
Місце реалізації проекту: м. Н'ю-Кенсінгтон, округ Вестморленд, штат Пенсильванія.
Площа яка підлягає проектуванню: Площа території – 5 Га. Площа по будівлям - 18 800 м.кв.

Project name: Renovation of the Alcoa Historical and Research Laboratory, territory and campuses for the ART complex.
Nomination: Unrealized cultural and social object.
Actual Status: Project.
Lead Architect: Evgeniy Shkvyra.
Team members: Leading architect-designer: Ilya Snisar; architect: Alexander Balenko; architect-designer: Cherkai Jean.
Company name: Partner Сonstruction.
Contact details: city Kiev, Mikolaya Vasilenka street 7, tel.: +38 050 388 18 77; e-mail: office@partner-construction.ua; site: partner-construction.ua.
Brief description of project: The project of renovation the Alcoa Historical and Research Laboratory and its
territory into a modern art complex for artists and painters. The main goals of the project are to involve young people and residents of the surrounding areas in leisure activities at Art Hub, while learning about contemporary art. By identifying potential transit flows, we have created the main functional units of the territory.
These points are places for tents for international cultural events, or places for various types of exhibitions, festivals, markets, etc. Art Hub will become a stateof - the - art space for creativity and development.
Project year: Unrealized.
Project location: New Kensington, Westmoreland, PA.
Area to be the design: The area of the territory is 5 ha. Building area - 18 800 sq.m.
№20139 Проект Храму св. Матрони
Назва проекту: Проект Храму св. Матрони.
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'ектів.
Ведучий архітектор: Подлісецька Ольга Борисівна.
Склад команди: Архітектор: Подлісецька О.Б.; Інженер-конструктор: Косюга А.А.; Візуалізатор: Шенеленко Е.І.; Координатор: Вєтров С.В.
Назва компанії: "ED Group" LLC.
Контактні дані: тел.: +38 067 609 57 60 Ольга Борисівна.
Опис проекту: Храм Св. Матрони розташований на досить маленькій ділянці, вздовж в'їзду в зону відпочинку. Теріторія ганку і дала нам змогу зробити тількі такі обьемно-планувальні рішення. Будівля трохи витянута в плані,але цілиндричний перехресний дах нівелірує це.Кольори Храму-білий та різноманіть блакитних віддтінків,що дуже гармонує з морем поруч.
Рік реалізації проекту: проектні роботи - травень 2015 р; будівництво - 2016-2018 рр.
Місце реалізації проекту: Коблево Миколаївської області.
Площа проекту: 197 м2.
№20141 Будівництво нового терміналу та обслуговуючих споруд МІіжнародного Аеропорту "Запоріжжя" / Construction of a new terminal and service facilities of Zaporozhzhia International Airport
Назва проекту: Будівництво нового терміналу та обслуговуючих споруд МІіжнародного Аеропорту "Запоріжжя".
Номінація: Нереалізований культурно-соціальний об'єкт та об'єкт транспорту.
Статус на поточний момент: Будівництво.
Ведучий архітектор та склад команди: Агафонов Олексій Вячеславович.
Назва компанії: ТОВ "УВТ ГРУП".
Контактні дані: 02094, м. Київ, вул. Хоткевича Гната, буд. 10, оф. 181.
Опис проекту: Новий термінал Міжнародного Аеропорту Запоріжжя має площу 12300 кв.м, створений за сучасними технологіями BIM проектування враховуючі яскраві фасади, інтер'єр і конструктивні рішення.
Даний проект важливий для розвитку цілого регіону, як і країни в цілому. В дотичних до аеропорту областях проживає приблизно 3 мільйони людей. Новий термінал створить кращі умови для обслуговування пасажирів, збільшить потік людей для ведення бізнесу в регіоні, надасть можливість комфортно літати в різні регіони світу, тим самим, наблизивши Україну до сучасних світових бізнес регіонів. Аеропорт розміщений на межі міста Запоріжжя, з переважно рівним ландшафтом, з дуже зручною локацією від центру міста – лише 30 хвилин. До нового терміналу прокладена нова дорога, запущений додатковий маршрутний транспорт.
За сучасними вимогами новий термінал відповідає класу А,В енергоефективності. Для досягнення чого були виконані низка заходів, а саме: теплий фасад із сучасних панелей Kingspan та фасадні системи Reynaers, забезпечують гарні показники теплоти, ізольована покрівля покрита мембраною, забезпечуючи високі показники теплоти та гідроізоляції. Всі інженерні системи відповідають класу енергоефективності В, обладнання обладнано рекуператорами теплоти, застосовані повітряні теплові насоси і системи вільного охолодження в зимовий період. Передбачена котельня на базі котлів Viessmann потужністю 1,5 МВт. Проектом передбачена сучасна система диспетчеризації та автоматизації BMS, на базі обладнання Honeywell, яка має контролювати всі параметри температури, враховуючі різні робочі зони, роботу теплового пункту, роботу всіх систем інженерного забезпечення та протипожежного захисту.
Проект є унікальним, з достатньою деталізацією для виконання робіт і виготовлення елементів. Із вихідних даних було обмеження по площі терміналу не більше 13000 кв.м і висота не вище 13 метрів, що змусило застосувати компактне розміщення всіх інженерних систем і при цьому не занизити стелю, а виконати просторий термінал. Об'єкт має унікально розроблений залізобетонний каркас з балками і ригелями без зайвих виступів, всі несучі металоконструкції є унікальними і використовуються в інтер'єрі будівлі. Проект виповідає класу наслідків СС3, розрахований на сейсмічність 7 балів.
В складі проекту також запроектовані: насосна станція пожежного і питного водопроводу, газова котельня, сучасний паркінг, з місцями для електричних машин, благоустрій території.
Технологія аеропорту передбачає пропускну здатність багажної системи до 550 багажів на годину, термінал обладнаний всіма засобами протипожежного захисту, враховує вимоги людей з обмеженими можливостями і обладнаний необхідними медичними заходами. Планувальні рішення відповідають стандартам ІКАО, для розрахунку потоків людей по терміналу з урахуванням графіку завантаження терміналу по розкладу була використана індивідуально розроблена математична модель, а також модель для розрахунку евакуації людей при пожежі.
Унікальність об'ємно планувального рішення:
1. Багажне відділення за пропускною здатністтю трансформується по потребі між внутрішніми і міжнародними в потрібному співвідношенні.
2. Зали вильоту прильоту можуть бути об'єднані в разі пікового завантаження по одним видам маршрутів. При об'єднанні залів прильоту додається ще одна багажна стрічка, а вильоту ще 2 виходи на посадку. Об'єднання можна робити в години коли немає внутрішніх рейсів але є завантаження по міжнародних рейсів.
3. Планування аеропорт зроблені сімметрічними між внутрішніми і міжнародними рейсами що дає можливість в подальшому проводити розширення з мінімальними переробками.
4. У центрі терміналу передбачена велика комунікаційна шахта, яка пов'язує всі поверхи і залишає доступ до основних магістралей для подальших розширень і збільшення пропускного потоку
5. Ліфти виходу на посадку зроблені таким чином що працюють відразу на 2 виходи тим самим економиться гроші і місце.
6. Організація логістики всередині терміналу зроблена таким чином, що потоки взагалі не перетинаються. Навіть основний персонал потрапляє в свої робочі зони минаючи зону пасажирів. Завдяки такій логістиці вдалося зменшити кількість пунктів контролю на безпеку і тим самим кількість персоналу.
Дизайн інтер'єрів максимально проявляє металеві конструкції і бетонний каркас будівлі, при цьому лишаючись світлим і просторим. Обладнаний прозорими ліфтами, металевими сходами з довговічним покриттям. На стелі другого світла і над сходовими шахтами розташовані світлові ліхтарі які надають додаткового освітлення в просторі приміщення. В будівлі передбачені VIP зали з сучасним затишним інтер'єром.
Проектні роботи, супровід робіт, дизайн інтер'єрів були виконані в єдиній BIM моделі, з застосуванням технологій BIM Management, виконана експлуатаційна модель будівлі, повний цифровий двійник, з генеральним планом, зовнішніми мережами, інтер'єрами. Для надання додаткових графічних матеріалів, виконані відео матеріали, окрім рендерів, а також повна, активна VR модель з основними елементами архітектури, дизайну та інженерних мереж, що надало змогу команді замовника і проектному офісу більш чітко розуміти майбутній результат.
Авторське право на проект належить головному архітектору проекту Агафонову Олексію В'ячеславовичу і ТОВ "УВТ ГРУП".
Рік реалізації проекту: 2017-2020.
Місце реалізації проекту: м. Запоріжжя, Україна.

Project name: Construction of a new terminal and service facilities of Zaporozhzhia International Airport.
Nomination: Unbuilt cultural and social project / transportation project.
Actual Status: Construction.
Chief Architect and Team Members: Agafonov Aleksey.
Company name: UVT GROUP LLC.
Contact details: 02094, KYIV, KHOTKEVICH STREET STREET, BUILDING 10, OFFICE 181.
Description of project: The new terminal of the Zaporizhzhia International Airport has an area of 12300 square meters, created using modern BIM design technologies, taking into account bright facades, interiors and design solutions.
This project is important for the development of the whole region, as well as the country. About 3 million people live in the areas near the airport. The new terminal will create better conditions for passenger service, will increase the flow of people for doing business in the region, will allow to fly comfortably to different regions of the world, thus, bringing Ukraine closer to modern world business regions. The airport is located on the border of the city of Zaporizhzhia, with mostly flat landscapes, with a very convenient location from the city center - only 30 minutes. A new road is laid to the new terminal, additional shuttle service is started.
According to modern requirements, the new terminal meets the class A, B energy efficiency. To achieve this, a number of measures were taken: warm facade with modern Kingspan panels and Reynaers facade systems provide extra heat, insulated roof covered with membrane, providing high rates of heat and waterproofing. All engineering systems meet energy efficiency class B, the equipment is equipped with heat recuperators, air heat pumps and free-cooling systems are used in winter. The boiler house on the basis of Viessmann boilers with a capacity of 1.5 MW. The project provides a modern BMS dispatching and automation system based on Honeywell equipment, which has to control all temperature parameters, taking into account different work areas, operation of the heat station, operation of all systems of engineering support and fire protection.
The project is unique, with sufficient detail to execute the work and manufacture the elements. From the initial data there was a limit on the area of the terminal not more than 13000 sq.m and a height not exceeding 13 meters, which made it necessary to apply a compact arrangement of all engineering systems and not to lower the ceiling, but to make a spacious terminal. The object has a uniquely designed reinforced concrete frame with beams and bolts without unnecessary projections, all load-bearing metal structures are unique and used in the interior of the building. The project outlines the CC3 impact class, with a seismicity of 7 points.
Airport technology provides luggage capacity of up to 550 luggage per hour, the terminal is equipped with all fire protection equipment, takes into account the requirements of people with disabilities and equipped with the necessary medical measures. The planning solutions meet ICAO standards, and the individually designed mathematical model and the model for calculating the evacuation of people by fire were used to calculate the flow of people at the terminal, taking into account the schedule of the terminal traffic.
Uniqueness of three-dimensional planning solution:
1. The luggage compartment for throughput is transformed as needed between domestic and international in the right proportion.
2. Departure or arrival halls can be combined in case of peak traffic on one types of routes. When combining the arrival halls, another luggage strap is added, and the departures have 2 more exits to land. Combinations can be done at times when there are no domestic flights but international flights are available.
3. Airport planning is made symmetrical between domestic and international flights, allowing further expansion with minimal adjustments.
4. In the center of the terminal there is a large communication mine, which connects all floors and remains accessible to the highway for further extensions and has a throughput.
5. Landing elevators are made in such a way that work at once on 2 exits thus saving money and space.
6. The organization of logistics inside the terminal is made in such a way that the flows do not intersect at all. Even the main staff gets into their work areas bypassing the passenger area. Thanks to such logistics, the number of security control points was reduced and thus the number of personnel was reduced.
Design work, work maintenance, interior design were done in a single BIM model, using BIM Management technologies, building model was executed, which is a complete digital counterpart, with master plan, external networks, interiors. For the sake of providing additional graphic materials, video materials were made, besides renders, as well as a complete, active VR model with basic elements of architecture, design and engineering networks, which allowed the team of the customer and project office to understand more clearly the future result.
The copyright for the project belongs to the chief architect of the project Oleksiy Agafonov and LLC "UVT GROUP".
Project year: 2017-2020.
Project location: Zaporozhzhia city, Ukraine.
№20142 Будівництво пасажирского терміналу та обслуговуючих споруд Міжнародного Аеропорту «Дніпро» / Construction of a new terminal and service facilities of Dnipro International Airport
Назва проекту: Будівництво пасажирского терміналу та обслуговуючих споруд Міжнародного Аеропорту «Дніпро».
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти транспорту.
Статус на поточний момент: Проект.
Склад команди: Антоненко Андрій Васильович – директор, Агафонов Олексій В'ячеславович – головний архітектор.
Назва компанії: ТОВ «УВТ ГРУП».
Контактні дані: адреса: 02094, м. Київ, вул. Хоткевича Гната, буд. 10, офіс 181.
Опис проекту: Пасажирський термінал Міжнародного Аеропорту Дніпро матиме площу 26 000 кв.м. Створений за сучасними технологіями BIM проєктування та BIM менеджменту.
Проєкт важливий для розвитку цілого регіону, так і країни в цілому. В агломерації Дніпра проживає приблизно 4 мільйони людей. Повітряне сполучення і якісне обслуговування пасажирів є пріоритетом для розвитку країни, її туристичного та бізнес напрямів.
Термінал розрахований на обслуговування 1,6 млн. пасажирів на рік з можливим подальшим розширенням до 3 млн. на рік без суттєвих змін технологічних процесів.
За сучасними вимогами новий термінал відповідає класу А,В енергоефективності. Для досягнення чого були виконані низка заходів, а саме: виконуються умови міжнародного стандарту енергоефективності EN, передбачаються максимальні за теплотехнічними характеристиками фасадні системи, утеплення покрівлі. Всі інженерні системи відповідають класу енергоефективності А,В, центральне кондиціювання та опалення обладнано рекуператорами теплоти, застосовані повітряні теплові насоси з функцією рекуперації на гарячу воду, системи вільного охолодження в зимовий період. Для резервування опалення передбачена газова котельня потужністю 3 МВт. Проєкт передбачена сучасна система диспетчеризації та автоматизації BMS, на базі обладнання Siemens, яка контролюватиме ефективність роботи всіх інженерних систем, в тому числі водоспоживання, електроспоживання, тепло та холодопостачання, освітлення, систем протипожежного захисту.
Проєкт відповідає класу наслідків СС3. Об'єкт має виразний фасад, 6 виходів на посадку, перехідну галерею, яка поєднує всі виходи і дає можливість перенаправляти потоки людей. Планувальні рішення відповідають стандартам ІКАО за найвищим класом комфортності пасажирів, враховують комерційні площі: ресторани, бари, магазини, зони відпочинку, офіси авіакомпаній.
Для розрахунку потоків виконана математична модель з розробкою різних сценаріїв завантаження терміналу, що дало можливість оптимізувати планувальні рішення. Дана технологія є унікальною на ринку України. Для розрахунку температурних потоків в залах виконується CFD моделювання, яке дозволяє чітко аналізувати ступінь комфортності пасажирів при різних температурних коливаннях середовища. Також виконується розрахунок та модель евакуації пасажирів при пожежі.
Технологія аеропорту передбачає пропускну здатність багажної системи до 1000 багажів на годину. Термінал обладнаний всіма засобами протипожежного захисту, враховує вимоги людей з обмеженими можливостями і обладнаний необхідними медичними заходами, включаючи нові вимоги пов'язані з карантинними ситуаціями.
Враховуючи складні ґрунти, проєктний групою було прийнято рішення відмовитись від підвальних приміщень, застосувати пальове поле. Каркас будівлі монолітний з металевими фермами, для розрахунку просторової моделі були застосовані сучасні програмні комплекси.
Вже на стадії «Проєкт» проєктування ведеться в центральній BIM моделі, з прокладанням комунікацій, розташування основного обладнання та розуміння навантажень. Дана технологія дозволяє скоротити терміни проєктування всього циклу проєкту, та надає можливість оптимізувати планувально об'ємні рішення, а саме: розташування проміжного поверху для технічних служб між поверхами, не збільшуючи висотність будівлі.
В складі першої черги проєкту також запроєктований: адміністративно побутовий корпус на 7000 м2, насосна станція пожежного і питного водопроводу, протипожежні резервуари на 600 куб.м, газова котельня – 3 МВт, трансформаторна підстанція – 6 МВТ, сучасний паркінг, з місцями для зарядки електричних машин, благоустрій території становить 26 Га.
Проєкт має передбачити будівництво терміналу без виведення існуючого аеропорту із експлуатації, що ускладнює приєднання нового проекту до існуючого стану аеродромного комплексу, а саме врахування існуючих санітарних зон та черговість будівництва.
Чому має виграти:
1. Об'єкт є унікальним на ринку України, повністю виконується українськими спеціалістами. Поєднує в собі сучасний зовнішній та внутрішній дизайн. Цікаві планувальні рішення та ноу-хау в організації руху пасажирів, які не застосовувались раніше в Україні, а саме об'єднана зона догляду на безпеку міжнародних і внутрішніх рейсів.
2. Безпека та комфорт пасажирів береться за основу у всьому: починаючи від вхідних груп, розташування ліфтів, ескалаторів, пандусів, навігації на стелі й підлозі, температурного комфорту, комплектації санвузлів, медіа інформації тощо.
3. Застосування BIM менеджменту та моделювання на всіх етапах проєктування.
4. Виконання математичних моделей по розрахункам пасажирських потоків, температурних потоків, евакуації при пожежі, конструктивних розрахунках.
5. Проєктна енергоефективність будівлі класу А, В.
Рік реалізації проекту: 2020-2022.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.

Project name: Construction of a new terminal and service facilities of Dnipro International Airport.
Nomination: Unrealized cultural and social objects and objects of transport.
Actual Status: Construction.
Team Members: Andrii Antonenko – CEO, Agafonov Oleksiy – chief architect.
Company name: UVT GROUP LLC.
Contact details: 02094, KYIV, KHOTKEVICH STREET STREET, BUILDING 10, OFFICE 181.
Description of project: The passenger terminal of Dnipro International Airport will have an area of 26,000 sq.m. Created by modern technologies of BIM design and BIM management.
The project is important for the development of the whole region and the country as a whole. Approximately 4 million people live in the Dnieper agglomeration. Air communication and quality passenger service is a priority for the development of the country, its tourism and business areas.
The terminal is designed to serve 1.6 million passengers per year with a possible further expansion to 3 million per year without significant changes in technological processes.
According to modern requirements, the new terminal meets the class A, B energy efficiency. To achieve this, a number of measures have been taken, namely: the conditions of the international energy efficiency standard EN are met, the maximum thermal characteristics of facade systems, roof insulation are provided. All engineering systems correspond to energy efficiency class A, B, central air conditioning and heating are equipped with heat recuperators, air heat pumps with hot water recuperation function are used, free cooling systems in winter. A gas boiler with a capacity of 3 MW is provided for heating backup. The project envisages a modern dispatching and automation system BMS, based on Siemens equipment, which will control the efficiency of all engineering systems, including water consumption, electricity consumption, heat and cold supply, lighting, fire protection systems.
The project corresponds to the CC3 impact class. The facility has a distinctive facade, 6 landing exits, a transitional gallery, which connects all the exits and allows you to redirect the flow of people. Planning solutions meet ICAO standards for the highest class of passenger comfort, take into account commercial areas: restaurants, bars, shops, recreation areas, airline offices.
To calculate the flows, a mathematical model was developed with the development of different scenarios for loading the terminal, which made it possible to optimize the planning decisions. This technology is unique in the Ukrainian market. To calculate the temperature fluxes in the halls, CFD modeling is performed, which allows you to clearly analyze the degree of comfort of passengers at different temperature fluctuations of the environment. The calculation and model of evacuation of passengers in case of fire is also performed.
Airport technology provides a baggage capacity of up to 1,000 pieces of luggage per hour. The terminal is equipped with all means of fire protection, takes into account the requirements of people with disabilities and is equipped with the necessary medical measures, including new requirements related to quarantine situations.
Given the difficult soils, the project team decided to abandon the basement, to use a pile field. The frame of the building is monolithic with metal trusses, modern software packages were used to calculate the spatial model.
Already at the "Project" stage, the design is carried out in the central BIM model, with the laying of communications, the location of the main equipment and understanding of the loads. This technology allows to reduce the design time of the entire project cycle, and provides an opportunity to optimize the planned three-dimensional solutions, namely: the location of the intermediate floor for technical services between floors, without increasing the height of the building. The first stage of the project also includes: an administrative building of 7,000 m2, a pumping station for fire and drinking water, fire tanks of 600 cubic meters, a gas boiler room of 3 MW, a transformer substation of 6 MW, a modern parking lot with places to charge electric cars, landscaping is 26 hectares.
The project should provide for the construction of the terminal without decommissioning the existing airport, which complicates the accession of the new project to the existing state of the aerodrome complex, namely the consideration of existing sanitary zones and the order of construction.
Why win:
1. The object is unique on the market of Ukraine, is completely executed by the Ukrainian experts. Combines modern exterior and interior design. Interesting planning solutions and know-how in the organization of passenger traffic, which have not been used before in Ukraine, namely the joint area of care for the safety of international and domestic flights.
2. Safety and comfort of passengers is taken as a basis in everything: from entrance groups, location of elevators, escalators, ramps, navigation on a ceiling and a floor, temperature comfort, a complete set of bathrooms, media information, etc.
3. Application of BIM management and modeling at all stages of design.
4. Execution of mathematical models for calculations of passenger flows, temperature flows, fire evacuation, constructive calculations.
5. Design energy efficiency of class A, B buildings.
Project year: 2020-2022.
Project location: Dnipro city, Ukraine.
№20160 КРИЛО СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА У МУЗЕЇ MALI
Назва проекту: КРИЛО СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА У МУЗЕЇ MALI.
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти транспорту.
Склад команди: Євген Чернат, Ганна Чернат.
Назва компанії: Space.Od.
Контактні данні: +38 063 157 21 05, e-mail: space.od.design@gmail.com.
Опис проекту: Головним завданням проєкту стало владнання відносин між містом і парком, між парком і музеєм, а також, між об'єктами всередині. Вирішення просторових конфліктів ми пропонуємо шляхом прокладання пішохідних переходів-зв'язків на кожному перетині вулиці з парком. Таким чином, отримуємо на перехрестях невеликі площі-зупинки, немов, точки тяжіння навколо парку, які зв'язують усі важливі об'єкти навколо і всередині зеленого кварталу.
Проектуючи крило, ми поставили перед собою питання: «Яким має бути суспільний простір, який забезпечить гармонійне зіставлення настільки різних об'єктів навколо?».
Пропонуємо шлях створення нового крила:
Для забезпечення необхідної кількості приміщень та створення справжньої площі для людей навпроти існуючої будівлі музею, занурюємо основний обсяг нового крила під землю. Для забезпечення необхідної інсоляції приміщень школи та бібліотеки, "вирізаємо" з землі патіо, пропорції якого співпадають з пропорціями існуючого історичного музею. Прямокутний об'єм патіо, немов, ставимо поруч на площу, таким чином формуємо вхідну зону з кафе та рецепцією. Внутрішній двір (патіо) та дах вхідної групи засаджуємо деревами, тим самим, продовжуючи парк аж до нової площі перед музеєм.
Рік реалізації проекту: 2016 р.
Місто реалізації проекту: м. Одеса, Україна.
Площа проекту: 3 530 кв.м.
№20163 АРТ ЦЕНТРІ НА ПЛ. ВІТЧЕВІЙ У ЛЬВОВІ / ART CENTR IN VITCHEVA SQ. IN LVIV
Назва проекту: АРТ ЦЕНТРІ НА ПЛ. ВІТЧЕВІЙ У ЛЬВОВІ.
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти транспорту.
Статус на поточний момент: концепт.
ГАП та склад команди: Плесницький Данило, Плесницький Дмитро, Огранович Олександр.
Назва компанії: DD ARCHITECT.
Контактні дані: email: danya.ples@gmail.com.
Опис проекту: - Що проект дає місту/кварталу?
Оскільки в цій зоні панує хаос та домінування машин, пропоную реорганізувати його.
Новий вивставкой простір та реновацію підземний руінів з подальшою інтеграцію з мезеєм Шептицького.
Реорганизація скверу та його модернізація.
Так як цей кластер є транизитною зоною для туристів та мешканців, він стане зоною рекреація за дозвілля.
Функція парковки буде знищена та ринок перенесений у підземний та надземний простір у будівлі.
- Який природній та середовищний контекст
У Контесті дана будівля з театром, музеєм та церквою. Більше у презентації
- Енергоефективність - опис матеріалів, інженерних систем
Головний фасад запроектований із системи «DOUBLE SKIN» Із декоративної цегли та скла
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Це перший проект який базується у контексті середовища не тільки надземного а й підзменого.
Вшанування низького замку та озеленення на площі.
Основна ідея форми будівл (подвійний фасад) дань пап яті розібраній структурі низького замку.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: ПЛ. ВІТЧЕВІЙ У ЛЬВОВІ.

Project name: ART CENTR IN VITCHEVA SQ. IN LVIV.
Nomination: Unrealized cultural and social objects and transport.
Actual Status: concept.
Chief Architect and Team Members: PLESNYTSKYI DANYLO and PLESNYTSKYI DNYTRO, Ogranovich Oleksandr.
Company name: DD ARCHITECT.
Contact details: +380632828191 email danya.ples@gmail.com.
Description of project: - What does the project give to the city / neighborhood?
As chaos and domination of machines reign in this zone, I propose to reorganize it.
New exhibition space and renovation of underground ruins with subsequent integration with the Sheptytsky Museum.
Reorganization of the park and its modernization.
As this cluster is a transit area for tourists and residents, it will become a recreation area for leisure.
The parking function will be destroyed and the market will be moved to the underground and above-ground space in the building.
- What is the natural and environmental context
In Contest there is a building with a theater, museum and church. More in the presentation
- Energy efficiency - description of materials, engineering systems
The main facade is designed from the DOUBLE SKIN system. From a decorative brick and glass
- The uniqueness of the project - why it should win
This is the first project based in the context of an environment not only above ground but also underground.
Honoring the low castle and landscaping the square.
The main idea of the shape of the buildings (double facade) is a tribute to the dismantled structure of the low castle.
Project year: 2020.
Project location: UKRAINE, LVIV, VITCHEVA SQUARE.
№20172 Проект канатної дороги на високий замок / Cable car project to a high castle
Назва проекту: Проект канатної дороги на високий замок.
Номінація: Нереалізовані культурно-соціальні об'єкти та об'єкти транспорту.
Статус на поточний момент: Концепт.
Ведучий архітектор та склад команди: Плесницький Дмитро, Плесницький Данило.
Назва компанії: DD ARCHITECT.
Контактні дані: e-mail: dimaplesnytskiy@gmail.com.
Опис проекту: - Що проект дає місту/кварталу?
Даний простір націлений на історично-науковий та рекреаційний простір. Оскільки дана територія має великий потік людей то актуально зробити невелику кав'ярню для гостей та мешканців міста з експонуванням фортифікації. Арт простір надається для експонування історичних речей, такі як залишки фортифікації, показ цікавої зброї яка зберігається в королівському арсеналі і досі не експонується в місті. Даний простір є змінним для різних тематичних виставок і не тільки.
- Який природній та середовищний контекст?
Проєкт розташований на території скверу «на Валах», сама будівля знаходиться на куті колишнього королівського бастіону. Контекст середовища – це зелений зона у центрі міста, яка слугує зоною рекреації та дозвілля. Використані матеріали в проекті - це метал та натуральний камінь, який використовувалися при будівництві бастіону, таким чином будівля імітує його.
В проєкті представлено два варіанти фасадних рішень проєкту.
Перший варіант показує самостійну будівлю з використанням підземних просторів + (експонування залишків фортифікації).
Другий варіант імітує форму королівського бастіону та максимально інтегрується в систему скверу. Завдяки цьому можливо розробити відкритий музей де буде експонуватися королівський бастіон в системі скверу.
Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Основна мета канатної дороги в тому, щоб вирішити проблему доступності маломобільних груп населення та інших , до оглядового майданчика міста та важливого історичного об'єкту - залишкам високого замку.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Cable car project to a high castle.
Nomination: Unrealized cultural and social objects and transport objects.
Current status: Concept.
Leading architect and team: Dmytro Plesnytsky, Danylo Plesnytsky.
Company name: DD ARCHITECT.
Contact details: e-mail: dimaplesnytskiy@gmail.com.
Project description: - What does the project give to the city / quarter?
This space is aimed at historical, scientific and recreational space. Since this area has a large flow of people, it is important to make a small cafe for guests and residents of the city with exposure of the fortification. Art space is provided for the display of historical things, such as the remains of fortifications, a display of interesting weapons that are stored in the royal arsenal and are still not exhibited in the city. This space is variable for various thematic exhibitions and more.
- What is the natural and environmental context?
The project is located in the park "on the Wall", the building itself is located on the corner of the former royal bastion. The context of the environment is a green area in the city center, which serves as a recreation and leisure area. The materials used in the project are metal and natural stone, which were used in the construction of the bastion, so the building mimics it. The project presents two options for facade solutions of the project.
The first option shows an independent building using underground spaces + (exposure of the remains of the fortification).
The second option mimics the shape of the royal bastion and integrates as much as possible into the park system. Due to this, it is possible to develop an open-air museum where the royal bastion will be exhibited in the park system.
The uniqueness of the project - why it should win
The main purpose of the cable car is to solve the problem of accessibility of low-mobility groups and others to the observation deck of the city and an important historical object - the remains of a high castle.
Place of project implementation: Lviv.
№20209 Земля та небо / Earth and sky
Назва проекту: Земля та небо.
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Васильєв Євген Юрійович, Кузьменко Андрій Сергійович.
Склад команди: Васильєв Євгеній, Кузьменко Андрій, Клоченко Максим, Козлов Вадим, Дернова Анастасія, Широян Лусине, Косюга Марина, Чала Марина.
Назва компанії: VK Architects.
Місто: Дніпро.
Контактні дані: 093 467 2487, e-mail: vasyliev.kuzmenko@gmail.com, https://vka.com.ua.
Стислий опис проекту: Концепція храму побудована навколо одного з кодів символіки православного храму - зв'язку землі та неба. забудова складається з двох функціональних блоків. перший це «земля» - заглиблений у землю, символізує людське, громадське та несе у собі соціальну функцію, та «небо» - тягнеться у небо, символізує небесне, нематеріальне та несе у собі сакральну функцію. архітектурний образ будівлі відображає відношення цих двох сторін буття в житті людини.
Ця ідея реалізована в мінімалістичній формі, яка бере за основу православну об'ємно-планувальну крестово-купольну традицію.
Через аналіз пропорцій традиційних рішень проект робить спробу знайти сучасний код архітектурної айдентики українського храму та втілити його в формі купола, вікон та дверей, в відчутті інтер'єрного простору будівлі.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові, Україна.
Площа проекту: 378 м2.

Project Name: Earth and sky.
Nomination: Architecture of cultural and social objects and objects of transport.
Current status: Not implemented project.
Head Architect: Evgeniy Vasyliev Yuriyovych, Kuzmenko Andrii Serhiyovych.
List of Team Members: Evgeniy Vasyliev, Kuzmenko Andrii, Klochenko Maxim, Kozlov Vadim, Dernova Anastasia, Shiroyan Lusine, Kosyuga Marina, Chala Marina.
Company's Name: VK Architects.
Contact Details: 093 467 2487, e-mail: vasyliev.kuzmenko@gmail.com, https://vka.com.ua.
Short Description of the Project: The concept of the temple is built around one of the codes of symbolism of the Orthodox church - the connection of earth and sky. the building consists of two functional blocks. the first is "earth" - immersed in the earth, symbolizes the human, social and carries a social function, and "heaven" - stretches into the sky, symbolizes the heavenly, intangible and carries a sacred function. the architectural image of the building reflects the relationship of these two aspects of life in human life.
this idea is realized in a minimalist form, which is based on the Orthodox three-dimensional cross-domed tradition.
through the analysis of the proportions of traditional solutions, the project tries to find a modern code of architectural identity of the Ukrainian church and embody it in the form of a dome, windows and doors, in the sense of the interior space of the building.
Project Year: 2019.
Project Location: street K. Levitskoho - street Pekarska in Lviv, Ukraine.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda